07. Zápis ust. ZM dne 31.10.2018


Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem 

dne 31.10.2018 ve velké zasedací místnosti MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: Ing. Karel Otava

p. Mgr. Havelka Jiří

pí Fischerová Romana

pí Ing. Karolína Chudobová

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Eliška Petr

p. MVDr. Kořínek Jan

p. Kolman Josef

p. Burian Jan

p. Ing. Jan Marek

p. Ing. Martin Pípal

p. Mgr. Karel Marek

pí Martina Tužinská Synková

pí Mgr. Štěpánka Vošická

p. Ing. Petr Gregor

I. Zahájení


1. Složení slibu zastupitele

Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni nově zvolení členové zastupitelstva města a zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Pan starosta dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů na neplatnost voleb nebo hlasování, a že všichni nově zvolení členové zastupitelstva města společně s pozvánkou na ustavující zasedání obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

V souladu s § 69 zákona o obcích vyzval pan starosta přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu a upozornil, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a potvrdí ho svým podpisem. Pan starosta požádal pana tajemníka, aby přečetl slib člena zastupitelstva a jmenovitě vyzval jednotlivé členy ke složení slibu a podpisu jeho textu. Po ukončení tohoto aktu pan starosta konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Mgr. Jiří Havelka a p. Ing. Jan Marek.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 31.10.2018 p. Mgr. Havelku J. a p. Ing. Marka J.


Pan starosta požádal o návrhy na návrhovou komisi. Do návrhové komise byli navrženi pí Romana Fischerová, pí Ing. Karolína Chudobová a pí Mgr. Štěpánka Vošická.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Usnesení č. 150

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení pí Fischerová R., Ing. Chudobová K. a Mgr. Vošická Š.


Pan starosta navrhl členy volební komise. Jako členové volební komise byli navrženi p. Mgr. Hynek Fajmon, pí Mgr. Martina Tužinská Synková a p. Ing. Petr Gregor.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města


v o l í

volební komisi pro ustavující zastupitelstvo ve složení p. Mgr. Fajmon H., pí Mgr. Tužinská Synková M. a Ing. Gregor P.


Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem a oznámil, že bude vyřazen bod č. 23 Návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez. Dotázal se, zda má někdo návrh na jeho doplnění nebo jinou úpravu. Pan Ing. Jan Marek navrhl předřazení bodu č. 30 Návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 a návrh dalšího postupu z důvodu, že jsou přítomni obyvatelé Byšiček, kterých se tento bod týká.

Pan starosta nechal hlasovat o upraveném programu: ZM schvaluje upravený program ustavujícího zasedání ZM dne 31.10.2018 v tomto znění:2. Schválení programu

1. Složení slibu zastupitele.

2. Schválení programu.

3. Volba starosty, místostarosty (místostarostů),

a) určení počtu místostarostů,

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a zákona o obcích,

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty (místostarostů),

d) volba starosty,

e) volba místostarosty (místostarostů),

f) volba členů rady města.

4. Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro majetek města a dokončení obchvatu,

a) určení počtu členů výborů.

5. Zřízení osadního výboru Byšičky, osadního výboru Dvorce a osadního výboru Řehačka,

a) určení počtu členů výboru.

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM (§ 72 odst. 2 zákona o obcích).

7. Návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 a návrh dalšího postupu.

8. Návrh na výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, ulice Mírová.

9. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2822 o výměře 871 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

10. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 o výměře 120 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

11. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2852/1 o výměře 143 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

12. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2867/9 o výměře 406 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

13. Návrh pana Špitálského o směnu pozemku pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

14. Potvrzení kupní ceny za pozemek p. č. 2126/30 k. ú. Lysá nad Labem.

15. Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.

16. Odkup infrastruktury – vodovod, kanalizace v ul. V Polích.

17. Nový návrh na výkup pozemku ve vlastnictví pana Jana Hory z Aše – PK 855, p. č. 854, p. č. 855, PK 864/1 (podílové vlastnictví) a PK 861/3 (podílové vlastnictví) všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pozemků p. č. 332/47, p. č. 336/10 všechny v k. ú. Litol.

