11. Zápis ZM 12.10.2016

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 12.10.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Robeš Martin

p. Ing. Gregor Petr


Omluvena: pí Fischerová Romana


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (14 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvila pí Fischerová R.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Kváč D., p. Ing. Gregor P. a p. Krumpholc J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

1


Usnesení č. 510

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Mgr. Fajmona H. a p. Kolmana J.

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 511

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Ing. Gregor P. a p. Krumpholc J.


Zápis ze zasedání ZM dne 07.09.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Ke kontrolní zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy.


Pan tajemník představil členům ZM novou pracovnici, a to pí Ing. Veroniku Rybovou, která bude na dobu určitou zastupovat pí Koštířovou I. (čistota města, zeleň).


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. Rada města předložila zastupitelstvu města k projednání 20 bodů. Bod č. 21 – Zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do KN předložil p. Mgr. Fajmon. Bod č. 22 – Zápis z Kontrolního výboru předložila pí Fischerová. Dodatečně byl zaslán zápis z Finančního výboru, ze dne 03.10.2016, (bod č. 23 – předložil p. Ing. Marek), zápis z Výboru pro obchvat, ze dne 05.10.2016, (bod č. 24 - předložil p. Mgr. Fajmon) a návrh na projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě se Středočeským krajem na obchvat (bod č. 25 – předložil p. starosta). Dnes byl zaslán poslední návrh na projednání, a to projednání odpovědi p. starosty na interpelaci ze dne 07.09.2016 (bod č. 26 – předložil p. Mgr. Kopecký).


Pan Ing. Eliška doporučil předřadit projednání bodu č. 17 Schválení Koncepce školství Města Lysá n. L. zaměřené na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.2

Pan Mgr. Fajmon H. uvedl, že nedostal bod č. 25 Dodatek č. 1 ke smlouvě se Středočeským krajem na obchvat. Elektronickou verzi návrhu znění dodatku mu na místě přeposlal zastupitel, p. Ing. Kváč.

Pan Mgr. Havelka doporučil stáhnout z programu jednání bod č. 1 Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti – trvalý zábor, bod č. 2 Žádost Pragoprojektu, a. s., o stanovisko k PD „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“, z důvodu nezveřejnění záměru na právo stavby. Dále doporučil stáhnout body č. 12 až 14, které se týkaly uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB na obecní pozemky. Uvedl, že ZM nemůže schvalovat uzavření smluv, když jejich znění nebylo zastupitelům předloženo.

Pan Burian připomenul, že se zachovává postup, jaký byl dosud. Dodal, že zřízení oprávnění věcného břemene by ZM vůbec nemuselo schvalovat, protože dle zákona o obcích rozhodnutí o tom může rozhodovat rada města v nevyhrazené pravomoci (§ 102 odst. 3).

Pan Mgr. Fajmon poznamenal, že by k bodu č. 1 a č. 2 rád vedl diskusi.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM stahuje z programu jednání dle pozvánky bod č. 1 Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti – trvalý zábor, bod č. 2 Žádost Pragoprojektu, a. s., o stanovisko k PD „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“, bod č. 16 Smlouva o sdružení zadavatelů (zpracování PD cyklistické stezky Benátky n. J. – Milovice – Lysá n. L.), a schvaluje předřazení projednání bodu č. 7 Opětovný návrh na výkup pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa, bodu č. 15 Dohoda o partnerství při přípravě a tvorbě Komunitního plánu ORP Lysá n. L., bodu č. 3 Žádost o dodatek k plánovací smlouvě, bodu č. 17 Schválení Koncepce školství Města Lysá n. L. zaměřené na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 512

Zastupitelstvo města


I. s t a h u j e

z programu jednání dle pozvánky bod č. 1 Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti – trvalý zábor, bod č. 2 Žádost Pragoprojektu, a. s., o stanovisko k PD „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“, bod č. 16 Smlouva o sdružení zadavatelů (zpracování PD cyklistické stezky Benátky n. J. – Milovice – Lysá n. L.),

3

II. s c h v a l u j e

předřazení projednání bodu č. 7 Opětovný návrh na výkup pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa, bodu č. 15 Dohoda o partnerství při přípravě a tvorbě Komunitního plánu ORP Lysá n. L., bodu č. 3 Žádost o dodatek k plánovací smlouvě, bodu č. 17 Schválení Koncepce školství Města Lysá n. L. zaměřené na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM stahuje z programu jednání dle pozvánky bod č. 12 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-60004559/VB/1 na pozemky p. č. 2169/5 a 2169/2, k. ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN – ul. Fibichova, bod č. 13 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020330/01/206 na stavební pozemek č. 566, k. ú. Benátecká Vrutice – bytový dům v č. p. 551 v Milovicích – Mladé, č. 14 Uzavření Smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020042/01/2016 na pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L. – Řehačka.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 10 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Program jednání navržený k hlasování:

1. Výkup pozemku p. č. 40/11, vým. 2.103 m2, k. ú. Litol, pod obchvatem.

2. Dohoda o partnerství při přípravě a tvorbě Komunitního plánu ORP Lysá n. L.

3. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 1/0215 KÚ, ze dne 12.10.2015.

