02. Zápis ZM 04.04.2018


Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 04. 04. 2018 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

pí Fischerová Romana

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin


Omluven: p. Mgr. Kopecký Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (14 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Mgr. Kopecký se z jednání omluvil.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Ing. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Krumpholc J., p. Kodeš M. a p. Ing. Gregor P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 04. 04. 2018 p. Kolmana J. a p. Ing. Elišku P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Krumpholc J., p. Kodeš M. a p. Ing. Gregor P.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 21. 02. 2018 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla všem členům zastupitelstva města zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města.

Pan Mgr. Fajmon se dotázal, jakým způsobem byla schválena regulace parkování v ul. Nám. B. Hrozného a v Sokolské ulici. Odpověděl p. Bc. Robeš, který uvedl, že se jednalo o stanovení místní úpravy provozu komunikací. Rada města se usnesla, že chce bezplatnou regulaci parkování v Sokolské ulici a v ul. Nám. B. Hrozného před spořitelnou a na spodní části náměstí, kde jsou obchody. Proto byl zpracován projekt, ke kterému se vyjádřily dotčené orgány
i vlastník komunikace při spodní části ul. Nám. B. Hrozného a město následně odboru dopravy podalo v souladu s platnou legislativou žádost o stanovení místní úpravy provozu.

Pan Rampa, z řad občanů, připomenul, že s nimi vlastníky RD v těchto ulicích žádná regulace parkování nebyla nikdy projednávána. Nebyla jim vyhrazena parkovací místa ani jim nebyla dána možnost, aby si tato parkovací místa zakoupily parkovací karty. Proto s touto regulací parkování nesouhlasí. Stanovení místní úpravy provozu na spodní části ulice Nám. B. Hrozného bylo sice na základě jejich stížností odloženo, ale byl by rád, kdyby obecné opatření bylo úplně zrušeno. Město by pro příště mělo více myslet na občany a ne jen na výběr pokut.

Pan Bc. Robeš uvedl, že skutečně na základě připomínek od občanů byla platnost opatření odložena a připustil, že způsob projednání by pro příště měl být podrobnější.

Pan Ing. Marek se dotázal, zda jde opatření zrušit.

Pan Mgr. Fajmon uvedl, že chápe regulaci v době otevření obchodů a dalších provozoven, ale proč platí regulace i v noci, v sobotu a v neděli.

Pan Mgr. Havelka také doporučil regulaci zrušit.

Pan Ing. Grochol L., CSc., uvedl, že na Nám. B. Hrozného se parkuje po obou stranách
a regulace by se měla týkat pouze jedné strany. Doporučil sladit zájmy rezidentů, nakupujících občanů a obchodníků. Osobně má tu zkušenost, že po zavedení regulace parkování již bez problému zaparkuje v Sokolské ulici před poštou i na Nám. B. Hrozného před spořitelnou. Doporučil těm rezidentům, kteří nemají do své nemovitosti vjezd vyhradit určitý počet míst pro parkování jejich vozidel, ale regulaci by nerušil.

Pan Ing. Gregor názor p. Ing. Grochola, CSc., podpořil.

Pan starosta přislíbil, že RM se podnětem bude zabývat.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 23 bodů. Doporučil předřadit bod č. 17 (dle pozvánky) Vyhodnocení pilotního projektu senior taxi a návrh na pokračování, a bod č. 4 (dle pozvánky) Výpůjční smlouva na objekt bez č. p. – zázemí FK Litol. Před vlastním projednáváním návrhů pan starosta doporučil vyslechnout p. Ing. Svobodu ze Středočeského kraje, který zastupitelům města vysvětlil celou záležitost ohledně územního řízení pro II. etapu obchvatu.

Pan Ing. Eliška doporučil zařadit do programu také žádost pí Králové, o začlenění kanalizačních přípojek RD – Tři chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace. Pan starosta uvedl, že k této žádosti odbor MI zpracovává podklady, a proto ji doporučil projednat na příštím jednání ZM, až bude k dispozici kompletní materiál.

