07. Zápis ZM 01.11.2017

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 01. 11. 2017 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

p. Ing. Grochol Luděk, CSc. (příchod v 17:10 hodin)

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek (odchod ve 23:15 hodin)

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin


Omluven: pí Fischerová Romana


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (13 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se omluvila pí Fischerová Romana, p. Ing. Grochol, CSc., se na jednání dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Bc. Robeš M. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Burian J. a p. Krumpholc J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 139

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 01. 11. 2017 p. Bc. Robeše M. a p. Kolmana J.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 140

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Burian J. a p. Krumpholc J.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 20. 09. 2017 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla všem členům zastupitelstva města zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky. Pan tajemník poté představil 4 nové úředníky (p. Mgr. Dostála M., městského právníka, pí Dulovou, referentku SÚ, pí Ing. Samkovou, referentku odboru ŽP a pí Ing. Šmejkalovou, která zatím bude zaměstnána na dohodu a začátkem příštího roku by měla dočasně nahradit referentku odboru ŠSVZaK.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 27 bodů. Pan Bc. Robeš dodatečně všem členům ZM rozeslal e-mailem stanoviska komisí stavební, dopravy a životního prostředí k projednávaným bodům – ul. ČSA, Mírová a zástavba bývalého areálu ČSAP. Od odboru MI členové ZM e-mailem obdrželi aktuální stav investičních akcí zařazených do rozpočtu města na rok 2017.

Pan starosta z programu jednání stáhl bod č. 9 – Schválení výběru studie MŠ Drážky a doporučil předřadit bod č. 11 – Revokace části usn. ZM č. 5 ze dne 15. 02. 2017 – revitalizace a dostavba Husova náměstí.


V 17:10 hodin příchod p. Ing. Grochol, CSc. (počet členů ZM 14).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 01. 11. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 141

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 01. 11. 2017.


Schválený program jednání:

1. Revokace části usn. ZM č. 5 ze dne 15. 02. 2017 – revitalizace a dostavba Husova náměstí.

2. Uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce – akce „Mírová“.

3. Rozdělení pozastavené dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L. TSK Dynamik + veřejnoprávní smlouva.

4. Zrušení jednotky SDH Dvorce, kategorie JPO V.

5 Uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce – akce II/272 Lysá nad Labem, průtah“ – akce „ČSA“.

6. Dotace z Charitativního programu pro domácí hospic Nablízku, z. ú., + veřejnoprávní smlouva.

7. Veřejnoprávní smlouva se spol. Semiramis, z. ú.

8. Uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/331 Lysá n. L., rekonstrukce křižovatek.

9. Odsouhlasení varianty přístavby tělocvičny u ZŠ Litol vč. ceny stavby.

10. Projednání záměru PMS, spol. s. r. o., na výstavbu bytového domu a demolice části obecního domu č. p. 1745.

11. Darovací smlouva na pozemek pod komunikací od Povodí Labe, s. p.

12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace od Středočeského kraje.

13. Zápis z jednání Finančního výboru dne 11. 10. 2017.

14. Úprava rozpočtu města na r. 2017.

15. Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM.

16. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.

17. Schválení kandidatury na přísedící OS Nymburk pro volební období 2018 – 2022.

18. Prodej pozemků v lokalitě Řehačka formou výběrového řízení – informace od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

