13. Zápis ZM 14.12.2016

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 14.12.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Gregor Petr


Omluven: p. Mgr. Havelka Jiří

p. Bc. Robeš Martin


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (12 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil p. Mgr. Havelka J. a p. Bc. Robeš M. O chvíli později se dostaví p. Ing. Marek J.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Burian J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Ing. Kváč D., p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

Pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

1


Usnesení č. 570

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Kolman. J. a p. Burian J.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 571

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Ing. Kváč D., p. Mgr. Kopecký P.


Zápis ze zasedání ZM dne 09.11.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.


Pan tajemník členům ZM představil nově zřízený odbor městského investora. Vedoucím byl jmenován p. PaedDr. Štěpánek J., referentky pí Ing. Chudobová C., pí Šulcová M., Dipl. technik, a pí Holovská M., která nastoupí od 02.01.2017.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo uvedeno 26 návrhů k projednání. Dodatečně byl rozeslán zápis z Finančního výboru dne 30.11.2016 (předkládá p. Ing. Marek), který p. starosta doporučil projednat s bodem č. 8, zápis z Výboru pro obchvat (předkládá p. Mgr. Fajmon) – bod č. 27, a návrh dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitosti“ a návrh Kupní smlouvy na zastavěné pozemky s firmou MS development, s. r . o., který předkládá RM jako bod č. 28. E-mailem členové ZM obdrželi informaci odboru SMI k bodu č. 4.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 14.12.2016 včetně rozšíření.2

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 572

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 14.12.2016 včetně rozšíření.


Schválený program jednání:

1. Plánovací smlouva č. 2016-0530/SMI (kanalizace v ul. Hrabanov).

2. Plánovací smlouva č. 5/2014 KÚ (kanalizace v ul. Hrabanov).

3. Kupní smlouva a Výpůjční smlouva na zázemí fotbalového klubu TJ Litol.

4. Zápis z jednání OV Dvorce.

5. Úprava nezpevněné cesty před chatovou osadou Řehačka.

6. Úprava rozpočtu města na r. 2016 – 11. rozpočtové opatření.

7. Rozpočet města na rok 2017.

8. Zápis z Finančního výboru dne 07.11.2016 a 30.11.2016.

9. Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR.

10. Výstavba nové mateřské školy v lokalitě Drážky.

11. Využití objektu č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L.

12. OZV Města Lysá n. L. č. 3/2016, o místních poplatcích.

13. OZV č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol.

14. Vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly.

15. Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem.

16. Měsíční odměny členům ZM od 01.01.2017.

17. Revokace usnesení ZM č. 462, ze dne 13.07.2016, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku p. č. 2867/18, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.

18. Výkup pozemků p. č. 3628/77 3628/78, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe, st. p.

19. Výkup pozemku p. č. 3816, k. ú. Lysá n. L., od Tělovýchovného klubu Slovan Lysá n. L.

20. Prodej části obecního pozemku p. č. 2875/55, k. ú. Lysá n. L., ul. Luční.

21. Darovací smlouva na pozemky p. č. 309/3, 309/4, 309/5, 309/10, 309/17, 309/18, 323/6 a 323/25, k. ú. Litol, se Středočeským krajem.

22. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/4, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.

23. Informace od Povodí Labe, s. p., ve věci odkoupení jejich pozemků, k. ú. Lysá n. L.

24. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2017.

25. Zápis z KV dne 28.11.2016.

26. Ukončení veřejnoprávní smlouvy č. 2015-0354/KÚ, o působení MěP Lysá nad Labem v Benátkách nad Jizerou.

27. Zápis z Výboru pro obchvat dne 07.12.2016.

3

28. Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitosti“ a návrh Kupní smlouvy na zastavěné pozemky s firmou MS development, s. r . o.


V 17:10 příchod p. Ing. Marek (počet členů ZM 13).


