03. Zápis ZM 26.06.2019


Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 26. 06. 2019 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

pí Fischerová Romana

Ing. Chudobová Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

Ing. Eliška Petr

MVDr. Kořínek Jan

p. Kolman Josef

p. Burian Jan

Ing. Marek Jan (příchod 17:15 hodin)

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr


Omluvena: pí Mgr. Tužinská Synková Martina


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Paní Mgr. Tužinská se omluvila z důvodu čerpání dovolené.

Pan Ing. Marek J. nahlásil zpoždění.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a Mgr. Marek K. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Burian J. a pí Fischerová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 85

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 26.06.2019 Mgr. Fajmona H. a Mgr. Marka K.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení Ing. Gregor P., Burian J. a Fischerová R.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zaslána v písemné formě, nikdo z přítomných neměl ke kontrolní zprávě žádné připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 38 bodů.


Bylo navrženo zařazení bodů do programu:

39. Zápis č. 3 z finančního výboru

40. Vyhlášení VZ malého rozsahu na služby s názvem: "Sportovní hala Lysá nad Labem - projektová dokumentace

41. Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny

42. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK Joly Lysá nad Labem


Dále bylo navrženo předřazení bodů:

20. Návrh rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo včetně veřejnoprávních smluv

05. Návrh na upřesnění využití budovy č. p. 13 náměstí B. Hrozného pro školské účely

42. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK Joly Lysá nad Labem

41. Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny,

06. Projednání problematiky výstavby hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku v kontextu s výsledky Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny.

09. Pořízení změny č. 2 č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem.

23. Vyhodnocení služby SENIOR TAXI.

25. Návrh na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

35. 8. rozpočtové opatření roku 2019.

22. Privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích.

32. Návrh ke schválení - postup při privatizaci bytů.Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1. úpravu programu dne 26.06.2019 takto:

a) zařazení bodů: 39. Zápis č. 3 z finančního výboru, 40. Vyhlášení VZ malého rozsahu na služby s názvem: "Sportovní hala Lysá nad Labem - projektová dokumentace, 41. Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny, 42. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK Joly Lysá nad Labem, b) předřazení bodů v programu, a to: 20. Návrh rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo včetně veřejnoprávních smluv, 05. Návrh na upřesnění využití budovy č. p. 13 náměstí B. Hrozného pro školské účely

42. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK Joly Lysá nad Labem, 41. Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny, 06. Projednání problematiky výstavby hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku v kontextu s výsledky Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny, 09. Pořízení změny č. 2 č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem, 23. Vyhodnocení služby SENIOR TAXI, 25. Návrh na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem, 35. 8. rozpočtové opatření roku 2019, 22. Privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích, 32. Návrh ke schválení - postup při privatizaci bytů, 2. upravený program jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 87

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1. úpravu programu dne 26.06.2019 takto:


a) zařazení bodů:

39. Zápis č. 3 z finančního výboru,

40. Vyhlášení VZ malého rozsahu na služby s názvem: "Sportovní hala Lysá nad Labem - projektová dokumentace,

41. Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny,

42. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK Joly Lysá nad Labem,


b) předřazení bodů v programu, a to:

20. Návrh rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo včetně veřejnoprávních smluv

05. Návrh na upřesnění využití budovy č. p. 13 náměstí B. Hrozného pro školské účely

42. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK Joly Lysá nad Labem

41. Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny,

06. Projednání problematiky výstavby hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku v kontextu s výsledky Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny

09. Pořízení změny č. 2 č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem

23. Vyhodnocení služby SENIOR TAXI

25. Návrh na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem

35. 8. rozpočtové opatření roku 2019

22. Privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích

32. Návrh ke schválení - postup při privatizaci bytů


2. upravený program jednání ZM:

01. Návrh rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo včetně veřejnoprávních smluv.

02. Návrh na upřesnění využití budovy č. p. 13 náměstí B. Hrozného pro školské účely.

03. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK Joly Lysá nad Labem.

04. Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny.

05. Projednání problematiky výstavby hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku v kontextu s výsledky Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny.

06. Pořízení změny č. 2 č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem.

07. Vyhodnocení služby SENIOR TAXI.

08. Návrh na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

09. 8. rozpočtové opatření roku 2019.

10. Privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích.

11. Návrh ke schválení - postup při privatizaci bytů.

12. Zápis z jednání ZM dne 17.04.2019.

13. Projednání průběžných výsledků petice za zachování MPZ v Lysé nad Labem, jejíž příjemce je primárně Ministerstvo kultury.

14. Projednání problematiky bytového domu v ČSAP v kontextu s průběžnými výsledky Petice proti projektu v ČSAP.

15. Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů a jmenování jejích členů zastupitelstvem.

16. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030.

17. Jmenování velitele městské policie.

18. Žádost o koupi obecních pozemků p. č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49 a 511/4 všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za stávajícím areálem společnosti UNISPO Bezno s.r.o. směr komunikace do průmyslové zóny.

19. Žádost o odkup či pronájem obecního pozemku p. č. 2131/1 k. ú. Lysá n. L., Kačín.

20. Žádost o odkup či pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1 k. ú. Lysá n. L., Sídliště.

21. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p. č. 3451/103 k. ú. Lysá nad Labem, ulice Havlíčkovo náměstí.

22. Potvrzení kupní ceny za pozemek p. č. 2126/30 o výměře 8 775 m2 v k. ú. Lysá nad Labem

23. Odkup infrastruktury – kanalizace a vodovod v ul. Ke Kovoně, Kupkova

24. Odkup infrastruktury – vodovod v ul. Jaromírovy Sady

25. Odkup infrastruktury - vodovod v ul. Čechova

26. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi

27. Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 22.05.2019

28. Partnerská smlouva mezi městy Lysá nad Labem a Kukeziv (Ukrajina)

29. OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města

30. Poskytnutí půjčky z FKSP na vzdělávání

31. Směrnice č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

32. Návrh na odvolání předsedkyně OV Dvorce a jmenování nové předsedkyně OV Dvorce

33. Zápis z OV Byšičky dne 13.03., 14.04. a 07.05.2019

34. Návrh na výkup pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha

35. Návrh na vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez

36. Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2018 a schválení účetní závěrky za rok 2018, přezkoumání hospodaření města za rok 2018

37. 6. a 7. rozpočtové opatření (na vědomí)

38. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemky za účelem realizace stavby "Cyklostezka Poděbradova"

39. Zápis z Kontrolního výboru č. 4 ze dne 29.04.2019

40. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2019 ZM

41. Zápis č. 3 z finančního výboru,

42. Vyhlášení VZ malého rozsahu na služby s názvem: "Sportovní hala Lysá nad Labem - projektová dokumentace.


Příchod Ing. Marka J. v 17:15 hodin.


Po schválení programu pan starosta navrhl, v souladu s jednacím řádem ZM omezit diskusi ke každému projednávanému bodu na počet vystoupení na 2 x 5 minut pro občany města na 2 x 10 min. u předkladatele.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro

Pan Mgr. Marek K. přednesl protinávrh - v souladu s jednacím řádem zastupitelstva omezit diskusi ke každému projednávanému bodu na počet vystoupení na 2 x 5 minut pro občany města a osoby uvedené v par. 16 odst. 3 a par. 17 na 2 x 10 min. u předkladatele.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

zdržel se

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

zdržel se

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel seII. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Návrh rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo včetně veřejnoprávních smluv.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová, pí Králová, p. Burian, Mgr. Havelka, Mgr. Vošická, Ing. Eliška


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo ve výši 70 000 Kč včetně veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace vč. 10 000 Kč pro pí Královou.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 88

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo ve výši 70 000 Kč včetně veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace vč. 10 000 Kč pro pí Královou.


