09. Zápis ZM 12.12.2018


Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 12. 12. 2018 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

p. Mgr. Havelka Jiří

pí Fischerová Romana

pí Ing. Chudobová Karolína

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Eliška Petr

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Kolman Josef

p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Pípal Martin

p. Mgr. Marek Karel

pí Mgr. Tužinská Synková Martina (příchod 17:20 hodin)

pí Mgr. Vošická Štěpánka

p. Ing. Gregor Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a pí Fischerová R. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Havelka J., pí Mgr. Vošická Š. a p. Ing. Eliška P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 197

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 12.12.2018 p. Mgr. Fajmona H. a pí Fischerovou R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 198

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Mgr. Havelka J., pí Mgr. Vošická Š. a p. Ing. Eliška P.
Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 21.11.2018 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Vám byla zaslána v písemné formě. Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 15 bodů.


Na žádost p. Mgr. Fajmona H. bylo navrženo rozšíření o bod č. 16 Zápis z výboru pro obchvat města Lysá nad Labem.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 12.12.2018 o bod č. 16 Zápis z výboru pro obchvat města Lysá nad Labem


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

p. MVDr. Kořínek J.

pro
Usnesení č. 199

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zařazení bodu č. 16 Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu města Lysá nad Labem do programu dne 12.12.2018 .P. starostou bylo navrženo rozšíření o bod č. 17 Návrh na složení výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření o bod č. 17 Návrh na složení výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 200

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zařazení bodu č. 17 Návrh na složení výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka do programu dne 12.12.2018.P. Mgr. Markem K. bylo navrženo předřazení bodu č. 15 Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 15 Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

proti

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

pí Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

p. MVDr. Kořínek J.

proti

Dále p. starosta požádal o hlasování o programu jako celku – ZM schvaluje

upravený program jednání ZM dne 12.12.2018 v tomto znění:

1. Návrh na výkup části pozemku p. č. 3042/2 o výměře 139 m2, k. ú. Lysá n.L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

2. Návrh na výkup části pozemku p. č. 2852/2 o výměře 31 m2, k. ú. Lysá n.L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

3. Návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 1478/3 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka.

4. Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P+R.

5. Návrh na schválení a podpis Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2019.

6. Úprava rozpočtu na kapitole kultura – kino.

7. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2019.

8. Schválení Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.

9. Calypsso Music Club Lysá nad Labem – odkup nemovitosti do vlastnictví města.

10. Protihlukové stěny v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem.

11. Návrh na odměňování neuvolněných členů ZM za výkon funkce od 01.01.2019.

12. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.

13. Schválení rozpočtu na rok 2019.

14. Zápis z FV.

15. Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017.

16. Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu města Lysá nad Labem.

17. Návrh na složení osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

pí Mgr. Vošická Š.

zdržela se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 201

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

upravený program jednání ZM dne 12.12.2018 v tomto znění:

1. Návrh na výkup části pozemku p. č. 3042/2 o výměře 139 m2, k. ú. Lysá n.L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

2. Návrh na výkup části pozemku p. č. 2852/2 o výměře 31 m2, k. ú. Lysá n.L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

3. Návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 1478/3 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka.

4. Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P+R.

5. Návrh na schválení a podpis Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2019.

6. Úprava rozpočtu na kapitole kultura – kino.

7. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2019.

8. Schválení Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.

9. Calypsso Music Club Lysá nad Labem – odkup nemovitosti do vlastnictví města.

10. Protihlukové stěny v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem.

11. Návrh na odměňování neuvolněných členů ZM za výkon funkce od 01.01.2019.

12. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.

13. Schválení rozpočtu na rok 2019.

14. Zápis z FV.

15. Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017.

16. Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu města Lysá nad Labem.

17. Návrh na složení osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka.

II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Návrh na výkup části pozemku p. č. 3042/2 o výměře 139 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Marek K., p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Fajmon H., pí Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 3042/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Daniely Jechové bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín do 30.04.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

nepřítomna

p. MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 202

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 3042/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Daniely Jechové bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Po projednání bodu č. 1 byla p. Ing. Eliškou P. navržena výměna bodů, a to č. 15 Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017 za bod č. 2 Návrh na výkup části pozemku p. č. 2852/2 o výměře 31 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje navrženou výměnu bodů v programu, a to č. 15 Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017 za bod č. 2 Návrh na výkup části pozemku p. č. 2852/2 o výměře 31 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Pípal M.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

proti

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

proti


Bod č. 2 Návrh na výkup části pozemku p. č. 2852/2 o výměře 31 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 2852/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Jarmily Novákové bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 203

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2852/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Jarmily Novákové bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Bod č. 3 Návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 1478/3 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje své usnesení č. 72 ze dne 16.05.2018, II. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 1478/3, nově označeno jako pozemek p. č. 1478/7 o výměře 562 m2 dle geometrického plánu č. 3364-61/2018 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem, III. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019, IV. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 204

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení č. 72 ze dne 16.05.2018.