18. Pozemkové úpravy v k. ú. Lysá nad Labem a Litol.

19. Návrh na výkup pozemku p. č. 810/2 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Alešova

20. Návrh na výkup pozemku p. č. 54/80 a 58/24 v k. ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi

21. Prodej částí obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).

22. Žádost paní Anny Horvátové o prominutí penále za byt Tyršova 612/3, Milovice.

23. IZ o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny za období 1-8/2018.

24. Návrh na poskytnutí podílů vlastníkům KP z dotace PR a z rozpočtu města a schválení VPS.

25. Návrh na dočerpání položky Příspěvek F+P osobám vlastníkům KP a schválení VPS.

26. Úprava rozpočtu na akci „Oprava části ohradní zdi kolem parcely č. 4/1“.

27. Úprava rozpočtu na akci „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“.

28. PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí.

29. PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – nová položka v rozpočtu 2018.Výsledek hlasování: pro: 15hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Pan starosta uvedl, že dalším bodem dnešního jednání je volba uvolněného starosty, uvolněného místostarosty a ostatních členů rady městy. Požádal zastupitele o návrh na způsob hlasování, zda bude veřejné nebo tajné. Pan Mgr. Hynek Fajmon navrhl tajné hlasování.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.


Výsledek hlasování: pro: 15hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


3. Volba starosty, místostarosty (místostarostů)

Pan starosta požádal o návrhy na funkci starosty města Lysá nad Labem. Na funkci starosty města byl p. Mgr. Havelkou Jiřím navržen p. Ing. Karel Otava a pí Mgr. Tužinskou Synkovou M. byl navržen p. Mgr. Karel Marek. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda oba navržení členové s nominací souhlasí, p. Ing. Karel Otava nominaci přijal, p. Mgr. Karel Marek nominaci nepřijal. Komise po ukončení volby oznámila výsledky hlasování.


Starostou města Lysá nad Labem byl navržen p. Ing. Karel Otava.


Výsledek hlasování: pro: 9hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Pan starosta požádal o návrhy na funkci místostarosty města Lysá nad Labem. Na funkci místostarosty města byl pí Fischerovou R. navržen p. Mgr. Jiří Havelka a p. Mgr. Havelkou J. byla navržena pí Romana Fischerová. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda p. Mgr. Jiří Havelka s navržením souhlasí, p. Mgr. Jiří Havelka nominaci přijal. Pan Mgr. Hynek Fajmon se dotázal, zda pí Romana Fischerová s navržením souhlasí, pí Romana Fischerová nominaci přijala. Komise po ukončení volby oznámila výsledky hlasování.


I. místostarostou města Lysá nad Labem byl navržen p. Mgr. Jiří Havelka.


Výsledek hlasování: pro: 9hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


II. místostarostkou města Lysá nad Labem byla navržena pí Romana Fischerová.


Výsledek hlasování: pro: 10hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Volba členů rady města.

Na funkci uvolněného člena rady města byla p. Mgr. Havelkou J. navržena pí Ing. Karolína Chudobová. Jiní kandidáti na tuto funkci nebyli navrženi. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda pí Ing. Karolína Chudobová s nominací souhlasí, pí Ing. Karolína Chudobová nominaci přijala.


Uvolněným členem rady města Lysá nad Labem byla navržena pí Ing. Karolína Chudobová.


Výsledek hlasování: pro: 9hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Na funkci neuvolněného člena rady města byl p. Mgr. Havelkou J. navržen p. Josef Kolman a p. Ing. Eliškou P. byl navržen p. Ing. Martin Pípal. Jiní kandidáti na tuto funkci nebyli navrženi. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda oba navržení členové s nominací souhlasí, oba navržení členové nominaci přijali.


Neuvolněným členem rady města Lysá nad Labem byl navržen p. Josef Kolman.


