03. Zápis ZM 16.05.2018


Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 16. 05. 2018 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef (příchod v 18:55 hodin)

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin

p. Mgr. Kopecký Petr


Omluven: p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

pí Fischerová Romana

p. Ing. Gregor Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (11 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Ing. Grochol L., CSc., pí Fischerová R. a p. Ing. Gregor P. se z jednání omluvili. Pan Kolman J. se na jednání dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Havelka J. a p. Mgr. Fajmon H. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Kváč D., p. Ing. Eliška P. a p. Burian J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

mimo

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 16. 05. 2018 p. Mgr. Havelku J. a p. Mgr. Fajmona H.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

mimo

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Ing. Eliška P. a p. Burian J.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 04. 04. 2018 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla všem členům zastupitelstva města zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města.

Pan Mgr. Havelka konstatoval, že se v zápisu z RM dočetl, že byla jmenována vedoucí odboru ŽP, a dotázal se, kdy bude jmenována vedoucí stavebního úřadu. Množí se stížnosti na stavební úřad, že nestíhá vyřizovat došlé žádosti a lhůty k vyřízení se prodlužují. Dále se dotázal, zda je pravda, že náš odbor životního prostředí nerozhoduje o kácení stromů v našem městě. Pan tajemník odpověděl, že se skutečně nedaří získat vedoucího stavebního úřadu, výběrové řízení se vypisuje opakovaně. Pan Mgr. Havelka doporučil zvážit, zda nepřijmout alespoň ještě jednoho referenta stavebního úřadu. K rozhodování odboru životního prostředí uvedl, že vše začalo při schvalování rekonstrukce ul. Čs. armády, kdy se referent i vedoucí odboru ŽP prohlásili za podjaté, a proto v souladu se zákonem pan tajemník spis postoupil Středočeskému kraji, který delegoval v tomto případě k vyřízení SÚ Českého Brodu. Obdobně se postupovalo i v případě plánované rekonstrukce ul. Mírová. O ostatních záležitostech města v oblasti ŽP rozhoduje náš odbor.

Dále se p. Mgr. Havelka dotázal p. Bc. Robeše, zda se i v ul. Nám. B. Hrozného budou provádět nějaká dopravní opatření. Minule na jednání ZM zaznělo, že se v této ulici žádná dopravní opatření dělat nebudou. Pan Bc. Robeš odpověděl, že diskuse na minulém jednání ZM byla k regulaci parkování v ul. Nám. B. Hrozného. Závěrem této diskuse bylo konstatování, že tzv. modrá parkovací zóna při spodní části ulice zřízena nebude. V současné době se však budou realizovat úpravy týkající se realizace zvýšení bezpečnosti přecházení přes silnice II/272 a II/331 v Lysé nad Labem, které byly vyvolány na základě požadavků občanů. V rámci této zakázky budou upraveny přechody pro chodce v ul. Nám. B. Hrozného a Husovo náměstí a vybudován bude přechod u MC Parníček.

Pan Mgr. Havelka se dotázal, zda je pravda, že ubydou parkovací místa. Pan Bc. Robeš odpověděl, že ubydou pouze ta parkovací místa, na kterých by se stát, dle příslušného zákona, stejně nemělo (tzn. v těsné blízkosti přechodů).

Pan tajemník závěrem představil svou asistentku pí Kočovou.

Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 19 bodů. Dodatečně členové zastupitelstva města ještě od odboru MI obdrželi návrhy na úpravu rozpočtu, které doporučil projednat společně pod bodem č. 13 – Úprava rozpočtu města pro rok 2018.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 16. 05. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 16. 05. 2018.


Schválený program jednání:

1. Žádost o začlenění kanalizačních přípojek RD – Tři Chalupy, Byšičky, do PD a rozpočtu celkové realizace.

2. Petice za výstavbu MŠ v Drážkách.

3. Petice za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi.

4. Architektonická studie Husovo náměstí – zadání pro dopracování.

5. Dotaz na prodej obecních stavebních pozemků v lokalitě Hrabanov.

6. Prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L.

7. Prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny a Na Homolce.

8. Bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/3, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

9. Bezúplatný převod pozemků p. č. 309/7, 310/4 a 309/11, k. ú. Litol, směr Tři Chaloupky.

10. Výkup části pozemku p. č. 89/116, k. ú. Litol.

11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Centru rodin. poradenství SEMIRAMIS, z. ú.

