06. Zápis ZM 20.09.2017

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 20. 09. 2017 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

pí Fischerová Romana

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek (příchod v 17:05 hodin)

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin


Omluven: p. Kolman Josef

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (12 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se omluvil p. Kolman J. a p. Ing. Grochol L., CSc. Pan Mgr. Fajmon se na jednání dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Krumpholc J. a p. Mgr. Kopecký P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Eliška P., p. Ing. Kváč D. a p. Burian J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

omluven

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 110

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 19. 07. 2017 p. Krumpholce J. a p. Mgr. Kopeckého P.

V 17:05 hodin příchod p. Mgr. Fajmon (počet členů ZM 13).


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 111

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Eliška P., p. Ing. Kváč D. a p. Burian J.


Zápis ze zasedání zastupitelstva města dne 19. 07. 2017 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města byla všem členům zastupitelstva města zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města.

Pan Mgr. Havelka se dotázal, kdy bude zastupitelstvu města předložena Koncepce sportu, která dle usnesení zastupitelstva města z 2/2017 měla být do zastupitelstva města předložena do 30. 09. 2017. Dále doporučil návrh na změnu Statutu Programu na činnost sportovních organizací pracujícími s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem odložit a projednat až po schválení Koncepce sportu, protože spolu souvisí.

Pan starosta uvedl, že Koncepce sportu bude předložena na příští jednání zastupitelstva města a návrh na změnu Statutu Programu na činnost sportovních organizací doporučil dnes projednat.


Pan starosta seznámil členy zastupitelstva města s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo navrženo k projednání 22 bodů. Dodatečně byl e-mailem od odboru SM zaslán návrh ke schválení Usnesení o příklepu 1/5 pozemku p. č. PK 2832 o výměře 6.215 m2, který je výměrou 706 m2 určen k výstavbě obchvatu města Lysá n. L. II. etapa a 1/5 pozemku p. č. PK 3009, k. ú. Lysá n. L., o ploše 4.435 m2, oba k. ú. Lysá n. L., který byl navržen k projednání jako bod č. 23. Pan Mgr. Fajmon dodatečně zaslal Zápis z Výboru pro dostavbu obchvatu a Návrh na odstranění suchých stromů z intravilánu města. Zápis byl doporučen projednat jako bod č. 24 a odstranění suchých stromů jako bod č. 25.

Pan starosta doporučil Návrh na úpravu rozpočtu Města r. 2017 – 16. rozpočtové opatření projednat po bodu č. 4 (dle pozvánky).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 20. 09. 2017 včetně rozšíření.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 112

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 20. 09. 2017 včetně rozšíření.


Schválený program jednání:

1. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Komenského (přizván žadatel).

2. Žádost o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy na odkoupení obecních pozemků v lokalitě Hrabanov.

3. Žádost o odprodej části obecního pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L., ul. Slunéčkova.

4. Využití domu č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L.

5. Úprava rozpočtu města na rok 2017.

6. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Karlovu.

7. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol, ul. Dolejší.

8. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3, k. ú. Litol, ul. Dolejší.

9. Projednání odkupu artézské studny včetně pozemku v okolí studny v areálu Kovony, a. s.

10. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

11. Uzavření splátkového kalendáře na dlužené nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

12. Výkup pozemku p. č. 3628/77 a p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, od Povodí Labe.

13. Uzavření darovacích smluv na pozemky mezi Městem Lysá n. L. a Středočeským krajem.

14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s MAS POLABÍ.

15. Žádost o vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat na území města.

16. Aktualizace Statutu Charitativního programu.

17. Změna Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.

18. Zápis z jednání KV dne 29. 06. 2017.

19. IZ – Studie „Posouzení účelnosti světelné signalizace podle TP 81 na křižovatce Husovo náměstí – Poděbradova – Čs. armády, Lysá n. L.“ zpracovanou firmou Eltodo, a. s., v 7/2017.

20. IZ – vyjádření k žádosti o odkup pozemků p. č. 823/15 a 3815, oba k. ú. Lysá n. L.

21. Zápis z Finančního výboru dne 07. 09. 2017.

22. Přehled kulturních akcí města pořádaných v r. 2017 a plánovaných na r. 2018.

23. Schválení Usnesení o příklepu 1/5 pozemku p. č. PK 2832 o výměře 6.215 m2, který je výměrou 706 m2 určen k výstavbě obchvatu města Lysá n. L. II. etapa a 1/5 pozemku p. č. PK 3009, k. ú. Lysá n. L., o ploše 4.435 m2, oba k. ú. Lysá n. L.

24. Zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 13. 09. 2017.

25. Odstranění suchých stromů z intravilánu města.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1. Prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Komenského, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Plachý (žadatel), p. starosta, p. Ing. Kváč, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Kopecký, p. Burian, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, výměra cca 900 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá n. L., ulice Komenského, panu Ing. Radkovi Plachému, bytem Rybízová 1866, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 113

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, výměra cca 900 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá n. L., ulice Komenského, panu Ing. Radkovi Plachému, bytem Rybízová 1866, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Bod č. 2. Prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy s paní Pechalovou na pozemky v ulici Hrabanov.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, pí Javorčíková (odbor SM), p. Burian, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 za cenu 800 Kč/m2,a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m2, lokalita severozápad Hrabanov, s paní Andělou Pechalovou, trvale bytem Kukelská 903/1 198 00 Praha 14, Hloubětín, a to tak, že původní termín 31. 01. 2017 se mění na termín do 30. 10. 2017 s ohledem na skutečnost, že probíhalo šetření ve věci trestního oznámení.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 za cenu 800 Kč/m2,a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m2, lokalita severozápad Hrabanov, s paní Andělou Pechalovou, trvale bytem Kukelská 903/1 198 00 Praha 14, Hloubětín, a to tak, že původní termín 31. 01. 2017 se mění na termín do 30. 10. 2017 s ohledem na skutečnost, že probíhalo šetření ve věci trestního oznámení.


Bod č. 3. Prodej části obecního pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L., ulice Slunéčkova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ježek (předseda SBJ Slunéčkova), p. Hodboď (žadatel), p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka, p. Bc. Robeš, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 493/3, o výměře cca 35 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Slunéčkova. Jedná se o pozemek, který město vykoupilo od společnosti Čtvrtá Sluníčková, který umožňuje přístup k nově vybudovaným bytovým objektům v tzv. „Slunéčkové zahradě“, panu Ludvíkovi Hodboďovi, bytem Pivovarská 970, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, II. ukládá RM projednat žádost od SVJ pro dům Slunéčkova 1982, 1983 a 1984 ve věci dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 115

Zastupitelstvo města


I. n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 493/3, o výměře cca 35 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Slunéčkova. Jedná se o pozemek, který město vykoupilo od společnosti Čtvrtá Sluníčková, který umožňuje přístup k nově vybudovaným bytovým objektům v tzv. „Slunéčkové zahradě“, panu Ludvíkovi Hodboďovi, bytem Pivovarská 970, 289 22 Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. u k l á d á

RM projednat žádost od SVJ pro dům Slunéčkova 1982, 1983 a 1984 ve věci dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L.


Bod č. 4. Žádost Školské rady ZŠ B. Hrozného o projednání otázky využití domu č. p. 13.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kopecký, p. Bc. Robeš, p. Ing. Kváč, pí PaeDr. Jarešová (ředitelka ZŠ B. Hrozného).


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM I. bere na vědomí žádost školské rady ZŠ B. Hrozného o urgentní projednání otázky využití domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného a žádost o seznámení s usnesením v této věci, II. schvaluje pokračování v projektu na využití domu č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L., pro potřeby ZŠ B. Hrozného a města dle usnesení ZM č. 415 z 15. 06. 2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 116

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost školské rady ZŠ B. Hrozného o urgentní projednání otázky využití domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného a žádost o seznámení s usnesením v této věci,


II. s c h v a l u j e

pokračování v projektu na využití domu č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L., pro potřeby ZŠ B. Hrozného a města dle usnesení ZM č. 415 z 15. 06. 2016.

Bod č. 5. Úprava rozpočtu na rok 2017 - 16. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek, p. Burian, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka, p. Kodeš, p. Ing. Dvořák (p. tajemník MěÚ), p. Ing. Eliška, pí Fischerová, p. Krumpholc, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – ZM schvaluje vytvoření nové položky v oddíle Vodní hospodářství - Kompletní výměna kanalizace a vodovodu v ul. Stržiště ve výši 2.350 tis. Kč s tím, že by se na tuto akci použily finanční prostředky navržené na akce v návrhu označené jako bod 5 písm. a) až d).


