03. Zápis ZM 10.05.2017


Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 10. 05. 2017 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc. (příchod v 17:03 hodin)

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr (příchod v 17:05 hodin)

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (13 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluvil p. Ing. Grochola L., CSc., a p. Mgr. Kopeckého P. s tím, že se dostaví na jednání později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Havelka J. a p. Krumpholc J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Kváč D., p. Ing. Eliška P. a p. Burian J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 10. 05. 2017 p. Mgr. Havelku J. a p. Krumpholce J.


V 17:03 hodin příchod p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Ing. Eliška P. a p. Burian J.


V 17:05 hodin příchod p. Mgr. Kopecký P.


Zápis ze zasedání ZM dne 29. 03. 2017 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města. Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.

Pan Mgr. Havelka poděkoval p. tajemníkovi za přeposlanou odpověď na jejich dotaz z MPSV.

Pan Bc. Robeš upřesnil plnění usnesení ZM z 09. 09. 2015 týkající se zvýšení bezpečnosti silničního provozu.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo uvedeno 18 návrhů k projednání. Včera byla e-mailem členům ZM zaslána žádost o provedení změny účelu využití položky v rozpočtu města pro r. 2017, a to
z položky v oddílu školství ZŠ Kom. pav. D (VaK, topení, elektro) na položku ZŠ Kom., pav. F – Rekonstrukce toalet (školní jídelna). Vzhledem k tomu, že se to týkalo úpravy rozpočtu, navrhl p. starosta tento bod projednat v rámci bodu č. 10 – Úprava rozpočtu – 3. rozpočtové opatření. Dále upozornil, že na stůl dnes členové ZM obdrželi k bodu č. 8 (Stanovisko Města Lysá n. L. k převodu pozemků veřejné infrastruktury v lokalitě Drážky) informaci o jednání soudu od Družstva Drážky v likvidaci a vyjádření našeho právníka. Závěrem navrhl stáhnout z dnešního programu jednání RM bod č. 13 (dle pozvánky) Výpůjční smlouva na objekt bez č. p. – zázemí FK Litol. Smlouva nebyla ještě ze strany FK Litol odsouhlasena.


Pan starosta se dotázal se, zda někdo ze zastupitelů města má ještě další návrh na rozšíření,
a protože tomu tak nebylo, doporučil schválit program dnešního ZM.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 16. 05. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 10. 05. 2017.


Schválený program jednání:

1. Plánovací smlouva – zástavba RD v ul. Na Zemské stezce.

2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 2867/1, k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.

3. Výkup pozemku p. č. 3623/9, k. ú. Lysá n. L. (ul. Čechova) do vlastnictví města.

4. Odprodej obecního pozemku p. č. 3537/2, k. ú. Lysá n. L. (Dvorce).

5. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8, k. ú. Lysá n. L. (ul. Čechova) z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.

6. Rozšíření pasportu komunikací Města Lysá n. L. (pozemky ve vlastnictví Povodí Labe, s. p.).

7. Zápis z Výboru pro obchvat dne 26. 04. 2017.

8. Stanovisko Města Lysá n. L. k převodu pozemků veřejné infrastruktury v lokalitě Drážky.

9. Zápis z Finančního výboru dne 26. 04. 2017.

10. Úprava rozpočtu města na rok 2017 – 3. rozpočtové opatření + rozšíření změna účelu využití položky v rozpočtu města pro r. 2017, a to z položky v oddílu školství ZŠ Kom. pav. D (VaK, topení, elektro) na položku ZŠ Kom., pav. F – Rekonstrukce toalet (školní jídelna).

11. Rozpočtová pravidla.

12. Závěrečný účet Města Lysá n. L. za rok 2016 a schválení účetní uzávěrky za rok 2016, přezkoumání hospodaření města za rok 2016.

13. Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá n. L.

14. Zpráva o výsledku auditu vybraných investičních akcí.

15. Informativní zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2016 a informací podle z. č. 106/1999 Sb.

16. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí r. 2017.

