08. Zápis ZM 13.12.2017

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13. 12. 2017 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

pí Fischerová Romana (odchod v 19:30 hodin)

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Bc. Robeš Martin


Omluven: p. Mgr. Havelka Jiří


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (14 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se omluvil p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Kopecký P. a p. Ing. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Kváč D., p. Kodeš M. a p. Kolman J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 169

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 13. 12. 2017 p. Mgr. Kopeckého P. a p. Ing. Elišku P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 170

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Kodeš M. a p. Kolman J.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 01. 11. 2017 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla všem členům zastupitelstva města zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.

Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda byl naplněn novelizovaný zákon o střetu zájmů a všechny dotčené osoby podaly příslušná oznámení.

Pan tajemník odpověděl, že on jako podpůrný orgán všechny dotčené osoby do Centrálního registru oznámení zapsal a předal jim přihlašovací jméno a heslo. Nyní už je na každé konkrétní osobě, zda oznámení do 30. 11. 2017 podala či nikoliv. Odpovědnost a případný postih jde už za ní.

Pan tajemník představil novou referentku na odboru životního prostředí pí Ing. Samkovou, která nastoupila za p. Bc. Horčičku (myslivost, rybářství, lesní hospodářství).


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 25 bodů. Pan Mgr. Fajmon dodatečně všem členům ZM rozeslal e-mailem zápis z jednání Výboru pro obchvat, který bude projednán na závěr dnešního jednání. Od odboru MI členové ZM e-mailem obdrželi aktuální stav investičních akcí zařazených do rozpočtu města na rok 2017.

Pan starosta z programu jednání stáhl bod č. 8 (dle pozvánky) – Uzavření plánovací smlouvy – prodloužení hl. kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce. Zároveň doporučil předřadit projednání bodu č. 16 (dle pozvánky) Rozdělení nedočerpaných finančních prostředků z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem pro TSK Dynamik, z. s., Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek a FK Litol, mládež z. s., a bod č. 24 (dle pozvánky) Informativní zpráva o financování oddílu FK Litol a o rizikách stávajícího stavu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 13. 12. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 171

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 13. 12. 2017 včetně rozšíření.


Schválený program jednání:

1. Rozdělení nedočerpaných finančních prostředků z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem pro TSK Dynamik, z. s., Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek a FK Litol, mládež z. s.

2. Informativní zpráva o financování oddílu FK Litol a o rizikách stávajícího stavu.

3. Návrh na vydání změny č. 1A územního plánu.

4. Výkup části pozemku p. č. PK 2832, k. ú. Lysá n. L. pro výstavbu obchvatu města.

5. Prodej částí obecního pozemku p. č. 144/3, k. ú. Litol (p. č. 144/3 a 144/5).

6. Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol (p. č. 322/18).

7. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, k. ú. Lysá n. L.

8. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav.

9. Plánovací smlouva na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Komenského.

10. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za nebytové prostory.

11. PD – Sportovní hala v ulici Komenského – zadávací dokumentace.

12. Zápis z jednání Finančního výboru dne 13. 11. a 04. 12. 2017.

13. Úprava rozpočtu města na rok 2017.

14. Návrh rozpočtu města na rok 2018.

15. Veřejnoprávní smlouva s TK Slovan Lysá n. L. na poskytnutí finančního příspěvku na spoluúčast při realizaci projektu Závlaha 2017.

16. Veřejnoprávní smlouva s p. Lukášem Fuchsem na poskytnutí dotace na činnost a údržbu kin.

17. Doplnění stanov Mikroregionu Polabí.

18. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva.

19. Termíny jednání ZM v roce 2018.

20. Informace o petici – nesouhlas s prováděním výkopových prací v ulicích Škroupova
a Sokolovská v Lysé nad Labem.

21. Informace o petici – nesouhlas se zavedením placeného parkoviště P+R, ČD, Lysá nad Labem.

22. Informace o uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2018.

23. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 11. 2017.

