12. Zápis ZM 09.11.2016

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 09.11.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Bc. Robeš Martin

p. Ing. Gregor Petr


Omluven: p. Mgr. Kopecký Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (12 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil p. Mgr. Kopecký P. Pan Ing. Marek a p. Bc. Robeš se dostaví z důvodu zpoždění vlaku za chvíli.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Havelka J. a p. Ing. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Kodeš M., p. Burian J. a p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

1


Usnesení č. 538

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Mgr. Havelku J. a p. Ing. Elišku P.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 539

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Kodeš M., p. Burian J. a p. Ing. Grochol L., CSc.


Zápis ze zasedání ZM dne 12.10.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. V pozvánce na dnešní jednání zastupitelstva města bylo uvedeno 22 návrhů k projednání. Dodatečně byl rozeslán zápis z Výboru pro obchvat ze dne 02.11.2016 (bod č. 23 - předkládá p. Mgr. Fajmon). Na stůl byly členům ZM předloženy další 3 návrhy k projednání, a to bod č. 24 – Žádost Pragoprojektu, a. s., o uzavření „Smluv“ nezbytných pro realizaci opravy nadjezdu, bod č. 25 – Žádost o souhlas s provedením stavby rekonstrukce žst. Lysá n. L., bod č. 26 – Informace o jednání s firmou MS development, s. r. o., které předkládá RM. Poslední bod č. 27 – Konání veřejné sbírky v rámci charitativní akce – vánoční kamion coca coly předkládá pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu ZM dne 12.10.2016 o body č. 23 – Zápis z výboru pro obchvat ze dne 02.11.2016, č. 24 – Žádost Pragoprojektu, a. s., o uzavření „Smluv“ nezbytných pro realizaci opravy nadjezdu, č. 25 – Žádost o souhlas s provedením stavby rekonstrukce žst. Lysá n. L., č. 26 – Informace o jednání s firmou MS development, s. r. o., č. 27 – Konání veřejné sbírky v rámci charitativní akce – vánoční kamion coca coly.


2

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

omluven

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 540

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření programu ZM dne 12.10.2016 o body:

č. 23 – Zápis z výboru pro obchvat ze dne 02.11.2016,

č. 24 – Žádost Pragoprojektu, a. s., o uzavření „Smluv“ nezbytných pro realizaci opravy nadjezdu,

č. 25 – Žádost o souhlas s provedením stavby rekonstrukce žst. Lysá n. L.,

č. 26 – Informace o jednání s firmou MS development, s. r. o.,

č. 27 – Konání veřejné sbírky v rámci charitativní akce – vánoční kamion coca coly.


V 17:10 příchod p. Bc. Robeš a p. Ing. Marek (počet členů ZM 14).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 12.10.2016 vč. rozšíření.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 541

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 12.10.2016 vč. rozšíření.


Program jednání navržený k hlasování:

1. Prodej částí obecních pozemků v lokalitě Hrabanov.

2. Žádost vlastníka plechové garáže v Lomu o odkoupení obecního pozemku.

3. Žádost majitelů domů ul. Jaromírovy sady a Sadová o úpravu komunikace.

3

4. Prodej části obecního pozemku p. č. 3269, k. ú. Lysá n. L.

5. Výkup části pozemku p. č. 43/4, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu.

6. Výkup pozemků p. č. 2863/5, p. č. 2863/11, oba k. p. Lysá n. L., od p. P.

7. Vyjádření p. P. k návrhu na směnu pozemků či prodej pozemků pod obchvatem.

8. Revokace části usnesení ZM č. 109, ze dne 17.02.2016.

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 2108, ul. K Závodišti.

10. Přijetí dotace z rozpočtu Stř. kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti v Lysé n. L.“.

11. Smlouva o sdružení zadavatelů (Město Lysá n. L., Město Benátky n. J. a Město Milovice) na zpracování PD cyklistické stezky z Benátek n. J. až do Lysé n. L.

12. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí.

13. Úprava rozpočtu města na rok 2016 - 10. rozpočtové opatření.

14. OZV č. 2/2016, o určení míst pro provozování technické hry na území města Lysá nad Labem.

15. Vize mobility města Lysá n. L.

16. IZ – Plán zimní údržby r. 2016 – 2017.

17. Zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky dne 17.10.2016.

18. IZ – Plán péče o veřejnou zeleň Města Lysá nad Labem.

19. Revokace usn. ZM č. II/30, ze dne 09.09.2015, rozhodování o věcných břemenech.

20. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24.10.2016.

21. Zápis z jednání Finančního výboru dne 26.10.2016.

22. Revokace usn. ZM č. 41, ze dne 27.01.2016 , využití objektu č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády.

