01. Zápis ZM 13.02.2019


Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13. 02. 2019 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

p. Mgr. Havelka Jiří

pí Fischerová Romana

pí Ing. Chudobová Karolína

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Eliška Petr

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Kolman Josef

p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan (odchod 19:30 hodin)

p. Ing. Pípal Martin

p. Mgr. Marek Karel

pí Mgr. Tužinská Synková Martina

pí Mgr. Vošická Štěpánka

p. Ing. Gregor Petr

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Havelka J. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Burian J. a p. Ing. Eliška P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 13.02.2019 p. Mgr. Havelku J. a Kolmana J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Burian J. a p. Ing. Eliška P.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2018 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. K zápisu byla vznesena p. Ing. Markem J. připomínka k údajům o hlasování u dvou bodů, a proto bude upraven a předložen k ověření na příštím zastupitelstvu dne 17.04.2019.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla zaslána v písemné formě, nikdo z přítomných neměl ke kontrolní zprávě žádné připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 32 bodů.


Pan starosta navrhl stažení bodu č. 4 Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem a bodu č. 20 Návrh na schválení rozpočtového výhledu pro léta 2020 – 2021. Dále bylo navrženo předřadit v programu body č. 13, 22, 23, 30 a 32 vzhledem k přítomnosti občanů, kteří se k těmto bodům přišli vyjádřit.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1. úpravu programu dne 13.02.2019 takto:

a) vyřazení bodu č. 4 a č. 20 z programu, b) předřazení bodů č. 13,22,23,30 a 32 v programu,

c) zařazení bodů č. 33 Zápis z finančního výboru a č. 34 Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města do programu, 2. upravený program jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro
Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1. úpravu programu dne 13.02.2019 takto:

a) vyřazení bodu č. 4 a č. 20 z programu,

b) předřazení bodů č. 13,22,23,30 a 32 v programu,

c) zařazení bodů č. 33 Zápis z finančního výboru a č. 34 Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města do programu,


2. upravený program jednání ZM:

1. Plánovací smlouvy – podružné kanalizační řady v lokalitě Tři Chalupy – Byšičky.

2. Informativní zpráva Petice – prodejna Sídliště.

3. Informativní zpráva – Petice – Za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v r. 2019.

4. Podání žádosti na DT MMR ČR na výstavbu tělocvičny v Litoli.

5. Odkup nebytového prostoru sloužící jako kulturní zařízení Calypsso v domě č. p. 582 a pozemku p. č. 624/6 k. ú. Lysá nad Labem.

6. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 o výměře 17m2, k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

7. Návrh na výkup části pozemků od p. Petra Rubeše v k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

8. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) v k. ú. Lysá nad L., lokalita Řehačka.

9. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019.

10. Opětovná žádost o možnost pronájmu obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. Lysá nad L. pod plechovou garáží č. 8 z důvodu nabytí v dědickém řízení.

11. Návrh na výkup části pozemků p. č. 2536/26 a 3584/34, k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

12. Návrh na výkup části pozemku p. č. 1473 o výměře 15m2, k. ú. Ostrá, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

13. Návrh na výkup pozemku p. č. 3814 v k. ú. Lysá nad L., ul. Růžová.

14. Návrh na výkup pozemku p. č. 552/18 o výměře 87 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

15. Návrh na výkup pozemků pro výstavbu obchvatu města Lysá nad Labem, II. etapa od rodiny Pýchových.

16. Návrh ceny stočného na rok 2019 pro obec Stratov.

17. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost kina a na opravu a údržbu kin.

18. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

19. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.

20. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.

21. Návrh na udělení vyznamenání Lysá nad Labem.

22. Návrh úpravy rozpočtu roku 2019.

23. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikací v době výstav.

24. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště v Lysé nad Labem“ na MMR.

25. Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018.

26. PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí.

27. PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem.

28. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem“ na MMR.

29. Zápis z Kontrolního výboru konaného dne 22.01.2019.

30. Návrh na zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“.

31. Zápis z Finančního výboru.

32. Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města.


Po schválení programu pan starosta navrhl, v souladu s jednacím řádem ZM, stanovit délku výstupu zastupitelů i veřejnosti u jednotlivých projednávaných bodů na 2 x 5 min. a u výstupu předkladatele na 2 x 10 min.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

proti

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

délku výstupu zastupitelů i veřejnosti u jednotlivých projednávaných bodů na 2 x 5 min. a u výstupu předkladatele na 2 x 10 min.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Plánovací smlouvy – podružné kanalizační řady v lokalitě Tři Chalupy - Byšičky.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Jan Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrhy plánovacích smluv – podružné kanalizační řady, lokalita Tři Chalupy, Byšičky.

