04. Zápis ZM 20.06.2018


Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 20. 06. 2018 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Kolman Josef

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

pí Fischerová Romana

p. Ing. Gregor Petr


Omluven: p. Krumpholc Jan


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (14 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Krumpholc J. se z jednání omluvil.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Mgr. Kopecký P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Ing. Eliška P. a p. Ing. Marek J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 87

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 20. 06. 2018 p. Kolmana J. a p. Mgr. Kopeckého P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 88

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Ing. Eliška P. a p. Ing. Marek J.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 16. 05. 2018 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla všem členům zastupitelstva města zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 26 bodů. Dodatečně členové zastupitelstva města ještě od obdrželi návrh na úpravu rozpočtu (navýšení pol. Rekonstrukce šaten FK Litol), který pan starosta doporučil projednat společně pod bodem č. 20 – Úprava rozpočtu města pro rok 2018.

Pan Ing. Eliška doporučil předřadit bod č. 17 (dle pozvánky) 17. Rekonstrukce kabin – objekt občanské vybavenosti na pozemku st. 758, k. ú. Litol a projednat ho jako bod č. 3.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 20. 06. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro
Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 20. 06. 2018.


Schválený program jednání:

1. Vyčíslení nákladů na dodatečné připojení domů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky, na VaK.

2. Realizace projektu MAP II s realizátorem Městem Lysá nad Labem.

3. Rekonstrukce kabin – objekt občanské vybavenosti na pozemku st. 758, k. ú. Litol.

4. Veřejnoprávní smlouva a schválení dotace pro Domácí hospic Nablízku, z. ú.

5. Dohoda o bezúplatného převodu software Městu Milovice a ZŠ T. G. Masaryka, Milovice.

6. Prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2 (nově 3458/10) a části p. č. 2646/2 (nově 2646/7), k. ú. Lysá n. L.

7. Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji nemovitých věcí (bytové jednotky v č. p. 1414 vč. podílu na pozemku a obytném domě) ve výběrovém řízení.

8. Uzavření smlouvy o právu provedení stavby parkoviště P+R na pozemcích ČD, a. s.

9. Kupní smlouva na prodej vstupních objektů do podchodu vč. pozemků.

10. Bezúplatný převod pozemku p. č. 309/25, k. ú. Litol, od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

11. Odkup infrastruktury – vodovodu v ul. Čechova, Lysá n. L.

12. Plánovací smlouvy na vybudování vodovodu v ul. Jaromírovy sady, Lysá n. L.

13. Výkup části pozemků od p. Hory.

14. Zpráva o uplatňování územního plánu Lysá n. L.

15. Vydání změny č. l Územního plánu Lysá n. L.

16. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2017.

17. Doplnění parkovacích míst pro nový bytový dům v ul. Komenského, Lysá n. L.

18. Typová smlouva o nájmu hrobového místa a typová smlouva o úhradě služeb spojených s užívání hrobového místa.

19. Splátkový kalendář na dlužné nájemné za NP v č. p. 550, Husovo nám., Lysá n. L.

20. Úprava rozpočtu města na rok 2018.

21. Úprava Jednacího řádu ZM Lysá n. L.

22. Termíny jednání RM a ZM ve II. pol. r. 2018.

23. Informace o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku.

24. Zápis z Finančního výboru 06. 06. 2018.

25. Zápis z Výboru pro obchvat města Lysá n. L. 06. 06. 2018.

26. Zápis z Kontrolního výboru 06. 06. 2018.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Vyčíslení nákladů na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě Byšičky, kteří o to požádali do 16. 05. 2018 a návrh řešení žádosti.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, pí Ing. Chudobová (odbor MI), pí Králová (žadatelka), p. Ing. Kváč, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh upraveného usnesení – ZM I. bere na vědomí žádosti občanů k datu 16. 05. 2018 o připojení jejich nemovitosti ke kanalizačnímu a vodovodnímu řadu v Byšičkách,

II. schvaluje vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek dle bodu I. na hranici pozemku včetně kanalizační šachty, pokud to bude technicky možné, III. ukládá RM realizovat veřejnou zakázku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky dle bodu II. Termín: do 31. 12. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 90

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádosti občanů k datu 16. 05. 2018 o připojení jejich nemovitosti ke kanalizačnímu
a vodovodnímu řadu v Byšičkách,


II. s c h v a l u j e

vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek dle bodu I. na hranici pozemku včetně kanalizační šachty, pokud to bude technicky možné,


III. u k l á d á

RM realizovat veřejnou zakázku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky dle bodu II.