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13, č. 14. a č. 15. schválené dle rozpočtových pravidel, II. schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 16. rozpočtové opatření: 1) vytvoření nové rozpočtové položky s názvem Závlaha Stadionu TK Slovan Lysá n. L. - spoluúčast k dotaci ve výši 260 tis. Kč z položky PD a realizace MŠ Drážky. 2)ve vedlejší hospodářské činnosti přesun finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z položky Oprava balkonů 2. etapa č. p. 551 (původně 2.000 tis. Kč na 1.850 tis. Kč) na položku Výměna oken č. p. 176, 1102, 869 (původně 400 tis. Kč na 550 tis. Kč), 3) vytvoření nové položky v oddíle Kultura a tělovýchova – oprava promítací kabiny letního kina ve výši 150 tis. Kč, 4) vytvoření nové položky v oddíle Vodní hospodářství, a) oprava kanalizačního řadu lokality Stržiště dle kamerové revize (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 1.000 tis. Kč, b) oprava vodovodního řadu ul. Škrétova (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 400 tis. Kč, c) oprava kanalizačního řadu ul. Družstevní (doplnění nákladů Plánu obnovy KS) ve výši 750 tis. Kč, d) výměna 3 ks čerpadel ve výši 200 tis. Kč (1x čerpadlo ČS Dvorce – 50 tis. Kč, 1x čerpadlo ČS Litol - 100 tis. Kč, 1x čerpadlo Úpravna vody – 50 tis. Kč), 5) navýšení položky v oddíle Vodní hospodářství – opravy šoupat vodovodní sítě města, pol. 2321-5171-5078 (rozpočet 1.000 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč, 6) vytvoření nové položky v oddíle Požární ochrana – oprava a zateplení západní stěny objektu hasičské zbrojnice ve výši 300 tis. Kč, 7) navýšení položky v oddíle Bydlení a komunální služby – oprava hřbitovní zdi západní strana, pol. 3632-5171-5057 (rozpočet 400 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč. Celková částka 4.800 tis. Kč (bod č. 4 – 8) bude přesunuta z položky Kanalizace Dvorce původně 9.700 tis. Kč, úprava na 4.900 tis. Kč. 8) v rámci odd. par. Zachování a obnova kulturních památek navýšení provozní položky Obnova památek (rozpočet 200 tis. Kč) o 180 tis. Kč a ponížení investiční položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobách o 180 tis. Kč, 9) navýšení odd. par. 3314 pol. 5331 org. 1029 Neinvestiční příspěvek Městská knihovna (mzdové prostředky) o 60 tis. Kč na celkových 3.110 tis. Kč z rezervního fondu, 10) navýšení výdajové položky Údržba chodníků ve výši 200 tis. Kč (z 1.630 tis. Kč na 1.830 tis. Kč) a snížení položky Kanalizace Dvorce (z 4.900 tis. Kč na 4.700 tis. Kč), 11) navýšení výdajové položky Údržba chodníků o 100 tis. Kč (z 1.830 tis. Kč na 1.930 tis. Kč) na vybudování chodníků kolem fotbalového hřiště v Litoli a snížení položky Kanalizace Dvorce (z 4.700 tis. Kč na 4.600 tis. Kč), 12) navýšení položky Oprava ohradní zdi III. etapa o 55 tis. Kč tzn. z částky 5.412 tis. Kč na 5.467 tis. Kč z položky Příprava projektů na komunikace z částky 2.000 tis. Kč na 1.945 tis. Kč, 13) zařazení nové položky dotace pro Centrum rodinného poradenství Semiramis ve výši 90 tis. Kč z rezervního fondu. 14) rozdělení položky Vybavení pro technickou skupinu v celkové výši 1.000 tis. Kč na položku provozní ve výši 700 tis. Kč a 300 tis. Kč na investice. 15) zařazení nové položky ve výši 50 tis. Kč Přestavba plošinové desky pro imobilní občany v budově č. p. 1032 na Husově náměstí, z položky Sociální investiční program ve výši 430 tis. Kč na 380 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

rozpočtové opatření č. 13, č. 14. a č. 15. schválené dle rozpočtových pravidel,


II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 16. rozpočtové opatření:

 1. 1) vytvoření nové rozpočtové položky s názvem Závlaha Stadionu TK Slovan Lysá n. L. - spoluúčast k dotaci ve výši 260 tis. Kč z položky PD a realizace MŠ Drážky.


2)ve vedlejší hospodářské činnosti přesun finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z položky Oprava balkonů 2. etapa č. p. 551 (původně 2.000 tis. Kč na 1.850 tis. Kč) na položku Výměna oken č. p. 176, 1102, 869 (původně 400 tis. Kč na 550 tis. Kč),


 1. 3) vytvoření nové položky v oddíle Kultura a tělovýchova – oprava promítací kabiny letního kina ve výši 150 tis. Kč,

 2. 4) vytvoření nové položky v oddíle Vodní hospodářství,

 3. a) oprava kanalizačního řadu lokality Stržiště dle kamerové revize (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 1.000 tis. Kč,

 4. b) oprava vodovodního řadu ul. Škrétova (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 400 tis. Kč,

 5. c) oprava kanalizačního řadu ul. Družstevní (doplnění nákladů Plánu obnovy KS) ve výši 750 tis. Kč,

