02. Zápis ZM 17.04.2019

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 17. 04. 2019 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

Mgr. Havelka Jiří

Fischerová Romana

Ing. Chudobová Karolína

Mgr. Fajmon Hynek

Ing. Eliška Petr

MVDr. Kořínek Jan

Kolman Josef

Burian Jan

Ing. Marek Jan

Ing. Pípal Martin

Mgr. Marek Karel

Mgr. Tužinská Synková Martina

Mgr. Vošická Štěpánka

Ing. Gregor Petr

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Eliška P. a Ing. Marek J. Do návrhové komise byli navrženi Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M. a Fischerová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 17.04.2019 Ing. Elišku P. a Ing. Marka J.Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M. a pí Fischerová R.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 38 bodů.


Pan starosta navrhl stažení bodu č. 31 Pořízení změny č. 2 Územního plánu Lysá nad Labem. Dále bylo navrženo předřadit v programu body č. 30 Návrh na odvolání ředitele Městské policie Lysá nad Labem a č. 38 Omezení zátěže dopravou do ARS Altmann, vzhledem k přítomnosti občanů, kteří se k těmto bodům přišli vyjádřit a zařadit bod č. 39 Zápis č. 3 z Finančního výboru.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1. úpravu programu dne 17.04.2019 takto: a) vyřazení bodu č. 31, b) předřazení bodů č. 30 a 38 v programu, c) zařazení bodu č. 39 Zápis č. 3 z finančního výboru, 2. upravený program jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1. úpravu programu dne 17.04.2019 takto:

a) vyřazení bodu č. 31,

b) předřazení bodů č. 30 a 38 v programu,

c) zařazení bodu č. 39 Zápis č. 3 z finančního výboru,


2. upravený program jednání ZM:

01. Návrh na odvolání ředitele Městské policie Lysá nad Labem

02. Omezení zátěže dopravou do ARS Altmann

03. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 2480/17 k. ú. Lysá nad Labem, Hrabanov

04. Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. 309/3 k. ú. Litol, chaty Za Labem

05. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 55/24 k. ú. Litol, ul. Palackého

06. Žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 3556/2 k. ú. Lysá nad Labem, za přejezdem ČD v ulici Dvorecká směr Byšičky

07. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. PK 3576/1 k. ú. Lysá nad Labem

08. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2679 o výměře 436 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa

09. Návrh pana Špitálského o směnu pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa

10. Návrh na výkup pozemků v areálu Čechova ulice, Lysá nad Labem od ÚZSVM

11. Návrh na prodej části pozemku p. č. PK 3237 k. ú. Lysá n. L. p. Miroslavu Pýchovi

12. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p. č. 621/108 k. ú. Lysá nad Labem, ulice U Nadjezdu

13. Dražba souboru nemovitých věcí: ppč. 2912/17, 2912/18, 2912/19, 2912/20, 2916/7 a 2916/11 o celkové výměře 19 472 m2 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Přední Doubrava

14. Žádost o vyjádření vlastníka pozemku k umístění stavby „ Cyklostezka Nymburk – Čelákovice“

15. Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá n. L. ze dne 27.03.2019

16. Rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2018 a schválení pravidel na rok 2019

17. Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku

18. Návrh ceny stočného na rok 2019 pro obec Stratov – oprava zřejmé nesprávnosti

19. Kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova

20. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na činnost OS Hippodrom a Prvomájový dostih cena města

21. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. veřejnoprávních smluv

22. Žádost o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. a schválení veřejnoprávní smlouvy

23. Žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet z rozpočtu pro rok 2019

24. Schválení dotace TSK Dynamik, z.s. z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18let se sídlem Lysá nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy

25. Rozpočtové opatření č. 5/2019

26. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2018

27. Návrh na úpravu OZV č. 3/2017 - SLOT Group, a.s.

28. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.

29. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích.

30. Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru

31. Stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem

32. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030

33. Zápis z OV Dvorce č. 1, č. 2 a č. 3

34. Zápis z OV Řehačka ze dne 11.01.2019

35. Zápisy z OV Byšičky ze dne 16.12.2018 a 09.02.2019

36. Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 05.03.2019

37. Zápis č. 3 z Kontrolního výboru ze dne 08.04.2019

38. Zápis z FV ze dne 10.04.2019


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 13.02.2019 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny připomínky a zápis, spolu s opraveným zápisem ze dne 12.12.2018, byl zastupiteli schválen.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zápis ze ZM dne 12.12.2018 a 13.02.2019.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zaslána v písemné formě, nikdo z přítomných neměl ke kontrolní zprávě žádné připomínky.II. Návrhy k projednání.


01. Návrh na odvolání ředitele Městské policie Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Eliška P., Bc. Přibyl L., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Tužinská Synková, Mgr. Marek J., Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje odvolání ředitele Městské policie Lysá nad Labem pana Bc. Luďka Přibyla k 17.04.2019, II. pověřuje řízením Městské policie Lysá nad Labem pana Bc. Luboše Zítu od 18.04.2019 do 30.06.2019, III. děkuje Bc. Luďku Přibylovi za službu u MěP za období 1999 - 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

odvolání ředitele Městské policie Lysá nad Labem pana Bc. Luďka Přibyla k 17.04.2019,


II. p o v ě ř u j e

řízením Městské policie Lysá nad Labem pana Bc. Luboše Zítu od 18.04.2019 do 30.06.2019.


III. d ě k u j e

Bc. Luďku Přibylovi za službu u MěP za období 1999 - 2019.


02. Omezení zátěže dopravou do ARS Altmann

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Marek J., Mgr. Havelka J., p. Petřek, pí Fischerová R., pí Spieszová, Mgr. Vošická, Mgr. Tužinská Synková M., p. Petřek, Mgr. Marek K.,


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. ukládá místostarostce Fischerové Romaně pokračovat v jednání s dopravním odborem o úpravě dopravního značení v ulici Mírová, Dobrovského Sady a Jiráskova s cílem omezit provoz mimo provozní dobu areálu. Termín: do 30.06.2019, II. ukládá místostarostce Fischerové Romaně podat stavebnímu úřadu podnět na prověření parkování/skladování vozidel v areálu fy ARS Altmann na plochách, kde toto regulativy pro funkční využití území nedovolují, tj. P54b, P54c. Termín: do 30.06.2019, III. ukládá místostarostce Fischerové Romaně podat vodoprávnímu úřadu podnět na prověření, jakým způsobem jsou výše uvedené plochy zajištěny proti úkapům provozních kapalin včetně ropných látek. Termín: do 30.06.2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města


I. u k l á d á

místostarostce Fischerové Romaně pokračovat v jednání s dopravním odborem o úpravě dopravního značení v ulici Mírová, Dobrovského Sady a Jiráskova s cílem omezit provoz mimo provozní dobu areálu. Termín: do 30.06.2019,


II. u k l á d á

místostarostce Fischerové Romaně podat stavebnímu úřadu podnět na prověření parkování/skladování vozidel v areálu fy ARS Altmann na plochách, kde toto regulativy pro funkční využití území nedovolují, tj. P54b, P54c. Termín: do 30.06.2019.


III. u k l á d á

místostarostce Fischerové Romaně podat vodoprávnímu úřadu podnět na prověření, jakým způsobem jsou výše uvedené plochy zajištěny proti úkapům provozních kapalin včetně ropných látek. Termín: do 30.06.2019.


Na návrh Mgr. Vošické Š. bylo s ohledem na účast veřejnosti navrženo předřazení bodu č. 15 Plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předřazení bodu č. 15 Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku.


03. Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. arch. Soukup, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š., Ing. Marek J., Ing. Eliška P., Mgr. Tužinská Synková M., p. Petřek, pí Spieszová, Mgr. Havelka J., pí Bláhová, Mgr. Dostál M., p. Elicer, pí Marcaníková, pí Fischerová, p. Kolman, Ing. Chudobová K., p. Burian J., p. Masařík


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje Návrh plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku, investor firma KATCHER, spol s r. o., se sídlem Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 63666847, II. ukládá RM přichystat stavební uzávěru v oblasti přípustného využití pro ubytování sezónních dělníků.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Návrh plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku, investor firma KATCHER, spol s r. o., se sídlem Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 63666847.