Termín: do 31. 12. 2018


Bod č. 2 Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s., (finální verze zprávy
o projektu MAP I) a podpora projektu MAP II.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Karásková (bývalá ředitelky ZŠ JAK), p. Ing. Grochol, CSc., pí Mgr. Nováková (ředitelka ZŠ JAK), p. Ing. Eliška, p. Burian, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka, který upozornil, že hlasovat bude, ale jako ředitel MAS Polabí je ve  střetu zájmů), p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl upravený návrh na usnesení – ZM I. schvaluje účast města jako realizátora v projektu MAP II včetně finanční spoluúčasti, II. ukládá RM zapracovat potřebnou finanční částku na realizaci projektu do rozpočtu města r. 2019.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

Pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 91

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

účast města jako realizátora v projektu MAP II včetně finanční spoluúčasti,


II. u k l á d á

RM zapracovat potřebnou finanční částku na realizaci projektu do rozpočtu města r. 2019.


Bod č. 3 Rekonstrukce kabin – objekt občanské vybavenosti na pozemku st. 758, LV 3183, k. ú. Litol.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka, p. Burian, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Dostál, DiS. (městský právník), p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Eliška, p. Ing. Grochol, CSc., pí Šulcová (odbor SÚ).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí na základě nájemní smlouvy s FK Litol s užíváním hřiště spolkem FK Litol mládež.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

na základě nájemní smlouvy s FK Litol s užíváním hřiště spolkem FK Litol mládež.


Bod č. 4 Veřejnoprávní smlouva s Domácím hospicem Nablízku, z. ú., a schválení dotace.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Dostál, DiS, (městský právník), p. Burian, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Kopeckého na usnesení – ZM schvaluje vypuštění čl. III z předložené veřejnoprávní smlouvy s Domácím hospicem Nablízku, z. ú.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Domácím hospicem Nablízku, z. ú.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržel se

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 93

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Domácím hospicem Nablízku, z. ú.


Bod č. 5 Uzavření dohody o bezúplatném převodu softwaru.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření dohody
o bezúplatném převodu softwaru Spisová služba pro Město Milovice a ZŠ T. G. Masaryka Milovice. II. pověřuje starostu města k uzavření výše uvedené dohody. Termín: do 30. 06. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Kolman J. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 94

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření dohody o bezúplatném převodu softwaru Spisová služba pro Město Milovice a ZŠ T. G. Masaryka Milovice.II. p o v ě ř u j e

starostu města k uzavření výše uvedené dohody.

Termín: do 30. 06. 2018


Bod č. 6 Prodej části pozemků v ul. Komenského, Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta a p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2, nově označené dle GP č. 3316-131/2018 jako pozemek p. č. 3458/10 o výměře 46 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha a části obecního pozemku p. č. 2646/2, nově označené dle GP č. 3316-131/2018 jako pozemek p. č. 2646/7 o výměře 118 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, oba v k. ú. Lysá nad Labem, paní Haně Messnerové, bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá odboru SM  vypracovat znění smlouvy dle bodu I. Termín: do 30. 09. 2018. III. pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

(p. Kolman mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 95

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2, nově označené dle GP č. 3316-131/2018 jako pozemek p. č. 3458/10 o výměře 46 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha a části obecního pozemku p. č. 2646/2, nově označené dle GP č. 3316-131/2018 jako pozemek p. č. 2646/7 o výměře 118 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, oba v k. ú. Lysá nad Labem, paní Haně Messnerové, bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

odboru SM  vypracovat znění smlouvy dle bodu I,

Termín: do 30. 09. 2018


III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Bod č. 7 Oznámení Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových o prodeji nemovitosti.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta a p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji nemovitých věcí (bytové jednotky v č. p. 1414 vč. podílu na pozemku a obytném domě) ve výběrovém řízení, II. neschvaluje účast Města v připravovaném výběrovém řízení.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Kolman mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 96

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji nemovitých věcí (bytové jednotky v č. p. 1414 vč. podílu na pozemku a obytném domě) ve výběrovém řízení,


II. n e s c h v a l u j e

účast Města v připravovaném výběrovém řízení.


Bod č. 8 Uzavření smlouvy o právu provedení stavby parkoviště P+R na pozemcích ČD, a. s.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kopecký, pí Javorčíková (odbor SM), p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh vzešlý z diskuse na usnesení – ZM ukládá RM zpracovat vlastní znalecký posudek na dotčené pozemky.

Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 9 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 70994226, ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu výstavby Parkoviště P+R Lysá nad Labem, II. pověřuje starostu města smlouvu o právu provedení stavby dle bodu I uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 97

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o právu provedení stavby dle předloženého návrhu na pozemcích p. č. 2126/26, st. 3077, 2126/24, st. 3076 a st. 3079 v k. ú. Lysá nad Labem, ve vlastnictví ČD, a. s., IČO 70994226, ve prospěch Města Lysá nad Labem z důvodu výstavby Parkoviště P+R Lysá nad Labem,


II. p o v ě ř u j e

starostu města smlouvu o právu provedení stavby dle bodu I uzavřít.


Bod č. 9 Kupní smlouva na prodej vstupních objektů do podchodu žst. Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Dostál, DiS. (městský právník).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem, (vstupní objekt do podchodu na lyské straně) a na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem, (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, za celkovou kupní cenu 27.000.000 Kč, II. pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006,
o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem, (vstupní objekt do podchodu na lyské straně) a na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem, (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, za celkovou kupní cenu 27.000.000 Kč,


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem kupní smlouvy.

Bod č. 10 Bezúplatný převod pozemku p. č. 309/25 v k. ú. Litol, směr ulice Za Labem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 309/25 v k. ú. Litol, směr ulice Za Labem, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem, II. pověřuje starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít. Termín: do 30. 09. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 99

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p. č. 309/25 v k. ú. Litol, směr ulice Za Labem, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,


II. p o v ě ř u j e

starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít.

Termín: do 30. 09. 2018


Bod č. 11 Odkup infrastruktury - vodovod v ul. Čechova, Lysá n. L.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost stavebníků
o odprodej vodovodního řadu v ul. Čechova do majetku Města Lysá nad Labem, II. schvaluje návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury v ul. Čechova do majetku Města Lysá nad Labem,

III. pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy. Termín: do 30. 09. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost stavebníků o odprodej vodovodního řadu v ul. Čechova do majetku Města Lysá nad Labem,


II. s c h v a l u j e

návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury v ul. Čechova do majetku Města Lysá nad Labem,


III. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupní smlouvy.

Termín: do 30. 09. 2018


Bod č. 12 Plánovací smlouva – vodovod v ul. Jaromírovy sady, Lysá n. L.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost stavebníků RD v lokalitě

ul. Jaromírovy sady o vystavení plánovací smlouvy na vybudování vodovodního řadu v ul. Jaromírovy sady, II. schvaluje návrh plánovací smlouvy vypracovaný odborem SM, jejímž předmětem je vybudování vodovodního řadu v ul. Jaromírovy sady, III. pověřuje starostu města k podpisu plánovací smlouvy. Termín: do 30. 09. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 101

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost stavebníků RD v lokalitě ul. Jaromírovy sady o vystavení plánovací smlouvy na vybudování vodovodního řadu v ul. Jaromírovy sady,


II. s c h v a l u j e

návrh plánovací smlouvy vypracovaný odborem SM, jejímž předmětem je vybudování vodovodního řadu v ul. Jaromírovy sady,


III. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu plánovací smlouvy.

Termín: do 30. 09. 2018


Bod č. 13 Opětovný návrh na výkup pozemků p. č. PK 855, p. č. 854, 855, všechna v k. ú. Lysá nad Labem, a pozemků p. č. 332/47, 336/10, 283/10, všechny v k. ú. Litol.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 855
o výměře 2.316 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 854 o výměře 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 855 o výměře 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47 o výměře 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10 o výměře 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10 o výměře 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 30 Kč/m2 pouze za podmínky, že pozemky budou vykoupeny jako celek. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 855 o výměře 2.316 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 854 o výměře 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 855 o výměře 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47 o výměře 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10 o výměře 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10 o výměře 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 30 Kč/m2 pouze za podmínky, že pozemky budou vykoupeny jako celek. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


Bod č. 14 Zpráva o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška, p. Ing. Gregor, p. Burian, p. Ing. Grochol, CSc., který uvedl, že se při hlasování zdrží, protože se na základě usnesení ZM podílel na zpracování zprávy.


Pan starosta přednesl na návrh zastupitelů upravené usnesení – ZM I. schvaluje zprávu
o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem, II. ukládá RM a Výboru pro dostavbu obchvatu a majetek města zahájit shromažďování podkladů pro aktualizaci Územního plánu města Lysá nad Labem. Termín: do ZM v 9/2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 103

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

zprávu o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem,


II. u k l á d á

RM a Výboru pro dostavbu obchvatu a majetek města zahájit shromažďování podkladů pro aktualizaci Územního plánu města Lysá nad Labem.