1) plánovací smlouva, žadatel - Michaela Králová, Filip Uvíra

2) plánovací smlouva, žadatel - Michal Belda, Helena Burcalová

3) plánovací smlouva, žadatel – Ludmila Benešová, Milena Fedorová

II. pověřuje starostu města podpisem plánovacích smluv.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Návrhy plánovacích smluv – podružné kanalizační řady, lokalita Tři Chalupy, Byšičky.

1) plánovací smlouva, žadatel - Michaela Králová, Filip Uvíra

2) plánovací smlouva, žadatel - Michal Belda, Helena Burcalová

3) plánovací smlouva, žadatel – Ludmila Benešová, Milena FedorováII. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem plánovacích smluv.


Bod č. 2 Informativní zpráva Petice – prodejna Sídliště.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. David Kváč, Jan Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí petici, která se týká zrušení prodejny potravin Jednota v lokalitě Sídliště a jejího dosavadního uzavření.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

petici, která se týká zrušení prodejny potravin Jednota v lokalitě Sídliště a jejího dosavadního uzavření.


Bod č. 3 Informativní zpráva – Petice – Za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v r. 2019.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Šípková, Ing. Eliška P., p. Petřek, Ing. Marek J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M., Ing. Gregor P., pí Zoubková, Mgr. Marek K., PaedDr. Štěpánek J., Mgr. Havelka J., p. Burian J., Mgr. Fajmon H., pí Fischerová R., PaedDr. Bodnárová V., Mgr. Eliška P. (ředitel litolské školy), Ing. Chudobová K., Mgr. Nováková M. (ředitelka ZŠ J. A. K.), pí Trnková, pí Šestáková, pí Králová

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí petici za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v roce 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 7

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

petici za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v roce 2019.


Bod č. 4 Podání žádosti na DT MMR ČR na výstavbu tělocvičny v Litoli.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Marek J., PaedDr. Štěpánek J., Ing. Chudobová K., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Fajmon H., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., pí Šípková, pí Zoubková, p. Kafka, Ing. Kopecký V., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá 1. OMI podání žádosti do dotačního podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli – DT 117D8220BRM v rozsahu současného projektu na výstavbu tělocvičny schváleném v Usnesení č. 149 ze zasedání dne 01.11.2017 v řádném termínu do 28.02.2019, 2. OMI a členům RM a ZM dále aktivně pokračovat ve vyhledávání dotačních titulů a jiných zdrojů finančních prostředků použitelných pro financování realizace projektu z bodu 1., 3. OMI zadání vypracování položkového rozpočtu projektu z bodu 1.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 8 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

proti

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

protiPan Ing. Jan Marek se omluvil a opustil zasedání ZM v 19:30 hodin po projednání bodu č. 30.Bod č. 5 Odkup nebytového prostoru sloužící jako kulturní zařízení Calypsso v domě č. p. 582 a pozemku p. č. 624/6 k. ú. Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., p. Ročejdl, Ing. Eliška P., Mgr. Dostál M. (právník města), Javorčíková J., Burian J., Mgr. Karel M., Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M., pí Šípková, Ing. Chudobová K., pí Zoubková


Pan Jan Burian vznesl protinávrh – žádá o odložení bodu do důkladnějšího dopracování materiálů, kde již budou uvedena konkrétní částky příp. rekonstrukce.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

zdržela se

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

zdržela se

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

proti


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM I. schvaluje koupi nebytového prostoru v domě č. p. 582 na pozemku p. č. st. 680 ulice Masarykova, který je nyní používán jako kulturní zařízení Calypsso, označen jako jednotka 582/102, jiný nebytový prostor, podíl na společných částech 41937/176968 a pozemek p. č. 624/6, o výměře 147 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Lysá nad Labem za kupní cenu 10 200 000 Kč s tím, že náklady spojené s návrhem na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 28.02.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy


Mgr. Vošická, Ing. Eliška a Mgr. Marek K. se zdrželi hlasování z důvodu pro ně nedostatečně zpracovaného materiálu.


Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Pí Mgr. Vošická Š.

zdržela se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 8

Zastupitelstvo městaI. s c h v a l u j e

koupi nebytového prostoru v domě č. p. 582 na pozemku p. č. st. 680 ulice Masarykova, který je nyní používán jako kulturní zařízení Calypsso, označen jako jednotka 582/102, jiný nebytový prostor, podíl na společných částech 41937/176968 a pozemek p. č. 624/6, o výměře 147 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Lysá nad Labem za kupní cenu 10 200 000 Kč s tím, že náklady spojené s návrhem na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 28.02.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Bod č. 6,7,11,12,14 Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 o výměře 17m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan Fajmon navrhl, že by body č. 1, 2, 7, 8 a 10 (v upraveném programu 6, 7, 11, 12 a 14) mohly být odhlasovány najednou, jelikož se jedná o obdobný odkup pozemků pro výstavbu obchvatu.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM

I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kleinerové a pana Václava Palíra oba bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


I. schvaluje výkup části pozemků p. č. 2870/51, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1 a PK 2536 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Petra Rubeše bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 2536/26 výměra dle skutečného geometrického zaměření, a p. č. 3584/34 výměra dle skutečného geometrického zaměření, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pana Františka Kratochvíla bytem Lysá nad Labem, paní Ludmily Malichové bytem Lysá nad Labem, paní Ing. Jany Sklenářové bytem Lysá nad Labem a paní Jaroslavy Šimonové bytem Benátecká Vrutice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 1473 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Ostrá, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Barákové, bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


I. schvaluje výkup pozemku p. č. 552/18 o výměře 87 m2, k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ludmily Cerhové, bytem Praha 8, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kleinerové a pana Václava Palíra oba bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemků p. č. 2870/51, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1 a PK 2536 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Petra Rubeše bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2536/26 výměra dle skutečného geometrického zaměření, a p. č. 3584/34 výměra dle skutečného geometrického zaměření, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pana Františka Kratochvíla bytem Lysá nad Labem, paní Ludmily Malichové bytem Lysá nad Labem, paní Ing. Jany Sklenářové bytem Lysá nad Labem a paní Jaroslavy Šimonové bytem Benátecká Vrutice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Usnesení č. 12

Zastupitelstvo městaI. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 1473 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Ostrá, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Barákové, bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 552/18 o výměře 87 m2, k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ludmily Cerhové, bytem Praha 8, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Bod č. 15 Návrh na výkup pozemků pro výstavbu obchvatu města Lysá nad Labem, II. etapa od rodiny Pýchových.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., Javorčíková J., Mgr. Tužinská Synková M.


Dále bylo navrženo p. Mgr. Fajmonem, aby se vzhledem k projednávání pozemků, odhlasoval i bod č. 15, který s tímto tématem souvisí.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje a) výkup části pozemku p. č. 2867/3 nově označeno jako pozemek p. č. 2867/27 o výměře 1 566 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3085-45/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pana Mikuláše Pýchy bytem Milovice nad Labem, pana Miloslava Pýchy bytem Praha 10, paní Boženy Pýchové bytem Lysá nad Labem a paní Jitky Pýchové bytem Praha 6, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, b) výkup části pozemku p. č. PK 3585/2 nově označeno jako pozemek p. č. 2712/11 o výměře 7 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem a p. č. 3584/28 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3163-81/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od vlastníka pana Miloslava Pýchy bytem Praha 10, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


c) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p. č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi bytem Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrhy smlouvy dle bodu I a) a b). Termín do 31.05.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) výkup části pozemku p. č. 2867/3 nově označeno jako pozemek p. č. 2867/27 o výměře 1 566 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3085-45/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pana Mikuláše Pýchy bytem Milovice nad Labem, pana Miloslava Pýchy bytem Praha 10, paní Boženy Pýchové bytem Lysá nad Labem a paní Jitky Pýchové bytem Praha 6, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


b) výkup části pozemku p. č. PK 3585/2 nově označeno jako pozemek p. č. 2712/11 o výměře 7 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem a p. č. 3584/28 o výměře 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3163-81/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od vlastníka pana Miloslava Pýchy bytem Praha 10, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku orná půda nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


c) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237 nově označeno jako pozemek p. č. 3237/3 o výměře 10 000 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, dle geometrického plánu č. 3147-75/2016, panu Miloslavu Pýchovi bytem Praha 10, za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá část pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, oba k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrhy smlouvy dle bodu I a) a b). Termín do 31.05.2019.


Bod č. 9 Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), o výměře 100 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP), o výměře 100 m2, v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.05.2019,

III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Bod č. 9 Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem na rok 2019 v ceně 84,16 Kč/m³.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem na rok 2019 v ceně 84,16 Kč/m³.