19. Zápis z OV Byšičky dne 04. 10. 2017.

20. Revokace usn. ZM č. 109 z 19. 07. 2017.

21. Výkup pozemků p. č. 610/90 a p. č. 610/91, k. ú. Lysá n. L.

22. Zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu.

23. IZ – Koncepce sportu Města Lysá n. L.

24. IZ – o výsledcích zápisů na školní rok 2017/2018 v MŠ a ZŠ v Lysé n. L.

25. IZ - Plán zimní údržby 2017/2018.

26. IZ – Nařízení města Lysá n. L. č. 4/2017, o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.
II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1. Zahájení jednacího řízení bez uveřejnění k akci „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, dle výsledků urbanisticko-architektonické soutěže.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Ing. Kohoutová, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. arch. Ritter, p. Ing. Kváč, p. Ing. Eliška, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh upraveného usnesení – ZM I. revokuje bod II a III usnesení ZM č. 5, ze dne 15. 02. 2017, II. schvaluje v souladu s ustanovením § 63 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na předcházející soutěž o návrh (dle § 143) s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, podat výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku se sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), III. jmenuje členy komise pro jednání v rámci jednacího řízení: Mgr. Hynek Fajmon, Mgr. Petr Eliška, Ing. arch. Jan Ritter, Ing. Petr Gregor, Ing. Karel Otava, náhradník: vedoucí odboru MI. Hodnotit nabídku může minimálně tříčlenná komise. IV. ukládá 1) odboru MI uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Markétou Kohoutovou, aby působila jako pověřená osoba zadavatele pro výše uvedené JŘBU, 2) odboru MI předložit RM výsledek jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k posouzení a předložení ZM ke schválení, 3) odboru MI vyzvat účastníka k předložení takové smlouvy o dílo, která umožní plnit postupně dle jednotlivých projektových fází.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

bod II a III usnesení ZM č. 5, ze dne 15. 02. 2017,


II. s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 63 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na předcházející soutěž o návrh (dle § 143) s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, podat výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku se sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1),III. j m e n u j e

členy komise pro jednání v rámci jednacího řízení: Mgr. Hynek Fajmon, Mgr. Petr Eliška, Ing. arch. Jan Ritter, Ing. Petr Gregor, Ing. Karel Otava, náhradník: vedoucí odboru MI. Hodnotit nabídku může minimálně tříčlenná komise.


IV. u k l á d á

1) odboru MI uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Markétou Kohoutovou, aby působila jako pověřená osoba zadavatele pro výše uvedené JŘBU,

2) odboru MI předložit RM výsledek jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k posouzení
a předložení ZM ke schválení,

3) odboru MI vyzvat účastníka k předložení takové smlouvy o dílo, která umožní plnit postupně dle jednotlivých projektových fází.


Bod č. 2. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce – akce „Mírová“.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. projektant ze spol. Pragoprojekt, a. s., p. Ing. Marek, p. Kodeš, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Kopecký, pí Ing. Chudobová (odbor MI), p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce, II. jmenuje za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Otavu, starostu města, Bc. Robeše, člena rady města, p. Buriana, místostarostu města, Ing. Chudobovou, odbor MI, Ing. Grochola, CSc., člena ZM, náhradníky: Ing. Gregora, člena ZM, Ing. Kváče, člena ZM, III. pověřuje RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce,


II. j m e n u j e

za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Otavu, starostu města, Bc. Robeše, člena rady města, p. Buriana, místostarostu města, Ing. Chudobovou, odbor MI, Ing. Grochola, CSc., člena ZM, náhradníky: Ing. Gregora, člena ZM, Ing. Kváče, člena ZM,


III. p o v ě ř u j e

RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby.


Bod č. 3. Vyplacení pozastavené dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L. TSK Dynamik + veřejnoprávní smlouva.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian, p. Ing. Eliška, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Havelka, p. Pivoňka (zástupce klubu Dance Emotion), p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, občanka z řad návštěvníků, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. trvá na svém usnesení č. 41, ze dne 29. 03. 2017, a to do doby vyjasnění právní stránky věci, II. ukládá kontrolnímu výboru prověření právních náležitostí klubu TSK Dynamik a oprávněnosti nároku na získání dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem. Termín: do 31. 12. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 144

Zastupitelstvo města


I. t r v á

na svém usnesení č. 41, ze dne 29. 03. 2017, a to do doby vyjasnění právní stránky věci,


II. u k l á d á

kontrolnímu výboru prověření právních náležitostí klubu TSK Dynamik a oprávněnosti nároku na získání dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

Termín: do 31. 12. 2017


Bod č. 4. Zrušení zásahové jednotky JPO V – Dvorce.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, pí Herclíková (předsedkyně OV Dvorce).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zrušení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo jednotky 218178.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zrušení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo jednotky 218178.


