10. Zápis ZM 07.09.2016

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 07.09.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Ing. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Kodeš Matěj

p. Kolman Josef

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Krumpholc Jan

p. Ing. Kváč David

p. Ing. Marek Jan

p. Ing. Otava Karel

p. Bc. Robeš Martin


Omluveni: pí Fischerová Romana

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (14 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se omluvila pí Fischerová R.


Dále pan starosta uvedl, že dne 01.09.2016 přijal od pí Ing. Fialové J. rezignaci na mandát zastupitele města. Náhradníkem za volební stranu „KULTURNĚ!“ byl p. Ing. Marek Jan, který se tak dne 02.09.2016 stal členem zastupitelstva města. V souladu s § 69 zákona o obcích vyzval pan starosta p. Ing. Marka ke složení slibu a upozornil, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Člen zastupitelstva skládá slib, jehož text přečte pan tajemník, před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a potvrdí ho svým podpisem. Po ukončení tohoto aktu pan starosta konstatoval, že p. Ing. Marek složil zákonem stanovený slib a ujal se svého mandátu.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Gregor P. a p. Mgr. Havelka J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Eliška P., p. Bc. Robeš M. a p. Burian J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 477

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Ing. Gregora P. a p. Mgr. Havelku J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 478

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Eliška P., p. Bc. Robeš M. a p. Burian J.


Zápis ze zasedání ZM dne 30.08.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM a RM byla členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz na pana tajemníka v souvislosti s předloženou zprávou. Žádné dotazy nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, dodatečně byly předloženy zápisy z jednání finančního výboru ze dne 29.08.2016 a z výboru pro obchvat města ze dne 31.08.2016. Pan starosta se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění nebo úpravu programu. Byl navrženy následující úpravy, bod č. 2 (OZV č. 1/2016) projednat před bodem č. 1 (Dohoda s VLL Lysá), dále bod č. 14 (prodej pozemku v lok. Hrabanov) projednat jako první a bod č. 23 (zápis z FV) projednat před bodem č. 6 (úprava rozpočtu). Pan Mgr. Kopecký navrhl stáhnout z programu jednání bod č. 21 (stížnost DPS). Žádný jiný návrh na změnu programu jednání ZM nebyl podán. Pan starosta nechal nejprve hlasovat o stažení bodu č. 21.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e stažení bodu č. 21 „Stížnost na chování obyvatele DPS“ z programu jednání ZM dne 07.09.2016,

II. k o n s t a t u j e , že řešení této záležitosti je v kompetenci rady města.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 7 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta poté nechal hlasovat o programu jednání s tím, že pořadí projednávaných bodů bylo upraveno dle návrhů.


Program jednání navržený k hlasování:

1. Žádost o prodej pozemku v lokalitě Hrabanov.

2. OZV Města Lysá n. L. č. 1/2016, o místních poplatcích.

3. Dohoda o partnerství mezi Městem Lysá n. L. a Výstaviště Lysá n. L., spol. s r. o.

4. Zřizovací listina MěK Lysá n. L. a smlouva o výpůjčce.

5. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá n. L. 2. kolo.

6. Doplnění Koncepce školství Města Lysá n. L. (plnění usn. ZM č. 269/2016).

7. Zápis z Finančního výboru dne 29.08.2016.

8. Rozbor hospodaření do 31.07.2016 a úpravy rozpočtu – 8. rozpočtové opatření.

9. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 3463/2 pro umístění kabelového vedení NN přípojky pro p. p. č. 2420.

10. Odkoupení infrastruktury a pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., od p. Skuhrovce.

11. Výkup pozemku p. č. 2986/8, vým. 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny.

12. Výkup pozemku p. č. 511/23, vým. cca 607 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Výsluní.

13. Výkup pozemku p. č. 643/2 a p. č. 643/3, k. ú. Lysá n. L., pozemky pod tratěmi Lysá n. L. – Praha a Lysá n. L. – Mělník.

14. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 819/1, k. ú. Lysá n. L.

15. Opětovné projednání výkupu pozemku p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L.

16. Výkup části pozemku p. č. PK 2816, vým. 1.127 m2, a p. č. PK 2817, vým. 1.864 m2, oba k. ú. Lysá n. l., v rámci stavby budoucího obchvatu II. etapa.

17. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou obchvatu II. etapa.

18. Výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836. PK 2837 a PK 2678, k. ú. Lysá n. L. pod stavbou obchvatu.

19. Stav výkupu pozemků pod budoucí stavbou obchvatu ke dni 24.08.2016.

20. Prodej obec. pozemků p. č. 2042, vým. 5.972 m2, p. č. 2043, vým. 4.215 m2, oba v k. ú. Přerov n. L., a část pozemku p. č. 14/14, vým. 621 m2, nově označené jako p. p. č. 14/46 dle GP v k. ú. Litol.

21. Časový harmonogram prací na komunitním plánu.

22. Stížnost na chování obyvatele v DPS.

23. Informace o jednáních s firmou MS development, s. r. o.

24. Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 31.08.2016.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 07.09.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 479

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 07.09.2016.


II. Návrhy k projednání.


1. Žádost o prodej pozemku v lokalitě Hrabanov.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Birhanzl (zástupce žadatelky), p. Ing. Gregor, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí 1) zájem paní Pechalové o odkoupení části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, p. č. 2480/11 o výměře 315 m2,lokalita severozápad Hrabanov a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov, 2) znalecké posudky na tržní hodnotu městských pozemků; II. ukládá odboru SMI zveřejnit záměr na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, p. č. 2480/11 o výměře 315 m2,lokalita severozápad Hrabanov za cenu 800,- Kč/m2 a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov za cenu 420,- Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 480

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

1) zájem paní Pechalové o odkoupení části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, p. č. 2480/11 o výměře 315 m2,lokalita severozápad Hrabanov a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov,

2) znalecké posudky na tržní hodnotu městských pozemků.


II. u k l á d á

odboru SMI zveřejnit záměr na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, p. č. 2480/11 o výměře 315 m2,lokalita severozápad Hrabanov za cenu 800,- Kč/m2 a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov za cenu 420,- Kč/m2.


2. OZV Města Lysá n. L. č. 1/2016, o místních poplatcích.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Dvořák – tajemník, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kopecký V. – vedoucí OSMI, p. Ing. Eliška, p. Ing. Gregor, p. Ing. Marek, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Čl. 12 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že písm. g) a h) budou vypuštěna.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Čl. 7 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít: „Úleva ve výši 50 % sazby poplatku se poskytuje za psa, který je označen elektronickým čipem podle příslušné obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů.Úleva je poskytována z poplatku v roce následujícím po roce označení psa čipem a pak každým následujícím rokem po dobu života psa.“


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 481

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu Čl. 7 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít:

„Úleva ve výši 50 % sazby poplatku se poskytuje za psa, který je označen elektronickým čipem podle příslušné obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů.Úleva je poskytována z poplatku v roce následujícím po roce označení psa čipem a pak každým následujícím rokem po dobu života psa.“


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Čl. 19 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít: „Od poplatku se dále osvobozují: a) sportovní a kulturní akce pořádané tělovýchovnými, sportovními a společenskými neziskovými organizacemi, které mají sídlo ve městě Lysá nad Labem, b) akce pořádané pro školy a akce výhradně vzdělávacího charakteru, c) akce pořádané provozovatelem městského kina, d) akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Lysá nad Labem, e) plesy.“


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 482

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu Čl. 19 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít:

„Od poplatku se dále osvobozují:

a) sportovní a kulturní akce pořádané tělovýchovnými, sportovními a společenskými neziskovými organizacemi, které mají sídlo ve městě Lysá nad Labem,

b) akce pořádané pro školy a akce výhradně vzdělávacího charakteru,

c) akce pořádané provozovatelem městského kina,

d) akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Lysá nad Labem,

e) plesy.“


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Čl. 22 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít: „Sazba poplatku činí 468 Kč a je tvořena: a) z částky 250 Kč za kalendářní rok ab) z částky 218 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.“


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 8 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Čl. 22 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít: „Sazba poplatku činí 540 Kč a je tvořena: a) z částky 250 Kč za kalendářní rok ab) z částky 290 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.“


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 483

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu Čl. 22 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít:

„Sazba poplatku činí 540 Kč a je tvořena:

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a

b) z částky 290 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.“


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Čl. 17 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že Čl. bude znít Sazba poplatku činí 15 % z vybraného vstupného.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 8 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, Rejstřík ulic tak, že do rejstříku budou doplněny Byšičky a Dvorce.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 484

