06. Zápis ZM 05.09.2018


Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 05. 09. 2018 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Ing. Marek Jan

p. Kolman Josef

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin

p. Mgr. Kopecký Petr

pí Fischerová Romana

p. Ing. Gregor Petr

p. Krumpholc Jan

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.Omluven: p. Ing. Eliška Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (14 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Ing. Eliška Petr se z jednání omluvil.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a pan Mgr. Kopecký P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Bc. Robeš M. a p. Ing. Marek J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 05. 09. 2018 p. Kolmana J. a p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing, Gregor P., p. Ing. Marek J. a p. Bc. Robeš M.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 07.08.2018 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Vám byla zaslána v písemné formě. Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 15 bodů.


Je navrženo rozšíření o bod č. 16, který mailem zaslal p. zastupitel Jan Marek, a sice: Informace o aktuálním průběhu plnění usnesení ZM č. 90 z 20.06.2018. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že návrh člena ZM musí být zařazen do programu a nelze hlasovat o jeho zařazení či nezařazení.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 05.09.2018 o bod č. 16 Informace o aktuálním průběhu plnění usnesení ZM č. 90 z 20.06.2018. Vzhledem k přítomnosti občanů z Byšiček a Tří Chalup budou body, které se těchto obyvatel týkají, předřazeny na začátek programu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření programu jednání ZM dne 05.09.2018 o bod č. 16 Informace o aktuálním průběhu plnění usnesení ZM č. 90 z 20.06.2018.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje upravený program jednání ZM dne 05.09.2018:


1. Zápis z osadního výboru – Byšičky.

2. Informace o aktuálním průběhu plnění usnesení ZM č. 90 z 20.06.2018.

3. Žádost o potvrzení kupní ceny pro parkoviště P+R.

4. Prodej částí obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).

5. Návrh podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá n. L.

6. Úprava rozpočtu města na rok 2018 – 19. až 26. rozpočtové opatření.

7. Odkup infrastruktury – vodovod, kanalizace v ul. V Polích.

8. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy se Středočeským krajem

o poskytnutí dotace.

9. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo.

10. Informace o změnách regulace hazardních her.

11. Petice – podpora zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem.

12. Návrh koupi pozemků st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovy č. p. 149 v k. ú. Litol.

13. Obnova klášterních teras – detailní zpráva k akci.

14. Zápis z výboru pro obchvat.

15. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů.

16. Přísedící OS v Nymburce – rezignace pana Pavla Jehličky na funkci přísedícího.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 132

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

upravený program jednání ZM dne 05. 09. 2018:

1. Zápis z osadního výboru – Byšičky.

2. Informace o aktuálním průběhu plnění usnesení ZM č. 90 z 20.06.2018.

3. Žádost o potvrzení kupní ceny pro parkoviště P+R.

4. Prodej částí obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).

5. Návrh podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá n. L.

6. Úprava rozpočtu města na rok 2018 – 19. až 26. rozpočtové opatření.

7. Odkup infrastruktury – vodovod, kanalizace v ul. V Polích.

8. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy se Středočeským krajem

o poskytnutí dotace.

9. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo.

10. Informace o změnách regulace hazardních her.

11. Petice – podpora zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem.

12. Návrh koupi pozemků st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovy č. p. 149 v k. ú. Litol.

13. Obnova klášterních teras – detailní zpráva k akci.

14. Zápis z výboru pro obchvat.

15. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů.

16. Přísedící OS v Nymburce – rezignace pana Pavla Jehličky na funkci přísedícího.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Zápis z osadního výboru – Byšičky.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Koštíř, p. PaedDr. Štěpánek, p. Kodeš, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš, p. Ing. Gregor, p. Burian.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí zápis z osadního výboru konaného dne 13.07.2018, II. ukládá OSM zajistit plnění úkolů vyplývajících ze zápisu osadního výboru, III. požaduje zařazení do plánu rozpočtu města na rok 2019 realizaci projektu „Přístavba sociálního zařízení k hasičárně Byšičky“ – který řeší i sociální zázemí volební místnosti Byšičky.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z osadního výboru konaného dne 13.07.2018,

II. u k l á d á

OSM zajistit plnění úkolů vyplývajících ze zápisu osadního výboru,


III. p o ž a d u j e

zařazení do plánu rozpočtu města na rok 2019 realizaci projektu „Přístavba sociálního zařízení k hasičárně Byšičky“ – který řeší i sociální zázemí volební místnosti Byšičky.