Bod č. 5. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akce „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ – akce „ČSA“.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. projektant ze spol. Pontex, p. Ing. Marek, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Marek (zahradní architekt), pí Marcaníková (předsedkyně OS Lysin), p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl upravený návrh na usnesení – ZM I. schvaluje uzavření Smlouvy
o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Lysá nad Labem, průtah, s doplněním předpokládaných nákladů v příloze č. 1, II. jmenuje za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Otavu, starostu města, Bc. Robeše, člena rady města, p. Buriana, místostarostu města, Ing. Chudobovou, odbor MI, Mgr. Havelku, člena ZM, III. pověřuje 1) RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby, 2) pana starostu k jednání se Středočeským krajem o využití žulových dlažebních kostek v zálivech pro autobusy a na parkovacích stáních v nově rekonstruovaných ulicích Čs. armády a Mírové.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 146

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Lysá nad Labem, průtah, s doplněním předpokládaných nákladů v příloze č. 1,


II. j m e n u j e

za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Otavu, starostu města, Bc. Robeše, člena rady města, p. Buriana, místostarostu města, Ing. Chudobovou, odbor MI, Mgr. Havelku, člena ZM,


III. p o v ě ř u j e

1) RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby,

2) pana starostu k jednání se Středočeským krajem o využití žulových dlažebních kostek v zálivech pro autobusy a na parkovacích stáních v nově rekonstruovaných ulicích Čs. armády a Mírové.


Bod č. 6. Dotace z Charitativního programu pro domácí hospic Nablízku, z. ú., + veřejnoprávní smlouva.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje dotaci z Charitativního programu pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., ve výši 200.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

dotaci z Charitativního programu pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., ve výši 200.000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu.


Bod č. 7. Veřejnoprávní smlouva se spol. Semiramis, z. ú.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Projednání bodu bylo přerušeno s tím, že se bude pokračovat poté, co se na jednání ZM dostaví přizvaný p. Ing. Najmon (ŠSVZaK). V projednávání se pokračovalo po bodu č. 9.


Bod č. 8. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Bc. Robeš, pí Ing. Chudobová, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření Smlouvy
o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek, II. jmenuje za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Otavu, starostu města, Bc. Robeše, člena rady města, p. Buriana, místostarostu města, Ing. Chudobovou, odbor MI, Ing. Grochola, CSc., člena ZM, III. pověřuje RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 148

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek,


II. j m e n u j e

za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Otavu, starostu města, Bc. Robeše, člena rady města, p. Buriana, místostarostu města, Ing. Chudobovou, odbor MI, Ing. Grochola, CSc., člena ZM,


III. p o v ě ř u j e

RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby.


Bod č. 9. Odsouhlasení výstavby tělocvičny u ZŠ Litol včetně ceny stavby.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Eliška (ředitel ZŠ v Litoli), p. Ing. Kváč, p. Ing. Gregor, p. Burian, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Marek (předseda školské rady v ZŠ Litol), p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí předloženou studii na výstavbu nové tělocvičny u ZŠ TGM v Litoli a předpokládanou cenu, II. souhlasí s pokračování této akce, III. ukládá odboru MI zajistit vytvoření odpovídající položky v rozpočtu města pro rok 2018. Termín ihned.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou studii na výstavbu nové tělocvičny u ZŠ TGM v Litoli a předpokládanou cenu,


II. s o u h l a s í

s pokračování této akce,


III. u k l á d á

odboru MI zajistit vytvoření odpovídající položky v rozpočtu města pro rok 2018.

Termín ihned.


Bod č. 7. Pokračování projednávání Veřejnoprávní smlouvy se spol. Semiramis, z. ú.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Najmon (ŠSVZaK).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi Městem Lysá nad Labem a organizací SEMIRAMIS, z. ú.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
Usnesení č. 150

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi Městem Lysá nad Labem a organizací SEMIRAMIS, z. ú.


Bod č. 10. Stanovisko OSM k předloženému záměru výstavby BD a bourání části domu č. p. 1745 (Policie ČR).


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. arch. Ritter, p. Bc. Robeš, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka, p. Blažek z řad občanů, p. Mgr. Fajmon, pí Fialová (SÚ), p. Ing. Eliška, p. Ing. Kopecký (SM).