Pan Mgr. Havelka uvedl, že 26. 03. 2018 došly na podatelnu 2 žádosti do ZM. Dopis FK Litol, mládež, z. s., byl na jednání dnešního ZM zařazen a žádost pí Králové ne. Nechápe proč, protože se nejedná o nic složitého. Jde pouze o to, zda jí město přispěje na zřízení kanalizační přípojky či nikoliv. Podobné případy již ZM v minulosti projednávalo.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu p. Ing. Elišky a p. Mgr. Havelky – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 04. 04. 2018 o projednání žádosti pí Králové o začlenění kanalizačních přípojek RD – Tři chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření programu jednání ZM dne 04. 04. 2018 o projednání žádosti pí Králové o začlenění kanalizačních přípojek RD – Tři chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 04. 04. 2018 včetně rozšíření.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 04. 04. 2018.


Schválený program jednání:

1. Vyhodnocení pilotního projektu senior taxi a návrh na pokračování.

2. Výpůjční smlouva na objekt bez č. p. – zázemí FK Litol.

3. Rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.

4. Rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.

5. Výpůjční smlouva na budovu č. p. 96 (hasičská zbrojnice) ve Dvorcích.

6. Výkup části pozemku p. č. 3020 v k. ú. Lysá n. L. a prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1 v k. ú. Lysá n. L., ulice U Vodárny a Na Homolce.

7. Nabídka na výkup pozemků od p. Hory, Aš.

8. Výkup části pozemku p. č. 47/18, k. ú. Litol.

9. Zápis z jednání Finančního výboru dne 14. 03. 2018.

10. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města.

11. Pronájem pozemku pod plechovou garáží ve vztahu k usn. ZM č. 109, ze dne 17. 02. 2016 v bodě II/2.

12. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018.

13. Nabídka na odkup sportovního centra Lysá n. L. v ul. Na Mlíčníku.

14. Soubor připomínek k vítěznému návrhu z architektonické soutěže Lysá n. L., Husovo náměstí

15. Úprava rozpočtu města na rok 2018.

16. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s CSZS Poděbrady.

17. Rekonstrukce části budovy č. p. 1745.

18. Zpráva o rozšíření služeb pošty.

19. Informativní zpráva o úpravě polní cesty mezi Litolí a Poděbradovou ulicí.

20. Informace České asociace odpadového hospodářství o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství.

21. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 14. 03. 2018.

22. Instalace chytré lampy v soustavě veřejného osvětlení.

23. Odstranění pevné překážky provozu na místní komunikaci před firmou Kovona, a. s.

24. Žádost pí Králové o začlenění kanalizačních přípojek RD – Tři chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace. Bod byl nakonec projednán za bodem č. 2.Po schválení programu p. starosta předal slovo p. Ing. Svobodovi, zástupci Středočeského kraje, tj. investora II. etapy obchvatu města Lysá n. L.

Pan Ing. Svoboda uvedl, že Středočeský kraj zadal aktualizaci projektové dokumentace firmě Pragoprojekt, a. s., s tím, že bylo nutné aktualizovat a dopracovat novou dokumentaci k územnímu rozhodnutí s ohledem na změnu územního plánu měst Lysá n. L., změnu technických norem a předpisů, zohlednění připravovaných a nových požadavků v zájmovém území, zejména propojení Průmyslové ulice, úprava mostního objektu přes dráhu ČD. S ohledem na výše uvedené požadavky došlo k podstatným změnám v technickém řešení obchvatu, které měly zásadní dopad do původního vydaného územního rozhodnutí. Protože investor chce výstavbu obchvatu zajišťovat z finančních prostředků z dotace IROP/ITI, musí být splněny všechny dotační podmínky, a proto bylo rozhodnuto o zajištění nového územního rozhodnutí na aktualizovanou dokumentaci. Původně vydané územní rozhodnutí tak nebylo ze strany KSÚS prodlužováno. Žádost o územní rozhodnutí bude Stavebnímu úřadu v Lysé n. L. předána do 20. 04. 2018 a předpokládá se, že do 7 – 8/2018 by mohlo být vydáno územní rozhodnutí.