17. Vize mobility.


Pan starosta předal vedení schůze p. Burianovi J., místostarostovi města.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1. Plánovací smlouva – zástavba RD v ul. Na Zemské stezce, Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Mgr. Fajmon H.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Plánovací smlouvu č. 2017-0181/SM upravenou v č. II Veřejné osvětlení o svítidla typu LED, pověřuje starostu města

k podpisu Plánovací smlouvy č. 2017-0181/SM.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Plánovací smlouvu č. 2017-0181/SM upravenou v č. II Veřejné osvětlení o svítidla typu LED,

II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Plánovací smlouvy č. 2017-0181/SM.


Bod č. 2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 2867/1, k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM I. schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2867/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s panem Karlem Kopejtkem, trvale bytem Generála A. Sochora 2080, 288 02 Nymburk, II. ukládá starostovi města Lysá n. L. smlouvu o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I uzavřít. Termín: 31. 08. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2867/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s panem Karlem Kopejtkem, trvale bytem Generála A. Sochora 2080, 288 02 Nymburk,


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I uzavřít.

Termín: 31. 08. 2017


Bod č. 3. Výkup pozemku p. č. 3623/9, k. ú. Lysá n. L., ul. Čechova.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup pozemku p. č. 3623/9
o výměře 203 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Čechova, za cenu 100 Kč/m2, od podílových vlastníků, paní Květoslavy Elicerové, bytem Masarykova 1102/11, 289 22 Lysá nad Labem (podíl 1/3), MUDr. Jana Zajíce, bytem Kejzlarova 1677/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové (podíl 1/6), paní Heleny Zajícové, bytem Náměstí B. Hrozného 18/25, 289 22 Lysá nad Labem (podíl 1/3) a paní Soni Zajícové, bytem Na Kameni 45, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř (podíl 1/6). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující s tím, že uhradí i náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN ve výši 1.000 Kč. II. ukládá starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 31. 08. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 3623/9 o výměře 203 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Čechova, za cenu 100 Kč/m2, od podílových vlastníků, paní Květoslavy Elicerové, bytem Masarykova 1102/11, 289 22 Lysá nad Labem (podíl 1/3), MUDr. Jana Zajíce, bytem Kejzlarova 1677/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové (podíl 1/6), paní Heleny Zajícové, bytem Náměstí B. Hrozného 18/25, 289 22 Lysá nad Labem (podíl 1/3) a paní Soni Zajícové, bytem Na Kameni 45, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř (podíl 1/6). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující s tím, že uhradí i náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN ve výši 1.000 Kč.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31. 08. 2017


Bod č. 4. Odprodej obecního pozemku p. č. 3537/2, k. ú. Lysá n. L. (Dvorce).


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 3537/2 o výměře 11.114 m2 (lesní cesta mezi Dvorci a Karlovem), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, státnímu podniku Lesy ČR.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 3537/2 o výměře 11.114 m2 (lesní cesta mezi Dvorci a Karlovem), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, státnímu podniku Lesy ČR.


Bod č. 5. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8, k. ú. Lysá n. L. (ul. Čechova) z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Čechova, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L. z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě komunikace.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Čechova, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L. z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě komunikace.


Bod č. 6. Rozšíření pasportu komunikací Města Lysá n. L. (pozemky ve vlastnictví Povodí Labe, s. p.).


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (SM), p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. starosta,

p. Bc. Robeš, p. Ing. Gregor.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje podání průběžných žádostí
o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., pod komunikacemi II. a III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá nad Labem. Jedná se
o pozemky p. č. 3667/5, 3668, 3669, 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3481/1, 3481/2, 3481/7 a 3482/2, po zajištění zapsání předmětných pozemků do pasportu komunikací města.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podání průběžných žádostí o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., pod komunikacemi II. a III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá nad Labem. Jedná se o pozemky p. č. 3667/5, 3668, 3669, 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3481/1, 3481/2, 3481/7 a 3482/2, po zajištění zapsání předmětných pozemků do pasportu komunikací města.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje své usnesení č. 59 ze dne 29. 03. 2017, II. schvaluje rozšíření pasportu komunikací města Lysá nad Labem o komunikace na pozemcích ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., a to na p. p. č. 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3482/2, 3481/7, 3481/2 a 3668, všechny v k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení č. 59 ze dne 29. 03. 2017,


II. s c h v a l u j e

rozšíření pasportu komunikací města Lysá nad Labem o komunikace na pozemcích ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., a to na p. p. č. 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3482/2, 3481/7, 3481/2
a 3668, všechny v k. ú. Lysá n. L.