24. Informace o ceně vodného a stočného v roce 2018.

25. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 06. 12. 2017.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1Rozdělení nedočerpaných finančních prostředků z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem pro TSK Dynamik, z. s., Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek a FK Litol, mládež z. s.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh upraveného usnesení – ZM I. schvaluje 1) částečnou revokaci usnesení ZM č. 8 z 15. 02. 2017 ve smyslu, že bude zrušeno schválení vyplacení finančního příspěvku ve výši 221.160 Kč TSK Dynamik, 2) zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2017-0070/ŠSK s TSK Dynamik, z. s., schválené dne 15. 02. 2017, dohodou, 3) úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 27. rozpočtové opatření spočívající ve snížení finančních prostředků na položce Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem o 221.160 Kč a zřízení nových položek: a) Finanční příspěvek na činnost Tanečního a sportovního klubu Dynamik, z. s. ve výši 73.720 Kč, b) Finanční příspěvek na činnosti spolku Dance Emotion Lysá nad Labem, ve výši 73.720 Kč, c) Finanční příspěvek na činnost FK Litol, mládež, z. s., ve výši 73.720 Kč, 4) vyplacení finančního příspěvku na činnost Tanečního a sportovního klubu Dynamik, z. s., ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy doplněné o účel využití, 5) Vyplacení finančního příspěvku na činnosti spolku Dance Emotion Lysá nad Labem, ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy, 6) Vyplacení finančního příspěvku na činnost FK Litol, mládež, z. s., ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy. II. revokuje své usnesení č. 144 ze dne 01. 11. 2017 v bodě II.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 172

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) částečnou revokaci usnesení ZM č. 8 z 15. 02. 2017 ve smyslu, že bude zrušeno schválení vyplacení finančního příspěvku ve výši 221.160 Kč TSK Dynamik,


2) zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2017-0070/ŠSK s TSK Dynamik,
z. s., schválené dne 15. 02. 2017, dohodou,


3) úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 27. rozpočtové opatření spočívající ve snížení finančních prostředků na položce Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem o 221.160 Kč a zřízení nových položek:

a) Finanční příspěvek na činnost Tanečního a sportovního klubu Dynamik, z. s. ve výši 73.720 Kč,

b) Finanční příspěvek na činnosti spolku Dance Emotion Lysá nad Labem, ve výši 73.720 Kč,

c) Finanční příspěvek na činnost FK Litol, mládež, z. s., ve výši 73.720 Kč,

4) vyplacení finančního příspěvku na činnost Tanečního a sportovního klubu Dynamik, z. s., ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy doplněné o účel využití,


5) Vyplacení finančního příspěvku na činnosti spolku Dance Emotion Lysá nad Labem, ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy,

6) Vyplacení finančního příspěvku na činnost FK Litol, mládež, z. s., ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy.


II. r e v o k u j e

své usnesení č. 144 ze dne 01. 11. 2017 v bodě II.


Bod č. 2 Informativní zpráva o financování oddílu FK Litol a o rizikách stávajícího stavu.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Krumpholc, diskutující z řad občanů, p. Ing. Eliška, p. Jareš (za FK Litol, mládež, z. s.), p. Mgr. Dostál, Dis.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o financování oddílu FK Litol a o rizikách stávajícího stavu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 173

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o financování oddílu FK Litol a o rizikách stávajícího stavu.


Bod č. 3 Vydání změny č. 1A územního plánu.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Ing. Kučerová (SÚ), p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM vydává změnu č. 1A územního plánu Lysá nad Labem.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 174

Zastupitelstvo města


v y d á v á

změnu č. 1A územního plánu Lysá nad Labem.


Bod č. 4 Výkup části pozemku p. č. PK 2832 o výměře 706 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2832 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: pan Otakar Hlavín, trvale bytem Na Zvonici 85, 250 65 Líbeznice, (podíl 1/10), paní Katarina Holoubek, Landersdorferstrasse 42, Bichov, 94034 Passau BRD, Spolková republika Německo, (podíl 1/5), pan Eduard Kaplan, trvale bytem K Botiči 1458/7, Vršovice, 101 00 Praha 10, (podíl 1/5), pan Peter Kaplan, trvale bytem Rudolfa Holeky 634/1, Černý Most, 198 00 Praha 9, (podíl 1/5) a paní Ivana Rosová, trvale bytem Dubiny č. ev. 261, 251 69 Velké Popovice, (podíl 1/10), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2832 o výměře 333 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2.000 Kč/ha/rok. II. ukládá starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít. Termín: do 31. 08. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2832 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: pan Otakar Hlavín, trvale bytem Na Zvonici 85, 250 65 Líbeznice, (podíl 1/10), paní Katarina Holoubek, Landersdorferstrasse 42, Bichov, 94034 Passau BRD, Spolková republika Německo, (podíl 1/5), pan Eduard Kaplan, trvale bytem K Botiči 1458/7, Vršovice, 101 00 Praha 10, (podíl 1/5), pan Peter Kaplan, trvale bytem Rudolfa Holeky 634/1, Černý Most, 198 00 Praha 9, (podíl 1/5) a paní Ivana Rosová, trvale bytem Dubiny č. ev. 261, 251 69 Velké Popovice, (podíl 1/10), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2832 o výměře 333 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít.

