05. Zápis ZM 25.09.2019

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 25. 09. 2019 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Fischerová Romana

Ing. Stařecká Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

Kolman Josef

Burian Jan

Ing. Marek Jan (příchod 17:35 hodin)

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Mgr. Tužinská Synková Martina (příchod 20:30 hodin)

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr


Omluveni: Burian Jan


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva, a to 12 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta představil nového člena zastupitelstva města p. Matěje Kodeše, který nastoupil do funkce zastupitele dne 01.09.2019 po rezignaci Ing. Petra Elišky. Rada města již p. Kodešovi vydala osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

V souladu s § 69 zákona o obcích vyzval pan starosta přítomného člena zastupitelstva ke složení slibu a upozornil, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a potvrdí ho svým podpisem.

Pan starosta požádal paní tajemnici, aby přečetla slib člena zastupitelstva a vyzval p. Kodeše ke složení slibu a podpisu jeho textu. Po ukončení tohoto aktu pan starosta konstatoval, že p. Matěj Kodeš složil zákonem stanovený slib a může se ujmout svého mandátu.


Dále pan starosta informoval o změně příjmení u Ing. Karolíny Chudobové. Oznámil, že nyní používá příjmení Stařecká.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Fajmon H. a pí Fischerová R. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Gregor P., Mgr. Marek K a Ing. Stařecká K.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu dne 25.09.2019 Mgr. Fajmona H. a pí Fischerovou R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města

v o l í

návrhovou komisi ve složení Ing. Gregor P., Mgr. Marek K. a Ing. Stařecká K.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 31.07.2019 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. K zápisu nikdo ze zastupitelů nevznesl připomínky, proto se zápis ze ZM dne 31.07.2019 považuje za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zaslána v písemné formě, nikdo z přítomných neměl ke kontrolní zprávě žádné připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 37 bodů. Dne 19.09.2019 přišlo od Mgr. Fajmona rozšíření o bod č. 38 Návrh na uzavření smlouvy kupní s panem Ing. Jiří Fišerem pozemek a chata na obchvatu a 20.09.2019 o bod č. 39 Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města. Dne 23.09.2019 bylo pí Fischerovou navrženo rozšíření o bod č. 40 Schválení „Objemové studie Sportovní hala Lysá nad Labem – varianta B“. Tento bod pan starosta navrhl předřadit (z důvodu prezentace studie)


Pan starosta navrhl předřazení bodu č. 40 Schválení „Objemové studie Sportovní hala Lysá nad Labem – varianta B“, bodu a stažení z programu bodu č. 7 Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v areálu Kovona a. s. a prodej části pozemku p. č. 3484/2 v k. ú. Lysá nad Labem.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 40 Schválení „Objemové studie Sportovní hala Lysá nad Labem – varianta B“, bodu a stažení z programu bodu č. 7 Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v areálu Kovona a. s. a prodej části pozemku p. č. 3484/2 v k. ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 139

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

předřazení bodu č. 40 Schválení „Objemové studie Sportovní hala Lysá nad Labem – varianta B“, bodu a stažení z programu bodu č. 7 Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v areálu Kovona a. s. a prodej části pozemku p. č. 3484/2 v k. ú. Lysá nad Labem.


Pan starosta přednesl upravený program jednání:

01. Schválení „Objemové studie Sportovní hala Lysá nad Labem – varianta B“

02. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3481/1, k.ú. Lysá n.L., ul. Ke Kovoně

03. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. st. 297/1, k.ú. Lysá n.L., ul. Na Františku

04. Žádost o odkup či pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/52, k.ú. Lysá n.L., ul. Na Písku

05. Výkup části pozemků od p. Waise za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L. o celkové výměře 4 919 m2

06. Výkup části pozemku 43/4 k.ú. Litol za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L.

07. Výkup části pozemku PK 2673/39 k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L.

08. Nabídka odkupu pozemků p.č. 511/57, 511/60 a 511/5 v k.ú. Lysá nad Labem (za areálem Unispol)

09. Prodej obecních pozemků připlocených k domu čp. 1724 ul. Za Zámkem Lysá nad Labem

10. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1110/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeno jako ppč. 1110/22 o výměře 1 056m2, komunikace Řehačka

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p.č. st.1728 včetně stavby autobusové zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA

12. Majetkoprávní vypořádání (prodej pozemků a právo provedení stavby) – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem

13. Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 04.09.2019

14. Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova.

15. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura související s výstavbou bytového domu - investor PMS, spol. s r.o.

16. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném stání

17. Ceník placeného stání na místních komunikacích

18. Návrh statutu "Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních"

19. Vyhodnocení služby Senior taxi

20. Návrh na poskytnutí podílů vlastníků kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení veřejnoprávních smluv

21. Nové názvy ulic

22. Zadání územní studie Lysá n. L. - Nová Litol - návrh

23. Odvolání předsedy OV Byšičky a jmenování nového předsedy OV Byšičky

24. Termíny RM a ZM v II. pololetí roku 2019

25. Petice za zabezpečení bezpečnosti, hluku a vibrací v ulici Jedličkova = silnice II. tř. č. 272

26. 10. rozpočtové opatření (na vědomí)

27. 11. rozpočtové opatření roku 2019

28. Zápis č. 5 z Finančního výboru konaného dne 11.9.2019

29. Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského o rekonstrukci pavilonu E

30. Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A. Komenského, Lysá nad Labem (doplnění k bodu Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J.A.K. o rekonstrukci pavilonu E)

31. Nominace paní Zuzany Viktoriové do Finančního výboru

32. Zastavení projektu MŠ Drážky a zrušení položky v rozpočtu, zastavení rekonstrukce hospodářské budovy MŠ Mašinka na třídy včetně PD a přístupové cesty a zrušení položky v rozpočtu

33. Návrh na odvolání starosty města Lysé nad Labem z redakční rady Listů, jmenování všech členů redakční rady Listů zastupitelstvem města a schvalování Pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“

34. Zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 17.06.2019.

35. Zápis z OV Byšičky konaného dne 16.08.2019

36. Zápis z Kontrolního výboru konaného dne 16.09.2019

37. Návrh na otevření diskuse o možné koupi restaurace Dallas a souvisejících nemovitostí v Litoli městem Lysá nad Labem.

38. Návrh na uzavření smlouvy kupní s panem Ing. Jiří Fišerem pozemek a chata na obchvatu

39. Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 140

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

upravený program jednání ZM dne 25.09.2019.


Příchod Ing. Marka J. v 17:35 hodin.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Schválení „Objemové studie Sportovní hala Lysá nad Labem – varianta B“

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Slánský J. – architekt, Mgr. Fajmon H., pí Fischerová R., Mgr. Vošická Š., pí Bláhová, p. Zoubek, p. Grochol


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje „Objemovou studii - Sportovní hala Lysá nad Labem - varianta B“.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 141

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

„Objemovou studii - Sportovní hala Lysá nad Labem - varianta B“.


Bod č. 2 Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3481/1, k.ú. Lysá n.L., ul. Ke Kovoně

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3481/1 o výměře cca 14 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za cenu 1500 Kč/m2, podílovým vlastníkům pozemku p. č. 650/1 v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej pozemku bude zveřejněn až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku p. č. 3481/1 k. ú. Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3481/1 o výměře cca 14 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, za cenu 1500 Kč/m2, podílovým vlastníkům pozemku p. č. 650/1 v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady na pořízení geometrického plánu na předmět prodeje, náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej pozemku bude zveřejněn až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku p. č. 3481/1 k. ú. Lysá nad Labem.

Bod č. 3 Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. st. 297/1, k.ú. Lysá n.L., ul. Na Františku

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej či pronájem části obecního pozemku p. č. st. 297/1 o výměře 124 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Ing. Stařecká K.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej či pronájem části obecního pozemku p. č. st. 297/1 o výměře 124 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Bod č. 4 Žádost o odkup či pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/52, k.ú. Lysá n.L., ul. Na Písku

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 3451/52 o výměře cca 102,5 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dle podané žádosti dne 28.08.2019.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 144

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 3451/52 o výměře cca 102,5 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dle podané žádosti dne 28.08.2019.