 6. d) výměna 3 ks čerpadel ve výši 200 tis. Kč (1x čerpadlo ČS Dvorce – 50 tis. Kč, 1x čerpadlo ČS Litol - 100 tis. Kč, 1x čerpadlo Úpravna vody – 50 tis. Kč),

 7. 5) navýšení položky v oddíle Vodní hospodářství – opravy šoupat vodovodní sítě města, pol. 2321-5171-5078 (rozpočet 1.000 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč,

 8. 6) vytvoření nové položky v oddíle Požární ochrana – oprava a zateplení západní stěny objektu hasičské zbrojnice ve výši 300 tis. Kč,

 9. 7) navýšení položky v oddíle Bydlení a komunální služby – oprava hřbitovní zdi západní strana, pol. 3632-5171-5057 (rozpočet 400 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč.

Celková částka 4.800 tis. Kč (bod č. 4 – 8) bude přesunuta z položky Kanalizace Dvorce původně 9.700 tis. Kč, úprava na 4.900 tis. Kč.

 1. 8) v rámci odd. par. Zachování a obnova kulturních památek navýšení provozní položky Obnova památek (rozpočet 200 tis. Kč) o 180 tis. Kč a ponížení investiční položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobách o 180 tis. Kč,


9) navýšení odd. par. 3314 pol. 5331 org. 1029 Neinvestiční příspěvek Městská knihovna (mzdové prostředky) o 60 tis. Kč na celkových 3.110 tis. Kč z rezervního fondu,


10) navýšení výdajové položky Údržba chodníků ve výši 200 tis. Kč (z 1.630 tis. Kč na 1.830 tis. Kč) a snížení položky Kanalizace Dvorce (z 4.900 tis. Kč na 4.700 tis. Kč),


11) navýšení výdajové položky Údržba chodníků o 100 tis. Kč (z 1.830 tis. Kč na 1.930 tis. Kč) na vybudování chodníků kolem fotbalového hřiště v Litoli a snížení položky Kanalizace Dvorce (z 4.700 tis. Kč na 4.600 tis. Kč),


12) navýšení položky Oprava ohradní zdi III. etapa o 55 tis. Kč tzn. z částky 5.412 tis. Kč na 5.467 tis. Kč z položky Příprava projektů na komunikace z částky 2.000 tis. Kč na 1.945 tis. Kč,


13) zařazení nové položky dotace pro Centrum rodinného poradenství Semiramis ve výši 90 tis. Kč z rezervního fondu.


14) rozdělení položky Vybavení pro technickou skupinu v celkové výši 1.000 tis. Kč na položku provozní ve výši 700 tis. Kč a 300 tis. Kč na investice.


15) zařazení nové položky ve výši 50 tis. Kč Přestavba plošinové desky pro imobilní občany v budově č. p. 1032 na Husově náměstí, z položky Sociální investiční program ve výši 430 tis. Kč na 380 tis. Kč.


Bod č. 6. Prodej obecního pozemku p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Karlovu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/2, o výměře 3.422 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., ulice Ke Karlovu, panu Zbyňku Konečnému, bytem Stržiště 761, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 117a

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/2, o výměře 3.422 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., ulice Ke Karlovu, panu Zbyňku Konečnému, bytem Stržiště 761, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Bod č. 7. Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol, ul. Dolejší, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 322/14 o výměře cca 45 m2 (jedná se o připlocenou část pozemku k pozemku p. č. st. 12, k. ú. Litol, druh pozemku ostatní plocha, ulice Dolejší, panu Martinu Horovi, bytem Dolejší 516, Lysá n. L., a paní Veronice Rouskové, bytem Vojanova 993, Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 322/14 o výměře cca 45 m2 (jedná se o připlocenou část pozemku k pozemku p. č. st. 12, k. ú. Litol, druh pozemku ostatní plocha, ulice Dolejší, panu Martinu Horovi, bytem Dolejší 516, Lysá n. L., a paní Veronice Rouskové, bytem Vojanova 993, Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Bod č. 8. Prodej obecního pozemku p. č. 144/3, k. ú. Litol, ul. Dolejší, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. starosta, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Fajmon, jeden občan.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3 o výměře cca 350 m2 (označeno na mapě jako část A), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu Martinu Horovi, bytem Dolejší 516, Lysá n. L., a paní Veronice Rouskové, bytem Vojanova 993, Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, a výměru cca 202 m2 (označeno na mapě jako část B), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, paní Michaele Nohejlové, bytem Dolejší 43/18, Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

(p. Ing. Eliška mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3 o výměře cca 350 m2 (označeno na mapě jako část A), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu Martinu Horovi, bytem Dolejší 516, Lysá n. L., a paní Veronice Rouskové, bytem Vojanova 993, Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, a výměru cca 202 m2 (označeno na mapě jako část B), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, paní Michaele Nohejlové, bytem Dolejší 43/18, Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
Bod č. 9. Projednání odkupu artézské studny včetně pozemku v okolí studny v areálu Kovony, a. s.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Ing. Špitálník (ředitel Kovony, a. s.).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí návrh postupu k využití vodního vrtu a podmínky odkupu artézské studny včetně pozemku v okolí studny v areálu Kovony, a. s.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

návrh postupu k využití vodního vrtu a podmínky odkupu artézské studny včetně pozemku v okolí studny v areálu Kovony, a. s.