Bod č. 10 Opětovná žádost o možnost pronájmu obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8 z důvodu nabytí v dědickém řízení.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Mgr. Marek K., Ing. Gregor P., Burian J., Javorčíková J.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí opětovnou žádost pana Miroslava Stejskala o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8 z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení,


II. d o p o r u č u j e

schválit žadateli smlouvu dle standardních podmínek platných smluv,


III. u k l á d á

RM zahrnout budoucí využití území do připravované studie revitalizace nového Sídliště.

Termín: do 31.10.2019


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.
p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

opětovnou žádost pana Miroslava Stejskala o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8 z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení,


II. d o p o r u č u j e

schválit žadateli smlouvu dle standardních podmínek platných smluv,


III. u k l á d á

RM zahrnout budoucí využití území do připravované studie revitalizace nového Sídliště.

Termín: do 31.10.2019


Bod č. 13 Návrh na výkup pozemku p. č. 3814 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Růžová.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemku p. č. 3814 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků pana Jana Hermana bytem Děčín a pana Pavla Hermana bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 3814 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků pana Jana Hermana bytem Děčín a pana Pavla Hermana bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN,

II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 31.05.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Bod č. 16 Návrh ceny stočného na rok 2019 pro obec Stratov.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Karel M., Mgr. Havelka J., Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí stanovení ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019 v ceně 22,66 Kč/m³.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

stanovení ceny stočného pro obec Stratov na rok 2019 v ceně 22,66 Kč/m³.


Bod č. 17 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost kina a na opravu a údržbu kin.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na opravu a údržbu kin.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na opravu a údržbu kin.


Bod č. 18 Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje dotaci z Programu na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dle tabulky v příloze, II. odkládá rozhodnutí o poskytnutí dotace pro TSK Dynamik, z. s.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

dotaci z Programu na činnost sportovních organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, dle tabulky v příloze,


II. o d k l á d á

rozhodnutí o poskytnutí dotace pro TSK Dynamik, z. s.


Bod č. 19 Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje dotaci z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

dotaci z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv.


Bod č. 20 Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem včetně veřejnoprávních smluv.


Bod č. 21. Návrh na udělení vyznamenání Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje udělení zlaté medaile p. Bedřichu Krátkorukému, pilotu RAF, který padl v bitvě o Velkou Británii.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro
Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

udělení zlaté medaile p. Bedřichu Krátkorukému, pilotu RAF, který padl v bitvě o Velkou Británii.


Bod č. 22 Návrh na úpravu rozpočtu roku 2019.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Gregor P., Ing. Eliška P., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M.


Pan Mgr. Marek K. podal protinávrh.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření r. 2019.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření r. 2019,Výdaje

v tis. Kč

ODPA

POL

UZ

ORJ

ORG


2223

6122


0010

5244

+ 2 250,0

2212

6121


0120

1202819

+ 280,0Příjmy a finanční krytív tis. Kč

ODPA

POL

UZ

ORJ

ORG4112

8115
+ 3 056,0

- 526,0
Bod č. 23 Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 26

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav pro rok 2019.


Bod č. 24 Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště v Lysé nad Labem“ na MMR.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Havelka J., Ing. Eliška P., Mgr. Vošická Š., Mgr. Marek K., Ing. Chudobová K., Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště Lysá nad Labem“ na MMR.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Pí Mgr. Vošická Š.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště Lysá nad Labem“ na MMR.

Bod č. 25 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Bc. Luděk Přibyl, Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018.


Bod č. 26 PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Ing. Eliška P., Mgr. Havelka J., Ing. Chudobová K., Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., PaedDr. Štěpánek J., Burian J.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM bere na vědomí 3 návrhy řešení na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Pí Mgr. Vošická Š.

zdržela se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

3 návrhy řešení na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí.
Bod č. 27 PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Ing. Pípal M., Mgr. Vošická Š., Ing. Chudobová K., Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., PaedDr. Štěpánek J., Burian J., Mgr. Havelka J., Ing. Eliška P., Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM bere na vědomí návrhy řešení na akci „Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Pí Mgr. Vošická Š.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

návrhy řešení na akci „Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“.


Bod č. 28 Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem“ na MMR.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu "Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem" na MMR.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo místnost

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci k projektu "Obnova místní komunikace v ul. 28. října, Lysá nad Labem" na MMR.