č. 23 – Zápis z výboru pro obchvat ze dne 02.11.2016,

č. 24 – Žádost Pragoprojektu, a. s., o uzavření „Smluv“ nezbytných pro realizaci opravy nadjezdu,

č. 25 – Žádost o souhlas s provedením stavby rekonstrukce žst. Lysá n. L.,

č. 26 – Informace o jednání s firmou MS development, s. r. o.,

č. 27 – Konání veřejné sbírky v rámci charitativní akce – vánoční kamion coca coly.


II. Návrhy k projednání.


1. Prodej pozemků v lokalitě Hrabanov na základě zveřejněného záměru.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 za cenu 800 Kč/m2,a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m2, lokalita severozápad Hrabanov, paní Anděle Pechalové, trvale bytem Kukelská 903/1 198 00 Praha 14, Hloubětín s tím, že přes části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., je jediný možný přístup k pozemkům ve vlastnictví paní Pechalové a pozemek p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., je připlocen k pozemku ve vlastnictví paní Pechalové. Náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující a prodávající rovným

dílem. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně

4

z nabytí nemovitých věcí je kupující. Dále ukládá starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 542

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 za cenu 800 Kč/m2,a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m2, lokalita severozápad Hrabanov, paní Anděle Pechalové, trvale bytem Kukelská 903/1 198 00 Praha 14, Hloubětín s tím, že přes části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., je jediný možný přístup k pozemkům ve vlastnictví paní Pechalové a pozemek p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., je připlocen k pozemku ve vlastnictví paní Pechalové. Náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující a prodávající rovným

dílem. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín do 31.01.2017.


2. Žádost vlastníka plechové garáže v Lomu o odkoupení obecního pozemku.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí žádost pana Miloše Hukala na odkup části pozemku p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 13 v lokalitě Lom, za tržní cenu, konstatuje, že obecní pozemky pod movitou věcí - plechovou garáží neprodá.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

5

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 543

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pana Miloše Hukala na odkup části pozemku p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 13 v lokalitě Lom, za tržní cenu,


II. k o n s t a t u j e ,

že obecní pozemky pod movitou věcí - plechovou garáží neprodá.


3. Žádost majitelů domů ulic Jaromírovy sady a Sadová o úpravu komunikace.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kopecký (VO SMI), občan z ul. Sadová, p. Ing. Kváč, p. Ing. Gregoe, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zachování části II v rámci navrženého usnesení ve znění: II. nesouhlasí s rekonstrukcí komunikace Jaromírovy sady a Sadová, ani se zadáním PD na jejich rekonstrukci do vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod těmito komunikacemi.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 544

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zachování části II v rámci navrženého usnesení ve znění:


II. n e s o u h l a s í

s rekonstrukcí komunikace Jaromírovy sady a Sadová, ani se zadáním PD na jejich rekonstrukci do vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod těmito komunikacemi.


Pan starosta přednesl návrhu usnesení – ZM bere na vědomí předloženou opakovanou žádost majitelů domů ulic Jaromírovy sady a Sadová, nesouhlasí s rekonstrukcí komunikace

6

Jaromírovy sady a Sadová, ani se zadáním PD na jejich rekonstrukci do vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod těmito komunikacemi, souhlasí se zařazením provizorní opravy ulice Sadová od křižovatky s ulicí Hrabanov do rozpočtu na rok 2017.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 545

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou opakovanou žádost majitelů domů ulic Jaromírovy sady a Sadová,


II. n e s o u h l a s í,


s rekonstrukcí komunikace Jaromírovy sady a Sadová, ani se zadáním PD na jejich rekonstrukci do vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod těmito komunikacemi,


III. s o u h l a s í

se zařazením provizorní opravy ulice Sadová od křižovatky s ulicí Hrabanov do rozpočtu na rok 2017.


4. Prodej části obecního pozemku p. č. 3269, k. ú. Lysá n. L., při silnici směr Stratov.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. starosta, pí Javorčíková (odbor SMI).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Petru Rubešovi, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L., ukládá radě města zveřejnit záměr na pacht části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Petru Rubešovi, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.7

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 546

Zastupitelstvo města


I. n e s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Petru Rubešovi, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L.,


II. u k l á d á

radě města zveřejnit záměr na pacht části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Petru Rubešovi, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L.


