05. Zápis ZM 07.08.2018


Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 07. 08. 2018 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Kolman Josef

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin

p. Mgr. Kopecký Petr

pí Fischerová Romana

p. Ing. Gregor Petr

p. Krumpholc J.


Omluven: p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (13 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Ing. Marek Jan a p. Ing. Grochol Luděk, CSc. se z jednání omluvili.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Ing. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Kváč D., p. Kolman J. a p. Krumpholc J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 07.08.2018 p. Mgr. Fajmona H. a p. Ing. Elišku P.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Kolman J. a p. Krumpholc J.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 20.06.2018 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města Vám nebyla zaslána v písemné formě. Bude zaslána před příštím jednáním ZM, které se bude konat 05.09.2018.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 9 bodů.


Pan Havelka navrhl vyjmutí bodů č. 5 a 7 z programu jednání z důvodu nedoložení úplných podkladů k jednání.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí s vyjmutím bodů 5 a 7.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel sePan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje původní program jednání ZM dne 07.08.2018.Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 07.08.2018.

Schválený program jednání:

1. Prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 u č. p. 1491 ul. Okružní.

2. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2018, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.

3. Vodní plocha Mršník – realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – ČEZ: smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.

4. Schválení projekční firmy na akci MŠ Drážky – IROP.

5. Smlouva o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Lysá nad Labem“.

6. Partnerská smlouva mezi městy Glogów Malopolski a Lysá nad Labem.

7. Návrh na uzavření smlouvy o právu provedení stavby parkoviště P+R na pozemcích ČD, a. s.

8. Výběrové řízení s aukcí na prodej pozemků p. č. st. 313/1 a st. 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Sojovická.

9. Veřejnoprávní smlouva o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 u č. p. 1491 ul. Okružní


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 dle nového GP č. 3350-41/2018, nově označené jako pozemek p. č. 2673/104 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Okružní, Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1491, IČO 26437619 se sídlem Okružní 1491, 289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, II. ukládá odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. termín do 31.10.2018, III. pověřuje starostu města tuto kupní smlouvu uzavřít.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 dle nového GP č. 3350-41/2018, nově označené jako pozemek p. č. 2673/104 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Okružní, Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1491, IČO 26437619 se sídlem Okružní 1491, 289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,


II. u k l á d á

odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I.,

Termín do 31.10.2018


III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto kupní smlouvu uzavřít.


Bod č. 2 Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2018, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem

č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 121

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.


Bod č. 3 Vodní plocha Mršník – realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – ČEZ: smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Burian.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – I. schvaluje 1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 2018-0278/OMI o přeložení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě Mršník, Litol, 2) navýšení částky na projektovou dokumentaci na 500 000 Kč pro rok 2018 na akci Vodní plocha Mršník – realizace přeložky distribučního zařízení a zařazení odpovídající položky ve výši 3 000 000 Kč do rozpočtu 2019, II. pověřuje starostu města podpisem smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 2018-0278/OMI o přeložení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě Mršník, Litol,


2) navýšení částky na projektovou dokumentaci na 500 000 Kč pro rok 2018 na akci Vodní plocha Mršník – realizace přeložky distribučního zařízení a zařazení odpovídající položky ve výši 3 000 000 Kč do rozpočtu 2019,


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.


Bod č. 4 Schválení projekční firmy na akci MŠ Drážky – IROP.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, p. PaedDr. Štěpánek, p. Kodeš, pí Nováková (ředitelka ZŠ J.A.Komenského), p. Kolros (obyvatel Litole, zástupce obyvatel, kteří jsou proti projektu na MŠ Drážky), p. Jiří Soukup (architekt projektu MŠ Drážky), p. Mgr. Fajmon, pí Zimová (obyvatelka ul. Vichrova, která je pro uskutečnění projektu).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 22. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 300 000 Kč a navýšení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ na částku 727 400 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 22. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 300 000 Kč a navýšení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ na částku 727 400 Kč.