Bod č. 10. Splátkový kalendář Lucie Karbanová.


Bod č. 11. Splátkový kalendář Ivana Skálová.


Pan místostarosta doporučil projednat oba body společně.


V diskusi k bodům vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kopecký (VO SM).


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) uzavření splátkového kalendáře s paní Lucií Karbanovou, trvale bytem Sídliště střed 121, Mělnické Vtelno, na částku 155.302 Kč s měsíčními splátkami ve výši 4.314 Kč, s termínem do 31. 07. 2020. Dluh je za byt č. 41, Sportovní č. p. 600, Milovice - Mladá. 2) uzavření splátkového kalendáře s paní Ivanou Skálovou trvale bytem Slepá 551/31, Milovice na částku 116.405 Kč s měsíčními splátkami ve výši 2.425 Kč, s termínem do 31. 07. 2021. Dluh je za byt č. 31, Slepá č. p. 551, Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(pí Fischerová a p. starosta mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 121

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) uzavření splátkového kalendáře s paní Lucií Karbanovou, trvale bytem Sídliště střed 121, Mělnické Vtelno, na částku 155.302 Kč s měsíčními splátkami ve výši 4.314 Kč, s termínem do 31. 07. 2020. Dluh je za byt č. 41, Sportovní č. p. 600, Milovice - Mladá.


2) uzavření splátkového kalendáře s paní Ivanou Skálovou trvale bytem Slepá 551/31, Milovice na částku 116.405 Kč s měsíčními splátkami ve výši 2.425 Kč, s termínem do 31. 07. 2021. Dluh je za byt č. 31, Slepá č. p. 551, Milovice – Mladá.


Bod č. 12. Opětovný návrh na výkup pozemků p. č. 3628/77 a p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian a p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje své usnesení č. 590 ze dne 14. 12. 2016, II. schvaluje výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 115.830 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. III. ukládá starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu. Termín: do 31. 12. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení č. 590 ze dne 14. 12. 2016,
II. s c h v a l u j e

výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 115.830 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu.

Termín: do 31. 12. 2017


Bod č. 13. Znění smluv darovacích ve věci bezúplatného převodu pozemků mezi Městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta a p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje 1)uzavření smlouvy darovací č. S - 1740/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 323/65 o výměře 205 m2 a p. č. 323/66 o výměře 459 m2, oba k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3521 o výměře 4.960 m2, p. č. 3533 o výměře 2.600 m2 a p. č. 3586 o výměře 1.511 m2, všechny tři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov. 2)uzavření smlouvy darovací č. S - 1741/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 309/8 o výměře 141 m2, p. č. 309/16 o výměře 807 m2, p. č. 323/11 o výměře 1.499 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/11, a p. č. 323/71 o výměře 245 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/19, všechny čtyři pozemky k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3520/3 o výměře 28.347 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 62895-79/2014, ze dne 03. 02. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3520/1, p. č. 3518/4 o výměře 128 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1, p. č. 3518/5 o výměře 48 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1 a p. č. 1420 o výměře 4.489 m2, všechny čtyři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje. 3)uzavření smlouvy darovací č. S - 1746/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 3451/90 o výměře 33 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3451/93 o výměře 24 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58, p. č. 3451/94 o výměře 56 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3564/4 o výměře 177 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3564/2 323/19, p. č. 3564/5 o výměře 45 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3564/2 a p. č. 3520/2 o výměře 25 m2, všech šest k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje. 4) uzavření smlouvy darovací č. S - 1747/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 3451/91 o výměře 394 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemků p. č. 3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851 3451/88, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov. II. ukládá starostovi města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvy dle předložených návrhů. Termín: do 31. 12. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1)uzavření smlouvy darovací č. S - 1740/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 323/65 o výměře 205 m2 a p. č. 323/66 o výměře 459 m2, oba k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3521 o výměře 4.960 m2, p. č. 3533 o výměře 2.600 m2 a p. č. 3586 o výměře 1.511 m2, všechny tři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.