Bod č. 5 Výkup části pozemků od p. Waise za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L. o celkové výměře 4 919 m2

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2999, nově označeno jako pozemek p. č. 2986/5 o výměře 2 568 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3150-67/2016, části pozemku p. č. PK 2836 a PK 2837, nově označeno jako pozemek p. č. 2836/28 o výměře 1 775 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3149-65/2016 a části pozemku p. č. PK 2678, nově označeno jako pozemek p. č. 2712/10 o výměře 127 m2, druh pozemku orná půda a jako pozemek p. č. 2712/12 o výměře 24 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3151-71/2016, všechny v k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise, Kosmova 717/11c, Královo Pole, 612 00 Brno, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2678 o výměře 570 m2, PK 2836 o výměře 708 m2, PK 2837 o výměře 311 m2 a PK 2999 o výměře 952 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětné části pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2 000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci, II. ukládá Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.12.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2999, nově označeno jako pozemek p. č. 2986/5 o výměře 2 568 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3150-67/2016, části pozemku p. č. PK 2836 a PK 2837, nově označeno jako pozemek p. č. 2836/28 o výměře 1 775 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3149-65/2016 a části pozemku p. č. PK 2678, nově označeno jako pozemek p. č. 2712/10 o výměře 127 m2, druh pozemku orná půda a jako pozemek p. č. 2712/12 o výměře 24 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 3151-71/2016, všechny v k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise, Kosmova 717/11c, Královo Pole, 612 00 Brno, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2678 o výměře 570 m2, PK 2836 o výměře 708 m2, PK 2837 o výměře 311 m2 a PK 2999 o výměře 952 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětné části pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2 000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.12.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.Bod č. 6 Výkup části pozemku 43/4 k.ú. Litol za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 43/4, k.ú. Litol nově označeno jako pozemek p.č. 43/29 o výměře 143 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 812-89/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní Marie Balounové, bytem Dýšina, (podíl 3/160), paní Jaroslavy Beránkové, bytem Praha 4, (podíl 3/160), paní Jitky Dvořákové, bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/80), paní Jiřiny Kutmonové, bytem Praha 9, (podíl 3/160), pana Vladimíra Lacha, bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/40), paní Anny Matějové, bytem Bystrá nad Jizerou, (podíl 3/160), pana Antonína Mencla, bytem Kladno, (podíl 3/40), pana Josefa Myslíka, bytem Slatiny, (podíl 14/40), paní Věry Zemanové, bytem Praha 4, (podíl 14/40), a pana Vladimíra Ziminkova, bytem Lysá nad Labem (podíl 3/80), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2 000 Kč/ha/rok, II. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 146

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 43/4, k.ú. Litol nově označeno jako pozemek p.č. 43/29 o výměře 143 m2, druh pozemku orná půda, dle GP č. 812-89/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní Marie Balounové, bytem Dýšina, (podíl 3/160), paní Jaroslavy Beránkové, bytem Praha 4, (podíl 3/160), paní Jitky Dvořákové, bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/80), paní Jiřiny Kutmonové, bytem Praha 9, (podíl 3/160), pana Vladimíra Lacha, bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/40), paní Anny Matějové, bytem Bystrá nad Jizerou, (podíl 3/160), pana Antonína Mencla, bytem Kladno, (podíl 3/40), pana Josefa Myslíka, bytem Slatiny, (podíl 14/40), paní Věry Zemanové, bytem Praha 4, (podíl 14/40), a pana Vladimíra Ziminkova, bytem Lysá nad Labem (podíl 3/80), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2 000 Kč/ha/rok,

II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Bod č. 7 Výkup části pozemku PK 2673/39 k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2673/39, nově označeno jako pozemek p. č. 2536/29 o výměře 23 m2, druh pozemku orná půda a pozemek p. č. 3584/35 o výměře 98 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3398-81/2018, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Miroslava Fišera bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci, II. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2673/39, nově označeno jako pozemek p. č. 2536/29 o výměře 23 m2, druh pozemku orná půda a pozemek p. č. 3584/35 o výměře 98 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3398-81/2018, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Miroslava Fišera bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci,

II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 31.12.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Bod č. 8 Prodej obecních pozemků připlocených k domu č. p. 1724 ul. Za Zámkem Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti č. p. 1724 v Lysé nad Labem, části obecního pozemku p. č. 2428/1, druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p. č. 2428/49 o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p. č. 2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p. č. st. 3570 o výměře 13 m2, druh pozemku zast. plocha, způsob využití garáž a části obecního pozemku p. č. 2428/19, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako pozemek p. č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. st. 3571 o výměře 2 m2, druh pozemku zast. plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 3458-148/2019. Všechny pozemky jsou v k. ú. Lysá nad Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2, za kupní cenu za pozemky pod stavbou garáže ve výši 1500 Kč/m2 (tj. 15 m2) a za připlocené pozemky 1500 Kč/m2 (tj. 79 m2) s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 148