II. u k l á d á

RM přichystat stavební uzávěru v oblasti přípustného využití pro ubytování sezónních dělníků.


03. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 2480/17 k. ú. Lysá nad Labem, Hrabanov

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 2480/17, o výměře 1072 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 2480/17, o výměře 1072 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


04. Žádost o odkup části obecního pozemku p. č. 309/3 k. ú. Litol, chaty Za Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta,


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje a) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 309/3, o výměře 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti vlastníka sousedního pozemku p. č. 303/12 v k. ú. Litol, b) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 309/3, o výměře 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dle žádosti vlastníka sousedního pozemku p. č. 303/10 v k. ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 309/3, o výměře 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti vlastníka sousedního pozemku p. č. 303/12 v k. ú. Litol,

b) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 309/3, o výměře 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dle žádosti vlastníka sousedního pozemku p. č. 303/10 v k. ú. Litol.


05. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. 55/24 k. ú. Litol, ul. Palackého

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian J., Ing. Eliška J., pí Javorčíková J., Mgr. Havelka J.


Pan Burian J. vznesl protinávrh - zaměřit připlocenou část pozemku č. 55/24 k. ú. Litol a zveřejnit záměr na prodej společnosti DiViPiX s.r.o., IČ: 27062864, se sídlem Ocelářská 949/41, Vysočany, 19000 Praha 9


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

proti

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 55/24 o výměře 312 m2, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti společnosti DiViPiX s.r.o., IČ: 27062864, se sídlem Ocelářská 949/41, Vysočany, 190 00 Praha 9


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

zdržel se

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 55/24 o výměře 312 m2, k. ú. Litol, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti společnosti DiViPiX s.r.o., IČ: 27062864, se sídlem Ocelářská 949/41, Vysočany, 190 00 Praha 9


06. Žádost o koupi části obecního pozemku p. č. 3556/2 k. ú. Lysá nad Labem, za přejezdem ČD v ulici Dvorecká směr Byšičky

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p. č. 3556/4 o výměře 73 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3399-337/2018, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti ze dne 04.03.2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3556/2 nově označeno jako pozemek p. č. 3556/4 o výměře 73 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3399-337/2018, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti ze dne 04.03.2019.


07. Žádost o odkup obecního pozemku p. č. PK 3576/1 k. ú. Lysá nad Labem

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. PK 3576/1 o výměře 1 239 m2, k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. PK 3576/1 o výměře 1 239 m2, k. ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


08. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2679 o výměře 436 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemku části pozemku p. č. PK 2679, nově označeno dle geometrického plánu č. 3189-51/2017 jako pozemek p. č. 2712/13 o výměře 237 m2, druh pozemku orná půda a p. č. 3584/33 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Jiřího Černohorského, bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN a náklady spojené s pořízením geometrického plánu. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku části pozemku p. č. PK 2679, nově označeno dle geometrického plánu č. 3189-51/2017 jako pozemek p. č. 2712/13 o výměře 237 m2, druh pozemku orná půda a p. č. 3584/33 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Jiřího Černohorského, bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN a náklady spojené s pořízením geometrického plánu. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


09. Návrh pana Špitálského o směnu pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej části pozemku p. č. 283/21 nově označeno jako pozemek p. č. 283/23, o výměře 99 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol dle geometrického plánu č. 856-11/2019, panu ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč s tím, že kupujíc odprodá stejnou výměru z pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. L., za 1 Kč, Městu Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.07.2019, III. pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy dle předloženého návrhu a kupní smlouvy dle usnesení ZM č. 161/IIIa a IV ze dne 31.10.2018


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 283/21 nově označeno jako pozemek p. č. 283/23, o výměře 99 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol dle geometrického plánu č. 856-11/2019, panu ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč s tím, že kupujíc odprodá stejnou výměru z pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. L., za 1 Kč, Městu Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající.