Výsledek hlasování: pro: 8hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Neuvolněným členem rady města Lysá nad Labem byl navržen p. Ing. Martin Pípal.


Výsledek hlasování: pro: 6hlasů

proti: 8 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


V případě volby neuvolněného člena rady byl jeden hlasovací lístek špatně upravený, proto byl 1 hlas u obou členů neplatný.Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města


I. v o l í

do funkce:

a) starosty města p. Ing. Karla Otavu,

b) I. místostarosty města p. Mgr. Jiřího Havelku,

c) II. místostarosty města pí Romanu Fischerovou,

d) uvolněného člena rady města pí Ing. Karolínu Chudobovou,

e) neuvolněného člena rady města p. Josefa Kolmana,


II. b e r e n a v ě d o m í

složení slibu všech členů zastupitelstva,


III. s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 31.10.2018 včetně navržených úprav.


4. a 5. Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro majetek města a dokončení obchvatu, zřízení osadních výborů.

Pan starosta navrhl zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města, dále osadních výborů Byšičky, Řehačka a Dvorce.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlas (Ing. Eliška P.) zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Pan starosta navrhl schválit počet členů všech výborů, navrženo bylo pro finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města 11 členů a pro osadní výbory 5 členů pro každý z osadních výborů.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

(Mgr. Fajmon H., Kolman J., Ing. Pípal M., MVDr. Kořínek J.)

Návrh byl přijat.


Na funkci předsedy finančního výboru byl navržen p. Ing. Petr Gregor, na funkci kontrolního výboru p. Mgr. Karel Marek a na funkci předsedy výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města p. Mgr. Hynek Fajmon. Pan starosta se dotázal, zda všichni navržení členové s nominací souhlasí, všichni navržení členové nominaci přijali.


Předsedou finančního výboru byl jmenován Ing. Petr Gregor.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


Předsedou kontrolního výboru byl jmenován Mgr. Karel Marek.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Předsedou výboru pro dostavbu obchvatu byl jmenován Mgr. Hynek Fajmon.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Předsedou osadního výboru Byšičky byl jmenován p. Josef Koštíř, předsedou osadního výboru byl jmenován Martin Koukal, oba jmenovaní s funkcí předsedy výboru souhlasí.


Usnesení č. 153

Zastupitelstvo města


I. z ř i z u j e

a) finanční výbor,

b) kontrolní výbor,

c) výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města,

d) osadní výbory,


II. s c h v a l u j e

počet členů finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro dostavbu obchvatu a správy majetku města na 11 členů a počet členů osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka na 5 členů,


III. j m e n u j e

a) předsedou kontrolního výboru p. Mgr. Karla Marka,

b) předsedou finančního výboru p. Ing. Petra Gregora,

c) předsedou výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města p. Mgr. Hynka Fajmona,

d) předsedou osadního výboru Byšičky p. Josefa Koštíře,

e) předsedou osadního výboru Řehačka p. Martina Koukala.


Všichni nově zvolení poděkovali zastupitelům za důvěru s tím, že jsou připraveni na vzájemnou spolupráci.


Pan starosta Ing. Karel Otava oznámil, že nyní zastupitelstvo přejde k projednání ostatních navržených bodů programu.


II. Návrhy k projednání


Bod č. 6 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM (§ 72 odst. 2, zákona o obcích).

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Jan Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje a) neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

 • místostarosta 33 210 Kč

 • člen rady 7 380 Kč

 • předseda výboru/komise 3 690 Kč

 • člen výboru/komise 3 075 Kč

člen ZM bez dalších funkcí 1 845 Kč,

b) termín zahájení výplaty odměn od 01.11.2018.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

proUsnesení č. 154

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

a) neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

 • místostarosta 33 210 Kč

 • člen rady 7 380 Kč

 • předseda výboru/komise 3 690 Kč

 • člen výboru/komise 3 075 Kč

člen ZM bez dalších funkcí 1 845 Kč,


b) termín zahájení výplaty odměn od 01.11.2018.