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti č. p. 1724 v Lysé nad Labem, části obecního pozemku p. č. 2428/1, druh pozemku orná půda, nově označeno jako pozemek p. č. 2428/49 o výměře 74 m2, druh pozemku orná půda, p. č. 2428/51 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda a p. č. st. 3570 o výměře 13 m2, druh pozemku zast. plocha, způsob využití garáž a části obecního pozemku p. č. 2428/19, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, nově označeno jako pozemek p. č. 2428/50 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. st. 3571 o výměře 2 m2, druh pozemku zast. plocha, způsob využití garáž, dle geometrického plánu č. 3458-148/2019. Všechny pozemky jsou v k. ú. Lysá nad Labem. Celkově se jedná o plochu 94 m2, za kupní cenu za pozemky pod stavbou garáže ve výši 1500 Kč/m2 (tj. 15 m2) a za připlocené pozemky 1500 Kč/m2 (tj. 79 m2) s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením

GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
Bod č. 9 Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1110/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeno jako ppč. 1110/22 o výměře 1 056m2, komunikace Řehačka

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, k. ú. Lysá nad Labem, nově označeného jako pozemek p. č. 1110/22, o výměře 1 056 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3256-78/2017 ze dne 14.03.2018 od s. p. Lesy ČR do majetku Města Lysá nad Labem, II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu dle bodu I. Termín do 31.12.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, k. ú. Lysá nad Labem, nově označeného jako pozemek p. č. 1110/22, o výměře 1 056 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, dle GP č. 3256-78/2017 ze dne 14.03.2018 od s. p. Lesy ČR do majetku Města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat znění smlouvy o bezúplatném převodu dle bodu I. Termín do 31.12.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.

Bod č. 10 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p.č. st. 1728 včetně stavby autobusové zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Bláhová, pí Javorčíková


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle předloženého návrhu, ve věci prodeje obecního pozemku p. č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č. ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA s manželi Františkem a Jindrou Jaškovými bytem Lysá nad Labem, s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena až po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky a cena předmětu prodeje bude stanovena dle znaleckého posudku za cenu tržní vyhotoveného v čase uzavření kupní smlouvy, II. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle bodu I.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 150

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dle předloženého návrhu, ve věci prodeje obecního pozemku p. č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č. ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA s manželi Františkem a Jindrou Jaškovými bytem Lysá nad Labem, s tím, že konečná kupní smlouva bude uzavřena až po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky a cena předmětu prodeje bude stanovena dle znaleckého posudku za cenu tržní vyhotoveného v čase uzavření kupní smlouvy,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle bodu I.

Bod č. 11 Majetkoprávní vypořádání (prodej pozemků a právo provedení stavby) – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková, p. Kodeš M., Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje a) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako pozemek p. č. 610/101 o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 3295-35/2018 jako pozemek p. č. 694/25 o výměře 147 m2, druh pozemku travní porost, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p. č. 810/5 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p. č. 3483/5 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 110 073 Kč vč. DPH s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,

b) zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem na části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 jako pozemek p. č. 610/103 o výměře 527 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p. č. 3484/11 o výměře 192 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako pozemek p. č. 3621/5 o výměře 862 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako pozemek p. č. 610/101 o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 3295-35/2018 jako pozemek p. č. 694/25 o výměře 147 m2, druh pozemku travní porost, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p. č. 810/5 o výměře 104 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p. č. 3483/5 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 110 073 Kč vč. DPH s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením

geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,

b) zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o právu provést stavbu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem na části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 jako pozemek p. č. 610/103 o výměře 527 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p. č. 3484/11 o výměře 192 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako pozemek p. č. 3621/5 o výměře 862 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234.

Bod č. 12 Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 4.9.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 04.09.2019.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 04.09.2019.