II. s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 1478/3, nově označeno jako pozemek p. č. 1478/7 o výměře 562 m2 dle geometrického plánu č. 3364-61/2018 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem.


III. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019


IV. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Bod č. 4 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P+R.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Dostál M., p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Eliška P., pí Mgr. Vošická Š., p. Burian J., p. tajemník, pí Ing. Chudobová K., p. Mgr. Havelka J., pí Mgr. Tužinská Synková M.


Pí Mgr. Vošickou bylo navrženo vzhledem k zobrazovaným revizím u návrhu smlouvy odložení schválení kupní smlouvy do doručení konečné verze smlouvy, překontrolované právníkem města.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí s odložením projednávání bodu č. 4 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P + R do doručení konečné verze smlouvy, překontrolované právníkem města.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 205

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s odložením projednávání bodu č. 4 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P + R do doručení konečné verze smlouvy, překontrolované právníkem města.


Bod č. 5 Návrh na schválení a podpis Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2019.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2019, kde částka na občana činí 200 Kč, celkem 1 910 200 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 206

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2019, kde částka na občana činí 200 Kč, celkem 1 910 200 Kč.


Bod č. 6 Úprava rozpočtu na kapitole kultura – kino.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje návrh na úpravu rozpočtu:

Údržba kina 100 000Kč: úprava +140 000Kč – po úpravě 240 000Kč

Č. p. 253 realizace dům na Františku 10 188 000 Kč: úprava - 140 000 Kč – po úpravě

10 048 000 Kč


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 207

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Návrh na úpravu rozpočtu:

Údržba kina 100 000Kč: úprava +140 000Kč – po úpravě 240 000Kč

Č. p. 253 realizace dům na Františku 10 188 000Kč: úprava - 140 000Kč – po úpravě

10 048 000Kč


Bod č. 7 Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2019.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Eliška P., pí Mgr. Vošická Š., p. Ing. Marek J., p. Mgr. Marek K., p. tajemník, p. Mgr. Havelka J., p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí termíny jednání RM v I. pololetí r. 2019 do 30.06.2019, II. schvaluje termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2019 do 30.06.2019 takto: ZM: 13.02., 17.04., 26.06.2019.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Pí Mgr. Vošická Š.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

zdržela se

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 208

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

termíny jednání RM v I. pololetí r. 2019 do 30.06.2019,


II. s c h v a l u j e

termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2019 do 30.06.2019 takto:

ZM: 13.02., 17.04., 26.06.2019.


Bod č. 8 Schválení Dohody o změně veřejnoprávní Smlouvy o činnosti.

V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek J.

 1. Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje usnesení ZM č. 128 ze dne 07.08.2018, II. schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.

 2. Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Pí Mgr. Vošická Š.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 209

Zastupitelstvo města


 1. I. r e v o k u j e

 2. usnesení ZM č. 128 ze dne 07.08.2018.

 3. II. s c h v a l u j e

Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.


Bod č. 9 Calypsso Music Club Lysá nad Labem – odkup nemovitosti do vlastnictví města.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon H., p. Mgr. Marek K., pí Ing. Chudobová K., pí Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí 1) stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č. 624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč, 2) cenovou nabídku vlastníků nemovitostí, a to ve výši 12 900 000 Kč, II. ukládá RM, aby prověřila stávající technický stav předmětné nemovitosti s vyčíslením nákladů na opravu a provoz a jednala s vlastníkem předmětné nemovitosti o možnosti odkupu, případně pronájmu nebo Smlouvě o smlouvě budoucí s tím, že konečný návrh předloží ZM v termínu 13.02.2019


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 210

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

1) stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č. 624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč,

2) cenovou nabídku vlastníků nemovitostí, a to ve výši 12 900 000 Kč,


II. u k l á d á

RM, aby prověřila stávající technický stav předmětné nemovitosti s vyčíslením nákladů na opravu a provoz a jednala s vlastníkem předmětné nemovitosti o možnosti odkupu, případně pronájmu nebo Smlouvě o smlouvě budoucí s tím, že konečný návrh předloží ZM v termínu 13.02.2019.


