02. Zápis ZM 29.03.2017


Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 29. 03. 2017 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan (odchod v 18:10 hodin)

p. Kolman Josef

pí Fischerová Romana

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Bc. Robeš Martin

Omluven: p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Mgr. Havelka JiříI. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (13 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil p. Ing. Grochol L., CSc., a p. Mgr. Havelka J. Pan Krumpholc J. se předem omluvil, že z rodinných důvodů bude muset odejít po 18:00 hodině.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Eliška P. a p. Mgr. Kopecký P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Bc. Robeš M. a p. Kodeš M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 29. 03. 2017 p. Ing. Elišku P. a p. Mgr. Kopeckého P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Bc. Robeš M., p. Kodeš M.


Zápis ze zasedání ZM dne 15. 02. 2017 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu a zároveň byla zveřejněna na webových stránkách města. Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo uvedeno 25 návrhů k projednání. Dodatečně byl členům ZM zaslán ještě návrh na uzavření Partnerské smlouvy – Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s. Zároveň doporučil předřadit projednávání tohoto bodu na začátek.

Pan Ing. Kváč doporučil stáhnout projednávání bodu č. 25 – Snížení nájemného v bytě v Milovicích – Mladé. Návrh zdůvodnil tím, že se jedná o rozhodovací pravomoc RM a navíc obsahem návrhu jsou osobní a citlivé údaje, a proto by mohlo dojít k porušení zákona na ochranu osobních údajů.

Paní Fischerová (předkladatelka návrhu) uvedla, že žadatelka je osobně na zasedání ZM přítomna a s projednáním návrhu souhlasí. Zároveň doporučila tento bod předřadit také na začátek.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing Kváče na usnesení – ZM stahuje z programu jednání návrh na snížení nájemného v bytě v Milovicích – Mladé.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 7 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení návrhů – Uzavření Partnerské smlouvy – Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s., a Snížení nájemného v bytě v Milovicích – Mladé na začátek jednání.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předřazení návrhů – Uzavření Partnerské smlouvy – Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s., a Snížení nájemného v bytě v Milovicích – Mladé na začátek jednání.


Pan starosta se dotázal se, zda někdo ze zastupitelů města má ještě další návrh na rozšíření, a protože tomu tak nebylo, doporučil schválit program dnešního ZM.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 29. 03. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 29. 03. 2017.


Schválený program jednání:

1. Uzavření Partnerské smlouvy – Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s.

2. Snížení nájmu v bytě v Milovicích – Mladé.

3. Prodej části pozemku p. č. PK 1478/1, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.

4. Zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 17. 02. 2017 a návrh na doplnění OV Dvorce.

5. Žádost občanů Dvorců o opravu cesty podél lesa.

6. Rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.

7. Pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.

8. Zápis z Finančního výboru dne 15. 03. 2017.

9. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2016.

10. Úprava rozpočtu r. 2017 – 2. rozpočtové opatření.

11. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 4/2014.

12. Plánovací smlouva č. 2017-0101/SM.

13. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.

14. Zápis z Výboru pro obchvat ze dne 15. 03. 2017.

15. Výkup pozemku p. č. PK 2679, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.

16. Uzavření smlouvy budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 2867/18, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 2867/2 a pozemku p. č. st. 1409, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 23/41, k. ú. Lysá n. L. (u. Za Zámkem).

19. Prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., z důvodu výkupu části pozemku pod obchvatem.

20. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá n. L. pro rok 2017.

21. Plán odpadového hospodářství Města Lysá n. L. na období 2017 – 2021.

22. Pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé n. L.

23. Přistoupení města Lysá n. L. k Memorandu o vzájemné spolupráci podél řeky Labe.

24. Jmenování nového člena Výboru pro obchvat.

25. Podání žádosti o bezplatný převod pozemků od Povodí Labe, s. p., na Město Lysá n. L.

26. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 13. 03. 2017.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1. Partnerská smlouva – Místní akční plán vzdělávání MAS POLABÍ, o. p. s.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Časlavková (MAS Polabí, o. p. s.), p. Bc. Robeš, p. Ing. Marek, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1. Partnerskou smlouvu - Místní akční plán vzdělávání MAS POLABÍ, o. p. s., 2. Zřízení položky v rozpočtu města na rok 2017 s názvem MAP – vzdělávání ve výši 644.000 Kč z rezervního fondu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1. Partnerskou smlouvu - Místní akční plán vzdělávání MAS POLABÍ, o. p. s.,

