08. Zápis ZM 13.07.2016

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13.07.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

pí Ing. Fialová Jitka (odchod 20:20 hodin)

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Robeš Martin

p. Ing. Gregor Petr


Omluven: p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

pí Fischerová Romana


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (12 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil p. Ing. Eliška P., p. Kodeš M. a pí Fischerová R.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Havelka J. a p. Mgr. Fajmon H. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Kváč D., p. Burian J. a p. Krumpholc J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

1

Usnesení č. 440

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Mgr. Havelku J. a p. Mgr. Fajmona H.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 441

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Burian J. a p. Krumpholc J.


Zápis ze zasedání ZM dne 15.06.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM a RM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání.

Pan Mgr. Havelka se dotázal p. starosty, kdy bude jednat se zástupci MAS ve věci podnájmu nebytových prostor, které má v pronájmu MAS, ve smyslu usnesení RM č. 20 z 21.06.2016. Uvedl, že MAS požádala o povolení podnájmu části jejich kanceláře s ohledem na nepříznivou finanční situaci. Panu starostovi bylo uloženo jednat se zástupci MAS, ale zatím se tak nestalo. Přesto na minulé RM 12.07.2016 žádost neschválili.

Pan starosta odpověděl, že cca hodinu jednal s pí Čáslavkovou o současném i budoucím fungování MAS, ale o podnájmu nebytových prostor se nebavili. Rada města na svém včerejším jednání rozhodla, že podnájem neschválí, ale v případě žádosti MAS o snížení nájemného, bude o tom jednat.

Pan Mgr. Fajmon se dotázal na usnesení RM ohledně schválení odkoupení zázemí fotbalového klubu. Pana starosty se dotázal, zda byly úkoly uložené do 30.06.2016 splněny a p. Krumpholce, kontrolora faktur, požádal o vysvětlení, jak to celé bude fungovat.

Pan starosta odpověděl, že RM má zájem o odkoupení zázemí fotbalového klubu, ale smluvně nebylo ještě nic připraveno, protože se objevily určité nesrovnalosti. Po dodání všech potřebných podkladů, bude smlouva připravena.

Pan Krumpholc uvedl, že on a pověřený zástupce odboru SMI byli RM pověřeni kontrolou prací, které budou při opravách objektů provedeny, a k odsouhlasení faktur, které by měly být proplaceny. Zatím se o způsobu kontroly jedná, uvažuje se o vícečlenné komisi, určitě o tom

2

nebude rozhodovat sám.

Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda smlouva byla uzavřena a co bude následovat.

Pan starosta odpověděl, že smlouva uzavřena nebyla.

Pan Burian informaci doplnil s tím, že finanční výbor, který v současné době prověřuje dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště v Litoli, s ohledem na určité nejasnosti a nedodání požadovaných podkladů, doporučil odkup zázemí odložit. Pan Burian uvedl, že se také prověřuje, kdo vůbec za TJ Litol je oprávněn rozhodnout o prodeji a poté kupní smlouvu podepsat. Proto v rámci rozpočtové úpravy, kde původně byla navržena nová položka ve výši 1.600 tis. Kč na výkup zázemí TJ Litol, bude navrhovat o této položce zatím nejednat a odložit ji do doby získání všech informací.

Pan Mgr. Havelka upozornil na usnesení RM č. 48, týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku, s tím, že se jedná o lokalitu Drážky. Uvedl, že město v této lokalitě s Družstvem Drážky uzavřelo plánovací smlouvu, ve které je uvedeno, že každý vlastník stavebního pozemku v této lokalitě, který se bude napojovat na inž. sítě musí družstvu zaplatit určitý podíl nákladů za jejich výstavbu.

