08. Zápis ZM 21.11.2018

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 21. 11. 2018 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Otava Karel

p. Mgr. Havelka Jiří

pí Fischerová Romana

pí Ing. Chudobová Karolína

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Eliška Petr

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Kolman Josef

p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Pípal Martin

p. Mgr. Marek Karel

pí Mgr. Tužinská Synková Martina

pí Mgr. Vošická Štěpánka

p. Ing. Gregor Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Burian J. a p. Ing. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Kolman J. a p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 178

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 21.11.2018 p. Buriana J. a p. Ing. Elišku P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 179

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Mgr. Havelka J., p. Ing. Gregor P. a p. Kolman J.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 31.10.2018 byl členům zastupitelstva zaslán na vědomí. K zápisu byla vznesena p. Ing. Markem J. připomínka, a proto bude upraven a předložen k ověření na příštím zastupitelstvu dne 12.12.2018.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Vám nebyla zaslána v písemné formě, zatím nevznikly žádné úkoly, které by bylo nutné kontrolovat.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 11 bodů.


Bylo navrženo rozšíření o bod č. 12, který mailem zaslal p. zastupitel Jan Marek, a sice: Návrh na vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 21.11.2018 o bod č. 12 Návrh na vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro
Usnesení č. 180

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření programu jednání ZM dne 21.11.2018 o bod č. 12 Návrh na vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018.Pí Mgr. Vošickou bylo navrženo předřazení bodu č. 11 Návrh na řešení problému s chybějící prodejnou potravin v lokalitě Sídliště na začátek programu, vzhledem k účasti místních obyvatel na zasedání.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení bodu č. 11 Návrh na řešení problému s chybějící prodejnou potravin v lokalitě Sídliště na začátek programu, vzhledem k účasti místních obyvatel na zasedání.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 181

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předřazení bodu č. 11 Návrh na řešení problému s chybějící prodejnou potravin v lokalitě Sídliště na začátek programu, vzhledem k účasti místních obyvatel na zasedání.


P. Mgr. Markem K. bylo navrženo schválení zařazení bodu č. 10 Návrh na složení výborů do programu dne 21.11.2018, jelikož nebyly předem zaslány podklady pro projednání tohoto bodu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zařazení bodu č. 10 Návrh na složení výborů do programu dne 21.11.2018.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 182

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zařazení bodu č. 10 Návrh na složení výborů do programu dne 21.11.2018.


Dále p. starosta požádal o hlasování o programu jako celku.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje upravený program jednání ZM dne 21.11.2018 v tomto znění:

 1. Návrh na řešení problému s chybějící prodejnou potravin v lokalitě Sídliště.

 2. Informativní zpráva Petice – nesouhlas s revitalizací cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice.

 3. Návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.

 4. Návrh na výkup části pozemku p. č. 2712/4 o výměře 15m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

 5. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 549/1, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

 6. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2812/2 o výměře 25m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

 7. Návrh o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 o výměře 107m2, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Čechova.

 8. Výkup pozemku p. č. st. 313/1 a st. 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Sojovická.

 9. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2018.

 10. Programové prohlášení rady města na období 2018 – 2022.

 11. Návrh na složení výborů – NA STŮL.

 12. Návrh na vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 183

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

upravený program jednání ZM dne 21.11.2018 v tomto znění:

 1. Návrh na řešení problému s chybějící prodejnou potravin v lokalitě Sídliště.

 2. Informativní zpráva Petice – nesouhlas s revitalizací cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice.

 3. Návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.

 4. Návrh na výkup části pozemku p. č. 2712/4 o výměře 15m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

 5. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 549/1, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

 6. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2812/2 o výměře 25m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

 7. Návrh o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 o výměře 107m2, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Čechova.

 8. Výkup pozemku p. č. st. 313/1 a st. 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Sojovická.

 9. Návrh na úpravu rozpočtu roku 2018.

 10. Programové prohlášení rady města na období 2018 – 2022.

 11. Návrh na složení výborů – NA STŮL.

 12. Návrh na vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018.II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Návrh na řešení problému s chybějící prodejnou potravin v lokalitě Sídliště.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian J., p. Ing. Gregor P., pí Mgr. Vošická Š., p. Mgr. Marek K., p. Jehlička, p. Mgr. Havelka J., p. MVDr. Kořínek J.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM ukládá radě města 1) kontaktovat společnost Jednota, spotřební družstvo v Nymburce a informovat je o problémech, které místním občanům dočasně uzavřená prodejna působí, 2) požadovat znovuotevření prodejny v co nejkratším termínu, 3) hledat další jiné možnosti řešení této situace.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 184