4. Koncepce školství Města Lysá n. L.

5. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – ul. Generála Přikryla.

6. Výkup části pozemku p. č. 2867/1, vým. 921 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.

7. Výkup části pozemku p. č. PK 2972/3, vým. 3.567 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.

8. Výkup pozemku od Povodí Labe v k. ú. Lysá n. L., ul. Brandlova.

9. Výkup pozemku p. č. 2986/8, vým. 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny.

10. Prodej obec. pozemku p. č. PK 2372/2, vým. 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov.

11. Úprava rozpočtu města na r. 2016 – 9. rozpočtové opatření.

12. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na pozemky p. č. 2169/5 a 2169/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Fibichova.

13. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na stav. pozemek č. 566 – bytový dům v č. p. 551 v Milovicích.

14. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L., - Řehačka.

15. IZ o výsledcích zápisů na školní rok 2016/2017 v MŠ a ZŠ v Lysé n. L.

16. IZ o petici k ul. Palackého.

17. IZ o petici za odvolání ředitelky MŠ Mašinka.

4

18. Zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do KN.

19. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 12.09.2016.

20. Zápis z jednání Finančního výboru dne 03.10.2016.

21. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 05.10.2016.

22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů Středočeského kraje a Města Lysá n. L..

23. Odpověď na interpelace ze dne 07.09.2016.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 12.10.2016 vč. rozšíření.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 513

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 12.10.2016 vč. rozšíření.


II. Návrhy k projednání.


1. Opětovný návrh na výkup pozemku p. č. 40/11, výměra 2.103 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Fajmon, pí Mgr. Hronová, pí Javorčíková (odbor SMI), p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí dopis od pí Mgr. Marie Hronové, ze dne 12.10.2015, ve věci výkupu pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa, revokuje své usnesení č. II/14, ze dne 09.09.2015, schvaluje 1) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Mgr. Marie Hronové, bytem Julia Mařáka 1188, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. 2) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, zbylá část pozemku, která nebude zastavěná stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. Marie Hronové, bytem Julia Mařáka 1188, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 100 Kč/m2.

5

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Dále ukládá starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu na výkup pozemku podle bodu III/1 a 2. Termín: 28.02.2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 514

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

dopis od pí Mgr. Marie Hronové, ze dne 12.10.2015, ve věci výkupu pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa,


II. r e v o k u j e

své usnesení č. II/14, ze dne 09.09.2015,


III. s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Mgr. Marie Hronové, bytem Julia Mařáka 1188, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

2) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, zbylá část pozemku, která nebude zastavěná stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. Marie Hronové, bytem Julia Mařáka 1188, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.


IV. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu na výkup pozemku podle bodu III/1 a 2.

Termín: 28.02.2017


2. Dohoda o partnerství při přípravě a tvorbě Komunitního plánu ORP Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Dvořák,

6

p. Ing. Najmon (odbor ŠSVZaK), p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) Dohodu o partnerství na zpracování dílčích aktivit ve vazbě ke Komunitnímu plánu Mikroregionu Polabí pod záštitou ORP Lysá nad Labem, 2) Dohodu o partnerství při přípravě a realizaci Komunitního plánu Mikroregionu Polabí pod záštitou ORP Lysá nad Labem, ukládá panu místostarostovi a p. Ing. Tomáši Najmonovi dopracovat textaci obou Dohod v duchu připomínek z diskuse. Termín: do 31.10.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 515

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

1) Dohodu o partnerství na zpracování dílčích aktivit ve vazbě ke Komunitnímu plánu Mikroregionu Polabí pod záštitou ORP Lysá nad Labem,

2) Dohodu o partnerství při přípravě a realizaci Komunitního plánu Mikroregionu Polabí pod záštitou ORP Lysá nad Labem.


II. u k l á d á

panu místostarostovi a p. Ing. T. Najmonovi dopracovat textaci obou Dohod v duchu připomínek z diskuse.

Termín: do 31.10.2016


3. Žádost o dodatek k plánovací smlouvě.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Havelka, pí Šulcová M. (projektový manažer), p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o dodatku k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015, pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dodatkuk plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.7

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 516

Zastupitelstvo města


I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dodatku k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015,


II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o dodatkuk plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015.