Bod č. 2 Informace o aktuálním průběhu plnění Usnesení ZM č. 90 ze dne 20.06.2018.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Marek, p. PaedDr. Štěpánek, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, p. Burian, pí Králová (obyvatelka Byšiček), p. Kodeš, p. Ing. Kopecký V. (VO SM), p. Bc. Robeš, p. Mgr. Kopecký P., p. Mgr. Dostál, p. Koštíř.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí informace o aktuálním průběhu plnění Usnesení ZM č. 90 ze dne 20.06.2018, II. ruší původní znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20.06.2018, III. upravuje nové znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20.06.2018: schvaluje vybudování podružných kanalizačních řadů a vodovodních přípojek dle bodu I. za hranici pozemku vlastníka připojované nemovitosti včetně kanalizační šachty včetně čerpadla a technologického vystrojení a vodoměrné šachty, IV. ukládá odboru SM ve spolupráci se Stavokompletem připravit návrh smluvní dokumentace.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 134

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informace o aktuálním průběhu plnění Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018,


II. r u š í

původní znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018,


III. u p r a v u j e

nové znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018:

schvaluje vybudování podružných kanalizačních řadů a vodovodních přípojek dle bodu I. za hranici pozemku vlastníka připojované nemovitosti včetně kanalizační šachty včetně čerpadla a technologického vystrojení a vodoměrné šachty,


IV. u k l á d á

odboru SM ve spolupráci se Stavokompletem připravit návrh smluvní dokumentace.


Bod č. 3 Žádost o potvrzení kupní ceny pro parkoviště P+R.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta a p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 28.08.2018 ve výši 2 335 300 Kč včetně DPH za prodej pozemků p. č. st. 3076, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3077, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3079, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. 2126/24, p. č. 2126/34 a p. č. 2126/35 v k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby parkoviště P+R.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 28.08.2018 ve výši 2 335 300 Kč včetně DPH za prodej pozemků p. č. st. 3076, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3077, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. st. 3079, vč. budovy bez č. p./č. e., p. č. 2126/24, p. č. 2126/34 a p. č. 2126/35 v k. ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby parkoviště P+R.


Bod č. 4 Prodej částí obecních pozemků SŽDC z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo).


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280‑118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 287 360 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. KN 680/2, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 223 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. PK 694/6, dle geometrického plánu č. 3280‑118/2017, pozemku p. č. KN 694/24, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 9 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 694/7, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3518/6, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 170 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3518/2, dle geometrického plánu č. 3280-118/2017, pozemku p. č. KN 3520/4, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 44 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3520/3, dle geometrického plánu č. 3274-118/2017, pozemku p. č. KN 3523/3, k. ú. Lysá nad Labem, budoucí využití ostatní plocha, dráha, o výměře 3 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. KN 3523/2, dle geometrického plánu č. 3276-118/2017, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 287 360 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Bod č. 5 Návrh podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí a) návrhy 4 podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá nad Labem, kde je město 5 podílovým vlastníkem a to v možnosti prodeje předmětných pozemků společně přes realitní kancelář nebo možnost odkupu jednotlivých podílů městem Lysá nad Labem, b) návrh pana Petera Kaplana ve věci využití části pozemku p. č. PK 2832 v k. ú. Lysá nad Labem, nově označené jako pozemek p. č. 2836/30 o výměře 2 126 m2, pro naplnění programového úkolu Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L. – PÚ 5 Zvýšení pocitu bezpečí a posílení připravenosti města na krizové situace – A5-2 Zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému, II. konstatuje a) že dle občanského zákoníku máme předkupní právo a tedy, pokud bude mít město zájem pozemky získat, může vyrovnat kupní cenu jiného zájemce,

b) v měsíci listopadu či prosinci 2018 bude ZM předložen nový návrh strategického plánu, kde bude řešena i otázka zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

a) návrhy 4 podílových vlastníků pozemků p. č. PK 2832 a PK 3009 v k. ú. Lysá nad Labem, kde je město 5 podílovým vlastníkem a to v možnosti prodeje předmětných pozemků společně přes realitní kancelář nebo možnost odkupu jednotlivých podílů městem Lysá nad Labem,

b) návrh pana Petera Kaplana ve věci využití části pozemku p. č. PK 2832 v k. ú. Lysá nad Labem, nově označené jako pozemek p. č. 2836/30 o výměře 2 126 m2, pro naplnění programového úkolu Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L. – PÚ 5 Zvýšení pocitu bezpečí a posílení připravenosti města na krizové situace – A5-2 Zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému,


II. k o n s t a t u j e

a) že dle občanského zákoníku máme předkupní právo a tedy, pokud bude mít město zájem pozemky získat, může vyrovnat kupní cenu jiného zájemce,

b) v měsíci listopadu či prosinci 2018 bude ZM předložen nový návrh strategického plánu, kde bude řešena i otázka zřízení společného centra všech složek integrovaného záchranného systému.