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.07.2019


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem kupní smlouvy dle předloženého návrhu a kupní smlouvy dle usnesení ZM č. 161/IIIa a IV ze dne 31.10.2018


10. Návrh na výkup pozemků v areálu Čechova ulice, Lysá nad Labem od ÚZSVM

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., p. Petřek, Ing. Eliška P., Ing. Marek J., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemku p. č. st. 3545 o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3545, p. č. st. 3546 o výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3546, p. č. st. 3547 o výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez č. p./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3547, p. č. 218/2 o výměře 15 285 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 221/15 o výměře 43 m2, druh pozemku vodní plocha a p. č. 221/64 o výměře 324 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, za částku 8 900 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. st. 3545 o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3545, p. č. st. 3546 o výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3546, p. č. st. 3547 o výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez č. p./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3547, p. č. 218/2 o výměře 15 285 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 221/15 o výměře 43 m2, druh pozemku vodní plocha a p. č. 221/64 o výměře 324 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, za částku 8 900 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.07.2019.


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy.


11. Návrh na prodej části pozemku p. č. PK 3237 k. ú. Lysá n. L. p. Miroslavu Pýchovi

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p. č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi bytem Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I: termín: do 31.07.2019, III. pověřuje starostu města podpisem kupních smluv dle usnesení ZM č. 14/I a) a b) a dle výše uvedeného bodu I.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p. č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi bytem Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I: termín: do 31.07.2019.

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem kupních smluv dle usnesení ZM č. 14/I a) a b) a dle výše uvedeného bodu I.


12. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p. č. 621/108 k. ú. Lysá nad Labem, ulice U Nadjezdu

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p. č. 621/108 s výměrou 87 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem ve prospěch Města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem ponese veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí, II. pověřuje starostu města podpisem souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p. č. 621/108 k. ú. Lysá n. L. dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p. č. 621/108 s výměrou 87 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem ve prospěch Města Lysá nad Labem dle předloženého návrhu s tím, že Město Lysá nad Labem ponese veškeré náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva na pozemek p. č. 621/108 k. ú. Lysá n. L. dle předloženého návrhu.


13. Dražba souboru nemovitých věcí: ppč. 2912/17, 2912/18, 2912/19, 2912/20, 2916/7 a 2916/11 o celkové výměře 19 472 m2 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Přední Doubrava

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Burian J., Mgr. Fajmon H., p. Petřek, pí Bláhová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje účast na dražbě souboru nemovitých věcí a to pozemků p. č. 2912/17 o výměře 1 634 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2912/18 o výměře 6 087 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2912/19 o výměře 6 251 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2912/20 o výměře 5 297 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2916/7 o výměře 54 m2, druh pozemku vodní plocha a p. č. 2916/11 o výměře 149 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny pozemky v k. ú. Lysá nad Labem, vyhlášené Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno III s nejnižším dražebním podáním ve výši 421 717 Kč, II. pověřuje místostarostu města Mgr. Jiřího Havelku účastí na dražbě pozemků dle bodu I.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

účast na dražbě souboru nemovitých věcí a to pozemků p. č. 2912/17 o výměře 1 634 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2912/18 o výměře 6 087 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2912/19 o výměře 6 251 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2912/20 o výměře 5 297 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 2916/7 o výměře 54 m2, druh pozemku vodní plocha a p. č. 2916/11 o výměře 149 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny pozemky v k. ú. Lysá nad Labem, vyhlášené Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno III s nejnižším dražebním podáním ve výši 421 717 Kč.


II. p o v ě ř u j e

místostarostu města Mgr. Jiřího Havelku účastí na dražbě pozemků dle bodu I.


14. Žádost o vyjádření vlastníka pozemku k umístění stavby „Cyklostezka Nymburk – Čelákovice“

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Tužinská Synková, Mgr. Havelka J., p. Petřek, Mgr. Fajmon H., Ing. Eliška P., PaedDr. Štěpánek J., Ing. Gregor P., pí Bláhová, Mgr. Marek K., Ing. Chudobová K.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM souhlasí s umístěním stavby cyklostezky Nymburk - Čelákovice na obecních pozemcích p. č. 3496 a 1107/16 v k. ú. Lysá nad Labem, p. č. 323/7, 12/7, 316/1 a 332/51 v k. ú. Litol, p. č. 1352/16 a 1352/32 v k. ú. Ostrá s tím, že po vydání územního rozhodnutí o umístění stavby investor předloží návrh smlouvy o právu provedení stavebních prací, jejíž součástí bude dohoda o budoucím majetkovém vypořádání za podmínek: zachování zeleně v maximální možné míře.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