4. Schválení Koncepce školství Města Lysá nad Labem zaměřené na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška, pí Mgr. Nováková (ředitelka ZŠ J. A. Komenského), p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Tomek (ředitel Speciální školy).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Koncepci školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje doplněnou o stanovisko Ing. arch. Jana Rittera ml., urbanisty města, ze dne 20.05. a 01.07.2016, stanovisko stavební komise ze dne 13.06.2016, stanovisko komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě ze dne 08.06.2016, stanovisko komise pro rodinu, školství, kulturu ze dne 18.08.2016 a stanovisko Mgr. Petra Tomka, ředitele ZŠ Komenského 1534, Lysá nad Labem, ze dne 12.09.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 517a

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Koncepci školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje doplněnou o stanovisko Ing. arch. Jana Rittera ml., urbanisty města, ze dne 20.05. a 01.07.2016, stanovisko stavební komise ze dne 13.06.2016,

8

stanovisko komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě ze dne 08.06.2016, stanovisko komise pro rodinu, školství, kulturu ze dne 18.08.2016 a stanovisko Mgr. Petra Tomka, ředitele ZŠ Komenského 1534, Lysá nad Labem, ze dne 12.09.2016.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí upozornění odboru ŠSVZaK, že je nutné řešit nedostatečnou kapacitu v oblasti školství.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 517b

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

upozornění odboru ŠSVZaK, že je nutné řešit nedostatečnou kapacitu v oblasti školství.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Mateřských škol zřizovaných městem následovně - postupovat dle varianty č. II, tzn. vybudování nové MŠ v lokalitě Drážky II na pozemcích města o kapacitě 56 míst, tj. 2 třídy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 517c

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Mateřských škol zřizovaných městem následovně - postupovat dle varianty č. II, tzn. vybudování nové MŠ v lokalitě Drážky II na pozemcích města o kapacitě 56 míst, tj. 2 třídy.9

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Základních škol následovně - řešit ZŠ J. A. Komenského, požádat architekta o zpracování studie proveditelnosti na nástavbu pavilonu A.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 517d

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Základních škol následovně - řešit ZŠ J. A. Komenského, požádat architekta o zpracování studie proveditelnosti na nástavbu pavilonu A.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Školní jídelny dle varianty č. I a č. II.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 517e

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Školní jídelny dle varianty č. I a č. II.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Volnočasových aktivit dle varianty č. IV.
10

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 517f

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Volnočasových aktivit dle varianty č. IV.


5. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – ul. Generála Přikryla.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, pí Pilařová (VO ŽP).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předložený návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ mezi Městem Lysá nad Labem a SeV real estate, s. r. o., pověřuje starostu města podpisem „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ mezi Městem Lysá nad Labem a SeV real estate, s. r. o.,


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 518

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

předložený návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ mezi Městem Lysá nad Labem a SeV real estate, s. r. o.,
11

II p o v ě ř u j e

starostu města podpisem „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ mezi Městem Lysá nad Labem a SeV real estate, s. r. o.


6. Výkup části pozemku p. č. 2867/1, výměra 921 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, pí Javorčíková (odbor SMI), p. Ing. Kváč, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle standardních podmínek výkupu pozemků pod trasou obchvatu na výkup části pozemku p. č. 2867/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. Karla Kopejtka, trvale bytem Generála A. Sochora 2080, 288 02 Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Budoucí prodávající se ve smlouvě zaváže, že konečnou kupní smlouvu uzavře na základě písemné výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy s tím, že výzva bude zaslána až po zahájení prací na výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Současně se smlouvou o smlouvě budoucí  kupní prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/1, výměra 522 m2,k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: 31.12.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 519

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle standardních podmínek výkupu pozemků pod trasou obchvatu na výkup části pozemku p. č. 2867/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. Karla Kopejtka, trvale bytem Generála A. Sochora 2080, 288 02 Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Budoucí prodávající se ve smlouvě zaváže, že konečnou kupní smlouvu

12

uzavře na základě písemné výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy s tím, že výzva bude zaslána až po zahájení prací na výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Současně se smlouvou o smlouvě budoucí  kupní prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/1, výměra 522 m2,k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 31.12.2016


7. Výkup části pozemku p. č. PK 2972/3, výměra 3.567 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa..

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2972/3 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od p. Aloise Zumra, trvale bytem Poděbradova 138, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2972/3, výměra 259 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok. Ukládá starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. Termín: 28.02.2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 520

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2972/3 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od p. Aloise Zumra,

13

trvale bytem Poděbradova 138, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2972/3, výměra 259 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I.

Termín: 28.02.2017


8. Výkup pozemků od Povodí Labe v k. ú. Lysá n. L., ul. Brandlova.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje a) výkup pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Brandlova, od Povodí Labe, st. p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, za celkovou kupní cenu ve výši 1.081.470 Kč, za předpokladu zajištění potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí na své náklady prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. b) úpravu rozpočtu města pro rok 2016 tak, aby na výkup pozemku byla převedena z RF částka ve výši 1.082 tis. Kč na výkup pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L. Ukládá starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: 31.12.2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 521

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

a) výkup pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Brandlova, od Povodí Labe, st. p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, za celkovou kupní cenu ve výši 1.081.470 Kč, za předpokladu zajištění potřebných finančních prostředků v rozpočtu města

14

pro rok 2016. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí na své náklady prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.