Bod č. 7. Zápis z Výboru pro obchvat dne 26. 04. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 26. 04. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 26. 04. 2017.Bod č. 8. Stanovisko Města Lysá n. L. k převodu pozemků veřejné infrastruktury v lokalitě Drážky.


V diskusi k bodu vystoupili zmocněnec Družstva Drážky v likvidaci, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, pí Šťastná (VV).


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM I. konstatuje k žádosti o stanovisko k převodu pozemků veřejné infrastruktury ze dne 27. 03. 2017:

1) Na pozemcích p. č. 835/9 a p. č. 835/10, k. ú. Lysá n. L., se nachází veřejná infrastruktura ve vlastnictví Města. Na pozemku p. č. 835/9 komunikace, vjezd, chodník, dešťová kanalizace. Na pozemku p. č. 835/10 komunikace, 2 vjezdy, chodník, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, a veřejné osvětlení.

2) Jedná se o veřejnou infrastrukturu, která byla odkoupena za 1 Kč od Družstva Drážky na základě kupní smlouvy ze dne 19. 09. 2014.

3) Pokud budou městu nabídnuty i pozemky p. č. 835/9 a p. č. 835/10, k. ú. Lysá n. L., (dle stávající stavu v katastru nemovitostí, resp. nového geometrického plánu č. 2883-59/2014)
k převodu do vlastnictví Města za původně dohodnutých podmínek, bude Město Lysá nad Labem o této věci jednat v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou ze dne 03. 12. 2012.

4) Usnesením Zastupitelstva města č. V, ze dne 14. 05. 2014, se v případě pozemků p. č. 835/2 jednalo o výměru 268 m2 a u pozemku p. č. 835/6 o výměru 579 m2, oba k. ú. Lysá n. L., což je dle výpisu z katastru nemovitostí, ze dne 20. 03. 2017, prokazující stav evidovaný k datu 14. 05. 2014.

5) Jiné rozhodnutí, než usnesení č. V, schválené zastupitelstvem města dne 14. 05. 2014 v této věci nebylo vydáno. Pokud se však okolnosti změnily, uplatňuje ZM a RM nové projednání věci.

6) Dne 15. 04. 2014 byla na odbor SMI doručena žádost předsedy Družstva Drážky, pana Mgr. Petra Hermana, o převedení pozemků a infrastruktury na Město Lysá nad Labem. Město Lysá nad Labem převod pozemků p. č. 835/2 a p. č. 835/6, k. ú. Lysá n. L., neodmítlo.

7) Na odbor SMI byl doručen v r. 2014 návrh smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 835/2, 835/4 a 835/6, k. ú. Lysá n. L., kde na základě geometrického plánu č. 2883-59/2014 byly tyto pozemky rozděleny, a nově vzniklé pozemky p. č. 835/9
a 835/10 nebyly městu nabídnuty k převodu do jeho vlastnictví.

8) Rada města odsouhlasila usnesením č. 581/1, ze dne 22. 10. 2014, pouze částečný převod původních pozemků p. č. 835/2 a p. č. 835/6, k. ú. Lysá n. L. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí neprošlo zastupitelstvem města, částečný převod, ve smyslu zákona o obcích, nebyl schválen.

9) K dotazu, zda se bude město domáhat zrušení „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene“ uzavřené dne 22. 10. 2014, se nelze v této chvíli vyjádřit. Projednáno to bude až po jednání soudu stanoveném na den 28. 04. 2017 mezi Družstvem Drážky v likvidaci a panem Zdeňkem Brynychem. V této chvíli není důvod dávat návrh na zrušení kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení věcného břemene. II. bere na vědomí návrh pana Brynycha, prostřednictvím opatrovnice paní Marcaníkové, na zřízení věcného břemene na infrastrukturu ve vlastnictví města, která je vybudována na pozemcích p. č. 835/9 a 835/10, k. ú. Lysá n. L. (komunikace, chodníky, vjezdy, zasakovací drén, kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení).