Termín: do 31. 08. 2018.


Bod č. 5 Prodej obecního pozemku p. č. 144/3, k. ú. Litol, ul. Dolejší.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh na usnesení – ZM I. schvaluje 1) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/3 o výměře 354 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu Martinovi Horovi, bytem Dolejší 516, Lysá n. L., a paní Veronice Rouskové, bytem Vojanova 993, Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ideální 1/2, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 2) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/5 o výměře 198 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, paní Michaele Nohejlové, bytem Dolejší 43/18, Lysá n. L., do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupní cena bude uhrazena ve splátkách ve lhůtě do 3 let od podpisu kupní smlouvy, a to tak, že do 30 dnů od podpisu smlouvy bude uhrazena splátka ve výši 65.000 Kč a zbylá částka 34.000 Kč bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč. II. ukládá starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I/1 a I/2 a smlouvy uzavřít. Termín: do 31. 05. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 176

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/3 o výměře 354 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu Martinovi Horovi, bytem Dolejší 516, Lysá n. L., a paní Veronice Rouskové, bytem Vojanova 993, Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ideální 1/2, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


2) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/5 o výměře 198 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, paní Michaele Nohejlové, bytem Dolejší 43/18, Lysá n. L., do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje
a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupní cena bude uhrazena ve splátkách ve lhůtě do 3 let od podpisu kupní smlouvy, a to tak, že do 30 dnů od podpisu smlouvy bude uhrazena splátka ve výši 65.000 Kč a zbylá částka 34.000 Kč bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I/1 a I/2 a smlouvy uzavřít.

Termín: do 31. 05. 2018.


Bod č. 6 Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol, ul. Dolejší.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, nově označené jako pozemek p. č. 322/18 o výměře 42 m2 (jedná se o připlocenou část pozemku k pozemku p. č. st. 12, k. ú. Litol), druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Litol, ulice Dolejší, dle geometrického plánu č. 829-73/2017, panu Martinu Horovi, bytem Dolejší 516, Lysá n. L., a paní Veronice Rouskové, bytem Vojanova 993, Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ideální ½ za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít. Termín: do 31. 05. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 177

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, nově označené jako pozemek p. č. 322/18 o výměře 42 m2 (jedná se o připlocenou část pozemku k pozemku p. č. st. 12, k. ú. Litol), druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Litol, ulice Dolejší, dle geometrického plánu č. 829-73/2017, panu Martinu Horovi, bytem Dolejší 516, Lysá n. L., a paní Veronice Rouskové, bytem Vojanova 993, Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ideální ½ za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít.

Termín: do 31. 05. 2018.


Bod č. 7 Žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Rybníčku, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta a p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63 o výměře cca 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Rybníčku, manželům Furgaľák Aloiz a Furgaľáková Pavlína, oba bytem Na Rybníčku 2100, Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej bude zveřejněn až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 178

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63 o výměře cca 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Rybníčku, manželům Furgaľák Aloiz
a Furgaľáková Pavlína, oba bytem Na Rybníčku 2100, Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje
a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej bude zveřejněn až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku.


Bod č. 8 Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav (vybudování infrastruktury k areálu RD v lokalitě Kačín), II. pověřuje starostu města k podpisu dodatku.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 179

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav (vybudování infrastruktury k areálu RD v lokalitě Kačín),


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu dodatku.Bod č. 9 Plánovací smlouva – kanalizace v ul. Komenského.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kopecký (SM), p. Ing. Kváč, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení navržený p. Mgr. Kopeckým – ZM I. schvaluje

uzavření plánovací smlouvy s p. Jiřím Šeflem, Lysá n. L., a s p. Ali Werfeli, Milovice, – na stavbu splašková kanalizace v ul. Komenského, Lysá n. L., doplněnou o termín realizace, a to buď v 7 – 8/2018, nebo až po kolaudaci rekonstrukce ulice Čs. armády, II. pověřuje starostu města k podpisu plánovací smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 180

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření plánovací smlouvy s p. Jiřím Šeflem, Lysá n. L., a s p. Ali Werfeli, Milovice, – na stavbu splašková kanalizace v ul. Komenského, Lysá n. L., doplněnou o termín realizace, a to buď v 7 – 8/2018, nebo až po kolaudaci rekonstrukce ulice Čs. armády,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu plánovací smlouvy.