b) úpravu rozpočtu města pro rok 2016 tak, aby na výkup pozemku byla převedena z RF částka ve výši 1.082 tis. Kč na výkup pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L.,


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 31.12.2016


9. Výkup pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L. , ul. U Vodárny.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny, určený k využití dle územního rozhodnutí jako veřejná zeleň, od společnosti MEDLET service, s. r. o., IČ: 28655575, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, za částku 50 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN uhradí na své náklady kupující. Ukládá starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín: 28.02.2017.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Burian mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

mimo

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 522

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny, určený k využití dle územního rozhodnutí jako veřejná zeleň, od společnosti MEDLET service, s. r. o., IČ: 28655575, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, za částku 50 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN uhradí na své náklady kupující.


II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 28.02.201715

10. Prodej obecního pozemku p.č. P K 2372/2, výměra 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. PK 2372/2, výměra 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., s tím, že výměra 3.378 m2 bude prodána za cenu 1 Kč a výměra 978 m2 za částku 20 Kč/m2, pí Heleně Suché a p. Petru Suchému, oba trvale bytem Jungmannova 1168/31, 250 88 Čelákovice. Náklady spojené s návrhem na vklad do KN v hodnotě 1.000 Kč uhradí na své náklady kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Ukládá starostovi města uzavřít standardní smlouvu podle bodu I. Termín: 28.02.2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 523

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej obecního pozemku p. č. PK 2372/2, výměra 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., s tím, že výměra 3.378 m2 bude prodána za cenu 1 Kč a výměra 978 m2 za částku 20 Kč/m2, pí Heleně Suché a p. Petru Suchému, oba trvale bytem Jungmannova 1168/31, 250 88 Čelákovice. Náklady spojené s návrhem na vklad do KN v hodnotě 1.000 Kč uhradí na své náklady kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.


II. u k l á d á

starostovi města uzavřít standardní smlouvu podle bodu I.

Termín: 28.02.2017


11. Úprava rozpočtu města Lysá n. L. r. 2016 - 9. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Marek, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Burian, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje hlasování o 9. rozpočtovém opatření jako o celku.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

16

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 524

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

hlasování o 9. rozpočtovém opatření jako o celku.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2016 – 9. rozpočtové opatření spočívající v:

1. v přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce ve výši 48.000 Kč 46.629 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 94.629 Kč.

2. ve vytvoření nové pol. Dokončení Almanachu výtvarníků Nymburska, Poděbradska a Lysé n. L. ve výši 10.000 Kč z RF v kap. Kultura,

3. v navýšení pol. Výkup pozemků o 1.082 tis. Kč z RF na výkup pozemku pod ul. Brandlova,

4. ve vytvoření nové pol. Rekonstrukce objektu č. p. 550, Husovo nám., Lysá n. L., ve výši 1 mil. Kč z RF,

5. v navýšení výdajů položky Milovice regulace topení o 300 tis. Kč a ponížení výdajů položky Fasáda a zateplení bytových domů č. p. 47 a 1370 o 300 tis. Kč,

6. v navýšení výdajů položky Údržba sportovního areálu o 150 tis. Kč z RF,

7. ve zrušení výdajů položky PD Vodní plocha Mršník ve výši 1.600 tis. Kč a navýšení výdajové položky Generel dešťových vod na částku 2.100 tis. Kč s tím, že položka se přejmenuje na Generel splaškových, dešťových vod a generel zásobování pitnou vodou,

8. ve vytvoření nové výdajové položky PD rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá n. L. ve výši 550 tis. Kč z RF,

9. v ponížení výdajové položky Výstavba chodníku Stržiště o 2.690 tis. Kč a přesun této částky do RF,

10. v ponížení výdajové položky Komunikace K Borku o 5.040 tis. Kč a přesun této částky do RF,

11. v ponížení výdajové položky Komunikace V Zátiší o 555 tis. Kč a přesun této částky do RF,

12. v ponížení výdajové položky Komunikace Ve Višňovce o 1.200 tis. Kč a přesun této částky do RF,

13. v ponížení výdajové položky Kompenzace občanům nepřipojeným na Kanalizaci o částku 230 tis. Kč a přesun této částky do RF,

14. v ponížení výdajové položky Provizorní odstavná plocha osobních aut Čapkova o částku 250 tis. Kč a přesun této částky do RF,

15. v ponížení výdajové položky PD Obchvat o částku 4.700 tis. Kč a přesun této částky do RF,

16. v ponížení výdajové položky PD Družstevní o částku 250 tis. Kč a přesun této částky do RF,

17

17. v ponížení výdajové položky PD Škrétova o částku 250 tis. Kč a přesun této částky do RF,

18. v ponížení výdajové položky PD Schodiště most u Labe o částku 50 tis. Kč a přesun této částky do RF,

19. v ponížení výdajové položky Kanalizace v ulici Za Pávem o částku 1.800 tis. Kč a přesun této částky do RF,

