04. Zápis ZM 31.07.2019


Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 31. 07. 2019 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Fischerová Romana

Ing. Chudobová Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

MVDr. Kořínek Jan

Kolman Josef

Burian Jan

Ing. Marek Jan

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Mgr. Tužinská Synková Martina

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr (odchod 21:45 hodin)


Omluveni: Ing. Eliška Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva, a to 14 a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Mgr. Havelka J. a Ing. Marek Jan. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Vošická Š. a Mgr. Fajmon H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 109

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu dne 31.07.2019 Mgr. Havelku J. a Ing. Marka J.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 110

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Vošická Š. a Mgr. Fajmon H.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 26.06.2019 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. K zápisu nikdo ze zastupitelů nevznesl připomínky, proto se zápis ze ZM dne 26.06.2019 považuje za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zaslána v písemné formě, nikdo z přítomných neměl ke kontrolní zprávě žádné připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 28 bodů. Dne 24.07.2019 byl Ing. Markem J. zaslán návrh na rozšíření o bod č. 29 Doporučení na svolávání zasedání ZM. Vzhledem k dřívějšímu rozeslání podkladů pro jednání ZM (z důvodu čerpání dovolené pí Kočové) nemohl být bod řádně zařazen do programu ZM a o zařazení bodu se hlasovalo spolu s ostatními změnami v programu.


Pan starosta navrhl zařazení bodu č. 29 Doporučení na svolávání zasedání ZM, stažení bodu č. 2 Žádost o koupi obecních pozemků p. č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49, 511/4 všechny v k. ú. Lysá nad Labem, za stávajícím areálem společnosti UNISPO Bezno s. r. o. směr komunikace do průmyslové zóny, č. 14 Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi, č. 15 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem a bod č. 21 Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů a jmenování jejích členů zastupitelstvem a odložení bodu č. 1 Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030, a to do příchodu Ing. Dvořáka M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zařazení bodu č. 29 Doporučení na svolávání zasedání ZM, stažení bodu č. 2 Žádost o koupi obecních pozemků p. č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49, 511/4 všechny v k. ú. Lysá nad Labem, za stávajícím areálem společnosti UNISPO Bezno s. r. o. směr komunikace do průmyslové zóny, č. 14 Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi, č. 15 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, č. 21 Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů a jmenování jejích členů zastupitelstvem a odložení projednání bodu č. 1 do příchodu Ing. Dvořáka.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 111

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zařazení bodu č. 29 Doporučení na svolávání zasedání ZM, stažení bodu č. 2 Žádost o koupi obecních pozemků p. č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49, 511/4 všechny v k. ú. Lysá nad Labem, za stávajícím areálem společnosti UNISPO Bezno s. r. o. směr komunikace do průmyslové zóny, č. 14 Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi, č. 15 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem, č. 21 Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů a jmenování jejích členů zastupitelstvem a odložení projednání bodu č. 1 do příchodu Ing. Dvořáka.


Pan starosta přednesl upravený program jednání:

1. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 2131/1 k. ú. Lysá nad Labem, Kačín.

2. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 2673/1 k.ú. Lysá n.L., Sídliště.

3. Žádost o koupi obecního pozemku p.č. st.1728 včetně stavby autobusové zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA.

4. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p.č. 3451/103 k.ú. Lysá nad Labem, ulice Havlíčkovo náměstí.

5. Návrh na odkup pozemků p.č. 612/34 a 612/27 v k.ú. Lysá nad Labem pro vybudování veřejné komunikace mezi Jedličkovou a Průmyslovou ulicí podél stadionu Slovan.

6. Prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“.

7. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030.

8. Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 22.05.2019.

9. Návrh na výkup pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha.

10. Odkup infrastruktury – kanalizace a vodovod v ul. Kupkova, Ke Kovoně.

11. Odkup infrastruktury – vodovod v ul. Jaromírovy Sady.

12. Odkup infrastruktury - vodovod v ul. Čechova.

13. Návrh na vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.

14. Žádost Ing. Z. Moce, starosty obce Starý Vestec, o spolufinancování akce “Revitalizace průtahu komunikace II/611”.

