06. Zápis ZM 10.12.2019

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 10. 12. 2019 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Fischerová Romana

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

Kolman Josef

Burian Jan

Ing. Marek Jan

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Mgr. Tužinská Synková Martina

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

Kodeš MatějI. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Havelka J. a Ing. Marek Jan. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Vošická Š. a Mgr. Fajmon H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 182

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ze ZM dne 10.12.2019 Ing. Marka J. a Mgr. Havelku J.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 183

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M. a Fischerová R.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 25.09.2019 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. K zápisu nikdo ze zastupitelů nevznesl připomínky, proto se zápis ze ZM dne 25.09.2019 považuje za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zaslána v písemné formě, nikdo z přítomných neměl ke kontrolní zprávě žádné připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 44 bodů.


Pan starosta navrhl zařazení bodu č. 45. Návrh na nominace do Finančního výboru, 46. Výměna člena Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení poz. úprav a správu majetku města a47. Zápis z Finančního výboru stažení bodu č. 4. Prodej části obecního pozemku připloceného k domu č. e. 89 Řehačka, bodu č. 9. Opětovné projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p. č. st. 1728 včetně stavby autobusové zastávky k. ú. Lysá nad Labem ulice ČSA a bod č. 13. Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v areálu Kovona a. s. a prodej části pozemku p. č. 3484/2 v k. ú. Lysá nad Labem a předřazení bodu č. 40 Žádost zastupitelstvu o úhradu čerpacích jímek vzhledem k přítomnosti občanů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje doplnění – bodu č. 45. Návrh na nominace do Finančního výboru, 46. Výměna člena Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení poz. úprav a správu majetku města a47. Zápis z Finančního výboru stažení - bod č. 4. Prodej části obecního pozemku připloceného k domu č. e. 89 Řehačka, bod č. 9. Opětovné projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p. č. st. 1728 včetně stavby autobusové zastávky k. ú. Lysá nad Labem ulice ČSA a bod č. 13. Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v areálu Kovona a. s. a prodej části pozemku p. č. 3484/2 v k. ú. Lysá nad Labem, předřazení – bod č. 40 Žádost zastupitelstvu o úhradu čerpacích jímek.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 184

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

doplnění – bodu č. 45. Návrh na nominace do Finančního výboru, 46. Výměna člena Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení poz. úprav a správu majetku města a47. Zápis z Finančního výboru stažení - bod č. 4. Prodej části obecního pozemku připloceného k domu č. e. 89 Řehačka, bod č. 9. Opětovné projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p. č. st. 1728 včetně stavby autobusové zastávky k. ú. Lysá nad Labem ulice ČSA a bod č. 13. Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v areálu Kovona a. s. a prodej části pozemku p. č. 3484/2 v k. ú. Lysá nad Labem.

předřazení – bod č. 40 Žádost zastupitelstvu o úhradu čerpacích jímek.


Dále bylo Mgr. Vošickou navrženo předřazení bodu č. 10 Souhlas s dalším postupem prací směřujících k vyhotovení dokumentace pro stavební povolení na objekt „vila Litol“, bodu č. 15 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM – infrastruktura k bytového domu na Školním náměstí a bodu č. 20 Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích, bodu č. 39 Návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem, bodu č. 41 Zachování ochranných pásem vodních zdrojů v k.ú. Lysé nad Labem a Litol a bodu č. 44 Partnerské město Kukeziv.

Pan starosta navrhl hlasovat o každém navrženém předřazeném bodu zvlášť.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 10 Souhlas s dalším postupem prací směřujících k vyhotovení dokumentace pro stavební povolení na objekt „vila Litol“


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 15 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM – infrastruktura k bytového domu na Školním náměstí


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 20 Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 39 Návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 41 Zachování ochranných pásem vodních zdrojů v k.ú. Lysé nad Labem a Litol


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 44 Partnerské město Kukeziv


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 185

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předřazení bodu č. 10 Souhlas s dalším postupem prací směřujících k vyhotovení dokumentace pro stavební povolení na objekt „vila Litol“, bodu č. 15 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM – infrastruktura k bytového domu na Školním náměstí a bodu č. 20 Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích.


Pan starosta přednesl upravený program jednání:

01. Výkup pozemku p.č. 54/80 v k.ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi

02. Výkup pozemku p.č. 2126/30 k.ú. Lysá nad Labem podél tratě ČD na litolské straně

03. Prodej obecních pozemků připlocených k domu čp.1724 ul. Za Zámkem Lysá nad Labem

04. Prodej části obecního pozemku připloceného k domu č.e.89 Řehačka

05. Řešení užívání pozemku p.č. st.2163 k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova včetně stavby na tomto pozemku bez nájemního

vztahu

06. Prodej obecního pozemku připloceného k domu čp.287 ul. Na Vysoké mezi, Litol

07. Návrh úplatného převodu pozemku p.č. 138/2, k.ú. Lysá nad Labem, ul. Žižkova do majetku Města Lysá nad Labem

08. Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka

09. Opětovné projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p.č. st.1728 včetně stavby autobusové

zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA

10. Souhlas s dalším postupem prací směřujících k vyhotovení dokumentace pro stavební povolení na objekt "vila Litol"

11. Dohoda o užívání pozemků v rámci investiční akce Optimalizace tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice

12. Majetkoprávní vypořádání (prodej pozemků a právo provedení stavby) – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem

13. Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v areálu Kovona a.s. a prodej části pozemku p.č.