5. Výkup části pozemku p. č. 43/4 o výměře 143 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajomon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 43/4 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní Marie Balounové, trvale bytem Jižní 214, 330 02 Dýšina, (podíl 3/160), paní Jaroslavy Beránkové, trvale bytem Štichova 581/23, Háje, 149 00 Praha 4, (podíl 3/160), paní Jitky Dvořákové, trvale bytem Masarykova 457, Lysá nad Labem, (podíl 3/80), paní Jiřiny Kutmonové, trvale bytem Hradečkova 299/3, Kyje, 198 00 Praha 9, (podíl 3/160), pana Vladimíra Lacha, trvale bytem Ve Višňovce 100/12, Litol, Lysá nad Labem, (podíl 3/40), paní Anny Matějové, trvale bytem č. p. 58, 513 01 Bystrá nad Jizerou, (podíl 3/160), pana Antonína Mencla, trvale bytem Strouhalova 2620, 272 01 Kladno, (podíl 3/40), pana Josefa Myslíka, trvale bytem Milíčeves 1, 506 01 Slatiny, (podíl 14/40), paní Věry Zemanové, trvale bytem Na Nivách 923/10, Michle, 141 00 Praha 4, (podíl 14/40), a pana Vladimíra Ziminkova, trvale bytem, Masarykova 739/8, Lysá nad Labem, (podíl 3/80), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/4 o výměře 146 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok. Ukládá starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. Termín do 30.03.2017.
8

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 547

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 43/4 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní Marie Balounové, trvale bytem Jižní 214, 330 02 Dýšina, (podíl 3/160), paní Jaroslavy Beránkové, trvale bytem Štichova 581/23, Háje, 149 00 Praha 4, (podíl 3/160), paní Jitky Dvořákové, trvale bytem Masarykova 457, Lysá nad Labem, (podíl 3/80), paní Jiřiny Kutmonové, trvale bytem Hradečkova 299/3, Kyje, 198 00 Praha 9, (podíl 3/160), pana Vladimíra Lacha, trvale bytem Ve Višňovce 100/12, Litol, Lysá nad Labem, (podíl 3/40), paní Anny Matějové, trvale bytem č. p. 58, 513 01 Bystrá nad Jizerou, (podíl 3/160), pana Antonína Mencla, trvale bytem Strouhalova 2620, 272 01 Kladno, (podíl 3/40), pana Josefa Myslíka, trvale bytem Milíčeves 1, 506 01 Slatiny, (podíl 14/40), paní Věry Zemanové, trvale bytem Na Nivách 923/10, Michle, 141 00 Praha 4, (podíl 14/40), a pana Vladimíra Ziminkova, trvale bytem, Masarykova 739/8, Lysá nad Labem, (podíl 3/80), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/4 o výměře 146 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I.

Termín do 30.03.2017.


6. Výkup pozemků p. č. 2863/5 a p. č. 2863/11, k. ú. Lysá n. L., pod Šibákem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup pozemků p. č. 2863/5 o výměře 5.047 m2, druh pozemku orná půda, a p. č. 2863/11 o výměře 5.047 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Lysá n. L., od pana Zdeňka Páva, trvale bytem Pátek 191, 290 01, za částku 1 Kč za jeden pozemek za podmínky, že pozemky budou využity dle schváleného územního

9

plánu, tj. jako plochy smíšené nezastavěného území s hlavním využitím kompromisně využívané ekosystémy nezvyšující labilitu území a zprostředkovávající stabilizující funkci přírodních zón s přípustným využitím přírodní rezervace, rekreace nepobytová a zemědělství. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 548

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemků p. č. 2863/5 o výměře 5.047 m2, druh pozemku orná půda, a p. č. 2863/11 o výměře 5.047 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Lysá n. L., od pana Zdeňka Páva, trvale bytem Pátek 191, 290 01, za částku 1 Kč za jeden pozemek za podmínky, že pozemky budou využity dle schváleného územního plánu, tj. jako plochy smíšené nezastavěného území s hlavním využitím kompromisně využívané ekosystémy nezvyšující labilitu území a zprostředkovávající stabilizující funkci přírodních zón s přípustným využitím přírodní rezervace, rekreace nepobytová a zemědělství. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.1.2017


7. Pozemky ve vlastnictví pana Miloše Procházky pod stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Havelka, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, pí Javorčíková (odbor SMI).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá radě města, aby umožnila p. Procházkovi specifikovat druh pozemku, který by vyhovoval jeho požadavkům ke směně za pozemky v jeho vlastnictví.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 5 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.

10

p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí vyjádření k návrhu na směnu pozemků či prodej pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa od pana Miloše Procházky, ze dne 25.08.2016, doručené dne 19.09.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 549

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

vyjádření k návrhu na směnu pozemků či prodej pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa od pana Miloše Procházky, ze dne 25.08.2016, doručené dne 19.09.2016.


