01. Zápis ZM 21.02.2018

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 21. 02. 2018 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

pí Fischerová Romana

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr (příchod v 18:20 hodin)

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (14 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Mgr. Kopecký se na jednání dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Bc. Robeš M. a p. Mgr. Havelka J. Do návrhové komise byli navrženi p. Kolman J., p. Ing. Gregor a p. Burian J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 21. 02. 2018 p. Bc. Robeše M. a p. Mgr. Havelku J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Kolman J., p. Ing. Gregor P. a p. Burian J.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 13. 12. 2017 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla všem členům zastupitelstva města zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města.

Pan Mgr. Fajmon připomenul, že již v červnu 2017 upozorňoval na suché stromy a požadoval jejich pokácení. Do dnešního dne žádný suchý strom poražen nebyl. Doporučil, aby se kácení stihlo v době vegetačního klidu.

Pan tajemník představil novou referentku na finančním odboru pí Soustružníkovou, v kanceláři městského úřadu pí Freibergovou, na odboru vnitřních věcí pí Šťastnou a nového vedoucího technické skupiny p. Schirla.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 30 bodů. Dodatečně byl pí Ing. Polenovou zaslán návrh na rozšíření bodu č. 19 - úpravy rozpočtu, a to ještě rozpočtu na rok 2017 (přesun mezi oddílem Vnitřní správa a Městská policie) dle doporučení auditorské firmy, a úpravy rozpočtu na rok 2018, dočasný přesun finančních prostředků z investičního sociální fondu na zajištění zkušebního provozu Senior taxi.


Pan Mgr. Fajmon doporučil do programu zařadit projednání dopisu zástupce ředitele městské policie s poděkováním zastupitelstvu města za chystané přemístění služebny MěP do objektu, který v současné době užívá P ČR a nadále by ho užívaly obě složky policie. Bylo dohodnuto, že dopis bude projednán jako bod č. 31.


Z řad občanů, p. Ing. Mokoš, požádal o předsunutí projednání bodu č. 22 (dle pozvánky).


Pan starosta doporučil předsunout také bod č. 2 (dle pozvánky) PD – Sportovní hala v ul. Komenského a projednat ho jako bod č. 1. Jako bod č. 2 navrhl projednat bod č. 22 (dle pozvánky) Řešení vodovodního řadu a kanalizace do průmyslové zóny Poděbradova a ulice Průmyslová a dále postupovat dle zaslané pozvánky na dnešní jednání ZM.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 21. 02. 2018 včetně rozšíření.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 21. 02. 2018 včetně rozšíření.


Schválený program jednání:

1. Urbanistická studie uspořádání okolí budoucí sportovní haly v Komenského ulici.

2. Informace o dopisu p. Ing. Mokoše ohledně situace s vodovodním řadem a kanalizací v areálu průmyslové zóny Poděbradova a Průmyslová ulice.

3. Plánovací smlouva s PMS, spol. s r. o., na výstavbu infrastruktury pro bytový dům.

4. Žádost o prodej části pozemků v ul. Komenského.

5. Prodej části obecních pozemků p. č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52, k. ú. Lysá n. L.

6. Prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Rybníčku.

7. Odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p. č. PK 3009 a PK 2832, k. ú. Lysá n. L.

8. Odkup infrastruktury – kanalizace v ul. Hrabanov – investor pí Stehnová.

9. Odkup infrastruktury – kanalizace v ul. Hrabanov – investor p. MUDr. Berka.

10. Podání žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 138/2 na SPÚ.

11. Převod infrastruktury vybudované MS development, s. r. o., do majetku Města Lysá n. L.

12. Plánovací smlouva na stavbu Prodloužení hl. kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce.

13. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006 a p. č. st. 2718, včetně staveb občanského vybavení (vstupní objekt do podchodu na lyské a litolské straně).

14. Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací, a to na činnost OS Hippodrom, Prvomájový dostih cena města a 140 let SDH Lysá n. L.

15. Výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“.

16. Změna č. 3 a úprava regulačního plánu Lysá n. L. – Vysoká mez.

17. Určení zastupitele pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu Lysá n. L.

18. Zřízení parkové zeleně v lokalitě 30 za areálem Kovony, a. s.

19. Volba přísedících Okresního soudu Nymburk pro volební období 2018 – 2022.

20. Úprava rozpočtu města na rok 2018.