2. Zřízení položky v rozpočtu města na rok 2017 s názvem MAP – vzdělávání ve výši 644.000 Kč z rezervního fondu.


Bod č. 2. Snížení nájmu v bytě č. 10 v čp. 612 v Milovicích – Mladé.


V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Burian, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Kodeš, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Kváč, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM ukládá p. místostarostovi navrhnout paušální řešení na pomoc nájemníkům bytů v nouzi. Termín: do 30. 04. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 10 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje snížení nájemného v bytě č. 10 v čp. 612 v Milovicích panu Petrovi Sirovému, a to z částky 120 Kč za m2 na částku 75 Kč za m2 po dobu jednoho roku s platností od 01. 04. 2017,


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá starostovi města předložit paní Fischrové písemné vysvětlení, proč byl byt 3 + 1, č. 39 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá, přidělen v rozporu s pravidly pro přidělování bytů města Lysá nad Labem. Termín: 30. 04. 2017.

Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 11 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM. Termín: do 30. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města


u k l á d á

Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM.

Termín: do 30. 06. 2017


V 18:10 hodin odchod p. Krumpholc J. (počet členů ZM 12).

Bod č. 3. Prodej části pozemku p. č. PK 1478/1 o výměře cca 21.000 m2,k. ú. Lysá n. L., Řehačka.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Ing. Kváč, p. Drahotský (žadatel), p. Ing. Eliška, p. Ing. Gregor, p. Bc. Robeš, p. Koštíř (předseda OV Byšičky), p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 1478/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 21.000 m2, na severní a jižní straně oddělit pruh v šíři 3 m a podél chat v šíři 6 m), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 1478/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 21.000 m2, na severní a jižní straně oddělit pruh v šíři 3 m a podél chat v šíři 6 m), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Bod č. 4. Zápis z veřejné schůze konané dne 17. 02. 2017 ve Dvorcích a návrh na doplnění členů OV Dvorce, ze dne 13. 12. 2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí 1) návrh na doplnění členů Osadního výboru Dvorce, ze dne 13. 12. 2016, 2) zápis z veřejné schůze konané dne 17. 02. 2017 ve Dvorcích, odvolává z funkce členky OV Dvorce pí Janu Burešovou, a jmenuje novou členkou OV Dvorce pí Petru Šolínovou.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

1) návrh na doplnění členů Osadního výboru Dvorce, ze dne 13. 12. 2016,

2) zápis z veřejné schůze konané dne 17. 02. 2017 ve Dvorcích,


II. o d v o l á v á

z funkce členky OV Dvorce pí Janu Burešovou,


III. j m e n u j e

novou členkou OV Dvorce pí Petru Šolínovou.


Bod č. 5. Žádost o provedení opravy cesty podél lesa ve Dvorcích.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Kopecký (VO SM).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí žádost obyvatel obce Dvorce o opravu cesty podél lesa, p. č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L., nesouhlasí s opravou cesty podél lesa ve Dvorcích, do doby dokončení investiční akce „Kanalizace Dvorce“, souhlasí s vypracováním PD na VO v úseku od restaurace k hájovně, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení s tím, že výstavba VO bude koordinována s výstavbou kanalizačního řadu, ukládá RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření. Termín: 10. 05. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost obyvatel obce Dvorce o opravu cesty podél lesa, p. č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L.,


II. n e s o u h l a s í

s opravou cesty podél lesa ve Dvorcích, do doby dokončení investiční akce „Kanalizace Dvorce“,


III. s o u h l a s í

s vypracováním PD na VO v úseku od restaurace k hájovně, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení s tím, že výstavba VO bude koordinována s výstavbou kanalizačního řadu,IV. u k l á d á

RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření.