Bod č. 7 Návrh na revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018 a návrh dalšího postupu.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Marek J., p. Mgr. Havelka J., p. Kopecký V. (VO SM), p. tajemník, p. Mgr. Fajmon H., p. Mgr. Dostál M. (městský právník), pí Králová (obyvatelka Byšiček).


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje 1) revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018, 2) návrh dalšího postupu ve věci vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě Tři Chalupy. Termín: do 30. listopadu 2022


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 155

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) revokaci usnesení č. 134 ZM 05.09.2018

2) návrh dalšího postupu ve věci vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě Tři Chalupy.

Termín: do 30. listopadu 2022


Bod č. 8 Návrh na výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, ul. Mírová.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Eliška P., p. Burian J., pí Javorčíková J. (OSM), p. Mgr. Havelka J., pí Ing. Chudobová K., pí Mgr. Vošická Š., pí Mgr. Tužinská Synková M., p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Fajmon H., p. Mgr. Marek K., p. Kolman J.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje a) rozpočtové opatření č. 34, spočívající ve vytvoření příjmové položky za prodej vstupních objektů ČD ve výši 27 000 000 Kč a výdajové položky na výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová za cenu 8 000 000 Kč, b) výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová za cenu 8 000 000 Kč od paní J. L. Rosolové z Čelákovic s tím, že kupujíc hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá 1) radě města ve spolupráci s příslušnými odbory a vedením MŠ Dráček připravit návrh na využití objektu pro potřeby MŠ v souladu s koncepcí školství města, za předpokladu získání objektu do majetku města. Termín: do ZM v 2/2018, 2) Odboru SM vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.12.2018, III. pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I za předpokladu dostatečných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2018.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) rozpočtové opatření č. 34, spočívající ve vytvoření příjmové položky za prodej vstupních objektů ČD ve výši 27 000 000 Kč a výdajové položky na výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová za cenu 8 000 000 Kč,

b) výkup pozemku p. č. st. 150 s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová za cenu 8 000 000 Kč od paní J. L. Rosolové z Čelákovic s tím, že kupujíc hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

1) radě města ve spolupráci s příslušnými odbory a vedením MŠ Dráček připravit návrh na využití objektu pro potřeby MŠ v souladu s koncepcí školství města, za předpokladu získání objektu do majetku města. Termín: do ZM v 2/2018


2) Odboru SM vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.12.2018


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I za předpokladu dostatečných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2018.


Bod č. 9 Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2822 o výměře 871 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2822 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Anny Čásenské bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I . Termín do 31.03.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2822 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Anny Čásenské bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.03.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Bod č. 10 Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 o výměře 120 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Zdeňka Fišera bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I, Termín do 31.03.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 158

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Zdeňka Fišera bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I .

Termín do 31.3.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Bod č. 11 Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2852/1 o výměře 143 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2852/1 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Jarmily Novákové bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I., termín do 31.03.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2852/1 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Jarmily Novákové bytem Praha, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.03.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Bod č. 12 Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 2867/9 o výměře 406 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2867/9 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Bohumily Manhartové a pana Josefa Manharta, oba bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I., Termín do 31.03.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2867/9 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá nad L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Bohumily Manhartové a pana Josefa Manharta, oba bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.03.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Bod č. 13 Návrh pana Špitálského o směnu pozemku pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí sdělení pana ing. Marka Špitálského, že za své pozemky v rámci stavby obchvatu města II. etapa navrhuje směnu za obecní pozemek p. č. 283/21 v k. ú. Litol, II. konstatuje a) že výstavba obchvatu se týká části pozemku p. č. PK 2867/10 o výměře 100 m2, jehož je výlučným vlastníkem ing. Marek Špitálský a části pozemku p. č. PK 2534 o výměře 132 m2, kde jsou podíloví vlastníci a ing. Marek Špitálský vlastní podíl 8/24, b) že možnost směny pozemku p. č. PK 2534 k. ú. Lysá nad Labem za p. č. 283/21 k. ú. Litol, lze projednat až po vyjádření všech podílových vlastníků, III. schvaluje a) výkup části pozemku p. č. PK 2867/10 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od ing. Marka Špitálského bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje, b) zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 283/21 výměra stejná jako výkup části pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. L., ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající, IV. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu III/a, termín do 31.03.2019


