04. Zápis ZM 21.06.2017


Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 21. 06. 2017 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin


Omluven: p. Kolman Josef


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (14 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se omluvil p. Kolman J.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Ing. Grochol L., CSc. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Ing. Marek J. a p. Bc. Robeš M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 21. 06. 2017 p. Mgr. Fajmona H. a p. Ing. Grochola L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Ing. Marek J. a p. Bc. Robeš M.


Zápis ze zasedání ZM dne 10. 05. 2017 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města. Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo uvedeno 17 návrhů k projednání a podklady byly v daném termínu zaslány. Dodatečně byl členům zastupitelstva e-mailem zaslán Zápis z jednání výboru pro obchvat ze dne 14. 06. 2017 (předkladatel p. Mgr. Fajmon) a Návrh na vyhlášení výběrového řízení na správce nemovitostí ve vlastnictví Města Lysá n. L. (předkladatelka pí Fischerová). Dnes na stůl byl odborem SM předložen Návrh na účast města na elektronické dražbě 1/5 pozemku pod obchvatem. Návrhy byly doporučeny projednat po bodech uvedených v pozvánce, a to jako body č. 18 – 20.

Pan starosta se dotázal se, zda někdo ze zastupitelů města má ještě další návrh na rozšíření.

Pan Mgr. Havelka připomenul, že na minulém jednání ZM byl z programu jednání stažen Návrh výpůjční smlouvy s TJ Litol. Upozornil, že od 12/2016 užívá TJ Litol naši nemovitost (stavby bez č. p.) bez smluvního ošetření, což by mohl být problém v případě, že se tam něco stane. Doporučil, aby materiál byl projednán na dnešním jednání ZM. Zároveň požádal o předřazení bodu č. 7 (dle pozvánky) - Úprava rozpočtu města na rok 2017 – vznik nové položky Klimatizace v kině.

Pan Ing. Eliška doporučil o jednotlivých rozšíření programu hlasovat samostatně.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 18 - Zápis z jednání Výboru pro obchvat 14. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 18 - Zápis z jednání Výboru pro obchvat 14. 06. 2017.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 19 - Vyhlášení výběrového řízení na správce nemovitostí ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 84

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 19 - Vyhlášení výběrového řízení na správce nemovitostí ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 20 - Účast Města Lysá n. L. na elektronické dražbě spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/5 k celku na pozemky p. č. PK 2832 a PK 3009, oba v k. ú. Lysá n. L., do maximální výše 36.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 85

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 20 - Účast Města Lysá n. L. na elektronické dražbě spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/5 k celku na pozemky p. č. PK 2832 a PK 3009, oba v k. ú. Lysá n. L., do maximální výše 36.000 Kč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 21 – Výpůjční smlouva s TJ Litol.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje projednání bodu č. 7 (dle pozvánky) - Úprava rozpočtu města na rok 2017 – vznik nové položky Klimatizace v kině za bodem č. 1.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

projednání bodu č. 7 (dle pozvánky) - Úprava rozpočtu města na rok 2017 – vznik nové položky Klimatizace v kině za bodem č. 1.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 21. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 87

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 21. 06. 2017.


Schválený program jednání:

1. Sportovní hala v ulici Komenského, Lysá n. L.

2. Úprava rozpočtu města na rok 2017 navržená p. Mgr. Havelkou (klimatizace v kině).

3. Plánovací smlouva – vodovod Čechově ul.

4. Prodej části obecního pozemku p. č. 3451/52, k. ú. Lysá n. l., ul. Na Písku.

5. OZV Města Lysá n. L. č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry.

6. Zápis z Finančního výboru dne 07. 06. 2017.

7. Úprava rozpočtu města na rok 2017.

8. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace
a z rozpočtu města a schválení veřejnoprávní smlouvy.

9. Přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá n. L. 2. kolo Spolku rodáků
a přátel města a schválení veřejnoprávní smlouvy.

10. Veřejnoprávní smlouva na pořízení motorového člunu pro Veslařský klub Lysá n. L., z. s.

11. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2016 a návrh postupu na roku 2017 – 2018.

12. Kupní smlouva na výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32, ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od ČD, a. s.

13. Podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku PK č. 1478/3 a p. č. 1110/1, ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L. (Řehačka), z vlastnictví Lesy ČR, s. p.

14. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků SPÚ na město Lysá n. L.