Pan Burian odpověděl, že o této skutečnosti byla RM informována. Pan Kolman v RM upozorňoval, že tato smlouva existuje a podal o ní podrobné informace. V žádném případě se nejedná o porušení této plánovací smlouvy. Žadatel je si vědom, že kanalizační přípojka vede pouze v ul. Havlínova, a že mu bude umožněno napojení až po zaplacení daného podílu. V současné době mu byla povolena pouze přípojka vody z ul. Na Zemské stezce. Zároveň se s ním RM domluvila, aby si neprodleně podal žádost o napojení sítí z ul. Havlínova s tím, že by se domluvilo s dodavatelem komunikace, aby překop opravil on, aby i nadále trvala záruční lhůta.

Pan Mgr. Havelka se dotázal na usn. č. 15 a č. 16. V obou případech jde o zábor veřejného prostranství v Masarykově ulici, proč se tedy jednomu žadateli posezení před provozovnou povolilo a druhému ne. V zamítavém usnesení se uvedeno, že provozovna nemá WC, ale o kus dál již jednomu občerstvení venkovní posezení bylo povoleno a také nemá WC. V minulosti byla taková praxe, že se žadatelům vycházelo vstříc. Žadateli se mohlo venkovní posezení povolit s tím, že by fungovalo pouze po dobu, kdy jsou otevřené veřejné WC.

Pan Burian uvedl, že toho všeho si rada města byla vědoma, s žadatelem se dále jednalo a na úřadě je již nová žádost, která bude předložena na příští RM.

Pan Mgr. Kopecký se vrátil k usnesení č. 6 z 21.06.2016, kterým byl schválen pronájem obecních pozemku u Labe spol. Vibrace, z. s., za 2 Kč na 10 let. Doporučil, aby ve smlouvě byl také uveden závazek spolku, co vše na pozemcích vybuduje, a také sankce, když např. do 5 let nic nezrealizují. Doporučil, aby se RM na to ještě jednou podívala. K TJ Litol uvedl, že raději by objekty koupil za 1 Kč a ty peníze tam město investovalo samo na základě schválených veřejných zakázek a řádného schválení, než finanční prostředky vázat na depozitní účet.

Paní Ing. Fialová znovu zopakovala, že finanční výbor nemá k dispozici veškeré podklady, a proto navrhla p. Burianovi, aby odkup zázemí TJ Litol byl z dnešního programu ZM stáhnut.

Uvedla, že předpokládá, že na ZM v 9/2016 již kompletní informace budou k dispozici.

Pan Ing. Grochol, CSc., zopakoval svůj názor, který sdělil již na minulém ZM. Zázemí nekupovat, přistoupit na bezúplatný převod s tím, že město se zaváže podle aktuálních potřeb a dle nutnosti areál opravovat a udržovat.

Pan Mgr. Fajmon upozornil, že vždy půjde o dvoustranný akt a nelze po jedné straně požadovat, aby městu dala něco zadarmo, když to má účetní hodnotu cca 1,6 mil. Kč. Ten člověk, který by to za klub podepsal, by mohl být stíhán pro porušování povinností při správě cizího majetku. Dále upozornil, že schválit odkup zázemí může pouze ZM, a vzhledem

3

k tomu, že RM žádný návrh ZM nepředložila, není mu jasné, co se má stahovat z programu.

Pan Burian uvedl, že stáhnutím bylo myšleno zařazení nové položky do rozpočtu města. Zopakoval, že RM má zájem celou situaci vyřešit a TJ Litol pomoci. Proto i nadále bude o možnosti odkoupení jednat a odsouhlasený návrh bude předložen ZM ke schválení.


Pan tajemník představil členům ZM dva nové pracovníky – pí Křížovou Janu, referentka pro vnější vztahy, p. Pilaře Tomáše, referent odboru SMI.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. Body č. 1 – 8 předložila RM. Většina materiálů byla členům ZM zaslána ještě před projednáním v RM s tím, že stanovisko RM jim bude sděleno na jednání ZM. V materiálech promítaných na plátně byl návrh usnesení RM již doplněn.