12. Celoroční hospodaření, závěrečný účet a účetní závěrka Města Lysá n. L. za rok 2017.

13. Úprava rozpočtu města na rok 2018.

14. Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2018-2022.

15. Nařízení Města Lysá n. L. č. 1/2018, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav, které mění a doplňuje Nařízení č. 4/2017, ze dne 24. 10. 2017.

16. Zápis z Kontrolního výboru dne 24. 04. 2018.

17. Zápis z Osadního výboru Byšičky dne 20. 04. 2018.

18. Zápis z Finančního výboru dne 02. 05. 2018.

19. Zápis z Výboru pro obchvat dne 02. 05. 2018.II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Žádost o začlenění kanalizačních přípojek rodinných domů – Tři Chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Ing. Čeřovská (administrátorka projektu), p. Mgr. Havelka, p. Ing. Hrdlička (za provozovatele VaK), p. Mgr. Fajmon, p. PaedDr. Štěpánek (VO MI), pí Králová (žadatelka), p. Burian, p. Kodeš, pí Lajnerová (žadatelka).


Pan starosta přednesl návrh upraveného usnesení – ZM ukládá 1) radě města vyčíslit náklady na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě Byšičky, od nových žadatelů, kteří o to požádali do 16. 05. 2018, a předložit k projednání a rozhodnutí na ZM 20. 06. 2018, 2) odboru MI oslovit písemně vlastníky nemovitostí v lokalitě Byšičky s č. p., které lze připojit k plánované infrastruktuře, a získat od nich prokazatelné vyjádření o připojení nebo nepřipojení nemovitosti na budovaný vodovod a kanalizaci. Termín: do 31. 05. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města


u k l á d á

1) radě města vyčíslit náklady na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě Byšičky, od nových žadatelů, kteří o to požádali do 16. 05. 2018, a předložit k projednání a rozhodnutí na ZM 20. 06. 2018,


2) odboru MI oslovit písemně vlastníky nemovitostí v lokalitě Byšičky s č. p., které lze připojit k plánované infrastruktuře, a získat od nich prokazatelné vyjádření o připojení nebo nepřipojení nemovitosti na budovaný vodovod a kanalizaci.

Termín: do 31. 05. 2018


Bod č. 2 Petice za realizaci MŠ v lokalitě Drážky.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, pí Šulcová (pověřená vedením SÚ), p. Mgr. Fajmon, p. PaedDr. Štěpánek.


Pan starosta přednesl upravený návrh na usnesení – ZM I. bere na vědomí petici za realizaci MŠ Drážky, II. ukládá 1) odboru MI podat žádost o změnu územního rozhodnutí, týkající se dělení pozemků v lokalitě Drážky ve vztahu ke 2 pozemkům ve vlastnictví města, které jsou určeny k výstavbě mateřské školy. 2) panu tajemníkovi informovat petiční výbor, jakým způsobem je postupováno. Termín: do 31. 05. 2018.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

petici za realizaci MŠ Drážky,


II. u k l á d á

1) odboru MI podat žádost o změnu územního rozhodnutí, týkající se dělení pozemků v lokalitě Drážky ve vztahu ke 2 pozemkům ve vlastnictví města, které jsou určeny k výstavbě mateřské školy.

Termín: do 31. 05. 2018


2) panu tajemníkovi informovat petiční výbor, jakým způsobem je postupováno.

Termín: do 31. 05. 2018


Bod č. 3 Petice za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Skuhrovec (zástupce vlastníků pozemků v dotčené lokalitě), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí petici za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi, II. ukládá panu tajemníkovi informovat petiční výbor o výsledku jednání v ZM 16. 05. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

petici za vybudování napojení silničních komunikací v lokalitě mezi ul. Družstevní a Na Vysoké mezi,


II. u k l á d á

panu tajemníkovi informovat petiční výbor o výsledku jednání v ZM 16. 05. 2018.


Bod č. 4 Předložení připomínek k vítěznému návrhu vzešlému z architektonické soutěže na řešení Husova náměstí.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Bc. Robeš, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška.