Bod č. 2 Návrh na upřesnění využití budovy č. p. 13 náměstí B. Hrozného pro školské účely.

Mgr. Vošická, Mgr. Marek K., p. Pokorný - předseda školské rady, Ing. Gregor, Ing. Eliška, Mgr. Havelka, Mgr. Fajmon


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá RM připravit na následující zasedání ZM materiál na další postup realizace rekonstrukce č. p. 13 náměstí B. Hrozného s ohledem na potřeby ZŠ B. Hrozného a školství obecně, včetně návrhu financování.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 89

Zastupitelstvo města


u k l á d á

RM připravit na následující zasedání ZM materiál na další postup realizace rekonstrukce č. p. 13 náměstí B. Hrozného s ohledem na potřeby ZŠ B. Hrozného a školství obecně, včetně návrhu financování.


Bod č. 3 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK Joly Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Burian, Mgr. Fajmon, Ing. Gregor, Mgr. Havelka, Mgr. Marek K., Ing. Marek J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na mezinárodní přebor klubů v Černé Hoře včetně veřejnoprávní smlouvy v případě schválení příslušného rozpočtového opatření.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 90

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč na mezinárodní přebor klubů v Černé Hoře včetně veřejnoprávní smlouvy v případě schválení příslušného rozpočtového opatření.


Bod č. 4 Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka, Burian J., Ing. Samková D - vedoucí OVŽP, p. architekt, Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí petici s názvem: „Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny“.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 91

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

petici s názvem: „Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny“.


Bod č. 5 Projednání problematiky výstavby hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku v kontextu s výsledky Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Vošická, Ing. Kopecký V. - vedoucí OSM, Mgr. Havelka, Ing. Chudobová, Mgr. Fajmon


Bylo navrženo rozdělení usnesení a to na upravený výrok I. a II. a samostatně hlasování o výroku III.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. u k l á d á Radě města, aby v souladu s právním řádem v běžícím územním řízení k výstavbě areálu hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku důsledně uplatňovala námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce a bránila tak realizaci výstavby v aktuální podobě pro město velmi rizikové. Termín: průběžně, II. ž á d á RM o zplnomocnění zastupitele, který projeví zájem k nahlížení do spisu týkajícího se akce „Haly pro drobnou výrobu – řemesla a ateliéry a byt správce, FVE polykrystalické panely, vodovodní a kanalizační řad, dešťová kanalizace, areálová komunikace, parkovací systémy a parkovací místa areálové venkovní osvětlení a stožáry VO s kamerovým systémem, rozvody el. komunikační sítě + kamerový systém, rozvody NN, trafostanice Lysá nad Labem, Na Mlíčníku“.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města


I. u k l á d á

Radě města, aby v souladu s právním řádem v běžícím územním řízení k výstavbě areálu hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku důsledně uplatňovala námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce a bránila tak realizaci výstavby v aktuální podobě pro město velmi rizikové. Termín: průběžně.


II. ž á d á

RM o zplnomocnění zastupitele, který projeví zájem k nahlížení do spisu týkajícího se akce „Haly pro drobnou výrobu – řemesla a ateliéry a byt správce, FVE polykrystalické panely, vodovodní a kanalizační řad, dešťová kanalizace, areálová komunikace, parkovací systémy a parkovací místa areálové venkovní osvětlení a stožáry VO s kamerovým systémem, rozvody el. komunikační sítě + kamerový systém, rozvody NN, trafostanice Lysá nad Labem, Na Mlíčníku“.


Pan starosta přednesl výrok III – ZM schvaluje revokaci usnesení č. 44 část I. (návrh plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku, investor firma KATCHER, spol s r. o., se sídlem Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 63666847.), opětovné zpracování plánovací smlouvy a stanovení podmínek, které budou odpovídat aktuálním vyjádřením správce sítě, včetně jednoznačného určení, v jakém místě jednotlivé řady končí. Termín: bezodkladně.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


Bod č. 6 Pořízení změny č. 2 č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Eliška P., Fischerová R., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Fajmon H., Ing. Kučerová M., Ing. Gregor P., Ing. Marek J., Kolman J.