15. Výkup pozemku p. č. 3815 a části pozemku p. č. 823/15, k. ú. Lysá n. L.

16. Informativní zpráva – Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur a Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem.

17. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 05. 2017.

18. Zápis z jednání výboru pro obchvat ze dne 14. 06. 2017.

19. Vyhlášení výběrového řízení na správce nemovitostí ve vlastnictví Města Lysá n. L.

20. Návrh na účast města na elektronické dražbě 1/5 pozemku pod obchvatem.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1. Sportovní hala v Komenského ul., Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, Mgr. Kopecký, p. Bc. Robeš, p. Burian, p. Ing. arch. Ritter (městský architekt).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí informační zprávu o způsobu získání a vyhodnocení 4 studií nové městské sportovní haly, II. schvaluje zahájení přípravy zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, k zadání a realizaci stavby s názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“,v režimu podlimitní veřejné zakázky na služby, která bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ a zpracována na základě studie zpracované Ing. arch. Petrem Macharem, za podmínek zachování skateparku a pumptracku v okolí haly. Zadávací dokumentace bude předložena ZM ke schválení. III. pověřuje radu města 1) k provádění dalších úkonů směřujících k dořešení autorských práv k vítěznému návrhu tak, aby mohl sloužit jako podklad k získání projektové dokumentace ve smyslu ZZVZ. Termín: 30. 09. 2017. 2) zpracovat podklady k financování plánované výstavby a provozování sportovní haly. Termín: 30. 09. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 88

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o způsobu získání a vyhodnocení 4 studií nové městské sportovní haly,

II. s c h v a l u j e

zahájení přípravy zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, k zadání a realizaci stavby s názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“,v režimu podlimitní veřejné zakázky na služby, která bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ a zpracována na základě studie zpracované Ing. arch. Petrem Macharem, za podmínek zachování skateparku a pumptracku v okolí haly. Zadávací dokumentace bude předložena ZM ke schválení.


III. p o v ě ř u j e

radu města

1) k provádění dalších úkonů směřujících k dořešení autorských práv k vítěznému návrhu tak, aby mohl sloužit jako podklad k získání projektové dokumentace ve smyslu ZZVZ,

Termín: 30. 09. 2017

2) zpracovat podklady k financování plánované výstavby a provozování sportovní haly.

Termín: 30. 09. 2017


Bod č. 2. Úprava rozpočtu města na rok 2017 – vznik nové položky Klimatizace v kině.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Havelka, p. PaedDr. Štěpánek (VO MI), p. Ing. Eliška, p. Bc. Robeš, p. Ing. Kváč, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM I. schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 6. rozpočtové opatření spočívající ve snížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o  1.500 tis. Kč a ve vytvoření položky Klimatizace v kině ve výši 1.500 Kč, II. ukládá Radě města Lysá nad Labem zabezpečit potřebné kroky k realizaci klimatizace v kině na Husově náměstí. Termín: 30. 11. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 6. rozpočtové opatření spočívající ve snížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o  1.500 tis. Kč a ve vytvoření položky Klimatizace v kině ve výši 1.500 tis. Kč,


II. u k l á d á

Radě města Lysá nad Labem zabezpečit potřebné kroky k realizaci klimatizace v kině na Husově náměstí.

Termín: 30. 11. 2017


Bod č. 3. Plánovací smlouva – vodovod Čechova ul., Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Otava, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Králová (za žadatele), p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje Plánovací smlouvu č. 2017-0211/SM, II. pověřuje starostu města k podpisu plánovací smlouvy č. 2017-0211/SM.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

(p. Bc. Robeš mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo
Usnesení č. 90

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Plánovací smlouvu č. 2017-0211/SM,

II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu plánovací smlouvy č. 2017-0211/SM.


Bod č. 4. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 3451/52 k. ú. Lysá nad Labem, ul. Na Písku.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Otava, p. Francan (žadatel), p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, pí Javorčíková (odbor SM) p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/52, o výměře cca 86 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Písku, druh pozemku ostatní plocha, firmě Podlahy Kutil, s. r. o., IČO 04357345, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění za minimální cenu 1.000 Kč/m2. ZM konstatuje, že předložený záměr na vytvoření dvou parkovacích stání není v souladu se schváleným územním plánem města Lysá nad Labem, jedná se o pozemek určený jako plocha veřejného prostranství (PV).