8. Revokace části usnesení ZM č. 109 ze dne 17.2.2016 - převod nájmů pod plechovými garážemi.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje revokaci části usnesení ZM č. 109, ze dne 17.02.2016, s tím, že převod nájmu pozemku na děti či příbuzné dle zákona bude možný i po 01.01.2017 v lokalitě Lom, tj. p. p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., za předpokladu, že budou mít v Lomu trvalé bydliště.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


11

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 550

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

revokaci části usnesení ZM č. 109, ze dne 17.02.2016, s tím, že převod nájmu pozemku na děti či příbuzné dle zákona bude možný i po 01.01.2017 v lokalitě Lom, tj. p. p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., za předpokladu, že budou mít v Lomu trvalé bydliště.


9. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020437/VB/002 na pozemek p. č. 2108, k. ú. Lysá n. L., - K Závodišti a udělení souhlasu se stavbou pro vlastníka sousedního pozemku.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020437/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 2108, k. ú. Lysá n. L., v předloženém znění, s doplněním souhlasu obou stran se zveřejněním smlouvy a udělení souhlasu se stavbou pro vlastníka sousedního pozemku. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Pověřuje starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 551

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020437/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 2108, k. ú. Lysá n. L., v předloženém znění, s doplněním souhlasu obou stran se zveřejněním smlouvy a udělení souhlasu se stavbou pro vlastníka sousedního pozemku. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,12

II. p o v ě ř u j e

starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.


10. Návrh na přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti v Lysé nad Labem“ ve výši 100.000 Kč.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti v Lysé nad Labem“ ve výši 100.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 552

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti v Lysé nad Labem“ ve výši 100.000 Kč.


11. Smlouva o sdružení zadavatelů (zpracování projektové dokumentace cyklistické stezky Benátky n. J. – Milovice – Lysá n. L.).


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Smlouvu o sdružení zadavatelů (Město Lysá nad Labem, Město Benátky nad Jizerou a Město Milovice) na zpracování PD cyklistické stezky z Benátek n. J. až do Lysé n. L., pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.
13

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 553

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

Smlouvu o sdružení zadavatelů (Město Lysá nad Labem, Město Benátky nad Jizerou a Město Milovice) na zpracování PD cyklistické stezky z Benátek n. J. až do Lysé n. L.,


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu uvedené smlouvy.


12. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí dle návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 554

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí dle návrhu.


13. Úprava rozpočtu města na rok 2016 – 10. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, pí Ing. Polenová (VO finančního), p. Ing. Dvořák.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2016 – 10. rozpočtové opatření spočívající v:

1. přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce 117.849 Kč. Úprava

rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o tuto částku. Dále dotaci

14

na volby do 1/3 senátu a do zastupitelstev krajů ve výši 292.800 Kč od Středočeského kraje s tím, že dotace je účelová.

2. posílení Veřejné zeleně - odd. par. 3745, pol. 5169, org. 2012 o 750 tis. Kč z RF.

3. zřízení nové položky Provoz ÚV odstranění dusičnanů ve výši 310 tis. Kč z RF.

4. navýšení běžných výdajů Vnitřní správy – odd. par. 6171 pol. 5137 (drobný hmotný majetek) o 100 tis. Kč z RF.

5. zřízení nové výdajové položky Úhrada podílu na zpracování PD cyklostezka Benátky n. J. – Milovice – Lysá n. L. ve výši 114 tis. Kč z RF.

6. navýšení výdajů položky Platy zaměstnanců o 130 tis. Kč z RF.

7. zařazení nové položky Odkoupení stacionárního radaru od společnosti Czech Radar, a. s., ve výši 61 tis. Kč z RF.

8. přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace na projekt Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti ve výši 100 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 555

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu na rok 2016 – 10. rozpočtové opatření spočívající v:

1. přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce 117.849 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o tuto částku. Dále dotaci na volby do 1/3 senátu a do zastupitelstev krajů ve výši 292.800 Kč od Středočeského kraje s tím, že dotace je účelová.

2. posílení Veřejné zeleně - odd. par. 3745, pol. 5169, org. 2012 o 750 tis. Kč z RF.

3. zřízení nové položky Provoz ÚV odstranění dusičnanů ve výši 310 tis. Kč z RF.

4. navýšení běžných výdajů Vnitřní správy – odd. par. 6171 pol. 5137 (drobný hmotný majetek) o 100 tis. Kč z RF.

5. zřízení nové výdajové položky Úhrada podílu na zpracování PD cyklostezka Benátky n. J. – Milovice – Lysá n. L. ve výši 114 tis. Kč z RF.

6. navýšení výdajů položky Platy zaměstnanců o 130 tis. Kč z RF.

7. zařazení nové položky Odkoupení stacionárního radaru od společnosti Czech Radar, a. s., ve výši 61 tis. Kč z RF.

8. přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace na projekt Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti ve výši 100 tis. Kč.