15. Partnerská smlouva mezi městy Lysá nad Labem a Kukeziv (Ukrajina).

16. OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města.

17. Návrh na odvolání předsedkyně OV Dvorce a jmenování nové předsedkyně OV Dvorce.

18. Směrnice č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

19. Rozpočtové opatření č. 9.

20. Vyhlášení VZ malého rozsahu na služby s názvem "Sportovní hala Lysá nad Labem - projektová dokumentace".

21. Zápis z OV Byšičky dne 13.03., 14.04. a 07.05.2019.

22. Zápis z Kontrolního výboru č. 4 ze dne 29.04.2019.

23. Zápis z Kontrolního výboru č. 5 ze dne 03.06.2019.

24. Zápis č. 4 z Finančního výboru konaného dne 19.06.2019.

25. Doporučení na svolávání zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 112

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

upravený program jednání ZM dne 31.07.2019.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 2131/1 k. ú. Lysá nad Labem, Kačín.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 2131/1 o výměře 396 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 113

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 2131/1 o výměře 396 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.


Bod č. 2 Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 2673/1 k.ú. Lysá n. L., Sídliště.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1 o výměře 68,40 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1 o výměře 68,40 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.


Bod č. 3 Žádost o koupi obecního pozemku p.č. st.1728 včetně stavby autobusové zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon, Mgr. Vošická, Mgr. Bláhová, pí Javorčíková, Mgr. Havelka


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje obecního pozemku p.č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA vlastníkům pozemku p.č. 2875/56 v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s tím, že konečná kupní smlouva by byla uzavřena až po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky a cena předmětu prodeje bude stanovena dle znaleckého posudku za cenu tržní vyhotoveného v čase uzavření kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve věci prodeje obecního pozemku p.č. st. 1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č.ev., objekt občanské vybavenosti, o výměře 35 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, ulice ČSA vlastníkům pozemku p.č. 2875/56 v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s tím, že konečná kupní smlouva by byla uzavřena až po realizaci rekonstrukce ulice ČSA, jejíž předmětem je přemístění autobusové zastávky a cena předmětu prodeje bude stanovena dle znaleckého posudku za cenu tržní vyhotoveného v čase uzavření kupní smlouvy.


Bod č. 4 Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p.č. 3451/103 k.ú. Lysá nad Labem, ulice Havlíčkovo náměstí.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3451/103 s výměrou 22 m2, druh pozemku ostatní plocha , ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch Města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem ponese veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí, II. pověřuje starostu města podpisem souhlasného prohlášení dle bodu I.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 116

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p.č. 3451/103 s výměrou 22 m2, druh pozemku ostatní plocha , ostatní komunikace, k.ú. Lysá nad Labem ve prospěch Města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem ponese veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí,


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem souhlasného prohlášení dle bodu I.


Bod č. 5 Návrh na odkup pozemků p. č. 612/34 a 612/27 v k. ú. Lysá nad Labem pro vybudování veřejné komunikace mezi Jedličkovou a Průmyslovou ulicí podél stadionu Slovan.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon, Mgr. Karel Marek, p. Burian, Ing. Gregor, Mgr. Havelka, Ing. Chudobová, Mgr. Vošická, pí Javorčíková, p. Kodeš, Ing. Marek


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemků p.č. 612/27 o výměře 940 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 612/34 o výměře 1 056 m2, druh pozemku ostatní plocha od společnosti Tesco Stores ČR a.s., IČ: 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000 Praha, za účelem vybudování veřejné komunikace mezi Jedličkovou a Průmyslovou ulicí podél stadionu Slovan, za částku 30 000 Kč + DPH a včetně závazku vybudovat do 2 let novou komunikaci včetně inženýrských sítí, II. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy v termínu do 31.08.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemků p.č. 612/27 o výměře 940 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 612/34 o výměře 1 056 m2, druh pozemku ostatní plocha od společnosti Tesco Stores ČR a.s., IČ: 45308314, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000 Praha, za účelem vybudování veřejné komunikace mezi Jedličkovou a Průmyslovou ulicí podél stadionu Slovan, za částku 30 000 Kč + DPH a včetně závazku vybudovat do 2 let novou komunikaci včetně inženýrských sítí,


II. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy v termínu do 31.08.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Bod č. 6 Prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek, p. Sajfrt, Mgr. Tužinská, pí Fischerová, Mgr. Havelka, Ing. Chudobová, p. Kodeš, p. Petřek, p. Burian, Mgr. Vošická, Ing. Storch, Ing. Gregor, Mgr. Bláhová, Mgr. Fajmon, Ing. Marek, Mgr. Dostál