Pan starosta přednesl první část usnesení – ZM I. s c h v a l u j e Pořízení změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem

Obsah změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem:

1. Prověření změny využití pozemků parc. č. 3611/1, 3272/2, 3270/1, 3271/1, 3271/2, 3610, 3272/3 a 3269 v k. ú. Lysá nad Labem, směrem na Stratov na zbudování výcvikového areálu „Svět záchranářů“. Současné využití: NS – nezastavěné území – plochy smíšené nezastavěného území. Navrhované využití: Změna na výcvikový areál „Svět záchranářů“, tedy nově zastavitelná plocha OV – s indexem (případně OX – vybavenost specifická). Pro tuto plochu občanské vybavenosti by měly být stanoveny speciální podmínky pro využití území. V rámci návrhu bude ochráněn lokální biokoridor jako nezastavitelný.

3. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na životní prostředí (SEA) v rozsahu přílohy stavebního zákona, jež je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území po obsahové stránce zpracovaný v souladu se stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy. Vyhodnocení bude provedeno dle pokynů uvedených ve Stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 062838/2019/KUSK ze dne 12. 6. 2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


II. s c h v a l u j e

pořízení změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem

Obsah změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem:

• Úprava regulativů ploch s rozdílným způsobem využití

1. Prověření převedení ploch VD v ulici Poděbradova na plochy VL.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


2. Prověřit úpravu regulativů pro plochy VL (v souvislosti se zařazením ploch VD podél ulice Poděbradova do ploch VL)


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


3. Prověřit snížení koeficientu zeleně KZ u stávajících ploch výroby VT a VL z 0,2 na 0,1


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


4. Prověřit úpravu regulativů u ploch výroby VD, VL, VT a VZ – nepřípustné využití „ubytování sezónních dělníků, podmíněně přípustné „pobytové a obytné místnosti v omezené míře, například 10% zastavěné plochy všech budov v provozním areálu“.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


5. Prověřit stanovení úpravy koeficientů zeleně u všech ploch, kde je stanoveno rozmezí tak, aby byla stanovena jasně jedním číslem pro daný typ plochy – pro větší srozumitelnost.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


6. Prověřit úpravu koeficientu zeleně KZ u ploch BI na 0,6.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


7. Prověřit pozemek parc. č. 688/1 v k. ú. Lysá nad Labem – změna regulativů – zda je možné umožnit i komerční občanskou vybavenost (indexací této plochy) – ulice Čapkova u Výstaviště.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


8. Prověřit možnost úpravy regulativů pro plochu ZS.1 v zastavěném území, taky aby možné na pozemku umisťovat stavby podle § 103 odst. 1 písm. e), stavebního zákona (stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, atd.). Prověřit zrušení přestavbové plochy P17b. Pro nezastavěné území v Byšičkách, kde je také plocha ZS.1, by k žádné změně nedošlo. (ul. Na Mlíčníku)

Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 11 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

proti

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


9. Prověřit potřebnost 2 parkovacích stání na 1 byt u stávajících rodinných domů, případně provést úpravu tohoto požadavku územního plánu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro

Změny funkčního využití

10. Prověřit změnu využití pozemku st. 295 z plochy BI (bydlení individuální) na SC (smíšená centrální) – jedná se o pozemek na hranici těchto funkčních ploch (roh ulic U Braňky – Raisova).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


11. Prověřit stávají zemědělský výrobně-obchodní areál firmy ZZN Polabí (u nádraží), pozemky st. p. 698/1, 698/2, 731, 2081, parc. č. 610/3, 610/55, 610/86 v. k. ú. Lysá nad Labem, jižně od železniční trati, převedení z ploch ZO. 1 sídelní zeleně ochranné do ploch VZ – plochy zemědělské výroby, lesnictví.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