V 18:55 hodin příchod p. Kolman J. (počet členů ZM 12).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje připomínky č. 4, 5, 7, 8, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33 a 34 z předloženého souboru do závazného zadání k prověření zpracovatelem při dopracování vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže Lysá nad Labem, Husovo náměstí, II. ukládá členu ZM Bc. Martinu Robešovi zaslat závazné zadání zpracovateli. Termín: 18. 05. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

připomínky č. 4, 5, 7, 8, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33 a 34 z předloženého souboru do závazného zadání k prověření zpracovatelem při dopracování vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže Lysá nad Labem, Husovo náměstí;


II. u k l á d á

členu ZM Bc. Martinu Robešovi zaslat závazné zadání zpracovateli.

Termín: 18. 05. 2018
Bod č. 5 Žádost o informaci ohledně prodeje stavebních obecních pozemků v lokalitě Hrabanov.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM konstatuje, že schválený rozpočet města pro letošní rok nepočítá s prodejem stavebních obecních pozemků v lokalitě Hrabanov. Odbor městského investora má v letošním roce zajistit projektovou dokumentaci potřebnou pro výstavbu inženýrských síti k předmětným pozemkům.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města


k o n s t a t u j e,

že schválený rozpočet města pro letošní rok nepočítá s prodejem stavebních obecních pozemků v lokalitě Hrabanov. Odbor městského investora má v letošním roce zajistit projektovou dokumentaci potřebnou pro výstavbu inženýrských síti k předmětným pozemkům.


Bod č. 6 Prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 u č. p. 1491, ul. Okružní, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 o výměře cca 20 m2,druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Okružní, Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1491, IČO 26437619, se sídlem Okružní 1491, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr bude zveřejněný na úřední desce až po pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 o výměře cca 20 m2,druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Okružní, Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1491, IČO 26437619, se sídlem Okružní 1491, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr bude zveřejněný na úřední desce až po pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje.


Bod č. 7 Prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem, ul.
U Vodárny a Na Homolce.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9, o výměře 219 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá odboru SM 1) vypracovat znění smlouvy dle bodu I. Termín: do 30. 09. 2018. 2) vypracovat znění smlouvy dle usnesení ZM č. 46/1, ze dne 04. 04. 2018. Termín: do 30. 09. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9, o výměře 219 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á dá

odboru SM

1) vypracovat znění smlouvy dle bodu I,

Termín: do 30. 09. 2018


2) vypracovat znění smlouvy dle usnesení ZM č. 46/1, ze dne 04. 04. 2018,

Termín: do 30. 09. 2018


Bod č. 8 Bezúplatný převod pozemku p.č. PK 1478/3 v k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/3, k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem, II. pověřuje starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/3, k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,


II. p o v ě ř u j e

starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít.


Bod č. 9 Bezúplatný převod pozemků p. č. 309/7, 309/11, 310/4 a 309/25, k. ú. Litol, cesta směr Tři Chaloupky a směr ulice Za Labem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 309/7, 310/4 a 309/11 v k. ú. Litol, směr Tři Chaloupky, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem, II. pověřuje starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků p. č. 309/7, 310/4 a 309/11 v k. ú. Litol, směr Tři Chaloupky, od České republiky s právem hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem,


II. p o v ě ř u j e

starostu města smlouvu o bezúplatném převodu dle bodu I uzavřít.

Bod č. 10 Zajištění části pozemku p. č. 89/116, k. ú. Litol, na výstavbu chodníku v ulici Husova.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 89/116 o výměře cca 14 m2,druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, za cenu 250 Kč/m2, z důvodu výstavby chodníku v ulici Husova, od paní Ingrid Sadílkové, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I. Termín: do 30. 09. 2018. III. pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 89/116 o výměře cca 14 m2,druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, za cenu 250 Kč/m2, z důvodu výstavby chodníku v ulici Husova, od paní Ingrid Sadílkové, bytem Lysá nad Labem s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I,

Termín: do 30. 09. 2018


III. p o v ě ř u j e

starostu města tuto smlouvu uzavřít.


Bod č. 11 Schválení Veřejnoprávní smlouvy s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú., Nymburk.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Najmon (odbor ŠSVZaK), p. Mgr. Dostál, DiS, (městský právník).


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2018-0169/ŠSK o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2018-0169/ŠSK o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú.
Bod č. 12 Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017, schválení účetní závěrky za rok 2017 a přezkoumání hospodaření města za rok 2017.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017, a to bez výhrad, 2) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města


  1. s c h v a l u j e

  2. 1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017, a to bez výhrad,

  3. 2) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2017.


