01. Zápis ZM 15.02.2017


Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 15. 02. 2017 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan (příchod 17:05 hodin)

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin

Omluven: p. Ing. Gregor PetrI. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (13 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil z důvodu nemoci p. Ing. Gregor P. Pan Ing. Marek J. se na jednání dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Havelka J. a p. Kolman J.. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Eliška P., p. Ing. Grochol L., CSc., p. Burian J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

Pro

p. Bc. Robeš M.

pro

1

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu ZM dne 15. 02. 2017 p. Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Eliška P., p. Ing. Grochol L., CSc., p. Burian J.


Zápis ze zasedání ZM dne 14. 12. 2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.


Pan starosta informoval členy ZM, že na základě jejich požadavku byl na dnešní jednání přizván vedoucí územního pracoviště Polici ČR Nymburk p. JUDr. Jirouš, a předal mu slovo.


V 17:05 hodin příchod p. Ing. Marka J. (počet členů ZM 14).


Pan JUDr. Jirouš seznámil přítomné nejen s bezpečnostní situací v Lysé nad Labem, ale i s dalšími změnami, které se na OO PČR Lysá n. L. chystají. K trestné činnosti uvedl, že počet spáchaných trestných činů na území našeho města má snižující se tendenci. V minulém roce bylo na území města spácháno 167 trestních činů, a to především majetkových a násilných. Jejich objasněnost byla cca 55 %. V nejbližší době bude v souladu se zpracovaným harmonogram rozvoje Policie ČR v Lysé n. L. působit prvosledová hlídka, která by měla rychle a adekvátně reagovat na aktuální nebezpečí. Vzhledem k tomu, že v nedalekých Milovicích také působí OO PČR, byli některé činnosti především administrativního charakteru z Lysé n. L. přesunuty na OO PČR Milovice. V Lysé n. L. bude sloužit cca 10 policistů, kteří budou provádět především hlídkovou činnosti. Na služebně OO PČR v Lysé n. L. bude přes den v pracovní době vždy k dispozici 1 policista, který bude přijímat oznámení od občanů. Po pracovní době bude oznámení přijímat OO PČR v Milovicích a v případě potřeby za

2

oznamovateli dojedou. Jako jedna z nejlepším na okrese byla vyhodnocena spolupráce s naší městskou policií.

Pan Ing. Kváč uvedl, že statistika počtu trestných činů je do značné míry ovlivněna také tím, jak se posoudí škoda u jednotlivých skutků, protože rozdíl mezi majetkovým trestným činem a přestupkem je pouze ve výši škody. Do výše 5 tis. Kč jde pouze o přestupek. Dále se dotázal, zda by PČR byla ochotna platit za nebytové prostory, které užívá, nájemné. Na to bylo odpovězeno, že finanční prostředky má policie omezené a na hrazení nájemného nemá. Proto města vycházejí PČR vstříc a nájmy ze služeben jim nevyměřují.

Pan Mgr. Fajmon poděkoval p. JUDr. Jiroušovi za účast a připomenul snahu města přemístit služebnu OO PČR v Lysé n. L. a MěP Lysá n. L. do jednoho objektu, a to č. p. 29 v ul. Čs. armády v Lysé n. L. Dotázal se, zda zájem policie o společné sídlo s MěP trvá. Pan JUDr. Jirouš odpověděl, že P ČR má zájem, aby služebna v Lysé n. L. zůstala a kdyby s MěP obývaly jednu budovu, byl by to ideální stav, protože spolu velice úzce spolupracují.

Pan Kodeš se dotázal, zda existuje časový limit na dojezd policejní hlídky. Bylo odpovězeno, že dojezdový čas policie nemá, ale proto chtějí zřídit prvosledovou hlídku, která by měla rychle řešit, co půjde (rvačky, střelbu, apod.).

V 17:25 odchod p. JUDr. Jirouše.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo uvedeno 28 návrhů k projednání. Dotázal se, zda někdo ze zastupitelů města má návrh na rozšíření.

Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda materiály pro veřejnost byly na webových stránkách města zveřejněny a kdy.

Pan tajemník odpověděl, že materiály zveřejněny byly. Datum a čas zveřejnění mu sdělí dodatečně.

Pan starosta doporučil předřadit bod č. 16 (dle Pozvánky) Žádost o odkoupení části pozemku p. č. st. 297/1, k. ú. Lysá n. L., a poté bod č. 2 (dle Pozvánky) 2. Vyhodnocení urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé n. L., včetně představení vítězného projektu zpracovateli.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 15. 02. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města


schvaluje program jednání ZM dne 15. 02. 2017.3

Schválený program jednání:

1. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. st. 297/1, k. ú. Lysá n. L.

2. Vyhodnocení urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé n. L., včetně představení vítězného projektu zpracovateli.