20. v ponížení výdajové položky Kanalizace Za Zámkem vč. PD o částku 1.000 tis. Kč a přesun této částky do RF,

21. v ponížení výdajové položky Kino vzduchotechnika o částku 160 tis. Kč a přesun této částky do RF,

22. v ponížení výdajové položky Fasáda a zateplení č. p. 47 a 1370 o částku 1.100 tis. Kč a přesun této částky do RF,

23. v ponížení výdajové položky Sportovní hala o částku 14.500 tis. Kč a přesun této částky do RF,

24. v ponížení výdajové položky Rozvody elektro pro PC a strukturovaný kabelový rozvod o částku 2.741 tis. Kč a přesun této částky do RF,

25. v ponížení výdajové položky Chodník kolem garáží Průběžná o částku 150 tis. Kč a přesun této částky do RF,

26. v ponížení výdajové položky Jedličkova sídliště – údržba komunikací o částku 550 tis. Kč a přesun této částky do RF,

27. v navýšení výdajové položky Čistota města o částku 560 tis. Kč z RF,

28. v navýšení výdajové položky Veřejné osvětlení dotace o částku 1.600 tis. Kč z RF,

29. v ponížení výdajové položky Útulek pro psy a kočky o 70 tis. Kč a navýšení položky Pozemkové úpravy o tuto částku, tj. 70 tis. Kč, a ponížení výdajové položky Geometrické plány org. 2006 o 60 tis. Kč a ponížení výdajové položky Odborné posudky org. 2007 o 25 tis. Kč a navýšení položky Veřejná zeleň org. 2012 o součet těchto částek, tj. 85 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 525

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

      1. úpravu rozpočtu na rok 2016 – 9. rozpočtové opatření spočívající v:

1. v přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce ve výši 48.000 Kč 46.629 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 94.629 Kč.

2. ve vytvoření nové pol. Dokončení Almanachu výtvarníků Nymburska, Poděbradska a Lysé n. L. ve výši 10.000 Kč z RF v kap. Kultura,

3. v navýšení pol. Výkup pozemků o 1.082 tis. Kč z RF na výkup pozemku pod ul. Brandlova,

18

4. ve vytvoření nové pol. Rekonstrukce objektu č. p. 550, Husovo nám., Lysá n. L., ve výši 1 mil. Kč z RF,

5. v navýšení výdajů položky Milovice regulace topení o 300 tis. Kč a ponížení výdajů položky Fasáda a zateplení bytových domů č. p. 47 a 1370 o 300 tis. Kč,

6. v navýšení výdajů položky Údržba sportovního areálu o 150 tis. Kč z RF,

7. ve zrušení výdajů položky PD Vodní plocha Mršník ve výši 1.600 tis. Kč a navýšení výdajové položky Generel dešťových vod na částku 2.100 tis. Kč s tím, že položka se přejmenuje na Generel splaškových, dešťových vod a generel zásobování pitnou vodou,

8. ve vytvoření nové výdajové položky PD rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá n. L. ve výši 550 tis. Kč z RF,

9. v ponížení výdajové položky Výstavba chodníku Stržiště o 2.690 tis. Kč a přesun této částky do RF,

10. v ponížení výdajové položky Komunikace K Borku o 5.040 tis. Kč a přesun této částky do RF,

11. v ponížení výdajové položky Komunikace V Zátiší o 555 tis. Kč a přesun této částky do RF,

12. v ponížení výdajové položky Komunikace Ve Višňovce o 1.200 tis. Kč a přesun této částky do RF,

13. v ponížení výdajové položky Kompenzace občanům nepřipojeným na Kanalizaci o částku 230 tis. Kč a přesun této částky do RF,

14. v ponížení výdajové položky Provizorní odstavná plocha osobních aut Čapkova o částku 250 tis. Kč a přesun této částky do RF,

15. v ponížení výdajové položky PD Obchvat o částku 4.700 tis. Kč a přesun této částky do RF,

16. v ponížení výdajové položky PD Družstevní o částku 250 tis. Kč a přesun této částky do RF,

17. v ponížení výdajové položky PD Škrétova o částku 250 tis. Kč a přesun této částky do RF,

18. v ponížení výdajové položky PD Schodiště most u Labe o částku 50 tis. Kč a přesun této částky do RF,

19. v ponížení výdajové položky Kanalizace v ulici Za Pávem o částku 1.800 tis. Kč a přesun této částky do RF,

20. v ponížení výdajové položky Kanalizace Za Zámkem vč. PD o částku 1.000 tis. Kč a přesun této částky do RF,

21. v ponížení výdajové položky Kino vzduchotechnika o částku 160 tis. Kč a přesun této částky do RF,

22. v ponížení výdajové položky Fasáda a zateplení č. p. 47 a 1370 o částku 1.100 tis. Kč a přesun této částky do RF,

23. v ponížení výdajové položky Sportovní hala o částku 14.500 tis. Kč a přesun této částky do RF,