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Bod č. 5. OZV Města Lysá n. L. č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Otava, p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry s úpravou dle návrhu (doba provozu od 14:00 do 02:00 hodin, nezařazení provozovny v Tyršově ul. č. p. 220).


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proti


Usnesení č. 91

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry s úpravou dle návrhu (doba provozu od 14:00 do 02:00 hodin, nezařazení provozovny v Tyršově ul. č. p. 220).


Bod č. 6. Zápis z Finančního výboru dne 07. 06. 2017.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o mí

zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 06. 2017.


Bod č. 7. Úprava rozpočtu města na rok 2017 - 7. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek, pí Ing. Novotná (VO DO), p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka, p. PaedDr. Štěpánek (VO MI), p. Burian, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 4. rozpočtové opatření schválené RM usn. č. 338, a 5. rozpočtové opatření schválené RM usn. č. 405, II. schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 7. rozpočtové opatření takto:

  1. 1) Navýšení položky rozpočtu města pro rok 2017 par. 3639, pol. 5171, org. 2993 „Údržba podchodu“ o 250.000 Kč z rezervního fondu.


2) Vytvoření nových položek PD VO Dvorce s rozpočtem 100.000 Kč a PD VaK Ke třem chalupám s rozpočtem 400.000 Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 500.000 Kč.

3) Navýšení položky PD ZŠ TGM tělocvična (původně částka 700 tis. Kč) na částku 1.013 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 313 tis. Kč.

4) Navýšení investiční položky Komunikace Na Výsluní (původně částka 1.080 tis. Kč) na částku 1.196 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o 116 tis. Kč.

5) Navýšení investiční položky Chodník směrem k Černým vratům (původně částka 550 tis. Kč) na částku 796 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 246 tis. Kč.

6) Navýšení příjmové i výdajové části o 300 000 Kč. Příjem sankční platby dopravní pokuty oddíl 2299 položka 2212 ve výši 300 000 Kč a ve výdajové části oddíl vnitřní správa položka nákup služeb 5169 na znalecké posudky na použití drog či jiných návykových látek při řízení motorového vozidla ve výši 300 00 Kč.

7) Zřízení nové položky Oprava části ohradní zdi III. etapa – ve výši 5.412 tis. Kč, ze stávajícího rozpočtu Obnova památek bude přesunuta částka 1.650 tis. Kč, zbývající částka bude přesunuta z akce PD a realizace MŠ Drážky ve výši 3.762 tis. Kč. Předpokládá se, že město obdrží dotaci ve výši 1.566 tis. Kč z Ministerstva kultury, v tom případě bude částka ve výši dotace na akci MŠ Drážky vrácena.

8) Přesuny v rámci oddílu Vzdělávání provoz a investiční akce.

rozp. rozp. po úpravě rozdíl

ZŠ Komenského pav. D VaK, topení, elektro 2000 1700 -300

Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142

Drobné opravy ve školách 300 550 + 250

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735

ZŠ Komenského, oprava rozvodů kotelny 300 100 - 200

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5119

ZŠ Hrozného oprava kotelny, výmalba 350 600 + 250

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5117

9) Navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 147.291 Kč účelová dotace od Úřadu práce na mzdy za veřejně prospěšné práce.

10) Navýšení investiční položky Komunikace K Borku (původně částka 5.440 tis. Kč) o částku 488 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 488 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 93

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

4. rozpočtové opatření schválené RM usn. č. 338,

a 5. rozpočtové opatření schválené RM usn. č. 405,

II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 7. rozpočtové opatření takto:


  1. 1) Navýšení položky rozpočtu města pro rok 2017 par. 3639, pol. 5171, org. 2993 „Údržba podchodu“ o 250.000 Kč z rezervního fondu.


2) Vytvoření nových položek PD VO Dvorce s rozpočtem 100.000 Kč a PD VaK Ke třem chalupám s rozpočtem 400.000 Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 500.000 Kč.


3) Navýšení položky PD ZŠ TGM tělocvična (původně částka 700 tis. Kč) na částku 1.013 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 313 tis. Kč.


4) Navýšení investiční položky Komunikace Na Výsluní (původně částka 1.080 tis. Kč) na částku 1.196 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o 116 tis. Kč.


5) Navýšení investiční položky Chodník směrem k Černým vratům (původně částka 550 tis. Kč) na částku 796 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 246 tis. Kč.