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, Rejstřík ulic tak, že do rejstříku budou doplněny Byšičky a Dvorce.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Čl. 24 odst. 1 tak, že bude doplněno písm. e) dítě do 6 let věku.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasů

proti: 10 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

proti

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje úpravu Čl. 29 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že Čl. bude znít: „Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 01.01.2017 vyjma ustanovení části III Poplatek za užívání veřejného prostranství, a části IV, Poplatek ze vstupného, které nabývají účinnosti od 01.10.2016.“


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 485

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu Čl. 29 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že Čl. bude znít:

„Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 01.01.2017 vyjma ustanovení části III Poplatek za užívání veřejného prostranství, a části IV, Poplatek ze vstupného, které nabývají účinnosti od 01.10.2016.“

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 486

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích.


3. Dohoda o partnerství mezi Městem Lysá n. L. a Výstaviště Lysá n. L., spol. s r. o.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Kodeš, p. Bc. Matouš – ředitel Výstaviště.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje návrh Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá n. L., a Výstavištěm Lysá nad Labem, spol. s r. o., se sídlem Masarykova 1727, 289 22 Lysá n. L.; II. pověřuje pana starostu podpisem Dohody o partnerství; III. ukládá 1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody a předložit zprávu do ZM 12/2017. 2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření. 3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem. 4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 487

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

návrh Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá n. L., a Výstavištěm Lysá nad Labem, spol. s r. o., se sídlem Masarykova 1727, 289 22 Lysá n. L.,


II. p o v ě ř u j e

pana starostu podpisem Dohody o partnerství,


III. u k l á d á

1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody a předložit zprávu do ZM 12/2017.

2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření.

3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem.

4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.


4. Zřizovací listina MěK Lysá n. L. a smlouva o výpůjčce.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, pí PaedDr. Bodnárová – vedoucí OŠSVZaK, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Kopecký, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje Zřizovací listinu MěK Lysá nad Labem a smlouvu o výpůjčce.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 488

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Zřizovací listinu MěK Lysá nad Labem a smlouvu o výpůjčce.

5. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá n. L. 2. kolo.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kopecký.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozdělení dotací 2. kolo z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro rodinu, školství a kulturu, včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací s tím, že 10 000 Kč z položky Almanach se přesouvá do položky Quattuor Artes.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 489

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozdělení dotací 2. kolo z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro rodinu, školství a kulturu, včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací s tím, že 10 000 Kč z položky Almanach se přesouvá do položky Quattuor Artes.


6. Doplnění Koncepce školství Města Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Burian, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí informativní zprávu – doplnění Koncepce školství Města Lysá n. L. urbanistou města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě, II. ukládá odboru ŠSVZak předložit doplněnou Koncepci školství Města Lysá n. L. zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 12.10.2016


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 490

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu – doplnění Koncepce školství Města Lysá n. L. urbanistou města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě,


II. u k l á d á

odboru ŠSVZak předložit doplněnou Koncepci školství Města Lysá n. L. zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 12.10.2016.


7. Zápis z Finančního výboru dne 29.08.2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis č. 6/2016 z jednání finančního výboru dne 29.08.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 491

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis č. 6/2016 z jednání finančního výboru dne 29.08.2016.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odvolává paní Ing. Jitku Fialovou z funkce předsedkyně finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 492

Zastupitelstvo města


o d v o l á v á

paní Ing. Jitku Fialovou z funkce předsedkyně finančního výboru,


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM jmenuje členem, a zároveň předsedou, finančního výboru pana Ing. Jana Marka.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 492a

Zastupitelstvo města


j m e n u j e

členem, a zároveň předsedou, finančního výboru pana Ing. Jana Marka.


8. Rozbor hospodaření do 31.07.2016 a úpravy rozpočtu – 8. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška, p. Ing. Kopecký V. – vedoucí OSMI, p. starosta, p. Mgr. Fajmon, pí Šulcová M. – projektový manažer, p. Burian, p. Bc. Robeš, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření - přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce školní dohled ve výši 120 tis. Kč, dotace od Středočeského kraje na sociálně právní agendu dětí 1 719 345 Kč a dále průtokové dotace pro ZŠ Komenského na primární prevenci ve výši 50 tis. Kč. Tyto částky jsou účelové a projeví se v příjmech i výdajích ve stejné výši.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce školní dohled ve výši 120 tis. Kč, dotace od Středočeského kraje na sociálně právní agendu dětí 1 719 345 Kč a dále průtokové dotace pro ZŠ Komenského na primární prevenci ve výši 50 tis. Kč. Tyto částky jsou účelové a projeví se v příjmech i výdajích ve stejné výši.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření - přijetí dotace od Středočeského kraje na Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu ve výši 191 tis. Kč. Ve výdajové části vznikne nová položka Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu ve výši 202 tis. Kč, částka 11 tis. Kč spoluúčast města bude převedena z položky Obnova památek 1 760 tis. Kč, která se sníží na 1 749 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493a