21. Koncepce sportu Města Lysá nad Labem.

22. Zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 24. 11. 2017 a Informace o žádosti obyvatel městské části Dvorce o řešení stavu nezpevněné komunikace od křižovatky silnice II/331 – hájenka – směr Stará Lysá, a požadavku na realizaci 2 – 3 sloupů VO.

23. Zápis z jednání KV dne 29. 01. 2018.

24. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 31. 01. 2018.

25. IZ o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2017.

26. Informace od SPÚ, ze dne 04. 12. 2017, ve věci převodu pozemků p. č. 514/21 a 514/8, oba k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova.

27. Informace o uzavření Smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2018.

28. IZ ve věci pozemků p. č. 3628/71 a p. č. 3628/73, k. ú. Lysá n. L., v lokalitě Řehačka.

29. Zápis z jednání FV dne 07. 02. 2018.

30. Koupě pozemků p. č. 823/15 a 3815, k. ú. Lysá n. L.

31. Dopis zástupce ředitele městské policie s poděkováním zastupitelstvu města za chystané přemístění služebny MěP do objektu, který v současné době užívá P ČR a nadále by ho užívaly obě složky policie.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1 PD - Sportovní hala v ulici Komenského – zadávací dokumentace.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, zástupci ateliéru Machar, p. Ing. Eliška, p. Ing. arch. Ritter (městský architekt), p. Bc. Robeš, p. Ing. Kváč, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh upraveného usnesení – ZM I. bere na vědomí předloženou urbanistickou studii uspořádání okolí budoucí sportovní haly v Komenského ulici zpracovanou Ing. arch. Petrem Macharem, II. schvaluje urbanistickou studii ve variantě C - jako součást zadávací dokumentace pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, pro výstavbu „Sportovní hala Lysá nad Labem“ s tím, že pro zpracovatele PD bude závazné řešení nástupní plochy, haly a parkoviště.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou urbanistickou studii uspořádání okolí budoucí sportovní haly v Komenského ulici zpracovanou Ing. arch. Petrem Macharem,


II. s c h v a l u j e

urbanistickou studii ve variantě C - jako součást zadávací dokumentace pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, pro výstavbu „Sportovní hala Lysá nad Labem“ s tím, že pro zpracovatele PD bude závazné řešení nástupní plochy, haly a parkoviště.


Bod č. 2 Řešení vodovodního řadu a kanalizace do průmyslové zóny Poděbradova a ulice Průmyslová.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Mokoš (žadatel), p. PaedDr. Štěpánek (VO MI), p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Burian, p. Kolman.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmon na usnesení – ZM I. bere na vědomí dopis p. Ing. Mokoše ohledně situace s vodovodním řadem a kanalizací v areálu průmyslové zóny Poděbradova a Průmyslová ulice, II. ukládá 1) panu starostovi jednat s firmou Sport Arsenal, s. r. o., o řešení vodovodního řadu do této lokality včetně možnosti výkupu stávající vodovodní přípojky. Termín: 30. 04. 2018. 2) RM zpracovat návrh na řešení odkanalizování této lokality s vedením kanalizačního řadu v ulici Průmyslová po pozemku města p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., ve spolupráci s panem Ing. Mokošem a společností Stavokomplet, s. r. o. Termín: 30. 04. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

dopis p. Ing. Mokoše ohledně situace s vodovodním řadem a kanalizací v areálu průmyslové zóny Poděbradova a Průmyslová ulice,

II. u k l á d á

1) panu starostovi jednat s firmou Sport Arsenal, s. r. o., o řešení vodovodního řadu do této lokality včetně možnosti výkupu stávající vodovodní přípojky,

Termín: 30. 04. 2018


2) RM zpracovat návrh na řešení odkanalizování této lokality s vedením kanalizačního řadu
v ulici Průmyslová po pozemku města p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., ve spolupráci s panem Ing. Mokošem a společností Stavokomplet, s. r. o.

Termín: 30. 04. 2018

Bod č. 3 Plánovací smlouva s PMS, spol. s r. o., na výstavbu infrastruktury pro bytový dům v bývalém areálu ČSAP.


V 18:20 hodin příchod p. Mgr. Kopecký (počet členů ZM 15).