II. Návrhy k projednání.


1. Prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ulici Hrabanov a uzavření plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Gregor, p. Kodeš, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Eliška, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Fajmon, p. Burian, pí Stehnová (žadatelka), p. Balík (odbor SMI), pí Javorčíková (odbor SMI).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje znění čl. X Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI v tomto znění: Vybudovaná infrastruktura – hlavní kanalizační řad, splašková kanalizace gravitační, bude neodkladně po kolaudaci odkoupena Městem Lysá nad Labem za 50 % fakturovaných nákladů, maximálně do výše 75.000 Kč. Kanalizační přípojka k hlavnímu řadu, z parcely č. 2622/6, zůstane ve vlastnictví žadatele.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 573

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

znění čl. X Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI v tomto znění:

Vybudovaná infrastruktura – hlavní kanalizační řad, splašková kanalizace gravitační, bude neodkladně po kolaudaci odkoupena Městem Lysá nad Labem za 50 % fakturovaných nákladů, maximálně do výše 75.000 Kč. Kanalizační přípojka k hlavnímu řadu, z parcely č. 2622/6, zůstane ve vlastnictví žadatele.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje znění čl. IX Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI v tomto znění: Stavba bude provedena na pozemku p. č. 3579/3, který je ve vlastnictví města Lysá n. L., dále na pozemku p. č. 2622/6, který je ve vlastnictví žadatele. Žadatel se zavazuje, že po ukončení stavby uvede dotčený pozemek do původního stavu, a to včetně všech podkladních vrstev, které budou řádně zhutněny. Po ukončení akce prací musí být komunikace fyzicky předána zástupci města.


4

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 573a

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

znění čl. IX Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI v tomto znění:

Stavba bude provedena na pozemku p. č. 3579/3, který je ve vlastnictví města Lysá n. L., dále na pozemku p. č. 2622/6, který je ve vlastnictví žadatele. Žadatel se zavazuje, že po ukončení stavby uvede dotčený pozemek do původního stavu, a to včetně všech podkladních vrstev, které budou řádně zhutněny. Po ukončení akce prací musí být komunikace fyzicky předána zástupci města.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje upravenou Plánovací smlouvu č. 2016-0530/SMI s paní Stehnovou, na prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ulici Hrabanov, pověřuje starostu města k podpisu Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 573b

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

upravenou Plánovací smlouvu č. 2016-0530/SMI s paní Stehnovou, na prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ulici Hrabanov,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI.

5

2. Dodatek k plánovací smlouvě č. 5/2014 KÚ.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil, protože diskuse proběhla společně s bodem č. 1.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 5/2014 KÚ uzavřené s p. MUDr. I. Berkou, vypracovaný odborem SMI s tím, že bude doplněný o změnu čl. X původní Plánovací smlouvy za stejné metodiky jako u smlouvy pí Stehnové s maximální částkou za výkup ve výši 125.000 Kč, pověřuj starostu města k podpisu Dodatku č. 1 plánovací smlouvy č. 5/2014 KÚ.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 574

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 5/2014 KÚ uzavřené s p. MUDr. I. Berkou, vypracovaný odborem SMI s tím, že bude doplněný o změnu čl. X původní Plánovací smlouvy za stejné metodiky jako u smlouvy pí Stehnové s maximální částkou za výkup ve výši 125.000 Kč,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Dodatku č. 1 plánovací smlouvy č.5/2014 KÚ.


3. Návrh Kupní a Výpůjční smlouvy na zázemí fotbalového klubu TJ Litol.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, pí Fischerová, p, Mgr. Kopecký, p. Balík (odbor SMI), p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí návrhy předložené zástupci TJ Litol na Kupní smlouvu a Smlouvu o výpůjčce na zázemí klubu, schvaluje předložený návrh kupní smlouvy na odkup stavby budovy bez č. p. na pozemku p. č. 758, k. ú. Litol, za cenu 1 Kč, včetně závazku města vybudovat infrastrukturu v ceně do 1.500.000 Kč, pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy, ukládá RM zpracovat projekt na opravu kabin do 28.02.2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


6


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

návrhy předložené zástupci TJ Litol na Kupní smlouvu a Smlouvu o výpůjčce na zázemí klubu,


II. s c h v a l u j e

předložený návrh kupní smlouvy na odkup stavby budovy bez č. p. na pozemku p. č. 758, k. ú. Litol, za cenu 1 Kč, včetně závazku města vybudovat infrastrukturu v ceně do 1.500.000 Kč.