Termín: 10. 05. 2017


Bod č. 6. Rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto: Železniční modelářský kroužek 17.697 Kč, Český svaz včelařů 13.249 Kč, SDH Dvorce 13.735 Kč, KČT 24.448 Kč, RC Parníček 182.102 Kč, Fajn spolek 51.086 Kč, Farní sbor 32.525 Kč, Spolek radioamatérů 15.480 Kč, Centrum sociálních služeb 58.643 Kč, ČRS 42.629 Kč, Obec baráčníků 15.763 Kč, Quattour Artes 123.540 Kč, Ladoňka 9.122 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto: Železniční modelářský kroužek 17.697 Kč, Český svaz včelařů
13.249 Kč, SDH Dvorce 13.735 Kč, KČT 24.448 Kč, RC Parníček 182.102 Kč, Fajn spolek 51.086 Kč, Farní sbor 32.525 Kč, Spolek radioamatérů 15.480 Kč, Centrum sociálních služeb 58.643 Kč, ČRS 42.629 Kč, Obec baráčníků 15.763 Kč, Quattour Artes 123.540 Kč, Ladoňka 9.122 Kč.


Bod č. 7. Pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem


V diskusi k bodu vystoupil p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem ve výši 221.160 Kč.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem ve výši 221.160 Kč.


Bod č. 8. Zápis z Finančního výboru dne 15. 03. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 15. 03. 2017.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 15. 03. 2017.


Bod č. 9. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města Lysá n. L. za rok 2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny za rok 2016 a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny za rok 2016 a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.


Bod č. 10. Úprava rozpočtu města na rok 2017 – 2. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek, p. Ing. Kváč, pí Fischerová, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM schvaluje hlasování o 2. rozpočtovém opatření uvedeném v bodě I po jednotlivých položkách.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 – 2. rozpočtové opatření:

 1. l) přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 157.500 Kč, 149.863 Kč a 148.618 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky rozpočtu ve výši 455.981 Kč,

 2. 2) navýšení položky na platy zaměstnanců o 500 tis. Kč z rezervního fondu (navýšení počtu pracovníků na finančním odboru a na odboru dopravy),

 3. 3) navýšení položky na Údržbu komunikací o 1.000 tis. Kč z rezervního fondu,

 4. 4) navýšení rozpočtu položky Obnova památek oddpa 3322, org. 3144, pol. 5171 o 650 tis. Kč z rezervního fondu. Schválený rozpočet byl 1.200 tis. Kč, po úpravě bude 1.850 tis. Kč,

 5. 5) změnu rozpisu položek určených pro ZŠ J. A. Komenského a přejmenování položek dle návrhu ředitelky, celková výše rozpočtu se nemění,

 6. 6) přijetí průtokové dotace „ŠABLONY“ ve výši 720.996 Kč určené ZŠ B. Hrozného. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu,

 7. 7) novou výdajovou položku PD Husovo náměstí ve výši 200 tis Kč (z rezervního fondu),

 8. 8) přijetí účelové dotace od Středočeského kraje na sociálně právní agendu dětí s účelovým znakem 13011 ve výši 799.500 Kč, dotace navýší příjmovou i výdajovou část rozpočtu,

 9. 9) přijetí účelové dotace od Středočeského kraje pro hasiče ve výši 150 tis. Kč s účelovým znakem 14004. Navýší se příjmová i výdajová část rozpočtu o stejnou částku 150 tis. Kč.

 10. 10/ Vytvoření nové položky s názvem PD Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků ve výši 250 tis. Kč ze zrušených položek MŠ Mašinka opravy dlažeb a zídek u vchodu (150 tis. Kč) a MŠ Mašinka hrací prvky pro školní zahradu (100 tis. Kč).