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Svoboda a p. Ing. Sobotka (zástupce PMS, s. r. o.,
a projektant), Ing. arch. Ritter (městský architekt), p. Ing. Eliška, p. Bc. Robeš, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Kodeš, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje plánovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Lysá n. L. a PMS, s. r. o., ve věci odstranění části domu č. p. 1745 na pozemku p. č. 29/8 a vybudování infrastruktury v souvislosti s výstavbou bytového domu v bývalém areálu ČSAP, II. pověřuje starostu města k podpisu plánovací smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 1 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

plánovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Lysá n. L. a PMS, s. r. o., ve věci odstranění části domu č. p. 1745 na pozemku p. č. 29/8 a vybudování infrastruktury v souvislosti s výstavbou bytového domu v bývalém areálu ČSAP,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu plánovací smlouvy.


Bod č. 4 Žádost o prodej části pozemků v ul. Komenského, Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Eliška, pí Messnerová (žadatelka), p. Burian, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2 o ploše cca 46 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 2646/2
o ploše cca 161 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, paní Haně Messnerové, trvale bytem Komenského 635/7, Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej bude zveřejněn na úřední desce až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2 o ploše cca 46 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 2646/2 o ploše cca 161 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, paní Haně Messnerové, trvale bytem Komenského 635/7, Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej bude zveřejněn na úřední desce až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku.


Bod č. 5 Žádost o prodej části pozemků v křižovatce ul. Na Písku a Přemyslova, Lysá n. L.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52 o celkové ploše cca 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, manželům Ing. Tomáši Čapkovi a Ing. Lence Čapkové, oba trvale bytem Na Písku 1966, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

mimo

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 8

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52
o celkové ploše cca 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, manželům Ing. Tomáši Čapkovi a Ing. Lence Čapkové, oba trvale bytem Na Písku 1966, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,


Bod č. 6 Prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, k. ú. Lysá n. L|., ul. Na Rybníčku.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, nově označené dle GP č. 3293-11/2018 jako pozemek p. č. 3451/101 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Na Rybníčku, manželům Furgaľák Aloiz a Furgaľáková Pavlína, oba bytem Na Rybníčku 2106, Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 31. 05. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, nově označené dle GP č. 3293-11/2018 jako pozemek p. č. 3451/101 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Na Rybníčku, manželům Furgaľák Aloiz a Furgaľáková Pavlína, oba bytem Na Rybníčku 2106, Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje
a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31. 05. 2018.


Bod č. 7 Výkup podílu 1/5 z pozemků p. č. PK 3009 a PK 2832 v k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p. č. PK 3009 a PK 2832, k. ú. Lysá n. L., od pana Bc. Petra Kaplana, trvale bytem Rudolfa Holeky 634/1, 198 00 Praha 9, za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá starostovi města vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 31. 08. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p. č. PK 3009 a PK 2832, k. ú. Lysá n. L., od pana Bc. Petra Kaplana, trvale bytem Rudolfa Holeky 634/1, 198 00 Praha 9, za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít,

Termín: do 31. 08. 2018


Bod č. 8 Odkup infrastruktury - kanalizace v ul. Hrabanov, investor pí Stehnová.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření kupní smlouvy s pí Stehnovou na odkoupení nově vybudovaného kanalizačního řadu v ulici Hrabanov do majetku Města Lysá n. L. za částku 75.000 Kč, II. pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy s pí Stehnovou na odkoupení nově vybudovaného kanalizačního řadu v ulici Hrabanov do majetku Města Lysá n. L. za částku 75.000 Kč,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupní smlouvy.


Bod č. 9 Odkup infrastruktury - kanalizace v ul. Hrabanov, investor MUDr. Berka.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. MUDr. Berkou na odkoupení nově vybudovaného kanalizačního řadu v ulici Hrabanov do majetku Města Lysá n. L. za částku 99.290 Kč, II. pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy s p. MUDr. Berkou na odkoupení nově vybudovaného kanalizačního řadu v ulici Hrabanov do majetku Města Lysá n. L. za částku 99.290 Kč,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupní smlouvy.