15

14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů,pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem 6020042/01/2016 na pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L., - Řehačka.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Dvořák, p. Ing. Marek, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, p. Zítko (provozovatel výherních automatů), p. Čírtek (zástupce hospodářské komory), p. Bc. Robeš, p. Ing. Gregor, p. Kodeš, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu čl. 1, písm. b, takto: „Povolená doba provozu herny je v době od 10:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne“.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu čl. 1, písm. b, tak, že 2. věta bude upravena takto: „Zákaz provozu herny platí v době státních svátků, ostatních svátků a o nedělích“.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 12 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2016, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.16

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proti


Usnesení č. 556

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2016, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.


15. Vize mobility města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Bc. Robeš, pí Hančová, p. Šmíd (členové dopravní komise), p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Kolman, p. Ing. Gregor, pí Fischerová, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí materiál Vize mobility města Lysá nad Labem dle přílohy č. 1, projednávaného materiálu, ukládá odboru SMI, městskému architektovi, projektovému manažerovi, (připravovanému) odboru městského investora a stavebnímu úřadu,komisím a výborům seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem a podat připomínky do 31.01.2017 e-mailem p. Bc. Robešovi.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 557

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

materiál Vize mobility města Lysá nad Labem dle přílohy č. 1, projednávaného materiálu,


II. ukládá

odboru SMI, městskému architektovi, projektovému manažerovi, (připravovanému) odboru městského investora a stavebnímu úřadu,komisím a výborům seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem a podat připomínky do 31.01.2017 e-mailem p. Bc. Robešovi.17

16. „Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 2016/2017“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí „Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 2016/2017“.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 558

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

„Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 2016/2017“.


17. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 17.10.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 17.10.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 559

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 17.10.2016.


18

18. „Plán péče o veřejnou zeleň města Lysá nad Labem“


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí „Plán péče o veřejnou zeleň Města Lysá nad Labem“ jako směrodatný v údržbě veřejné zeleně.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 560

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

„Plán péče o veřejnou zeleň Města Lysá nad Labem“ jako směrodatný v údržbě veřejné zeleně.


19. Revokace usn. ZM č. II/30, ze dne 09. 09. 2015, týkající se příslušnosti ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů na pozemcích ve vlastnictví města.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM revokuje usn. ZM č. II/30, ze dne 09.09.2015, týkající se příslušnosti ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů na pozemcích ve vlastnictví města, schvaluje příslušnost ve věci rozhodování o věcných břemenech - služebnosti právnických subjektů (pouze přípojek vody, kanalizace, plynu, el. energie a sdělovacích kabelů) radě města podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (tzv. nevyhrazená pravomoc rady obce) tak, že RM přísluší schvalování smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene - služebnosti i následné schvalování smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

19

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 561

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

usn. ZM č. II/30, ze dne 09.09.2015, týkající se příslušnosti ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů na pozemcích ve vlastnictví města,


II. s c h v a l u j e

příslušnost ve věci rozhodování o věcných břemenech - služebnosti právnických subjektů (pouze přípojek vody, kanalizace, plynu, el. energie a sdělovacích kabelů) radě města podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (tzv. nevyhrazená pravomoc rady obce) tak, že RM přísluší schvalování smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene - služebnosti i následné schvalování smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti.


20. Zápis z jednání KV dne 24.10.2016.


V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Ing. Kváč, p. Bc. Robeš, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24.10.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 562

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24.10.2016.


21. Zápis z FV dne 26.10.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Marek.


20

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 26.10.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 563

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 26.10.2016.


22. Revokace unesení č. 41 ZM 27.01.2016, které se týká využití bývalého objektu Privumu.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, pí Fischerová, p. Bc. Přibyl (ředitel MěP), p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol, CSc., p. Bc. Robeš, p. Kodeš, p. Ing. Gregor, p. Ing. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM revokuje usnesení č. 41, které schválilo zastupitelstvo města dne 27.01.2016, schvaluje budoucí využití objektu č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby státních a městských orgánů, ukládá radě města v co nejkratší době navrhnout využití uvedených nemovitostí. Termín: do 31.12.2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 564

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

usnesení č. 41, které schválilo zastupitelstvo města dne 27.01.2016,


21

II. s c h v a l u j e

budoucí využití objektu č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby státních a městských orgánů,


II. u k l á d á

radě města v co nejkratší době navrhnout využití uvedených nemovitostí.

Termín: do 31.12.2016


23. Zápis ze zasedání Výboru pro obchvat dne 02.11.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 02.11.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 565

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 02.11.2016.


24. Žádost Pragoprojektu, a. s., o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby, Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a stanovisko k PD „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“.