24. v ponížení výdajové položky Rozvody elektro pro PC a strukturovaný kabelový rozvod o částku 2.741 tis. Kč a přesun této částky do RF,

25. v ponížení výdajové položky Chodník kolem garáží Průběžná o částku 150 tis. Kč a přesun této částky do RF,

26. v ponížení výdajové položky Jedličkova sídliště – údržba komunikací o částku 550 tis. Kč a přesun této částky do RF,

27. v navýšení výdajové položky Čistota města o částku 560 tis. Kč z RF,

28. v navýšení výdajové položky Veřejné osvětlení dotace o částku 1.600 tis. Kč z RF,

29. v ponížení výdajové položky Útulek pro psy a kočky o 70 tis. Kč a navýšení položky Pozemkové úpravy o tuto částku, tj. 70 tis. Kč, a ponížení výdajové položky Geometrické

19

plány org. 2006 o 60 tis. Kč a ponížení výdajové položky Odborné posudky org. 2007 o 25 tis. Kč a navýšení položky Veřejná zeleň org. 2012 o součet těchto částek, tj. 85 tis. Kč.


12. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-6004559/VB/1 na pozemky p. č. 2169/5 a 2169/2, k. ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN – ul. Fibichova.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6004559/VB/1 na pozemky 2169/5 a 2169/2, k. ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Pověřuje starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 526

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6004559/VB/1 na pozemky 2169/5 a 2169/2, k. ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


II. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.


13. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020330/01/2016 na stavební pozemek č. 566, k. ú. Benátecká Vrutice, - bytový dům v č. p. 551 v Milovicích – Mladé.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020330/01/2016 na stavební pozemek č. 566, k. ú. Benátecká Vrutice, pro stavbu „Milovice, Slepá, kNN pro parc. č. 1416/1, IV-12-6020330“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Pověřuje starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.

20


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 527

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020330/01/2016 na stavební pozemek č. 566, k. ú. Benátecká Vrutice, pro stavbu „Milovice, Slepá, kNN pro parc. č. 1416/1, IV-12-6020330“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


II. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.


14. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020042/01/2016 na pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L., - Řehačka.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020042/01/2016 na pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Pověřuje starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

21

Usnesení č. 528

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020042/01/2016 na pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


II. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.


15. Výsledky zápisů na školní rok 2016/2017v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2016/2017 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 529

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2016/2017 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.


16. Petice o nesouhlasu s posudkem a provedením opravy v ulici Palackého.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí petici o nesouhlasu s posudkem a provedením opravy v ulici Palackého, ukládá tajemníkovi MěÚ informovat pana Lomparta o řešení a projednání petice. Termín: 14.11.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

22

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 530

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

petici o nesouhlasu s posudkem a provedením opravy v ulici Palackého,


II. u k l á d á

tajemníkovi MěÚ informovat pana Lomparta o řešení a projednání petice.

Termín: 14.11.2016


17. Petice za odvolání ředitelky MŠ Mašinka.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian, p. Ing. Eliška, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí petici za odvolání ředitelky MŠ Mašinka.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Mgr. Kopecký mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

mimo

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 531

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

petici za odvolání ředitelky MŠ Mašinka.


18. Zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do katastru nemovitostí.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. starosta.


23

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá tajemníkovi města zajistit potřebné dokumenty včetně kolaudace a do 3 měsíců od zkolaudování podat návrh na zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do katastru nemovitostí jako vlastnictví města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 532

Zastupitelstvo města


u k l á d á

tajemníkovi města zajistit potřebné dokumenty včetně kolaudace a do 3 měsíců od zkolaudování podat návrh na zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do katastru nemovitostí jako vlastnictví města Lysá nad Labem.


19. Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 12.09.2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. Kodeš, p. Ing. Kváč, p. Burian, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru dne 12.09.2016, ukládá RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu. Termín: ihned.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 533

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Kontrolního výboru dne 12.09.2016.


24

II. u k l á d á

RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.

Termín: ihned


20. Zápis z jednání Finančního výboru dne 03.10.2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Marek, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odvolává z funkce člena Finančního výboru p. Horváta M.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 534a

Zastupitelstvo města


o d v o l á v á

z funkce člena Finančního výboru p. Horváta M.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM jmenuje členem Finančního výboru p. Mgr. Havelku J.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 534b

Zastupitelstvo města


j m e n u j e

členem Finančního výboru p. Mgr. Havelku J.25

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 12.09.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 534c

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 12.09.2016.


21. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 05.10.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 05.10.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 535

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 05.10.2016.


22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (Středočeského kraje a Města Lysá n. L.).


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka.