3. Bezpečnostní situace v Lysé n. L. za rok 2016.

4. Rozdělení dotací z rozpočtu města na r. 2017 na údržbu nem. majetku sportovních organizací.

5. Rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.

6. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Lysá n. L. a Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na údržbu a provoz kin (Lukáš Fuchs).

8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Byšičky na Slavnosti 300 let Byšiček.

9. Zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 01. 02. 2017.

10. Výkup části pozemku p. č. PK 3188, k. ú. Lysá n. L.

11. Výkup části pozemku p. č. 2126/28, nově označené jako p. č. 2162/32, k. ú. Lysá n. L., od ČD, a. s.

12. Výkup pozemků p. č. 493/2, 493/3, 493/7, 493/9, 493/13, 493/14, 3847, k. ú. Lysá n. L., od Čtvrté Sluníčkové, s. r. o., a výkup pozemků p. č. 493/19, 493/22, 493/24, 493/25, 493/26, k. ú. Lysá n. L., od Třetí Sluníčkové, s. r. o.

13. Výkup části pozemku p. č. PK 2533, nově označené jako pozemku p. č. 2536/19, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.

14. Informace o nevykoupených pozemcích v souvislosti s výstavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.

15. Prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené jako pozemek p. č. st. 37/2, k. ú. Lysá n. L., a prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené jako pozemek p. č. st. 872, k. ú. Lysá n. L., ČEZ Distribuce, a. s.

16. Prodej obecních pozemků p. č. 2168/2 a p. č. 2168/12, k. ú. Lysá n. L.

17. Zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., a výkup části pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.

18. Podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2536/17, k. ú. Lysá n. L., od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L.

19. Rekonstrukce žst. Lysá n. L. – žádost o doplnění pozemku p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L.

20. Zápis z jednání Finančního výboru města Lysá n. L. dne 01. 02. 2017.

21. Úprava rozpočtu města roku 2016 – 12. rozpočtové opatření.

22. Úprava rozpočtu města roku 2017 – 1. rozpočtové opatření.

23. Úprava Statutů Programu na podporu kultury města Lysá n. L. a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá n. L.

24. Přehled kulturních akcí plánovaných na rok 2017 a shrnutí akcí za rok 2016.

25. Zápis z OV Řehačka dne 13. 08. 2016.

26. Nařízení Města Lysá n. L. č. 1/2017, o placeném stání na místních komunikacích.

27. Umístění úřadu práce v budově nádraží v Lysé n. L.

28. Zpracování koncepce sportu města Lysá n. L.


II. Návrhy k projednání.


Bod č. 1. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. st. 297/1, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. Mgr. Fajmon, p. Pažout (žadatel), p. starosta.

4

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. st. 297/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře cca 45 m2 vlastníkovi sousední nemovitosti pozemku p. č. 202, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. st. 297/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře cca 45 m2 vlastníkovi sousední nemovitosti pozemku p. č. 202, k. ú. Lysá n. L.


Bod č. 2. Vyhodnocení urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé n. L., včetně představení vítězného projektu zpracovateli.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. arch. Ritter (městský architekt), pí Ing. arch. Buryšková a pí Ing. Havlová (zástupci vítězné architektonické kanceláře), p. Ing.. Eliška, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Fajmon, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí výsledky urbanisticko-architektonické soutěže - revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem, včetně pořadí oceněných architektonických kanceláří: 1. místo návrh č. 6: sdružení XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), 3. místo návrh č. 11: MgA. Ondřej Císler, ČKA 03548 (A1), návrh č. 4: Ing. arch. Jakub Žoha, ČKA 04439 (A1). ZM schvaluje dopracování studie vítězného návrhu urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem, a ukládá RM vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města roku 2017 ve výši 200 000 Kč na dopracování studie.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

5


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

výsledky urbanisticko-architektonické soutěže - revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem, včetně pořadí oceněných architektonických kanceláří: 1. místo návrh č. 6: sdružení XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), 3. místo návrh č. 11: MgA. Ondřej Císler, ČKA 03548 (A1), návrh č. 4: Ing. arch. Jakub Žoha, ČKA 04439 (A1).


II. s c h v a l u j e

dopracování studie vítězného návrhu urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem,


III. u k l á d á

RM vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města roku 2017 ve výši 200 000 Kč na dopracování studie.


Bod č. 3. Bezpečnostní situace v Lysé n. L. za rok 2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Bc. Přibyl (ředitel MěP), p. Mgr. Fajmon, p. Kodeš, p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2016, ukládá RM připravit návrh na přemístění služebny MěP do budovy č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně finančních prostředků během roku 2017.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2016,

6

II. u k l á d á

RM připravit návrh na přemístění služebny MěP do budovy č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně finančních prostředků během roku 2017.