Zastupitelstvo města


u k l á d á

radě města

1) kontaktovat společnost Jednota, spotřební družstvo v Nymburce a informovat je o problémech, které místním občanům dočasně uzavřená prodejna působí,

2) požadovat znovuotevření prodejny v co nejkratším termínu,

3) hledat další jiné možnosti řešení této situace.Bod č. 2 Informativní zpráva – Petice – nesouhlas s realizací cyklostezky Nymburk – Čelákovice – Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Šafránek M. (předseda petičního výboru), p. Mgr. Havelka J., p. Mgr. Fajmon H., pí Mgr. Tužinská Synková M., p. Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí petici s vyjádřením nesouhlasu s realizací Cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice a s vybudováním asfaltové/betonové cyklostezky.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 185

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

petici s vyjádřením nesouhlasu s realizací Cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice a s vybudováním asfaltové/betonové cyklostezky.


Bod č. 3 Návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian J., p. Mgr. Havelka J., p. Mgr. Fajmon H., p. Mgr. Marek K., pí Kučerová M. (SÚ), p. Ing. Marek J., p. Kolman J., pí Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. vydává změnu č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez, II. ruší Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 4/2006 o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez ke dni nabytí účinnosti změny č. 3 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez, III. schvaluje pořízení změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem Vysoká z vlastního podnětu zkráceným způsobem, IV. konstatuje, že obsahem změny č. 4 bude:

  1. nové dělení pozemků p. č. 54/105 a 54/93 v k. ú. Litol (pozemky č. 15 a 16 dle změny č. 3 regulačního plánu),

  2. rozdělení pozemku p. č. 44/50 o výměře 1733 m2, v k. ú. Litol na dva (pozemek č. 80 dle změny č. 3 regulačního plánu),

  3. změna č. 4 regulačního plánu nahradí územní řízení o dělení pozemků řešených touto změnou,

V. podmiňuje pořízení změny č. 4 regulačního plánu úhradou nákladů uvedených v § 72 odst. 2 písm. d) stavebního zákona Martinem a Petrou Polednovými, a panem Jaroslavem Skuhrovcem, na jejichž návrh a z jejichž potřeby je změna č. 4 pořizována.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 186

Zastupitelstvo města


 1. v y d á v á

změnu č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,


 1. r u š í

Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č. 4/2006 o závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez ke dni nabytí účinnosti změny č. 3 Regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,


 1. s c h v a l u j e

pořízení změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem Vysoká z vlastního podnětu zkráceným způsobem,


 1. k o n s t a t u j e

že obsahem změny č. 4 bude:

  1. nové dělení pozemků p. č. 54/105 a 54/93 v k. ú. Litol (pozemky č. 15 a 16 dle změny č. 3 regulačního plánu),

  2. rozdělení pozemku p. č. 44/50 o výměře 1733 m2, v k. ú. Litol na dva (pozemek č. 80 dle změny č. 3 regulačního plánu),

  3. změna č. 4 regulačního plánu nahradí územní řízení o dělení pozemků řešených touto změnou,


 1. p o d m i ň u j e

pořízení změny č. 4 regulačního plánu úhradou nákladů uvedených v § 72 odst. 2 písm. d) stavebního zákona Martinem a Petrou Polednovými, a panem Jaroslavem Skuhrovcem, na jejichž návrh a z jejichž potřeby je změna č. 4 pořizována.


Bylo navrženo schválení Mgr. Jiřího Havelky jako určeného zastupitele pro územní plánování na volební období 2018 – 2022.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Mgr. Jiřího Havelku jako určeného zastupitele pro územní plánování na volební období 2018 – 2022.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 187

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Mgr. Jiřího Havelku jako určeného zastupitele pro územní plánování na volební období 2018 – 2022.


Bod č. 4 Návrh na výkup části pozemku p. č. 2712/4 o výměře 15m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 2712/4 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Ing. Josefa Simona bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 188

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2712/4 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Ing. Josefa Simona bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Bod č. 5 Návrh na výkup pozemku p. č. PK 549/1, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí nabídku pana Josefa Louče bytem Mikulov na Moravě ve věci možnosti odkupu pozemku p. č. PK 549/1 k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s tím, že za část pozemku o výměře 398 m2 navrhuje kupní cenu 1 500 Kč/m2 a v případě výkupu celého pozemku o výměře 4 032 m2 cenu 500 Kč/ m2, II. konstatuje, že navržené podmínky výkupu dle návrhu pana Josefa Louče jsou pro město nepřijatelné, od roku 2015 již probíhá výkup pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města II. etapa za cenu 250 Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 189

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

nabídku pana Josefa Louče bytem Mikulov na Moravě ve věci možnosti odkupu pozemku p. č. PK 549/1 k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s tím, že za část pozemku o výměře 398 m2 navrhuje kupní cenu 1 500 Kč/m2 a v případě výkupu celého pozemku o výměře 4 032 m2 cenu 500 Kč/ m2.