zdržel se

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s umístěním stavby cyklostezky Nymburk - Čelákovice na obecních pozemcích p. č. 3496 a 1107/16 v k. ú. Lysá nad Labem, p. č. 323/7, 12/7, 316/1 a 332/51 v k. ú. Litol, p. č. 1352/16 a 1352/32 v k. ú. Ostrá s tím, že po vydání územního rozhodnutí o umístění stavby investor předloží návrh smlouvy o právu provedení stavebních prací, jejíž součástí bude dohoda o budoucím majetkovém vypořádání za podmínek: zachování zeleně v maximální možné míře.


Ing. Eliška P. přednesl protinávrh – ZM nesouhlasí s asfaltovým povrchem na pozemcích č. 12/7 a č. 323/7 k. ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 7 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

Kolman J.

proti

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

zdržela se

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proti


15. Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá n. L. ze dne 27.03.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., Ing. Chudobová, Ing. Eliška P., pí Fischerová R., Mgr. Havelka J., p. Elicer, Ing. Gregor P., pí Bláhová,


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem konaného dne 27.03.2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 57

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem konaného dne 27.03.2019.


16. Rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2018 a schválení pravidel na rok 2019

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí informaci o rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2018 dle předloženého návrhu v celkové výši 95 701 Kč, II. schvaluje navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2019“.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2018 dle předloženého návrhu v celkové výši 95 701 Kč,


II. s c h v a l u j e

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2019“.


18. Návrh ceny stočného na rok 2019 pro obec Stratov – oprava zřejmé nesprávnosti

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informační zprávu o opravě zřejmé nesprávnosti stanovení ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o opravě zřejmé nesprávnosti stanovení ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019.


19. Kupní smlouvy - odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická, Mgr. Fajmon H., Ing. Kopecký (VO SM)


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje Návrhy kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova, do majetku města, 1. prodávající: MS Development s.r.o. 2. prodávající: Třetí Sluníčková s.r.o. 3. prodávající: Čtvrtá Sluníčková s.r.o., II. pověřuje starostu města k podpisu kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova do majetku města, 1. prodávající: MS Development s.r.o. 2. prodávající: Třetí Sluníčková s.r.o. 3. prodávající: Čtvrtá Sluníčková s.r.o.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

mimo místnost

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Návrhy kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova, do majetku města, 1. prodávající: MS Development s.r.o. 2. prodávající: Třetí Sluníčková s.r.o. 3. prodávající: Čtvrtá Sluníčková s.r.o.


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v ul. Jedličkova do majetku města, 1. prodávající: MS Development s.r.o. 2. prodávající: Třetí Sluníčková s.r.o. 3. prodávající: Čtvrtá Sluníčková s.r.o.20. Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací na činnost OS Hippodrom a Prvomájový dostih cena města

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost OS Hippodrom ve výši 135 000 Kč a na Prvomájový dostih cena města ve výši 150 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

mimo místnost

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost OS Hippodrom ve výši 135 000 Kč a na Prvomájový dostih cena města ve výši 150 000 Kč.


21. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem vč. veřejnoprávních smluv

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., p. Burian J., pí Bláhová, Ing. Eliška P., Mgr. Marek K., p. Petřek, Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., PaedDr. Bodnárová V. (VO ŠSVZaK), p. Masařík, Ing. Gregor P., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Marek J., pí Fischerová R., p. Elicer,


Pan starosta přednesl návrh usnesení rozšířený o návrh Ing. Elišky P. – ZM I. schvaluje rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem dle předložené tabulky včetně veřejnoprávních smluv, II. ukládá RM předložit ke schválení aktualizovaná pravidla programů na činnosti organizací pracujících s dětmi do 18 let. Termín: do 31.10.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem dle předložené tabulky včetně veřejnoprávních smluv,


II. u k l á d á

RM předložit ke schválení aktualizovaná pravidla programů na činnosti organizací pracujících s dětmi do 18 let.