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města


I. k o n s t a t u j e

k žádosti o stanovisko k převodu pozemků veřejné infrastruktury ze dne 27. 03. 2017:

1) Na pozemcích p. č. 835/9 a p. č. 835/10, k. ú. Lysá n. L., se nachází veřejná infrastruktura ve vlastnictví Města. Na pozemku p. č. 835/9 komunikace, vjezd, chodník, dešťová kanalizace. Na pozemku p. č. 835/10 komunikace, 2 vjezdy, chodník, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, a veřejné osvětlení.

2) Jedná se o veřejnou infrastrukturu, která byla odkoupena za 1 Kč od Družstva Drážky na základě kupní smlouvy ze dne 19. 09. 2014.

3) Pokud budou městu nabídnuty i pozemky p. č. 835/9 a p. č. 835/10, k. ú. Lysá n. L., (dle stávající stavu v katastru nemovitostí, resp. nového geometrického plánu č. 2883-59/2014)
k převodu do vlastnictví Města za původně dohodnutých podmínek, bude Město Lysá nad Labem o této věci jednat v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou ze dne 03. 12. 2012.

4) Usnesením Zastupitelstva města č. V, ze dne 14. 05. 2014, se v případě pozemků p. č. 835/2 jednalo o výměru 268 m2 a u pozemku p. č. 835/6 o výměru 579 m2, oba k. ú. Lysá n. L., což je dle výpisu z katastru nemovitostí, ze dne 20. 03. 2017, prokazující stav evidovaný k datu 14. 05. 2014.

5) Jiné rozhodnutí, než usnesení č. V, schválené zastupitelstvem města dne 14. 05. 2014 v této věci nebylo vydáno. Pokud se však okolnosti změnily, uplatňuje ZM a RM nové projednání věci.

6) Dne 15. 04. 2014 byla na odbor SMI doručena žádost předsedy Družstva Drážky, pana Mgr. Petra Hermana, o převedení pozemků a infrastruktury na Město Lysá nad Labem. Město Lysá nad Labem převod pozemků p. č. 835/2 a p. č. 835/6, k. ú. Lysá n. L., neodmítlo.

7) Na odbor SMI byl doručen v r. 2014 návrh smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 835/2, 835/4 a 835/6, k. ú. Lysá n. L., kde na základě geometrického plánu č. 2883-59/2014 byly tyto pozemky rozděleny, a nově vzniklé pozemky p. č. 835/9
a 835/10 nebyly městu nabídnuty k převodu do jeho vlastnictví.

8) Rada města odsouhlasila usnesením č. 581/1, ze dne 22. 10. 2014, pouze částečný převod původních pozemků p. č. 835/2 a p. č. 835/6, k. ú. Lysá n. L. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí neprošlo zastupitelstvem města, částečný převod, ve smyslu zákona o obcích, nebyl schválen.

9) K dotazu, zda se bude město domáhat zrušení „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene“ uzavřené dne 22. 10. 2014, se nelze v této chvíli vyjádřit. Projednáno to bude až po jednání soudu stanoveném na den 28. 04. 2017 mezi Družstvem Drážky v likvidaci a panem Zdeňkem Brynychem. V této chvíli není důvod dávat návrh na zrušení kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení věcného břemene.


II. b e r e n a v ě d o m í

návrh pana Brynycha, prostřednictvím opatrovnice paní Marcaníkové, na zřízení věcného břemene na infrastrukturu ve vlastnictví města, která je vybudována na pozemcích p. č. 835/9 a 835/10, k. ú. Lysá n. L. (komunikace, chodníky, vjezdy, zasakovací drén, kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení).


Bod č. 9. Zápis z Finančního výboru dne 26. 04. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 26. 04. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města

  1. b e r e n a v ě d o m í

  2. zápis z jednání Finančního výboru dne 26. 04. 2017.


Bod č. 10. Úprava rozpočtu města na rok 2017 – 3. rozpočtové opatření + rozšíření změna účelu využití položky v rozpočtu města pro r. 2017, a to z položky v oddílu školství ZŠ Kom. pav. D (VaK, topení, elektro) na položku ZŠ Kom., pav. F – Rekonstrukce toalet (školní jídelna).