Pan Mgr. Havelka se dotázal, proč, když se od 9/2017 ví, že se bude žádat o nové územní rozhodnutí, o tom nebylo ZM informováno a zda se skutečně nemusí provádět hodnocení vlivu stavby na životní prostředí.

Pan Ing. Svoboda uvedl, že na společném jednání investora a projektanta, kterého se zúčastnili i zástupci města, se o novém územním rozhodnutí hovořilo, takže město informováno bylo. Dále uvedl, že obchvat má vydány závěry zjišťovacího řízení ze dne 06. 01. 2009, které jsou platné a nevyžadují další proces hodnocení formou dokumentace EIA.

K dotazu, zda se v současné době může zahájit proces vyvlastňování, pan Ing. Svoboda uvedl, že ne. Vyvlastňovat se bude po vydání platného územního rozhodnutí a zatím není rozhodnuto, kdo bude vyvlastňování zajišťovat. Příslušným stavebním úřadem, který o vyvlastnění rozhodne, bude SÚ MěÚ Lysá nad Labem.

Pan Mgr. Fajmon se dotázal, kdy bude mít město k dispozici nový záborový elaborát, aby město mohlo zahájit další výkupy pozemků. Pan Ing. Svoboda odpověděl, že záborový elaborát bude městu oficiálně k dispozici po zahájení územního řízení.


V 17:40 hodin odchod p. Ing. Svobody z jednání ZM.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 Vyhodnocení pilotního projektu Senior Taxi a stanovení dalšího postupu.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Kodeš, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Marek, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Kopecký z firmy ADUCCO, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh upraveného usnesení – ZM I. bere na vědomí vyhodnocení pilotního projektu Senior Taxi v Lysé nad Labem za březen 2018, II. konstatuje 1) že služba pro starší občany města je prospěšná, potřebná a bude se dále podporovat, 2) že nastavený model je z dlouhodobého hlediska ekonomicky velmi náročný, III. schvaluje 1) úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 5. rozpočtové opatření spočívající ve zřízení nové položky v rozpočtu města na rok 2018 Provoz Senior Taxi v částce 400 tis. Kč převodem z rezervního fondu, 2) pokračování pilotního projektu do 30. 06. 2018 s rozšířením poskytovaných služeb dle diskuze v ZM, IV. ukládá radě města zadat veřejnou zakázku na provoz Senior Taxi s parametry, jaké jsou užívány v okolních městech, tj. limitní cena za ujetý km s klientem ve výši 25 Kč, nástupní sazba pro

klienta 15 Kč za jednu jízdu, limitní cena za celkovou službu za rok 2018 ve výši 400 tis. Kč včetně DPH. Termín: do 30. 06. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

Pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

Pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

Pro


Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

vyhodnocení pilotního projektu Senior Taxi v Lysé nad Labem za březen 2018,


II. k o n s t a t u j e

1) že služba pro starší občany města je prospěšná, potřebná a bude se dále podporovat,

2) že nastavený model je z dlouhodobého hlediska ekonomicky velmi náročný,


III. s c h v a l u j e

1) úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 5. rozpočtové opatření spočívající ve zřízení nové položky v rozpočtu města na rok 2018 Provoz Senior Taxi v částce 400 tis. Kč převodem z rezervního fondu,


2) pokračování pilotního projektu do 30. 06. 2018 s rozšířením poskytovaných služeb dle diskuze v ZM,


IV. u k l á d á

radě města zadat veřejnou zakázku na provoz Senior Taxi s parametry, jaké jsou užívány v okolních městech, tj. limitní cena za ujetý km s klientem ve výši 25 Kč, nástupní sazba pro klienta 15 Kč za jednu jízdu, limitní cena za celkovou službu za rok 2018 ve výši 400 tis. Kč včetně DPH.