Bod č. 4. Rozdělení dotací z rozpočtu města na r. 2017 na údržbu nemovitého majetku sportovních organizací.


V diskusi k bodu vystoupili pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK), p. Mgr. Havelka, p. Krumpholc, p. starosta, p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozdělení dotací z rozpočtu města na údržbu a provoz nemovitého majetku dle návrhu komise včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto – ZKO 45.000 Kč, TJ Sokol 180.000 Kč, Veslařský klub 180.000 Kč, TK Slovan 180.000 Kč, OS Hippodrom, z. s., 135.000 Kč, Tenisový klub 90.000 Kč, Junák 90.000 Kč, neschvaluje dotaci FK Litol, protože nemovitý majetek klubu přešel do vlastnictví města.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

rozdělení dotací z rozpočtu města na údržbu a provoz nemovitého majetku dle návrhu komise včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto – ZKO 45.000 Kč, TJ Sokol 180.000 Kč, Veslařský klub 180.000 Kč, TK Slovan 180.000 Kč, OS Hippodrom, z. s., 135.000 Kč, Tenisový klub 90.000 Kč, Junák 90.000 Kč,


II. n e s c h v a l u j e

dotaci FK Litol, protože nemovitý majetek klubu přešel do vlastnictví města.


Bod č. 5. Rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.


V diskusi k bodu vystoupili pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto – TJ Sokol 357.762 Kč, Tenisový klub 51.766 Kč, TJ Sokol – stolní tenis 27.431 Kč, Kynologická organizace 36.451 Kč, Veslařský klub

7

244.038 Kč, FK Slovan – kopaná 252.574 Kč, TK Slovan – aerobic 93.415 Kč, TK Slovan – volejbal 41.235 Kč, FK Litol – kopaná 114.015 Kč, Šachový klub JOLY 159.664 Kč, Junák 102.238 Kč, MPS 27.540 Kč, Biliár klub 16.357 Kč, TKS Dynamik 221.160 Kč, SDH Lysá n. L. 69.294 Kč, SDH Byšičky 35.062 Kč, Taekwondo 149.991 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto – TJ Sokol 357.762 Kč, Tenisový klub 51.766 Kč, TJ Sokol – stolní tenis 27.431 Kč, Kynologická organizace 36.451 Kč, Veslařský klub 244.038 Kč, FK Slovan – kopaná 252.574 Kč, TK Slovan – aerobic 93.415 Kč, TK Slovan – volejbal 41.235 Kč, FK Litol – kopaná 114.015 Kč, Šachový klub JOLY 159.664 Kč, Junák 102.238 Kč, MPS 27.540 Kč, Biliár klub 16.357 Kč, TKS Dynamik 221.160 Kč, SDH Lysá n. L. 69.294 Kč, SDH Byšičky 35.062 Kč, Taekwondo 149.991 Kč.


Bod č. 6. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Lysá n. L. a Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.


V diskusi k bodu vystoupili pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK), p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Burian, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje doplněnou Veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi městem Lysá nad Labem a společností Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.

- doplnění a úprava:

1) oddíl B, I bod 5 (dle návrhu)

2) oddíl C odst. 1) …. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.8

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

doplněnou Veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi městem Lysá nad Labem a společností Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.

- doplnění a úprava:

1) oddíl B, I bod 5 (dle návrhu)

2) oddíl C odst. 1) …. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.


Bod č. 7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na údržbu a provoz kin (Lukáš Fuchs).


V diskusi k bodu vystoupila pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace p. Lukáši Fuchsovi na činnost a údržbu kin.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace p. Lukáši Fuchsovi na činnost a údržbu kin.


Bod č. 8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Byšičky na Slavnosti 300 let Byšiček.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Koštíř, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Byšičky na Slavnosti 300 let Byšiček.

9

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Byšičky na Slavnosti 300 let Byšiček.


Bod č. 9. Zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 01. 02. 2017.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 01. 02. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 01. 02. 2017.


Bod č. 10. Výkup části pozemku p. č. PK 3188, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3188, výměra dle skutečného geometrického zaměření (104 m2), nezastavitelný pozemek stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, který je určen k dočasnému záboru po dobu výstavby, za částku 45 Kč/m2, od pana Václava Nováka, Okrsek 98, Lysá n. L. Poplatníkem

10

daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. ZM ukládá starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 30. 04. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3188, výměra dle skutečného geometrického zaměření (104 m2), nezastavitelný pozemek stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, který je určen k dočasnému záboru po dobu výstavby, za částku 45 Kč/m2, od pana Václava Nováka, Okrsek 98, Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 30. 04. 2017


Bod č. 11. Výkup části pozemku p. č. 2126/28, nově označené jako p. č. 2162/32, k. ú. Lysá n. L., od ČD, a. s.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. starosta, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Havelky na doplnění usnesení – Do kupní smlouvy bude zakotveno, že prodávající ponese finanční náklady na likvidaci případné staré ekologické zátěže a že přes dotčený pozemek nevedou žádné inženýrské sítě a drážní kabely, které by bránily zamýšlené stavbě (parkovací dům pro kola).