Bod č. 6 Úprava rozpočtu města na rok 2018 – 19. až 26. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Marek, p. PaedDr. Štěpánek, p. Kodeš, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí

19. a 20. rozpočtové opatření schválené radou města dne 26. 06. 2018,

21. rozpočtové opatření schválené radou města dne 10. 07. 2018,

22. rozpočtové opatření schválené radou města dne 07. 08. 2018,

23. rozpočtové opatření schválené radou města dne 28. 08. 2018,

II. schvaluje

24. rozpočtové opatření takto:

položka rozpočet úprava rozdíl

Denní stacionář vybudování

4399-6121-5239 2.910 3.500 + 590

Rezervní fond - 590

25. rozpočtové opatření takto:

- ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“o 1 000 000 Kč, a navýšení položky „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ na částku 6 000 000 Kč,

26. rozpočtové opatření takto:

- ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“, a navýšení položky „Revitalizace cest v zámeckém parku“ o 700 000 Kč na částku 2 200 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

19. a 20. rozpočtové opatření schválené radou města dne 26. 06. 2018,

21. rozpočtové opatření schválené radou města dne 10. 07. 2018,

22. rozpočtové opatření schválené radou města dne 07. 08. 2018,

23. rozpočtové opatření schválené radou města dne 28. 08. 2018,


II. s c h v a l u j e

24. rozpočtové opatření takto:

položka rozpočet úprava rozdíl

Denní stacionář vybudování

4399-6121-5239 2.910 3.500 + 590

Rezervní fond - 590


25. rozpočtové opatření takto:

- ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 28 v ČSA bývalé Privum“o 1 000 000 Kč, a navýšení položky „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“ na částku 6 000 000 Kč,


26. rozpočtové opatření takto:

- ponížení investiční položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“, a navýšení položky „Revitalizace cest v zámeckém parku“ o 700 000 Kč na částku 2 200 000 Kč.


Bod č. 7 Odkup infrastruktury – vodovod, kanalizace v ul. V Polích.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh kupní smlouvy- vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM, II. pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 139

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy- vodovod a kanalizace v ul. V Polích, vypracovaný OSM,

II. p o v ě ř u j e

starostu k podpisu kupní smlouvy.


Bod č. 8 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace se Středočeským krajem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 140

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí dotace se Středočeským krajem.
Bod č. 9 Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Havelka, pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK), p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje návrh odboru ŠSVZaK na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo na rok 2018 včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 141

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

návrh odboru ŠSVZaK na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo na rok 2018 včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.


Bod č. 10 Informace o změnách regulace hazardních her.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Dvořák (tajemník), p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí informaci o změnách regulace hazardních her, II. konstatuje, že regulace v Lysé nad Labem plní svůj účel.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o změnách regulace hazardních her,


II. k o n s t a t u j e

že regulace v Lysé nad Labem plní svůj účel.


Bod č. 11 Petice – podpora zúžení památkové zóny v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. PaedDr. Bodnárová, p. Mgr. Havelka, p. Burian, p. Ing. Grochol CSc.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem, II. souhlasí s vypracováním revize zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proti


Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

petici na podporu zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem,


II. s o u h l a s í

s vypracováním revize zúžení Městské památkové zóny Lysá nad Labem.


Bod č. 12 Návrh koupi pozemků st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovy č. p. 149 v k. ú. Litol.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Kodeš


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ukládá radě města nechat vypracovat znalecký posudek na pozemky st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovu č. p. 149 v k. ú. Litol a předložit ZM návrh na odkoupení pozemků st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovy č. p. 149 v k. ú. Litol za účelem výstavby mateřské školy. Termín: do příštího zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 144

Zastupitelstvo města


u k l á d á

radě města nechat vypracovat znalecký posudek na pozemky st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovu č. p. 149 v k. ú. Litol a předložit ZM návrh na odkoupení pozemků st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovy č. p. 149 v k. ú. Litol za účelem výstavby mateřské školy.

Termín: do příštího zasedání ZM.


Bod č. 13 Obnova klášterních teras – detailní zpráva k akci.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. PaedDr. Štěpánek, p. Kodeš, p. Mgr. Havelka, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí detailní zprávu k akci „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

detailní zprávu k akci „Obnova klášterních teras – dokončení realizace“.


Bod č. 14 Zápis z výboru pro obchvat.

V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z výboru pro obchvat ze dne 22.08.2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 146

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z výboru pro obchvat ze dne 22.08.2018.