12. Prověřit plochu VL 20 – výroba lehká za obchvatem – převést na NZ (zemědělská půda).


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


13. Prověřit parc. č. 2875/104, 2875/1, 2875/73, 423/6 v k.ú. Lysá nad Labem uvnitř zastavěného území a jejich převedení z BI – bydlení individuálního na SM – smíšené využití (plánovaná výstavby bytových domů – ulice ČSA)Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Nové zastavitelné plochy

14. Prověřit vybudování nové propojovací komunikace mezi plánovaným obchvatem města Lysá nad Labem a silnicí na Stratov, která bude obchvatem přerušena.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


15. Prověřit převedení pozemku parc. č. 2890/1 ze ZO – zeleň ochranná na BI – bydlení individuální (navazuje na stávající zástavbu) – Za Pávem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 93

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Pořízení změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem

Obsah změny č. 2 územního plánu Lysá nad Labem:

1. Prověření změny využití pozemků parc. č. 3611/1, 3272/2, 3270/1, 3271/1, 3271/2, 3610, 3272/3 a 3269 v k. ú. Lysá nad Labem, směrem na Stratov na zbudování výcvikového areálu „Svět záchranářů“. Současné využití: NS – nezastavěné území – plochy smíšené nezastavěného území. Navrhované využití: Změna na výcvikový areál „Svět záchranářů“, tedy nově zastavitelná plocha OV – s indexem (případně OX – vybavenost specifická). Pro tuto plochu občanské vybavenosti by měly být stanoveny speciální podmínky pro využití území. V rámci návrhu bude ochráněn lokální biokoridor jako nezastavitelný.

3. Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu na životní prostředí (SEA) v rozsahu přílohy stavebního zákona, jež je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území po obsahové stránce zpracovaný v souladu se stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy. Vyhodnocení bude provedeno dle pokynů uvedených ve Stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 062838/2019/KUSK ze dne 12. 6. 2019.


II. s c h v a l u j e

pořízení změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem

Obsah změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem:

• Úprava regulativů ploch s rozdílným způsobem využití

1. Prověření převedení ploch VD v ulici Poděbradova na plochy VL.

2. Prověřit úpravu regulativů pro plochy VL (v souvislosti se zařazením ploch VD podél ulice Poděbradova do ploch VL)

3. Prověřit snížení koeficientu zeleně KZ u stávajících ploch výroby VT a VL z 0,2 na 0,1

4. Prověřit úpravu regulativů u ploch výroby VD, VL, VT a VZ – nepřípustné využití „ubytování sezónních dělníků, podmíněně přípustné „pobytové a obytné místnosti v omezené míře, například 10% zastavěné plochy všech budov v provozním areálu“.

5. Prověřit stanovení úpravy koeficientů zeleně u všech ploch, kde je stanoveno rozmezí tak, aby byla stanovena jasně jedním číslem pro daný typ plochy – pro větší srozumitelnost

6. Prověřit úpravu koeficientu zeleně KZ u ploch BI na 0,6

7. Prověřit pozemek parc. č. 688/1 v k. ú. Lysá nad Labem – změna regulativů – zda je možné umožnit i komerční občanskou vybavenost (indexací této plochy) – ulice Čapkova u Výstaviště

8. Návrh nebyl přijat.

9. Prověřit potřebnost 2 parkovacích stání na 1 byt u stávajících rodinných domů, případně provést úpravu tohoto požadavku územního plánu.