II. k o n s t a t u j e

že navržené podmínky výkupu dle návrhu pana Josefa Louče jsou pro město nepřijatelné, od roku 2015 již probíhá výkup pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města II. etapa za cenu 250 Kč/m2.


Bod č. 6 Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2812/2 o výměře 25m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2812/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků paní Bohumíry Černohorské bytem Lysá nad Labem a Mgr. Daniely Slukové bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 190

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2812/2 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků paní Bohumíry Černohorské bytem Lysá nad Labem a Mgr. Daniely Slukové bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 30.04.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Bod č. 7 Návrh o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 o výměře 107m2 k. ú. Lysá nad Labem, ul. Čechova.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8, o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Čechova, od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá nad Labem, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.03.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 191

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8, o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Čechova, od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá nad Labem.


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.03.2019.


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Bod č. 8 Výkup pozemku p. č. st. 313/1 a st 313/2 k. ú. Lysá nad Labem, ul. Sojovická.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje a) výkup pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří za cenu 502 000 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy, b) znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu, II. pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 192

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří za cenu 502 000 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

b) znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této kupní smlouvy


Bod č. 9 Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Marek K., pí Loudová (VO IT), p. Mgr. Havelka J., p. tajemník


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu města r. 2018 spočívající v přesunu finančních prostředků z položky 3612 č. p. 253 realizace – Dům Na Františku (rozpočet 17 500 000 Kč) ve výši 7 311 427 Kč do oddílu 6171 položky 6119 Org 1035.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 193

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města r. 2018 spočívající v přesunu finančních prostředků z položky 3612 č. p. 253 realizace – Dům Na Františku (rozpočet 17 500 000 Kč) ve výši 7 311 427 Kč do oddílu 6171 položky 6119 Org 1035.


Bod č. 10 Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem na období 2018 - 2022.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Marek K., p. Ing. Eliška P., p. Mgr. Havelka J., p. Ing. Gregor P., p. Burian J., pí Ing. Chudobová K., pí Fischerová R., p. Ing. Kopecký V. (VO SM), pí Mgr. Vošická Š., p. Mgr. Fajmon H., pí Mgr. Tužinská Synková M., p. Kolman J.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM bere na vědomí Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem na období 2018 – 2022.
Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 194

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem na období 2018 – 2022.


Bod č. 11 Návrh na složení výborů.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Marek K., p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí předložený návrh na složení výborů, II. schvaluje výběr navržených členů výborů.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 195

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na složení výborů,


II. s c h v a l u j e

výběr navržených členů výborů.


Bod č. 12 Návrh na vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Marek J., pí Fischerová R., pí PaedDr. Bodnárová V., p. Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu na adrese Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018 a pověřuje odbor ŠSVZaK realizací veřejné sbírky od 01.01.2019 do 31.03.2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 196

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné sbírky k financování rekonstrukce domu na adrese Zámek 4/25 po požáru 17.11.2018 a pověřuje odbor ŠSVZaK realizací veřejné sbírky od 01.01.2019 do 31.03.2019.


III. Diskuse.


Diskuse:


P. starosta

- na MěÚ přišla pochvala adresovaná ZM od p. Fiřtíka ohledně kulturní akce – Má vlast, dopis byl předložen na stůl,


- proběhla diskuse ohledně odkupu hudebního klubu Calypsso – zhodnocení aktuálního stavu, Matylda (restaurace) by zůstala, část je rozprodána (byty), objekt je odhlučněn, p. Ing. Eliška – je potřeba předběžně vyčíslit náklady rekonstrukce, p. Ing. Marek – město by tedy kupovalo pouze část? P. starosta odpověděl, že ano, že se jedná pouze o sál. Ročejdlovi žádají vyšší částku, než je cena odhadní – je zde i aparatura. Ročejdlovi jsou majiteli pouze 2 roky, tudíž musí z prodeje zaplatit 15% daň. Matylda by mohla kooperovat s akcemi konanými městem.

P. Mgr. Fajmon – jedná se pouze o koupi podílu nemovitosti – dříve byla nemovitost hotelem, společenským sálem. Noví majitelé (Královi) rozdělili v 80. letech objekt na byty, restauraci a společenský sál. Neví, jestli jde toto řešení sloučit s majiteli bytů. Je přesvědčen o tom, že majitelé bytů hluk po 22. hodině nepovolí.

Pí Ing. Chudobová – jedná se pouze o dočasné řešení – v budoucnosti, až si město vybuduje velký plnohodnotný kulturní sál, je možno tuto část nemovitosti využít jinak nebo ji prodat.