Dodatečně byl členům ZM zaslán zápis z finančního výboru (pí Ing. Fialová), zápis z výboru pro obchvat a návrh na zapsání trafostanice u radnice do KN a zahájení jednání s ČEZ Distribuce, a. s., o majetkoprávním vypořádání trafostanice a o stavu elektrorozvodné sítě ve městě s cílem eliminovat časté poruchy (p. Mgr. Fajmon).

Dnes na stůl byly členům ZM v papírové podobě ze včerejší rady města předloženy 3 návrhy na výkup pozemků pod obchvatem II. etapa a informace o stavu výkupů pozemků pod obchvatem, návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přeložku plynu v rámci „Optimalizace traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Čelákovice (mimo) a návrh na úpravu Obecně závazné vyhlášky Města o místních poplatcích. Předložen byl rovněž zápis z Osadního výboru Byšičky (p. Koštíř).


Pan starosta doporučil předřadit bod – Zapojení města Lysá n. L. do projektu „Obec občanům“. Dále se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva rozšíření programu.


Pan Mgr. Havelka doporučil vypustit bod – Žádost o rozhodnutí – kanalizace města na soukromém pozemku s tím, že tento bod (věcná břemena s fyzickými osobami) patří do kompetence RM. Dále připomněl, že tato záležitost se řeší již dlouhé roky a na odboru SMI u p. Blažka je založená složka se všemi dokumenty, ve které je i vyjádření Stavokompletu, s. r. o.


Pan Mgr. Fajmon vyzval RM, aby se scházela tak, aby členové ZM nedostávali materiály na stůl. Uvedl, že odmítá měnit OZV na základě materiálů, které obdržel před jednání, a proto doporučil vypustit bod – OZV č. 1/2016, o místních poplatcích, z dnešního jednání.


Pan starosta odpověděl, že na program jednání byly předloženy materiály, které nejsou kontraverzní a které mají pomoci městu rozjet další investiční akce podpořené dotacemi.


Pan Bc. Robeš podal návrh v rámci změny vyhlášky o místních poplatcích projednat i změnu poplatku za zábor veřejného prostranství.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje stažení projednání žádosti o rozhodnutí – kanalizace města na soukromém pozemku, z programu jednání ZM dne 13.07.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

4

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Usnesení č. 442

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

stažení projednání žádosti o rozhodnutí – kanalizace města na soukromém pozemku, z programu jednání ZM dne 13.07.2016.


Pan starosta konstatoval, že by se mělo hlasovat o stažení bodu – OZV č. 1/2016, o místních poplatcích. K bodu uvedl, že se nejedná o nic nového, na úřadě je k dispozici dopis z VLL, který přišel dne 22.06.2015 p. starostovi, p. místostarostovi a členům RM a týká se spolupráce s VLL. Návrh spolupráce se v minulém roce vůbec neřešil. OZV neřeší nic jiného, než že snižuje poplatek ze vstupného z 15 % na 5 %. Přiložen je návrh smlouvy o spolupráci, ze kterého je zřejmé, co za to město získá.

Pan Mgr. Havelka v reakci na pana starostu uvedl, že rada města se dopisem od VLL zabývala a uložila komisi pro rodinu, školství a kulturu zpracovat návrh podmínek, co by smlouva o spolupráci měla obsahovat. Do RM to předkládal p. místostarosta, který v té záležitosti připravoval návrh dohody. Zároveň upozornil, že dnes ZM neřeší dohodu o spolupráci, ale snížení poplatku ze vstupného, který se nedotýká pouze VLL ale i jiných subjektů. Snížením odvodu dojde k  výpadku v příjmové části rozpočtu, který není ničím nahrazen, a proto navrhl tuto úpravu připravit a spustit až k 01.01.2017. Bude čas připravit dohodu, která bude projednaná v komisích i výborech.

Pan Mgr. Fajmon upozornil na to, že není možné jednat o změně vyhlášky, když materiál neměli členové ZM možnost si prostudovat. Jednací řád ZM stanoví, že materiály mají členové ZM dostat předem v dostatečném časovém předstihu, toto je porušení jednací řádu. Lze udělat výjimky ve zdůvodněných případech, např. výkupy pozemků pod obchvatem. Nikoliv však u změny OZV, která nebyla projednaná v žádné komisi ani výboru, občané neměli možnost se s ní seznámit a sdělit své připomínky. Jde o netransparentní rozhodování a v rozporu s jednacím řádem ZM.