6) Navýšení příjmové i výdajové části o 300 000 Kč. Příjem sankční platby dopravní pokuty oddíl 2299 položka 2212 ve výši 300 000 Kč a ve výdajové části oddíl vnitřní správa položka nákup služeb 5169 na znalecké posudky na použití drog či jiných návykových látek při řízení motorového vozidla ve výši 300 00 Kč.

7) Zřízení nové položky Oprava části ohradní zdi III. etapa – ve výši 5.412 tis. Kč, ze stávajícího rozpočtu Obnova památek bude přesunuta částka 1.650 tis. Kč, zbývající částka bude přesunuta z akce PD a realizace MŠ Drážky ve výši 3.762 tis. Kč. Předpokládá se, že město obdrží dotaci ve výši 1.566 tis. Kč z Ministerstva kultury, v tom případě bude částka ve výši dotace na akci MŠ Drážky vrácena.


8) Přesuny v rámci oddílu Vzdělávání provoz a investiční akce.

rozp. rozp. po úpravě rozdíl

ZŠ Komenského pav. D VaK, topení, elektro 2000 1700 -300

Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142


Drobné opravy ve školách 300 550 + 250

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735


ZŠ Komenského, oprava rozvodů kotelny 300 100 - 200

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5119


ZŠ Hrozného oprava kotelny, výmalba 350 600 + 250

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5117


9) Navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 147.291 Kč účelová dotace od Úřadu práce na mzdy za veřejně prospěšné práce.


10) Navýšení investiční položky Komunikace K Borku (původně částka 5.440 tis. Kč) o částku 488 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 488 tis. Kč.Bod č. 8. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení veřejnoprávní smlouvy.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Otava, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 140.000 Kč a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 140.000 Kč
a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.


Bod č. 9. Rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem 2. kolo pro Spolek rodáků a přátel města na akci Advent 2017.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem – 2. kolo na rok 2017 pro Spolek rodáků a přátel města ve výši 40.000 Kč na akci Advent 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s žadatelem dotace.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
Usnesení č. 95

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem – 2. kolo na rok 2017 pro Spolek rodáků a přátel města ve výši 40.000 Kč na akci Advent 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s žadatelem dotace.


Bod č. 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na zakoupený motorový člun vybavený elektronikou pro vedení veslařské posádky při tréninku.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Krumpholc, p. Ing. Eliška, p. Ing. Kváč, pí Fischerová, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu na zakoupený motorový člun vybavený elektronikou pro vedení veslařské posádky při tréninku pro Veslařský klub Lysá nad Labem, z. s.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 96

Zastupitelstvo města


  1. s c h v a l u j e

  2. veřejnoprávní smlouvu na zakoupený motorový člun vybavený elektronikou pro vedení veslařské posádky při tréninku pro Veslařský klub Lysá nad Labem, z. s.


Bod č. 11. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2016 a návrh postupu na roky 2017-2018.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Otava, p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2016 a návrh postupu pro roky 2017 až 2018, schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 8. rozpočtové opatření zřízení nové položky Zajištění plnění cílů POH 2017 - 2021 v částce 375 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 375 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 97

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2016 a návrh postupu pro roky 2017 až 2018,


II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 8. rozpočtové opatření zřízení nové položky Zajištění plnění cílů POH 2017 - 2021 v částce 375 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 375 tis. Kč.


Bod č. 12. Znění kupní smlouvy na výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L. , ul. Čapkova, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. a návrh znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti na pozemku p. č. 2162/32, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Otava, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá starostovi města kupní smlouvu uzavřít současně se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti na části pozemku p. č. 2126/2/, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, nejpozději v termínu do 31. 12. 2017 za předpokladu přidělení dotace na výstavbu automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města kupní smlouvu uzavřít současně se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti na části pozemku p. č. 2126/2/, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, nejpozději v termínu do 31. 12. 2017 za předpokladu přidělení dotace na výstavbu automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L.