3484/2 v k.ú. Lysá nad Labem

14. Odkoupení bývalé restaurace Dallas

15. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura k bytovému domu na Školním náměstí

16. Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova

17. 12., 13. a 14. rozpočtové opatření (na vědomí)

18. 15. rozpočtové opatření roku 2019

19. Návrh rozpočtu na rok 2020

20. Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích

21. Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy a údržbu letního a stálého kina a na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace

22. Návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem

v Lysé nad Labem vč. formulářů žádostí a veřejnoprávních smluv

23. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem

24. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

25. Žádost FK Litol, z.s. o navýšení finančních prostředků na správu a údržbu hřiště v Litoli

26. Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem

27. Plánovací smlouva - infrastruktura v lokalitě ul. Ke Karlovu

28. Plánovací smlouva - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem

29. Převod infrastruktury a pozemků - lokalita Na Vysoké mezi

30. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi

31. Žádost o změnu způsobu využití dotace dle smlouvy č. 2019-0065/ŠSK

32. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2020

33. OZV č. 2/2019, o místních poplatcích

34. Partnerství v rámci Organizace destinačního managementu spolku "Pojizeří a Polabí"

35. Návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům ZM za výkon funkce přijímají projevu vůle snoubenců, že spolu

vstupují do manželství

36. Návrh na zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území Litol“ (zkráceně městská památková dotace)

37. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav

38. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2019 o placeném stání na místních komunikací v době konání výstav

39. Návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem

40. Žádost zastupitelstvu o úhradu čerpacích jímek

41. Zachování ochranných pásem vodních zdrojů v katastrálním území Lysé nad Labem a Litol

42. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 02.12.2019

43. Zápis z OV Byšičky ze dne 23.09.2019

44. Partnerské město Kukeziv

45. Návrh na nominace do Finančního výboru

46. Výměna člena Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení poz. úprav a správu majetku města

47. Zápis z Finančního výboruVýsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 186

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

upravený program jednání dne 10.12.2019.


II. Návrhy k projednání.


01. Žádost zastupitelstvu o úhradu čerpacích jímek

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, PaedDr. Štěpánek J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost zastupitelstvu obyvatel ulice V Zátiší, při řešení problematiky ohledně placení čerpacích jímek na kanalizaci, II. schvaluje příspěvek ve výši 50 000 Kč na každou jednotlivou přípojku na kanalizaci v ulici V Zátiší z městského rozpočtu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 187

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost zastupitelstvu obyvatel ulice V Zátiší, při řešení problematiky ohledně placení čerpacích jímek na kanalizaci,


II. s c h v a l u j e

příspěvek ve výši 50 000 Kč na každou jednotlivou přípojku na kanalizaci v ulici V Zátiší z městského rozpočtu.


02. Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Stařecká K., Mgr. Marek K., Ing. Gregor P., Mgr. Fajmon H., Kodeš M., Ing. Marek J., Fischerová R., Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M., MVDr. Kořínek J., Burian J.


Mgr. Havelka navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje návrh na ukončení diskuse k bodu č. 20 Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 188

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

návrh na ukončení diskuse k bodu č. 20 Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích.


Mgr. Marek K. vznesl protinávrh:

I. schvaluje

a) I. etapa - prodej jednotek vymezených v domě na adrese Slepá č. p. 550, Milovice, Slepá č. p. 551 Milovice, Sportovní č. p. 600 Milovice od 01.04.2020,

b) II. etapa - prodej jednotek vymezených v domě na adrese Sportovní č. p. 601 Milovice, Sportovní č. p. 602, Milovice, Lesní č. p. 620 Milovice od 01.01.2023,

c) III. etapa - prodej jednotek vymezených v domě na adrese Tyršova č. p. 609 Milovice, Tyršova č. p. 610 Milovice, Tyršova č. p. 611 Milovice, Tyršova č. p. 612 Milovice, Tyršova č. p. 613 Milovice od 01.01.2026


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení a bylo hlasováno o jednotlivých bodech zvlášť – ZM I. schvaluje prodej bytů v Milovicích mimo bytový dům v ulici Tyršova č. p. 609 až 613, Milovice.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


ZM II. schvaluje Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 6 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

zdržel seZM III. ukládá RM připravit návrh rozdělení finančních prostředků z příjmů bytů v Milovicích.

Termín: do příštího jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 189

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej bytů v Milovicích mimo bytový dům v ulici Tyršova č. p. 609 až 613, Milovice,


II. u k l á d á

RM připravit návrh rozdělení finančních prostředků z příjmů bytů v Milovicích.