Změny funkčního využití

10. Prověřit změnu využití pozemku st. 295 z plochy BI (bydlení individuální) na SC (smíšená centrální) – jedná se o pozemek na hranici těchto funkčních ploch (roh ulic U Braňky – Raisova)

11. Prověřit stávají zemědělský výrobně-obchodní areál firmy ZZN Polabí (u nádraží), pozemky st. p. 698/1, 698/2, 731, 2081, parc. č. 610/3, 610/55, 610/86 v. k. ú. Lysá nad Labem, jižně od železniční trati, převedení z ploch ZO. 1 sídelní zeleně ochranné do ploch VZ – plochy zemědělské výroby, lesnictví

12. Prověřit plochu VL 20 – výroba lehká za obchvatem – převést na NZ (zemědělská půda)

13. Návrh nebyl přijat.


Nové zastavitelné plochy

14. Prověřit vybudování nové propojovací komunikace mezi plánovaným obchvatem města Lysá nad Labem a silnicí na Stratov, která bude obchvatem přerušena

15. Prověřit převedení pozemku parc. č. 2890/1 ze ZO – zeleň ochranná na BI – bydlení individuální (navazuje na stávající zástavbu) – Za Pávem


Pan starosta přednesl druhou část usnesení – ZM I. s c h v a l u j e pořízení územní studie - lokality Nová Litol – jedná se o celou velkou lokalitu, která byla navrhována v rámci konceptu územního plánu Lysá nad Labem, ale v průběhu projednávání byla vyřazena. Nachází se mezi stávající zástavbou městské části Litol a navrhovanou komunikací, označenou v územním plánu jako 152a. Měly by zde vzniknout nové plochy pro rodinné domy, bytové domy, občanskou vybavenost, která je v městské části Litol poddimenzovaná, plochy pro sport, veřejná prostranství, ochranná zeleň podél komunikace 152a, II. u k l á d á RM jednat s vlastníky pozemků.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

pořízení územní studie - lokality Nová Litol – jedná se o celou velkou lokalitu, která byla navrhována v rámci konceptu územního plánu Lysá nad Labem, ale v průběhu projednávání byla vyřazena. Nachází se mezi stávající zástavbou městské části Litol a navrhovanou komunikací, označenou v územním plánu jako 152a. Měly by zde vzniknout nové plochy pro rodinné domy, bytové domy, občanskou vybavenost, která je v městské části Litol poddimenzovaná, plochy pro sport, veřejná prostranství, ochranná zeleň podél komunikace 152a,


II. u k l á d á

RM jednat s vlastníky pozemků.


Bod č. 7 Vyhodnocení služby SENIOR TAXI.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, MVDr. Kořínek J., Ing. Najmon T., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Ing. Eliška P., Mgr. Fajmon H.


Pan starosta navrhl prodloužení programu a přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje prodloužení jednání ZM dne 26.06.2019 do 03:00 hodin následujícího dne.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro
Usnesení č. 95

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 26.06.2019 do 03:00 hodin následujícího dne.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. b e r e n a v ě d o m í vyhodnocení dosavadního využití služby SENIOR TAXI, II. u k l á d á RM předložit na příští zasedání ZM návrh smlouvy o pokračování služby SENIOR TAXI vč. ekonomického vyhodnocení.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 96

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

vyhodnocení dosavadního využití služby SENIOR TAXI.


II. u k l á d á

RM předložit na příští zasedání ZM návrh smlouvy o pokračování služby SENIOR TAXI vč. ekonomického vyhodnocení.


Bod č. 8 Návrh na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Marek J., Mgr. Havelka, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odkládá schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro
Usnesení č. 97

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


Bod č. 9 – 8. rozpočtové opatření roku 2019.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Gregor P., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Ing. Bc. Vinklerová M., Mgr. Vošická Š., Ing. Chudobová, Ing. Kopecký V.


8. rozpočtové opatření bylo zastupiteli připomínkováno a byl vyjádřen nesouhlas s řádkem č. 418 a 428. Řádek 478 bylo navrženo prověřit.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření roku 2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření roku 2019.


Bod č. 10 Privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Najmon T.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí důvodovou zprávu týkající se privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 99

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu týkající se privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích.


Bod č. 11 Návrh ke schválení - postup při privatizaci bytů (původně bod č. 32) byl na návrh předkladatele Mgr. Havelky stažen z programu a bude předložen na příštím jednání ZM.