 • info ohledně obchvatu – máme dokumentaci pro územní řízení, na příští RM přijede investor a projektant.


Pí Fischerová

Seznámila ostatní s projektem „Záchranný kruh“.

Na RM 13.11.2018 přijal pozvání JUDr. Robert Bezděk, CSc. – Krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví s panem Mgr. Jindřichem Schenkem – Zástupcem ředitele KÚ pro sekci veřejné služby.

Tématem návštěvy byla prezentace projektu „Svět záchranářů“. Projekt je určen žákům mateřských, základních a středních škol, pedagogům, obyvatelům města a kraje, příslušníkům a zaměstnancům složek Integrovaného záchranného systému. Děti dnes nemají pud sebezáchovy a nezvládají řešit krizové situace, první pomoc – většinou začínají panikařit, toto vzdělávání je v dnešní době podceňované.

Projekt by mohl být částečně financován z ministerstev, např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a také ze zdravotních pojišťoven, jelikož předcházení těmto rizikům může pojišťovnám ušetřit velké množství finančních prostředků.

Odhad na provozní náklady ročně je cca 6 – 8 mil. Kč ročně.

Výstavba areálu v Karlových Varech vyšla cca na 70 mil. Kč. Areál, který by byl u nás, má být rozlohou 2x větší a náklady by byly cca 130 mil. Kč.

Areál, který chtějí vybudovat v Lysé nad Labem, by sloužil pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí, kde se naučí reagovat na krizové situace. Součástí městečka bude několik objektů s tematickou náplní – hasičský, policejní, záchranářský, objekt mimořádných událostí, objekt vjemů, objekt životního prostředí, lanové centrum, jezírko, horolezecká stěna a také dopravní hřiště.

Jedno městečko je již vybudováno v Karlových Varech, kam byli všichni zastupitelé ještě letos pozváni na prohlídku.


Mgr. Marek K.

 • žádá o aktuální stav rozpočtu a jeho čerpání,


Ing. Petr Eliška

 • v RM byla schválena instalace dopravního značení v ul. K Labi, stojí zde občas jeden kamion, kam je budeme vytěsňovat? Zde nikomu nepřekáží.

 • p. Mgr. Havelka – neměly by vůbec stát po městě, ať si fa Altmann zařídí přesný příjezd kamionů – dokáže to i velký závod jako je Škoda, tak ať si to fa Altmann zajistí také, auta by také mohla stát uvnitř areálu, ale údajně tomu vnitřní plocha není uzpůsobená, měl by se sem vrátit kamerový systém, v rozpočtu na 2019 je s rozšířením kamerového systému počítáno,

 • p. Bc. Přibyl – s touto lokalitou jsou problémy již delší dobu,


Proč právník města neřeší vymáhání pohledávek a byl tím pověřen p. Mgr. Havelka? Tato situace je již vyřešena – náš právník tuto problematiku bude řešit.


Přišel dopis od p. Poncara ohledně protihlukových stěn – p. Poncarovi bylo odpovězeno, že jsou plánovány 3 protihlukové stěny.


Občas je potřeba upravit informace na facebooku – dotaz na p. tajemníka, jestli by nebylo vhodné zajistit nějaké školení ohledně facebooku, např. na správnou úpravu fotografií a na jinou editaci informací, dále žádá, aby se nevkládaly se zbytečné příspěvky jako např. ztráta klíčů apod.

P. starosta ostatní seznámil s personálními změnami v sekretariátu za poslední období.

P. Ing. Marek J. oznámil, že dnes poslal pí Novákové nějaké tipy na školení.
MVDr. Jan Kořínek

 • 07.12. od 17:00 hodin Zimní setkání aneb úcta k historické kráse – žádá o účast zastupitelů města,

 • vznesl dotaz, kdo bude mít na starosti Listy – p. starosta odpověděl, že zatím Listy zpracovává pí Kundrlíková v knihovně,


Mgr. Štěpánka Vošická

 • kdo distribuuje Listy? P. starosta odpověděl, že prozatím pošta, ale přišly nějaké návrhy na brigádníky,

 • p. Mgr. Havelka, bohužel vznikne problém, jelikož pošta má alespoň přístup do domů, ale brigádníci tuto možnost nemají,

 • p. Ing. Eliška – nestačilo by vydávat Listy pouze v elektronické podobě?

 • pí Mgr. Vošická – starší lidé žádají Listy v papírové podobě,

 • p. Ing. Eliška – bylo by dobré zvážit, jestli nezajistit pár odběrných míst, kde by bylo možné Listy vyzvedávat.
IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla podána.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM v 20:40 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

27.11.2018Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Burian J. p. Ing. Eliška P.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:29:56 | přečteno 38x | jiri.virava
load