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

sdělení pana ing. Marka Špitálského, že za své pozemky v rámci stavby obchvatu města II. etapa navrhuje směnu za obecní pozemek p. č. 283/21 v k. ú. Litol,


II. k o n s t a t u j e

a) že výstavba obchvatu se týká části pozemku p. č. PK 2867/10 o výměře 100 m2, jehož je výlučným vlastníkem ing. Marek Špitálský a části pozemku p. č. PK 2534 o výměře 132 m2, kde jsou podíloví vlastníci a ing. Marek Špitálský vlastní podíl 8/24.

b) že možnost směny pozemku p. č. PK 2534 k. ú. Lysá nad Labem za p. č. 283/21 k. ú. Litol, lze projednat až po vyjádření všech podílových vlastníků,


III. s c h v a l u j e

a) výkup části pozemku p. č. PK 2867/10 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od ing. Marka Špitálského bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pachtu stávajícímu zemědělci hospodařícímu na předmětu prodeje,


b) zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 283/21 výměra stejná jako výkup části pozemku p. č. PK 2867/10, k. ú. Lysá n. L., ing. Marku Špitálskému bytem Přerov nad Labem, za částku 1 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající,IV. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu III/a.

Termín do 31.03.2019
Bod č. 14 Potvrzení kupní ceny za pozemek p. č. 2126/30 k. ú. Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Fajmon H., Javorčíková J. (OSM).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 03.09.2018 ve výši 2 745 000 Kč, tj. 300 Kč/ m2, za prodej pozemku p. č. 2126/30 v k. ú. Lysá nad Labem po oddělení části pozemku o výměře cca 320 m2 kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování parkoviště.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 03.09.2018 ve výši 2 745 000 Kč, tj. 300 Kč/ m2, za prodej pozemku p. č. 2126/30 v k. ú. Lysá nad Labem po oddělení části pozemku o výměře cca 320 m2 kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování parkoviště.Bod č. 15 Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Mgr. Fajmon H., Mgr. Vošická Š., Javorčíková J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejněný záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 610/9 o výměře 67 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 610/89 o výměře 527 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/12 o výměře 147 m2 druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 810/1 o výměře 104 m2 druh pozemku orná půda, p. č. 3483/3 o výměře 20 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 192 m2 druh pozemku ostatní plocha a p. č. 3621/2 o výměře 862 m2 druh pozemku ostatní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 388 521 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. K záměru budou přiloženy příslušné geometrické plány.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 163

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejněný záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 610/9 o výměře 67 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 610/89 o výměře 527 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/12 o výměře 147 m2 druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 810/1 o výměře 104 m2 druh pozemku orná půda, p. č. 3483/3 o výměře 20 m2 druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 192 m2 druh pozemku ostatní plocha a p. č. 3621/2 o výměře 862 m2 druh pozemku ostatní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 388 521 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.

K záměru budou přiloženy příslušné geometrické plány.


Bod č. 16 Odkup infrastruktury – vodovod, kanalizace v ul. V Polích.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh kupní smlouvy - vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM, II. pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 164

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy - vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM,

II. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu kupní smlouvy.Bod č. 17 Nový návrh na výkup pozemku ve vlastnictví pana Jana Hory z Aše – PK 855, p. č. 854, p. č. 855, PK 864/1 (podílové vlastnictví) a PK 861/3 (podílové vlastnictví) všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pozemků p. č. 332/47, p. č. 336/10 všechny v k. ú. Litol.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje výkup pozemků ve vlastnictví pana Jana Hory z Aše - PK 855, p. č. 854, p. č. 855, PK 864/1 (podílové vlastnictví) a PK 861/3 (podílové vlastnictví) všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pozemků p. č. 332/47, p. č. 336/10, p. č. 283/10 všechny v k. ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

výkup pozemků ve vlastnictví pana Jana Hory z Aše - PK 855, p. č. 854, p. č. 855, PK 864/1 (podílové vlastnictví) a PK 861/3 (podílové vlastnictví) všechny v k. ú. Lysá nad Labem a pozemků p. č. 332/47, p. č. 336/10, p. č. 283/10 všechny v k. ú. Litol.


