05. Zápis ZM 19.07.2017

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 19. 07. 2017 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan (odchod v 19:00 hodin)

p. Ing. Marek Jan (příchod 18:05 hodin)

p. Ing. Eliška Petr

p. Krumpholc Jan

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin


Omluven: p. Kolman Josef

p. Kodeš Matěj

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Fajmon Hynek


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (10 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se omluvil p. Kolman J., p. Kodeš M., p. Ing. Kváč D., p. Mgr. Fajmon H. a p. Ing. Marek se dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Burian J. a Mgr. Havelka J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Elšika P., p. Krumpholc J. a p. Ing. Gregor P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

omluven

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 106

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 19. 07. 2017 p. Buriana J. a p. Mgr. Havelku J.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

omluven

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 107

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Eliška P., p. Krumpholc J. a p. Ing. Gregor P.


Zápis ze zasedání ZM dne 21. 06. 2017 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM bude předložena na příštím jednání ZM, tj. 20. 09. 2017.


V 18.05 hodin příchod p. Ing. Marek J. (počet členů ZM 11).

Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města byl uveden jediný bod programu, a to Výpůjční smlouva na objekt bez č. p. – Zázemí FK Litol. Dodatečně byl e-mailem rozeslán návrh p. Mgr. Havelky na revokaci usnesení ZM č. 542 a schválení nového kupujícího.

K tomuto návrhu pan starosta uvedl, že uvedeným usnesením byl ZM v 11/2016 schválen prodej částí obecních pozemků v lokalitě Hrabanov pí Pechalové s tím, že kupní smlouva měla být uzavřena do 31. 01. 2017. Vzhledem k tomu, že dne 07. 12. 2016 bylo na základě podnětu druhého zájemce o koupi těchto pozemků zahájeno šetření ve věci trestního oznámení na Policii ČR, byl pí Pechalové návrh kupní smlouvy zaslán až po ukončení tohoto šetření, které ze strany města neshledalo pochybení, tj. 13. 04. 2017. Dne 01. 06. 2017 pí Pechalová požádala o prodloužení termínu k uzavření smlouvy. Její žádost byla projednána radou města dne 27. 06. 2017 (usn. č. 424) a ZM bude předložena k projednání dne 20. 09. 2017. Vzhledem k výše uvedenému navrhl, aby ZM nejprve rozhodlo o žádosti pí Pechalové a poté o návrhu p. Mgr. Havelky, a to na příštím jednání ZM 20. 09. 2017. Na jednání ZM by byli oba žadatelé přizváni.

Pan Mgr. Havelka s odložením projednání svého návrhu nesouhlasil a odvolal se na Jednací řád ZM, ve kterém v § 2 odst. 3 je mimo jiné uvedeno, že předkladatel, který chce, aby jeho návrh byl zařazen na navrhovaný program ZM, musí svůj návrh doručit odboru VV nejpozději 8 dnů před plánovaným termínem zasedání ZM, což splnil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 19. 07. 2017.
Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

omluven

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 108

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 19. 07. 2017.


Schválený program jednání:

1. Výpůjční smlouva na objekt bez č. p. – Zázemí FK Litol.

2. Revokace usnesení ZM č. 542 a schválení nového kupujícího.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1. Výpůjční smlouva na objekt bez č. p. – Zázemí FK Litol.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška, pí Fischerová, p. Burian, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Krumpholc, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 11. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky FK Litol – správa a údržba areálu v částce 200 tis. Kč přesunem z položky Údržba sportovních areálů, dětských hřišť, platy (1.400 tis. Kč) za podmínek:

1) Poměrné částky z finančního objemu uvedeného výše budou po doložení písemné žádosti nebo faktury podepsané současně zástupci spolku J. Boreckým i P. Mazáčkem proplaceny pokladnou města v hotovosti jedné z výše uvedených osob vždy na konci kalendářního měsíce.

2) Město Lysá nad Labem je oprávněno ověřovat, zda doložené výdaje byly skutečně použity na opravu a údržbu sportovního areálu. V případě, že bude zjištěn nesoulad, resp. vyvstanou pochybnosti, vyzve Město Lysá n. L. FK Litol k nápravě, případně bude FK Litol povinen tyto finanční prostředky vrátit.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

omluven

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 109

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 11. rozpočtové opatření spočívající ve vytvoření nové položky FK Litol – správa a údržba areálu v částce 200 tis. Kč přesunem z položky Údržba sportovních areálů, dětských hřišť, platy (1.400 tis. Kč) za podmínek:

1) Poměrné částky z finančního objemu uvedeného výše budou po doložení písemné žádosti nebo faktury podepsané současně zástupci spolku J. Boreckým i P. Mazáčkem proplaceny pokladnou města v hotovosti jedné z výše uvedených osob vždy na konci kalendářního měsíce.

2) Město Lysá nad Labem je oprávněno ověřovat, zda doložené výdaje byly skutečně použity na opravu a údržbu sportovního areálu. V případě, že bude zjištěn nesoulad, resp. vyvstanou pochybnosti, vyzve Město Lysá n. L. FK Litol k nápravě, případně bude FK Litol povinen tyto finanční prostředky vrátit.


Bod č. 2. Revokace usnesení ZM č. 542 a schválení nového kupujícího.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Havelka, p. starosta, p. Ing. Grochol, CSc.


V 19:00 hodin odchod p. Burian (počet členů ZM 10).


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky na usnesení – ZM I. revokuje své usnesení č. 542 ze dne 09. 11. 2016, II. schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 za cenu 900 Kč/m2, a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 520 Kč/m2, lokalita severozápad Hrabanov, panu Petru Schovánkovi, trvale bytem Mimoňská 628/13,190 00 Praha 9 - Prosek. Náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující a prodávající rovným dílem. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 30. 09. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

omluven

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


III. Diskuse.


p. Mgr. Havelka

- upozornil, že již delší dobu nejdou hodiny na věži kostela.


IV. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla vznesena.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM v 19:05 hodin ukončil.Zapsala: Šťastná I.

20. 07. 2017Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Burian J. p. Mgr. Havelka J.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
Vytvořeno 3.10.2022 16:45:08 | přečteno 7x | jiri.virava
load