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - přijetí dotace od Středočeského kraje na Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu ve výši 191 tis. Kč. Ve výdajové části vznikne nová položka Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu ve výši 202 tis. Kč, částka 11 tis. Kč spoluúčast města bude převedena z položky Obnova památek 1 760 tis. Kč, která se sníží na 1 749 tis. Kč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření - navýšení položky Ost. záležitosti sděl. prostředků LISTY o částku 140 tis. Kč z rezervního fondu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493b

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - navýšení položky Ost. záležitosti sděl. prostředků LISTY o částku 140 tis. Kč z rezervního fondu.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá radě města do návrhu rozpočtu na rok 2017 zařadit částku 150 tis. Kč na úhradu zpracování Změny č. 1 a Změny č. 1A územního plánu města Lysá nad Labem, zpracovávané Ing. Eduardem Žaludou, Železná 493/20, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 73580872.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493c

Zastupitelstvo města


u k l á d á

radě města do návrhu rozpočtu na rok 2017 zařadit částku 150 tis. Kč na úhradu zpracování Změny č. 1 a Změny č. 1A územního plánu města Lysá nad Labem, zpracovávané Ing. Eduardem Žaludou, Železná 493/20, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 73580872.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření - navýšení položky Čistota města o částku 250 tis. Kč přesunem z pytlového sběru 150 tis. Kč a 100 000 Kč z rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493d

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - navýšení položky Čistota města o částku 250 tis. Kč přesunem z pytlového sběru 150 tis. Kč a 100 000 Kč z rezervního fondu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření - 1) přijetí dotace od Středočeského kraje na zpracování lesních osnov ve výši 172 081 Kč jako investiční. 2) Snížení dotace Úhrada nákladů na zpracování osnov dle lesního plánu o 172 tis. Kč. 3) Přesun částky 200 tis. Kč z oddílu paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493e

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření:

1) přijetí dotace od Středočeského kraje na zpracování lesních osnov ve výši 172 081 Kč jako investiční.

2) snížení dotace Úhrada nákladů na zpracování osnov dle lesního plánu o 172 tis. Kč.

3) přesun částky 200 tis. Kč z oddílu paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření – v  Kapitálových investicích na položce Chodník směrem k Černým vratům jiná akce snížení částky na 300 tis. Kč a přesun částky 250 tis. Kč do rezervního fondu, II. ukládá radě města částku 550 tis. Kč na akci Chodník k Černým vratům zařadit do návrhu rozpočtu pro r. 2017.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493f

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - v  Kapitálových investicích na položce Chodník směrem k Černým vratům jiná akce snížení částky na 300 tis. Kč a přesun částky 250 tis. Kč do rezervního fondu,


II. u k l á d á

radě města částku 550 tis. Kč na akci Chodník k Černým vratům zařadit do návrhu rozpočtu pro r. 2017.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření – v Kapitálových investicích navýšení stávající položky 3612-6121-5022 Výměna okenních balkonových sestav v bytech v Milovicích, Slepá ul. č.p. 550 o 250 tis. Kč z rezervního fondu na celkových 1 750 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 493g

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - v Kapitálových investicích navýšení stávající položky 3612-6121-5022 Výměna okenních balkonových sestav v bytech v Milovicích, Slepá ul. č.p. 550 o 250 tis. Kč z rezervního fondu na celkových 1 750 tis. Kč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření – navýšení položky 101 Oprava a údržba bytového fondu Milovice v rozpočtových výdajích VHČ o 1 000 tis. Kč na výměnu oken bytových domů v Milovicích.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493h