Pan Ing. Gregor připomenul, že i v minulosti byly předkládány materiály na stůl a normálně se projednaly. Dle jeho názoru je možné podobný návrh předložit i ho schválit. Upozornil ale, že schválení snížení poplatku bude mít dopad na rozpočet města, a proto mu chybí finanční vyhodnocení, co partnerství s VLL městu přinese. Mělo by se dohodnout, že se spolupráce po určité době vyhodnotí, např. k 30.06.2017.

Pan Mgr. Kopecký souhlasil s tím, že i v minulosti se členům ZM předložil nějaký návrh na stůl, ale šlo o ojedinělý případ. Dnes je členům ZM předkládáno na stůl 9 bodů a proti jsou pouze proti jednomu, jehož zdůvodnění je na čtyři řádky, vyjádření komisí a výborů zcela chybí a výpadek v rozpočtu řešen není. Vyhláška je zásadnější záležitost, a proto doporučil odložit ji na další jednání ZM.

Pan Bc. Robeš na závěr požádal o ponechání úpravy OZV o místních poplatcích v programu, protože jeho navrhovaná úprava má charakter legislativně technické úpravy, která vyplynula z jiného předpisu.5

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje stažení projednání OZV č. 1/2016, o místních poplatcích – změna v sazbě poplatku ze vstupného.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 7 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje předřazení projednání žádosti o zapojení města Lysá n. L. do projektu „Obec občanům“.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 443

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předřazení projednání žádosti o zapojení města Lysá n. L. do projektu „Obec občanům“.


Program jednání navržený k hlasování:

1. Zapojení města Lysá n. L. do projektu „Obec občanům“.

2. Úprava rozpočtu města na rok 2016 – 6. rozpočtové opatření.

3. Schválení přijetí dotace na modulární dráhu Pumptrack v Lysé n. L.

4. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení veřejnoprávních smluv.

5. Stanovení výše odměny neuvolněnému členu zastupitelstva města.

6. Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti – Trvalý zábor, dočasný zábor a věcné břemeno (Optimalizace trati ČD Lysá n. L. – Čelákovice).

7. Termíny zasedání RM a ZM Lysá n. L. ve II. pololetí r. 2016.

8 Zápis z finančního výboru dne 27.06.2016.

9. Zápis z výboru pro obchvat dne 07.07.2016.

10. Výkup části pozemku p. č. 2867/18 o výměře 260 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


6

11. Výkup části pozemku p. č. PK 3429/3 o výměře 518 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

12. Výkup části pozemku p. č. PK 3275 a PK 2831, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

13. Stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 15.06.2016.

14. Zápis z OV Byšičky.

15. Zapsání trafostanice u radnice do KN a zahájení jednání s ČEZ Distribuce, a. s., o majetkoprávním vypořádání trafostanice a o stavu elektrorozvodné sítě ve městě s cílem eliminovat časté poruchy.

16. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přeložku plynu – „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“.

17. OZV č. 1/2016, o místních poplatcích – změna v sazbě poplatku ze vstupného.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje program jednání ZM dne 13.07.2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 444

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 13.07.2016.


II. Návrhy k projednání.


1. Zapojení města Lysá nad Labem do projektu „Obec občanům“.


V diskusi k bodu vystoupili p. R. Rychlík, koordinátor projektu, p. Mgr. Kopecký, pí Ing. Fialová, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Bc. Robeš


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM neschvaluje zapojení města Lysá nad Labem do projektu „Obec občanům“.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
7

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 445

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

zapojení města Lysá nad Labem do projektu „Obec občanům“.


2. Úprava rozpočtu – 6. rozpočtové opatření.