V diskusi vystoupili p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, na obecní pozemky p. č. 621/2, 3476/2, 610/9 a 621/56, k. ú. Lysá n. L., pro umístění části opěrných pilířů mostu SO č. 201 (dále jen „stavební objekt“), v rozsahu specifikovaném v záborovém elaborátu k projektové dokumentaci s názvem „Oprava mostu ev. č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“ zpracované spol. PRAGOPROJEKT, a. s., který bude doplněn o tabulku s výměrami dotčených pozemků a právo stavby bude zřízeno bezúplatně. 2. uzavření třístranné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, jako budoucím oprávněným, a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,

22

příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, jako investorem, na obecní pozemky p. č. 610/87, 610/89, 621/2 a 3476/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložky telekomunikačního vedení SŽDC – TÚDC, v rámci investiční výstavby „Oprava mostu ev. č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“, 3. pro účely vydání Územního souhlasu, Územního rozhodnutí, Stavebního povolení speciálního stavebního úřadu drážního, Stavebního povolení Vodoprávního úřadu a Stavebního povolení: a) umístění a provedení stavby „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“, b) provedení stavby, jako vlastník pozemků p. č. 621/2 a 61/23, sousedících se stavbou, c) záměr provést přeložky drážních kabelů a uzavření Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení VB p. č. 610/87 (25 m2), 610/89 (14 m2), 621/2 (111 m2), 3476/2 (79 m2), 610/9 (17 m2) a 610/89 (15 m2) pro přeložky drážních kabelů, d) udělení souhlasu k právu provést stavbu části VO na pozemcích v majetku Města Lysá nad Labem p. č. 610/9 (31 m2) a 610/31 (41 m2). Požaduje,

a) aby v souladu s normou byl vyznačen cyklopruh po obou stranách nadjezdu, b) aby projekt obsahoval na obou stranách přístupová schodiště v současných místech na náklady investora, c) aby investor stávající schodiště v majetku města demoloval na své náklady, d) stávající VO na nadjezdu, které je v majetku města, bylo po demontáži předáno městu. Pověřuje pana starostu uzavřít výše uvedené smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 566

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, na obecní pozemky p. č. 621/2, 3476/2, 610/9 a 621/56, k. ú. Lysá n. L., pro umístění části opěrných pilířů mostu SO č. 201 (dále jen „stavební objekt“), v rozsahu specifikovaném v záborovém elaborátu k projektové dokumentaci s názvem „Oprava mostu ev. č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“ zpracované spol. PRAGOPROJEKT, a. s., který bude doplněn o tabulku s výměrami dotčených pozemků a právo stavby bude zřízeno bezúplatně.


2. uzavření třístranné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, jako budoucím oprávněným, a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, jako investorem, na obecní pozemky p. č. 610/87, 610/89, 621/2 a 3476/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložky telekomunikačního vedení SŽDC – TÚDC, v rámci investiční výstavby „Oprava mostu ev. č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“,

23

3. pro účely vydání Územního souhlasu, Územního rozhodnutí, Stavebního povolení speciálního stavebního úřadu drážního, Stavebního povolení Vodoprávního úřadu a Stavebního povolení:

a) umístění a provedení stavby „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“,

b) provedení stavby, jako vlastník pozemků p. č. 621/2 a 61/23, sousedících se stavbou,

c) záměr provést přeložky drážních kabelů a uzavření Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení VB p. č. 610/87 (25 m2), 610/89 (14 m2), 621/2 (111 m2), 3476/2 (79 m2), 610/9 (17 m2) a

7

610/89 (15 m2) pro přeložky drážních kabelů,

d) udělení souhlasu k právu provést stavbu části VO na pozemcích v majetku Města Lysá nad Labem p. č. 610/9 (31 m2) a 610/31 (41 m2).


II. p o ž a d u j e ,

a) aby v souladu s normou byl vyznačen cyklopruh po obou stranách nadjezdu,

b) aby projekt obsahoval na obou stranách přístupová schodiště v současných místech na náklady investora,

c) aby investor stávající schodiště v majetku města demoloval na své náklady,

d) stávající VO na nadjezdu, které je v majetku města, bylo po demontáži předáno městu.


III. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedené smlouvy.