Bod č. 10 Protihlukové stěny v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Marek K., p. Ing. Eliška P., p. Mgr. Havelka J., p. Ing. Gregor P., pí Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí zprávu o možnosti zřízení protihlukové stěny v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem, II. u k l á d á radě města, aby při koncipování stanoviska města Lysá nad Labem ke stavebnímu povolení prosazovala v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem stavbu protihlukových stěn v souladu se studií, příp. navrhl náhradní řešení ve formě zajištění „ protihlukového zeleného valu“.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 211

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o možnosti zřízení protihlukové stěny v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem,


II. u k l á d á

radě města, aby při koncipování stanoviska města Lysá nad Labem ke stavebnímu povolení prosazovala v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem stavbu protihlukových stěn v souladu se studií, příp. navrhl náhradní řešení ve formě zajištění „ protihlukového zeleného valu“.


Bod č. 11 Návrh na odměňování neuvolněných členů ZM za výkon funkce od 01.01.2019.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc s účinností od 01.01.2019 v následujících částkách:

 • místostarosta 35 535 Kč

 • člen rady 7 897 Kč

 • předseda výboru/komise 3 948 Kč

 • člen výboru/komise 3 290 Kč

 • člen ZM bez dalších funkcí 1 974 Kč.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.

Odměna bude poskytována od 01. 01. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

ZM schvaluje uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 4 000 Kč/rok.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 212

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc s účinností od 01.01.2019 v následujících částkách:

 • místostarosta 35 535 Kč

 • člen rady 7 897 Kč

 • předseda výboru/komise 3 948 Kč

 • člen výboru/komise 3 290 Kč

 • člen ZM bez dalších funkcí 1 974 Kč.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.

Odměna bude poskytována od 01. 01. 2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

ZM schvaluje uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 4 000 Kč/rok.


Bod č. 12 Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. tajemník, pí Mgr. Vošická Š., p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Marek K., pí Mgr. Tužinská Synková M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 213

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

 1. dílčí výstupy z projektu „Aktualizace Strategického plánu města Lysá nad Labem“.

 2. Po projednání bodu č. 12 bylo p. Ing. Markem J. navrženo předřazení bodu č. 15 Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017 před projednávání bodu č. 13 Schválení rozpočtu na rok 2019.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 15 Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017 před projednávání bodu č. 13 Schválení rozpočtu na rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 214

Zastupitelstvo městas c h v a l u j e

předřazení bodu č. 15 Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017 před projednávání bodu č. 13 Schválení rozpočtu na rok 2019.


Po projednání bodu č. 12 bylo p. Mgr. Fajmonem H. navrženo předřazení bodu, který byl přeřazen na konec programu vzhledem k zobrazovaným revizím u návrhu smlouvy, a to bodu č. 4 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P + R.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 4 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemky pro výstavbu parkoviště P + R.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 6 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Pípal M.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

Pí Mgr. Vošická Š.

proti

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

proti

pí Ing. Chudobová K.

zdržela se

p. Mgr. Marek K.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

pí Mgr. Tužinská Synková M.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se


Bod č. 13 Úprava návrhu rozpočtu města na rok 2019 tak, aby mohlo být plněno usnesení č. 149 ze zasedání ZM dne 01.11.2017.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Marek J., pí Ing. Chudobová K., p. Ing. Eliška P., p. Mgr. Havelka J., p. Mgr. Marek K., pí Mgr. Vošická Š., p. PaedDr. Štěpánek J., p. Mgr. Fajmon H., p. Burian J., p. Petřek (občan), p. Ing. Gregor P., p. Kolman J., p. Ing. Pípal M., pí Mgr. Tužinská Synková M., pí Fischerová R.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2019 ve smyslu návrhu pana Ing. Jana Marka, II. konstatuje, že předložený návrh nelze bez dotačních prostředků jen z rozpočtu města v reálné době realizovat, III. ukládá RM připravit návrh opravy stávající tělocvičny a uvést ji do provozuschopného stavu včetně dostavby nové nářaďovny.