Bod č. 10 Splátkový kalendář Štěpán Rinke.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Štěpánem Rinke, trvale bytem Kapitána Jaroše č. p. 270, Odolená Voda, okr. Praha – východ, s měsíčními splátkami ve výši 1.515 Kč, s termínem do 31. 10. 2021. Dluh je za prostor sloužící k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 181

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření splátkového kalendáře s panem Štěpánem Rinke, trvale bytem Kapitána Jaroše č. p. 270, Odolená Voda, okr. Praha – východ, s měsíčními splátkami ve výši 1.515 Kč, s termínem do 31. 10. 2021. Dluh je za prostor sloužící k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem.


Bod č. 11 PD - Sportovní hala v ulici Komenského – zadávací dokumentace.


K tomuto bodu byli na 18: hodinu přizváni projektanti, proto pan starosta doporučil projednání tohoto bodu odložit do doby jejich příchodu.

Projednávání bodu pokračovalo po bodu č. 19.


Bod č. 12Zápis z jednání Finančního výboru dne 13. 11. a 04. 12. 2017.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 13. 11. a 04. 12. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 182

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 13. 11. a 04. 12. 2017.


Bod č. 13 Úprava rozpočtu města na rok 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí úpravu rozpočtu města - rozpočtová opatření č. 23, 24, 25, 26 schválená radou města dle rozpočtových pravidel, II. schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2017 – 28. rozpočtové opatření takto:

1) Navýšení položky ve Vedlejší hospodářské činnosti – oprava a údržba bytového fondu  Milovice org. 101 celkem + 350 tis. Kč, z těchto rozpočtových položek:

 1. rozpočet po úpravě rozdíl

 2. pol. 3639-6121-5147 výměna olova a litiny v potrubí 200 0 - 200

 3. pol. 3631-6121-5146 el. přípojka vodárny ul. Žižkova 300 150 - 150

 4. a zároveň snížení příjmové položky Převod z vedlejší hospodářské činnosti z 25.000 tis. Kč na 24.650 tis. Kč.

2) Navýšení položky deratizace pol. 3612-5169-5097, celkem +70 tis. Kč, z těchto položek (tis. Kč):

 1. rozpočet po úpravě rozdíl

 2. pol. 3639-5169-2500 městský mobiliář 240 190 - 50

 3. pol. 3612-5169-4946 průkazy energet. náročnosti 50 30 - 20

3) Rozdělení rozpočtové částky 1.000.000 Kč pro technickou skupinu na položku provozní ve výši 300 tis. Kč a 700 tis. Kč na investice.


4) Snížení jednotlivých položek v rozpočtu města a jejich přesun v celkové výši 64.697 tis. Kč do rezervního fondu takto:

v tis. Kč

3322 Zámecký park oprava hlavní cesta - 850

3412 Oprava běžecké dráhy na víceúčelovém hřišti - 2.000

2212 Příprava projektů komunikace - 1.000

2212 PD komunikace Průmyslová - 340

2212 PD U Nové hospody - 180

2212 PD 28. října - 163

2212 Komunikace U Vodárny - 1.000

2219 PD Husovo náměstí - 150

2219 PD chodník Stržiště obě strany Sojovická, Kpt. Jaroše - 330

2212 Komunikace Ve Višňovce - 1.900

2212 Komunikace Na Vysoké mezi - 450

2219 PD chodník podél domů v Husově ulici - 300

2219 PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové - 380

2212 PD pěší a cyklodoprava přes Labe - 1.800

2212 PD Brandlova – revize - 340

2212 PD Parkoviště P+R nádraží - 600

2212 Bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích - 400

2310 VaK ČSA - 500

2321 Kanalizace vodovod Byšičky - 14.500

2321 Kanalizace Dvorce - 3.932

2321 Kanalizace Za Zámkem vč. PD - 2.000

2321 Kanalizace v ul. Za Pávem - 1.800

3111 PD a realizace MŠ Drážky - 1.867

3111 MŠ Mašinka PD rekonstrukce hosp. budovy - 400

3111 PD ZŠ TGM tělocvična - 900

3313 Kino a PD - 1.340

3322 Zámecké terasy další etapa - 600

3412 PD Sportovní hala - 2.300

3612 Dům č. p. 13 - 442

5512 Rekonstrukce hasičského auta T815 - 983

5512 PD hasičské zbrojnice - 700

3639 Výkup pozemků - 12.100

6171 Projekt výzvy 28 - 8.150


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 183

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

úpravu rozpočtu města - rozpočtová opatření č. 23, 24, 25, 26 schválená radou města dle rozpočtových pravidel,


II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města roku 2017 – 28. rozpočtové opatření takto:

1) Navýšení položky ve Vedlejší hospodářské činnosti – oprava a údržba bytového fondu  Milovice org. 101 celkem + 350 tis. Kč, z těchto rozpočtových položek:

 1. rozpočet po úpravě rozdíl

 2. pol. 3639-6121-5147 výměna olova a litiny v potrubí 200 0 - 200

 3. pol. 3631-6121-5146 el. přípojka vodárny ul. Žižkova 300 150 - 150

 4. a zároveň snížení příjmové položky Převod z vedlejší hospodářské činnosti z 25.000 tis. Kč na 24.650 tis. Kč.

2) Navýšení položky deratizace pol. 3612-5169-5097, celkem +70 tis. Kč, z těchto položek (tis. Kč): 1. rozpočet po úpravě rozdíl

 2. pol. 3639-5169-2500 městský mobiliář 240 190 - 50

 3. pol. 3612-5169-4946 průkazy energet. náročnosti 50 30 - 20

3) Rozdělení rozpočtové částky 1.000.000 Kč pro technickou skupinu na položku provozní ve výši 300 tis. Kč a 700 tis. Kč na investice.


4) Snížení jednotlivých položek v rozpočtu města a jejich přesun v celkové výši 64.697 tis. Kč do rezervního fondu takto:


v tis. Kč

3322 Zámecký park oprava hlavní cesta - 850

3412 Oprava běžecké dráhy na víceúčelovém hřišti - 2.000

2212 Příprava projektů komunikace - 1.000

2212 PD komunikace Průmyslová - 340

2212 PD U Nové hospody - 180

2212 PD 28. října - 163

2212 Komunikace U Vodárny - 1.000

2219 PD Husovo náměstí - 150

2219 PD chodník Stržiště obě strany Sojovická, Kpt. Jaroše - 330

2212 Komunikace Ve Višňovce - 1.900

2212 Komunikace Na Vysoké mezi - 450

2219 PD chodník podél domů v Husově ulici - 300

2219 PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové - 380

2212 PD pěší a cyklodoprava přes Labe - 1.800

2212 PD Brandlova – revize - 340

2212 PD Parkoviště P+R nádraží - 600

2212 Bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích - 400

2310 VaK ČSA - 500

2321 Kanalizace vodovod Byšičky - 14.500

2321 Kanalizace Dvorce - 3.932

2321 Kanalizace Za Zámkem vč. PD - 2.000

2321 Kanalizace v ul. Za Pávem - 1.800

3111 PD a realizace MŠ Drážky - 1.867

3111 MŠ Mašinka PD rekonstrukce hosp. budovy - 400

3111 PD ZŠ TGM tělocvična - 900

3313 Kino a PD - 1.340

3322 Zámecké terasy další etapa - 600

3412 PD Sportovní hala - 2.300

3612 Dům č. p. 13 - 442

5512 Rekonstrukce hasičského auta T815 - 983

5512 PD hasičské zbrojnice - 700

3639 Výkup pozemků - 12.100

6171 Projekt výzvy 28 - 8.150


Bod č. 14. Rozpočet města Lysá nad Labem na rok 2018.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2018 jako schodkový, v předloženém znění. Celkové příjmy jsou 216.336 tis. Kč, zdroje z minulých let činí 115.000 tis. Kč a celkové výdaje činí 331.336 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 184

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2018 jako schodkový, v předloženém znění. Celkové příjmy jsou 216.336 tis. Kč, zdroje z minulých let činí 115.000 tis. Kč a celkové výdaje činí 331.336 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


Bod č. 15 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spoluúčast při realizaci projektu Závlaha 2017 – TK Slovan Lysá nad Labem, z. s.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Eliška, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na realizaci projektu Závlaha 2017 s TK Slovan Lysá nad Labem, z. s.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 185

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření Veřejnoprávní smlouvy na realizaci projektu Závlaha 2017 s TK Slovan Lysá nad Labem, z. s.