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města

 1. I. s c h v a l u j e

 2. úpravu rozpočtu roku 2017 – 2. rozpočtové opatření:

 3. l) přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 157.500 Kč, 149.863 Kč a 148.618 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky rozpočtu ve výši 455.981 Kč,

 4. 2) navýšení položky na platy zaměstnanců o 500 tis. Kč z rezervního fondu (navýšení počtu pracovníků na finančním odboru a na odboru dopravy),

 5. 3) navýšení položky na Údržbu komunikací o 1.000 tis. Kč z rezervního fondu,

 6. 4) navýšení rozpočtu položky Obnova památek oddpa 3322, org. 3144, pol. 5171 o 650 tis. Kč z rezervního fondu. Schválený rozpočet byl 1.200 tis. Kč, po úpravě bude 1.850 tis. Kč,

 7. 5) změnu rozpisu položek určených pro ZŠ J. A. Komenského a přejmenování položek dle návrhu ředitelky, celková výše rozpočtu se nemění,

 8. 6) přijetí průtokové dotace „ŠABLONY“ ve výši 720.996 Kč určené ZŠ B. Hrozného. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu,

 9. 7) novou výdajovou položku PD Husovo náměstí ve výši 200 tis Kč (z rezervního fondu),

 10. 8) přijetí účelové dotace od Středočeského kraje na sociálně právní agendu dětí s účelovým znakem 13011 ve výši 799.500 Kč, dotace navýší příjmovou i výdajovou část rozpočtu,

 11. 9) přijetí účelové dotace od Středočeského kraje pro hasiče ve výši 150 tis. Kč s účelovým znakem 14004. Navýší se příjmová i výdajová část rozpočtu o stejnou částku 150 tis. Kč.

 12. 10/ Vytvoření nové položky s názvem PD Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků ve výši 250 tis. Kč ze zrušených položek MŠ Mašinka opravy dlažeb a zídek u vchodu (150 tis. Kč) a MŠ Mašinka hrací prvky pro školní zahradu (100 tis. Kč).


Pan starosta přednesl návrh p. Kodeše na usnesení – ZM ukládá Finančnímu výboru navrhnout ZM podmínky, podle kterých by rada města mohla schvalovat rozpočtová opatření do stanovené výše. Termín: 10. 05. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 44a

Zastupitelstvo města


u k l á d á

Finančnímu výboru navrhnout ZM podmínky, podle kterých by rada města mohla schvalovat rozpočtová opatření do stanovené výše.

Termín: 10. 05. 2017


Od 19:00 hodin do 19:15 hodin přestávka.


Bod č. 11. Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ ze dne 25. 02. 2015.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, vypracovaný odborem SM, pověřuje starostu města k podpisu Dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 45

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, vypracovaný odborem SM,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ.


Bod č. 12. Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace v ul. Ke Vrutici.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Plánovací smlouvu č. 2017-0101/SM, pověřuje starostu města k podpisu Plánovací smlouvy č. 2017-0101/SM.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Plánovací smlouvu č. 2017-0101/SM,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Plánovací smlouvy č. 2017-0101/SM.


Bod č. 13. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kopecký (VO SM).

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ, vypracovaný odborem SM, pověřuje starostu města k podpisu Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ, vypracovaný odborem SM,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.


Bod č. 14. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 15. 03. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 15. 03. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 15. 03. 2017.


Bod č. 15. Výkup části pozemku p. č. PK 2679 o výměře 641 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2679 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: pana Jiřího Černohorského, trvale bytem Okrsek 93/22, Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní Aleny Rambouskové, trvale bytem Okrsek 84/38, Lysá nad Labem, (podíl 1/2), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2679 o výměře 622 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok. ZM ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat standardní kupní smlouvu dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 30. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2679 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: pana Jiřího Černohorského, trvale bytem Okrsek 93/22, Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní Aleny Rambouskové, trvale bytem Okrsek 84/38, Lysá nad Labem, (podíl 1/2), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2679 o výměře 622 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat standardní kupní smlouvu dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 30. 06. 2017