III. p o v ě ř u j e

starostu podpisem Kupní smlouvy,


IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin do 28.02.2017.


4. Zápis z jednání Osadního výboru Dvorce dne 21.11.2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Dvorce ze dne 21.11.2016 a informaci odboru SMI k jednotlivým požadavkům.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 576

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z Osadního výboru Dvorce ze dne 21.11.2016 a informaci odboru SMI k jednotlivým požadavkům.


7

5. Žádost o úpravu nezpevněné cesty před chatovou osadou.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Fischerová, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu nezpevněné cesty před zimou štěrkem (nejhlubší výtluky) a odstranění bočních valů pro usnadnění odtoku vody, ukládá RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám. Termín: do 6/2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 577

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e:

úpravu nezpevněné cesty před zimou štěrkem (nejhlubší výtluky) a odstranění bočních valů pro usnadnění odtoku vody,


II. u k l á d á

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám.

Termín: do 6/2017


6. Úprava rozpočtu – 11. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) úpravu rozpočtu roku 2016 – 11. rozpočtové opatření spočívající v přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce ve výši 143.446 Kč a dotace od Ministerstva kultury ve výši 1.329.000 Kč na památky. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 1.472. 446 Kč. 2) úpravu rozpočtu roku 2016 – 11. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky Výdaje za radar podíl společnosti Czech radar o 410 tis. Kč a zároveň navýšení příjmové položky Příjem z pokut dopravních za radar o 410 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.8

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 578

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) úpravu rozpočtu roku 2016 – 11. rozpočtové opatření spočívající v přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce ve výši 143.446 Kč a dotace od Ministerstva kultury ve výši 1.329.000 Kč na památky. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 1.472. 446 Kč.


2) úpravu rozpočtu roku 2016 – 11. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky Výdaje za radar podíl společnosti Czech radar o 410 tis. Kč a zároveň navýšení příjmové položky Příjem z pokut dopravních za radar o 410 tis. Kč.


7. Rozpočet na rok 2017.


Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 bylo přesunuto za bod č. 8 – Zápisy z FV.


8. Zápisy z Finančního výboru dne 07.11. a 30.11.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek, pí Ing. Polenová (VO finančního).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 07.11. a 30.11.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 579

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 07.11. a 30.11.2016.
9

7. Rozpočet na rok 2017.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí Ing. Polenová (VO finančního), p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Marek, p. Mgr. Kopecký, p. Burian, p. Ing. Gregor, pí Černá (ředitelka MŠ Mašinka),


Pan starosta přednesl návrh pí Fischerové na usnesení – ZM schvaluje hlasování o návrhu rozpočtu města na rok 2017 po jednotlivých položkách.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

omluven
Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2017 jako schodkový, v předloženém znění. Celkové příjmy 191.260 tis. Kč, zdroje z minulých let činí 65.161 tis. Kč a celkové výdaje činí 256.421 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 580

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2017 jako schodkový, v předloženém znění. Celkové příjmy 191.260 tis. Kč, zdroje z minulých let činí 65.161 tis. Kč a celkové výdaje činí 256.421 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.
10

9. Realizace sídelní zeleně I. etapa, Záchrana a stabilizace vegetačních prvků zámeckého parku I. etapa, Inventarizace vzrostlé zeleně na vybraných plochách města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta a p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí s návrhem smlouvy č. 06241532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy do 31.12.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 581

Zastupitelstvo města


I. s o u h l a s í

s návrhem smlouvy č. 06241532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.


10. Doporučení typu výstavby nové MŠ v lokalitě „Drážky“.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, pí Mgr. Bláhová (RC Parníček), pí Černá (řed. MŠ Mašinka), p. Mgr. Kopecký, pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK), p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí předložená doporučení, která se týkají výstavby nové modulární školy v lokalitě Drážky, pověřuje RM po konzultacích s odborníky v oblasti MŠ zajištěním přípravy PD a zpracováním alespoň 3 variant řešení. Termín: r. 2017


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.11


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 582

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předložená doporučení, která se týkají výstavby nové modulární školy v lokalitě Drážky,


II. p o v ě ř u j e

RM po konzultacích s odborníky v oblasti MŠ zajištěním přípravy PD a zpracováním alespoň 3 variant řešení.