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek, p. PaedDr. Štěpánek (MI), p. Bc. Robeš, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2017 - 3. rozpočtové opatření takto:

1/ Přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 123.596 Kč a 144.545 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky rozpočtu ve výši 268.141 Kč.

2/ Přijetí účelové průtokové dotace od Středočeského kraje pro ZŠ Komenského (záloha na dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR) ve výši 1.340.869 Kč. Úprava rozpočtu se projeví ve stejné výši v příjmové i výdajové části.

3/ Přijetí dotace od Ministerstva kultury Městské knihovně Lysá n. L. prostřednictvím města ve výši 121.000 Kč, na pokračování automatizace MěK program Verbis pro 5 uživatelů.

4) snížení rozpočtové položky - Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa o 6.050 tis. Kč (na 1.500 tis. Kč) a změnu jejího názvu na „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“,

5) navýšení rozpočtové položky - PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové o 380 tis. Kč (na 500 tis. Kč),

6) navýšení rozpočtové položky – PD pěší a cyklodoprava přes Labe o 1.500 tis. Kč (na 1.800 tis. Kč),

7) navýšení rozpočtové položky – PD Brandlova – revize o 200 tis. Kč (na 400 tis. Kč),

8) navýšení rozpočtové položky – PD Parkoviště P+R nádraží o 450 tis. Kč (na 700 tis. Kč),

9) navýšení rozpočtové položky – Příprava projektů komunikace o 800 tis. Kč (na 2.155 tis. Kč),

10) přidání rozpočtové položky – PD ZUŠ ve výši 220 tis. Kč,

11) přidání rozpočtové položky – PD chodník podél domů v Husově ul. ve výši 350 tis. Kč,

12) přidání rozpočtové položky – PD hasičská zbrojnice ve výši 800 tis. Kč,

13) přidání rozpočtové položky – VaK ČSA ve výši 1.000 tis. Kč,

14) přidání rozpočtové položky – PD zateplení domu č. p. 29 v ul. ČSA ve výši 350 tis. Kč.

15) změnu účelu využití a názvu položky odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142 – ZŠ Kom. pav. D (VaK, topení, elektro) na ZŠ Kom. pav. F - Rekonstrukce toalet.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu na rok 2017 - 3. rozpočtové opatření takto:

1/ Přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 123.596 Kč a 144.545 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky rozpočtu ve výši 268.141 Kč.


2/ Přijetí účelové průtokové dotace od Středočeského kraje pro ZŠ Komenského (záloha na dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR) ve výši 1.340.869 Kč. Úprava rozpočtu se projeví ve stejné výši v příjmové i výdajové části.


3/ Přijetí dotace od Ministerstva kultury Městské knihovně Lysá n. L. prostřednictvím města ve výši 121.000 Kč, na pokračování automatizace MěK program Verbis pro 5 uživatelů.


4) snížení rozpočtové položky - Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa o 6.050 tis. Kč (na 1.500 tis. Kč) a změnu jejího názvu na „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“,


5) navýšení rozpočtové položky - PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové o 380 tis. Kč (na 500 tis. Kč),


6) navýšení rozpočtové položky – PD pěší a cyklodoprava přes Labe o 1.500 tis. Kč (na 1.800 tis. Kč),


7) navýšení rozpočtové položky – PD Brandlova – revize o 200 tis. Kč (na 400 tis. Kč),


8) navýšení rozpočtové položky – PD Parkoviště P+R nádraží o 450 tis. Kč (na 700 tis. Kč),


9) navýšení rozpočtové položky – Příprava projektů komunikace o 800 tis. Kč (na 2.155 tis. Kč),


10) přidání rozpočtové položky – PD ZUŠ ve výši 220 tis. Kč,


11) přidání rozpočtové položky – PD chodník podél domů v Husově ul. ve výši 350 tis. Kč,


12) přidání rozpočtové položky – PD hasičská zbrojnice ve výši 800 tis. Kč,


13) přidání rozpočtové položky – VaK ČSA ve výši 1.000 tis. Kč,


14) přidání rozpočtové položky – PD zateplení domu č. p. 29 v ul. ČSA ve výši 350 tis. Kč.