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.

11

p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. ZM ukládá starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 31. 05. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31. 05. 2017


Bod č. 12. Výkup pozemků p. č. 493/2, 493/3, 493/7, 493/9, 493/13, 493/14, 3847, k. ú. Lysá n. L., od Čtvrté Sluníčkové, s. r. o., a výkup pozemků p. č. 493/19, 493/22, 493/24, 493/25, 493/26, k. ú. Lysá n. L., od Třetí Sluníčkové, s. r. o.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. Mgr. Fajmon.


12

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje a) výkup pozemků p. č. 493/2 o výměře 197 m2, druh pozemku zahrada, p. č. 493/3 o výměře 236 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/9 o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/13 o výměře 281 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/14 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3847 o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny k. ú. Lysá n. L., od společnosti Čtvrtá Sluníčková, s. r. o., IČO 28407008, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. b) výkup pozemků p. č. 493/19 o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/22 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/24 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/25 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/26 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny k. ú. Lysá n. L., od společnosti Třetí Sluníčková, s. r. o., IČO 28259424, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. ZM ukládá starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I a tyto smlouvy uzavřít. Termín: do 31. 05. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemků p. č. 493/2 o výměře 197 m2, druh pozemku zahrada, p. č. 493/3 o výměře 236 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/9 o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/13 o výměře 281 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/14 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3847 o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny k. ú. Lysá n. L., od společnosti Čtvrtá Sluníčková, s. r. o., IČO 28407008, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


b) výkup pozemků p. č. 493/19 o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/22 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/24 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/25 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/26 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny k. ú. Lysá n. L., od společnosti Třetí Sluníčková, s. r. o., IČO 28259424, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj.


13

kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.

Termín: do 31. 05. 2017


Bod č. 13. Výkup části pozemku p. č. PK 2533, nově označené jako pozemku p. č. 2536/19, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2533, nově označené jako pozemek p. č. 2536/19 o výměře 175 m2, dle geometrického plánu č. 3108-52/2016, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ing. Vladimíry Pozníčkové, Vodákova 192/17, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistil rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2533 o výměře 755 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. - Litol, IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok. ZM ukládá starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 31. 03. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2533, nově označené jako pozemek p. č. 2536/19 o výměře 175 m2, dle geometrického plánu č. 3108-52/2016, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ing. Vladimíry Pozníčkové, Vodákova 192/17, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistil rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše

14

souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2533 o výměře 755 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. - Litol, IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31. 03. 2017


Bod č. 14. Informace o nevykoupených pozemcích v souvislosti s výstavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. starosta, pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informaci ve věci pozemků, u kterých do 16. 01. 2017 nedošlo k dohodě ohledně jejich získání pro výstavbu budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že tato informace byla předána prostřednictvím pana starosty na Středočeský kraj, který bude dále v této věci jednat.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informaci ve věci pozemků, u kterých do 16. 01. 2017 nedošlo k dohodě ohledně jejich získání pro výstavbu budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že tato informace byla předána prostřednictvím pana starosty na Středočeský kraj, který bude dále v této věci jednat.


Bod č. 15. Prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené jako pozemek p. č. st. 37/2, k. ú. Lysá n. L., a prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené jako pozemek p. č. st. 872, k. ú. Lysá n. L., ČEZ Distribuce, a. s.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje a) prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené dle GP č. 3154-1168/2016 jako pozemek p. č. st. 37/2 o výměře 49 m2 pod

15

stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., ul. Přemyslova, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. b) prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené dle GP č. 808-1127/2016 jako pozemek p. č. st. 872 o výměře 11 m2 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Litol, ul. Nerudova, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. ZM ukládá starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 30. 04. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené dle GP č. 3154-1168/2016 jako pozemek p. č. st. 37/2 o výměře 49 m2 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., ul. Přemyslova, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


b) prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené dle GP č. 808-1127/2016 jako pozemek p. č. st. 872 o výměře 11 m2 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Litol, ul. Nerudova, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 30. 04. 2017


16

Bod č. 16. Prodej obecních pozemků p. č. 2168/2 a p. č. 2168/12, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 2168/2 o výměře 213 m2 a p. č. 2168/12 o výměře 93 m2, oba druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., v současné době připlocených k pozemku p. č. 2168/6 a st. 1370, vlastníkovi sousedního pozemku p. č. 2168/6 a st. 1370, k. ú. Lysá n. L., ulice Dvořákova, paní Petře Římanové, trvale bytem Slunéčkova 1983, 289 22 Lysá n. L., za cenu ve výši 300 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. ZM ukládá starostovi města návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín 30. 04. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 19