Termín: r. 2017


11. Využití části objektu č. p. 29 pro účely Úřadu práce a MěP Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Bc. Přibyl (ředitel MěP).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje využití objektu č. p. 28 a 29 v ulici Čs. armády v Lysé nad Labem pro potřeby Městské policie Lysá nad Labem, Úřadu práce a pro potřeby zájmových, společenských a neziskových organizací.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržel se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 583

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

využití objektu č. p. 28 a 29 v ulici Čs. armády v Lysé nad Labem pro potřeby Městské policie Lysá nad Labem, Úřadu práce a pro potřeby zájmových, společenských a neziskových organizací.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá panu starostovi přizvat na zasedání ZM dne 15.02.2017 ředitele Okresního ředitelství PČR Nymburk, pana plk. JUDr. Jirouše.


12

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 583a

Zastupitelstvo města


u k l á d á

panu starostovi přizvat na zasedání ZM dne 15.02.2017 ředitele Okresního ředitelství PČR Nymburk, pana plk. JUDr. Jirouše.


12. Obecně závazná vyhláška Města Lysá n. L. č. 3/2016, o místních poplatcích.


V diskusi k bodu vystoupili p. tajemník, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2016, o místních poplatcích.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 584

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2016, o místních poplatcích.


13. Obecně závazná vyhláška Města Lysá n. L. č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol.


V diskusi k bodu vystoupila pí PaedDr. Bodnárová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol.

13


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 585

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol.


14. Schválení výběru nejlepšího návrhu sportovní haly a další pokračování projektu.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Gregor, pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 2. místo SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o., ukládá RM pokračovat v potřebných úkonech směřujících k realizaci Projektu sportovní haly za podmínky zachování skateparku v okolí haly a do 12/2017 podat ZM zprávu o stavu přípravy.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 586

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 2. místo SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o.,

14

II. u k l á d á

RM pokračovat v potřebných úkonech směřujících k realizaci Projektu sportovní haly za podmínky zachování skateparku v okolí haly a do 12/2017 podat ZM zprávu o stavu přípravy.


15. Programové prohlášení Rady města Lysá n. L. na období 2017 - 2018.


V diskusi k bodu vystoupila pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí programové prohlášení Rady města Lysá n. L. na období 2017 – 2018.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 587

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

programové prohlášení Rady města Lysá n. L. na období 2017 – 2018.


16. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM.


V diskusi k bodu vystoupili p. tajemník, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Příplatek za počet obyvatel města se při souběhu více funkcí vyplácí pouze 1x pro každého člena zastupitelstva.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

15

Usnesení č. 588

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Příplatek za počet obyvatel města se při souběhu více funkcí vyplácí pouze 1x pro každého člena zastupitelstva.


17. Opětovný návrh na výkup části pozemku p. č. 2867/18 o výměře 260 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupila pí Javorčíková (odbor SMI), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM revokuje usnesení ZM č. 462, ze dne 13.07.2016, schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle standardních podmínek pro výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Rambouska, trvale bytem Masarykova 587/4, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Budoucí prodávající se ve smlouvě zaváže, že konečnou kupní smlouvu uzavře na základě písemné výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy s tím, že výzva bude zaslána až po schválení změny územní studie. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/18 o výměře 231 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 28.02.2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 589

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

usnesení ZM č. 462, ze dne 13.07.2016,
16

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle standardních podmínek pro výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Rambouska, trvale bytem Masarykova 587/4, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Budoucí prodávající se ve smlouvě zaváže, že konečnou kupní smlouvu uzavře na základě písemné výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy s tím, že výzva bude zaslána až po schválení změny územní studie. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/18 o výměře 231 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.


III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku a tuto smlouvu uzavřít.

Termín do 28.02.2017


18. Výkup pozemků p. č. 3628/77 a p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SMI), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe, st. p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 105.450 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Ukládá starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu. Termín do 28.02.2017.Výsledek hlasování: pro: 13hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 590

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od

17

Povodí Labe, st. p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 105.450 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu.