Bod č. 16. Znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 2867/18 o výměře 260 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Ing. Gregor, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM revokuje své usnesení č. 589/II a III  ze dne 14. 12. 2016, schvaluje výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Rambouska, trvale bytem Masarykova 587/4, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Prodávající zajistí na své náklady výmaz věcného břemen užívání ve prospěch Ladislava Rambouska, Okrsek 84/38, Lysá nad Labem na nově vzniklém pozemku, který je předmětem výkupu. Kupující se zavazuje, že v rámci přípravy a realizace investiční akce výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa bude požadovat po investorovi vybudování protihlukové stěny, ukládá starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. Termín: do 30. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení č. 589/II a III  ze dne 14. 12. 2016,


II. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Rambouska, trvale bytem Masarykova 587/4, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Prodávající zajistí na své náklady výmaz věcného břemen užívání ve prospěch Ladislava Rambouska, Okrsek 84/38, Lysá nad Labem na nově vzniklém pozemku, který je předmětem výkupu. Kupující se zavazuje, že v rámci přípravy a realizace investiční akce výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa bude požadovat po investorovi vybudování protihlukové stěny.


III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít.

Termín: do 30. 06. 2017


Bod č. 17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 2867/2 a pozemku p. č. st.1409, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2867/2 a p. č. st. 1409, oba k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s p. Ing. Jiřím Fišerem, bytem Třešňová 1627/3, Lysá n. L., ukládá starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu. Termín: do 30. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2867/2 a p. č. st. 1409, oba k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s p. Ing. Jiřím Fišerem, bytem Třešňová 1627/3, Lysá n. L.,


II. u k l á d á

starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu.

Termín: do 30. 06. 2017


Bod č. 18. Výkup části pozemku p. č. 23/7 o výměře 187 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM revokuje své usnesení č. II/2 ze dne 18. 11. 2015, schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 23/7, nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41 o výměře 187 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, od pana Karla Maudra, trvale bytem Ostrá 40, za částku 100 Kč/m2 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. K uzavření konečné smlouvy kupní bude prodávající vyzván nejpozději v termínu do 31. 12. 2019. ZM ukládá starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít. Termín: do 30. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u je

své usnesení č. II/2 ze dne 18. 11. 2015,


II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 23/7, nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41 o výměře 187 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, od pana Karla Maudra, trvale bytem Ostrá 40, za částku 100 Kč/m2 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. K uzavření konečné smlouvy kupní bude prodávající vyzván nejpozději v termínu do 31. 12. 2019.


III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít.

Termín: do 30. 06. 2017


Bod č. 19. Prodej části pozemku p. č. PK 2867/7 o výměře 34 m2, k. ú. Lysá n. L., z důvodu výkupu části pozemku p. č. 33/25 o výměře 34 m2,k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 m2), k. ú. Lysá n. L., paní Jiřině Šimonkové, Bezručova 463, 250 91 Zeleneč v Čechách, za částku 1 Kč s tím, že kupující současně odprodá městu část pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře cca 34 m2, rovněž za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. ZM ukládá starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv na výkup části p. p. č. 33/25, k. ú. Litol, dle usnesení ZM č. 20/2, ze dne 15. 02. 2017, a prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., dle návrhu bodu I a tyto smlouvy současně uzavřít. Termín: do 30. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 m2), k. ú. Lysá n. L., paní Jiřině Šimonkové, Bezručova 463, 250 91 Zeleneč v Čechách, za částku 1 Kč s tím, že kupující současně odprodá městu část pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře cca 34 m2, rovněž za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv na výkup části p. p. č. 33/25, k. ú. Litol, dle usnesení ZM č. 20/2, ze dne 15. 02. 2017, a prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., dle návrhu bodu I a tyto smlouvy současně uzavřít.

Termín: do 30. 06. 2017


Bod č. 20. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kopecký (VO SM).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informaci o rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá n. L. za rok 2016 v celkové výši 62.001 Kč, schvaluje navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2017“.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. Kodeš M.

mimo

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 54

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá n. L. za rok 2016 v celkové výši 62.001 Kč,


II. s c h v a l u j e

navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2017“.