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - navýšení položky 101 Oprava a údržba bytového fondu Milovice v rozpočtových výdajích VHČ o 1 000 tis. Kč na výměnu oken bytových domů v Milovicích.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření – převedení položky – Čerpací stan. odpad. vod 2321-6121-4956 ve výši 1 930 tis. Kč na položku – Zpracování PD rekonstrukce sítí ul. Mírová a ČS Litol.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
Usnesení č. 493i

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - převedení položky – Čerpací stan. odpad. vod 2321-6121-4956 ve výši 1 930 tis. Kč na položku – Zpracování PD rekonstrukce sítí ul. Mírová a ČS Litol.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření – vytvoření nové výdajové položky Variantní studie lávky přes Labe a převedení částky 88 tis. Kč na tuto položku z rezervního fondu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493j

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - vytvoření nové výdajové položky Variantní studie lávky přes Labe a převedení částky 88 tis. Kč na tuto položku z rezervního fondu.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření – navýšení položky s novým názvem Projektová dokumentace bytového domu Na Františku 253, se sociálními byty (původně: Studie azylového domu se startovacími byty) o 700 tis. Kč z rezervního fondu na celkových 800 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
Usnesení č. 493k

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - navýšení položky s novým názvem Projektová dokumentace bytového domu Na Františku 253, se sociálními byty (původně: Studie azylového domu se startovacími byty) o 700 tis. Kč z rezervního fondu na celkových 800 tis. Kč.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření – vytvoření nové výdajové položky v rozpočtu města 2016 na rekonstrukci křižovatky v ul. Okružní ve výši 700 tis. Kč z rezervního fondu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493l

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

8. rozpočtové opatření - vytvoření nové výdajové položky v rozpočtu města 2016 na rekonstrukci křižovatky v ul. Okružní ve výši 700 tis. Kč z rezervního fondu.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí rozbor hospodaření do 31.07.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 493m

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

rozbor hospodaření do 31.07.2016.


9. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 3463/2 pro umístění kabelového vedení NN přípojky pro p. p. č. 2420.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeně č. IV-12-6020117/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 3463/2, k. ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN přípojky pro p. p. č. 2420/3, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN; II. pověřuje pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 494

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeně č. IV-12-6020117/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 3463/2, k. ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN přípojky pro p. p. č. 2420/3, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


II. p o v ě ř u j e

pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.


10. Odkoupení infrastruktury a pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., od p. Skuhrovce.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje odkup infrastruktury (odvodnění, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace), včetně pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., za smluvní cenu 1 Kč od pana Michala Skuhrovce, bytem Jedličkova 1687/11, Lysá nad Labem; II. pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 495

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

odkup infrastruktury (odvodnění, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace), včetně pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., za smluvní cenu 1 Kč od pana Michala Skuhrovce, bytem Jedličkova 1687/11, Lysá nad Labem.


II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu kupní smlouvy.


11. Výkup pozemku p. č. 2986/8, vým. 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kopecký – vedoucí OSMI, pí Ing. Čížková – vedoucí SÚ.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odkládá projednání výkupu pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny, určený k využití dle územního rozhodnutí jako veřejná zeleň, od společnosti MEDLET service, s. r. o., IČ 28655575, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, na příští jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 496

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

projednání výkupu pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny, určený k využití dle územního rozhodnutí jako veřejná zeleň, od společnosti MEDLET service, s. r. o., IČ 28655575, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, na příští jednání ZM.


12. Výkup pozemku p. č. 511/23, vým. cca 607 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Výsluní.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 511/23 o výměře dle skutečného geometrického zaměření, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od pana Ing. Pavla Honce, ČSA 113/6, Lysá n. L., za částku 1 Kč. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující, který rovněž uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující; II. ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 497

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 511/23 o výměře dle skutečného geometrického zaměření, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od pana Ing. Pavla Honce, ČSA 113/6, Lysá n. L., za částku 1 Kč. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující, který rovněž uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


13. Výkup pozemku p. č. 643/2 a p. č. 643/3, k. ú. Lysá n. L., pozemky pod tratěmi Lysá n. L. – Praha a Lysá n. L. – Mělník.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje výkup pozemků p. č. 643/2 a p. č. 643/3, k. ú. Lysá n. L., mezi železničními tratěmi Lysá n. L. – Praha a Lysá n. L. – Mělník.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 498

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

výkup pozemků p. č. 643/2 a p. č. 643/3, k. ú. Lysá n. L., mezi železničními tratěmi Lysá n. L. – Praha a Lysá n. L. – Mělník.


14. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 819/1, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí souhlas s prodejem pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, od paní Jiřiny Šimonkové, který je určen k zástavbě budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa; II. neschvaluje žádost paní Jiřiny Šimonkové o koupi obecního pozemku p. č. 819/1, k. ú. Lysá n. L., výměra 1.001 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha; III. pověřuje pana starostu dalším jednáním.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 499

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

souhlas s prodejem pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, od paní Jiřiny Šimonkové, který je určen k zástavbě budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa,


II. n e s c h v a l u j e

žádost paní Jiřiny Šimonkové o koupi obecního pozemku p. č. 819/1, k. ú. Lysá n. L., výměra 1.001 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha,


III. p o v ě ř u j e

pana starostu dalším jednáním.


15. Opětovné projednání výkupu pozemku p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje část svého usnesení č. 357, ze dne 11.05.2016, a to v bodu a); II. výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových, Kupkova 1990, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2, z důvodu, že v  předmětném pozemku je veden kanalizační řad. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Současně s výkupem bude zřízeno na pozemku p. č. 647/1 věcné břemeno zřizování a provozování vedení kanalizace a právo vstupu za účelem oprav, revizí, rekonstrukcí a event. s odstraněním její havárie, za cenu 1.000 Kč + 21% DPH, ve prospěch pana Luboše Kleinera, bytem Kupkova 1990, Lysá n. L. s tím, že pořízení geometrického plánu bude na náklady oprávněného z věcného břemene; III. starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 500

Zastupitelstvo města


  1. r e v o k u j e

část svého usnesení č. 357, ze dne 11.05.2016, a to v bodu a),  1. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových, Kupkova 1990, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2, z důvodu, že v  předmětném pozemku je veden kanalizační řad. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Současně s výkupem bude zřízeno na pozemku p. č. 647/1 věcné břemeno zřizování a provozování vedení kanalizace a právo vstupu za účelem oprav, revizí, rekonstrukcí a event. s odstraněním její havárie, za cenu 1.000 Kč + 21% DPH, ve prospěch pana Luboše Kleinera, bytem Kupkova 1990, Lysá n. L. s tím, že pořízení geometrického plánu bude na náklady oprávněného z věcného břemene.


III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.


16. Výkup části pozemku p. č. PK 2816, vým. 1.127 m2, a p. č. PK 2817, vým. 1.864 m2, oba k. ú. Lysá n. l., v rámci stavby budoucího obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Havelka, pí Ing. Čížková – vedoucí SÚ.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí podmínky paní Hany Marcaníkové, 9. května 1484, Lysá n. L., ve věci prodeje pozemků p. č. PK 2816 a PK 2817, oba k. ú. Lysá n. L., potřebných v rámci výstavby budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa; II. pověřuje pana starostu dalším jednáním.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 501

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

podmínky paní Hany Marcaníkové, 9. května 1484, Lysá n. L., ve věci prodeje pozemků p. č. PK 2816 a PK 2817, oba k. ú. Lysá n. L., potřebných v rámci výstavby budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa,


II. p o v ě ř u j e

pana starostu dalším jednáním.


17. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. revokuje usnesení ZM č. II/13 ze dne 04.11.2015; II. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, nově označené jako pozemek p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, dle geometrického plánu č. 3038/10/2016, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kubečkové, Jablonecká 709/32, Prosek, 190 00 Praha 9, v podílu ½ pozemku, a od paní Adély Farkové, Sídliště 1433, 289 22 Lysá n. L., v podílu ½ pozemku, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/3 o výměře 221 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., za roční nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok; III. ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 502

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

usnesení ZM č. II/13 ze dne 04.11.2015,


II. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, nově označené jako pozemek p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, dle geometrického plánu č. 3038/10/2016, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kubečkové, Jablonecká 709/32, Prosek, 190 00 Praha 9, v podílu ½ pozemku, a od paní Adély Farkové, Sídliště 1433, 289 22 Lysá n. L., v podílu ½ pozemku, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/3 o výměře 221 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., za roční nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok.