Pan Kolman přednesl protinávrh k tomuto bodu – odkládá bod do příštího ZM a pověřuje paní Fischerovou hledáním další vhodné lokality.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 1 hlas

zdržel se: 10 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Paní Mgr. Tužinská přednesla protinávrh k tomuto bodu – odkládá tento bod do příštího ZM, předkládá k projednání komisi pro životní prostředí, ukládá získání stanoviska AOPK, respektive zpracování biologického hodnocení za účelem prověření dotčeného území a přilehlého okolí.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

zdržel se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 3272/3 o výměře 831 m2, druh pozemku vodní plocha, p.č. 3270/1 o výměře 22 961 m2, druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p. č. 3271/1 nově označeného jako ppč. 3271/4 o výměře 730 m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3271/2 nově označeného jako ppč. 3271/5 o výměře 2 204 m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3272/2 nově označeného jako ppč. 3272/6 o výměře 5 234 m2, druh pozemku trvalý travní porost , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3610 nově označeného jako ppč. 3610/4 o výměře 1 595 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3611/1 nově označeného jako ppč. 3611/3 o výměře 1 265 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, celkem se jedná o výměru obecních pozemků v ploše 87 968 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč, za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že prodávající hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. schvaluje do znění kupní smlouvy zakomponovat text v tomto znění: účastníci této smlouvy sjednávají právo zpětné koupě v případě, že na předmětných pozemcích nebude realizován záměr vybudování areálu "Svět záchranářů". Kupující se zavazuje získat pravomocné stavební povolení na areál "Svět záchranářů" nejpozději do 4 let od podpisu této smlouvy a zrealizovat stavbu "Svět záchranářů" do 2 let po nabytí právní moci stavebního povolení. Po marném uplynutí byť i jedné z uvedených lhůt se kupující zavazuje odprodat prodávajícímu uvedené pozemky zpět za stejných podmínek, za jakých uvedené nemovitosti od prodávajícího nabyl dle této smlouvy, III. ukládá OSM vypracovat znění kupní smlouvy v termínu do 31.08.2019, IV. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 3272/3 o výměře 831 m2, druh pozemku vodní plocha, p.č. 3270/1 o výměře 22 961 m2, druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p. č. 3271/1 nově označeného jako ppč. 3271/4 o výměře 730 m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3271/2 nově označeného jako ppč. 3271/5 o výměře 2 204 m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3272/2 nově označeného jako ppč. 3272/6 o výměře 5 234 m2, druh pozemku trvalý travní porost , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3610 nově označeného jako ppč. 3610/4 o výměře 1 595 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3611/1 nově označeného jako ppč. 3611/3 o výměře 1 265 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, celkem se jedná o výměru obecních pozemků v ploše 87 968 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč, za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že prodávající hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. s c h v a l u j e

do znění kupní smlouvy zakomponovat text v tomto znění: účastníci této smlouvy sjednávají právo zpětné koupě v případě, že na předmětných pozemcích nebude realizován záměr vybudování areálu "Svět záchranářů". Kupující se zavazuje získat pravomocné stavební povolení na areál "Svět záchranářů" nejpozději do 4 let od podpisu této smlouvy a zrealizovat stavbu "Svět záchranářů" do 2 let po nabytí právní moci stavebního povolení. Po marném uplynutí byť i jedné z uvedených lhůt se kupující zavazuje odprodat prodávajícímu uvedené pozemky zpět za stejných podmínek, za jakých uvedené nemovitosti od prodávajícího nabyl dle této smlouvy,


III. u k l á d á

OSM vypracovat znění kupní smlouvy v termínu do 31.08.2019.


IV. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Bod č. 7 Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Dvořák, Mgr. Havelka, p. Burian, Mgr. Marek, Ing. Gregor, PaedDr. Štěpánek, Ing. Chudobová, Mgr. Tužinská, Ing. Marek, Mgr. Bláhová, Mgr. Vošická, MVDr. Kořínek, pí Zoubková, p. Kodeš, p. Šmíd


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí a) „Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, jejíž výstupy byly realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost,

reg.č. CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007393, kromě zásobníku rozvojových aktivit (Příloha č. 2),

b) že výše uvedený projekt s čerpáním dotačních prostředků ESF byl ukončen k datu 28.02.2019, II. jmenuje a) Ing. Karolínu Chudobovou hlavním metodikem projektu pro následující období projektu počínaje 01.08.2019, b) členy monitorovací skupiny počínaje 01.08.2019 pro projednávání změn, zapracování došlých námětů a připomínek a kontrolu plnění strategického plánu s kompetencemi v následujících oblastech:

1) Ekonomický rozvoj města – PaedDr. Jan Štěpánek

2) Bezpečnost ve městě – Bc. Luboš Zita

3) Sociální rozvoj a lidské zdroje – Ing. Tomáš Najmon

4) Infrastruktura města – Ing. Vladimír Kopecký

5) Životní prostředí – Ing. Diana Samková,

III. ukládá a) vedoucí odboru IT vytvořit mailovou adresu: strategickyplan@mestolysa.cz pro shromažďování námětů a připomínek ke strategickému plánu. Termín: 01.08.2019, b) hlavnímu metodiku svolat monitorovací skupinu k projednání a zapracování došlých připomínek a námětů ke strategickému plánu. Termín: do 11.10.2019, c) hlavnímu metodiku vypracovat zprávu o vypořádání došlých připomínek a námětů a předložit ZM k projednání. Termín: ZM 12/2019, d) hlavnímu metodiku zpracovat konečnou verzi „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, doplněnou o relevantní připomínky a náměty a předložit ZM ke schválení. Termín: ZM 12/2019, e) hlavnímu metodiku předložení aktualizace „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, f) hlavnímu metodiku projednat s veřejností „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, zajistit informovanost veřejnosti, termín do 30.11.2019, IV. stanovuje termín pro podávání připomínek a námětů ke strategickému plánu ze strany veřejnosti a členů ZM na e mailovou adresu strategickyplan@mestolysa.cz do 30.09.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

a) „Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, jejíž výstupy byly realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost,

reg.č. CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007393, kromě zásobníku rozvojových aktivit (Příloha č. 2).


b) že výše uvedený projekt s čerpáním dotačních prostředků ESF byl ukončen k datu 28.02.2019,


II. j m e n u j e

a) Ing. Karolínu Chudobovou hlavním metodikem projektu pro následující období projektu počínaje 01.08.2019,


b) členy monitorovací skupiny počínaje 01.08.2019 pro projednávání změn, zapracování došlých námětů a připomínek a kontrolu plnění strategického plánu s kompetencemi v následujících oblastech:

1) Ekonomický rozvoj města – PaedDr. Jan Štěpánek

2) Bezpečnost ve městě – Bc. Luboš Zita

3) Sociální rozvoj a lidské zdroje – Ing. Tomáš Najmon

4) Infrastruktura města – Ing. Vladimír Kopecký

5) Životní prostředí – Ing. Diana Samková,


III. u k l á d á

a) vedoucí odboru IT vytvořit mailovou adresu: strategickyplan@mestolysa.cz pro shromažďování námětů a připomínek ke strategickému plánu. Termín: 01.08.2019.


b) hlavnímu metodiku svolat monitorovací skupinu k projednání a zapracování došlých připomínek a námětů ke strategickému plánu. Termín: do 11.10.2019.


c) hlavnímu metodiku vypracovat zprávu o vypořádání došlých připomínek a námětů a předložit ZM k projednání. Termín: ZM 12/2019.


d) hlavnímu metodiku zpracovat konečnou verzi „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, doplněnou o relevantní připomínky a náměty a předložit ZM ke schválení. Termín: ZM 12/2019.


e) hlavnímu metodiku předložení aktualizace „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí


f) hlavnímu metodiku projednat s veřejností „Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem“, zajistit informovanost veřejnosti, termín do 30.11.2019,


IV. s t a n o v u j e

termín pro podávání připomínek a námětů ke strategickému plánu ze strany veřejnosti a členů ZM na e mailovou adresu strategickyplan@mestolysa.cz do 30.09.2019.


Bod č. 8 Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 22.05.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 22.05.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 22.05.2019


Bod č. 9 Návrh na výkup pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon, Mgr. Bláhová, p. Petřek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o převod pozemků p.č. 2673/85 a p.č. 2536/23 od Státního pozemkového úřadu Praha.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 121

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podání žádosti o převod pozemků p.č. 2673/85 a p.č. 2536/23 od Státního pozemkového úřadu Praha.


