09. Zápis ZM 30.08.2016

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 30.08.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

pí Ing. Fialová Jitka (odchod 21:15 hodin)

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Robeš Martin

p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

pí Fischerová Romana


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva (15 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Ing. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Kopecký P. a pí Ing. Fialová J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 470

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Kolmana J. a p. Ing. Elišku P.

1

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 471

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Kopecký P., pí Ing. Fialová J.


Zápis ze zasedání ZM dne 13.07.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM a RM bude členům ZM předložena na příštím jednání ZM dne 07.09.2016.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. Program dnešního ZM obsahoval původně 2 body k projednání: 1) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření mlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T 815 8x8“ a 2) Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Pan Mgr. Fajmon dodatečně zaslal návrh na další postup ve věci vybudování silničního obchvatu města Lysá n. L., který by mohl být projednán jako bod č. 3. Žádný jiný návrh na rozšíření programu dnešního jednání ZM nebyl podán.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje rozšíření dnešního programu jednání ZM o návrh na další postu ve věci vybudování silničního obchvatu města Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


2

Usnesení č. 472

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření dnešního programu jednání ZM o návrh na další postu ve věci vybudování silničního obchvatu města Lysá n. L.


Program jednání navržený k hlasování:

1) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T 815 8x8“.

2) Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

3) Další postup ve věci vybudování silničního obchvatu města Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 30.08.2016.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 472a

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 30.08.2016.


II. Návrhy k projednání.


1. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2016 na projekt „Oprava vozidla T 815 8x8“.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Burian.


Pan starosta na návrh p. Mgr. Havelky přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje vytvoření nové položky rozpočtu města na rok 2016 Oprava vozidla T 815 (hasiči) ve výši 200 tis. Kč přesunem z rezervního fondu – 7. rozpočtové opatření.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

3

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 473

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vytvoření nové položky rozpočtu města na rok 2016 Oprava vozidla T 815 (hasiči) ve výši 200 tis. Kč přesunem z rezervního fondu – 7. rozpočtové opatření.


Pan starosta přednesl návrh usnesení jako celku – ZM schvaluje 1) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T 815 8x8“, 2) vytvoření nové položky rozpočtu města na rok 2016 Oprava vozidla T 815 (hasiči) ve výši 200 tis. Kč přesunem z rezervního fondu – 7. rozpočtové opatření, a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T 815 8x8“ z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 474

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T 815 8x8“,

2) vytvoření nové položky rozpočtu města na rok 2016 Oprava vozidla T 815 (hasiči) ve výši 200 tis. Kč přesunem z rezervního fondu – 7. rozpočtové opatření.


II. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T 815 8x8“ z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2016.4

2. Smlouva o právu provedení stavby na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. starosta, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. Burian, pí Šulcová M. (projektový manažer), p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Gregor, p. Kodeš, pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, za podmínky, že bude odstraněn rozpor v čl. II, který odkazuje na neexistující čl. VIII odst. 7, a pověřuje starostu města uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 475

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, za podmínky, že bude odstraněn rozpor v čl. II, který odkazuje na neexistující čl. VIII odst. 7,


II. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.


3. Další postup ve věci vybudování silničního obchvatu města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. starosta, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá 1) starostovi města: a) pokračovat v jednáních s hejtmanem Středočeského kraje o další spolupráci při přípravě stavby obchvatu města s cílem připravit dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci dle předložené zprávy, b) projednat s Centrem pro regionální rozvoj při MMR ČR a IPR PRAHA soulad projektu silničního obchvatu města Lysá nad Labem se strategií ITI PRAHA, c) práce urychlit tak, aby dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci byl podepsán do termínu konání krajských voleb,

5

2) radě města začlenit do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 prostředky nezbytné pro realizaci akce „silniční obchvat města“.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 476

Zastupitelstvo města


u k l á d á

1) starostovi města:

a) pokračovat v jednáních s hejtmanem Středočeského kraje o další spolupráci při přípravě stavby obchvatu města s cílem připravit dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci dle předložené zprávy,

b) projednat s Centrem pro regionální rozvoj při MMR ČR a IPR PRAHA soulad projektu silničního obchvatu města Lysá nad Labem se strategií ITI PRAHA,

c) práce urychlit tak, aby dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci byl podepsán do termínu konání krajských voleb,


2) radě města:

začlenit do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 prostředky nezbytné pro realizaci akce „silniční obchvat města“.