Bod č. 13 Úprava rozpočtu na rok 2018 - 10. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Marek, p. Burian, p. Přibyl (ředitel MěP), p. Bc. Robeš, p. Kodeš, p. Ing. Kváč, p. PaedDr. Štěpánek, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM vyčleňuje návrh na navýšení položky „Radar“ k samostatnému hlasování o úpravě rozpočtu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluven

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města


v y č l e ň u j e

návrh na navýšení položky „Radar“ k samostatnému hlasování o úpravě rozpočtu.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí 9. rozpočtové opatření schválené radou města dne 17. 04. 2018, II. schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 10. rozpočtové opatření takto:

1) navýšení oddílu 6171, výdajové položky 6119, org. 1035 o 383 tis. Kč na nákup licencí programu GINIS, z rezervního fondu, 2) navýšení oddílu 6171, výdajové položky 6171 Údržba budovy MěÚ – opravy (odbor SM) o 500 tis. Kč (z 1.500 tis. Kč na 2.000 tis. Kč) a ve snížení investiční položky Informační centrum zřízení po MěP o 500 tis. Kč (z 1.150 tis. Kč na 650 tis. Kč), 3) navýšení výdajové položky 221 – Pozemní komunikace – údržba komunikací o 1.300 tis. Kč z investiční akce Vodovod a kanalizace Byšičky, 4)navýšení výdajové položky 221 – Pozemní komunikace – údržba dopravního značení o 600 tis. Kč z investiční akce Vodovod a kanalizace Byšičky, 5)navýšení položky 36 Bydlení komunální služby – Oprava a údržba majetku o 250 tis. Kč z investiční akce Vodovod a kanalizace Byšičky, 6) vytvoření nové položky „Dřevostavba na pozemku p. č. 12/8“ přesunem částky 150 tis. Kč z výdajové položky „Doplnění prvků na dětské hřiště v Litoli“ odpa 3412, pol. 5171, org. 4940, 7) přijetí dotace na sociální agendu dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1.890.126 Kč, která je účelová a podléhá finančnímu vypořádání. Projeví se navýšením příjmové a výdajové části rozpočtu města ve stejné výši. 8) přijetí dotace pro hasiče od Středočeského kraje ve výši 150 tis. Kč na akceschopnost jednotky PO kategorie JPO II a dále 50 tis. Kč na mzdy člena vykonávajícího službu v jednotce kategorie JPO II nebo III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru. Úprava se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve stejné výši, dotace je účelová. 9) použití uspořené částky z položky malování ZŠ Komenského ve výši 111.320 Kč na dofinancování víceprací podlahy v ZŠ Komenského pav. D II. patro, 10) změnu názvu investiční položky Městská policie rychloměr na název položky Městská policie rychloměr a kamerový bod v oddílu 5311 Městská policie, položka 6122,kde je částka 500.000 Kč. Dále převod částky 13 tis. Kč z výdajové položky 5171 (MěP) opravy a udržování na investiční položku 6122. Tím bude pokryt náklad na pořízení kamerového bodu v ulici Ke Kovoně, který je zde z bezpečnostních důvodů nezbytné umístit. 11) navýšení položky 5169 Projekt senior taxi v oddílu 4399 org. 5250 z 450 tis. Kč na 550 tis. Kč, tzn. o 100 tis. Kč z rezervního fondu, 12) navýšení položky 6121 Denní stacionář – vybudování v oddílu 4399 org. 5239 z 2.000 tis. Kč na 2.910 tis. Kč, tzn. o 910 tis. Kč, a snížení pol. 6121 Kanalizace Dvorce v oddílu Vodní hospodářství 2321 org. 5137 z 15.000 tis. Kč na 14.090 tis. Kč, tzn. snížení o 910 tis. Kč, 13) navýšení položky „Oprava části ohradní zdi mecké zahrady IV. etapa“ o 3.800 tis. Kč na celkovou částku 6.800 tis. Kč a v ponížení investiční položky „ZŠ TGM tělocvična vč. demolice“ o 3.800 tis. Kč, 14) navýšení položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“ o částku 7 mil. Kč na celkovou částku 7.600 tis. Kč včetně DPH a v ponížení investiční položky „Kanalizace Dvorce“ o částku 7 mil. Kč, 15) zřízení nové položky Nákup audiovizuálních služeb v kap. Veřejná správa ve výši 200 tis. Kč z Rezervního fondu.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluven

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

9. rozpočtové opatření schválené radou města dne 17. 04. 2018,


II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 10. rozpočtové opatření takto:

1) navýšení oddílu 6171, výdajové položky 6119, org. 1035 o 383 tis. Kč na nákup licencí programu GINIS, z rezervního fondu,


2) navýšení oddílu 6171, výdajové položky 6171 Údržba budovy MěÚ – opravy (odbor SM) o 500 tis. Kč (z 1.500 tis. Kč na 2.000 tis. Kč) a ve snížení investiční položky Informační centrum zřízení po MěP o 500 tis. Kč (z 1.150 tis. Kč na 650 tis. Kč),


3) navýšení výdajové položky 221 – Pozemní komunikace – údržba komunikací o 1.300 tis. Kč z investiční akce Vodovod a kanalizace Byšičky,


4)navýšení výdajové položky 221 – Pozemní komunikace – údržba dopravního značení o 600 tis. Kč z investiční akce Vodovod a kanalizace Byšičky,


5)navýšení položky 36 Bydlení komunální služby – Oprava a údržba majetku o 250 tis. Kč z investiční akce Vodovod a kanalizace Byšičky,


6) vytvoření nové položky „Dřevostavba na pozemku p. č. 12/8“ přesunem částky 150 tis. Kč z výdajové položky „Doplnění prvků na dětské hřiště v Litoli“ odpa 3412, pol. 5171, org. 4940,


7) přijetí dotace na sociální agendu dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1.890.126 Kč, která je účelová a podléhá finančnímu vypořádání. Projeví se navýšením příjmové a výdajové části rozpočtu města ve stejné výši.


8) přijetí dotace pro hasiče od Středočeského kraje ve výši 150 tis. Kč na akceschopnost jednotky PO kategorie JPO II a dále 50 tis. Kč na mzdy člena vykonávajícího službu v jednotce kategorie JPO II nebo III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru. Úprava se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve stejné výši, dotace je účelová.


9) použití uspořené částky z položky malování ZŠ Komenského ve výši 111.320 Kč na dofinancování víceprací podlahy v ZŠ Komenského pav. D II. patro,


10) změnu názvu investiční položky Městská policie rychloměr na název položky Městská policie rychloměr a kamerový bod v oddílu 5311 Městská policie, položka 6122,kde je částka 500.000 Kč. Dále převod částky 13 tis. Kč z výdajové položky 5171 (MěP) opravy a udržování na investiční položku 6122. Tím bude pokryt náklad na pořízení kamerového bodu v ulici Ke Kovoně, který je zde z bezpečnostních důvodů nezbytné umístit.

11) navýšení položky 5169 Projekt senior taxi v oddílu 4399 org. 5250 z 450 tis. Kč na 550 tis. Kč, tzn. o 100 tis. Kč z rezervního fondu,


12) navýšení položky 6121 Denní stacionář – vybudování v oddílu 4399 org. 5239 z 2.000 tis. Kč na 2.910 tis. Kč, tzn. o 910 tis. Kč, a snížení pol. 6121 Kanalizace Dvorce v oddílu Vodní hospodářství 2321 org. 5137 z 15.000 tis. Kč na 14.090 tis. Kč, tzn. snížení o 910 tis. Kč,


13) navýšení položky „Oprava části ohradní zdi mecké zahrady IV. etapa“ o 3.800 tis. Kč na celkovou částku 6.800 tis. Kč a v ponížení investiční položky „ZŠ TGM tělocvična vč. demolice“ o 3.800 tis. Kč,


14) navýšení položky „Zateplení č. p. 29 v ČSA bývalé Privum“ o částku 7 mil. Kč na celkovou částku 7.600 tis. Kč včetně DPH a v ponížení investiční položky „Kanalizace Dvorce“ o částku 7 mil. Kč.


15) zřízení nové položky Nákup audiovizuálních služeb v kap. Veřejná správa ve výši 200 tis. Kč z Rezervního fondu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 11. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky „Radar“ o 669 tis. Kč na celkovou částku 2.169 tis. Kč včetně DPH a v ponížení investiční položky „Parkoviště P+R“ o částku 669 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

omluven

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 11. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky „Radar“ o 669 tis. Kč na celkovou částku 2.169 tis. Kč včetně DPH a v ponížení investiční položky „Parkoviště P+R“ o částku 669 tis. Kč.