Bod č. 13 Nabídka odkupu pozemků p.č. 511/57, 511/60 a 511/5 v k.ú. Lysá nad Labem (za areálem Unispol)

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., pí Fischerová R., Mgr. Havelka J., Ing. Marek J., p. Kodeš M., Mgr. Vošická Š., p. Šelder, pí Bláhová


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje a) výkup pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, oba k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků Mgr. Ing. Jana Šeldera bytem Praha a Stanislava Šeldera bytem Praha za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, b) výkup pozemku p.č. 511/5 o výměře 6 285 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem od Ing. Tomáše Kubíčka bytem Praha za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, c) výkup pozemku p.č. 514/46 o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků Mgr. Ing. Jana Šeldera bytem Praha a Stanislava Šeldera bytem Praha za kupní cenu symbolická 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. u k l á d á OSM vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. Termín do 30.11.2019 s tím, že splatnost kupní ceny bude nejdéle do konce března 2020, III. pověřuje a) starostu města podpisem těchto kupních smluv, b) místostarostku Fischerovou jednáním s potencionálními investory.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 153

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , oba k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků Mgr. Ing. Jana Šeldera bytem Praha a Stanislava Šeldera bytem Praha za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

b) výkup pozemku p.č. 511/5 o výměře 6 285 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem od Ing. Tomáše Kubíčka bytem Praha za kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

c) výkup pozemku p.č. 514/46 o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků Mgr. Ing. Jana Šeldera bytem Praha a Stanislava Šeldera bytem Praha za kupní cenu symbolická 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. Termín do 30.11.2019 s tím, že splatnost kupní ceny bude nejdéle do konce března 2020,

III. p o v ě ř u j e

a) starostu města podpisem těchto kupních smluv,

b) místostarostku Fischerovou jednáním s potencionálními investory.

Bod č. 14 Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Kopecký V. (VO SM), Mgr. Havelka J., Ing. Marek J., Mgr. Vošická Š., p. Elicer, pí Bláhová, Ing. Novotná A. (tajemnice), Kodeš M.


Mgr. Havelka J. navrhl odložení bodu do doby splnění výsadby stromů.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odkládá schválení návrhu kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 154

Zastupitelstvo města

o d k l á d á

schválení návrhu kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova.

Bod č. 15 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM - infrastruktura související s výstavbou bytového domu - investor PMS, spol. s r.o.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., Ing. Marek J., p. Kodeš M., p. Elicer, pí Bláhová, Ing. Stařecká K.


Pan Kodeš se dotázal pana starosty, proč ode dne 26.06.2019 neodvolal svůj podpis? Pan starosta odpověděl, že mu bylo řečeno, že tento postup není v rozporu.


Mgr. Marek K. se dotázal, zda pan starosta podal za občany města Lysá nad Labem nějakou připomínku a námitku do stavebního řízení pro tento projekt? Pan starosta odpověděl, že žádnou námitku nepodal.


Mgr. Marek K. přednesl protinávrh a požádal a hlasování po jednotlivých bodech – ZM


I. neschvaluje dodatek k předložené plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM,


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


II. vyzývá starostu města k odvolání souhlasu s projektem "Novostavba bytového domu Školní náměstí" se společností PMS Poděbrady s r. o.,


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.

Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Matěj Kodeš

Pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


III. pověřuje RM jednáním s investorem PMS Poděbrady s.r.o. za účelem změny plánovací smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Ing. Stařecká K. vznesla protinávrh – ZM odkládá schválení návrhu dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odkládá schválení návrhu dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 155

Zastupitelstvo města

o d k l á d á

schválení návrhu dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2018-0096/SM.

Bod č. 16 Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném stání

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Dostál M. (právník), Mgr. Havelka J., pí Bláhová, p. Kodeš M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.

Bod č. 17 Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích

V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době výstav.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 4/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době výstav.


Příchod Mgr. Tužinské Synkové ve 20:30 hodin


Bod č. 18 Návrh statutu "Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních"

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Kodeš M., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., pí Bláhová, Mgr. Nováková, Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., p. Zoubek


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Statut Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 158

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

Statut Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem.

Bod č. 19 Vyhodnocení služby Senior taxi

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon, Ing. Najmon, p. Kodeš M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí 1) finanční analýzu Senior taxi v Lysé nad Labem, 2) graf využití Senior taxi dle účelu využití od ledna do dubna 2019, 3) anonymizovaný přehled jízd za měsíc srpen 2019 ze systému „eDispečink“ používaným od července 2019 provozovatelem, 4) dopis advokátní kanceláře SÝKORA, KANINA & PARTNEŘI, II. schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o provozování služby Senior taxi v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

1) finanční analýzu Senior taxi v Lysé nad Labem,

2) graf využití Senior taxi dle účelu využití od ledna do dubna 2019,

3) anonymizovaný přehled jízd za měsíc srpen 2019 ze systému „eDispečink“ používaným od července 2019 provozovatelem,

4) dopis advokátní kanceláře SÝKORA, KANINA & PARTNEŘI,

II. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 Smlouvy o provozování služby Senior taxi v Lysé nad Labem.