Bod č. 18 Pozemkové úpravy v k. ú. Lysá nad Labem a Litol.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí informaci od Státního pozemkového úřadu ohledně žádosti o pozemkovou úpravu v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že je nutné zajistit 2,88% (tj. 51,47 ha) zemědělského půdního fondu a v k. ú. Litol 5,6% (tj. 12 ha), aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy, II. ukládá radě města oslovit vlastníky pozemků s výměrou nad 5 000 m2 s žádostí o souhlas se zařazením jejich pozemků do pozemkových úprav. Termín: do 31.01.2019


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 166

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci od Státního pozemkového úřadu ohledně žádosti o pozemkovou úpravu v k. ú. Lysá nad Labem s tím, že je nutné zajistit 2,88% (tj. 51,47 ha) zemědělského půdního fondu a v k. ú. Litol 5,6% (tj. 12 ha), aby mohly být zahájeny komplexní pozemkové úpravy,


II. u k l á d á

radě města oslovit vlastníky pozemků s výměrou nad 5 000 m2 s žádostí o souhlas se zařazením jejich pozemků do pozemkových úprav.

Termín: do 31.01.2019


Bod č. 19 Návrh na výkup pozemku p. č. 810/2 v k. ú. Lysá nad Labem, ul. Alešova

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Fajmon H..


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemku p. č. 810/2 o výměře 145 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od Karla Stolejdy z Prahy, za kupní cenu ve výši 275 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I, termín do 31.03.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 167

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 810/2 o výměře 145 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od Karla Stolejdy z Prahy, za kupní cenu ve výši 275 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I,

Termín do 31.03.2019.


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Bod č. 20 Návrh na výkup pozemku p. č. 54/80 a 58/24 v k. ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Havelka J., Javorčíková J. (OSM), Mgr. Marek K.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje a) výkup pozemku p. č. 54/80 o výměře 2 349 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od Vladimíra Tržického z Lysé nad Labem, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 za část pozemku pod budoucí komunikací a 400 Kč/m2 za část pozemku pro rozšíření sportovního areálu při ZŠ T. G. Masaryka v Litoli s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, b) výkup pozemku p. č. 58/24 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od Vladimíra Tržického z Lysé nad Labem, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I, termín do 31.03.2019, III. pověřuje starostu města podpisem těchto smluv za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemku p. č. 54/80 o výměře 2 349 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od Vladimíra Tržického z Lysé nad Labem, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 za část pozemku pod budoucí komunikací a 400 Kč/m2 za část pozemku pro rozšíření sportovního areálu při ZŠ T. G. Masaryka v Litoli s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


b) výkup pozemku p. č. 58/24 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od Vladimíra Tržického z Lysé nad Labem, za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I.

Termín do 31.03.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem těchto smluv za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v rozpočtu města pro rok 2019.


Bod č. 21 Prodej částí obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280‑118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 287 360 Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá Odboru SM vypracovat návrhy smlouvy dle bodu I, termín do 31.03.2019, III. pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 169

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280‑118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 287 360 Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

Odboru SM vypracovat návrhy smlouvy dle bodu I. Termín do 31.03.2019,


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem této smlouvy.