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej obecních pozemků p. č. 2168/2 o výměře 213 m2 a p. č. 2168/12 o výměře 93 m2, oba druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., v současné době připlocených k pozemku p. č. 2168/6 a st. 1370, vlastníkovi sousedního pozemku p. č. 2168/6 a st. 1370, k. ú. Lysá n. L., ulice Dvořákova, paní Petře Římanové, trvale bytem Slunéčkova 1983, 289 22 Lysá n. L., za cenu ve výši 300 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á
starostovi města návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín 30. 04. 2017


Bod č. 17. Zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., a výkup části pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM 1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2867/7 o výměře cca 34 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, za částku 1 Kč s tím, že kupující

17

současně odprodá městu část pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře cca 34 m2, rovněž za cenu 1 Kč, 2) výkup části pozemku p. č. 33/25, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 m2), k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Jiřiny Šimonkové, Bezručova 463, 250 91 Zeleneč v Čechách, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 33/25 o výměře 142 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2867/7 o výměře cca 34 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, za částku 1 Kč s tím, že kupující současně odprodá městu část pozemku p. č.

33/25, k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře cca 34 m2, rovněž za cenu 1 Kč,


2) výkup části pozemku p. č. 33/25, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 m2), k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Jiřiny Šimonkové, Bezručova 463, 250 91 Zeleneč v Čechách, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 33/25 o výměře 142 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.


Bod č. 18. Podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2536/17, k. ú. Lysá n. L., od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SM), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod

18

zemědělského pozemku p. č. 2536/17 o výměře 3.539 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L., z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě retenční nádrže pro lokalitu určenou k zástavbě RD Hrabanov a částečně k výstavbě komunikace.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

(p. starosta mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2536/17 o výměře 3.539 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L., z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě retenční nádrže pro lokalitu určenou k zástavbě RD Hrabanov a částečně k výstavbě komunikace.


Bod č. 19. Rekonstrukce žst. Lysá n. L. – žádost o doplnění pozemku p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kopecký (VO SM), p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření souhlasu pro územní řízení stavby a umístění stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ o pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234. Podmínkou vydání souhlasu je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby před vydáním stavebního povolení a po realizaci stavby uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby na pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, současně s pozemky p. č. 651/4, 694/12, k. ú. Lysá n. L., na které bylo vydané rozhodnutí Zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 09. 11. 2016, usnesení č. 567.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

19

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření souhlasu pro územní řízení stavby a umístění stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ o pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234. Podmínkou vydání souhlasu je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby před vydáním stavebního povolení a po realizaci stavby uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby na pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, současně s pozemky p. č. 651/4, 694/12, k. ú. Lysá n. L., na které bylo vydané rozhodnutí Zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 09. 11. 2016, usnesení č. 567.


Bod č. 20. Zápis z jednání Finančního výboru města Lysá n. L. dne 01. 02. 2017.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 01. 02. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 01. 02. 2017.


Bod č. 21. Úprava rozpočtu města roku 2016 – 12. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 – 12. rozpočtové opatření spočívající v: 1) zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města o dotaci

20

od Středočeského kraje pro hasiče ve výši 18.992 Kč, 2) snížení příjmové a výdajové části rozpočtu města o nevyčerpanou dotaci na volby do senátu a krajů ve výši 81.444 Kč, 3) vypuštění položky Záchrana a stabilizace vegetačních prvků v zámeckém parku z přijatých dotací ve výši 338 tis. Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 338 tis. Kč, 4) snížení položky Dotace na lesní osnovy o 127.919 Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 127.919 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu roku 2016 – 12. rozpočtové opatření spočívající v:

1) zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města o dotaci od Středočeského kraje pro hasiče ve výši 18.992 Kč,

2) snížení příjmové a výdajové části rozpočtu města o nevyčerpanou dotaci na volby do senátu a krajů ve výši 81.444 Kč,

3) vypuštění položky Záchrana a stabilizace vegetačních prvků v zámeckém parku z přijatých dotací ve výši 338 tis. Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 338 tis. Kč,

4) snížení položky Dotace na lesní osnovy o 127.919 Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 127.919 Kč.