Bod č. 5 Smlouvy o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Lysá nad Labem“.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. PaedDr. Štěpánek, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje 1) uzavření Smlouvy o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Lysá nad Labem“, 2) zařazení odpovídající položky do rozpočtu 2019, II. pověřuje starostu města podpisem smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

(p. Kolman J. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 124

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) uzavření Smlouvy o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště Lysá nad Labem“,

2) zařazení odpovídající položky do rozpočtu 2019,


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy.


Bod č. 6 Partnerská smlouvy mezi městy Glogów Malopolski a Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta a p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje dohodu o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko, II. pověřuje starostu města Lysá n. Labem Ing. Karla Otavu podpisem Dohody o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

dohodu o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko


II. p o v ě ř u j e

starostu města Lysá n. Labem Ing. Karla Otavu podpisem Dohody o partnerství mezi městy Lysá nad Labem a Glogow Malopolski, Polsko.


Bod č. 7 Návrh na uzavření smlouvy o právu provedení stavby parkoviště P+R na pozemcích ČD, a.s.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta a pí Javorčíková (odbor SM)


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje své usnesení č. 97 ze dne 20.06.2018, II. schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 70994226 ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu „Výstavba parkoviště P+R“ Lysá nad Labem, III. pověřuje starostu města tuto smlouvu o právu provedení stavby uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení č. 97 ze dne 20.06.2018,


II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 70994226 ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu „Výstavba parkoviště P+R“ Lysá nad Labem,


III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu o právu provedení stavby uzavřít.


Bod č. 8 Výběrové řízení s aukcí na prodej pozemků p. č. st. 313/1 a st. 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, ul. Sojovická.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková, p. Mgr. Havelka, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje účast ve výběrovém řízení s aukcí dne 03.10.2018 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří s vyvolávací cenou 502 000 Kč s tím, že město má předkupní právo jako vlastník objektů na výše uvedených pozemcích v ulici Sojovická, II. pověřuje místostarostu města účastí ve výběrovém řízení s aukcí dle bodu I.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasy

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

účast ve výběrovém řízení s aukcí dne 03.10.2018 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří s vyvolávací cenou 502 000 Kč s tím, že město má předkupní právo jako vlastník objektů na výše uvedených pozemcích v ulici Sojovická,

II. p o v ě ř u j e

místostarostu města účastí ve výběrovém řízení s aukcí dle bodu I.


Bod č. 9 Veřejnoprávní smlouva o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Dvořák, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – schvaluje předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 128

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předloženou veřejnoprávní smlouvu o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území obce Starý Vestec.

III. Diskuse.


Diskuse:

P. Mgr. Havelka – dotázal se p. starosty, jak je to nyní s přítomností státní policií v Lysé nad Labem. Ptá se z důvodu, že se doslechl, že na náměstí hoří auta.


P. starosta odpověděl, že k požáru došlo nejspíš z důvodu technické závady a situace se prošetřuje, načež se p. Havelka dotázal, proč obyvatelé Lysé nad Labem musí podávat trestní oznámení v Milovicích. P. starosta odpověděl, že v Lysé nad Labem je pouze prvosledová hlídka a státní policie přijíždí pouze za klientem nebo ke konkrétnímu případu.


P. Mgr. Fajmon – připomněl rozhodnutí z minulého zastupitelstva o delegaci do Krajského zastupitelstva za p. náměstkem a pí hejtmankou. Zeptal se p. starosty, jestli je již domluven konkrétní termín, jelikož by bylo vhodné tuto návštěvu uskutečnit ještě před volbami a získat tak ještě politickou podporu. P. starosta odpověděl, že návštěva je v jednání. P. Mgr. Fajmon tedy žádá p. starostu o brzké domluvení termínu ještě před volbami.


IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla podána.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM v 19:55 hodin ukončil.


Zapsala: Kočová M.

14.08.2018Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Eliška P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:27:25 | přečteno 25x | jiri.virava
load