Termín: do 30. 06. 2018


Bod č. 2 Výpůjční smlouva na objekt bez č. p. – Zázemí FK Litol.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Krumpholc, pí Zoubková (z řad občanů), p. Burian, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Bc. Robeš, p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl upravený návrh na usnesení – ZM I. bere na vědomí návrh výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá n. L. (budova bez č. p. - objekt občanské vybavenosti - na pozemku st. 758, LV 3183, k. ú. Litol), II. ukládá radě města 1) převzít majetek města
a ustanovit správce kabin, který bude zajišťovat jejich provoz a využití za nediskriminačních podmínek respektující dotační titul. Termín: do 30. 06. 2018. 2) pokračovat v práci na rekonstrukci kabin podle schválené kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

návrh výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá n. L. (budova bez č. p. - objekt občanské vybavenosti - na pozemku st. 758, LV 3183, k. ú. Litol),


II. u k l á d á

radě města

1) převzít majetek města a ustanovit správce kabin, který bude zajišťovat jejich provoz a využití za nediskriminačních podmínek respektující dotační titul,

Termín: do 30. 06. 2018

2) pokračovat v práci na rekonstrukci kabin podle schválené kupní smlouvy.


Pan starosta s ohledem na přítomnost pí Králové na jednání ZM doporučil schválit projednání žádosti pí Králové, o začlenění kanalizačních přípojek rodinných domů – Tři chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace, po bodu č. 2 schváleného programu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

projednání žádosti pí Králové, o začlenění kanalizačních přípojek rodinných domů - Tři

chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace, po bodu č. 2 schváleného programu.


24. Žádost pí Králové o začlenění kanalizačních přípojek RD – Tři chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. PaedDr. Štěpánek (VO MI), p. Mgr. Havelka, paní Králová (žadatelka), p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM ukládá radě města připravit na příští jednání ZM návrh řešení vč. financování kanalizačních odboček do rodinných domů – Tři chalupy, Byšičky.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města


u k l á d á

radě města připravit na příští jednání ZM návrh řešení vč. financování kanalizačních odboček do rodinných domů – Tři chalupy, Byšičky.


Bod č. 3 Rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.


Bod č. 4 Rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.


Bod č. 5 Výpůjční smlouva na nemovitý majetek Města v užívání SDH Lysá nad Labem

a OV Dvorce.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Dostál, Dis, (městský právník), Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. souhlasí s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 559 m2, druh pozemku ostatní plocha, a  pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Lysá nad Labem, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem, doplněné v čl. V Závěrečné ustanovení v odst. V. 3 o větu „Tím není dotčena povinnost půjčitele zveřejnit záměr na změnu vypůjčitele 2 dle zákona č. 128/2000 Sb.“, II. pověřuje starostu města podpisem výše uvedené výpůjční smlouvy.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města


I. s o u h l a s í

s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 559 m2, druh pozemku ostatní plocha, a  pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Lysá nad Labem, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem, doplněné v čl. V Závěrečné ustanovení v odst. V. 3 o větu „Tím není dotčena povinnost půjčitele zveřejnit záměr na změnu vypůjčitele 2 dle zákona č. 128/2000 Sb.“,


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené výpůjční smlouvy.


Bod č. 6 Výkup části pozemku p. č. 3020, k. ú. Lysá nad Labem, a prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem, ulice U Vodárny a Na Homolce.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) výkup části pozemku p. č. 3020, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3020/7 o výměře 350 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, od společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 2) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9 o výměře 219 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Krumpholc mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

mimo

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p. č. 3020, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3020/7 o výměře 350 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá nad Labem, od společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


2) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3605/1, nově označené dle geometrického plánu č. 3210-5/2017 jako pozemek p. č. 3605/9 o výměře 219 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, společnosti HANKA MOCHOV, s. r. o., IČO 27117243, se sídlem Mochov, Starý Dvůr 302, PSČ 250 87, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Bod č. 7 Opětovný návrh na výkup pozemků p. č. PK 855, 854, 855 všechny v k. ú. Lysá nad Labem, a pozemků p. č. 332/47, 336/10, 283/10 všechny v k. ú. Litol, a podílu pozemků p. č. PK 861/3 a PK 864/1, oba k. ú. Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) výkup části pozemku p. č. PK 855
o výměře 2.316 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 854 o výměře 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47
o výměře 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10
o výměře 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10 o výměře 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN, 2) výkup pozemku p. č. 855 o výměře 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(pí Fischerová mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p. č. PK 855 o výměře 2.316 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku
p. č. 854 o výměře 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá nad Labem, pozemku p. č. 332/47 o výměře 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10 o výměře 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol,
a pozemku p. č. 283/10 o výměře 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN,