III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


18. Výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836. PK 2837 a PK 2678, k. ú. Lysá n. L. pod stavbou obchvatu.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Havelka, p. Burian, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise, Kosmova 717/11c, Královo Pole, 612 00 Brno, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2678 o výměře 570 m2, PK 2836 o výměře 708 m2, PK 2837 o výměře 311 m2 a PK 2999 o výměře 952 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětné části pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci; II. ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 503

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise, Kosmova 717/11c, Královo Pole, 612 00 Brno, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2678 o výměře 570 m2, PK 2836 o výměře 708 m2, PK 2837 o výměře 311 m2 a PK 2999 o výměře 952 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětné části pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci.

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


19. Stav výkupu pozemků pod budoucí stavbou obchvatu ke dni 24.08.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 24.08.2016 s tím, že po tomto dni podali svůj souhlas pan Zumr a pan Kopejtko ( zpráva bude předložena RM dne 27.9.2016 a ZM dne 12.10.2016).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 504

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 24.08.2016 s tím, že po tomto dni podali svůj souhlas pan Zumr a pan Kopejtko ( zpráva bude předložena RM dne 27.9.2016 a ZM dne 12.10.2016).


20. Prodej obec. pozemků p. č. 2042, vým. 5.972 m2, p. č. 2043, vým. 4.215 m2, oba v k. ú. Přerov n. L., a část pozemku p. č. 14/14, vým. 621 m2, nově označené jako p. p. č. 14/46 dle GP v k. ú. Litol.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. schvaluje prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, za částku 20 Kč/m2, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označené dle geometrického plánu č. 802-51/2016 jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, za částku 250 Kč/m2, panu Ing. Markovi Špitálskému, trvale bytem Přerov nad Labem č. p. 434, PSČ 289 16. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady prodávající. Náklady spojené s návrhem na vklad do KN v hodnotě 1.000 Kč uhradí na své náklady kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující; II. ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Bc. Robeš mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 505

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, za částku 20 Kč/m2, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označené dle geometrického plánu č. 802-51/2016 jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, za částku 250 Kč/m2, panu Ing. Markovi Špitálskému, trvale bytem Přerov nad Labem č. p. 434, PSČ 289 16. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady prodávající. Náklady spojené s návrhem na vklad do KN v hodnotě 1.000 Kč uhradí na své náklady kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


21. Časový harmonogram prací na komunitním plánu.


V diskusi k bodu vystoupil pí PaedDr. Bodnárová – vedoucí OŠSVZaK, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Gregor, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí rámcový časový harmonogram prací na komunitním plánu ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy; II. ukládá OŠSVZaK vyhlásit veřejnou zakázku na výběr zpracovatele komunitního plánu.
Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 10 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

zdržel se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM I. bere na vědomí rámcový časový harmonogram prací na komunitním plánu ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy; II. ukládá ustavené pracovní skupině okamžitě zahájit práci na zpracování komunitního plánu. Termín: do 30.09.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 506

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

rámcový časový harmonogram prací na komunitním plánu ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy,

II. u k l á d á

ustavené pracovní skupině okamžitě zahájit práci na zpracování komunitního plánu.

Termín: do 30.09.2016


22. Stížnost na chování obyvatele v DPS.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí stížnost na obyvatele DPS, postup dosavadního i navrhovaného řešení odboru ŠSVZaK v této věci.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 507

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

stížnost na obyvatele DPS, postup dosavadního i navrhovaného řešení odboru ŠSVZaK v této věci.


23. Informace o jednáních s firmou MS development, s. r. o.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Kodeš, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí informační zprávu o proběhlých jednáních komise vytvořené k řešení sporu a vyjednávání s firmou MS development, s. r. o. včetně předložených zápisů z jednání a cenové nabídky Mgr. Řiháčka na zpracování dodatku ke smlouvě s MS development, s. r. o.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 508

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o proběhlých jednáních komise vytvořené k řešení sporu a vyjednávání s firmou MS development, s. r. o. včetně předložených zápisů z jednání a cenové nabídky Mgr. Řiháčka na zpracování dodatku ke smlouvě s MS development, s. r. o.


24. Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 31.08.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 31.08.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

p. Ing. Marek J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 509

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 31.08.2016.