Bod č. 22. Úprava rozpočtu města roku 2017 – 1. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek, p. Burian, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zprávu o závěrečném účtu za rok 2016, a schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 – 1. rozpočtové opatření: 1) zvýšení příjmové položky Příspěvek na výkon státní správy o 554 tis. Kč a navýšení výdajové položky Platy zaměstnanců o 400 tis. Kč, Povinné pojistné ZP o 54 tis. Kč, Povinné pojistné SP o 100 tis. Kč,

2) zařazení výdajové položky Vratka dotace na sociální agendu ve výši 593 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 3) navýšení výdajové položky Údržba komunikací o 530 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 4) navýšení investiční výdajové položky Výkup pozemků o 14.100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 5) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce hasičského auta T815 ve výši 1.140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,6) zařazení investiční výdajové položky Výkupy kanalizačních řadů od investorů ve výši 500 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 7) navýšení výdajové položky na ohňostroj o 27 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 8) zařazení výdajové položky Vsaky v komunikaci Husova ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 9) navýšení investiční výdajové položky

21

Příprava projektů komunikace o 655 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 10) zařazení investiční výdajové položky PD U Nové hospody ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 11) zařazení investiční výdajové položky PD 28. října ve výši 213 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 12) zařazení investiční výdajové položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 13) zařazení investiční výdajové položky Komunikace U Vodárny ve výši 1.000 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 14) zařazení investiční výdajové položky Komunikace K Borku ve výši 400 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 15) zařazení investiční výdajové položky Komunikace V Zátiší ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 16) zařazení investiční výdajové položky Komunikace Na Výsluní ve výši 1.080 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 17) zařazení investiční výdajové položky Cyklostezka PD podél tratě do Milovic ve výši 114 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 18) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa ve výši 550 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 19) zařazení investiční výdajové položky Generel dešťových vod ve výši 2.100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 20) zařazení investiční výdajové položky VaK Mírová ve výši 1.930 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 21) zařazení investiční výdajové položky Kino a PD ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 22) zařazení investiční výdajové položky č. p. 253 Na Františku a PD ve výši 283 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 23) navýšení výdajové položky Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR, SP a IZ o 73 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 24) navýšení výdajové položky Příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací o 63 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 25) zařazení investiční výdajové položky Dům č. p. 13 ve výši 442 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 26) navýšení investiční výdajové položky Cyklověž u nádraží z dotace o 38 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016, 27) snížení položky „Příprava projektů komunikace“ o 300 tis. Kč (zůstatek 700 tis. Kč) a vytvoření nové položky s názvem PD ul. Za Zámkem ve výši 300 tis. Kč, 28) změnu využití položky rozpočtu 2017 par. 3111, pol. 5331, org. 5090 „MŠ Pampeliška oprava elektroinstalace“ na „Oprava střechy, okapů a okap. chodníčku“.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržel se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o závěrečném účtu za rok 2016.


II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu roku 2017 – 1. rozpočtové opatření:

1) zvýšení příjmové položky Příspěvek na výkon státní správy o 554 tis. Kč a navýšení výdajové položky Platy zaměstnanců o 400 tis. Kč, Povinné pojistné ZP o 54 tis. Kč, Povinné pojistné

22

SP o 100 tis. Kč,

2) zařazení výdajové položky Vratka dotace na sociální agendu ve výši 593 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

3) navýšení výdajové položky Údržba komunikací o 530 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

4) navýšení investiční výdajové položky Výkup pozemků o 14.100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

5) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce hasičského auta T815 ve výši 1.140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

6) zařazení investiční výdajové položky Výkupy kanalizačních řadů od investorů ve výši 500 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

7) navýšení výdajové položky na ohňostroj o 27 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

8) zařazení výdajové položky Vsaky v komunikaci Husova ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

9) navýšení investiční výdajové položky Příprava projektů komunikace o 655 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

10) zařazení investiční výdajové položky PD U Nové hospody ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

11) zařazení investiční výdajové položky PD 28. října ve výši 213 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

12) zařazení investiční výdajové položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

13) zařazení investiční výdajové položky Komunikace U Vodárny ve výši 1.000 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

14) zařazení investiční výdajové položky Komunikace K Borku ve výši 400 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

15) zařazení investiční výdajové položky Komunikace V Zátiší ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

16) zařazení investiční výdajové položky Komunikace Na Výsluní ve výši 1.080 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

17) zařazení investiční výdajové položky Cyklostezka PD podél tratě do Milovic ve výši 114 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

18) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa ve výši 550 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

19) zařazení investiční výdajové položky Generel dešťových vod ve výši 2.100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

20) zařazení investiční výdajové položky VaK Mírová ve výši 1.930 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

21) zařazení investiční výdajové položky Kino a PD ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

22) zařazení investiční výdajové položky č. p. 253 Na Františku a PD ve výši 283 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

23) navýšení výdajové položky Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR, SP a IZ o 73 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

24) navýšení výdajové položky Příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací o 63 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

25) zařazení investiční výdajové položky Dům č. p. 13 ve výši 442 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,


23

26) navýšení investiční výdajové položky Cyklověž u nádraží z dotace o 38 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

  1. 27) snížení položky „Příprava projektů komunikace“ o 300 tis. Kč (zůstatek 700 tis. Kč) a vytvoření nové položky s názvem PD ul. Za Zámkem ve výši 300 tis. Kč,

  2. 28) změnu využití položky rozpočtu 2017 par. 3111, pol. 5331, org. 5090 „MŠ Pampeliška oprava elektroinstalace“ na „Oprava střechy, okapů a okap. chodníčku“.