2) výkup pozemku p. č. 855 o výměře 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá nad Labem, od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 30 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


Bod č. 8 Odkoupení části pozemku p. č. 47/18, k. ú. Litol na výstavbu chodníku v ulici Družstevní.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Grochol, CSc., p. PaedDr. Štěpánek (VO MI), p. Mgr. Fajmon, pí Javorčíková (odbor SM).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemku p. č. 47/18, k. ú. Litol, výměra 116 m2, druh pozemku orná půda, za účelem výstavby nového chodníku v ulici Družstevní, od manželů Jiřího a Márie Kočových, bytem Družstevní 521, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. II. ukládá odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I. Termín: do 30. 06. 2018. II. pověřuje starostu města uzavřít tuto smlouvu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 48

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 47/18, k. ú. Litol, výměra 116 m2, druh pozemku orná půda, za účelem výstavby nového chodníku v ulici Družstevní, od manželů Jiřího a Márie Kočových, bytem Družstevní 521, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


II. u k l á d á

odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I.

Termín: do 30. 06. 2018

III. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřít tuto smlouvu.


Bod č. 9 Zápis z jednání Finančního výboru dne 14. 03. 2018.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek, pí Ing. Polenová (VO finančního), p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 14. 03. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 14. 03. 2018.

Bod č. 10 Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města Lysá nad Labem za rok 2017.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška s tím, že zde je možný střed zájmů, a proto se při hlasování zdrží.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny za rok 2017 a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny za rok 2017 a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.


Bod č. 11 Pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11, k. ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží č. 8 z důvodu nabytí v dědickém řízení, ve vztahu k usnesení ZM.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Ing. Grochol, CSc., p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje udělení výjimky pro uzavření nájemní smlouvy pro 1 garáž pana Miroslava Stejskala z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost pana Miroslava Stejskala o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11, k. ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží č. 8 z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení, II. revokuje své usnesení č. 109 ze dne 17. 2. 2016 v bodě II/2.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Bod č. 12Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018“.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2018“.


Bod č. 13 Odkup sportovního centra Lysá nad Labem ulice Na Mlíčníku, Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje odkup sportovního centra Lysá nad Labem, ulice Na Mlíčníku č. p. 1790, p. č. st. 2933, 601/12, 601/14 a 601/15, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

odkup sportovního centra Lysá nad Labem, ulice Na Mlíčníku č. p. 1790, p. č. st. 2933, 601/12, 601/14 a 601/15, k. ú. Lysá nad Labem.


Bod č. 14 Připomínky k vítěznému návrhu vzešlému z architektonické soutěže na řešení Husova náměstí, Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. Bc. Robeš, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Kodeš, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM ukládá p. Bc. Robešovi svolat pracovní zasedání ZM k projednání připomínek k vítěznému návrhu na revitalizaci Husova náměstí. Termín: do 30. 04. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města


u k l á d á

p. Bc. Robešovi svolat pracovní zasedání ZM k projednání připomínek k vítěznému návrhu na revitalizaci Husova náměstí.

Termín: do 30. 04. 2018


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – ZM ukládá starostovi města v souladu se schváleným usnesením ZM č. 18, ze dne 21. 02. 2018, bezodkladně, nejpozději do 07. 04. 2018, podepsat smlouvu o dílo s vítězem jednacího řízení, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města


u k l á d á

starostovi města v souladu se schváleným usnesením ZM č. 18, ze dne 21. 02. 2018, bezodkladně, nejpozději do 07. 04. 2018, podepsat smlouvu o dílo s vítězem jednacího řízení, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“.