III. Diskuse


p. Ing. Grochol, CSc. – v souvislosti s projednávanou OZV o poplatku za odpady uvedl, že by se v budoucnu měla stanovovat cena za kg odpadu, popelnice se budou vážit a kontrolovat, zda se v nich likviduje jen odpad, který tam patří,


p. Ing. Eliška – to také zvažovali, ale v současnosti není firma schopná takový systém zajistit,


p. Mgr. Havelka – dodal, že problém může nastat i v tom, že se popelnice dávají na veřejný prostor mimo kontrolu konkrétní osoby, pokud něco nebude v pořádku, může dotyčná osoba argumentovat i tím, že odpad, který do popelnice nepatří, tam hodil někdo v době, kdy už byla na ulici, mohou vznikat konflikty,


p. Mgr. Kopecký – doporučuje, aby RM zvážila výši poplatku za nemovitosti, kde není hlášená žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, dle jeho názoru by měla zůstat v dosavadní výši,


Ing. Dvořák – tajemník – doplnil, že maximální výše poplatku by dle výpočtu mohla být až 974 Kč,


p. Mgr. Fajmon – dotázal se, zda se bude realizovat chodník kolem garáží na novém sídlišti,


p. starosta – ano, chodník se bude realizovat.


IV. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Mgr. Havelka a p. Mgr. Kopecký.


1/ Pan Mgr. Havelka interpeloval p. starostu, text interpelace zaslal následně e-mailem.


Doslovný přepis.


Interpelace na pana starostu přednesené na ZM dne 7. 9. 2016


Přesun příjezdu vlaků na první nástupiště

Cirka v polovině měsíce dubna odešel na SŽDC dopis s žádostí, aby osobní vlaky jezdili v maximální možné míře k prvnímu nástupišti tak aby byla zajištěna bezbariérovost nástupu do vlaku. Jaké je v této věci dosaženo postupu?


Programové prohlášení RM

Na předminulém zasedání zastupitelstva města jste přislíbil předložit programové prohlášení Rady města. Vzhledem k tomu že do dnešního dne nebylo toto prohlášení předloženo, Vás žádám o sdělení termínu předložení prohlášení.


Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 19 tun

Cca před třemi měsíci byla na nadjezd osazena dopravní značka snižující nosnost na 19 tun, přesto je běžným jevem, že přes tento zákaz projíždějí přes nadjezd automobily se zjevně vyšší váhou. Jaká byla přijata opatření v této věci do dnešního dne? V případě, že žádná nebyla, tak jakým způsobem bude zabezpečeno dodržování schváleného dopravního značení?


Prodloužení jízdní doby vlaků

V návaznosti na připravovanou investiční akci SŽDC optimalizace trati Lysá nad Labem Praha dojde k prodloužení jízdní doby o cca 5 minut již v minulosti byla jízdní doba pro občany našeho města díky vybudování železniční zastávky Jiřina. Nyní opět dochází k prodloužení jízdní doby. Bude vedení města na tuto nově vzniklou situaci reagovat a pokud ano tak jak?


Odpovědi na své interpelace očekávám od vedení města písemně a v zákonném termínu.

Mgr. Jiří Havelka

zastupitel za ODS


2/ Pan Mgr. Kopecký interpeloval p. starostu, interpelaci předal v písemné formě.


Doslovný přepis.


Petr Kopecký

člen Zastupitelstva Města Lysá nad Labem


Ing. Karel Otava

starosta Města Lysá nad Labem


7. 9. 2016

Věc: Interpelace ve věci usnesení rady č. 68 z 12. 7. 2016 podaná na jednání zastupitelstva města dne 7. 9. 2016

Pane starosto,


dne 12. 7. 2016 jste přednesl na zasedání rady bod jednání „Spolufinancování služeb Centra rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú., z „Dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“, k němuž rada přijala usnesení číslo 68 ve znění:


s c h v a l u j e

spolufinancování služeb Centra rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú., z „Dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ ve výši 90.000 Kč na rok 2016.


K výše uvedenému usnesení podávám interpelaci sestávající z následujících dotazů:


1. Proč rada města nepředložila tuto záležitost k projednání příslušné komisi?


2. Byla již uvedená částka ve výši 90.000,- Kč Centru rodinného poradenství SEMIRAMIS převedena či vyplacena?


3. Byla s Centrem rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú., uzavřena veřejnoprávní či jiná smlouva?


4. Jak se Centrum rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú., dovídá o klientech Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) MěÚ Lysá nad Labem?


Zdraví Vás


Petr KopeckýPan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:45 hodin ukončil.


Zapsala: Mgr. L. Procházková

12.09.2016Ověřovatelé zápisu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ing. Gregor P. Mgr. Havelka J._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


Vytvořeno 3.10.2022 16:55:47 | přečteno 41x | jiri.virava
load