15) změnu účelu využití a názvu položky odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142 – ZŠ Kom. pav. D (VaK, topení, elektro) na ZŠ Kom. pav. F - Rekonstrukce toalet.


Bod č. 11. Rozpočtová pravidla.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Kopecký.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 1) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančních odborem, 2) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančním výborem, II. schvaluje rozpočtová pravidla zpracované finančním výborem s doplněním u bodů č. 2 a 5 – dle návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města


  1. I. b e r e n a v ě d o m í

  2. 1) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančních odborem,

  3. 2) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančním výborem,

  4. II. s c h v a l u j e

  5. rozpočtová pravidla zpracované finančním výborem s doplněním u bodů č. 2 a 5 – dle návrhu.


Bod č. 12. Závěrečný účet Města Lysá n. L. za rok 2016 a schválení účetní uzávěrky za rok 2016, přezkoumání hospodaření města za rok 2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Havelka.

Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) celoroční hospodaření
a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2016, a to bez výhrad, 2) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města


  1. s c h v a l u j e

  2. 1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2016, a to bez výhrad,

2) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2016.


Bod č. 13. Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. PaedDr. Štěpánek (VO MI), p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Grochol, CSc., p. Burian.


Jednání bylo přerušeno a pokračováno po projednání bodu č. 14.


Bod č. 14. Zpráva o výsledku auditu vybraných investičních akcí.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Mgr. Havelka, Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška, p. Ing. Kváč, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan místostarosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí předloženou zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí a návrh opatření k nápravě.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí a návrh opatření k nápravě.


Pokračování projednávání bodu č. 13.


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá odboru MI přepracovat materiál Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá n. L. a předložit na příští jednání ZM. Termín: 21. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města


u k l á d á

odboru MI přepracovat materiál Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá n. L. a předložit na příští jednání ZM.

Termín: 21. 06. 2017


Bod č. 15. Informativní zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2016 a informací podle z. č. 106/1999 Sb.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o vyřizování petic a stížností za rok 2016 a informací dle zákona č. 106/1999 Sb.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřizování petic a stížností za rok 2016 a informací dle zákona
č. 106/1999 Sb.


Bod č. 16.Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí r. 2017.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí termíny jednání RM ve II. pololetí r. 2017 takto: 18. 07., 01. 08., 22. 08., 12. 09., 26. 09., 10. 10., 24. 10., 07. 11., 21. 11., 05. 12., 19. 12. 2017, II. schvaluje termíny jednání ZM ve II. pololetí r. 2017 takto: 20. 09., 01. 11., 13. 12. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

termíny jednání RM ve II. pololetí r. 2017 takto: 18. 07., 01. 08., 22. 08., 12. 09., 26. 09., 10. 10., 24. 10., 07. 11., 21. 11., 05. 12., 19. 12. 2017,


II. s c h v a l u j e

termíny jednání ZM ve II. pololetí r. 2017 takto: 20. 09., 01. 11., 13. 12. 2017.


Bod č. 17. Vize mobility.


V diskusi k bodu vystoupili p. Bc. Robeš, p. místostarosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Marek, p. Ing. Eliška, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí základní princip, že systém udržitelné dopravy je takový, který naplňuje ekonomické, sociální a environmentální potřeby společnosti, a přitom minimalizuje nežádoucí vlivy dopravy na hospodářství, společnost a životní prostředí, II. schvaluje materiál Vize mobility města Lysá nad Labem dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, III. ukládá odboru správy majetku, městskému architektovi, odboru městského investora, odboru dopravy a stavebnímu úřadu seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem, respektovat ji při svých činnostech a přikládat Vizi mobility města Lysá nad Labem jako závazný podklad ke všem vypisovaným zadávacím řízením na projektové dokumentace na pozemní komunikace, veřejná prostranství, veřejné budovy a územně plánovací dokumentace, jakož i k vyjádřením města k dokumentům zpracovávaným třetími stranami. Termín: ihned, trvale.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


II. Diskuse.


p. starosta

- podal informace k zamýšlené opravě nadjezdu. Projektanti stále počítají s tím, že k 30. 09. 2017 získají stavební povolení a stavba by se mohla zahájit. Zda dojde ke skutečnému uzavření nadjezdu ještě v letošním nebo až v příštím roce na jaře se zatím neví.