Termín do 28.02.2017

19. Výkup pozemku p. č. 3816, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Mlíčníku.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SMI), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 3816 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá n. L., ulice Na Mlíčníku, od Tělovýchovného klubu Slovan Lysá nad Labem, IČ 62994492, se sídlem U Stadionu 432, 289 22 Lysá n. L., za částku 1 Kč. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 31.01.2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 591

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 3816 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá n. L., ulice Na Mlíčníku, od Tělovýchovného klubu Slovan Lysá nad Labem, IČ 62994492, se sídlem U Stadionu 432, 289 22 Lysá n. L., za částku 1 Kč. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31.01.2017


20. Prodej části obecního pozemku p. č. 2875/55, k. ú. Lysá n. L., ul. Luční.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SMI), p. Mgr. Fajmon, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2875/55, dle skutečného geometrického zaměření (cca 15 m2), druh pozemku ostatní plocha,

18

jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., společnosti LOWLANDS international, s. r. o, IČ: 63473259, se sídlem Luční 2002, 289 22 Lysá n. L., za účelem přístavby kanceláře k nemovitosti č. p. 2002, ulice Luční, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Ukládá starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: do 31.03.2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 592

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 2875/55, dle skutečného geometrického zaměření (cca 15 m2), druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., společnosti LOWLANDS international, s. r. o, IČ: 63473259, se sídlem Luční 2002, 289 22 Lysá n. L., za účelem přístavby kanceláře k nemovitosti č. p. 2002, ulice Luční, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31.03.2017


21. Uzavření darovací smlouvy na pozemky p. č. 309/3, 309/4, 309/5, 309/10, 309/17, 309/18, 323/6 a 323/25, k. ú. Litol, se Středočeským krajem.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon, pí Javorčíková (odbor SMI).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy darovací, dle předloženého znění, na převod pozemků p. č. 309/3, 309/4, 309/5, 309/10, 309/17, 309/18, 323/6 a 323/25, k. ú. Litol, od Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, do vlastnictví Města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí obdarovaný. Ukládá starostovi města tuto smlouvu uzavřít v termínu do 31.12.2016.
19

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 593

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy darovací, dle předloženého znění, na převod pozemků p. č. 309/3, 309/4, 309/5, 309/10, 309/17, 309/18, 323/6 a 323/25, k. ú. Litol, od Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, do vlastnictví Města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí obdarovaný.


II. u k l á d á

starostovi města tuto smlouvu uzavřít v termínu do 31.12.2016.


22. Revokace usnesení ZM č. 336, ze dne 11.05.2016, a schválení nového usnesení ve věci výkup části pozemku p. č. PK 3042/4 o výměře 1.953 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SMI), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM revokuje usnesení ZM č. 336 ze dne 11.05.2016, schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/4 nově označené jako pozemek p. č. 3038/14 o výměře 1.953 m2, k. ú. Lysá n. L., dle GP č. 3111-55/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za částku 250 Kč/m2, od paní Evy Čálkové, Tyršova 198, Lysá nad Labem. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/4 o výměře 950 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu Martinu Šulcovi, bytem Dukelská 314/4, 289 24 Milovice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok. Ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

20

(p. Ing. Kváč mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

mimo

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 594

Zastupitelstvo města


  1. r e v o k u j e

usnesení ZM č. 336 ze dne 11.05.2016,


II. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3042/4 nově označené jako pozemek p. č. 3038/14 o výměře 1.953 m2, k. ú. Lysá n. L., dle GP č. 3111-55/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za částku 250 Kč/m2, od paní Evy Čálkové, Tyršova 198, Lysá nad Labem. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/4 o výměře 950 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu Martinu Šulcovi, bytem Dukelská 314/4, 289 24 Milovice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín do 31.01.2017