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí stanovisko odboru SM k předloženému záměru na výstavbu bytového domu a demolice části domu č. p. 1745, včetně stanovisek jednotlivých komisí a Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města, II. ukládá 1) RM ve spolupráci s městským architektem a developerem projednat urbanistické souvislosti a předložit návrh řešení, 2) RM pozvat zástupce PMS, spol. s r. o., na příští zasedání ZM dne 13. 12. 2017, 3) stavebnímu úřadu předložit ZM dne 13. 12. 2017 regulativy v dané lokalitě dle platného územního plánu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

stanovisko odboru SM k předloženému záměru na výstavbu bytového domu a demolice části domu č. p. 1745, včetně stanovisek jednotlivých komisí a Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města,


II. u k l á d á

1) RM ve spolupráci s městským architektem a developerem projednat urbanistické souvislosti
a předložit návrh řešení,


2) RM pozvat zástupce PMS, spol. s r. o., na příští zasedání ZM dne 13. 12. 2017,


3) stavebnímu úřadu předložit ZM dne 13. 12. 2017 regulativy v dané lokalitě dle platného územního plánu.

Bod č. 11. Bezúplatný převod pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Brandlova.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření smlouvy darovací č. O994170147 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, II. ukládá starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu. Termín: do 31. 05. 2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluveno

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy darovací č. O994170147 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,


II. u k l á d á

starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu.

Termín: do 31. 05. 2018


Bod č. 12Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 500.000 Kč na výstavbu parkovacího zařízení na jízdní kola v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Kváč mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

mimo

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 153

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 500.000 Kč na výstavbu parkovacího zařízení na jízdní kola v Lysé nad Labem.


Bod č. 13. Zápis z Finančního výboru dne 11. 10. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 11. 10. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Bc. Robeš mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 154

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 11. 10. 2017.


Bod č. 14. Úprava rozpočtu města na r. 2017 – 22. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Ing. Marek, pí Mgr. Nováková (ředitelka ZŠ J. A. Komenského), PaedDr. Štěpánek (MI).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21 schválené dle rozpočtových pravidel, II. schvaluje úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 22. rozpočtové opatření takto: 1) zrušení investiční položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč a přesunutí částky do provozní položky Údržba komunikací s tím, že oprava komunikace Za Labem bude provedena začátkem r. 2018, 2) zřízení nové položky s názvem „MŠ Mašinka PD rekonstrukce hospodářské budovy“ ve výši 400 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 400 tis. Kč, 3) zřízení nové položky s názvem „PD komunikace Průmyslová“ ve výši 340 tis. Kč a ponížení pol. „Příprava projektů komunikace“ o 340 tis. Kč, 4) zřízení nové položky s názvem „PD kanalizace Višňovka“ s částkou 242 tis. Kč, a ponížení pol. „Kanalizace Dvorce“ o 242 tis. Kč, 5) zřízení nové položky s názvem „PD revitalizace části zámeckého parku“ s částkou 100 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 100 tis. Kč, 6) zřízení nové položky s názvem „ Dostavba pavilonu C a výstavba šaten“ ve výši 230 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 230 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

(p. Kodeš mimo jednací místnost

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

mimo

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21 schválené dle rozpočtových pravidel, II. schvaluje úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 22. rozpočtové opatření takto: 1) zrušení investiční položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč a přesunutí částky do provozní položky Údržba komunikací s tím, že oprava komunikace Za Labem bude provedena začátkem r. 2018, 2) zřízení nové položky s názvem „MŠ Mašinka PD rekonstrukce hospodářské budovy“ ve výši 400 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 400 tis. Kč, 3) zřízení nové položky s názvem „PD komunikace Průmyslová“ ve výši 340 tis. Kč a ponížení pol. „Příprava projektů komunikace“ o 340 tis. Kč, 4) zřízení nové položky s názvem „PD kanalizace Višňovka“ s částkou 242 tis. Kč, a ponížení pol. „Kanalizace Dvorce“ o 242 tis. Kč, 5) zřízení nové položky s názvem „PD revitalizace části zámeckého parku“ s částkou 100 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 100 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 155