25. Žádost o souhlas s provedením stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka, p. starosta, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje pro územní řízení stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ vydání souhlasu se stavbou a umístěním stavby na pozemcích p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, následné dělení těchto pozemků pro trvalý zábor, vydání souhlasu s trvalým i dočasným odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely a s případným kácením dřevin rostoucích mimo les za těchto podmínek: - na pozemky p. č. 651/4, 694/12 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby a po realizaci stavby Smlouva o zřízení práva stavby ve prospěch stavebníka, - na pozemek p. č. 810/1 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní a po realizaci stavby Kupní smlouva v nezbytně nutném rozsahu ve prospěch stavebníka s tím, že kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem, - na všechny obecní pozemky dočasně dotčené stavbou bude před vydáním stavebního povolení se zhotovitelem stavby uzavřena Smlouva o nájmu pozemků, - na všechny úkony spojené se stavbou, kde to vyžaduje zákon o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, bude vyvěšen záměr na úřední desce, pokud se tak už nestalo,

- úkony nutné pro trvalé a dočasné odnětí zemědělské půdy i dělení pozemků si zajistí stavebník na vlastní náklady, konstatuje, že mu není známo, zda byla na pozemcích dotčených stavbou prováděna protierozní opatření, odvodnění či závlahy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

24

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 567

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

pro územní řízení stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ vydání souhlasu se stavbou a umístěním stavby na pozemcích p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, následné dělení těchto pozemků pro trvalý zábor, vydání souhlasu s trvalým i dočasným odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely a s případným kácením dřevin rostoucích mimo les za těchto podmínek:

- na pozemky p. č. 651/4, 694/12 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby a po realizaci stavby Smlouva o zřízení práva stavby ve prospěch stavebníka,

- na pozemek p. č. 810/1 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní a po realizaci stavby Kupní smlouva v nezbytně nutném rozsahu ve prospěch stavebníka s tím, že kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem,

- na všechny obecní pozemky dočasně dotčené stavbou bude před vydáním stavebního povolení se zhotovitelem stavby uzavřena Smlouva o nájmu pozemků,

- na všechny úkony spojené se stavbou, kde to vyžaduje zákon o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, bude vyvěšen záměr na úřední desce, pokud se tak už nestalo,

- úkony nutné pro trvalé a dočasné odnětí zemědělské půdy i dělení pozemků si zajistí stavebník na vlastní náklady,


II. k o n s t a t u j e ,

že mu není známo, zda byla na pozemcích dotčených stavbou prováděna protierozní opatření, odvodnění či závlahy.


26. Informace o jednáních s firmou MS development, s. r. o.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje pro další jednání se společností MS Development ve věci vypořádání pozemků pod již hotovými domy: - zadání zpracování znaleckého posudku na pozemky dle smlouvy z r. 2008 na tržní cenu v cenách platných k datu uzavření smlouvy, tedy k roku 2008. (V případě zadání dvou posudků – za Město a za MS Development, lze výchozí cenu stanovit průměrem) a dopočítat se pomocí příslušných koeficientů na ceny platné k datu prodeje, - aby pro stanovení ceny prodeje pozemků dle geometrického plánu bylo počítáno s tím, že dojde k odprodeji nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1.432 m2), pověřuje Mgr. Řiháčka - zpracováním dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí“ z 26.06.2008, kterým dojde ke schválení

25

nového způsobu výpočtu prodejní ceny pozemků, - zpracováním, případně kontrolou, kupní smlouvy na prodávané pozemky, ukládá pracovní skupině předložit návrh na postup ve věci pokračování projektu „Zahrada“ k projednání do 31.12.2016 dle usn. ZM, ze dne 02.03.2016, kde byly schváleny možné varianty řešení.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 568

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

pro další jednání se společností MS Development ve věci vypořádání pozemků pod již hotovými domy:

- zadání zpracování znaleckého posudku na pozemky dle smlouvy z r. 2008 na tržní cenu v cenách platných k datu uzavření smlouvy, tedy k roku 2008. (V případě zadání dvou posudků – za Město a za MS Development, lze výchozí cenu stanovit průměrem) a dopočítat se pomocí příslušných koeficientů na ceny platné k datu prodeje,

- aby pro stanovení ceny prodeje pozemků dle geometrického plánu bylo počítáno s tím, že dojde k odprodeji nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1.432 m2),


II. p o v ě ř u j e

Mgr. Řiháčka

- zpracováním dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí“ z 26.06.2008, kterým dojde ke schválení nového způsobu výpočtu prodejní ceny pozemků,

- zpracováním, případně kontrolou, kupní smlouvy na prodávané pozemky,


III. u k l á d á

pracovní skupině předložit návrh na postup ve věci pokračování projektu „Zahrada“ k projednání do 31.12.2016 dle usn. ZM, ze dne 02.03.2016, kde byly schváleny možné varianty řešení.


27. Konání veřejné sbírky v rámci charitativní akce X-mas Truck 2016 Vánoční kamion coca coly.


V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Ing. Kváč, pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK).26

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje konání veřejné sbírky na vybrané rodiny s dětmi v Lysé nad Labem v rámci vánoční charitativní akce X-mas Truck 2016 – Vánoční kamion coca coly.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 569

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

konání veřejné sbírky na vybrané rodiny s dětmi v Lysé nad Labem v rámci vánoční charitativní akce X-mas Truck 2016 – Vánoční kamion coca coly.