III. Diskuse


p. Kodeš – dotázal se, jak pokračují jednání se Středočeským krajem ohledně snížení rychlosti a měření na ul. Čs. armády, kde se neustále překračuje rychlost a i autobusy tam jezdí přes 70 km/hod.,

- dále se dotázal, kdy bude opravena část komunikace na Školním náměstí (propadající se panely, které poškozují přípojky do soukromého RD), k poškozování dochází pokaždé, když vozidla zajíždějí do objektu internátu SOU MH, do rozpočtu města na rok 2016 byla oprava komunikace Školní náměstí zařazena, p. Mgr. Havelka poznamenal, že dle jeho názoru tato akce byla i vysoutěžena, pan starosta uvedl, že odpoví na příštím jednání ZM.


p. Mgr. Kopecký – se vrátil ke staršímu usnesení RM, které se týkalo rozšíření počtu kolostavů na nádraží, p. Mgr. Havelka s ČD jednal a k určitému navýšení počtu kolostavů již došlo, za což mu poděkoval, zároveň konstatoval, že počet je stále nedostačující, a proto požádal p. starostu, když zítra jede na jednání s ČD, zda by tam nemohl znovu požadavek na zvýšení počtu kolostavů u vstupu do podchodu uplatnit, pozemků pro tento účel je tam dost.6

p. Mgr. Havelka – připomenul, že na minulém jednání ZM vznesl pouhé 3 dotazy a přesto na ně do dnešní doby nedostal odpověď, proto své dotazy dnes vznese v interpelaci.


p. Mgr. Fajmon – dotázal se na usnesení RM, kterým rozhodla, že v parkovací zóně se nebude pořizovat žádné nové vodorovné nebo svislé dopravní značení, uvedl, že akce byla dlouhodobě plánovaná a dopravní situace se tam stále zhoršuje, což dokazují i dopravní nehody, které se tam staly.

p. Bc. Robeš odpověděl, že studie, která byla odborem SMI vypracovaná, byla projednaná v komisi dopravy a na návrh p. Hlavičky (výběrčího parkovného) bylo schváleno, že jediné, co je zapotřebí udělat, je, doplnit chybějící dopravní značky při vjezdech do této parkovací zóny. Navíc je diskutována otázka budoucího řešení parkování ve městě, a to především, jakou formou se to bude dělat, vyvstává při tom spousta otevřených otázek. Výše uvedené řešení by zamezilo případnému obousměrnému užívání komunikací cyklistům v případě zřízení jednosměrek směrem k a od nádraží. Proto výše uvedený návrh nebyl k okamžité realizaci schválen a v dohledné době se k němu rada v rámci celkového řešení vrátí.

Pan Mgr. Fajmon připomenul, že velká dopravní nehoda se v poslední době stala v Pivovarské ul., v Jedličkově ul. a v ul. Čs. armády. Doporučil zvážit, zda lokalitu kolem Pivovarské ul. nevymezit jako obytnou zónu, či nesnížit rychlost na 30 km/hod., případně instalovat další zpomalovací prahy, zajistit taková opatření, která by dopravu zklidnila. Dle jeho názoru je dopravní značení klíčové.

Pan Ing. Gregor uvedl, že již před cca 2 roky, když se stala dopravní nehoda v zatáčce v Jedličkově ulici, snažili se společně s p. starostou navrhnout nějaká opatření, která ale nebyla DI Nymburk přijata. Proto se podobná nehoda opakovala a až nyní koncem září by se nějaké zabezpečení mělo instalovat.


Ve 20:15 hodin odchod pí Ing. Fialová.


Pan Mgr. Havelka uvedl, že ve schváleném rozpočtu města je ulice K Borku navržena k úpravě. Nyní se na facebooku objevila fotka, kde pod DZ 30 km/hod. je umístěna dodatková tabulka „silnice je v havarijním stavu“. Vzhledem k tomu, že takovou dodatkovou tabulku nezná, dotázal se, zda její umístění schválilo město. Nebo jsme již v situaci, kdy si každý dovolí umístit na DZ, co chce.

Pan starosta odpověděl, že tabulka nebyla městem schválena a že byla dnes odstraněna.

Pan Kodeš připomenul, že předkládal ZM návrh na ukončení smlouvy s firmou, která do města v minulosti zdarma umístila reklamní lavičky, o které se časem přestala starat a které již v některých případech byly ostudou města. Jeho návrh nebyl přijat. Firma nevyhovující stav laviček vyřešila tím, že je z parku u PENNY odvezla bez náhrady, takže tam je nyní minimální počet laviček.