Bod č. 22 Žádost paní Anny Horvátové o prominutí penále za byt Tyršova 612/3, Milovice.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Kopecký V. (VO SM), Mgr. Marek K., Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost paní Anny Horvátové trvale bytem Tyršova 612/3, Milovice ze dne 21.06.2018, II. souhlasí s prominutím penále za dlužné nájemné za byt č. 3, Tyršova č. p. 612, Milovice, jehož nájemcem je paní Anna Horvátová.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 170

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost paní Anny Horvátové trvale bytem Tyršova 612/3, Milovice ze dne 21.06.2018,


II. s o u h l a s í

s prominutím penále za dlužné nájemné za byt č. 3, Tyršova č. p. 612, Milovice, jehož nájemcem je paní Anna Horvátová.Bod č. 23 IZ o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny za období 1-8/2018.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Kopecký V. (VO SM), Mgr. Marek K., Mgr. Vošická Š.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informační zprávu o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny za období leden - srpen roku 2018.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 171

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o provozu a výsledcích činnosti technické skupiny za období leden - srpen roku 2018.


Bod č. 24 Návrh na poskytnutí podílů vlastníkům KP z dotace PR a z rozpočtu města a schválení VPS.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 264 000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 80 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávních smluv, 2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 380 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 172

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 264 000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 80 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávních smluv,

2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 380 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.


Bod č. 25 Návrh na dočerpání položky Příspěvek F+P osobám vlastníkům KP a schválení VPS.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 20 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, 2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 100 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 173

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 20 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy,

2) Domovu Na Zámku v Lysé nad Labem z rozpočtu města částku ve výši 100 000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.


Bod č. 26 Úprava rozpočtu na akci „Oprava části ohradní zdi kolem parcely č. 4/1“.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, PaedDr. Štěpánek J. (VO MI), Mgr. Marek K., Burian J.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 28. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“o částku 300 000 Kč včetně DPH, a navýšení položky „Oprava části ohradní zdi kolem parcely č.4/1“ o částku 300 000 Kč vč. DPH.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 174

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 28. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“o částku 300 000 Kč včetně DPH, a navýšení položky „Oprava části ohradní zdi kolem parcely č.4/1“ o částku 300 000 Kč vč. DPH.Bod č. 27 Úprava rozpočtu na akci „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, PaedDr. Štěpánek J (VO MI).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 29. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 920 000 Kč včetně DPH, a navýšení položky „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“ o částku 920 000 Kč včetně DPH.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 29. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 920 000 Kč včetně DPH, a navýšení položky „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady – IV. etapa“ o částku 920 000 Kč včetně DPH.


Bod č. 28 PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Ing. Eliška P., Mgr. Havelka J., Mgr. Marek K., Mgr. Tužinská Synková M., Mgr. Fajmon H., Mgr. Vošická Š., Ingr. Gregor P., Ing. Marek J., Burian J.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 32. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „Návrh na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí“ s částkou 300 000 Kč vč. DPH a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 300 000 Kč, II. ukládá radě města ve spolupráci s architektem města předložit alespoň 3 variantní návrhy řešení na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí. Termín: do 31.03.2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 176

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 32. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „Návrh na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí“ s částkou 300 000 Kč vč. DPH a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 300 000 Kč.


II. u k l á d á

radě města ve spolupráci s architektem města předložit alespoň 3 variantní návrhy řešení na rekonstrukci historické části radnice na Husově náměstí.

Termín: do 31.03.2019.Bod č. 29 PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – nová položka v rozpočtu 2018.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, Mgr. Marek K., Mgr. Havelka J., Kolman J., Ing. Eliška P., Mgr. Vošická Š., Mgr. Tužinská Synková M., Burian J., MVDr. Kořínek J., Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 33. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „Návrh na rekonstrukci Parku 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“ s částkou 200 000 Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 200 000 Kč, II. ukládá radě města 1) ve spolupráci s architektem města předložit alespoň 3 variantní návrhy řešení na rekonstrukci Parku 30. výročí osvobození Lysá nad Labem. Termín: do 31.03.2019. 2) připravit anketu ke zjištění názorů veřejnosti na využití tohoto prostranství a k posouzení navržených variant.