Bod č. 23. Úprava Statutů Programu na podporu kultury města Lysá n. L. a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Burian a p. Mgr. Fajmon mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

mimo

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

mimo

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.


Bod č. 24. Přehled kulturních akcí plánovaných na rok 2017 a shrnutí akcí za rok 2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí přehled plánovaných kulturních a společenských akcí na rok 2017 a přehled realizovaných kulturních a společenských akcí v roce 2016 zajišťovaných zcela nebo z části Městem Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Mgr. Fajmon mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


24

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

mimo

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

přehled plánovaných kulturních a společenských akcí na rok 2017 a přehled realizovaných kulturních a společenských akcí v roce 2016 zajišťovaných zcela nebo z části Městem Lysá n. L.


Bod č. 25. Zápis z OV Řehačka dne 13. 08. 2016.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Řehačka dne 13. 08. 2016, odvolává z funkce členky Osadního výboru Řehačka pí I. Horákovou, jmenuje novým členem Osadního výboru Řehačka p. M. Macha.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Mgr. Fajmon mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

mimo

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z Osadního výboru Řehačka dne 13. 08. 2016,


II. o d v o l á v á

z funkce členky Osadního výboru Řehačka pí I. Horákovou,


III. j m e n u j e

novým členem Osadního výboru Řehačka p. M. Macha.
25

Bod č. 26. Nařízení Města Lysá n. L. č. 1/2017, o placeném stání na místních komunikacích.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav, a Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav, a Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2017.


Bod č. 27. Umístění úřadu práce v budově nádraží v Lysé n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka.


Předkladatel, p. Mgr. Havelka, na základě informací podaných p. starostou návrh k projednání stáhl.


Bod č. 28. Zpracování koncepce sportu města Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá Radě města předložit zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. návrh koncepce sportu města Lysá nad Labem. Termín: 30. 09. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
26

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města


u k l á d á

Radě města předložit zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. návrh koncepce sportu města Lysá nad Labem.

Termín: 30. 09. 2017


III. Diskuse.


p. Ing. Eliška

- dotázal se, zda město ví, kolik organizací už využilo prostory výstaviště ke konání svých akcí, p. starosta odpověděl, že cca 4 – 5 organizací, zde již mělo ples.


p. Mgr. Havelka

- upozornil, že ještě nebylo splněno usnesení č. 537 z 12. 10. 2016 (proplácení faktur spol. SEMIRAMIS),

p. tajemník odpověděl, že MV ČR na zaslaný dotaz odpovědělo, že nespadá do jejich kompetence a předalo MPSV. Odpověď zaurguje.


p. starosta

- pozval zastupitele na předávání městských vyznamenání dne 04. 03. 2017 ve 14:00 hodin na výstavišti,

- pozval zastupitele na městský ples dne 10. 03. 2017.


p. Kodeš

- uvedl, že po městě se rozšířilo spreyerství, dotázal se, zda MěP má k tomu nějaké poznatky? Pan Bc. Přibyl odpověděl, že na MěP Lysá n. L. nebylo nic hlášeno.


IV. Interpelace.


Pan Mgr. Kopecký upozornil, že na ZM dne 14. 12. 2016 podával interpelaci na RM a do dnešního dne nedostal odpověď, což je v rozporu se zákonem o obcích.

Pan Burian odpověděl, že se omlouvá, ale odpověď byla zpracovaná, a proto se domníval, že mu byla zaslána.


Interpelaci přednesl p. Mgr. Havelka a předal ji také v písemné formě:

Usnesení č. 4
Rada města
s c h v a l u j e

dodavatele auditu realizovaných investičních akcí společnost BDO Advisory, s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 0 Praha 8, IČO 45314381, s nabídkovou cenou 95.000 Kč bez DPH.

Jakých realizovaných investičních akcí se týká a z jakého důvodu byl zadán. Z jaké

27

rozpočtové položky bude hrazeno?


Usnesení č. 28
Rada města

b e r e n a v ě d o m í

podané odvolaní pana B., prostřednictvím paní M., ve věci změny regulačních podmínek, o kterém rozhodne Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.

Jaké konkrétní změny regulačních podmínek byly zadány. Kdo je zpracoval. S kým byly pojednány??


Usnesení č. 32
Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

zápisy z komise dopravy konané dne 20. 12. 2016 a 04. 01. 2017,
II. u k l á d á

3) odboru MI zahájit práce na realizaci schodiště na litolskou stranu mostu přes Labe, na opačné straně než nyní tak, aby bylo možné schodiště realizovat pokud možno v r. 2017.