Bod č. 13. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. PK 1478/3 a části p. p. č. 1110/1, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, oba pozemky užívané jako komunikace.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, o výměře cca 500 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Lesy ČR, s. p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/9, 500 08 Nový Hradec Králové, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že část předmětného pozemku je užívána jako komunikace, 2) podání žádosti o převod pozemku p. č. PK 1478/3, o výměře 992 m2, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek je užíván jako komunikace.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 99

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, o výměře cca 500 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Lesy ČR, s. p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/9, 500 08 Nový Hradec Králové, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že část předmětného pozemku je užívána jako komunikace,


2) podání žádosti o převod pozemku p. č. PK 1478/3, o výměře 992 m2, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek je užíván jako komunikace.


Bod č. 14 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků SPÚ na město Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Otava, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků SPÚ p. č. 514/21, 514/8, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem, II. ukládá starostovi města poslat na SPÚ oficiální žádost o převod pozemků dle důvodové zprávy. Termín: ihned.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků SPÚ p. č. 514/21, 514/8, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem,


II. u k l á d á

starostovi města poslat na SPÚ oficiální žádost o převod pozemků dle důvodové zprávy.

Termín: ihned


Bod č. 15. Výkup pozemku p. č. 3815 a části pozemku p. č. 823/15, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje návrh na výkup pozemku p. č. 3815 a části pozemku p. č. 823/15, k. ú. Lysá n. L., za cenu 200 Kč za 1m2, II. ukládá starostovi města odeslat vlastníkům nabídku města na výkup pozemků. Termín: ihned.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 101

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

návrh na výkup pozemku p. č. 3815 a části pozemku p. č. 823/15, k. ú. Lysá n. L., za cenu 200 Kč za 1m2,


II. u k l á d á

starostovi města odeslat vlastníkům nabídku města na výkup pozemků.

Termín: ihned


Bod č. 16. Směrnice č. 4 /2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur Směrnice č. 5 /2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí předložené návrhy Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur, Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

předložené návrhy Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur, Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem.


Bod č. 17. Zápis z jednání KV dne 29. 05. 2017.


V diskusi k bodu vystoupila pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 05. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 103

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 05. 2017.


Bod č. 18. Zápis z jednání Výboru pro obchvat 14. 06. 2017.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, pí Javorčíková (odbor SM), p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 14. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 104

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 14. 06. 2017.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá starostovi města učinit další oficiální nabídku odkupu pozemků majitelům všech dosud nevykoupených pozemků v trase obchvatu II. etapa za stejných podmínek, jako tomu bylo v roce 2015 a 2016 s termínem rozeslání do 31. 08. 2017 a s termínem platnosti nabídky do 31. 12. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Bod č. 19. Vyhlášení výběrového řízení na správce nemovitostí ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Burian, p. Ing. Otava, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Grochol, CSc., p. Kodeš, p. Ing. Eliška, p. Crha (za RK Crhová), p. Ing. Gregor, p. Ing. Kváč.


Po delší diskusi předkladatelka, pí Fischerová, návrh stáhla.


Bod č. 20. Účast Města Lysá n. L. na elektronické dražbě spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/5 k celku na pozemky p. č. PK 2832 a PK 3009, oba v k. ú. Lysá n. L., do maximální výše 36.000 Kč.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka


Pan starosta přednesl návrh usnesení – RM pověřuje pana JUDr. Petra Drábka za Město Lysá nad Labem k účasti v elektronické dražbě dne 20. 07. 2017 od 10:00 hod. na předmět dražby - spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/5 k celku na pozemky p. č. PK 2832 a PK 3009, oba v k. ú. Lysá n. L. Pověření se vztahuje i na opakovanou dražbu. Výsledek dražby bude předložen do ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města


p o v ě ř u j e

pana JUDr. Petra Drábka za Město Lysá nad Labem k účasti v elektronické dražbě dne 20. 07. 2017 od 10:00 hod. na předmět dražby - spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/5 k celku na pozemky p. č. PK 2832 a PK 3009, oba v k. ú. Lysá n. L. Pověření se vztahuje i na opakovanou dražbu. Výsledek dražby bude předložen do ZM.


II. Diskuse.


p. Ing. Grochol, CSc.

- upozornil na zvýšenou prašnost na komunikacích spol. Prefa, a to nejen uvnitř areálu ale i vně, prach je vozidly vyvážen na komunikaci společnou pro příjezd na Jedličkovo sídliště nebo na parkoviště PENNY, bylo požádáno o zjednání nápravy,


p. Mgr. Havelka

- dotázal se p. Bc. Robeše, zda při parkování vozidel u spořitelny a u pošty, kde byly vymezeny nové parkovací zóny (DZ + modré čáry), musí mít řidič zakoupenou parkovací kartu od města a ještě parkovací hodiny? Pan Bc. Robeš odpověděl, že řidič musí mít pouze parkovací hodiny.