Bod č. 16 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost a údržbu kin Lukáš Fuchs.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s p. Lukášem Fuchsem na poskytnutí dotace na činnost a údržbu kin.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 186

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření Veřejnoprávní smlouvy s p. Lukášem Fuchsem na poskytnutí dotace na činnost
a údržbu kin.


Bod č. 17 Doplnění stanov Mikroregionu Polabí – zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR).


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Eliška, p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ).


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje doplnění stanov Mikroregionu Polabí v čl. 4 Předmět činnosti – zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro členy Mikroregionu Polabí a jejich zřizované organizace.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 187

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

doplnění stanov Mikroregionu Polabí v čl. 4 Předmět činnosti – zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro členy Mikroregionu Polabí a jejich zřizované organizace.


Bod č. 18 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – RM schvaluje 1) svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

místostarosta 33.210 Kč

člen rady 7.380 Kč

předseda výboru/komise 3.690 Kč

člen výboru/komise 3.075 Kč

člen ZM bez dalších funkcí 1.845 Kč.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.

Odměna bude poskytována od 01. 01. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

2) uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, příspěvku na podporu zdravotních, kulturních
a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 1.000 Kč/rok.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 188

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

místostarosta 33.210 Kč

člen rady 7.380 Kč

předseda výboru/komise 3.690 Kč

člen výboru/komise 3.075 Kč

člen ZM bez dalších funkcí 1.845 Kč.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.

Odměna bude poskytována od 01. 01. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.


2) uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, příspěvku na podporu zdravotních, kulturních
a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 1.000 Kč/rok.

Bod č. 19 Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2018.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí termíny jednání RM v I. pololetí r. 2018, II. schvaluje termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2018 takto: 21. 02., 28. 03., 16. 05., 20. 06.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 189

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

termíny jednání RM v I. pololetí r. 2018,


II. s c h v a l u j e

termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2018 takto: 21. 02., 28. 03., 16. 05., 20. 06.


Pokračování projednávání bodu č. 11 PD - Sportovní hala v ulici Komenského – zadávací dokumentace.


V diskusi k bodu vystoupili projektanti Ateliéru Machar, p. Ing. Marek, p. Kodeš, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Kopecký, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. PaedDr. Štěpánek (MI), p. Burian, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje ideový návrh Ateliéru Machar – Sportovní hala v Lysé nad Labem, předložený na ZM dne 13. 12. 2017, jako součást zadávací dokumentace pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, pro výstavbu „Sportovní hala Lysá nad Labem“, II. jmenuje členy
a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která plní i funkci komise pro otevírání obálek, ve složení: člen komise – Jan Burian, Ing. Petr Gregor, Ing. Luděk Grochol, CSc., Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Petr Eliška, náhradníci členů komise – PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová, III. pověřuje starostu města ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 190

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

ideový návrh Ateliéru Machar – Sportovní hala v Lysé nad Labem, předložený na ZM dne 13. 12. 2017, jako součást zadávací dokumentace pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, pro výstavbu „Sportovní hala Lysá nad Labem“,


II. j m e n u j e

členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která plní i funkci komise pro otevírání obálek, ve složení: člen komise – Jan Burian, Ing. Petr Gregor, Ing. Luděk Grochol, CSc., Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Petr Eliška, náhradníci členů komise – PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,


III. p o v ě ř u j e

starostu města ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.


V 19:30 hodin odchod pí Fischerová (počet členů ZM 13).


Bod č. 20 Informace o petici - Nesouhlas s prováděním výkopových prací v ulicích Škroupova a Sokolovská v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí podanou petici – nesouhlas s prováděním výkopových prací v ulicích Škroupova a Sokolovská v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 191

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

podanou petici – nesouhlas s prováděním výkopových prací v ulicích Škroupova a Sokolovská v Lysé nad Labem.


Bod č. 21 Informace o petici - Nesouhlas se zavedením placeného parkoviště P+R ČD, Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí petici – nesouhlas se zavedením placeného parkoviště P+R, ČD, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 192

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

petici – nesouhlas se zavedením placeného parkoviště P+R, ČD, Lysá nad Labem.