2)uzavření smlouvy darovací č. S - 1741/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 309/8 o výměře 141 m2, p. č. 309/16 o výměře 807 m2, p. č. 323/11 o výměře 1.499 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/11, a p. č. 323/71 o výměře 245 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/19, všechny čtyři pozemky k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3520/3 o výměře 28.347 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 62895-79/2014, ze dne 03. 02. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3520/1, p. č. 3518/4 o výměře 128 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1, p. č. 3518/5 o výměře 48 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1 a p. č. 1420 o výměře 4.489 m2, všechny čtyři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.


3)uzavření smlouvy darovací č. S - 1746/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 3451/90 o výměře 33 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3451/93 o výměře 24 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58, p. č. 3451/94 o výměře 56 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3564/4 o výměře 177 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3564/2 323/19, p. č. 3564/5 o výměře 45 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3564/2 a p. č. 3520/2 o výměře 25 m2, všech šest k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.


4) uzavření smlouvy darovací č. S - 1747/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 3451/91 o výměře 394 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemků p. č. 3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851 3451/88, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvy dle předložených návrhů. Termín: do 31. 12. 2017.


Bod č. 14Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem s MAS POLABÍ.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta a p. Mgr. Havelka, který oznámil, že z důvodu možného střetu zájmů nebude hlasovat (předseda MAS POLABÍ).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s MAS POLABÍ.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

nehlasoval

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 124

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s MAS POLABÍ.


Bod č. 15. Žádost o vydání obecně závazné vyhlášky, která by regulovala chov hospodářských zvířat na území města.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat na katastrálním území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat na katastrálním území města Lysá nad Labem.


Bod č. 16. Aktualizace Statutu Charitativního programu.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Havelka, pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předložený návrh aktualizace Statutu Charitativního programu města Lysá nad Labem upravený v oddíle IV, odst. 3 písm. a), kde místo ve výši 200 – 300 Kč bude uvedeno ve výši do 500 Kč, a ve stejném oddíle bude vypuštěn bod 6.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh aktualizace Statutu Charitativního programu města Lysá nad Labem upravený v oddíle IV, odst. 3 písm. a), kde místo ve výši 200 – 300 Kč bude uvedeno ve výši do 500 Kč, a ve stejném oddíle bude vypuštěn bod 6.


Bod č. 17. Změna Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Krumpholc, pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK), p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – ZM schvaluje doplnění předloženého návrhu změny Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v čl. III, u kritéria č. 4, kde za slovo majetek bude doplněno - zjištěný prokazatelným zjištěním.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

doplnění předloženého návrhu změny Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v čl. III, u kritéria č. 4, kde za slovo majetek bude doplněno - zjištěný prokazatelným zjištěním.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – ZM schvaluje změnu v předloženém návrhu změny Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v čl. III, u kritéria č. 1, kde výše 35 % bude změněna na 40 %, a u kritéria č. 4, kde výše 30 % bude změněna na 25 %.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Usnesení č. 128

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

změnu v předloženém návrhu změny Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v čl. III, u kritéria č. 1, kde výše 35 % bude změněna na 40 %, a u kritéria č. 4, kde výše 30 % bude změněna na 25 %.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje změnu Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

změnu Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.


Bod č. 18. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 06. 2017.


V diskusi k bodu vystoupila pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 06. 2017.


Bod č. 19. Odborné posouzení účelnosti světelné signalizace na křižovatce u kina.


V diskusi k bodu vystoupili p. Bc. Robeš, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí odborné posouzení účelnosti světelné signalizace na křižovatce u kina s tím, že pořízení světelné signalizace není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v křižovatce u kina.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

odborné posouzení účelnosti světelné signalizace na křižovatce u kina s tím, že pořízení světelné signalizace není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v křižovatce u kina.


Bod č. 20. Informativní zpráva – vyjádření k žádosti o odkup pozemků p. č. 823/15 a 3815, oba k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – RM bere na vědomí vyjádření 5 podílových vlastníků k žádosti o odkup pozemků p. č. 823/15 a 3815, oba k. ú. Lysá n. L., zaslané písemně dne 25. 08. 2017 prostřednictvím právního zástupce paní JUDr. Kateřinou Čepelkovou.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Kváč mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

mimo

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

vyjádření 5 podílových vlastníků k žádosti o odkup pozemků p. č. 823/15 a 3815, oba k. ú. Lysá n. L., zaslané písemně dne 25. 08. 2017 prostřednictvím právního zástupce paní JUDr. Kateřinou Čepelkovou.
Bod č. 21. Zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 09. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 09. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Kváč mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

mimo

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 09. 2017.