Termín: do ZM v 9/2018


Bod č. 15 Vydání změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM vydává změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 104

Zastupitelstvo města


v y d á v á

změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem.


Bod č. 16 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Kodeš, p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2017.

Bod č. 17 Žádost o doplnění parkovacích míst pro nový bytový dům v ulici Komenského.


V diskusi k bodu vystoupil p. Kodeš, p. Mgr. Havelka, p. starosta, p. Ing. Eliška, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje umístění 7 parkovacích míst na pozemku města, konkrétně v ul. Ke Skále, za cenu 50 tis. Kč za jedno parkovací stání.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

mimo

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 106

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

umístění 7 parkovacích míst na pozemku města, konkrétně v ul. Ke Skále, za cenu 50 tis. Kč za jedno parkovací stání.


Bod č. 18 Znění typových smluv o nájmu hrobového místa a o úhradě služeb spojených s užíváním hrobového místa s ohledem na GDPR.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje předložené znění typové smlouvy
o nájmu hrobového místa a typové smlouvy o úhradě služeb spojených s užíváním hrobového místa upravené v souladu s GPDR.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

mimo

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 107

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložené znění typové smlouvy o nájmu hrobového místa a typové smlouvy o úhradě služeb spojených s užíváním hrobového místa upravené v souladu s GPDR.


Bod č. 19 Splátkový kalendář Karolína Kodajová.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře na 22 měsíců s paní Karolínou Kodajovou, trvale bytem Semice 101, na částku 22.000 Kč, s měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč. Dluh je za prostor sloužící k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 108

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření splátkového kalendáře na 22 měsíců s paní Karolínou Kodajovou, trvale bytem Semice 101, na částku 22.000 Kč, s měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč. Dluh je za prostor sloužící k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem.


Bod č. 20 Úprava rozpočtu města na rok 2018 – 18. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Marek, p. Burian.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí 12. - 17. rozpočtové opatření schválené radou města dne 12. 06. 2018. II. schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 18. rozpočtové opatření takto:

1) v oddíle 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v položkách Platy zaměstnanců, povinné sociální zabezpečení a povinné zdravotní pojištění navýšení níže uvedených položek
a ponížení stejných položek v oddílu 6171 Všeobecná veřejná správa.

položka rozpočet úprava rozdíl

5311-5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 5.390 5.852 + 462

5311-5031 pov. poj. na sociální zabezpečení 1.348 1.523 + 175

5311-5032 pov. poj. na zdravotní pojištění 490 553 + 63

2) v ponížení investiční položky „P+R“ o 2.000 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 800 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 2.000 tis. Kč a navýšení položky „Chodníky Stržiště“ o částku 4.800 tis. Kč na celkovou částku 5.600 tis. Kč, 3) v ponížení investiční položky „Křižovatka nadjezd Litol VaK“ o 102 tis. Kč, a navýšení položky „VaK Ve Višňovce“ o 102 tis. Kč na částku 352 tis. Kč.
4) v ponížení položky Tělocvična ZŠ Litol – demolice o 1.500 tis. Kč a navýšení položky Oprava šaten  FK Litol o 1.500 tis. Kč. Důvodem je zpracovaná dokumentace včetně výkazu výměr pro opravu šaten. PD byla zpracována pro žádost o stavební povolení, které by mělo být vydáno v 6/2018. Podle vyjádření odboru MI je zbývající částka 3.700 tis. Kč na demolici školní tělocvičny v Litoli dostačující.

položka rozpočet po úpravě rozdíl

3117-6121 Tělocvična Litol-demolice 5.200 3.200 -2.000

3412-5171 Oprava šaten FK Litol 1.500 3.500   +2.000


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

mimo

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 109

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

12. - 17. rozpočtové opatření schválené radou města dne 12. 06. 2018.