Bod č. 22 Informace o Příkazní smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2018, kde částka na občana činí 180 Kč, celkem 1.702.800 Kč.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Příkazní smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2018,kde částka na občana činí 180 Kč, celkem 1.702.800 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 193

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Příkazní smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2018,kde částka na občana činí 180 Kč, celkem 1.702.800 Kč.


23 Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 11. 2017.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 11. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 194

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 11. 2017.


Bod č. 24 Informace o ceně vodného a stočného v roce 2018.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí stanovení ceny vodného a stočného na rok 2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 195

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

stanovení ceny vodného a stočného na rok 2018.


Bod č. 25 Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 06. 12. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta a p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení předložený p. Mgr. Fajmonem – ZM I. bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 06. 12. 2017, II. ukládá RM písemně oslovit vlastníky zemědělských pozemků o výměře nad 5.000 m2 v k. ú. Lysá n. L. a Litol, s žádostí
o vyslovení souhlasu pro zahájení pozemkových úprav v Lysé nad Labem. Termín: do 31. 03. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 196

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 06. 12. 2017,


II. u k l á d á

RM písemně oslovit vlastníky zemědělských pozemků o výměře nad 5.000 m2 v k. ú. Lysá n. L. a Litol, s žádostí o vyslovení souhlasu pro zahájení pozemkových úprav v Lysé nad Labem.

Termín: do 31. 03. 2018III. Diskuse.


p. Hrázský, z řad občanů,

- uvedl, že v minulosti se prodával pozemek za jejich domy v ul. U Nové hospody, který někteří občané chtěli koupit za účelem výstavby RD, ale stavební úřad je informoval, že tam RD postavit nejdou, že je to pozemek určený na parkoviště. Dotázal se, jak je možné, že když koupil pozemky podnikatel za účelem výstavby obytných domů, došlo ke změně územního plánu. Dále upozornil na havarijní stav panelové komunikace v ul. U Nové hospody s tím, že jim byla přislíbena náprava. Upozornil, že v tomto smyslu podávali vlastníci RD v této ulici i petici, která byla na ZM projednávána. Pan starosta odpověděl, že pozemky nebyly obecní, prodával je soukromník, a že ke změně územního plánu zřejmě došlo za minulého volebního období.

P. Mgr. Fajmon uvedl, že k jejich petici ZM přijalo usnesení, že se v roce 2017 zpracuje PD na rekonstrukci komunikace U Nové hospody.


p. Mgr. Kopecký

- upozornil, že cca 3 měsíce na Sídlišti je voda cítit po dezinfekci a je žlutá až rezavá.

Pan Ing. Kopecký (VO SM) odpověděl, že v odebrané vzorku vody byl zjištěn výskyt bakterií, a to díky odběrateli, který neměl ve svém objektu oddělený rozvod vody ze studně a z městského vodovodu a došlo k znečištění městské vody, proto bylo nutné vodu chlórem více dezinfikovat. Občasný zákal vody na Sídlišti je způsoben tím, že voda nejde nejprve do centrálního vodojemu, ale teče v této lokalitě přímo z přivaděče vody. Když se pak provádí opravy na vodovodním potrubí a voda se uzavře a zase zapne, dojde ke zvíření vody v přivaděči vody a voda po určitou dobu teče kalná.


p. Bc. Robeš

- informoval, že SÚS zaslala souhlasné stanovisko ke zřízení místa pro přecházení u Rodinného centra Parníček.


p. starosta

- informoval, že probíhají intenzivní jednání ohledně zástavby bývalého areálu ČSAP s investorem PMS, s. r. o., materiál bude předložen ZM buď na únorovém jednání ZM, nebo v případě nutnosti bude svoláno jednání ZM v lednu 2018,


- informoval, že byl vybrán zhotovitel nadjezdu v Lysé n. L., a to Metrostav, doba výstavby bude 19 měsíců, v únoru 2018 by mělo být předáno staveniště a koncem dubna 2018 by měl být nadjezd uzavřen.


IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla vznesena.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 20:15 hodin ukončil.

Zapsala: Šťastná I.

15. 12. 2017
Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr Kopecký P. p. Ing. Eliška P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
Vytvořeno 3.10.2022 16:47:33 | přečteno 91x | jiri.virava
load