Bod č. 20 Návrh na poskytnutí podílů vlastníků kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení veřejnoprávních smluv

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., PaedDr. Štěpánek J. (VO MI), Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 190 000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 39 469 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávních smluv, 2) obnovu domku zahradníka v zámeckém parku Lysá nad Labem pozemek. p. č. st. 1357 v k. ú. Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 1 655 000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 1 655 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 190 000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 39 469 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávních smluv,

2) obnovu domku zahradníka v zámeckém parku Lysá nad Labem pozemek. p. č. st. 1357 v k. ú. Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 1 655 000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 1 655 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.

Bod č. 21 Nové názvy ulic

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje nové názvy ulic v Lysé nad Labem, a to: Vojáčkova
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

mimo místnost

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Seifertova


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Járy Cimrmana


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Kafkova


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro

Karolíny Světlé


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


V Olších


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

nové názvy ulic v Lysé nad Labem – Vojáčkova, Seifertova, Járy Cimrmana, Kafkova, Karolíny Světlé a V Olších.

Bod č. 22 Zadání územní studie Lysá n.L. - Nová Litol – návrh

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí návrh zadání územní studie Lysá nad Labem – Litol.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

návrh zadání územní studie Lysá nad Labem – Litol.

Bod č. 23 Odvolání předsedy OV Byšičky a jmenování nového předsedy OV Byšičky

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. odvolává dosavadního předsedu OV Byšičky p. Josefa Koštíře z funkce předsedy OV Byšičky k 30.09.2019, II. jmenuje nového předsedu OV Byšičky p. Miloše Freiberga z účinností od 01.10.2019, III. uděluje poděkování p. Josefu Koštířovi za dlouholetou činnost v OV Byšičky.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 163

Zastupitelstvo města

I. o d v o l á v á

dosavadního předsedu OV Byšičky p. Josefa Koštíře z funkce předsedy OV Byšičky k 30.09.2019,

II. j m e n u j e

nového předsedu OV Byšičky p. Miloše Freiberga z účinností od 01.10.2019,

III. u d ě l u j e

poděkování p. Josefu Koštířovi za dlouholetou činnost v OV Byšičky.

Bod č. 24 Termíny RM a ZM v II. pololetí roku 2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., p. Kodeš M., Ing. Marek J., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H.


Pan Kodeš namítl, že ZM jedná v rozporu s jednacím řádem.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí termíny RM v II. pololetí roku 2019: 09.07., 31.07., 20.08., 11.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12.,17.12.2019 a termíny ZM v II. pololetí roku 2019: 25.09.2019 a 10.12.2019.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 164

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

termíny RM v II. pololetí roku 2019: 09.07., 31.07., 20.08., 11.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12.,17.12.2019 a termíny ZM v II. pololetí roku 2019: 25.09.2019 a 10.12.2019.


Bod č. 25 Petice za zabezpečení bezpečnosti, hluku a vibrací v ulici Jedličkova = silnice II. tř. č. 272

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Gregor P., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí Petici za zabezpečení bezpečnosti, hluku a vibrací v ulici Jedličkova = silnice II. tř. č. 272, II. ukládá RM předat požadavky zpracovateli projektové dokumentace.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í Petici za zabezpečení bezpečnosti, hluku a vibrací v ulici Jedličkova = silnice II. tř. č. 272,

II. u k l á d á RM předat požadavky zpracovateli projektové dokumentace.


Bod č. 26 10. rozpočtové opatření (na vědomí)

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Elicer, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 10. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 20.08.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 166

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

10. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 20.08.2019.

Bod č. 27 11. rozpočtové opatření roku 2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., p. Kodeš M., pí Fischerová, Ing. Kopecký V. (VO SM), Mgr. Vošická Š., pí Bláhová, PaedDr. Štěpánek J., Ing. Stařecká K., Ing. Gregor P.


Mgr. Marek K. navrhl hlasování o každé položce zvlášť.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje a) snížení položky ZŠ Komenského dostavba pav. C navýšení kapacity vč. šaten o částku ve výši 14 500 tis. Kč, b) snížení položky čp. 253 Na Františku realizace o částku ve výši 6 145 tis. Kč, c) zařazení položky nákup mobilního pódia ve výši 800 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 167

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

a) snížení položky ZŠ Komenského dostavba pav. C navýšení kapacity vč. šaten o částku ve výši 14 500 tis. Kč

b) snížení položky čp. 253 Na Františku realizace o částku ve výši 6 145 tis. Kč,

c) zařazení položky nákup mobilního pódia ve výši 800 tis. Kč.