Bod č. 22 Přehled akcí plánovaných na rok 2018 a shrnutí akcí za rok 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí přehled plánovaných akcí na rok 2018 a přehled realizovaných akcí v roce 2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

přehled plánovaných akcí na rok 2018 a přehled realizovaných akcí v roce 2017.Bod č. 23. Usnesení o příklepu 1/5 pozemku p. č. PK 2832 o výměře 6.215 m2, který je výměrou 706 m2 určen k výstavbě obchvatu města Lysá n. L. II. etapa a 1/5 pozemku p. č. PK 3009, k. ú. Lysá n. L., o ploše 4.435 m2, oba k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, pí Javorčíková (odbor SM), p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje, že se Město Lysá nad Labem stalo vydražitelem 1/5 pozemku p. č. PK 2832 o výměře 6.215 m2 a 1/5 pozemku p. č. PK 3009 o výměře 4.435 m2, oba k. ú. Lysá n. L., dle usnesení č. 101 EX 3039/15-130, ze dne 20. 07. 2017, za nejvyšší podání 78.235 Kč. II. schvaluje provedení doplatku nejvyššího podání v částce 73.235 Kč v termínu do 21. 09. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e,

že se Město Lysá nad Labem stalo vydražitelem 1/5 pozemku p. č. PK 2832 o výměře 6.215 m2 a 1/5 pozemku p. č. PK 3009 o výměře 4.435 m2, oba k. ú. Lysá n. L., dle usnesení č. 101 EX 3039/15-130, ze dne 20. 07. 2017, za nejvyšší podání 78.235 Kč.


II. s c h v a l u j e

provedení doplatku nejvyššího podání v částce 73.235 Kč v termínu do 21. 09. 2017.


Bod č. 24. Zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 13. 09. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM I. bere na vědomí Oznámení o výběrovém řízení s aukcí zveřejněné Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků v Sojovické ulici, Lysá n. L., stavební parcela č. 313/1, zastavěná plocha a nádvoří, a stavební parcela č. 313/2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemcích stojí stavby ve vlastnictví města, II. souhlasí s využitím předkupního práva pro Město Lysá nad Labem na výše uvedené 2 pozemky s tím, že ZM bude dodatečně předložena ke schválení kupní smlouva vč. ceny.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí zveřejněné Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků v Sojovické ulici, Lysá n. L., stavební parcela č. 313/1, zastavěná plocha a nádvoří, a stavební parcela č. 313/2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemcích stojí stavby ve vlastnictví města,


II. s o u h l a s í

s využitím předkupního práva pro Město Lysá nad Labem na výše uvedené 2 pozemky s tím, že ZM bude dodatečně předložena ke schválení kupní smlouva vč. ceny.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 13. 09. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 13. 09. 2017.


Bod č. 25. odstranění suchých stromů z intravilánu města.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Ing. Kopecký (VO SM).


Pan starosta přednesl na návrh p. Mgr. Fajmona usnesení – ZM ukládá starostovi města zajistit odstranění suchých stromů z intravilánu města dle přílohy. Termín: v době vegetačního klidu r. 2017/2018.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města


u k l á d á

starostovi města zajistit odstranění suchých stromů z intravilánu města dle přílohy,

Termín: v době vegetačního klidu r. 2017/2018


II. Diskuse.


pí Fischerová

- dotázala se, proč přes odsouhlasení akce v rozpočtu města na rok 2017, nebyla zadána PD komunikace Za Labem. Akce byla údajně pozastavena rozhodnutím rady města, a proto by ráda znala číslo příslušného usnesení. Pan starosta odpověděl, že akce se chce spojit se záměrem na vypracování PD pěší a cyklodoprava přes Labe. Navíc, dle jeho vyjádření, byly určité pochybnosti, jaká komunikace je myšlena pod názvem Za Labem. Proto se komunikace zatím pouze opravila. Pan Krumpholc odpověděl v podobném duchu s tím, že s chataři byl tento záměr projednán.


p. Mgr. Havelka

- dotázal se, jak je možné, že přes rozhodnutí a schválení zastupitelstva města někdo v rozporu s jeho vůlí, projekt zastaví. Upozornil, že se nejedná o první případ. Pan Krumpholc odpověděl, že projekt nebyl zastaven, pouze se pozdržel.

- dotázal se, zda je pravda, že letos pan starosta ani pan místostarosta nepřivítal prvňáčky – ano, to je pravda.

- uvedl, že při zahájení nového školního roku se vždy město snažilo, aby především okolo škol bylo uklizeno a bezpečno. Bohužel v letošním roce se to nepovedlo, chodníky okolo škol byly neuklizené, u školy se válely haldy prken.

- od vstupu do letního kina směrem k černým vratům se opravuje zámecká zeď, ale od černých vrat směrem dolů na Kačín také opadává omítka, nebo je odfouklá. S ohledem na bezpečnost doporučil, aby byla odfouklá omítka byla ze zdi odstraněna.