Bod č. 10 Odkup infrastruktury – kanalizace a vodovod v ul. Kupkova, Ke Kovoně.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon, Ing. Kopecký V.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, k věci odkupu kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Kupkova a Ke Kovoně, s podmínkou, že před podpisem této smlouvy uzavře žadatel - prodávající (manželé Kleinerovi) s majiteli dotčeného pozemku stavbou (manželé Opluštilovi) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, která bude obsahovat klauzuli - že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přejdou po odkupu infrastruktury na nového majitele, v tomto případě město Lysá nad Labem, II. pověřuje starostu města k podpisu Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, k věci odkupu kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Kupkova a Ke Kovoně.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, k věci odkupu kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Kupkova a Ke Kovoně, s podmínkou, že před podpisem této smlouvy uzavře žadatel - prodávající (manželé Kleinerovi) s majiteli dotčeného pozemku stavbou (manželé Opluštilovi) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, která bude obsahovat klauzuli - že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přejdou po odkupu infrastruktury na nového majitele, v tomto případě město Lysá nad Labem,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, k věci odkupu kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Kupkova a Ke Kovoně.


Bod č. 11 Odkup infrastruktury – vodovod v ul. Jaromírovy Sady

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Jaromírovy Sady, II. pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Jaromírovy Sady.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Jaromírovy Sady,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Jaromírovy Sady.


Bod č. 12 Odkup infrastruktury - vodovod v ul. Čechova.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Čechova, II. pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Čechova.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 124

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Čechova,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupní smlouvy - odkup vodovodního řadu v ul. Čechova.


Bod č. 13 Návrh na vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka, Mgr. Marek, Mgr. Fajmon, Mgr. Bláhová, Mgr. Dostál.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.


Bod č. 14 Žádost Ing. Z. Moce, starosty obce Starý Vestec, o spolufinancování akce “Revitalizace průtahu komunikace II/611”.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Marek J., Mgr. Havelka, Mgr. Marek K., Mgr. Dostál.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí finančního daru obci Starý Vestec na "Studii průtahu silnice II/611 obcí Starý Vestec" ve výši 200 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru obci Starý Vestec na "Studii průtahu silnice II/611 obcí Starý Vestec" ve výši 200 000 Kč.


Bod č. 15 Partnerská smlouva mezi městy Lysá nad Labem a Kukeziv (Ukrajina).

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr, Vošická, Mgr. Marek, Ing. Marek, p. Kodeš, p. Petřek, Mgr. Havelka, p. Burian, Mgr. Fajmon, Mgr. Tužinská, Ing. Novotná, p. Zoubek, p. Masařík


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje podpis partnerské smlouvy mezi městem Lysá nad Labem a obcí Kukeziv.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

Fischerová R.

mimo místnost

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podpis partnerské smlouvy mezi městem Lysá nad Labem a obcí Kukeziv.


Bod č. 16 OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek, Mgr. Havelka, Ing. Marek, Mgr. Vošická, Mgr. Tužinská, Ing. Novotná, p. Petřek, p. Burian


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města s účinností od 01.09.2019.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

proti

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 128

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města s účinností od 01.09.2019.
Bod č. 17 Návrh na odvolání předsedkyně OV Dvorce a jmenování nové předsedkyně OV Dvorce.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. odvolává předsedkyni OV Dvorce Marii Herclíkovou z funkce ke dni 31.07.2019, II. jmenuje Petru Šolínovou do funkce předsedkyně OV Dvorce ke dni 01.08.2019, III. uděluje poděkování paní Marii Herclíkové za dlouholetou práci v OV Dvorce.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města


I. o d v o l á v á

předsedkyni OV Dvorce Marii Herclíkovou z funkce ke dni 31.07.2019,


II. j m e n u j e

Petru Šolínovou do funkce předsedkyně OV Dvorce ke dni 01.08.2019,


III. u d ě l u j e

poděkování paní Marii Herclíkové za dlouholetou práci v OV Dvorce.


Bod č. 18 Směrnice č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Novotná, Mgr. Havelka, Mgr. Bláhová, p. Petřek


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Směrnici č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 130

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Směrnici č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.


Bod č. 19 Rozpočtové opatření č. 9

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka, Mgr. Marek, Ing. Chudobová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 9. rozpočtové opatření.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

9. rozpočtové opatření.


Bod č. 20 Vyhlášení VZ malého rozsahu na služby s názvem "Sportovní hala Lysá nad Labem - projektová dokumentace".

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová, Mgr. Tužinská, Ing. Chudobová, PaedDr. Štěpánek, p. Masařík, p. Sajfrt


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí dohodu o ukončení smlouvy s firmou Ateliér 99 s. r. o.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

dohodu o ukončení smlouvy s firmou Ateliér 99 s. r. o.


Bod č. 21 Zápis z OV Byšičky dne 13.03., 14.04. a 07.05.2019

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápisy z OV Byšičky ze dne 13.03., 14.04. a 07.05.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápisy z OV Byšičky ze dne 13.03., 14.04. a 07.05.2019.