Bod č. 15 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Dostál.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (stavba II. etapy obchvatu města), II. ukládá panu starostovi projednat dodatek č. 2 se zástupci Středočeského kraje a předložit zprávu ZM Lysá nad Labem. Termín: ihned.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (stavba II. etapy obchvatu města),


II. u k l á d á

panu starostovi projednat dodatek č. 2 se zástupci Středočeského kraje a předložit zprávu ZM Lysá nad Labem.

Termín: ihned.Bod č. 16 Přísedící OS v Nymburce – rezignace pana Pavla Jehličky na funkci přísedícího.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 05.09.2018 o bod č. 16 Informace o aktuálním průběhu plnění usnesení ZM č. 90 z 20.6.2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 148

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

rezignaci pana Pavla Jehličky na funkci přísedícího Okresního soudu v Nymburce.III. Diskuse.


Diskuse:


P. starosta

- oznámil, že město navštíví v souvislosti s polskými dny 07.09.2018 Jaroslaw Strejczek – polský chargé d’affaires, se kterým přijede i folklorní soubor,

- 12.09.2018 od 18 hod. v kině proběhne veřejné á prezentace projektu „Revitalizace Husova náměstí“,

- 13.10.2018 na výstavišti koncert symfonického orchestru, jsou pozváni všichni starostové z ORP,

- 09.11.2018 Výstava kola – po slavnostním zahájení proběhne výsadba vinohradu na terasách,

- 9. – 11.11.2018 se budou konat Svatomartinské slavnosti


Pí Fischerová

- 18.06.2018 se konal Den polabí, kde byl podán podnět na pořízení změny ÚP v ul. K Vinici – ZZN, p. Robeš odpověděl, že na RM bylo rozhodnuto, že zřízení železniční stanice není natolik naléhavé, aby probíhal samostatný proces, počkáme, až bude více materiálů z výboru pro obchvat,


P. Grochol

- je zklamán z nových stojanů na kola, nelíbí se mu tato obnova, po něj naprosto katastrofální řešení, doslova prohlásil, že nové stojany vypadají jako „úvaziště pro malého kovboje s malým koněm“,

- dále zhodnotil kontrolní den u nadjezdu – tato část města je v době rekonstrukce nadjezdu „mrtvá“ – nechápe, proč na nadjezdu pracuje tak malé množství zaměstnanců, načež mu p. Ing. Marek odpověděl, že se zdá, že zaměstnanci pracují pomalu, ale okolo nadjezdu jsou i práce, které jsou zdlouhavé, např. tvrdnutí betonu….

- dále se dotázal, z jakého důvodu v Listech, i přesto, že město má s výstavištěm uzavřenou Smlouvu o spolupráci, nejsou k dispozici slevové kupony – bylo mu odpovězeno a předloženo k nahlédnutí, že v Listech kupony k dispozici jsou.


P. Ing. Marek

- upozornil na nepořádek kolem svodidel v Litoli u hřiště – pí Fialová si stěžovala,

- dále se mu nelíbí stav laviček na Nám. B. Hrozného, potřebovaly by nový nátěr – p. Ing. V. Kopecký odpověděl, že již jedná o opravě s firmou, která lavičky dodala, dodání náhradních dílů, příp. novém laku.


P. Kodeš

- již před 2 lety požadoval reklamaci laviček, nyní bude město za opravu laviček a za náhradní díly platit,

- dotázal se proč od r. 2016/2017 není opravena ul. Jaromírovy Sady, kde jsou velké díry, p. Ing. V. Kopecký odpověděl, že část ulice opravena byla a ul. byla srovnána, část, která vede do kopce, bohužel opravena nebyla.


P. Ing. Gregor

- nelíbí se mu, jak v ul. Masarykova nebezpečně vyčnívají kořeny stromů a zvedají chodník – hrozí pády lidí – p. Ing. V. Kopecký odpověděl, že rekonstrukce a zásah do těchto míst, by byl velice náročný.


P. Mgr. Havelka

- dotaz na Prameniště – došlo ke změně technologie, resp. úpravě technologie, kterou si vyžádal Stavokomplet,

- dále vznesl dotaz ohledně rychlíků, jestli se vrátí po výluce zpět z trasy Poříčany – Nymburk přes Lysou nad Labem.


P. Mgr. Fajmon

- všiml si, že na Masarykově ul. chybí cca 5 stromů, na Husově nám. je z poloviny suchý javor, se kterým by bylo potřeba něco udělat a jeden suchý strom je i u nového sídliště,

- dotázal se, jestli se město zapojí do celorepublikového projektu „Lípa pro republiku“, což je akce ke 100. výročí republiky,
IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla podána.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM v 20:50 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

13.09.2018Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Kolman J. p. Mgr. Kopecký P.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:28:08 | přečteno 20x | jiri.virava
load