23. Informace Povodí Labe ohledně možnosti odkupu pozemků pod komunikacemi, ulice Brandlova a kolem areálu Kovony.


V diskusi k bodu vystoupili pí Javorčíková (odbor SMI), p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informaci od Povodí Labe, s. p., ze dne 26.10.2016, ve věci odkoupení pozemků p. č. 3481/1, p. č. 3479/1 a 3481/7, k. ú. Lysá n. L. s tím, že odkoupení pozemku p. č. 3481/1 v k. ú. Lysá n. L., je možno realizovat za sdělenou cenu stanovenou na podkladě znaleckého posudku, pokud bude poplatníkem daně nabyvatel. Dále s ohledem, že  od 01.01.2017 bude účinná novela zákona o stáním podniku č. 253/2016 Sb. a  od Ministerstva zemědělství v této souvislosti  obdrželi návrh nového statutu pro podniky Povodí, ve kterém je  v kontextu zákona navržena změna právě v realizaci prodejů pozemků pod komunikace do vlastnictví územně samosprávných celků, je nutno  nyní  tento odprodej pozastavit, a to na základě rozhodnutí finanční ředitelky Povodí Labe, s. p. Po obdržení nového platného statutu, ve kterém bude uveden postup vypořádání 

21

pozemků pod komunikacemi, bude Povodí Labe, s. p., o možnosti odkupu předmětných pozemků město informovat. Schvaluje odložení termínu uzavření smlouvy o výkupu pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., dle usnesení ZM 521/II, ze dne 12.10.2016, do doby, než budou známy nové podmínky prodeje Povodí Labe, s. p.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 595

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci od Povodí Labe, s. p., ze dne 26.10.2016, ve věci odkoupení pozemků p. č. 3481/1, p. č. 3479/1 a 3481/7, k. ú. Lysá n. L. s tím, že odkoupení pozemku p. č. 3481/1 v k. ú. Lysá n. L., je možno realizovat za sdělenou cenu stanovenou na podkladě znaleckého posudku, pokud bude poplatníkem daně nabyvatel. Dále s ohledem, že  od 01.01.2017 bude účinná novela zákona o stáním podniku č. 253/2016 Sb. a  od Ministerstva zemědělství v této souvislosti  obdrželi návrh nového statutu pro podniky Povodí, ve kterém je  v kontextu zákona navržena změna právě v realizaci prodejů pozemků pod komunikace do vlastnictví územně samosprávných celků, je nutno  nyní  tento odprodej pozastavit, a to na základě rozhodnutí finanční ředitelky Povodí Labe, s. p. Po obdržení nového platného statutu, ve kterém bude uveden postup vypořádání  pozemků pod komunikacemi, bude Povodí Labe, s. p., o možnosti odkupu předmětných pozemků město informovat.


II. s c h v a l u j e

odložení termínu uzavření smlouvy o výkupu pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., dle usnesení ZM 521/II, ze dne 12.10.2016, do doby, než budou známy nové podmínky prodeje Povodí Labe, s. p.


24. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2017.


V diskusi vystoupila pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí termíny jednání rady města v 1. pololetí r. 2017 takto: 10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 07.03., 21.03., 04.04., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05., 13.06., 27.06.2017, schvaluje termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2017 takto: 15.02., 29.03., 10.05., 21.06.2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

22

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 596

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

termíny jednání rady města v 1. pololetí r. 2017 takto: 10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 07.03., 21.03., 04.04., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05., 13.06., 27.06.2017,


II. s c h v a l u j e

termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2017 takto: 15.02., 29.03., 10.05., 21.06.2017.


25. Zápis z jednání KV dne 28.11.2016.


V diskusi k bodu vystoupila pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 28.11.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 597

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 28.11.2016.


26. Ukončení veřejnoprávní smlouvy 2015-0354/KÚ. o působení MěP Lysá n. L. v Benátkách n. J.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Bc. Přibyl (ředitel MěP).23

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje ukončení veřejnoprávní smlouvy č. 2015-0354/KÚ, o působení Městské policie Lysá nad Labem v Benátkách nad Jizerou k 31.12.2016, a to vzájemnou dohodou.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 598

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

ukončení veřejnoprávní smlouvy č. 2015-0354/KÚ, o působení Městské policie Lysá nad Labem v Benátkách nad Jizerou k 31.12.2016, a to vzájemnou dohodou.


27. Zápis ze zasedání výboru pro obchvat.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. tajemník.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 07.12.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 599

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 07.12.2016.