26

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (Středočeského kraje a Města Lysá n. L.) č. 1563/DOP/2011, ze dne 16.09.2011, na akci „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“, vč. obsahu příloh č. 1 a č. 2, ukládá starostovi města schválený Dodatek č. 1 bezodkladně předat Středočeskému kraji k dalšímu řízení.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 536

Zastupitelstvo města


I. s o u h l a s í

s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (Středočeského kraje a Města Lysá n. L.) č. 1563/DOP/2011, ze dne 16.09.2011, na akci „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“, vč. obsahu příloh č. 1 a č. 2,


II. u k l á d á

starostovi města schválený Dodatek č. 1 bezodkladně předat Středočeskému kraji k dalšímu řízení.


23. Odpověď na interpelace ze dne 07.09.2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Dvořák, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá vedení města, aby učinilo dotaz na Odbor dozoru a kontroly MVČR, jak postupovat v obdobných případech jako je tento (SEMIRAMIS). Termín: do ZM v 12/2016. Odpovídá: tajemník MěÚ.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro27

Usnesení č. 537

Zastupitelstvo města


u k l á d á

vedení města, aby učinilo dotaz na Odbor dozoru a kontroly MVČR, jak postupovat v obdobných případech jako je tento (SEMIRAMIS).

Termín: do ZM v 12/2016

Odpovídá: tajemník MěÚ


III. Diskuse


p. Mgr. Havelka – upozornil, že nesvítí poslední 3 lampy na silnici ke skleníkům, dělaly se v minulém roce a jsou zřejmě ještě v záruce,


p. Mgr. Fajmon – v souvislosti s opravou nadjezdu upozornil, že VO a obě schodiště jsou v majetku města a mělo by se na to s investorem při jednáních pamatovat, při přípravě smluvních dokumentů to ošetřit, stožáry jsou cca 15 let staré a nemohou si je odvézt a likvidovat, město je může použít jinde. V případě schodišť upozornil, že se bude dotazovat, zda se při rekonstrukci nadjezdu počítá i s oběma schodišti, aby byl zajištěn přístup tak, jako dosud. I toto musí být smluvně ošetřeno.

- v souvislosti s bezpečností provozu na Jedličkova ul. upozornil, že přestože městu DI Nymburk nepovolil další přechod (naproti vjezdu do bývalé Fruty), tak tam v souvislosti s přemístěním OS Parníček rodiče s dětmi přechází, a proto by bylo dobré otevřít opět téma dalšího přechodu. Poděkoval za provedená opatření v zatáčce u benzinového čerpadla. Dále upozornil, že u domu p. Skuhrovce jsou umístěny dvě reklamy (restaurace na Sídlišti a na keramiku Litol), které brání v rozhledu. Požádal, aby tyto reklamy město vypovědělo, protože jejich umístění znepřehledňuje situaci, stálo by za to i udělat něco s křovím podél domů směrem k restauraci Réva, opět brání v rozhledu.


p. Mgr. Kopecký – zjistil, že v domě č. p. 176 v Masarykově ulici dosud nebyla vyměněna okna do dvora, stále jsou tam ta stará dřevěná. Před cca 2 roky se jim měnily okna do ulice a bylo jim slibováno, že v následujícím roce výměna oken bude dodělána. Doporučil, aby vedení města na to myslelo při sestavování rozpočtu na příští rok.

- město Lysá nad Labem se stalo účastníkem řízení v poměrně nepříjemné záležitosti, která se týká spadlé zdi na soukromém pozemku a zároveň to ohrožuje pozemek jiné soukromé osoby. Stalo se to tím způsobem, že stavební úřad rozhodl o nutných zabezpečovacích pracích na opěrnou zeď na dotčených pozemcích v k. ú. Lysá n. L. Neví, zda již o této situaci RM jednala, protože město se stalo účastníkem s ohledem na výše uvedené nutné zabezpečovací práce, které provede soukromý podnikatel k tíži města (74.500 Kč). Následně by je mělo město vyžadovat po vlastníkovi opěrné zdi. Doporučil, aby se RM touto věcí začala zabývat a aby přistoupila k tomu, že podá určovací žalobu, aby bylo jasné, kdo je vlastníkem opěrné zdi a kdo by nařízené zabezpečovací práce měl hradit. Upozornil, že opěrná zeď zasahuje do dalších pozemků soukromých osob a bylo by dobré znát stanovisko soudu i do budoucna, kdy vznikne nutnost tuto opěrnou zeď opravovat.


p. Ing. Gregor – přednesl příspěvek k současnému stavu přípravy výstavby DD v Lysé nad Labem.