IV. Interpelace


Pan Mgr. Havelka interpeloval p. starostu a p. místostarostu, interpelaci předal v písemné formě s tím, že mu postačí odpověď e-mailem.


7

Interpelace k usnesení ZM na pana starostu:


Usnesení č. 268

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) zveřejnění záměru dle zákona o obcích č. 128/2000Sb., § 39, v platném znění, na prodej části pozemku p. č. 3908, k. ú. Lysá n. L., o výměře cca 120 m2 a části pozemku p. č. 3465/1,

k. ú. Lysá n. L., o výměře 248 m2, oba za 1 Kč, vlastníkovi pozemku p. č. 3909, k. ú. Lysá n. L., s tím, že on odprodá stejnou výměru za stejnou cenu z pozemku p. č. 3909 Městu Lysá nad Labem a zachová průjezd do ulice Pivovarská,

2) výkup části pozemku p. č. 3909, výměra dle skutečného geometrického zaměření od Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.

Byl již záměr zveřejněn? Kdy budou ZM předloženy příslušné smlouvy ke schválení?


Usnesení č. 269

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

Koncepci školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.

II. u k l á d á

urbanistovi města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu, a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě, posoudit varianty rozšíření školních a předškolních zařízení, obsažené v Koncepci školství Města Lysá nad Labem z hlediska finanční, stavební, časové a dopravní náročnosti, včetně návrhu konkrétních opatření a vlivů na rozpočty města v letech 2017 a 2018.

Termín: do ZM 22.06.2016

Materiál už měl být předložen. Kdy bude tento materiál předložen ZM města ke schválení?


Usnesení č. 272b

Zastupitelstvo města

u k l á d á

starostovi města projednat s KÚ SK možnost umístění středového ostrůvku.

Bylo již z KÚSK jednáno s jakým výsledkem? Pokud nebylo, tak kdy dojde k jednání?


Usnesení č. 291

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o výpovědi nájemní smlouvy z prostor k podnikání v č. p. 1102 od Centra zdraví Milovice

II. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem prostor k podnikání v č. p. 1102, Masarykova, Lysá n. L.

Kdy bylo vyvěšeno a s jakým výsledkem?

8

Usnesení č. 331

Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á

rozhodnutí o návrhu na pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště,

II. u k l á d á

1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště

2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,

3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

V jaké fázi se nachází tento úkol. Co bylo zjištěno? Jednala již komise pro cestovní ruch v této věci? Připravil již stavební úřad příslušnou zprávu?


Usnesení č. 354

Zastupitelstvo města

I. n e s c h v a l u j e

zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 1292, výměra 356 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a p. č. 1394, výměra 2.990 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k. ú. Ostrá, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

II. u k l á d á

komisi ŽP předložit zastupitelstvu města návrh na využití uvedeného území.

Projednala již komise celou záležitost, kdy bude předloženo ZM k projednání?


Usnesení č. 373

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat ze dne 27.04.2016,

II. p o v ě ř u j e

pana starostu jednáním s hejtmanem Stř. kraje

a) o aktuálním stavu výkupu pozemků pro obchvat,

b) o dodatku ke smlouvě o spolupráci, kterým by se vyřešila otázka proplacení nákladů na výkup pozemků a pořízení projektové dokumentace tak, aby byly proplaceny poskytovatelem dotace IROP,

c) o případném vyvlastnění pozemků potřebných pro realizaci stavby.

Kdy bude ZM předložen dodatek ke smlouvě o spolupráci se Středočeským krajem?


Interpelace k usnesení RM na pana místostarostu:

Usnesení č. 48

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3484/3 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 866/17, ulice Na Zemské stezce, s panem Petrem Jermářem, trvale bytem Donovalská 1756/45, 149 00 Praha 4, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy bodle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


9

Dle platné plánovací smlouvy uzavřené mezi Družstvem Drážky a městem Lysá nad Labem má dojít při uzavírání věcných břemen k finančnímu narovnání mezi stavebníkem a družstvem a to formou zvýšené úhrady za věcné břemeno. Proč Rada města toto neošetřila ve svém usnesení a porušila tak dle mého názoru ujednání v platné plánovací smlouvě? Jak bude celá situace řešena?