24

28. Návrh dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí“ a návrh Kupní smlouvy na zastavěné pozemky.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. starosta, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) stanovení prodejní ceny nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1432 m2), k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 2989-189/2015, ze dne 02.10.2015, v areálu bývalé Fruty, ve výši 1.443,75 Kč/m2 a stanovením celkové prodejní ceny ve výši 3.059.306 Kč. 2) dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, zveřejnění záměru na prodej nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1432 m2), k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 2989-189/2015, ze dne 02.10.2015, v areálu bývalé Fruty, ve výši 1.443,75 Kč/m2 za celkovou prodejní cenu ve výši 3.059.306 Kč, společnosti MS development, s. r. o, U Nikolajky 1085/15, Praha Smíchov PSČ 150 00, IČO: 629 13 794. 3) návrh dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostímezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o.,První Sluníčková, s. r. o., Druhá Sluníčková, s. r. o., a Třetí Sluníčková, s. r. o.“. 4) uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru a za předpokladu, že ke zveřejněnému záměru nedojde žádná připomínka či námitka. 5) prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 568 v bodě III, ze dne 09.11.2016, do 15.02.2017.

Pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 a Kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 600

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) stanovení prodejní ceny nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1432 m2), k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 2989-189/2015, ze dne 02.10.2015, v areálu bývalé Fruty, ve výši 1.443,75 Kč/m2 a stanovením celkové prodejní ceny ve výši 3.059.306 Kč.


2) dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, zveřejnění záměru na prodej nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1432 m2), k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 2989-189/2015, ze dne 02.10.2015, v areálu bývalé Fruty, ve výši 1.443,75 Kč/m2 za celkovou prodejní cenu ve výši 3.059.306


25

Kč, společnosti MS development, s. r. o, U Nikolajky 1085/15, Praha Smíchov PSČ 150 00, IČO: 629 13 794.


3) návrh dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostímezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o.,První Sluníčková, s. r. o., Druhá Sluníčková, s. r. o., a Třetí Sluníčková, s. r. o.“.


4) uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru a za předpokladu, že ke zveřejněnému záměru nedojde žádná připomínka či námitka.


5) prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 568 v bodě III, ze dne 09.11.2016, do 15.02.2017.


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem Dodatku č. 1 a Kupní smlouvy,


III. Diskuse


p. Ing. Grochol L., CSc.

- dotázal se na regulaci a výběr parkovného o výstavách v roce 2017,

p. starosta odpověděl, že RM na svém jednání dne 13.12.2016 schválila Nařízení Města Lysá n. L. č. 5/2016, o placeném stání na místních komunikacích, a Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro r. 2017. Chystá se uzavření příslušné smlouvy. ZM bude materiál předložen na vědomí 15.02.2017.

- uvedl, že se seznámil s 5 návrhy na revitalizaci Husova náměstí, ale žádný by si nevybral. Dle jeho názoru bylo v návrzích málo zeleně a málo vody. S ohledem na proběhlé akce (advent, vánoční kamion Coca coly) je nutné zachovat kapacitu náměstí, ale je ho zároveň nutné více ozelenit a dodat mu prvek vody tak, aby i toto náměstí sloužilo k posezení a odpočinku.


IV. Interpelace


Pan Mgr. Kopecký přednesl na Radu města Lysá nad Labem interpelaci ve věci parkování v okolí ZUŠ F. A. Šporka.

Vážení,

v poslední době zaznamenávám stížnosti občanů na parkování v okolí ZUŠ F. A. Šporka zejména pak v ulici Školní náměstí – Na Písku – Přemyslova a přilehlá prostranství. Občané si stěžují na nedodržování dopravních předpisů. Sám jsem se přesvědčil, že v místě je běžně porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích. Občané již údajně o nápravu stavu město žádali. Situace je o to vážnější, že v okolí ZUŠ prochází velké množství chodců, zejména dětí.

Byla již v této konkrétní věci učiněna nějaká opatření? Pokud ano, jaká? Pokud nikoli, kdy budou, s cílem nápravy současného stavu, učiněna?


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:00 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

19.12.2016

26


Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Kolman J. p. Burian J.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města

27


Vytvořeno 3.10.2022 16:58:27 | přečteno 43x | jiri.virava
load