Bod č. 12 Zápis z jednání ZM dne 17.04.2019.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zápis z jednání ZM dne 17.04.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zápis z jednání ZM dne 17.04.2019.


Pan starosta navrhl prodloužení jednání ZM dne 27.06.2019 do 3:30 hodin


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 101

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 27.06.2019 do 03:30 hodin.


Bod č. 13 Projednání průběžných výsledků petice za zachování MPZ v Lysé nad Labem, jejíž příjemce je primárně Ministerstvo kultury.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P., Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š., Ing. Chudobová K.


Mgr. Havelka upozornil na případný střet zájmů, jelikož bydlí v MPZ.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá 1. starostovi města zrušit „Podnět na zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem“ zaslaný Ministerstvu kultury (MK) 27.09.2018, termín: následující den po přijetí usnesení, 2. starostovi města zažádat dopisem Ministerstvu kultury o zrušení rozhodnutí Ministerstva kultury, pokud již MK o zrušení částí MPZ v Lysé nad Labem rozhodlo před tímto usnesením, termín: následující den po přijetí usnesení.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


Bod č. 14 Projednání problematiky bytového domu v ČSAP v kontextu s průběžnými výsledky Petice proti projektu v ČSAP.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Ing. Gregor P., Mgr. Marek K., Ing. Eliška P., Burian J.,


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení, p. Burianem bylo navrženo usnesení rozdělit na jednotlivé výroky a usnesení rozšířit o výrok III. – ZM I. ukládá vzhledem k závažnosti situace starostovi města za účasti zástupců koalice i opozice jednat s vlastníkem pozemku firmou PMS spol. s r.o. primárně o odkupu lokality ČSAP městem a návratu k původnímu záměru města, tedy využití lokality pro budovy školského nebo zdravotnického charakteru v parkové úpravě, tedy šetrné využití lokality i s ohledem na dopravní obslužnost. Termín: bezodkladně.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


II. ukládá starostovi města informovat občany o průběhu jednání a přestavit nový projekt na využití lokality. Termín: průběžně.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 8 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

proti


III. ž á d á RM o prověření 1. nesouladu mezi plánovací smlouvou schválenou ZM a plánovací smlouvou založenou ve spise SÚ, 2. závazku, týkajícího se vybudování kanalizace v plánovací smlouvě na pozemku 29/1 k. ú. Lysá nad Labem. Termín: září 2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 108

III. ž á d á

RM o prověření 1. nesouladu mezi plánovací smlouvou schválenou ZM a plánovací smlouvou založenou ve spise SÚ, 2. závazku, týkajícího se vybudování kanalizace v plánovací smlouvě na pozemku 29/1 k. ú. Lysá nad Labem. Termín: září 2019.


Bod č. 15 Jmenování velitele městské policie.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM jmenuje Bc. Luboše Zitu velitelem (určeným strážníkem pověřeným plněním některých úkolů při řízení městské policie) městské policie s účinností od 01.07.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města


j m e n u j e

Bc. Luboše Zitu velitelem (určeným strážníkem pověřeným plněním některých úkolů při řízení městské policie) městské policie s účinností od 01.07.2019.


Bod č. 16 Potvrzení kupní ceny za pozemek p. č. 2126/30 o výměře 8 775 m2 v k. ú. Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Marek J., pí Javorčíková J. (referent OSM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 03.09.2018 ve výši 2 475 000 Kč, tj. 282 Kč/ m2, za prodej pozemku p. č. 2126/30 v k. ú. Lysá nad Labem, kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování parkoviště.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 103

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 03.09.2018 ve výši 2 475 000 Kč, tj. 282 Kč/ m2, za prodej pozemku p. č. 2126/30 v k. ú. Lysá nad Labem, kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování parkoviště.


Bod č. 17 Poskytnutí půjčky z FKSP na vzdělávání.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Novotná A. – tajemnice, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí bezúročné návratné půjčky na vzdělávání v předloženém znění.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

p. MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 104

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

poskytnutí bezúročné návratné půjčky na vzdělávání v předloženém znění.