- uvedl, že Rada Středočeského kraje dne 27. 04. 2017 schválila realizaci veřejné zakázky na zpracování PD na II. etapu našeho obchvatu za částku 6.727.600 Kč,

- informoval o probíhajících jednáních se SÚS Mnichovo Hradiště ohledně opravy výtluků na krajských komunikacích. Výtluky byly vyfoceny a zaslány jim na vědomí. Poslední jednání proběhlo na úřadě 05. 05. 2017 s tím, že se bude uskutečňovat pravidelně každý měsíc. Dle informací SÚS bude na mostu přes Labe položen nový asfaltový koberec, křižovatka u kina, kde jsou velké výtluky, bude opravena tak, že dojde k ofrézování asfaltu a zůstanou tam pouze kostky, výtluky na našich komunikacích se nyní opravují,

- pracuje se na projektu ulic Čs. armády, Mírová, křižovatky ve Dvorcích a pod nadjezdem.


p. Kodeš

- doporučil, aby MěP Lysá n. L. provedla na Sídlišti v Lysé n. L. preventivní akci na parkování vozidel, v noci tam vozidla parkují i na travnatých plochách a chodnících.

Pan Bc. Přibyl, ředitel MěP, odpověděl, že kontroly se parkování vozidel na Sídlišti se průběžně provádějí.


p. Mgr. Havelka

- dotázal se na bližší informace k některým investičním akcím, zda je stavební povolení (dále jen „SP“), zda město získalo dotaci, zda je zakázka vysoutěžená. Odpovídal p. PaedDr. Štěpánek (VO MI).

1) kanalizace a vodovod Byšičky - SP je platné, zakázka je vysoutěžená a čeká se na ukončení lhůty pro podání námitek, v 6/2017 se začne s výstavbou, dotace je přislíbena, rozhodnutí
o přidělení zatím město nemá,

2) kanalizace Dvorce – stavba vysoutěžená zatím není, SP město má, žádost o dotaci je podaná i na MZ,

3) vystrojení nového vodojemu – v letošním roce se předpokládá vypracování PD a SP, zakázka vysoutěžená není,

4) komunikace Ve Višňovce – zatím nic město nemá,

5) komunikace K Borku – SP město má, zakázka zatím není vysoutěžená,

6) komunikace Na Výsluní – SP město má, vzhledem k tomu, že původní dodavatel odstoupil, byla vyhlášena veřejná zakázka na nového dodavatele stavby.


p. Mgr. Fajmon

- dotázal se na využití volného prostoru po bývalé lékárně v č. p. 1102. Pan starosta odpověděl, že prostor byl nabídnut Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady pro zřízení denního stacionáře pro starší občany,

- znovu zopakoval nutnost jednat o zřízení nového přechodu pro chodce v Jedličkova ul. v úseku od Révy k Rodinnému centru Parníček. Pan starosta odpověděl, že zřízení přechodu projednává se SÚS. Pan Bc. Robeš uvedl, že v projektu „Zahrada“ byl schválen přechod přes Jedličkovu ulici, ale jeho realizace je s ohledem na nerealizovanou výstavbu v nedohlednu. Proto ze strany města a dopravní komise je dlouhodobá snaha tento přechod zde zřídit, ale první návrh zamítl Dopravní inspektorát PČR a druhý návrh SÚS.


p. Mgr. Kopecký

- dotázal se, jak se pokračuje ve využití domů č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného a č. p. 253 Na Františku. Pan starosta odpověděl, že se pracuje na PD na č. p. 253, kde by mělo vzniknout sociální bydlení. Dům č. p. 13 zůstává zatím jako součást nového domova pro seniory.

Pan Mgr. Kopecký připomenul, že o využití č. p. 13 již ZM rozhodlo a nyní se jeho rekonstrukce opět oddaluje, dle jeho názoru jde o chybné rozhodování.


III. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla vznesena.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:05 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

12. 05. 2017Ověřovatelé zápisu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Havelka J. p. Krumpholc J._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
Vytvořeno 3.10.2022 16:42:28 | přečteno 20x | jiri.virava
load