Před projednáváním bodu č. 29 Zápis z Kontrolního výboru konaného dne 22.01.2019 navrhl p. starosta prodloužit jednání ZM do 24:00 hodin a zahájil hlasování k tomuto návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

Pí Mgr. Vošická Š.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo místnost

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

proti

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

proti


Usnesení č. 32

Zastupitelstvo městas c h v a l u j e

prodloužení jednání ZM dne 13.02.2019 do 24:00 hodin.


Bod č. 29. Zápis z Kontrolního výboru konaného dne 22.01.2019.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru konaného dne 22.01.2019.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo místnost

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z kontrolního výboru konaného dne 22.01.2019.


Bod č. 30 Návrh na zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Fischerová R., Ing. Eliška P., Mgr. Vošická Š., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Ing. Kopecký V.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 3611/1 o výměře cca 1 213 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3271/1 o výměře cca 975 m2, druh pozemku vodní plocha, p. č. 3610 o výměře cca 1 475 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3270/1 o výměře 22 961 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 3272/3 o výměře 831 m2, druh pozemku vodní plocha, p. č. 3272/2 o výměře cca 4 000 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. č. 3271/2 o výměře cca 3 600 m2, druh pozemku vodní plocha, celkem by se jednalo o výměru obecních pozemků v ploše cca 88 203 m2 v k. ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč, za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že prodávající hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 3611/1 o výměře cca 1 213 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3271/1 o výměře cca 975 m2, druh pozemku vodní plocha, p. č. 3610 o výměře cca 1 475 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3270/1 o výměře 22 961 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 3272/3 o výměře 831 m2, druh pozemku vodní plocha, p. č. 3272/2 o výměře cca 4 000 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. č. 3271/2 o výměře cca 3 600 m2, druh pozemku vodní plocha, celkem by se jednalo o výměru obecních pozemků v ploše cca 88 203 m2 v k. ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč, za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že prodávající hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.Bod č. 31 Zápis z finančního výboru

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Marek K., Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru konaného dne 06.02.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z finančního výboru konaného dne 06.02.2019.
Bod č. 32 Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, Mgr. Fajmon H., Ing. Gregor P., Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města konaného dne 06.02.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

nepřítomen

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města konaného dne 06.02.2019.


III. Diskuse.
MVDr. Jan Kořínek

 • oznámil, že komise plánuje již druhé setkání – navštíví šachový klub,

 • nahlásil problémy, které by rád řešit, a to: provoz výtahu v DPS – je potřeba instalovat zvonek v případě potřeby přivolání ošetřovatelky, navrhuje výtah na čip,

 • požádal, aby v Listech bylo vytvořeno okénko pro seniory,

 • upozornil na nevhodné umístění kontejnerů na odpad na sídlišti,Ing. Petr Eliška

 • dotázal se, jestli se stěhuje archiv a za jakým účelem? Paní tajemnice odpověděla, že ano stěhuje, v těchto místech bude kuchyňka a ostatní prostory (např. zmíněná kuchyňka) budou využity na kanceláře,Romana Fischerová

 • seznámila ostatní s projektem Seniorská obálka, do kterého se město zapojí,Ing. Karolína Chudobová

 • dotázala se, kdy se sejde školská radaJan Burian

 • dotázal se, jak pokračuje rekonstrukce domu Na Františku – p. PaedDr. Štěpánek oznámil, že ukončili smlouvu s firmou Rekomont,

 • dále se zeptal p. Ing. Kopeckého, do kdy bude uzavřena ul. Komenského – p. Ing. Kopecký odpověděl, že s otevřením této ulice počítá konec dubna/začátek května,Ing. Karel Otava

 • oznámil, že v pátek 15.02. budou započaty práce s nasouváním mostní konstrukce na nadjezdu, konstrukce má 30 m, v noci mezi 17. – 18.02. noční výluka a proběhne nasouvání další části, 3. část se bude nasouvat v noci mezi 18. – 19.02.2019

 • po dokončení nadjezdu se začnou opravovat okolní komunikace,

 • v rekonstrukci ČSA stále škodí spolky,

 • v projektu ul. Jedličkova jsou vyznačeny pruhy pro cyklisty,

 • na výstavbu parkoviště P+R město získá plnou dotaci.Mgr. Karel Marek

 • dotázal se, zda se s rekonstrukcí Mírové ul. se začne letos,

 • p. starosta odpověděl, že snad ano.

IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla podána.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 23:30 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

20.02.2019Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mgr. Jiří Havelka Josef Kolman


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:14:44 | přečteno 25x | jiri.virava
load