Bod č. 18 Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2018 a schválení účetní závěrky za rok 2018, přezkoumání hospodaření města za rok 2018.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje a) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2018, a to bez výhrad, b) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

a) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2018, a to bez výhrad,

b) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2018.


Bod č. 18 – 6. a 7. rozpočtové opatření.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 6. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 07.05.2019, 7. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 21.05.2019.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 106

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

6. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 07.05.2019,

7. rozpočtové opatření schválené Radou města dne 21.05.2019.


Bod č. 19 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemky za účelem realizace stavby „Cyklostezka Poděbradova“.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta,


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu na nájem pozemků p. č. 514/8 a 514/21 k. ú. Lysá nad Labem se Státním pozemkovým úřadem, IČ: 01312774, za účelem výstavby cyklostezky Poděbradova.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 107

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu na nájem pozemků p. č. 514/8 a 514/21 k. ú. Lysá nad Labem se Státním pozemkovým úřadem, IČ: 01312774, za účelem výstavby cyklostezky Poděbradova.Mgr. Havelka oznámil, že by vzhledem k pozdní hodině navrhl přerušení jednání ZM. Rada města navrhne další termín (prázdninový), kdy by byly projednány body, které projednány nebyly, a to:01. Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů a jmenování jejích členů zastupitelstvem

02. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030

03. Žádost o koupi obecních pozemků p.č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49 a 511/4 všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za stávajícím areálem společnosti UNISPO Bezno s.r.o. směr komunikace do průmyslové zóny

04. Žádost o odkup či pronájem obecního pozemku p.č. 2131/1 k.ú. Lysá n.L., Kačín

05. Žádost o odkup či pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1 k.ú. Lysá n.L., Sídliště

06. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p.č. 3451/103 k.ú. Lysá nad Labem, ulice Havlíčkovo náměstí

07. Odkup infrastruktury – kanalizace a vodovod v ul. Ke Kovoně, Kupkova

08. Odkup infrastruktury – vodovod v ul. Jaromírovy Sady

09. Odkup infrastruktury - vodovod v ul. Čechova

10. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi

11. Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 22.05.2019

12. Partnerská smlouva mezi městy Lysá nad Labem a Kukeziv (Ukrajina)

13. OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města

14. Směrnice č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

15. Návrh na odvolání předsedkyně OV Dvorce a jmenování nové předsedkyně OV Dvorce

16. Zápis z OV Byšičky dne 13.03., 14.04. a 07.05.2019

17. Návrh na výkup pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha

18. Návrh na vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez

19. Návrh ke schválení - postup při privatizaci bytů

20. Zápis z Kontrolního výboru č. 4 ze dne 29.04.2019

21. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2019 ZM

22. Zápis z FV konaného dne 19.06.2019.

23. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2019 ZM

24. Zápis č. 3 z finančního výboru,

25. Vyhlášení VZ malého rozsahu na služby s názvem: "Sportovní hala Lysá nad Labem - projektová dokumentace.
III. Diskuse.Jan Burian

  • navrhl častější jednání ZM, aby nedocházelo k jednáním, která trvají 10 hodin, jako tomu bylo dnes, požádal o zvážení,

  • upozornil na vyčnívající trubku v zatáčce ve Dvorcích.


Ing. Petr Eliška

  • oznámil p. starostovi, že rezignuje ze své funkce zastupitele města, a to od 01.09.2019, svůj mandát předává svému náhradníkovi Matěji Kodešovi.


Mgr. Havelka

  • poděkoval Ing. Eliškovi za několikaletou spolupráci,


Ing. Karel Otava

  • také poděkoval Ing. Eliškovi za jeho práci.


IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla podána.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 03:30 hodin ukončil.

Zapsala: Kočová Michaela


04.07.2019

Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Hynek Fajmon Mgr. Karel Marek


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:16:41 | přečteno 25x | jiri.virava
load