II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 18. rozpočtové opatření takto:

1) v oddíle 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v položkách Platy zaměstnanců, povinné sociální zabezpečení a povinné zdravotní pojištění navýšení níže uvedených položek
a ponížení stejných položek v oddílu 6171 Všeobecná veřejná správa.

položka rozpočet úprava rozdíl

5311-5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 5.390 5.852 + 462

5311-5031 pov. poj. na sociální zabezpečení 1.348 1.523 + 175

5311-5032 pov. poj. na zdravotní pojištění 490 553 + 63


2) v ponížení investiční položky „P+R“ o 2.000 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 800 tis. Kč, v ponížení investiční položky „Rezerva na akce VaK“ o 2.000 tis. Kč a navýšení položky „Chodníky Stržiště“ o částku 4.800 tis. Kč na celkovou částku 5.600 tis. Kč,


3) v ponížení investiční položky „Křižovatka nadjezd Litol VaK“ o 102 tis. Kč, a navýšení položky „VaK Ve Višňovce“ o 102 tis. Kč na částku 352 tis. Kč.


4) v ponížení položky Tělocvična ZŠ Litol – demolice o 1.500 tis. Kč a navýšení položky Oprava šaten  FK Litol o 1.500 tis. Kč. Důvodem je zpracovaná dokumentace včetně výkazu výměr pro opravu šaten. PD byla zpracována pro žádost o stavební povolení, které by mělo být vydáno v 6/2018. Podle vyjádření odboru MI je zbývající částka 3.700 tis. Kč na demolici školní tělocvičny v Litoli dostačující.

položka rozpočet po úpravě rozdíl

3117-6121 Tělocvična Litol-demolice 5.200 3.200 -2.000

3412-5171 Oprava šaten FK Litol 1.500 3.500   +2.000


Bod č. 21 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Eliška, p. Ing. Marek, p. Ing. Kváč, p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Lysá nad Labem s účinností od 01. 07. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

proUsnesení č. 110

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Jednací řád Zastupitelstva města Lysá nad Labem s účinností od 01. 07. 2018.


Bod č. 22 Termíny jednání RM a ZM v II. pololetí r. 2018.


V diskusi k bodu vystoupila pí Křížová (odbor KMÚ).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí termíny jednání RM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018, II. schvaluje termíny jednání ZM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018 takto: 05. 09. a 03. 10. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 111

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

termíny jednání RM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018,


II. s c h v a l u j e

termíny jednání ZM v II. pololetí r. 2018 do období konání voleb, tj. 05. a 06. 10. 2018 takto: 05. 09. a 03. 10. 2018.


Bod č. 23 Informativní zpráva o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Mgr. Kopecký, pí Ing. Chudobová (odboru MI).

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 112

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o plnění koncepce rozvoje zámeckého parku.


Bod č. 24 Zápis z jednání Finančního výboru dne 06. 06. 2018.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek a p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 06. 06. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 113

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 06. 06. 2018.


Bod č. 25 Zápis z Výboru pro obchvat města dne 06. 06. 2018.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Chudobová (odbor MI), p. Ing. Gregor, p. starosta, p. Ing. Kváč, p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM I. bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 06. 06. 2018. II. schvaluje 1) návrh na výkup nebo směnu pozemků v trase silničního obchvatu města na základě nového záborového elaborátu z r. 2018 za stejných cenových podmínek, tj. 250 Kč/m2 pod trasou obchvatu pro trvalý zábor a 20 Kč/m2 za případné zbytky pozemků. Platnost nabídky do konce roku 2018. Podmínky platí i pro pokračování Průmyslové ulice. Termín: odeslání nabídek do 31. 08. 2018. 2) podání žádosti na SPÚ o pozemkové úpravy s těmi souhlasy, které má město k dispozici. Termín: do 31. 07. 2018. III. ukládá určeným členům ZM (p. Ing. Otava, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon a p. Bc. Robeš) jednat se zástupci hejtmanky Středočeského kraje pro oblast dopravy a pro oblast investic o podmínkách, za nichž SK odkoupí pozemky určené pro stavbu II. etapy obchvatu. Cílem jednání je zajistit aktuální informace o stavu příprav akce na kraji a
o podmínkách výkupu pozemků města krajem tak, aby se městu vrátily vložené finanční prostředky. Termín: do 31. 07. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 06. 06. 2018.


II. s c h v a l u j e

1) návrh na výkup nebo směnu pozemků v trase silničního obchvatu města na základě nového záborového elaborátu z r. 2018 za stejných cenových podmínek, tj. 250 Kč/m2 pod trasou obchvatu pro trvalý zábor a 20 Kč/m2 za případné zbytky pozemků. Platnost nabídky do konce roku 2018. Podmínky platí i pro pokračování Průmyslové ulice.

Termín: odeslání nabídek do 31. 08. 2018


2) podání žádosti na SPÚ o pozemkové úpravy s těmi souhlasy, které má město k dispozici.