Bod č. 10 Podání žádosti o úplatný převod pozemku p. č. 138/2, k. ú. Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, na Státní pozemkový úřad prostřednictví Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav s tím, že by se jednalo o kupní cenu dle znaleckého posudku, včetně úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podání žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, na Státní pozemkový úřad prostřednictví Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav s tím, že by se jednalo o kupní cenu dle znaleckého posudku, včetně úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN.


Bod č. 11 Odkup infrastruktury v ul. Jedličkova od MS development, s. r. o.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje kupní smlouvu s MS development, s. r. o., na odkoupení nově vybudované infrastruktury na pozemku p. č. 490/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Jedličkova, do majetku Města Lysá n. L. za 1 Kč, II. pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

kupní smlouvu s MS development, s. r. o., na odkoupení nově vybudované infrastruktury na pozemku p. č. 490/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Jedličkova, do majetku Města Lysá n. L. za 1 Kč,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupní smlouvy.


Bod č. 12Plánovací smlouva na prodloužení hl. kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce s p. Jermářem a p. Dvořákem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření plánovací smlouvy s p. Jermářem a p. Dvořákem na stavbu - prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce, II. pověřuje starostu města k podpisu plánovací smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření plánovací smlouvy s p. Jermářem a p. Dvořákem na stavbu - prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu plánovací smlouvy.


Bod č. 13 Narovnání vlastnických vztahů v žst. Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Ing. Kopecký (VO SM), pí Javorčíková (SM).


Pan starosta přednesl na návrh p. Mgr. Havelky a p. Mgr. Fajmona doplněný návrh usnesení – ZM schvaluje 1) zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za celkovou kupní cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 1381/18/17 ze dne 18. 12. 2017. Podmínkou je zachování práva průchodu bez omezení
a respektování předkupního práva. 2) navrženou kupní cenu za účelem podání žádosti SŽDC
o uvolnění prostředků ze SFDI na odkup obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně).


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za celkovou kupní cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 1381/18/17 ze dne 18. 12. 2017. Podmínkou je zachování práva průchodu bez omezení a respektování předkupního práva.


2) navrženou kupní cenu za účelem podání žádosti SŽDC o uvolnění prostředků ze SFDI na odkup obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně).


Bod č. 14. Uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na činnost OS Hippodrom, Prvomájový dostih cena města a 140 let SDH Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost OS Hippodrom, b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na Prvomájový dostih cena, c) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 140 let SDH Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost OS Hippodrom,

b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na Prvomájový dostih cena,

c) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 140 let SDH Lysá nad Labem.


Bod č. 15 Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Eliška, p. Ing. arch. Ritter (městský architekt), p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Kváč, p. Burian, p. Bc. Robeš, p. Ing. Drbohlav (dopravní inženýr).


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje 1) výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, kde s vítězným sdružením XTOPIX architekti, s. r. o.,
a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), byla dojednána cena za projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení za cenu 3.073.000 Kč + DPH, a který byl schválen komisí dne 29. 11. 2017, včetně předložené smlouvy o dílo. 2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 2. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky s názvem „PD Husovo náměstí“ na částku 400 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 300 tis. Kč, II. ukládá panu Bc. Martinu Robešovi shromáždit připomínky objednatele k návrhu a předložit ZM 28. 03. 2018. Připomínky je nutné zaslat mailem do 10. 03. 2018. III. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, kde
s vítězným sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), byla dojednána cena za projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení za cenu 3.073.000 Kč + DPH,
a
který byl schválen komisí dne 29. 11. 2017, včetně předložené smlouvy o dílo.


2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 2. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky s názvem „PD Husovo náměstí“ na částku 400 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 300 tis. Kč,


II. u k l á d á

panu Bc. Martinu Robešovi shromáždit připomínky objednatele k návrhu a předložit ZM 28. 03. 2018. Připomínky je nutné zaslat mailem do 10. 03. 2018.


III. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dílo.


Bod č. 16 Změna č. 3 a úprava regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Ing. Kučerová (stavební úřad), p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Skuhrovec (žadatel).