Pan místostarosta nechal hlasovat o zbývající části rozpočtového opatření – ZM schvaluje zbývající část 11. rozpočtového opatření roku 2019.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

zdržel se

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zbývající část 11. rozpočtového opatření roku 2019.

Dále Mgr. Fajmon navrhl předřazení bodu č. 38 Návrh na uzavření smlouvy kupní s panem Ing. Jiřím Fišerem pozemek a chata na obchvatu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

mimo místnost

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 169

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

předřazení bodu č. 38 Návrh na uzavření smlouvy kupní s panem Ing. Jiřím Fišerem pozemek a chata na obchvatu.Bod č. 28 Návrh na uzavření smlouvy kupní s panem Ing. Jiřím Fišerem pozemek a chata na obchvatu.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) uzavření kupní smlouvy s panem ing. Jiřím Fišerem na koupi: 1. Pozemek p.č. 2867/36 o výměře 963 m2, druh pozemku zahrada za 250 Kč/1m2, 2. Pozemek p.č. 1409 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří za 250 Kč/1m2, 3. Budova bez č.p. na pozemku p.č. 1409 za 500 000 Kč Náklady spojené s kupní smlouvou a vkladem do katastru uhradí město, 2) vyplacení finanční kompenzace za zajištění výstavby náhradního objektu včetně inženýrské činnosti a nového oplocení ze strany prodávajícího ve výši 100 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 170

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) uzavření kupní smlouvy s panem ing. Jiřím Fišerem na koupi:

1. Pozemek p.č. 2867/36 o výměře 963 m2, druh pozemku zahrada za 250 Kč/1m2

2. Pozemek p.č. 1409 o výměře 15 m2, zastavěná plocha a nádvoří za 250 Kč/1m2

3. Budova bez č.p. na pozemku p.č. 1409 za 500 000 Kč Náklady spojené s kupní smlouvou a vkladem do katastru uhradí město.

2) vyplacení finanční kompenzace za zajištění výstavby náhradního objektu včetně inženýrské činnosti a nového oplocení ze strany prodávajícího ve výši 100 000 Kč.

Mgr. Vošická Š. navrhla předřazení bodu č. 29 Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského o rekonstrukci pavilonu E a bodu č. 30 Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem (doplnění k bodu Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského o rekonstrukci pavilonu E)


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 171

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

předřazení bodu č. 29 Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského o rekonstrukci pavilonu E a bodu č. 30 Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem (doplnění k bodu Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského o rekonstrukci pavilonu E)


Mgr. Marek K. navrhl prodloužení doby konání zastupitelstva města do 24:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 172

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

prodloužení doby konání zastupitelstva města do 24:00 hodin.

Bod č. 29 Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského o rekonstrukci pavilonu E

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského o rekonstrukci pavilonu E.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 173

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského o rekonstrukci pavilonu E.

Bod č. 30 Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A. Komenského, Lysá nad Labem (doplnění k bodu Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J.A.K. o rekonstrukci pavilonu E)

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Ing. Stařecká K., p. Kodeš M., Ing. Gregor P.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM 1) OMI zahájit kroky směřující k realizaci 1. etapy rekonstrukce pavilonu E ZŠ J. A. Komenského spočívající v rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a elektřiny, toalet, sprch a šaten během letních prázdnin 2020 a o svém postupu informovat na následujícím zastupitelstvu města, 2) RM navrhnout finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2020 na realizaci 1. etapy rekonstrukce pavilonu E ZŠ J. A. Komenského. Termín: 31.12.2019,


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 174

Zastupitelstvo města

u k l á d á

1) OMI zahájit kroky směřující k realizaci 1. etapy rekonstrukce pavilonu E ZŠ J. A. Komenského spočívající v rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a elektřiny, toalet, sprch a šaten během letních prázdnin 2020 a o svém postupu informovat na následujícím zastupitelstvu města,

2) RM navrhnout finanční prostředky v rozpočtu pro rok 2020 na realizaci 1. etapy rekonstrukce pavilonu E ZŠ J. A. Komenského. Termín: 31. 12. 2019.