Termín: do 31.10.2019.


Pan Fajmon navrhl rozdělení hlasování o schvalování dotací mimo organizaci RC Parníček.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 7 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

proti

Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

zdržel se

Ing. Marek J.

proti

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Pan starosta po projednání bodu č. 13 navrhl prodloužení jednání ZM dne 17.04.2019 do 24:00 hodin.


Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 17.04.2019 do 24:00 hodin.22. Žádost o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. a schválení veřejnoprávní smlouvy

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., p. Burian J., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Dostál M.


Mgr. Marek K. přednesl protinávrh – ZM schvaluje navýšení rozpočtové položky pro Domácí Hospic na částku 200 000 Kč, II. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem pro Domácí hospic Nablízku, z. ú. včetně veřejnoprávní smlouvy po předložení doplněné žádosti o dotaci.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


Ing. Pípal M.

proti

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

proti

Ing. Gregor P.

zdržel se

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

proti

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

proti

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

proti

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

zdržela se

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se
Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., II. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem pro Domácí hospic Nablízku, z. ú. včetně veřejnoprávní smlouvy.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

zdržel se

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

zdržel se

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o poskytnutí dotace pro Domácí hospic Nablízku, z. ú.,


II. s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem pro Domácí hospic Nablízku, z. ú. včetně veřejnoprávní smlouvy.


23. Žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet z rozpočtu pro rok 2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Petřek


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet z rozpočtu pro rok 2019, II. schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 90 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost FK Litol, z.s. o možnost čerpání (převedení) částky na účet z rozpočtu pro rok 2019,


II. s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu mezi městem Lysá nad Labem a FK Litol, z.s. na správu a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve výši 90 tis. Kč.


24. Schválení dotace TSK Dynamik, z.s. z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18let se sídlem Lysá nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., PaedDr. Bodnárová V. (VO ŠSVZaK)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje dotaci spolku TSK Dynamik, z.s. ve výši 102 873 Kč z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

dotaci spolku TSK Dynamik, z.s. ve výši 102 873 Kč z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.


25. Rozpočtové opatření č. 5/2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Ing. Marek J., p. Elicer, Mgr. Fajmon H., Ing. Gregor P., Mgr. Vošická Š., Ing. Bc. Vinklerová M. (vedoucí FO), PaedDr. Štěpánek J. (VO MI)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města


s c h v a l u je

rozpočtové opatření č. 5/2019.


26. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města za rok 2018

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka a Městské knihovny za rok 2018 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka a Městské knihovny za rok 2018 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.


27. Návrh na úpravu OZV č. 3/2017 - SLOT Group, a.s.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Petřek, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí návrh na úpravu OZV č. 3/2017 podaný SLOT Group, a.s., II. neschvaluje navrhovanou úpravu OZV č. 3/2017.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na úpravu OZV č. 3/2017 podaný SLOT Group, a.s.,


II. n e s c h v a l u j e

navrhovanou úpravu OZV č. 3/2017.


28. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2019 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.29. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích.


30. Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Eliška P., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. odvolává Anselma Benedikta Stefana z pozice člena Kontrolního výboru k 17.04.2019, II. jmenuje členem Kontrolního výboru p. Ing. Jana Grebíka s účinností od 18.04.2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města


I. o d v o l á v á

Anselma Benedikta Stefana z pozice člena Kontrolního výboru k 17.04.2019,


II. j m e n u j e

členem Kontrolního výboru p. Ing. Jana Grebíka s účinností od 18.04.2019.

31. Stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem pana Ing. Karla Otavy.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržel se

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

stížnost na nesprávný postup starosty města Lysá nad Labem pana Ing. Karla Otavy.


32. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta navrhl prodloužení jednání ZM dne 17.04.2019 do 01:00 hodin následujícího dne.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

proti

Mgr. Vošická Š.

proti

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

proti

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

proti

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

proti

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

proti

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 17.04.2019 do 01:00 hodin následujícího dne.


Pan starosta přednesl návrh usnesení k projednávanému bodu – ZM odkládá schválení Aktualizace strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

schválení Aktualizace strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.