Pan Mgr. Kopecký oznámil, že z důvodu podjatosti nebude o tomto bodu hlasovat.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. souhlasí 1) s pořízením změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez zkráceným způsobem spojeným s úpravou regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez, 2) s obsahem změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez: úprava regulačního plánu bude řešit převedení regulačního plánu na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění a změna se bude týkat: a) uvedení regulačního plánu Vysoká Mez do souladu s územním plánem Lysá nad Labem, b) navržení nového dělení pozemků podél ulice Družstevní, c) nahrazení územního rozhodnutí o dělení pozemků regulačním plánem v části s nově navrženým dělením podél ulice Družstevní, II. určuje zastupitele p. Ing. Grochola, CSc., pro zpracování změny č. 3 regulačního plánu Vysoká Mez.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

nehlasoval

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města


I. s o u h l a s í

1) s pořízením změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez zkráceným způsobem spojeným s úpravou regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,


2) s obsahem změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez: úprava regulačního plánu bude řešit převedení regulačního plánu na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění a změna se bude týkat:

a) uvedení regulačního plánu Vysoká Mez do souladu s územním plánem Lysá nad Labem,
b) navržení nového dělení pozemků podél ulice Družstevní,

c) nahrazení územního rozhodnutí o dělení pozemků regulačním plánem v části s nově navrženým dělením podél ulice Družstevní,


II. u r č u j e
zastupitele p. Ing. Grochola, CSc., pro zpracování změny č. 3 regulačního plánu Vysoká Mez.


Bod č. 17 Zpráva o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem – Výběr určeného zastupitele.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM určuje zastupitele p. Ing. Grochola, CSc., pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města


u r č u j e

zastupitele p. Ing. Grochola, CSc., pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem.


Bod č. 18 Podklady pro možné zřízení ploch zeleně na západní straně města.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Javorčíková (SM), p. Mgr. Havelka, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl upravený návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – RM bere na vědomí seznam dotčených pozemků v lokalitě 30, 61b, 25b a 58b jih Za Cukrovarem: Na Zemské stezce – Mírová - Jiráskova včetně sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŽPaZ, ze dne 23. 11. 2017, ve věci možnosti zřízení parkové zeleně v lokalitě 30.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

seznam dotčených pozemků v lokalitě 30, 61b, 25b a 58b jih Za Cukrovarem: Na Zemské stezce - Mírová - Jiráskova včetně sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŽPaZ, ze dne 23. 11. 2017, ve věci možnosti zřízení parkové zeleně v lokalitě 30.


Bod č. 19 Volba přísedících OS Nymburk na volební období 2018 – 2022.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM volí přísedícími OS Nymburk na volební období 2018 – 2022 pí Libuši Férovou, pí Jaroslavu Labutovou a p. Pavla Jehličku.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města


v o l í

přísedícími OS Nymburk na volební období 2018 – 2022 pí Libuši Férovou, pí Jaroslavu Labutovou a p. Pavla Jehličku.


V souladu s Jednacím řádem ZM pan starosta navrhl schválit prodloužení doby jednání o 2 hodiny.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města


s c h v a l u je

prodloužení doby dnešního jednání ZM o 2 hodiny.


Bod č. 20 Úprava rozpočtu města na rok 2018 - 3. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek, p. Ing. Eliška, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Kopecký, pí Fischerová, p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Ing. Grochol, CSc., p. Kodeš, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí 1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 34. a 35. rozpočtové opatření, 2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 1. rozpočtové opatření, 3) zprávu o závěrečném účtu za rok 2017, II. schvaluje 1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 36. rozpočtové opatření v oddílech 6171 a 5311 spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 1.003 tis. Kč z oddílu 6171 Vnitřní správa do oddílu 5311 Městská policie, 2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 3. rozpočtové opatření takto: a) vytvoření nové položky s názvem „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ s částkou 700 tis. Kč a snížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 700 tis. Kč, b) vytvoření nové položky Propagace sportovních projektů ve výši 100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2017, c) vytvoření nové položky individuální dotace pro NK Lysá nad Labem, z. s., ve výši 20.000 Kč na činnost nohejbalového klubu ze zůstatku účtech z roku 2017, d) zařazení příjmové položky dotace od Ministerstva zemědělství na akci vodovod
a kanalizaci v Byšičkách ve výši 7.272 tis. Kč a zároveň navýšení investiční výdajové položky o 7.272 tis. Kč, e) navýšení položky Opravy chodníků ve výši 1.700 tis. Kč a Údržba komunikací ve výši 220 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2017, f) navýšení položky nákup služeb v oddílu vnitřní správa o 220 tis. Kč jako příspěvek zaměstnavatele na stravenky zaměstnanců ze zůstatku na účtech z roku 2017, g) vytvoření nové položky Projekt Senior taxi ve výši 50 tis. Kč z Rezervního fondu, 3) doplnění rozpočtových pravidel v bodě 4 - Každou změnu rozpočtu projedná správce oddílu nejprve se starostou nebo místostarostou a dále ještě s vedoucí finančního odboru.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

mimo

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 34. a 35. rozpočtové opatření,