Bod č. 21. Plán odpadového hospodářství města Lysá nad Labem na období 2017 – 2021.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian, p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Plán odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021, ukládá 1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech. Termín: 4. Q příslušného roku. 2) odboru SM zpracovat přehled výsledků dosažených v odpadovém hospodářství města Lysá n. L. za rok 2016 a návrh postupu pro rok 2018. Termín: do 30. 06. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Plán odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021,


II. u k l á d á

1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.

Termín: 4. Q příslušného roku

2) odboru SM zpracovat přehled výsledků dosažených v odpadovém hospodářství města Lysá n. L. za rok 2016 a návrh postupu pro rok 2018.

Termín: do 30. 06. 2017
Bod č. 22. Pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Fischerová, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem při dodržení podmínek, uvedených v důvodové zprávě.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem při dodržení podmínek, uvedených v důvodové zprávě.


Bod č. 23. Přistoupení města Lysá nad Labem k Memorandu o vzájemné spolupráci podél řeky Labe.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje přistoupení města Lysá nad Labem k Memorandu o vzájemné spolupráci podél řeky Labe, pověřuje starostu města k podpisu Memoranda.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

přistoupení města Lysá nad Labem k Memorandu o vzájemné spolupráci podél řeky Labe,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Memoranda.


Bod č. 24. Jmenování člena Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odvolává p. Ing. Michala Rudolfa z funkce člena Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města, jmenuje p. Jindřicha Ertnera M.A. Bc. novým členem Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města


I. o d v o l á v á

p. Ing. Michala Rudolfa z funkce člena Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města,


II. j m e n u j e

p. Jindřicha Ertnera M.A. Bc. novým členem Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.


Bod č. 25. Podání žádosti o bezplatný převod pozemků od Povodí Labe, s. p., na město Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Burian, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM revokuje své usnesení č. 521 a 595/II z roku 2016 o výkupu pozemků Povodí Labe, s. p., v ulici Brandlova, schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., pod komunikacemi II. a III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá nad Labem. Jedná se o pozemky p. č. 3668, p. č. 3667/5, p. č. 3669, p. č. 3479/1, p. č. 3479/2, p. č. 3479/3, p. č. 3480, p. č.3481/1, p. č. 3481/2, p. č. 3481/7, p. č. 3482/2, ukládá starostovi města zaslat písemně žádost na Povodí Labe s. p. a jednat o bezúplatném převodu pozemků dle důvodové zprávy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení č. 521 a 595/II z roku 2016 o výkupu pozemků Povodí Labe, s. p., v ulici Brandlova,

II. s c h v a l u j e

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., pod komunikacemi II. a III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá nad Labem. Jedná se o pozemky p. č. 3668, p. č. 3667/5, p. č. 3669, p. č. 3479/1, p. č. 3479/2, p. č. 3479/3, p. č. 3480, p. č.3481/1, p. č. 3481/2, p. č. 3481/7, p. č. 3482/2,


III. u k l á d á

starostovi města zaslat písemně žádost na Povodí Labe, s. p., a jednat o bezúplatném převodu pozemků dle důvodové zprávy.


Bod č. 26. Zápis z jednání KV dne 13. 03. 2017.


V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání KV dne 13. 03. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

omluven

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání KV dne 13. 03. 2017.


II. Diskuse.


p. Mgr. Kopecký

- uvedl, že byl upozorněn na stav přechodu u drogerie TETA, chybí tam svislé i vodorovné dopravní značení, požádal o zjednání nápravy,

- uvedl, že kolem škol a na hlavních trasách k nim je ve zvýšené míře vidět sprejerství, doporučil ve školách provést osvětu a MěP Lysá n. L., aby zvýšila dohled. Pan starosta odpověděl, že MěP Lysá n. L. sprejery chytila, ale protože se jedná o nezletilé, nelze o nich bližší údaje zveřejňovat.

Členové ZM doporučili odboru SM, aby náhradu škody vymáhal po rodičích nezletilých sprejerů.


III. Interpelace.


Žádná interpelace nebyla vznesena.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:05 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

31. 03. 2017Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Ing. Eliška P. p. Ing. Kopecký P._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
Vytvořeno 3.10.2022 16:41:49 | přečteno 29x | jiri.virava
load