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 16, č. 17, č. 18, č. 19, č. 20, č. 21 schválené dle rozpočtových pravidel,


II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 22. rozpočtové opatření takto:

1) zrušení investiční položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč a přesunutí částky do provozní položky Údržba komunikací s tím, že oprava komunikace Za Labem bude provedena začátkem r. 2018,


2) zřízení nové položky s názvem „MŠ Mašinka PD rekonstrukce hospodářské budovy“ ve výši 400 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 400 tis. Kč,


3) zřízení nové položky s názvem „PD komunikace Průmyslová“ ve výši 340 tis. Kč a ponížení pol. „Příprava projektů komunikace“ o 340 tis. Kč,


4) zřízení nové položky s názvem „PD kanalizace Višňovka“ s částkou 242 tis. Kč, a ponížení pol. „Kanalizace Dvorce“ o 242 tis. Kč,


5) zřízení nové položky s názvem „PD revitalizace části zámeckého parku“ s částkou 100 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 100 tis. Kč.


Bod č. 15. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2017-181/SM.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, Ing. Kopecký (SM).


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – ZM I. schvaluje dodatek č. 1
k plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM, II. pověřuje starostu města k podpisu dodatku č. 1.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM,

II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu dodatku č. 1.

Bod č. 16. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kopecký (SM), p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM I. schvaluje Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ s podmínkou, že akci uhradí investor, II. pověřuje starostu města k podpisu Dodatku č. 2.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ s podmínkou, že akci uhradí investor,

II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Dodatku č. 2.


Bod č. 17. Kandidatura pí Labutové J. a pí Férové L. na přísedící OS v Nymburce.


V diskusi k bodu vystoupili p. starost, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM schvaluje návrh kandidatury pí Labutové Jaroslavy, pí Férové Libuše, pí Chloupkové Marcely a p. Jehličky Pavla na přísedící Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2018 – 2022.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 158

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

návrh kandidatury pí Labutové Jaroslavy, pí Férové Libuše, pí Chloupkové Marcely a p. Jehličky Pavla na přísedící Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2018 – 2022.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje prodloužení doby jednání ZM o 1 hodinu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení doby jednání ZM o 1 hodinu.


Bod č. 18. Oznámení o prodeji pozemků p. č. 3628/71 a p. č. 3628/73, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon, pí Javorčíková (SM), p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – RM schvaluje účast města ve výběrovém řízení na koupi pozemků p. č. 3628/71 o výměře 89 m2, druh pozemku vodní plocha,a p. č. 3628/73 o výměře 115 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a konstatuje, že se jedná
o pozemky kolem vodní plochy Řehačka navazující na pozemky p. č. 3628/76 a p. č. 3628/74, které nejsou zapsány na listu vlastnictví v katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

účast města ve výběrovém řízení na koupi pozemků p. č. 3628/71 o výměře 89 m2, druh pozemku vodní plocha,a p. č. 3628/73 o výměře 115 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
a konstatuje, že se jedná o pozemky kolem vodní plochy Řehačka navazující na pozemky p. č. 3628/76 a p. č. 3628/74, které nejsou zapsány na listu vlastnictví v katastru nemovitostí.


Bod č. 19. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 04. 10. 2017.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 04. 10. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 04. 10. 2017.


Bod č. 20 Revokace části usnesení ZM z 19. 07. 2017 – změna podmínek


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Havelka, p. Krumpholc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu usnesení ZM č. 109, ze dne 19. 07. 2017, spočívající ve zrušení podmínky č. 1.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu usnesení ZM č. 109, ze dne 19. 07. 2017, spočívající ve zrušení podmínky č. 1.


Bod č. 21. Výkup pozemků p. č. 610/90 a p. č. 610/91, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, pí Javorčíková (SM), p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM výkup pozemků p. č. 610/90
a p. č. 610/91 v katastrálním území Lysá nad Labem za cenu 250 Kč/1 m2 s tím, že město zaplatí i související poplatky.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 163

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup pozemků p. č. 610/90 a p. č. 610/91 v katastrálním území Lysá nad Labem za cenu 250 Kč/1 m2 s tím, že město zaplatí i související poplatky.