Termín: do 31. 07. 2018


III. u k l á d á

určeným členům ZM (p. Ing. Otava, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon a p. Bc. Robeš) jednat se zástupci hejtmanky Středočeského kraje pro oblast dopravy a pro oblast investic o podmínkách, za nichž SK odkoupí pozemky určené pro stavbu II. etapy obchvatu. Cílem jednání je zajistit aktuální informace o stavu příprav akce na kraji a o podmínkách výkupu pozemků města krajem tak, aby se městu vrátily vložené finanční prostředky.

Termín: do 31. 07. 2018


Bod č. 26 Zápis z Kontrolního výboru dne 06. 06. 2018.


V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 06. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 06. 2018.

III. Diskuse.


p. starosta

- dnes obdržel od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zprávu, že město může požádat o úplatný převod pozemků v bývalém pionýrském areálu v Čechově ulici, komise na základě žádosti bude rozhodovat, zda pozemky městu prodá přímo, nebo bude vyhlášeno výběrové řízení s aukcí. Informaci doplnila pí Javorčíková (odbor SM) s tím, že se jedná o tři pozemky o celkové výměře 15.816 m2. V žádosti by město uvedlo, že se o areál desítky let stará a že dle územního plánu je plocha určená pro sportoviště. V rámci diskuse bylo dohodnuto, že město požádá o úplatný převod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod pozemků p. č. 218/2, 221/15 a 221/64, k. ú. Lysá nad Labem, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 116

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s podáním žádosti o úplatný převod pozemků p. č. 218/2, 221/15 a 221/64, k. ú. Lysá nad Labem, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.


p. starosta

- informoval členy zastupitelstva města, že dle sdělení p. Ing. Šourka z MS development, s. r. o., zatím dům s občanskou vybaveností se stavět nebude, protože se nenašel investor pro výstavbu rehabilitačního centra, s vážným zájemcem jednali, ale od záměru odstoupil, protože s ním zdravotní pojišťovny neuzavřely smlouvy, dále uvedl, že v současné době firma doplňuje parkovací místa v Pivovarské a Jedličkově ulici, odváží suť a naváží hlínu,


p. Kodeš

- požádal o statistiku (přehled) poruchovosti cyklověže, má informace, že údajně nefunguje, tak by rád věděl, zda šlo o ojedinělý případ nebo jsou závady častější, pan starosta a pan tajemník členy zastupitelstva města v této souvislosti informovali, že naše cyklověž získala 1. místo v soutěži Dopravní stavba roku 2017 v kategorii technologie.


p. Mgr. Havelka

- upozornil, že v říjnu tohoto roku vstupuje v platnost vyhláška, že nabídky na veřejné zakázky se budou podávat pouze elektronicky, a proto se dotázal, zda je na to město připraveno (bude

nutné mít k tomu příslušný certifikát z Ministerstva pro místní rozvoj), pan tajemník odpověděl, že připravenost bude prověřena,


p. Robeš

- uvedl, že se dopracovává architektonická soutěž na revitalizaci Husova náměstí, nyní již uplynula cca třetina lhůty pro dopracování (dle uzavřené smlouvy), projektanti se všemi vznesenými připomínkami seriózně zabývají, např. dohledávají smlouvu k předání sochy Mistra J. Husa a zjišťují, jaké obsahuje podmínky, zabývají se vodním hospodářstvím, ohledně návrhů využívání dešťové vody ze střech na navržené vodní prvky na ploše náměstí, v oblasti dopravy budou dělat detailní návrh v porovnání s řešením jiných náměstí. Po dopracování I. fáze projektu by ji chtěli konzultovat s městem a je otázkou, s kým vším ji konzultovat. Zároveň vyvstala druhá otázka, že daná lhůta 100 dnů pro dopracování uplyne někdy před 20. 08. 2018, což je nepraktické, jak k projednání se zastupiteli tak i z hlediska projednání s veřejností, protože ve smlouvě je napsáno, že součástí díla jsou až 2 projednání s veřejností. Proto se dotázal, zda by bylo možné prodloužit termín pro dopracování tak, aby k projednání mohlo dojít v první polovině září letošního roku. Představa je, že by se návrh nejprve projednal neveřejně před řádným jednáním ZM 05. 09. 2018 a za týden by se mohl projednat s veřejností. S jeho návrhem členové ZM souhlasili. Úprava smlouvy, resp. její prodloužení, bude předložena na jednání RM.


IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla podána.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:10 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

17. 05. 2018


Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Kolman J. p. Mgr. Kopecký P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:26:34 | přečteno 8x | jiri.virava
load