Pan Mgr. Fajmon doporučil hlasovat o každé navrhované položce samostatně.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje projednávání úpravy rozpočtu – 6. rozpočtového opatření po jednotlivých položkách.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 446

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

projednávání úpravy rozpočtu – 6. rozpočtového opatření po jednotlivých položkách.


2.1. Příjmová část – účelová dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ Hrozného 968 107,27 Kč a 56 947,48 Kč, která se projeví ve výši 45 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu města – na akci ZŠ Hrozného snížení energetické náročnosti dokončení. Zbývající část 980 tis. Kč bude převedena do Fondu rezerv.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje přijetí účelové dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ Hrozného 968 107,27 Kč a 56 947,48 Kč do příjmové části rozpočtu, která se projeví ve výši 45 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu města – na akci ZŠ Hrozného snížení energetické náročnosti dokončení. Zbývající část 980 tis. Kč bude převedena do Fondu rezerv.

8

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 447

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přijetí účelové dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ Hrozného 968 107,27 Kč a 56 947,48 Kč do příjmové části rozpočtu, která se projeví ve výši 45 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu města – na akci ZŠ Hrozného snížení energetické náročnosti dokončení. Zbývající část 980 tis. Kč bude převedena do Fondu rezerv.


2.2. Příjmová část – účelová dotace na veřejně prospěšné práce – školní dohled od Úřadu práce o 85 tis. Kč se projeví v navýšení výdajové položky mzdy, sociální a zdravotní pojištění.


V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Polenová (VO finančního).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje přijetí účelové dotace na veřejně prospěšné práce – školní dohled od Úřadu práce ve výši 85 tis. Kč v příjmové části rozpočtu, která se projeví v navýšení výdajové položky mzdy, sociální a zdravotní pojištění.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 448

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přijetí účelové dotace na veřejně prospěšné práce – školní dohled od Úřadu práce ve výši 85 tis. Kč v příjmové části rozpočtu, která se projeví v navýšení výdajové položky mzdy, sociální a zdravotní pojištění.

9

2.3. Navýšení pol. Komunikace Na Výsluní, org. 5038 o 580 tis. Kč na celkovou částku 1.080 tis. Kč.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Otava, pí Ing. Fialová, p. Mgr. Havelka, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje navýšení výdajové investiční položky Komunikace Na Výsluní, org. 5038, o 580 tis. Kč z fondu rezerv na celk. částku 1.080 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 449

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

navýšení výdajové investiční položky Komunikace Na Výsluní, org. 5038, o 580 tis. Kč z fondu rezerv na celkovou částku 1.080 tis. Kč.


2.4. Provizorní parkoviště Čapkova – zrušení položky rozpočtu 250 tis.Kč.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Otava, p. Balík (odbor SMI).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy), a schvaluje ponechání výdajové položky Provizorní parkoviště Čapkova ve výši 250 tis. Kč v rozpočtu města.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se

10

Usnesení č. 450

Zastupitelstvo města


I. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),


II. s c h v a l u j e

ponechání výdajové položky Provizorní parkoviště Čapkova ve výši 250 tis. Kč v rozpočtu města.


2.5. Navýšení položky Výkup pozemků cyklostezky a pro obchvat, rozpočet 20.947 tis. Kč na 25.947 tis. Kč z fondu rezerv. Požadavek na navýšení o 5 mil. Kč.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, pí Ing. Polenová (VO finančního), p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje navýšení položky Výkup pozemků cyklostezky a pro obchvat o 5 mil. Kč z fondu rezerv na celkovou částku 25.947 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 451

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

navýšení položky Výkup pozemků cyklostezky a pro obchvat o 5 mil. Kč z fondu rezerv na celkovou částku 25.947 tis. Kč.


2.6. Zařadit do rozpočtu v kapitole Kapitálových investic – oddíl Pitná voda – novou položku „Zokruhování vodovodního řadu U Nové hospody“ 400 tis. Kč.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje zařazení nové položky Zokruhování vodovodního řadu U Nové hospody do rozpočtu města, kap. Kapitálové investice – oddíl Pitná voda, ve výši 400 tis. Kč z rezervního fondu.