- dotázal se, zda stále ještě zaměstnáváme cyklokoordinátorku. Pan starosta odpověděl, že ano. Poté se dotázal, proč tedy nebyla při stavbě chodníku k černým vratům vybudována i cyklostezka nebo cyklopruh, protože tudy je vedena oficiálně cyklotrasa. Pan starosta odpověděl, že projekt zadávalo ještě minulé vedení města, což p. Mgr. Havelka zpochybnil.

- dotázal se, jak je to s plněním investiční části rozpočtu. Paní Ing. Polenová uvedla, že investice jsou k srpnu plněny na 9 %, ale ještě nejsou uhrazeny všechny práce prováděné o prázdninách ve školách. Pan Mgr. Havelka připomenul, že školy jsou v gesci odboru správy majetku, ale od konce minulého roku byl zřízen odbor městského investora o 4 lidech, jehož výsledkem v září 2017 je, že je proinvestováno 9 % ze schváleného rozpočtu města, a přitom bylo slibováno, že vše bude fungovat lépe.

- dotázal se, zda je pravda, že se budou kácet stromy v ul. Čs. armády a zda za ně bude náhrada. Uvedl, že je překvapen, že by se kácely stromy (80 ks), aniž by to ZM projednávalo. Pan starosta odpověděl, že projekt je starý 10 let. Pan Mgr. Havelka odpověděl, že před 10 lety projekt počítal s tím, že mladé stromy se přesadí. Bohužel v minulosti člen zastupitelstva města za ČSSD prohlásil, že je nesmysl dělat ulici Čs. armády a díky jeho návrhu zastupitelstvo města potřebný souhlas pro kraj neschválilo. A proto se nyní ptá, zda a kdy bude zastupitelstvo města stromy v ul. Čs. armády projednávat. Pan starosta odpověděl, že projekt zeleně se zpracovává a bude zastupitelstvu předložen. Pan Mgr. Havelka upozornil, že stromy jsou majetkem města a představují určitou hodnotu, proto by o jejich kácení mělo rozhodovat ZM. Opětovně se dotázal, zda je pravda, že se bude kácet všech 80 stromů. Pan starosta odpověděl, že o kácení stromů budou rozhodovat odborníci. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda již město podalo žádost o kácení stromů a co se vlastně projektuje. Pan starosta odpověděl, že žádost o kácení ještě podána nebyla a v ul. Čs. armády se projektuje všechno vodovod, kanalizace, chodníky, zeleň.

- upozornil na chybějící dvířka na dětském hřišti v Litoli – opravuje se,

- požádal p. starostu o soukromou schůzku, na které by chtěl projednat stávající vnitřní fungování úřadu,

- konstatoval, že ví, že byl p. starosta s p. tajemníkem na návštěvě SRN na slavnostech Labe a doneslo se mu, že tam v lesíku lámali větve na žerď, je to pravda. Pan starosta odpověděl, že ne.


p. Mgr. Fajmon

- každý rok se na zastupitelstvu města projednávalo zpráva o výsledcích přijímacích řízeních do MŠ a ZŠ, požádal o její předložení na příští jednání,


p. Kodeš

- dotázal se, jaká byla kritéria pro jmenování dozorčí rady (malé technické skupiny zamýšlené založit jako spol. s r. o.). Pan tajemník uvedl, že kritéria nebyla žádná, a protože nebylo přijato žádné schvalovací usnesení, nebylo to zastupitelstvu města dosud předloženo. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda p. Sedláček je zaměstnancem úřadu. Pan tajemník odpověděl, že p. Sedláček spadá pod Kancelář městského úřadu.


p. Mgr. Havelka

- upozornil, že bylo odloženo schválení výpůjční smlouvy s FK Litol a dnes výpůjční smlouva rovněž nebyla předložena. Odpověděl p. tajemník, že p. Borecký s novou výpůjční smlouvou nesouhlasí a trvá na původním znění. Pan Mgr. Havelka zároveň upozornil, že je nutná dávka určité opatrnosti ve vztahu k FK Litol. Město v současné době ví, že zde existuje právní nejistota u statutárního orgánu spolku, protože nevíme, kdo je předseda spolku a kdo by měl uzavírat smlouvy nebo podepisovat žádosti, proto zřejmě ani nebude možné výpůjční smlouvu v současné době uzavřít.


III. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla vznesena.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:45 hodin ukončil.Zapsala: Šťastná I.

25. 09. 2017Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Krumpholc J. p. Mgr. Kopecký P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
Vytvořeno 3.10.2022 16:45:56 | přečteno 36x | jiri.virava
load