III. Diskuse


p. Mgr. Havelka

– upozornil, že od 01.09.2016 vešla v platnost novela školského zákona, podle které by se do školek měly přijímat děti od 2 let, proto bude nutné přijmout OZV o spádovosti dětí do jednotlivých školek, obdobně jako to máme pro ZŠ, požádal o předložení návrhu OZV v dostatečném časovém předstihu. Paní PaedDr. Bodnárová odpověděla, že OZV se připravuje a bude do ZM předložena.

- připomenul, že i v rámci interpelace mu bylo p. starostou přislíbeno, že na dnešním zasedání ZM bude předloženo programové prohlášení RM, z toho je vidět, že si pan starosta neváží svého slova, kdyby mu bylo odpovězeno, že RM programové prohlášení dělat nebude, akceptoval by to. Pan starosta odpověděl, že programové prohlášení RM bude, ale bylo s ostatními členy RM dohodnuto, že bude vycházet z rozpočtu města na rok 2017.


p. Kodeš

- dotázal se, zda se řešila barva parkovacího lístku na příští rok. Odpověděl p. Bc. Přibyl, že barva bude svítivě žlutá, tzn. výrazná.


p. Ing. Eliška

- seznámil členy ZM, že proběhla architektonická soutěž na náměstí a došly pěkné návrhy,

- informoval, že již proběhlo vyhodnocení zpracovaných studií na sportovní halu a vítězná studie bude představena dne 29.11.2016 od 19:00 hodin ve velké zasedací místnosti,


p. Mgr. Fajmon

- připomenul, že dosud nebyly odstraněny u domu p. Skuhrovce dvě reklamy (restaurace na Sídlišti a na keramiku Litol), které brání v rozhledu. Požadavek vznesl na minulém jednání ZM dne 12.10.2016.

27

pí Mgr. Nováková M. (ředitelka ZŠ J. A. Komenského)

- pozvala členy ZM v rámci předvánočního jarmarku, který škola pořádá, k prohlídce školy, a to v sobotu 03.12.2016 od 09:00 do 12:00 hodin.


IV. Interpelace


Pan Mgr. Havelka - v rámci interpelací předložil následující dotazy na vedení města:

Usnesení č. 147
Rada města
b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh aktualizovaného rozpočtového výhledu města Lysá nad Labem na období 2017 – 2022.

Kdy bude rozpočtový výhled předložen ke schválení ZM?


Usnesení č. 148
Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í
důvodovou zprávu o stavu přípravy investiční akce přístavby nové tělocvičny s příslušenstvím u ZŠ T. G. Masaryka v Litoli a návrh na další postup,
II. u k l á d á
odboru SMI zajistit ihned statický posudek na tělocvičnu a nářaďovnu,
III. j m e n u j e
skupinu pro přípravu zadání projektové dokumentace na přístavbu nové tělocvičny u ZŠ T. G. Masaryka ve složení: p. Mgr. Eliška P., p. Kolman J., p. Ing. arch. Kapička V., p. Marek K. a p. Burian J., (náhradník p. Ing. Gregor),
IV. u k l á d á
p. místostarostovi svolat do konce září 2016 první jednání výše uvedené komise.

Proč nebyl do komise jmenován i městský architekt?


Usnesení č. 176
Rada města
s c h v a l u j e
úpravy Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.

Statuty schválilo ZM, jak je možné, že teď je mění rada? Byla změna statutů projednána v jednotlivých komisích?


Střet zájmů.

V minulosti pana radní Robeš několikrát zopakoval, že pracuje na Ministerstvu vnitra České republiky.

Žádám, aby pan Robeš osvětlil, zda v tomto případě není ve střetu zájmů ve vztahu k funkci radního a zastupitele města a tuto skutečnost i relevantně doložil.


Voda a průzkumný vrt.

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 byl zastupitelům zaslán na vědomí harmonogram prací na průzkumném vrtu v areálu současného prameniště. K dnešnímu datu by již měl být průzkumný vrt dokončen.

V jaké stadiu se nachází tato investiční akce? Pokud ještě není dokončena tak z jakého důvodu? A kdy bude dokončena?

28

Dohody o provedení práce.

Žádám o zaslání seznamu uzavřených dohod o provedení práce, na které jsou čerpány finanční prostředky z rozpočtu města, a to ve struktuře s kým je dohoda uzavřená, jaká je pro město výše ročního finančního plnění, popis provedené práce a položku, ze které se hradí finanční prostředky.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:35 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

14.11.2016Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Havelka J. p. Ing. Eliška P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města29


Vytvořeno 3.10.2022 16:57:44 | přečteno 42x | jiri.virava
load