11

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 452

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zařazení nové položky Zokruhování vodovodního řadu U Nové hospody do rozpočtu města, kap. Kapitálové investice – oddíl Pitná voda, ve výši 400 tis. Kč z rezervního fondu.


2.7. Oddíl vodní hospodářství položka „Rezerva havárie + kanalizační řad“ navýšit o 611 tis. Kč na 900 tis. Kč.


V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje navýšení oddílu vodní hospodářství, položky Rezerva havárie + kanalizační řad o 611 tis. Kč z rezervního fondu na celkovou částku 900 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 453

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

navýšení oddílu vodní hospodářství, položky Rezerva havárie + kanalizační řad o 611 tis. Kč z rezervního fondu na celkovou částku 900 tis. Kč.


2.8. Vytvoření nové položky - Odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol za cenu dle znaleckého posudku č. 6186-168/16, tj. 1.600 tis. Kč.


V diskusi vystoupili – pí Ing. Fialová, p. Borecký (jednatel TJ Litol), p. Krumpholc, p. Mgr.

12

Havelka, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje vypuštění zřízení nové položky na odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol v rozpočtu města ve výši 1.600 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 454

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vypuštění zřízení nové položky na odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol v rozpočtu města ve výši 1.600 tis. Kč.


3. Přijetí dotace na modulární dráhu Pumptrack v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) přijetí poskytnuté dotace od MMR ČR z programu „Cestování dostupné všem“ pro akci: „Modulární dráha pumptrack v Lysé nad Labem“ identifikační číslo EDS 117D713006053. Výše podpory je 300.000 Kč, 2) navýšení položky rozpočtu s názvem „Pumptrack hřiště spoluúčast“ o 50 tis. Kč z rezervního fondu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro13

Usnesení č. 455

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) přijetí poskytnuté dotace od MMR ČR z programu „Cestování dostupné všem“ pro akci: „Modulární dráha pumptrack v Lysé nad Labem“ identifikační číslo EDS 117D713006053. Výše podpory je 300.000 Kč,


2) navýšení položky rozpočtu s názvem „Pumptrack hřiště spoluúčast“ o 50 tis. Kč z rezervního fondu.


4. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení veřejnoprávních smluv.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka a pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje 1) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 178.000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 36.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv, 2) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 140.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy, 3) dočerpání finančních prostředků z položky Příspěvek právnickým a fyzickým osobám Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Lysá nad Labem, ve výši 164.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 456

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 178.000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 36.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv,


2) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 140.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy,


3) dočerpání finančních prostředků z položky Příspěvek právnickým a fyzickým osobám Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Lysá nad Labem, ve výši 164.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

14

5. Stanovení výše odměny neuvolněnému místostarostovi - členu zastupitelstva.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Dvořák (tajemník MěÚ), p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. Burian, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 28.759 Kč s účinností ode dne 15.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 457

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 28.759 Kč s účinností ode dne 15.06.2016.


6. Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti – Trvalý zábor, dočasný zábor a věcné břemeno.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Otava, p. Ing. Gregor, p. Balík (odbor SMI), p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM souhlasí 1) s umístěním stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na pozemcích 772/1, 694/7, 694/20, PK 694/6 a 3518/2, k. ú. Lysá n. L., 2) s dočasným a trvalým odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zákona 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu) na pozemcích 772/1, 694/7, 694/20 a PK 694/6, k. ú. Lysá n. L., 3) se zřízením věcného břemene na pozemku 694/20, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


15

Usnesení č. 458

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

1) s umístěním stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na pozemcích 772/1, 694/7, 694/20, PK 694/6 a 3518/2, k. ú. Lysá n. L.,


2) s dočasným a trvalým odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zákona 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu) na pozemcích 772/1, 694/7, 694/20 a PK 694/6, k. ú. Lysá n. L.,


3) se zřízením věcného břemene na pozemku 694/20, k. ú. Lysá n. L.


7. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí r. 2016.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, pí Šťastná (VO VV).


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí termíny zasedání RM Lysá n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 12.07., 26.07., 09.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 13.12.2016, schvaluje termíny zasedání ZM Lysá n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 07.09., 12.10., 09.11., 14.12.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 459

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

termíny zasedání RM Lysá n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 12.07., 26.07., 09.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 13.12.2016,

II. s c h v a l u j e

termíny zasedání ZM Lysá n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 07.09., 12.10., 09.11., 14.12.2016.


8. Zápis z jednání finančního výboru dne 27.06.2016.

V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.


16

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 27.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 460

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání finančního výboru dne 27.06.2016.


9. Zápis z výboru pro obchvat dne 07.07.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Ing. Otava, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání výboru pro obchvat dne 07.07.2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 461

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání výboru pro obchvat dne 07.07.2016.


Ve 20:20 hodin odchod pí Ing. Fialová (počet členů ZM 11).
17

10. Výkup části pozemku p. č. 2867/18 o výměře 260 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Rambouska, trvale bytem Masarykova 587/4, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/18 o výměře 231 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Dále ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 462

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Rambouska, trvale bytem Masarykova 587/4, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/18 o výměře 231 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
18

11. Výkup části pozemku p. č. PK 3429/3 o výměře 518 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3429/3 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Boženy Černé, trvale bytem Mělnická 814, 250 01 Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3429/3 o výměře 233 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Dále ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 463

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3429/3 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Boženy Černé, trvale bytem Mělnická 814, 250 01 Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3429/3 o výměře 233 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


12. Výkup části pozemku p. č. PK 3275 a PK 2831, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon a p. Mgr. Havelka.

19

Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3275 a PK 2831, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa a pozemek určený dle ÚP k DS.1, od paní Ing. Jaroslavy Vráblíkové, CSc., trvale bytem Na Vyhlídce 2014/1, 400 11 Ústí nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3275 o výměře 306 m2 a PK 2831 o výměře 163 m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Kupující se zavazuje, že v rámci stavebního řízení ohledně výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa bude požadovat, aby byl umožněn přístup na zbývající část pozemku PK 2831, který zůstává ve vlastnictví prodávající.

Dále ukládá starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 464

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3275 a PK 2831, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa a pozemek určený dle ÚP k DS.1, od paní Ing. Jaroslavy Vráblíkové, CSc., trvale bytem Na Vyhlídce 2014/1, 400 11 Ústí nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3275 o výměře 306 m2 a PK 2831 o výměře 163 m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

Kupující se zavazuje, že v rámci stavebního řízení ohledně výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa bude požadovat, aby byl umožněn přístup na zbývající část pozemku PK 2831, který zůstává ve vlastnictví prodávající.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.


20

13. Stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 15.06.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Otava, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 15.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 465

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 15.06.2016.


14. Zápis z OV Byšičky.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Otava.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM bere na vědomí zápis z Osadního výboru Byšičky dne 29.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 466

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z Osadního výboru Byšičky dne 29.06.2016.21

15. Zapsání trafostanice u radnice do KN a zahájení jednání s ČEZ Distribuce, a. s., o majetkoprávním vypořádání trafostanice a o stavu elektrorozvodné sítě ve městě s cílem eliminovat časté poruchy.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM ukládá 1) tajemníkovi města vyhledat doklady ke stavbě trafostanice u radnice a podat návrh na vklad této nemovitosti do katastru nemovitostí,

2) starostovi města projednat se zástupci firmy ČEZ, a. s., majetkoprávní vypořádání trafostanice u radnice a možnosti zlepšení stavu elektrorozvodné sítě s cílem eliminovat časté poruchy.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 467

Zastupitelstvo města


u k l á d á

1) tajemníkovi města vyhledat doklady ke stavbě trafostanice u radnice a podat návrh na vklad této nemovitosti do katastru nemovitostí,

2) starostovi města projednat se zástupci firmy ČEZ, a. s., majetkoprávní vypořádání trafostanice u radnice a možnosti zlepšení stavu elektrorozvodné sítě s cílem eliminovat časté poruchy.


16. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přeložku plynu – „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, p. Ing. Otava.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Ukládá starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu uzavřít.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

22

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 468

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu uzavřít.


17. OZV č. 1/2016, o místních poplatcích – změna v sazbě poplatku ze vstupného.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kváč, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Otava, p. Ing. Gregor, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh usnesení – ZM odkládá projednání Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 1/2016, o místních poplatcích, na příští jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 469

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

projednání Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 1/2016, o místních poplatcích, na příští jednání ZM.


23

III. Diskuse


p. Ing. Otava – informoval členy ZM

1) o společném setkání členů RM Lysá n. L. a Milovice, jednalo se o pravidlech přidělování bytů (úkol pro odbor SMI), o budoucím prodeji bytů v Milovicích – Mladé, o záměru na vybudování cyklostezky Lysá n. L. – Milovice – Benátky n. Jizerou, o hubení holubů v Milovicích – Mladé, o Mikroregionu Polabí, o MAS, o spolupráci na velkých projektech (Milovice – plavecký bazén, Lysá n. L. – sportovní hala), o Všejanské spojce. Začátkem září by se měla v Lysé n. L. uskutečnit společná schůzka zastupitelů obou měst.

2) o rozeslaných dopisech vlastníkům pozemků pod obchvatem, kteří nereagovali na výzvu města k odprodeji dotčených pozemků,

3) o zaintegrování Milovicka do Pražské integrované dopravy od 02.07.2016, proběhlo setkání s hejtmanem Stř. kraje a starosty okolních města a obcí,


p. Mgr. Havelka – upozornil p. starostu, že dosud nesvolal schůzi bezpečnostní rady obce, kde je starosta ze zákona předsedou a nedal pokyn ke změně kontaktů na příslušná místa, když by se ve městě něco stalo, nemohl by se s ním integrovaný záchranný systém spojit, připomenul, že p. starosta a p. místostarosta jsou ze zákona členy i bezpečností rady ORP, proto je nutné kontakty aktualizovat, pan starosta odpověděl, že změny kontaktů má na starosti p. Blecha, krizový pracovník,

- dotázal se, zda již byla zkoulaudována ČOV, pan starosta odpověděl, že to prověří,

- dotázal se, zda RM chystá programové prohlášení, p. starosta odpověděl, že programové prohlášení se připravuje,


p. Ing. Grochol, CSc., - vrátil se k TJ Litol a uvedl, že při podobných záměrech by předkladatel záměru měl vždy vypracovat základní analýzu resp. technickoekonomický rozbor, tzn., jaké budou provozní náklady, posoudit, zda vložené investice budou efektivní a co to městu a jeho občanům přinese,


p. Ing. Gregor – dotázal se, jak daleko je jednání ohledně zřízení WC na hřbitově, pan Mgr. Havelka odpověděl, že požadavek se předal k projednání komisi pro rodinu, školství, kulturu.

- tlumočil požadavek občanů z Jedličkovy ulice na dopravní opatření, nejlépe snížení rychlosti, aby se komunikace hlavně staršími občany dala přejít,


p. Mgr. Fajmon – dotázal se, zda se sešla komise ŽP a řešila již suché stromy na našem městském pozemku v k. ú. Ostrá (slepé rameno Labe). Komise měla navrhnout řešení a teď jsou možnosti na získání dotací na úpravu pozemku.


IV. Interpelace


Pan Mgr. Fajmon interpeloval p. Buriana, místostarostu města. Požádal o písemnou odpověď na otázku: kolik byly náklady na kubánskou delegaci a kdo se akce zúčastnil?


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 21:30 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

18.07.01624

Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Havelka J. p. Mgr. Fajmon H.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města

25Vytvořeno 3.10.2022 16:54:20 | přečteno 5x | jiri.virava
load