Bod č. 15 Úprava rozpočtu města na rok 2018 - 4. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí úpravu rozpočtu města na rok 2018 - 3. rozpočtové opatření schválené RM usnesením č. 219, ze dne 20. 03. 2018, spočívající v ponížení investiční položky „Záloha oddílu – rezerva na komunikace“ 200 tis. Kč (z 2.000 tis. Kč na 1.800 tis. Kč)a navýšení položky „Komunikace U Vodárny“ na částku 1.200 tis. Kč (z 1.000 tis. Kč na 1.200 tis. Kč), II. schvaluje úpravu rozpočtu roku města na rok 2018 – 6. rozpočtové opatření takto: 1)  navýšení položky Provozní náklady TS (3639-5099 původně 1.500 tis. Kč) na 2.000 tis. Kč, a v ponížení položky Veřejná zeleň (3745-5012-5169 rozpočet 4.200 tis. Kč) o 250 tis. Kč a v ponížení položky Čistota města úklid komunikací (2212-2014-5169 rozpočet 4.500 tis. Kč) o 250 tis. Kč, 2) zřízení nové položky Oprava kanalizace Stržiště v oddíle 2321 Vodní hospodářství ve výši 3.000 tis. Kč, a ponížením pol. VaK Mírová o 2.000 tis. Kč a pol. VaK ČSA o 1.000 tis. Kč, 3) vytvoření nové položky s názvem „Pronájem profilu zadavatele“ ve výši 30 tis. Kč a v ponížení provozní položky Odchyt holubů a deratizace o 30 tis. Kč, tzn. ze 400 tis. Kč na 370 tis. Kč, 4) přijetí dotace od Středočeského kraje na šablony pro ZŠ Komenského Lysá n. L. ve výši 536. 347,60 Kč a ve výdajích převod ZŠ Komenského Lysá n. L., 5) přijetí dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 150 tis. Kč
a zároveň nová výdajová položka na mzdy za veřejně prospěšné práce, 6) zřízení nové položky výdaje na cyklověž doplatek ve výši 300 tis. Kč ze zůstatku na běžných účtech z min. roku, 7) přijetí dotace na Aktualizaci strategického plánu rozvoje města ve výši 2.486.878,64 Kč do 28. 02. 2019. První záloha bude ve výši 746.063,58 Kč a spoluúčast k dotaci ve výši 130.888,36 Kč z rezervního fondu. Dotace je v režimu ex-ante. 8) navýšení položky Opravy kotelen bytových domů v Milovicích ze 150 tis. Kč na 580 tis. Kč, tzn. o 430 tis. Kč na řešení havárie výměny kotlů v domě č. p. 620 v Milovicích v rámci vedlejší hospodářské činnosti, 9) ponížení investiční položky „Záloha oddílu – rezerva na komunikace“ o 412 tis. Kč (z 1.800 tis. Kč na 1.388 tis. Kč) a navýšení položky „PD přístavba hasičské zbrojnice v Lysé n. L.“ na částku 1.112.000 Kč ze 700 tis. Kč, 10) ponížení investiční položky „Oprava ohradní zdi další etapa“ o 2.000 tis. Kč (z 5.000 tis. Kč na 3.000 tis. Kč) a navýšení položky „Zámecké terasy další etapa“ na částku 5.000 tis. Kč (ze 3.000 tis. Kč na 5.000 tis. Kč).


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

úpravu rozpočtu města na rok 2018 - 3. rozpočtové opatření schválené RM usnesením č. 219, ze dne 20. 03. 2018, spočívající v ponížení investiční položky „Záloha oddílu – rezerva na komunikace“ 200 tis. Kč (z 2.000 tis. Kč na 1.800 tis. Kč)a navýšení položky „Komunikace
U Vodárny“ na částku 1.200 tis. Kč (z 1.000 tis. Kč na 1.200 tis. Kč),


II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu roku města na rok 2018 – 6. rozpočtové opatření takto:

1)  navýšení položky Provozní náklady TS (3639-5099 původně 1.500 tis. Kč) na 2.000 tis. Kč, a v ponížení položky Veřejná zeleň (3745-5012-5169 rozpočet 4.200 tis. Kč) o 250 tis. Kč
a v ponížení položky Čistota města úklid komunikací (2212-2014-5169 rozpočet 4.500 tis. Kč) o 250 tis. Kč,

2) zřízení nové položky Oprava kanalizace Stržiště v oddíle 2321 Vodní hospodářství ve výši 3.000 tis. Kč, a ponížením pol. VaK Mírová o 2.000 tis. Kč a pol. VaK ČSA o 1.000 tis. Kč,


3) vytvoření nové položky s názvem „Pronájem profilu zadavatele“ ve výši 30 tis. Kč
a v ponížení provozní položky Odchyt holubů a deratizace o 30 tis. Kč, tzn. ze 400 tis. Kč na 370 tis. Kč,


4) přijetí dotace od Středočeského kraje na šablony pro ZŠ Komenského Lysá n. L. ve výši 536. 347,60 Kč a ve výdajích převod ZŠ Komenského Lysá n. L.,


5) přijetí dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 150 tis. Kč a zároveň nová výdajová položka na mzdy za veřejně prospěšné práce,


6) zřízení nové položky výdaje na cyklověž doplatek ve výši 300 tis. Kč ze zůstatku na běžných účtech z min. roku,


7) přijetí dotace na Aktualizaci strategického plánu rozvoje města ve výši 2.486.878,64 Kč do 28. 02. 2019. První záloha bude ve výši 746.063,58 Kč a spoluúčast k dotaci ve výši 130.888,36 Kč z rezervního fondu. Dotace je v režimu ex-ante.


8) navýšení položky Opravy kotelen bytových domů v Milovicích ze 150 tis. Kč na 580 tis. Kč, tzn. o 430 tis. Kč na řešení havárie výměny kotlů v domě č. p. 620 v Milovicích v rámci vedlejší hospodářské činnosti,


9) ponížení investiční položky „Záloha oddílu – rezerva na komunikace“ o 412 tis. Kč
(z 1.800 tis. Kč na 1.388 tis. Kč) a navýšení položky „PD přístavba hasičské zbrojnice v Lysé n. L.“ na částku 1.112.000 Kč ze 700 tis. Kč,


10) ponížení investiční položky „Oprava ohradní zdi další etapa“ o 2.000 tis. Kč (z 5.000 tis. Kč na 3.000 tis. Kč) a navýšení položky „Zámecké terasy další etapa“ na částku 5.000 tis. Kč (ze 3.000 tis. Kč na 5.000 tis. Kč).


Bod č. 16 Žádost o schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK o přistoupení ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace se společností Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2017-0117/ŠSK o přistoupení ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a poskytnutí dotace se společností Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.


Bod č. 17 PD na rekonstrukci části budovy čp. 1745 pro potřeby PČR a Městské policie.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 s názvem: „PD – rekonstrukce domu č. p. 1745, Nám. B. Hrozného“, 2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 7. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „VaK Mírová“ o 500 tis. Kč, a navýšení položky „PD – rekonstrukce domu č. p. 1745, Nám. B. Hrozného“, na částku 500 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 s názvem: „PD – rekonstrukce domu č. p. 1745, Nám. B. Hrozného“,

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 7. rozpočtové opatření spočívající v ponížení investiční položky „VaK Mírová“ o 500 tis. Kč, a navýšení položky „PD – rekonstrukce domu č. p. 1745, Nám. B. Hrozného“, na částku 500 tis. Kč.


Bod č. 18 Zpráva o rozšíření služeb České pošty, s. p.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Ing. Kváč, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM I. bere na vědomí zprávu o rozšíření služeb České pošty, s. p., na adrese Jiráskova 5, 289 22 Lysá nad Labem - Litol, II. schvaluje návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 8. rozpočtové opatření spočívající ve zřízení nové položky Služby České pošty v částce 150 tis. Kč převodem z rezervního fondu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o rozšíření služeb České pošty, s. p., na adrese Jiráskova 5, 289 22 Lysá nad Labem - Litol,


II. s c h v a l u j e

návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2018 – 8. rozpočtové opatření spočívající ve zřízení nové položky Služby České pošty v částce 150 tis. Kč převodem z rezervního fondu.