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 1. rozpočtové opatření,

3) zprávu o závěrečném účtu za rok 2017,


II. s c h v a l u j e

1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 36. rozpočtové opatření v oddílech 6171 a 5311 spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 1.003 tis. Kč z oddílu 6171 Vnitřní správa do oddílu 5311 Městská policie,

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 3. rozpočtové opatření takto:

a) vytvoření nové položky s názvem „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ s částkou 700 tis. Kč a snížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 700 tis. Kč,

  1. b) vytvoření nové položky Propagace sportovních projektů ve výši 100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2017,

  2. c) vytvoření nové položky individuální dotace pro NK Lysá nad Labem, z. s., ve výši 20.000 Kč na činnost nohejbalového klubu ze zůstatku účtech z roku 2017,

  3. d) zařazení příjmové položky dotace od Ministerstva zemědělství na akci vodovod a kanalizaci v Byšičkách ve výši 7.272 tis. Kč a zároveň navýšení investiční výdajové položky o 7.272 tis. Kč,

  4. e) navýšení položky Opravy chodníků ve výši 1.700 tis. Kč a Údržba komunikací ve výši 220 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2017,

  5. f) navýšení položky nákup služeb v oddílu vnitřní správa o 220 tis. Kč jako příspěvek zaměstnavatele na stravenky zaměstnanců ze zůstatku na účtech z roku 2017,


g) vytvoření nové položky Projekt Senior taxi ve výši 50 tis. Kč z Rezervního fondu,

3) doplnění rozpočtových pravidel v bodě 4 - Každou změnu rozpočtu projedná správce oddílu nejprve se starostou nebo místostarostou a dále ještě s vedoucí finančního odboru.


Bod č. 21 Koncepce sportu Města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Krumpholc, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Koncepci sportu Města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Koncepci sportu Města Lysá nad Labem.


Bod č. 22 Zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 24. 11. 2017 a Informace o žádosti obyvatel městské části Dvorce o řešení stavu nezpevněné komunikace od křižovatky silnice II/331 – hájenka – směr Stará Lysá, a požadavku na realizaci 2 – 3 sloupů VO.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 24. 11. 2017 a odpověď p. starosty ze dne 14. 02. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

mimo

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 24. 11. 2017 a odpověď p. starosty ze dne 14. 02. 2018.


Bod č. 23 Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 01. 2018.


V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. starosta, p. Ing. Eliška, p. Borecký (předseda FK Litol, z. s.)


Pan starosta přednesl upravený návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – ZM I. bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 01. 2018, II. ukládá odboru SM aktualizovat výpůjční smlouvu mezi Městem Lysá n. L. a FK Litol, z. s., a předložit ji ZM ke schválení dne 28. 03. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 01. 2018,


II. u k l á d á

odboru SM aktualizovat výpůjční smlouvu mezi Městem Lysá n. L. a FK Litol, z. s., a předložit ji ZM ke schválení dne 28. 03. 2018.


Bod č. 24 Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 31. 01. 2018.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat den 31. 01. 2018, II. ukládá RM zpracovat návrh variantních možností využití polní cesty mezi Poděbradovou ulicí a Litolí s využitím pozemků města a předložit ZM dne 28. 03. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat den 31. 01. 2018,


II. u k l á d á

RM zpracovat návrh variantních možností využití polní cesty mezi Poděbradovou ulicí a Litolí s využitím pozemků města a předložit ZM dne 28. 03. 2018.


Bod č. 25 Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2017.


V diskusi k bodu vystoupili p. Bc. Přibyl (ředitel MěP), p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka, p. Burian, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2017.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2017.