Termín: do 30.06.2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Pípal M.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

Pí Mgr. Vošická Š.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

pí Ing. Chudobová K.

pro

p. Mgr. Marek K.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

pí Mgr. Tužinská Synková M.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro


Usnesení č. 177

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 33. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky s názvem „Návrh na rekonstrukci Parku 30. výročí osvobození Lysá nad Labem – rekonstrukce“ s částkou 200 000 Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“ o 200 000 Kč,


II. u k l á d á

radě města

1) ve spolupráci s architektem města předložit alespoň 3 variantní návrhy řešení na rekonstrukci Parku 30. výročí osvobození Lysá nad Labem.

Termín: do 31.03.2019


2) připravit anketu ke zjištění názorů veřejnosti na využití tohoto prostranství a k posouzení navržených variant.

Termín: do 30.06.2019III. Diskuse:


Pan starosta

 • oznámil, že 09.11.2018 proběhne vysvěcení kapličky Sv. Huberta, bude vysazena lípa, pro seniory je zajištěn autobus na klášterní terasy, kde dojde k výsadbě vinohradu, bude vysazena odrůda Rulandské modré, od 18:00 hodin - troubená Svatohubertská mše,

 • 11.11.2018 od 16:00 hodin v kostele Sv. Jana Křtitele – koncert kónické filharmonie,

 • Od 01.10.2018 svítí parkovací dům na kola v barvách trikolory.


PaedDr. Štěpánek Jan

 • část vinohradu bude osázena růžemi, budou ponechána místa, kde si významní hosté budou moci zasadit hlavu vinné révy,

 • cesta k terasám ze zadní strany je ve špatném stavu, jedná se s památkáři, jakým způsobem by bylo možné cestu opravit, buď zpevnit asfaltem nebo použít mineral beton,


Ing. Petr Eliška

 • dotázal se, jestli bude na terasách zprovozněna i kavárnička, jak bylo dříve plánováno, načež p. starosta odpověděl, že prozatím je zde pouze podium pro hudbu, trvalá kavárna zde není možná, pouze provizorní v případě, že bude probíhat nějaká akce v těchto místech,


PaedDr Štěpánek Jan

 • kavárnu bude možné zprovoznit, až bude zajištěn její pravidelný provoz, inženýrské sítě zde jsou, ale kavárnu prozatím nikdo nechce provozovat,


Mgr. Karel Marek

 • dotázal se, jestli se bude opravovat zadní vstup k terasám, když se má oficiálně používat, p. starosta odpověděl, že bude opraven, ale později, prozatím v případě probíhajících akcí je domluveno s archivem, že zpřístupní vstup z přední strany,

 • dále vznesl dotaz k rozpočtu, p. starosta odpověděl, že 21.11.2018 od 17:00 hodin proběhne řádné zastupitelstvo, poté proběhne pracovní schůzka ohledně rozpočtu,


MVDr. Jan Kořínek

 • upozornil, že není vhodné, když se zastupitelé neúčastní společenských a jiných významných akcí města Lysá nad Labem,Mgr. Hynek Fajmon

 • je potřeba doplnit stromy v ul. Masarykova, již dříve na tento problém upozorňoval, ví o jednom chybějícím stromu naproti restauraci Matylda a jeden u restaurace U bílé labutě, na ostatní si nevzpomíná, žádá tedy o kontrolu chybějících stromů a jejich doplnění,


Ing. Miloš Dvořák

 • oznámil, že všichni dostali podkladové materiály a dopis od p. Hamáčka ohledně další brožury pro zastupitele, která bude distribuována během listopadu,

 • požádal o vyplnění kontaktních formulářů.IV. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.V. Závěr


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 21:20 ukončil.


Zapsala: Michaela Kočová

Zápis vyhotoven dne: 05.11.2018
Ověřovatelé zápisu:………………….………..…..………. ………………..………………………. Mgr. Jiří HavelkaIng. Jan Marek

………………..………………………. starosta


Vytvořeno 3.10.2022 16:29:04 | přečteno 21x | jiri.virava
load