ZM bylo informováno počátkem tohoto roku od pana Havelky, že byl zaslán na KÚSK nový návrh na spolupráci v této výstavbě s návrhy třech možných lokalit. V dubnu t. r. byl na

28

radnici přítomen i pan Ing. Váňa – vedoucí odboru sociálních věcí kraje, který tehdy přislíbil, že pošle písemné stanovisko, ve kterém bude potvrzeno, že kraj má zájem na výstavbě DD, preferuje z hlediska lokality stále původní pozemky na Školním náměstí. Současně sdělil, že nedopatřením vlády nebyl ani v EU, ani v ČR vytvořen zvláštní fond na výstavbu a modernizaci ústavů sociální péče. Současně opakoval, že nejen zájmem Stř. kraje, ale všech krajů je přemístit postupně klienty ze zámků anebo památkově chráněných objektů, které nejdou zrekonstruovat anebo za nákladů, které nejsou efektivní, do nových zařízení, splňující evropské standardy na vybavení. K termínu 15.6.2016 došlo ke změně vedení na radnici. Pan starosta Ing. Otava několikrát jednal s panem hejtmanem, který potvrdil víceméně to, co sdělil pan Váňa. Panu Otavovi se podařilo cca před měsícem zajistit, aby spolu s hejtmanem a dalším představiteli kraje přijela na pracovní návštěvu paní ministryně Marksová, která si Domov Na Zámku prohlédla a přislíbila, že bude o této problematice jednat s předsedou vlády. Pan Váňa sdělil, že písemně informoval pana Havelku o těchto skutečnostech. Dopis ale pan Havelka nepředal, resp. se na MÚ nenašel. Měla by nám být předána z kraje dodatečně kopie. Současně bylo také jednáno s paní senátorkou Třískovou, která přislíbila podporu v procesu získání financí na výstavbu s několika dalšími senátory a předsedou poslaneckého klubu KSČM. Jako zmocněnec pro výstavbu za město p. Ing. Gregor poslal informující dopis předsedovi vlády s žádostí, aby se vláda tímto problémem zabývala a alespoň od roku 2018 byl schválen národní dotační fond na výstavbu nových DD, kopii obdržela paní ministryně, která ho ujistila, že se bude jeho obsahem zabývat a pošle odpověď. Při jednáních bylo zdůrazněno, že prvním předpokladem, že by se mohlo znovuobnovit řízení o výstavbě je skutečnost, že kraj zařadí tuto akci do priorit na období do roku 2021, bude revidován stávající projekt, zpracovaný firmou Obermeyer a znovu zahájeno ÚŘ. Bohužel nelze momentálně podat přesnější a lepší zprávu.

Závěrem dodal, že z Úřadu vlády dnes dostal informaci, že se s dopisem předseda vlády seznámil a předal ho MPSV a Ministerstvu pro místní rozvoj k řešení.


p. starosta – informoval ZM, že 23.09.2016 byl za ním p. Ing. arch. Šourek z MS development, s. r. o., s tím, že potřebují dořešit odprodej zastavěných pozemků a že by měli ještě letos začít s výstavbou rohového domu z ul. Jedličkova a Zahradní a s dalšími možnostmi. Byty pro seniory se jim daří dobře umísťovat. Prověřována byla i možnost umístit domov důchodců do této lokality. K tomu dal zamítavé stanovisko stávající ředitel DD s tím, že s ohledem na provoz v Jedličkově ul. se nejedná o klidnou lokalitu. Pana Ing. arch. Šourka upozornil, že o umístění DD musí na Stř. kraji jednat až poté, co bude zvoleno jeho nové vedení. Do konce října by se měla sejít naše komise spolu s právníkem a připravit pro ZM návrhy řešení.


IV. Interpelace


Pan Mgr. Havelka – poděkoval za odpovědi a zároveň za to, že se povedlo dohodnout se SŽDC, že pokud to bude možné, budou vlaky zajíždět na I. nástupiště tak, aby do nich mohly bez problémů nastoupit i maminky s kočárky nebo starší osoby.


Pan Ing. Grochol, CSc., - seznámil s interpelací nepřítomné pí Fischerové ve znění:

Interpelaci směřujeme vůči zapůjčení movitých věcí v majetku města Výstavišti Lysá n. L. Při nedávné návštěvě výstaviště jsme ve vestibulu nové výstavní haly viděli několik plastik, které jsou ve vlastnictví města instalovány v tomto prostoru. Na jakém smluvním základě jsou tam tyto plastiky vystavovány? Jak je ošetřeno případné poškození či zcizení, byla věc konzultována s NPÚ?

29

Pan starosta uvedl, že všichni můžeme být rádi, že konečně máme reprezentativní prostor, krásně vybavený, což se povedla za finančního přispění Středočeského kraje ve výši 100 tis. Kč. Prvky byly součástí projektu a odbor ŠSVZaK má zápůjčky projednané. Písemnou odpověď zašle.

Pan Ing. Grochol, CSc., uvedl, že vstupní prostor je pěkný, ale považuje to za začátek, chybí mu tam informační panel, kde by bylo uvedeno, že Město Lysá nad Labem vítá návštěvníky a zve je na prohlídku města a zámeckého parku. Když tam nyní vejde návštěvník, bere to jako součást výstavy a řekne si, tady to Výstaviště hezky zařídilo.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 20:50 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

15.10.2016Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Fajmon H. p. Kolman J.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města30


Vytvořeno 3.10.2022 16:56:38 | přečteno 26x | jiri.virava
load