Bod č. 26 Informativní zpráva ve věci pozemků p. č. 514/21 a 514/8 v k. ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova ve vlastnictví SPÚ.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí sdělení od SPÚ ze dne 04. 12. 2017 ve věci převodu pozemků p. č. 514/21 a 514/8, oba k. ú. Lysá nad Labem, ulice Poděbradova
a to, že město by mohlo požádat o souhlas s umístěním stavby chodníku na předmětných pozemcích a po realizaci stavby, kolaudace a zařazení chodníku do pasportu komunikací by byl možný bezúplatný převod dle § 7 odst. 2 zákona o SPÚ.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

sdělení od SPÚ ze dne 04. 12. 2017 ve věci převodu pozemků p. č. 514/21 a 514/8, oba k. ú. Lysá nad Labem, ulice Poděbradova a to, že město by mohlo požádat o souhlas s umístěním stavby chodníku na předmětných pozemcích a po realizaci stavby, kolaudace a zařazení chodníku do pasportu komunikací by byl možný bezúplatný převod dle § 7 odst. 2 zákona
o SPÚ.


Bod č. 27 Smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2018.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí předložený návrh Smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh Smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2018.

Bod č. 28 Informativní zpráva ve věci pozemků p. č. 3628/71 a 3628/73 v k. ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informaci, že dne 31. 01. 2018 se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení s aukcí čís. SKO/073/2017 vyhlášeného dne 30. 12. 2017 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci koupě pozemku p. č. 3628/71 o výměře 89 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), a p. č. 3628/73 o výměře 115 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), dle usnesení RM č. 9 ze dne 09. 01. 2018. Vítězem se stal uchazeč s nabídkovou cenou ve výši 55.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informaci, že dne 31. 01. 2018 se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení s aukcí čís. SKO/073/2017 vyhlášeného dne 30. 12. 2017 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci koupě pozemku p. č. 3628/71 o výměře 89 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), a p. č. 3628/73
o výměře 115 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), dle usnesení RM č. 9 ze dne 09. 01. 2018. Vítězem se stal uchazeč s nabídkovou cenou ve výši 55.000 Kč.


Bod č. 29 Zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 02. 2018.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 02. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 02. 2018.


Bod č. 30 Koupě pozemků p. č. 823/15 a 3815 v k. ú. Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky a p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM ukládá RM pokračovat v jednání o koupi pozemků p. č. 823/15 o výměře 6.567 m2 a p. č. 3815
o výměře 146 m2, vše v k. ú. Lysá nad Labem. Termín: do 30. 04. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města


u k l á d á

RM pokračovat v jednání o koupi pozemků p. č. 823/15 o výměře 6.567 m2 a p. č. 3815
o výměře 146 m2, vše v k. ú. Lysá nad Labem.

Termín: do 30. 04. 2018


Bod č. 31 Dopis zástupce ředitele městské policie s poděkováním zastupitelstvu města za chystané přemístění služebny MěP do objektu, který v současné době užívá P ČR a nadále by ho užívaly obě složky policie.


Dopis nebyl samostatně projednáván, členové ZM konstatovali, že přemístění služebny bylo projednáno v rámci bodu č. 3 a schváleno plánovací smlouvou, která bude uzavřena mezi Městem Lysá n. L. a PMS, s. r. o.


Žádné usnesení nebylo navrženo.


III. Diskuse.


p. starosta

- podal informace o chystané rekonstrukci nadjezdu, stavba bude zahájena 01. 03. 2018 předáním staveniště, budou se připravovat přeložky sítí a budovat objízdná obslužná komunikace kolem Kovony, a. s. Kontrolní dny budou pravidelně 1 x za 14 dnů a za úřad se jich bude zúčastňovat zástupce odboru dopravy, správy majetku, městského investora
a stavebního úřadu. Od 15. 04. 2018 bude nadjezd na 19 měsíců uzavřen. V noci se bude řezat konstrukce nad kolejemi a do konce května 2018 by měl být stávající nadjezd odstraněn. Nový nadjezd bude z ocelové konstrukce. Informovanost občanů bude zajištěna na webu města, prostřednictvím televize manola video, mobilním rozhlasem a informovat se budou i městským rozhlasem. V jednání je otevření výdejního místa pošty v Litoli.