Bod č. 31 Zápis č. 5 z Finančního výboru konaného dne 11.09.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Gregor P., p. Elicer, Ing. Marek J., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis č. 5 z Finančního výboru konaného dne 11.09.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

Zápis č. 5 z Finančního výboru konaného dne 11.09.2019.

Bod č. 32 Nominace paní Zuzany Viktoriové do Finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí žádost o nominaci paní Zuzany Viktoriové do Finančního výboru za volební stranu Cesta města.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 176

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

žádost o nominaci paní Zuzany Viktoriové do Finančního výboru za volební stranu Cesta města.

Bod č. 33 Zastavení projektu MŠ Drážky a zrušení položky v rozpočtu, zastavení rekonstrukce hospodářské budovy MŠ Mašinka na třídy včetně PD a přístupové cesty a zrušení položky v rozpočtu

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Vošická Š., Ing. Stařecká K., Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., pí Fischerová R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odkládá projednání bodu č. 32 Zastavení projektu MŠ Drážky a zrušení položky v rozpočtu, zastavení rekonstrukce hospodářské budovy MŠ Mašinka na třídy včetně PD a přístupové cesty a zrušení položky v rozpočtu do příštího jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 177

Zastupitelstvo města

o d k l á d á

projednání bodu č. 32 Zastavení projektu MŠ Drážky a zrušení položky v rozpočtu, zastavení rekonstrukce hospodářské budovy MŠ Mašinka na třídy včetně PD a přístupové cesty a zrušení položky v rozpočtu do příštího jednání ZM.

Bod č. 34 Návrh na odvolání starosty města Lysé nad Labem z redakční rady Listů, jmenování všech členů redakční rady Listů zastupitelstvem města a schvalování Pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Dostál M., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Ing. Stařecká K., Ing. Gregor P., p. Elicer


Mgr. Marek K. navrhl, aby se o navrženém usnesení hlasovalo po jednotlivých bodech.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí s hlasováním o navrženém usnesení po jednotlivých bodech.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje

že s okamžitou účinností do své kompetence přebírá:

  • jmenování a odvolávání členů redakční rady Listů,

  • schvalování Pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“,

II. odvolává

starostu města Ing. Karla Otavu z redakční rady Listů ke dni 30.09.2019,

III. schvaluje

že redakční rada Listů bude pěti členná a bude v tomto složení:

  • Šéfredaktor Listů,

  • vedoucí odboru kultury a školství (městský úřad),

  • zástupce občanů – autorita ve městě uznávaná,

  • radní zodpovědný za kulturu a školství (samospráva) či jiný vybraný zástupce koalice vyjma starosty, místostarosty, či uvolněného radního obce,

  • opoziční zastupitel nebo zástupce vybraný opozicí.

IV. ruší

usnesení RM č. 489 a ze dne 20.08.2019 týkající se nových pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“,

V. žádá

RM, aby na následující ZM předložila návrh nových pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“ včetně stanoviska Kulturní komise a návrh nominací do redakční rady Listů,

VI. vyzývá

zastupitele, aby do 31.10.2019 zaslali vedoucí odboru kultury a školství své návrhy nominací do redakční rady Listů.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 7 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Bod č. 35 Zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 17.06.2019.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Byšičky konaného dne 17.06.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 178

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Osadního výboru Byšičky konaného dne 17.06.2019.Bod č. 36 Zápis z OV Byšičky konaného dne 16.08.2019

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Byšičky konaného dne 16.08.2019


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 179

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z Osadního výboru Byšičky konaného dne 16.08.2019

Bod č. 37 Zápis z Kontrolního výboru konaného dne 16.09.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru konaného dne 16.09.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 180

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z Kontrolního výboru konaného dne 16.09.2019.


Bod č. 38 Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

p. Matěj Kodeš

pro

Ing. Stařecká K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 181

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města.

Bod č. 39 Návrh na otevření diskuse o možné koupi restaurace Dallas a souvisejících nemovitostí v Litoli městem Lysá nad Labem


Bod nebyl projednán. Bude projednán na následujícím zasedání ZM.

III. Diskuse.

V diskusi nikdo nevystoupil.


IV. Interpelace.

Žádná interpelace nebyla podána.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 24:00 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

30.09.2019


Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Hynek Fajmon Romana Fischerová

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:19:21 | přečteno 31x | jiri.virava
load