Termín: do 31.08.2019


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro
Usnesení č. 215

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2019 ve smyslu návrhu pana Ing. Jana Marka,


II. k o n s t a t u j e

že předložený návrh nelze bez dotačních prostředků jen z rozpočtu města v reálné době realizovat,


III. u k l á d á

RM připravit návrh opravy stávající tělocvičny a uvést ji do provozuschopného stavu včetně dostavby nové nářaďovny.

Termín: do 31.08.2019


Bod č. 14 Schválení rozpočtu na rok 2019.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Havelka J., p. Mgr. Marek K., p. Burian J., pí Ing. Chudobová K., pí Mgr. Vošická Š., pí Fischerová R., p. Ing. Marek J., p. Ing. Kopecký V., p. MVDr. Kořínek J., p. Ing. Eliška P.


 1. Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2019 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 325 013 tis. Kč, celkové výdaje činí 443 987 tis. Kč, schodek je kryt zdroji z minulých let, které činí 118 974 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.

Obecná pravidla rozpočtového provizoria: Pokud nebude schválen rozpočet na příslušný rok, platí do schválení rozpočtu, rozpočet minulého roku a navíc lze financovat akce schválené zastupitelstvem v minulých obdobích a akce z dotací.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 216

Zastupitelstvo města


 1. s c h v a l u j e

 2. rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2019 jako schodkový, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy jsou 325 013 tis. Kč, celkové výdaje činí 443 987 tis. Kč,

 3. schodek je kryt zdroji z minulých let, které činí 118 974 tis. Kč.

 4. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


Obecná pravidla rozpočtového provizoria: Pokud nebude schválen rozpočet na příslušný rok, platí do schválení rozpočtu, rozpočet minulého roku a navíc lze financovat akce schválené zastupitelstvem v minulých obdobích a akce z dotací.


Bod č. 15 Zápis z finančního výboru.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Gregor P.


 1. Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru konaného dne 28.11.2018 na MěÚ.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


 1. Usnesení č. 217

 2. Zastupitelstvo města

 3. b e r e n a v ě d o m í

 4. Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru konaného dne 28.11.2018 na MěÚ.

Bod č. 16 Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu města Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem konaného dne 05.12.2018.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 218

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem konaného dne 05.12.2018.

Bod č. 17 Návrh na složení osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí předložený návrh na složení osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka, II. schvaluje výběr navržených členů osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 219

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na složení osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka,


II. s c h v a l u j e

výběr navržených členů osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka.


III. Diskuse.


Diskuse:


P. Mgr. Karel Marek

 • upozornil na nedostatečné vyvážení odpadků z košů, které jsou rozmístěny po městě, p. Mgr. Havelka odpověděl, že koše jsou vyváženy každý den (kromě víkendů), ale bohužel při kulturních akcích a výstavách, které se ve městě konají, je větší pohyb lidí po městě a kapacita košů nestačí, do budoucna budou koše číslovány a obyvatelé tak budou moci nahlásit konkrétní koš, který je potřeba vyvézt.


P. Petřek

 • upozorňoval pí Rybovou, že v tříděném odpadu jsou odpadky, které tam nepatří, p. Ing. Kopecký odpověděl, že obchodníci vyhazují velké množství odpadu do tříděného, bohužel toto nelze dostatečně kontrolovat, po městě jsou již rozmístěné fotopasti.


P. tajemník

 • upozornil na připravovanou změnu přípravy podkladů a zpracování RM a ZM,

 • 06.02. v odpoledních hodinách proběhne školení pro zastupitele, přijedou školitelé, p. Ing. Marek se dotázal, zda by bylo možné školení nahrávat a přenášet online.Pí Ing. Karolína Chudobová

 • požádala o doručení návrhů na udělení vyznamenání, a to do konce ledna 2019,


P. Mgr. Hynek Fajmon

 • dotázal se, jak pokračují práce na kanalizaci v ul. Komenského, p. starosta odpověděl, že práce by měly být dokončeny do konce roku 2018,


P. starosta

 • oznámil, že práce na nadjezdu pokračují dle harmonogramu, dělníci pracují dlouho do noci, po svátcích s pracemi začnou cca od 03.01.2019,
IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla podána.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM v 23:45 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

19.12.2018Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Fajmon H. pí Fischerová R.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:31:01 | přečteno 50x | jiri.virava
load