33. Zápis z OV Dvorce č. 1, č. 2 a č. 3

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápisy OV Dvorce č. 1 ze dne 12.01.2019, č. 2 ze dne 22.02.2019 a č. 3 ze dne 23.03.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápisy OV Dvorce č. 1 ze dne 12.01.2019, č. 2 ze dne 22.02.2019 a č. 3 ze dne 23.03.2019.


34. Zápis z OV Řehačka ze dne 11.01.2019

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis OV Řehačka ze dne 11.01.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis OV Řehačka ze dne 11.01.2019.


35. Zápisy z OV Byšičky ze dne 16.12.2018 a 09.02.2019

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápisy OV Byšičky ze dne 16.12.2018 a 09.02.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

zdržel se

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápisy OV Byšičky ze dne 16.12.2018 a 09.02.2019.


36. Zápis č. 2 z Kontrolního výboru ze dne 05.03.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Chudobová K., Ing. Gregor P., Mgr. Havelka J., Ing. Marek J., Ing. Novotná A. (tajemnice), Mgr. Dostál M. (městský právník)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru konaného dne 05.03.2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z Kontrolního výboru konaného dne 05.03.2019.


Pan starosta navrhl prodloužení jednání ZM do 02:00 hodin dne 18.04.2019.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

zdržela se

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

zdržel se

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

zdržel se

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

zdržela se

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 17.04.2019 do 02:00 hodin dne 18.04.2019.


37. Zápis č. 3 z Kontrolního výboru ze dne 08.04.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Ing. Marek J., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Gregor P., Ing. Chudobová K., PaedDr. Štěpánek J.

Bylo navrženo rozdělení usnesení na jednotlivá usnesení.


Pan starosta přednesl návrh první části usnesení – ZM bere na vědomí zápis č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 08.04.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis č. 3 z Kontrolního výboru konaného dne 08.04.2019.


Pan starosta přednesl návrh druhé části usnesení – ZM schvaluje plán kontrolní činnosti bod č. 6 - Kontrola vypořádání žádostí občanů o svobodný přístup k informacím dle zákona č.106/1999 Sb.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti bod č. 6 - Kontrola vypořádání žádostí občanů o svobodný přístup k informacím dle zákona č.106/1999 Sb.


Pan starosta přednesl návrh třetí části usnesení – ZM schvaluje společnou kontrolu efektivity využití projektových dokumentací a studií KV ve spolupráci s FV od roku 2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

zdržel se

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

nepřítomen

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

společnou kontrolu efektivity využití projektových dokumentací a studií KV ve spolupráci s FV od roku 2015.


38. Zápis z FV ze dne 10.04.2019

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta,


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis č. 3 z finančního výboru ze dne 10.04.2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Ing. Pípal M.

pro

Kolman J.

pro

Mgr. Fajmon H.

pro

Ing. Gregor P.

pro

Burian J.

pro

Mgr. Vošická Š.

pro

Ing. Otava K.

pro

Ing. Eliška P.

pro

Ing. Chudobová K.

pro

Mgr. Marek K.

pro

Mgr. Havelka J.

pro

Ing. Marek J.

pro

Fischerová R.

pro

Mgr. Tužinská Synková M.

pro

MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 84

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Zápis č. 3 z finančního výboru ze dne 10.04.2019.

III. DiskusePí Bláhová


- požádala, aby byly materiály pro veřejnost zveřejňovány dříve a s přílohami.


P. Kořínek


- upozornil, že je pro seniory potřeba připravovat nějaké akce

- jsou věci, které lidem komplikují život - ul. Masarykova - pošta - není zde bezbariérový přístup, stejně tak Dr. Hospodka, internista Omáčka

- u Výstaviště nejsou místa pro invalidy,

- upozornil na špatně řešené stání pro invalidy na Nám. B. Hrozného.


P. Elicer


- dotaz kdy bude zveřejněn Strategický plán – nejspíše až po schválení ZM.

IV. Interpelace


Ing. Eliškou P. byla podána interpelace.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 01:30 hodin ukončil.Zapsala: Kočová M.

24.04.2019Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ing. Petr Eliška Ing. Jan Marek


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:15:45 | přečteno 28x | jiri.virava
load