- učinil dotaz na zahájení stavby VaK Byšičky, p. PaedDr. Štěpánek odpověděl, že staveniště bylo předáno a stavba bude zahájena 11. 07. 2017.

- zajímalo ho, jak je to s výstavbou nových kanalizací v ul. Za Pávem, Za Zámkem a novou komunikací Ve Višňovce? Pan PaedDr. Štěpánek odpověděl, že na kanalizaci Za Pávem se zpracovává projektová dokumentace, na kanalizaci Za Zámkem je podepsána smlouva na zpracování projektové dokumentace, a v ul. Ve Višňovce se nyní se Stavokompletem, s. r. o., řeší stav kanalizace, teprve potom budou zahájeny práce na komunikaci.

- připomenul, že na podzim minulého roku ZM rozhodlo o prodeji pozemků v lokalitě Hrabanov pí Pechalové, a dotázal se, zda smlouva je uzavřená a pozemky zaplacené? Paní Javorčíková (odbor SM) uvedla, že smlouva uzavřená není a paní Pechalová nyní požádala o prodloužení termínu na uzavření smlouvy.

- dotázal se, zda je pravda, že město na výstavbu nového chodníku podél garáží na Sídlišti mělo placený TDI a přesto se stavba nezkolaudovala? Pan PaedDr. Štěpánek odpověděl, že při kolaudaci byly zjištěny rozdílné sklony chodníku, které firma zdarma opravila a chodník je již zkoulaudovaný.

- upozornil, že v kupní smlouvě na odkoupení šaten a dalšího zázemí od TJ Litol se město zavázalo k opravě kabin v určité výši a k uzavření výpůjční smlouvy. Vzhledem k tomu, že na minulém jednání ZM byla výpůjční smlouva z programu jednání stažena a dnes ji ZM k projednání neodsouhlasilo, dotázal se, na jakém smluvním základě sportovci nemovitost užívají, zda je pojištěná a kdo ponese odpovědnost, když se tam něco stane. Pan Ing. Eliška předal všem členům ZM dopis s informací TK Litol o současném stavu klubu. Pan Burian uvedl, že svolá jednání s novým i starým výborem a pokusí se společně najít řešení.

- dotázal se, jak je to s užíváním nebytových prostor ČD centrem, zda užívání prostor je smluvně ošetřené, doslechl se, že smlouvu vypovědělo a nyní náš prostor užívají zdarma. Pan starosta uvedl, že skutečně došlo k výpovědi z výpůjční smlouvy (na základě změny drážního zákona) a v současné době se řeší nový smluvní vztah, kde bude jasně stanoveno, že náklady spojené s provozem ČD centra (včetně úklidu), půjdou za ním. Zároveň je v jednání odprodej vstupních objektů drahám.

- poděkoval za květinovou výzdobu při Husově náměstí.


p. Mgr. Fajmon

- upozornil na 3 suché stromy ve městě (u ZŠ Litol, před staronovou základní školou a na novém sídlišti podél ul. Lomená),

- dotázal se, zda se pokročilo v jednáních o zřízení nového přechodu pro chodce v ul. Jedličkova, a to v úseku od Révy k Rodinnému centru Parníček, a zda skutečně byl zrušen přechod pro pěší u prodejny TETA. Paní Ing. Novotná (VO DO) uvedla, že přechod u prodejny TETA byl DI Nymburk skutečně zrušen. Pan Bc. Robeš uvedl, že u MS development bylo ověřeno, že přechod pro chodce stavět nebude, a proto se jedná o dalších možnostech. Pan starosta připomenul, že v úterý na radnici proběhne další setkání se SÚS, kde se mimo jiné bude řešit i požadovaný přechod přes Jedličkovu ulici.


p. Krumpholc

- poděkoval za dotaci na zakoupení motorového člunu pro Veslařský klub a pozval členy ZM na prohlídku areálu.


III. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla vznesena.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 22:30 hodin ukončil.Zapsala: Šťastná I.

26. 06. 2017Ověřovatelé zápisu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Grochol L.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
Vytvořeno 3.10.2022 16:43:23 | přečteno 10x | jiri.virava
load