- uvedl, že pokračují projektové práce na ul. Čs. armády a Mírové, soutěžit by se mělo v létě
a stavba se pravděpodobně zahájí na jaře příštího roku,

- k mostu přes Labe uvedl, že se bude opravovat vozovka, ale vždy tak, aby jeden jízdní pruh byl průjezdný, opravovat by se měla i konstrukce (výměna ložisek) mostu, a to by na nezbytnou dobu byl most uzavřen zcela,

- informoval o projektové přípravě úpravy zatáčky za Jiřicemi.


p. Mgr. Havelka

- dotázal se, jaké má město již vydané povolení na rekonstrukci ul. Čs. armády a Mírové, p. starosta odpověděl, že ul. Čs. armády bude povolována společně s investicí Středočeského kraje, v ul. Mírové je samostatně pro město povolována kanalizace,

- dotázal se na stavbu VaK Byšičky, odpověděl p. PaedDr. Štěpánek (odbor MI), že stavba je od února přerušena, jakmile to počasí dovolí, bude se pokračovat,

- dotázal se na stavbu VaK Dvorce, odpověděl p. PaedDr. Štěpánek (odbor MI), že se soutěží zhotovitel,

- dotázal se na další vývoj ohledně Domova důchodců, odpověděl p. starosta, výstavba se na Středočeském kraji stále řeší, ale kraj do výstavby nového domova důchodců nepůjde, jestliže na ni nebude vyhlášen dotační titul,

- dotázal se na obchvat, v jaké fázi je projekt a zda je stále platné územní rozhodnutí, připomenul, že pozemky pro obchvat se vykupovaly na základě platného územního rozhodnutí a soupisu pozemků, který z něho vznikl. Smlouva o spolupráci se Středočeským krajem byla uzavřena s tím, že bude dopracována PD ke stavebnímu povolení. Pan starosta odpověděl, že na dopracování projektu firma Pragoprojekt pracuje, a jaká jsou platná rozhodnutí ve věcí výstavby obchvatu, je záležitostí projektantů a investora, tj. Středočeského kraje. Pan Mgr. Havelka požádal p. starostu, aby na příští jednání členům ZM k obchvatu předložil aktuální informace.


p. Ing. Gregor

- uvedl, že občané z Vichrovy ulice si stěžují na problém se stáčenou vodou ze zásobníku
u PENNY v Sokolské ulici, buď zásobník nefunguje, nebo je prázdný, ptají se, zda by se nedal další zásobník umístit v jejich lokalitě,

- uvedl, že poslední dobou je vysoce chlorovaná pitná voda.


p. Mgr. Fajmon

- dotázal se, zda výstavba kapličky sv. Huberta byla zveřejněna a je v souladu s územním plánem, odpověděla pí Šulcová (SÚ), že stavba kapličky je v souladu s ÚP, je umístěna v tzn. smíšené zóně, na stavbu bylo vydáno územní i stavební povolení, pozemek má malý počet sousedů, proto správní řízení nebylo prováděno veřejnou vyhláškou, p. Ing. Kopecký (SM) informaci doplnil, že souhlas se stavbou byl vydán, p. Mgr. Havelka upozornil, že při stavbě byl poškozen strom, p. Mgr. Fajmon připomenul, že podle zákona o obcích musí právo stavby schválit ZM, pan starosta odpověděl, že zítra bude celou záležitost se investorem řešit.pí Fischerová

- dotázala se, proč se opět uzavřela smlouva o výběru parkovného v době výstav s p. Hlavičkou, když se opakovaně hovořilo o tom, že výběr parkovného bude probíhat prostřednictvím města a pracovníků technické skupiny, pan tajemník odpověděl, že v současné době město, resp. technická skupina, ještě nemá k dispozici dostatečný počet pracovníků schopných výběr parkovného zajistit, proto byl p. Hlavička požádán, aby výběr parkovného v době výstav
v letošním roce ještě zajistil.

IV. Interpelace.


Pan Mgr. Havelka požádal pana tajemníka o předložení uzavřených smluv na užívání služebních vozidel k soukromým účelům.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 23:40 hodin ukončil.

Zapsala: Šťastná I.

23. 02. 2018
Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Bc. Robeš M. p. Mgr. Havelka J.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
Vytvořeno 3.10.2022 16:22:35 | přečteno 35x | jiri.virava
load