Bod č. 14 Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM stanoví počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022 na 15.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města


s t a n o v í

počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022 na 15.


Bod č. 15 Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2018, ze dne 11. 04. 2018, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Dostál, DiS, (městský právník), pí Ing. Novotná (VO DO), p. Kodeš.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2018, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav, které mění a doplňuje Nařízení č. 4/2017, ze dne 24. 10. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2018, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav, které mění a doplňuje Nařízení č. 4/2017, ze dne 24. 10. 2017.


Bod č. 16 Zápis z jednání KV dne 24. 04. 2018.


V diskusi k bodu vystoupil p. Kodeš, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24. 04. 2018.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24. 04. 2018.

Bod č. 17 Zápis z jednání OV Byšičky dne 20. 04. 2018.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání OV Byšičky dne 20. 04. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání OV Byšičky dne 20. 04. 2018.


Bod č. 18 Zápis z jednání FV dne 02. 05. 2018.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 02. 05. 2018.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 84

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 02. 05. 2018.


Bod č. 19 Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 02. 05. 2018.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. tajemník.


Předseda výboru, p. Mgr. Fajmon, informoval zastupitelstvo o návrhu výboru na udělení odměn členům výboru a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva za rok 2017 a I. pololetí 2018. Pan tajemník oznámil, že návrh připraví na další zasedání zastupitelstva."


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 02. 05. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 85

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 02. 05. 2018.


III. Diskuse.


p. Ing. Kváč

- navrhl zastupitelům města uložit radě města, aby prověřila možnost umístění kamerového bodu u bývalého pionýrského areálu v Čechově ulici vč. vyčíslení nákladů, protože dochází k jeho devastaci. Vzhledem k tomu, že město má zájem na získání tohoto areálu do svého vlastnictví, bylo by dobré si jeho stav ohlídat.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá radě města prověřit možnost umístění kamerového bodu u bývalého pionýrského areálu v ul. Čechova včetně vyčíslení nákladů.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města


u k l á d á

radě města prověřit možnost umístění kamerového bodu u bývalého pionýrského areálu v ul. Čechova včetně vyčíslení nákladů.


p. Mgr. Havelka

- dotázal se na řešení výstavby kapličky sv. Huberta na Kačíně, ZM projednávalo některé připomínky a p. starosta přislíbil nápravu, ale nic se na místě neděje. Pan starosta odpověděl, že záležitost se řešila, strom poškozen nebyl, stále je zelený a roste, kaplička bude dostavěná do 25. 08. 2018 a bude vysvěcená. Kolem kapličky budou umístěny lavičky.

- dotázal se, jak je to s výstavbou vodojemu a obchvatu. Pan starosta odpověděl, že projektové práce na obchvatu pokračují. K výstavbě vodojemu pí Ing. Chudobová uvedla, že je dokončena PD pro územní rozhodnutí.

- požádal p. tajemníka, aby provedl aktualizaci organizační struktury úřadu.


p. Mgr. Fajmon

- zopakoval, že stále ještě nejsou odstraněny suché stromy, na které opakovaně na ZM upozorňoval (suchý strom u nádraží před stánkem + 2 další v Masarykově ulici a v Poděbradově ulici), požádal o nahrazení suchých stromů novými stromy,

- připomenul, že ZM by mělo být informováno o dluzích fyzických i právnických osob vůči městu, proto požádal, aby na příští jednání ZM byl předložen přehled o dluzích a jejich vymáhání,


p. Ing. Kváč

- doporučil zvážit, zda by technická skupina nemohla zaměstnávat i brigádníky, např. studenty o prázdninách.


p. Kodeš

- dotázal se, zda je město připraveno na GDPR, pan tajemník odpověděl, že v rámci Mikroregionu Polabí se dohodlo, že se záležitost GDPR bude řešit pod jeho záštitou pro všechny obce a města a jejich příspěvkové organizace. Bylo provedeno výběrové řízení a valnou hromadou byl schválen pověřenec pro všechny dotčené subjekty. Do 25. 05. 2018 by měly být ve spolupráci s pověřencem hotové všechny potřebné dokumenty.


IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla podána.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:05 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

17. 05. 2018


Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Fajmon H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:24:27 | přečteno 34x | jiri.virava
load