Termín: do příštího jednání ZM.


Mgr. Tužinská Synková M. upozornila, že tento bod není právně v pořádku.


03. Souhlas s dalším postupem prací směřujících k vyhotovení dokumentace pro stavební povolení na objekt "vila Litol"

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí s dalším postupem prací směřujících k vyhotovení dokumentace pro stavební povolení na objekt "vila Litol" a ukládá odboru městského investora vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení, a to elektronickou formou.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 190

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s dalším postupem prací směřujících k vyhotovení dokumentace pro stavební povolení na objekt "vila Litol" a ukládá odboru městského investora vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení, a to elektronickou formou.


04. Výkup pozemku p.č. 54/80 v k.ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemku p.č. 54/80 o výměře 1847 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Litol a poz. 60/2 o výměře 28 m2 k. ú. Litol od *Vladimíra Tržického z Lysé nad Labem*, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.3.2020, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 191

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p.č. 54/80 o výměře 1847 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Litol a poz. 60/2 o výměře 28 m2 k. ú. Litol od *Vladimíra Tržického z Lysé nad Labem*, za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.3.2020,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


05. Výkup pozemku p.č. 2126/30 k.ú. Lysá nad Labem podél tratě ČD na litolské straně

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Ing. Marek J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na odkup pozemku p.č. 2126/30, v k.ú. Lysá nad Labem, od ČD a.s., za kupní cenu ve výši 2 994 750 Kč včetně DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 192

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na odkup pozemku p.č. 2126/30, v k.ú. Lysá nad Labem, od ČD a.s., za kupní cenu ve výši 2 994 750 Kč včetně DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

06. Prodej obecních pozemků připlocených k domu čp. 1724 ul. Za Zámkem Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej, vlastníkovi nemovitosti čp. 1724 v Lysé nad Labem, panu *Petru Tučkovi bytem Praha 8*,část obecního pozemku p.č. 2428/1, druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/49 o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p.č. st.3570 o výměře 13 m2, druh pozemku zast. plocha, způsob využití garáž a části obecního pozemku p.č. 2428/19, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. st.3571 o výměře 2 m2, druh pozemku zast. plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 3458-148/2019. Všechny pozemky jsou v k.ú. Lysá nad Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2, za kupní cenu za pozemky pod stavbou garáže ve výši 1500 Kč/m2 (tj. 15 m2) a za připlocené pozemky 1500 Kč/m2 (tj. 79 m2) s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I.. Termín: do 31.3.2020,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 193

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej, vlastníkovi nemovitosti čp.1724 v Lysé nad Labem, panu *Petru Tučkovi bytem Praha 8*,část obecního pozemku p.č. 2428/1, druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/49 o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p.č. st.3570 o výměře 13 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž a části obecního pozemku p.č. 2428/19, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako pozemek p.č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. st.3571 o výměře 2 m2, druh pozemku zastl.plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 3458-148/2019. Všechny pozemky jsou v k.ú. Lysá nad Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2, za kupní cenu za pozemky pod stavbou garáže ve výši 1500 Kč/m2 ( tj. 15 m2) a za přilocené pozemky 1500 Kč/m2 (tj. 79 m2) s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.03.2020,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


07. Prodej části obecního pozemku připloceného k domu č.e. 89 Řehačka


Bod byl stažen z programu.


08. Řešení užívání pozemku p.č. st. 2163 k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova včetně stavby na tomto pozemku bez nájemního vztahu

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem, II. neschvaluje návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem ze dne 7.10.2019 ZM, III. schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. st. 2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem za cenu dle znaleckého posudku se splátkovým kalendářem na dobu 3 let pro vlastníky pozemku 443/1 k. ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 194

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem,


II. n e s c h v a l u j e

návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem ze dne 07.10.2019,


III. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. st. 2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem za cenu dle znaleckého posudku se splátkovým kalendářem na dobu 3 let pro vlastníky pozemku 443/1 k. ú. Lysá nad Labem.09. Prodej obecního pozemku připloceného k domu čp. 287 ul. Na Vysoké mezi, Litol

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti čp. 287 v Litoli, část obecního pozemku p.č. 89/103, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označeno jako pozemek p.č. 89/129 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 890-42/2019 v k.ú. Litol, za kupní cenu ve výši 1500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 195

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti čp. 287 v Litoli, část obecního pozemku p.č. 89/103, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označeno jako pozemek p.č. 89/129 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 890-42/2019 v k.ú. Litol, za kupní cenu ve výši 1500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


10. Návrh úplatného převodu pozemku p.č. 138/2, k.ú. Lysá nad Labem, ul. Žižkova do majetku Města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje úplatný převod pozemku p.č.138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, od SPÚ do majetku Města Lysá nad Labem za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 171 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující dále hradí náklady na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN, II. ukládá Odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I v termínu do 31.3.2020, III. pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o úplatném převodu pozemku p.č.138/2 v k.ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 196

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

úplatný převod pozemku p.č.138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, od SPÚ do majetku Města Lysá nad Labem za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 171 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující dále hradí náklady na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I v termínu do 31.03.2020,


III. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřením smlouvy o úplatném převodu pozemku p.č. 138/2 v k.ú. Lysá nad Labem.


11. Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 v k.ú. Lysá nad Labem a konstatuje, že o předmětný pozemek, jež v minulosti sloužil jako cesta, má Město Lysá nad Labem zájem z důvodu, že je podaná žádost o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lysá nad Labem, II. ukládá OSM v termínu do 15.1.2020 zaslat námitku ohledně zamýšleného převodu pozemku p.č. PK 3497/20 v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu, že pozemek v minulosti sloužil jako cesta a s ohledem na podanou žádost o komplexních pozemkové úpravy v k.ú. Lysá nad Labem má Město Lysá nad Labem zájem o převod pozemku do jeho vlastnictví ať úplatný či bezúplatný.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 197

Zastupitelstvo městaI. b e r e n a v ě d o m í

oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 v k.ú. Lysá nad Labem a konstatuje, že o předmětný pozemek, jež v minulosti sloužil jako cesta, má Město Lysá nad Labem zájem z důvodu, že je podaná žádost o komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lysá nad Labem,


II. u k l á d á

OSM v termínu do 15.01.2020 zaslat námitku ohledně zamýšleného převodu pozemku p.č. PK 3497/20 v k.ú. Lysá nad Labem ve smyslu, že pozemek v minulosti sloužil jako cesta a s ohledem na podanou žádost o komplexních pozemkové úpravy v k.ú. Lysá nad Labem má Město Lysá nad Labem zájem o převod pozemku do jeho vlastnictví ať úplatný či bezúplatný.


12. Opětovné projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p.č. st.1728 včetně stavby autobusové zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA


Bod byl stažen z programu.


13. Dohoda o užívání pozemků v rámci investiční akce Optimalizace tratě ČD Lysá nad Labem – Čelákovice

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková, pí Bláhová, Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření dohody o užívání pozemků č.parc. KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, č.parc. KN 694/24, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, č.parc. KN 3518/6, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, č.parc. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, č.parc. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, pro zajištění veřejně prospěšné stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na kterou bylo dne 22.12.2016 vydáno stavebním úřadem Městského úřadu Lysá nad Labem územní rozhodnutí č.j.: SÚ/110348/16/Fia, které nabylo právní moci dne 2.2.2017 a dne 17.12.2018 drážním úřadem stavební povolení č.j.: DUCR-73838/18/Lj, které nabylo právní moci dne 3.1.2019 s tím, že stavbu zajišťuje SŽDC, st.o. IČ: 70994234 s sídlem Praha 1 - Nové Město, do doby provedení vkladu vlastnického práva na základě nové kupní smlouvy maximálně však na dobu 8 let ode dne uzavření této dohody.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 198

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření dohody o užívání pozemků č.parc. KN 680/2, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280 118/2017, č.parc. KN 694/24, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, č.parc. KN 3518/6, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, č.parc. KN 3520/4, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, č.parc. KN 3523/3, k.ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m2, který vznikl oddělením z pozemku č.parc. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, pro zajištění veřejně prospěšné stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na kterou bylo dne 22.12.2016 vydáno stavebním úřadem Městského úřadu Lysá nad Labem územní rozhodnutí č.j.: SÚ/110348/16/Fia, které nabylo právní moci dne 2.2.2017 a dne 17.12.2018 drážním úřadem stavební povolení č.j.: DUCR-73838/18/Lj, které nabylo právní moci dne 3.1.2019 s tím, že stavbu zajišťuje SŽDC, st.o. IČ: 70994234 s sídlem Praha 1 - Nové Město, do doby provedení vkladu vlastnického práva na základě nové kupní smlouvy maximálně však na dobu 8 let ode dne uzavření této dohody.


14. Majetkoprávní vypořádání (prodej pozemků a právo provedení stavby) - rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje a) prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako pozemek p.č. 610/101 o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 3295-35/2018 jako pozemek p.č. 694/25 o výměře 147 m2, druh pozemku travní porost, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 810/5 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3483/5 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 110 073 Kč vč. DPH s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem, b) uzavření smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem na části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 jako pozemek p.č. 610/103 o výměře 527 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3484/11 o výměře 192 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako pozemek p.č. 3621/5 o výměře 862 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, II. ukládá OSM vypracovat znění smluv dle bodu I. Termín do 31.03.2020, III. pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu dle bodu I.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 199

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako pozemek p.č. 610/101 o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 3295-35/2018 jako pozemek p.č. 694/25 o výměře 147 m2, druh pozemku travní porost, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 810/5 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3483/5 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 110 073 Kč vč. DPH s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,


b) uzavření smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem na části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 jako pozemek p.č. 610/103 o výměře 527 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3484/11 o výměře 192 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako pozemek p.č. 3621/5 o výměře 862 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234,


II. u k l á d á

OSM vypracovat znění smluv dle bodu I. Termín do 31.03.2020,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu dle bodu I.


15. Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v areálu Kovona a.s. a prodej části pozemku p.č. 3484/2 v k.ú. Lysá nad Labem


Bod byl stažen z programu.


16. Odkoupení bývalé restaurace Dallas

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Havelka, Ing. Gregor P., pí Fischerová R., Mgr. Fajmon H.


Mgr. Tužinská Synková navrhla odložení bodu pro nedostatek informací.


Pan starosta přednesl protinávrh – ZM odkládá schválení odkupu rodinného domu čp. 80 na pozemku p.č. st.43/2 s pozemkem p.č. st.43/2, pozemek p.č. 122/2, nemovitost stavba občanského vybavení čp.6 na pozemku p.č. st.43/1 s pozemkem p.č. st.43/1, budovu bez čp./ev.č. (pizzerie) na pozemku p.č. st.43/3 s pozemek p.č. 43/3, všechny v k.ú. Litol (jedná se o komplex místně nazývaný restaurace Dallas).


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 200

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

schválení odkupu rodinného domu čp. 80 na pozemku p.č. st.43/2 s pozemkem p.č. st.43/2, pozemek p.č. 122/2, nemovitost stavba občanského vybavení čp.6 na pozemku p.č. st.43/1 s pozemkem p.č. st.43/1, budovu bez čp./ev.č. (pizzerie) na pozemku p.č. st.43/3 s pozemek p.č. 43/3, všechny v k.ú. Litol (jedná se o komplex místně nazývaný restaurace Dallas).


17. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura k bytovému domu na Školním náměstí

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Gregor P., p. Burian J., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Ing. Stařecká K., pí Fischerová R., Mgr. Dostál M. (právník)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje návrh na ukončení diskuse k bodu č. 15. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM – infrastruktura k bytového domu na Školním náměstí.Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 201

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

návrh na ukončení diskuse k bodu č. 15. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM – infrastruktura k bytového domu na Školním náměstí.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura k bytovému domu na Školním náměstí, II. pověřuje starostu města k podpisu Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura k bytovému domu na Školním náměstí.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 202

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura k bytovému domu na Školním náměstí,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura k bytovému domu na Školním náměstí.18. Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Kopecký V., Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., p. Svoboda – developer, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova, za předpokladu úhrady nákladů na opravu komunikace v ul. Na Zemské stezce ve výši 250 000 Kč bez DPH se splatností do konce ledna 2020, II. pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova, za předpokladu úhrady nákladů na opravu komunikace v ul. Na Zemské stezce, stanovené dle výpočtu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 203

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova, za předpokladu úhrady nákladů na opravu komunikace v ul. Na Zemské stezce ve výši 250 000 Kč bez DPH se splatností do konce ledna 2020,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova, za předpokladu úhrady nákladů na opravu komunikace v ul. Na Zemské stezce, stanovené dle výpočtu.


19. 12., 13. a 14. rozpočtové opatření (na vědomí)

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 12. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 08.10.2019, 13. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 23.10.2019, 14. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 2.12.2019


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 204

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

12. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 8.10.2019

13. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 23.10.2019

14. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 2.12.2019


20. 15. rozpočtové opatření roku 2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Vinklerová M. (vedoucí FO), PaedDr. Štěpánek J. (vedoucí OMI), Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 15. rozpočtové opatření roku 2019.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 205

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

15. rozpočtové opatření roku 2019.


Pan starosta navrhl prodloužení jednání ZM do 1:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 206

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení programu ZM do 1:00 hod. následujícího dne.


21. Návrh rozpočtu na rok 2020

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š., p. Kolman, Mgr. Fajmon H., Ing. Stařecká K., PaedDr. Štěpánek J., p. Burian J., Mgr. Tužinská Synková M.


Mgr. Havelka návrh na doplnění – ZM schvaluje doplnění položek do rozpočtu, a to příprava výstavby bytových domů 500 000 Kč, přírodní zahrady v MŠ a ZŠ 600 000 Kč.

(oboje pokrytí z položky Hospodářská činnost)


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 207

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

doplnění položek do rozpočtu, a to příprava výstavby bytových domů 500 000 Kč, přírodní zahrady v MŠ a ZŠ 600 000 Kč.


Mgr. Marek K. navrhl úpravu rozpočtu - navýšení položky Domácí hospic Nablízku 4341 ze 100 000 Kč na 200 000 Kč


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Mgr. Vošická navrhla úpravu rozpočtu - změna obsahu položky PD Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského II. etapa vč. přípravy na bazén - bez přípravy na bazénVýsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Mgr. Tužinská Synková navrhla úpravu rozpočtu – vyřazení položky Realizace MŠ Drážky.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2020 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 336 903 tis. Kč, celkové výdaje činí 476 903 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let, které činí 140 000 tis. Kč.

Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 208

Zastupitelstvo města


s c h v al u j e

rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2020 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 336 903 tis. Kč, celkové výdaje činí 476 903 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let, které činí 140 000 tis. Kč.

Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


22. Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy a údržbu letního a stálého kina a na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace panu Lukáši Fuchsovi ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 800 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 209

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

poskytnutí individuální dotace panu Lukáši Fuchsovi ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu letního a stálého kina a ve výši 800 000 Kč na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


23. Návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. formulářů žádostí a veřejnoprávních smluv

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje a) Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. formulářů žádostí dle návrhu odboru s tím, že pro rok 2020 se vyjme povinnost min. výše členských příspěvků a min. členský příspěvek je stanoven na 500 Kč, b) veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 210

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

a) Statuty Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. formulářů žádostí dle návrhu odboru s tím, že pro rok 2020 se vyjme povinnost min. výše členských příspěvků a min. členský příspěvek je stanoven na 500 Kč,

b) veřejnoprávní smlouvy.


24. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na nákup 10 kusů elektronických šachovnic vč. veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 211

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na nákup 10 kusů elektronických šachovnic vč. veřejnoprávní smlouvy.


25. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi, II. ukládá vyhodnotit celý program do 30.03.2020 v součinnosti s jednotlivými žadateli, posoudit administrativní zátěž a příp. zvážit jiný efektivnější způsob financování těchto aktivit.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 212

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příspěvkovými organizacemi,


II. u k l á d á

vyhodnotit celý program do 30.03.2020 v součinnosti s jednotlivými žadateli, posoudit administrativní zátěž a příp. zvážit jiný efektivnější způsob financování těchto aktivit.


26. Žádost FK Litol, z.s. o navýšení finančních prostředků na správu a údržbu hřiště v Litoli

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost FK Litol, z.s. o navýšení finančních prostředků na správu a údržbu hřiště v Litoli, II. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 37 703 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 213

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost FK Litol, z.s. o navýšení finančních prostředků na správu a údržbu hřiště v Litoli,


II. s c h v a l u j e

Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 37 703 Kč.


27. Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová, p. Burian


Mgr. Havelka J. a p. Burian upozornili na střet zájmů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem ve výši 200 000 Kč, II. ukládá zapracovat částku ve výši 200 000 Kč do rozpočtu města na rok 2020.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 214

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem ve výši 200 000 Kč,


II. u k l á d á

zapracovat částku ve výši 200 000 Kč do rozpočtu města na rok 2020.


Odchod MVDr. Kořínka J. ve 23:54 hodin.


28. Plánovací smlouva - infrastruktura v lokalitě ul. Ke Karlovu

V diskusi k bodu vystoupili Mgr. Havelka J., pí Bláhová, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM odkládá schválení návrhu plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Ke Karlovu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

mimo místnost

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 215

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

schválení návrhu plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Ke Karlovu.


29. Plánovací smlouva - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Kopecký V. (VO SM), Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem, součástí smlouvy budou i přílohy, které popisují situaci, II. pověřuje starostu města k podpisu plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 216

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem, součástí smlouvy budou i přílohy, které popisují situaci,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu plánovací smlouvy - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem.


30. Převod infrastruktury a pozemků - lokalita Na Vysoké mezi

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., p. Burian J., Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., Ing. Kopecký V. (VO SM), pí Bláhová


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. zamítá požadavek Družstva Na Vysoké mezi o vložení věty do kupní smlouvy na odkup pozemků od p. *Tržického* ve znění: Kupující zprošťuje prodávajícího a vlastníka infrastruktury uvedené v čl. III. této smlouvy od poplatků, které vzniknou budoucím zřízením věcných břemen, služebností, na infrastrukturu uvedenou v čl. III. této smlouvy, II. schvaluje návrh kupní smlouvy na odkup pozemků od p. *Tržického* s podmínkou, že k podpisu smlouvy dojde až po zanesení věcného břemene uložení plynovodu, elektrického vedení a optických kabelů do katastru nemovitostí, dle plánovací smlouvy, III. schvaluje návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury pro zástavbu RD, v lokalitě Na Vysoké mezi, od investora stavby - Družstva Na Vysoké mezi, s podmínkou, že k podpisu smlouvy dojde až po zanesení věcného břemene uložení plynovodu, elektrického vedení a optických kabelů do katastru nemovitostí, dle plánovací smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

mimo místnost

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržel se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 217

Zastupitelstvo města


I. z a m í t á

požadavek Družstva Na Vysoké mezi o vložení věty do kupní smlouvy na odkup pozemků od p. *Tržického* ve znění: Kupující zprošťuje prodávajícího a vlastníka infrastruktury uvedené v čl. III. této smlouvy od poplatků, které vzniknou budoucím zřízením věcných břemen, služebností, na infrastrukturu uvedenou v čl. III. této smlouvy,


II. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy na odkup pozemků od p. *Tržického* s podmínkou, že k podpisu smlouvy dojde až po zanesení věcného břemene uložení plynovodu, elektrického vedení a optických kabelů do katastru nemovitostí, dle plánovací smlouvy,


III. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury pro zástavbu RD, v lokalitě Na Vysoké mezi, od investora stavby - Družstva Na Vysoké mezi, s podmínkou, že k podpisu smlouvy dojde až po zanesení věcného břemene uložení plynovodu, elektrického vedení a optických kabelů do katastru nemovitostí, dle plánovací smlouvy.


31. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Bláhová, Mgr. Marek K.


Mgr. Vošická navrhla odložení tohoto bodu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odkládá schválení návrhu dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č.1/2015 KÚ, vypracovaný OSM.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 218

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

schválení návrhu dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ, vypracovaný OSM.


32. Žádost o změnu způsobu využití dotace dle smlouvy č. 2019-0065/ŠSK

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019-0065/ŠSK uzavřenou s Klubem přátel dechové hudby z.s. Změna bude v bodě č. II v rozšíření využití dotace o soustředění a koncerty v České republice.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019-0065/ŠSK uzavřenou s Klubem přátel dechové hudby z.s. Změna bude v bodě č. II v rozšíření využití dotace o soustředění a koncerty v České republice.


33. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2020

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Marek J., p. Burian J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 1) termíny jednání RM v I. pololetí r. 2020, a to takto: 14.01.,28.01., 12.02., 25.02., 10.03., 25.03., 07.04., 22.04.,05.05., 20.05., 02.06., 17.06., 30.06.2020,

2) termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2020, a to takto: 12.02., 22.04., 17.06.2020.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 220

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

1) termíny jednání RM v I. pololetí r. 2020, a to takto: 14.01.,28.01., 12.02., 25.02., 10.03., 25.03., 07.04., 22.04.,05.05., 20.05., 02.06., 17.06., 30.06.2020,

2) termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2020, a to takto: 12.02., 22.04., 17.06.2020.


34. OZV č. 2/2019, o místních poplatcích

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Novotná A. (tajemnice), Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje OZV města Lysá nad Labem č. 2/2019, o místních poplatcích.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 221

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

OZV města Lysá nad Labem č. 2/2019, o místních poplatcích.


35. Partnerství v rámci Organizace destinačního managementu spolku "Pojizeří a Polabí"

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci Organizace destinačního managementu spolku "Pojizeří a Polabí" mezi Lysou nad Labem a spolkem Pojizeří a Polabí, z. s., IČ: 08389349, se sídlem Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 222

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci Organizace destinačního managementu spolku "Pojizeří a Polabí" mezi Lysou nad Labem a spolkem Pojizeří a Polabí, z. s., IČ: 08389349, se sídlem Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01.


36. Návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům ZM za výkon funkce přijímají projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství v následujících částkách: Mgr. Jiří Havelka 8.400 Kč, Romana Fischerová 4.800 Kč, Josef Kolman 2.100 Kč, Ing. Petr Eliška 1.200 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 223

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vyplacení mimořádné odměny svým neuvolněným členům za výkon funkce přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství v následujících částkách:

Mgr. Jiří Havelka 8.400 Kč

Romana Fischerová 4.800 Kč

Josef Kolman 2.100 Kč

Ing. Petr Eliška 1.200 Kč


37. Návrh na zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území Litol“ (zkráceně městská památková dotace)

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Ing. Marek J., Mgr. Havelka J., p. Burian J., Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š.


Pan Kolman J. navrhl ukončení diskuse.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje návrh na ukončení diskuse k bodu č. 36 Návrh na zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v k. ú. města Lysá nad Labem a v k. ú. Litol“ (zkráceně městská památková dotace).


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 224

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

návrh na ukončení diskuse k bodu č. 36 Návrh na zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v k. ú. města Lysá nad Labem a v k. ú. Litol“ (zkráceně městská památková dotace).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje a) zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území Litol (zkráceně městská památková dotace), b) dotační program bude zaveden od 01.01.2020, c) pro rok 2020 bude do rozpočtu města vyčleněna částka 600 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržel se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

mimo místnost

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen

Usnesení č. 225

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

a) zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a budov, které jsou památkově chráněné v katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území Litol (zkráceně městská památková dotace)

b) dotační program bude zaveden od 01.01.2020

c) pro rok 2020 bude do rozpočtu města vyčleněna částka 600 000 Kč.


38. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav pro rok 2020.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 226

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav pro rok 2020.


39. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2019 o placeném stání na místních komunikací v době konání výstav

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2019 o placeném stání na místních komunikací v době konání výstav pro rok 2020.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 227

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2019 o placeném stání na místních komunikací v době konání výstav pro rok 2020.


Mgr. Marek K. navrhl prodloužení programu ZM do 1:30 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržel se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 228

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení programu ZM do 1:30 hodin.


40. Návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Elicer, pí Bláhová, Mgr. Fajmon H., Mgr. Vošická Š.


Mgr. Marek K. vznesl protinávrh – ZM schvaluje návrh na zadání změny územního plánu Lysá nad Labem zkráceným způsobem dle doporučení Stavební komise ze dne 14.10.2019, doplnit do stávajícího regulativu plochy P12 podmínku jakékoliv umísťované stavby musí respektovat, nezmenšovat a nenarušovat stávající stabilizované hodnotné plochy veřejné zeleně a památné stromy.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 6 hlasy

Návrh nebyl přijat.

Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržel se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM I. neschvaluje návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem, II. ukládá pořizovateli shromažďovat návrhy na změny územního plánu Lysé nad Labem do 31. 12. 2020 a následně je předložit ZM.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 229

Zastupitelstvo města


I. n e s c h v a l u j e

návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem,


II. u k l á d á

pořizovateli shromažďovat návrhy na změny územního plánu Lysé nad Labem do 31. 12. 2020 a následně je předložit ZM.


41. Zachování ochranných pásem vodních zdrojů v katastrálním území Lysé nad Labem a Litol

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. ukládá členům Rady města nečinit jednání, která by vedla ke zrušení či změně rozsahu stávajícího vymezení ochranných pásem vodního zdroje v k.ú. Lysá nad Labem a Litol, II. ukládá členům Rady města prosazovat alespoň zachování rozsahu stávajícího vymezení ochranných pásem vodního zdroje v k.ú. Lysá nad Labem a Litol.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen

42. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 02.12.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Stařecká K., Ing. Novotná A. (tajemnice)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 02.12.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 230

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z Kontrolního výboru ze dne 02.12.2019.


43. Zápis z OV Byšičky ze dne 23.09.2019

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Byšičky, který se konal dne 23.09.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 231

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z Osadního výboru Byšičky, který se konal dne 23.09.2019.


Mgr. Vošická Š. navrhla prodloužení jednání ZM do 1:45 hodin.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 232

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení programu ZM do 1:45 hodin.


44. Partnerské město Kukeziv

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Marek J., Mgr. Havelka J., p. Kodeš M., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Dohody o partnerství s obcí Staryi Yarychiv, vzhledem k tomu, že se na území obce nachází místní část Kukeziv, se kterou město Lysá nad Labem pojí historické vazby.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Pan Kodeš navrhl prodloužení jednání ZM do 2:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

mimo místnost

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

nepřítomenUsnesení č. 234

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení programu ZM do 2:00 hodin.


45. Návrh na nominace do Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Gregor P., Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Mgr. Tužinská Synková M.


Ing. Stařecká vznesla protinávrh - I. bere na vědomí a. nominaci paní Zuzany Viktoriové za volební stranu Cesta města do Finančního výboru, b. nominaci pana Vladislava Šplíchala za volební stranu LYSÁ V POHYBU do Finančního výboru, c. změnu nominace do Finančního výboru za volební stranu Lysá nás baví – KDU-ČSL z Viléma Pokorného na Mgr. Radku Bláhovou, II. odvolává člena Finančního výboru Viléma Pokorného, III. jmenuje Mgr. Radku Bláhovou za člena Finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

proti

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM bere na vědomí a. nominaci paní Zuzany Viktoriové za volební stranu Cesta města do Finančního výboru, b. nominaci pana Vladislava Šplíchala za volební stranu LYSÁ V POHYBU do Finančního výboru, c. změnu nominace do Finančního výboru za volební stranu Lysá nás baví – KDU-ČSL z Viléma Pokorného na Mgr. Radku Bláhovou, II. odvolává a. člena Finančního výboru Viléma Pokorného, III. jmenuje a. paní Zuzanu Viktoriovou za člena Finančního výboru, b. pana Vladislava Šplíchala za člena Finančního výboru, c. Mgr. Radku Bláhovou za člena Finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen
46. Výměna člena Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení poz. úprav a správu majetku města

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Gregor P., p. Elicer, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. odvolává členku Výboru Danu Hančovou, II. jmenuje člena Výboru Ondřeje Šmída.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 233

Zastupitelstvo města


I. o d v o l á v á

členku Výboru Danu Hančovou,


II. j m e n u j e

člena Výboru Ondřeje Šmída.


47.Zápis z Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Gregor P., p. Elicer, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ze dne 04.12.2019.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

nepřítomen


Usnesení č. 235

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z Finančního výboru ze dne 04.12.2019.


III. Diskuse.

Pan Kodeš upozornil, že neproběhla diskuse s občany i přesto, že diskuse k obecním záležitostem je v jednacím řádu ZM.


IV. Interpelace


P. Kodeš

Dotázal se:

1) na objednávku týkající se vybavení Calypssa, týkající se vnitřního vybavení Calypssa

2) na náplň práce uvolněné radní Ing. Stařecké

3) na stav revitalizace Husova náměstí


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 02:00 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

23.12.2019Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Jiří Havelka Ing. Jan Marek_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:20:10 | přečteno 24x | jiri.virava
load