Bod č. 22 Zápis z Kontrolního výboru č. 4 ze dne 29.04.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 29.04.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z Kontrolního výboru ze dne 29.04.2019.Bod č. 23 Zápis z Kontrolního výboru č. 5 ze dne 03.06.2019.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2019.


Bod č. 24 Zápis č. 4 z Finančního výboru konaného dne 19.06.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis č. 4 z Finančního výboru konaného dne 19.06.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis č. 4 z Finančního výboru konaného dne 19.06.2019


Bod č. 25 Doporučení na svolávání zasedání ZM.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Marek J., Mgr. Fajmon, p. Kodeš, Mgr. Marek K., p. Petřek, Mgr. Bláhová, Mgr. Havelka, Ing. Chudobová, MVDr. Kořínek, Ing. Pípal, Mgr. Vošická, p. Burian, Mgr. Tužinská, p. Kolman, pí Fischerová

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. doporučuje starostovi města svolávat zasedání zastupitelstva města jednou měsíčně (výjimečně jednou za dva měsíce během velkých školních prázdnin a ledna), II. doporučuje starostovi města svolávat zasedání zastupitelstva města do větších prostor např. do městského kina. Termín: bezodkladně.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržela se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

nepřítomen

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

omluven

Ing. Chudobová K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


V průběhu diskuse k bodu odešel Ing. Gregor ve 21:45 hodin.


III. Diskuse.


Pí Fischerová

 • informovala o prohlášení, které vydala týkající se lokality Na Mlíčníku, zažádala o znalecké posudky na tyto pozemky – je otázkou, zda tyto pozemky neodkoupit – je potřeba projednat, majitel nabízí městu pozemky za 800 Kč/m2 – celková částka je cca 13 mil. Kč – započala jednání se společností Lidl, která nyní provádí studii, zda by o odkup pozemků měli zájem,


Mgr. Havelka

 • informoval o rekonstrukcích, které probíhají ve školách, o rekonstrukcích chodníků a komunikací,

 • Mgr. Vošická upozornila na to, že pokud se dělají nové chodníky, měly by se dělat bezbariérové,


Mgr. Vošická

 • vznesla dotaz na plány s Calypsem – Mgr. Havelka odpověděl, že podlaha by se měnit nemusela, ale asi bude nutná oprava střechy – je potřeba jednat se spoluvlastníky, předběžné náklady (odhad stavebního inženýra) na rekonstrukci Calypssa je cca 10 mil. Kč

 • dotaz na vilu v Litoli – Mgr. Havelka – nutno projednat ve stavební komisi a v komisi pro rodinu a školství, dále je potřeba udělat protiradonový a mykologický posudek – jsou potřeba nižší teploty, je tuno počkat na přelom srpna a září, stále je zde otázka bourat a postavil novou nebo zrekonstruovat starou budovu,


Mgr. Marek K.

 • dotaz, zda se opravovali kanálové vpusti – Mgr. Havelka odpověděl, že ano, opravuje se postupně,

 • dotázal se, kdo má v gesci Mírovou ul. – Ing. Chudobová – dále vznesl dotaz na řešení kanalizačního systému v ul. Pod Nadjezdem,Mgr. Bláhová

 • dotázala se na stav „Policejního domu“ – na internetu je smlouva, ale bez příloh,

 • dotázala se, zda u bytových domů (PMS) bude parkování i pro veřejnost – ano budou zde i místa např. pro návštěvníky MěÚ Lysá nad Labem, Mgr. Bláhová toto rozporovala, Mgr. Havelka odpověděl, že na dotaz nyní není schopen plnohodnotně odpovědět, pokud Mgr. Bláhová zašle dotaz na město, bude jí odpovězeno,


Proběhla diskuse ohledně výstavby bytových domů.

Proběhla diskuse ohledně možnosti rekonstrukce vily v Litoli.


Ing. Marek J.

 • vznesl dotaz, proč máme již 3. Nařízení města týkající se parkování na místních komunikacích v době výstav – Mgr. Dostál popsal situaci.


Ing. Otava K.

 • 3. 9. je nahlášeno předběžné otevření nadjezdu, v 10 hodin by mělo proběhnout slavnostní otevření.
IV. Interpelace.

Žádná interpelace nebyla podána.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 23:02 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

07.08.2019Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Jiří Havelka Ing. Jan Marek_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:18:21 | přečteno 31x | jiri.virava
load