Jak je tento projekt daleko? Jsou na něj vyčleněny finanční prostředky? Kdo za projekt zodpovídá?


Usnesení č. 33
Rada města

b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o úpravě nebytových prostor v č. p. 29, ul. ČSA, Lysá n. L., s tím, že faktury za provedené práce budou hrazeny z VHČ rozpočtu města 2017 – pol. Budova Privum provozní výdaje.

V jaké výši budou tyto práce hrazeny. Nebude třeba navýšit tuto položku??


Usnesení č. 573

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
znění čl. X Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI v tomto znění:

Vybudovaná infrastruktura – hlavní kanalizační řad, splašková kanalizace gravitační, bude neodkladně po kolaudaci odkoupena Městem Lysá nad Labem za 50 % fakturovaných nákladů, maximálně do výše 75.000 Kč. Kanalizační přípojka k hlavnímu řadu, z parcely č. 2622/6, zůstane ve vlastnictví žadatele.

Bude město proplácet veřejné sítě i dalším stavebníkům, které je vybudovali či vybudují na svůj náklad?? Pokud ano tak v jaké výši??


Usnesení č. 46

Rada města

p o v ě ř u j e

pana Bc. Miroslava Konečného koordinováním projekčních prací na PD hasičské zbrojnice.

Proč k dnešnímu dni nebylo panu Konečnému předáno příslušné pověření?


Usnesení č. 58

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) s platností od 01. 01. 2017 firmě YABOK, s. r. o., navýšení měsíční ceny za úklid domu č.

28

p. 214 na cenu 19.373 Kč + DPH měsíčně,

b) s platností od 01. 01. 2017 firmě YABOK, s. r. o., navýšení ceny za úklid bytových domů v Milovicích ze stávající částky 60 Kč + DPH na jednu bytovou jednotku na částku 100 Kč na jednu bytovou jednotku měsíčně,

c) uzavření nové Smlouvy o provádění úklidových prací ve zdravotním středisku Masarykova č. p. 214, Lysá n. L., s firmou YABOK, s. r. o., 5. května 267/51, 289 24 Milovice, IČO 27204235, která nahrazuje stávající smlouvu, uzavřenou 22. 03. 2003, včetně všech dodatků,

II. u k l á d á

1) odboru správy majetku navýšení ceny dle bodu 1 b) zohlednit prostřednictvím správy budov v platbách za úklid od jednotlivých nájemníků,

Termín: do 07. 02. 2018

2) odboru správy majetku seznámit se zvýšením měsíční ceny za úklid domu č. p. 214 nájemníky nebytových prostor a vyzvat je k uzavření dodatku nájemní smlouvy.

Jaký je důvod navýšení o 40 %. Proč nebyla vypsána nová soutěž?


Usnesení č. 83

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na opravu chodníků a komunikací z položky 221 – Pozemní komunikace - údržba

II. s c h v a l u j e

předložený návrh oprav chodníků a komunikací v r. 2017 za předpokladu schválení rozpočtové

Jaké chodníky se budou v roce 2017 opravovat?


Usnesení č. 114

Rada města

s c h v a l u j e

firmu JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČO 04549431, jako administrátora veřejné zakázky na stavební práce, „Vodovod a kanalizace Byšičky“, dle pravidel poskytovatele dotace (MZE).

Za jakou částku byla firma vybrána?


K následujícím akcím

Cenomanský vrt v obvodu prameniště,

Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa,

Kanalizace vodovod Byšičky,

Kanalizace Dvorce,

Komunikace K Borku

bych rád získal následující informace:

Bylo požádáno o dotaci? Byla dotace přidělena? Je podepsáno ROPD? Je na akci stavební povolení? Bylo již vypsáno výběrové řízení? Kdo za akci na městě zodpovídá?


K následujícím akcím

Rekonstrukce hasičského auta T815,

Rozvody elektro pro PC a strukturovaný kabelový rozvod,

Projekt Výzvy 28

bych rád získal následující informace:

Bylo požádáno o dotaci? Byla dotace přidělena? Je podepsáno ROPD? Kdo za akci na městě zodpovídá?

29

Kdo schválil podepsání memoranda mezi městem Lysá nad Labem a Řádem svatého Huberta Kuks? Žádám také o zaslání textu memoranda.

Očekávám Vaši odpověď v zákonném termínu.

S úctou

Mgr. Jiří Havelka

Zastupitel za ODS


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ukončil ve 20:20 hodin.


Zapsala: Šťastná I.

17. 02. 2017
Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Havelka J. p. Kolman J.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
30


Vytvořeno 3.10.2022 16:40:58 | přečteno 39x | jiri.virava
load