Bod č. 22. Zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 18. 10. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 18. 10. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 164

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 18. 10. 2017.


23. Koncepce sportu Města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl upravený návrh usnesení – ZM odkládá projednání návrhu Koncepce sportu Města Lysá nad Labem na příští jednání ZM dne 13. 12. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

projednání návrhu Koncepce sportu Města Lysá nad Labem na příští jednání ZM dne 13. 12. 2017.


Bod č. 24. Informativní zpráva o výsledcích zápisů na školní rok 2017/2018 v MŠ a ZŠ v Lysé n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2017/2018 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 166

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2017/2018 v mateřských školách
a základních školách v Lysé nad Labem.


Bod č. 25. Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 2017/2018.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Havelka, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Plán zimní údržby komunikací
a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 2017/2018.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 167

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 2017/2018.


Bod č. 26. Nařízení města Lysá nad Labem č. 4/2017 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Havelka, p. Ing. Marek, p. Přibyl (MěP).


Ve 23:15 hodin odchod p. Mgr. Fajmon (počet členů ZM 13).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení města Lysá nad Labem č. 4/2017 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

omluven

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o mí

Nařízení města Lysá nad Labem č. 4/2017 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.


III. Diskuse.


p. Mgr. Havelka

- dotázal se, zda městu nedělní silný vítr způsobil nějakou škodu, pan starosta odpověděl, že se zatím ví o 3 spadlých stromech, přičemž největší škodu zřejmě způsobil topol v Komenského ulici, který spadl na garáž a poškodil její střechu. Uvedl, že ze zbylého pařezu je zřejmé, že topol byl vyhnilý a upozornil, že v podobném stavu budou i ostatní stromy, přitom se jedná
o značně frekventovaný chodník, a to hlavně dětmi, kteří tudy chodí do škol. Topoly město chtělo již vykácet, ale zatím nezískalo souhlas, protože v nich žijí netopýři. Pan Mgr. Kopecký doporučil, aby město trvalo na vykácení stromů a nové výsadbě tak, aby alej byl obnovena. Pan Mgr. Havelka upozornil, že na protější straně město bude stavět sportovní halu, takže doporučil obezřetnost při rozhodování o nové aleji.


p. Mgr. Kopecký

- dotázal se, kdy bude ZM představen p. Sedláček, coby nový zaměstnanec úřadu, a kdy bude podána informace, co vlastně dělá.


p. Ing. Grochol, CSc.

- doporučil kácení stromů vždy opřít o odbornou analýzu dotčených stromů,

- upozornil na velký nepořádek na nádraží, ve vstupních objektech i v přednádražních prostoru, dle informace, kterou od pracovnic drah získal, se v prostorách, které patří městu, 3 měsíce neuklízí, což rozhodně nekoresponduje s deklarovanou kulturou cestování, p. Ing. Kopecký, VO SM, uvedl, že dráhy dosud nevrátily podepsanou nájemní smlouvu na jimi užívané nebytové prostory, ve které je úklid ošetřen, proto tam nyní s úklidem vypomáhají pracovníci z ÚP, koše vyváží firma FFC,

- pochválil instalaci interaktivní mapy ve vstupním prostoru Výstaviště, doporučil tam ještě dodat prospekty a jiné informační materiály města, v prezentaci města v těchto prostorách by se mělo pokračovat, ale měla by více působit tak, že se tímto prezentuje a návštěvníka vítá Město Lysá nad Labem a nikoliv Výstaviště Lysá n. L.,
p. Kodeš

- upozornil, že cca 1,5 měsíce trvala oprava rozbité mříže kolem stromu, dle jeho názoru by podobná oprava měla být provedena okamžitě, protože hrozí nebezpečí úrazu chodců, pan Ing. Kopecký (VO SM) odpověděl, že opravu zajistil ihned, jakmile se o ní dozvěděl.IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla vznesena.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 23:35 hodin ukončil.Zapsala: Šťastná I.

03. 11. 2017Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Bc. Robeš M. p. Kolman J.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
Vytvořeno 3.10.2022 16:46:45 | přečteno 31x | jiri.virava
load