Ve 20:40 hodin odchod p. Buriana z jednání ZM (počet členů ZM 13).


Bod č. 19 Informativní zpráva o možnostech a cenových relací na úpravu polní cesty mezi ul. Poděbradova a Litolí.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM schvaluje realizaci veřejné zakázky na úpravu polní cesty mezi ul. Poděbradovou a Litolí v cenové cca 1,5 mil. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 11 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel sePan starosta přednesl původní návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu
o možnostech a cenových relací na úpravu polní cesty mezi ul. Poděbradova a Litolí.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o možnostech a cenových relací na úpravu polní cesty mezi ul. Poděbradova a Litolí.


Bod č. 20 Informace České asociace odpadového hospodářství.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Gregora na usnesení – ZM konstatuje, že se připojuje k návrhu usnesení České asociace odpadového hospodářství ze dne 17. 01. 2018.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města


k o n s t a t u j e,

že se připojuje k návrhu usnesení České asociace odpadového hospodářství ze dne 17. 01. 2018.


Bod č. 21 Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu dne 14. 03. 2018.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Kváč, p. starosta, pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM ruší Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 7 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 14. 03. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 14. 03. 2018.


Bod č. 22 Instalace chytré lampy v soustavě veřejného osvětlení.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška, p. Kodeš, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – ZM I. schvaluje úpravu rozpočtu města pro rok 2018 - rozpočtové opatření spočívající v navýšení výdajové položky 3631 Veřejné osvětlení – údržba o 400 tis. Kč (původně 950 tis. Kč) a v ponížení investiční položky 2212 - Záloha oddílu – rezerva o 400 tis. Kč (původně 1.388 tis. Kč), II. ukládá radě města zabezpečit potřebné kroky k instalaci a testovacímu provozu lampy veřejného osvětlení ve spolupráci se společností Pražská energetika, a. s. Termín: 30. 06. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 13 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

zdržel se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Bod č. 23 Odstranění pevné překážky provozu na místní komunikaci před firmou KOVONA, a. s.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednes návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM ukládá starostovi města 1) podat na Odbor dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem žádost o odstranění pevné překážky provozu na místní komunikaci před firmou Kovona, a. s., 2) zajistit neprodlenou realizaci rozhodnutí o odstranění této překážky provozu na místní komunikaci města, 3) projednat s PČR úpravu dopr. značení tohoto úseku tak, aby byl zajištěn obousměrný průjezd pro osobní vozy.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 8 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti

Bod č. 24 Žádost pí Králové o začlenění kanalizačních přípojek RD – Tři chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace.


Bod byl projednán za bodem č. 2.


III. Diskuse.


p. Mgr. Havelka

- na Sídlišti se údajně propichují gumy u aut, zda se to řeší. Odpověděl p. Bc. Přibyl, že oficiálně tento skutek nebyl na žádné policii oznámen, ale jistá opatření byla dohodnuta,


- dotázal se, jak postupuje záležitost výstavby kapličky sv. Huberta. Odpověděl p. starosta, stavební úřad pro stavbu kapličky vydal územní i stavební povolení, stavba je v souladu s územním plánem, dosazeny tam budou 2 stromy,


- dotázal se, zda hřiště na Řehačce bude travnaté, a kdy bude vybudované. Bylo odpovězeno, že hřiště bude travnaté, bez oplocení. V současné době se čeká na převod pozemku a do rozpočtu města je nutné začlenit finanční prostředky na PD na vybudování hřiště.


p. Ing. Eliška

- doporučil zveřejnit koncepci sportku na webových stránkách města,

- doporučil, aby se v diskusích na facebooku vyjadřoval pouze mluvčí úřadu.


IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla podána.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:40 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

09. 04. 2018


Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Kolman J. p. Ing. Eliška P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:23:35 | přečteno 22x | jiri.virava
load