Usnesení č. 85

Rada města

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci odd. Vnitřní správa 6171 takto:

pol. 5152 Teplo se sníží o 160 tis. Kč (upr. rozpočet bude 540 tis. Kč),

pol. 5171 Opravy a udržování se navýší o 50 tis. Kč (upr. rozpočet bude 150 tis. Kč),

pol. 5175 Pohoštění se navýší o 50 tis. Kč (upr. rozpočet bude 100 tis. Kč).

pol. 5169 Nákup ostatních služeb se navýší o 60 tis. Kč (upr. rozpočet bude 1.060 tis. Kč).

Z jakého důvodu dochází k navýšení položky pohoštění o 100%? Když v minulých letech její stávající výše plně stačila pokrýt potřeby vedení města. Máme očekávat další kubánské delegace či příjezd jiných soudruhů s exotických zemí jako je Venezuela či Severní Korea?


Usnesení č. 88

Rada města

n e s o u h l a s í

s žádostí MAS na podnájem pronajaté kanceláře, ale v případě žádosti je ochotná jednat o případném snížení nájemného.

V minulosti bylo zvykem, že pokud to nebylo přímo v rozporu s předmětem a účelem nájmu tak se na rozdíl od bytových prostor v nebytových prostorech podnájmy schvalovali viz. např. papírnictví na Husově náměstí. Proto bych se rád zeptal z jakého důvodu nebyl MAS Polabí schválen podnájem nebytových prostor a z jakého důvodu RM usiluje o snížení výnosů z pronajímaného majetku?


Usnesení č. 99

Rada města

I. s o u h l a s í

s finanční spoluúčastí na zpracování studie „Cyklostezka Benátky – Milovice – Lysá“ v celkové výši 113.216 Kč vč. DPH,

II. u k l á d á

starostovi města jednat s partnerskými městy o uzavření smlouvy na zajištění finanční spoluúčasti na zpracování studie „Cyklostezka Benátky – Milovice – Lysá“ a předložit návrh smlouvy ZM ke schválení.

Jak se RM vypořádala v tomto případě se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek?


Usnesení č. 107

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

záměr p. Ing. Gregora a p. Sedláčka na zalesnění oblasti a okolí Mršníku v Litoli,

II. k o n s t a t u j e ,

že v pravé části lokality Mršník (u jezera) bylo již zalesnění v souladu s platnou lesní

10

hospodářskou osnovou provedeno, zalesnění levé části (mezi silnicí a bývalým JZD) bylo odloženo do doby zpracování studie na využití celého prostoru (až k Labi) pro zřízení volnočasové zóny (zajišťuje pí Hančová, předsedkyně komise pro cestovní ruch) tak, aby stromy již byly vysazeny v souladu s tímto projektem,

III. ž á d á

pí Hančovou o informaci v jaké fázi je zpracování výše uvedené studie a návrh na další postup.

Termín: do 24.08.2016.

Ze zákona je povinnost zalesnit lesní pozemek do nějaké lhůty. Nebyla tato lhůta již překročena a nevystavuje se město sankcím???


Usnesení č. 142

Rada města

I. r u š í

výběrové řízení na dodavatele modulární dráhy pumptrack v Lysé nad Labem,

II. o d s t u p u j e

od smlouvy o dílo č. 2016-0457/KÚ na dodávku modulární dráhy uzavřené s firmou Way to Nuture, s. r. o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice,

III. s o u h l a s í

s vypsáním nového výběrového řízení na dodavatele modulární dráhy pumptrack v Lysé nad Labem za stejných podmínek pro hodnocení nabídek jaké byly stanoveny v předchozí výzvě. Ve výzvě bude upravena předpokládaná hodnota veřejné zakázky na částku, která byla uvedena v žádosti o dotaci.

Z jakého důvodu bylo zrušeno výběrové řízení? Jaké jsou náklady na odstoupení od smlouvy?


V několika usneseních RM (např. 101 a 102) se ukládá úkol městskému investorovi. Podle městských webových stránek taková osoba neexistuje. Prosím tedy o vysvětlení kdo je tato tajemná osoba a na jakém základě vykonává práci pro město? Pokud nikdo takový neexistuje tak komu vlastně byl úkol uložen???

Jiří Havelka

zastupitel

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:30 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

30.08.2016


Ověřovatelé zápisu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Kolman J. Ing. Eliška P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města

11


Vytvořeno 3.10.2022 16:55:00 | přečteno 27x | jiri.virava
load