07. Zápis ZM 15.06.2016

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 15.06.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Burian Jan

p. Kodeš Matěj

pí Ing. Fialová Jitka

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

pí Fischerová Romana (odchod v 19:50 hodin)

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Otava Karel

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří (odchod ve 22:00 hodin)

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Robeš Martin

p. Ing. Gregor Petr


Omluven: p. Ing. Eliška Petr

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (14 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvil p. Ing. Eliška P.


V souladu s § 69 zákona o obcích pan starosta vyzval nového člena zastupitelstva, p. Ing. Otavu, ke složení slibu. Upozornil ho, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou, má za následek zánik mandátu a že člen zastupitelstva města skládá slib před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a potvrdí ho svým podpisem. Pan tajemník přečetl znění slibu a p. Ing. Otava slib předepsaným způsobem složil.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Ing. Grochol L., CSc. Do návrhové komise byli navrženi p. Bc. Robeš M., p. Kodeš M., p. Ing. Gregor P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

1

Usnesení č. 374

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Kolmana J. a p. Ing. Grochola L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 375

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Bc. Robeš M., p. Kodeš M. a p. Ing. Gregor P.


Pan starosta v souvislosti s e-maily od některých zastupitelů se vrátil k vystoupení pana tajemníka k bodu č. 56 na minulém jednání ZM. Vzhledem k tomu, že jeho vystoupením se zabývají orgány činné v trestním řízení a pan tajemník podepsal poučení vč. zachování mlčenlivosti o probíhajícím šetření, nebude se do ukončení řízení k záležitosti vyjadřovat.


Zápis ze zasedání ZM dne 11.05.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky, a proto pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Žádné dotazy či připomínky k ní nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, který obsahuje 74 bodů k projednání.

Pan starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva rozšíření programu.


Pan Burian navrhl rozšířit program jednání o návrh na odvolání pana starosty a volbu nového starosty, místostarosty a členů rady města a zařadit ho jako bod č. 1.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na usnesení – ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 15.06.2016 o návrh na odvolání p. starosty a volbu nového starosty, místostarosty a členů rady města, který bude zařazen jako bod č. 1.


2

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 376

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozšíření programu jednání ZM dne 15.06.2016 o návrh na odvolání p. starosty a volbu nového starosty, místostarosty a členů rady města, který bude zařazen jako bod č. 1.


Program jednání navržený k hlasování:

1. Odvolání p. starosty, volba nového starosty, místostarosty a členů rady města.

2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vodovodní a kanalizační přípojky umístěné na obecním pozemku p. č. 653/31, k. ú. Lysá n. L., ul. Kpt. Jaroše.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a následné smlouvy o zřízení VB na vodovodní a elektro přípojky umístěné na obecním pozemku p. č. 3463/1, k. ú. Lysá n. L., ul. U Cihelny.

4. Souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., zateplení RD č. p. 581, ul. Masarykova. (Bod byl dodatečně předřazen a projednán jako druhý bod.)

5. Žádost o prodej pozemků v lokalitě Hrabanov. (Bod byl dodatečně předřazen a projednán jako třetí bod.)

6. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. st. 313/1 a st. 313/2, celk. výměra 881 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Sojovická, pod objekty ve vlastnictví Města Lysá n. L.

7. Zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 25.05.2016.

8. Výkup části pozemku p. č. PK 2867/9, vým. 319 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.

9. Výkup části pozemku p. č. PK 2812/2. vým. 145 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.

10. Výkup části pozemku p. č. PK 548/1. PK 548/2 a PK 549/2, vým. celkem 2.960 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.

11. Výkup části pozemku p. č. 37, vým. 1.193 m2, k. ú. Litol, pod budoucím obchvatem.

12. Výkup části pozemku p. č. PK 550/1 a PK 550/2, celk. výměra 2.893 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.

13. Výkup částí pozemků p. č. PK 2972/4 a PK 2690/1, všechny k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem a prodej obecního pozemku p. č. 283/21, k. ú. Litol.

14. Výkup části pozemku p. č. PK 3188, vým. 405 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.

15. Stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 25.05.2016.

16. Prodej budovy trafostanice v ul. Brandlova včetně pozemku p. č. st. 2333, k. ú. Lysá n. L.

17. Výkup části pozemku p. č. 35/3, vým. 252 m2, k. ú. Litol, ul. K Borku.

3

18. Pronájem pozemků p. č. 12/8 a 12/9, k. ú. Litol, okraj břehu Labe u mostu.

19. Zápis z jednání FV dne 30.05.2016.

20. Úprava rozpočtu města na r. 2016 – 5. rozpočtové opatření.

21. Schválení dodavatele projektové dokumentace na přístavbu a nástavbu hasičské zbrojnice.

22. Schválení dodavatele projektové dokumentace na komunitní centrum v budově č. p. 13 v Lysé nad Labem.

23. Schválení dodavatele stavebních prací na akci: „Výstavba komunikace v ulici Na Výsluní“. (Bod byl dodatečně předřazen a projednán jako čtvrtý bod.)

24. Schválení výsledku zadávacího řízení na akci „Projektové dokumentace – stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem“.

25. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny.

26. Revitalizace sídelní zeleně I. etapa, Záchrana a stabilizace vegetačních prvků zámeckého parku I. etapa, Inventarizace vzrostlé zeleně na vybraných plochách města Lysá n. L.

27. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky Rekonstrukce lodžií bytového domu Slepá 550, Milovice - Mladá.

28. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky Dodání plastových oken – Milovice ul. Slepá 550 a 551, ul. Sportovní 600, 601 a 602 a ul. Lesní 620.

29. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ Speciální – rekonstrukce podlah v učebnách.

30. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku židlí do ŠJ Scolarest.

31. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na p. č. 18 v Lysé nad Labem“.

32. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Dodávky tiskáren 2016“.

33. Projektový záměr na projekt „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“.

34. Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá n. L.“

35. Dohoda o spolupráci s Vězeňskou službou České republiky.

36. Schválení nového Řádu veřejného pohřebiště, ceníku za pronájem hrobových míst a vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa.

37. Smlouvy o dílo a smlouvy o převodu dispozičního práva k dílu - realizace knihy o Lysé nad Labem.

38. Schválení dotací z Charitativního fondu.

39. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15250193 o poskytnutí podpory ze SFŽP – Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy.

40. Plánovací smlouva č. 3/2016.

41. Schválení zahájení architektonické soutěže na Husovo náměstí. (Bod byl dodatečně předřazen a projednán jako pátý bod.)

42. Schválení dohody o spolupráci s HZS hlavního města Prahy.

43. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nových prvků ozvučovací aparatury včetně dohody o zapůjčování - Klub přátel dechové hudby Lysá nad Labem.

44. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Lysá n. L., Nám. B. Hrozného, před provozovnou Kavárna – Cukrárna CAMPIELLO, za účelem zvětšení plochy stávající předzahrádky.

45. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Lysá n. L., Nám. B. Hrozného, před provozovnou květinky, za účelem zvětšení plochy na vystavování zboží.

46. Změna nájemce části pozemku p. č. 3451/27, vým. 0,75 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova – vystavování zboží před květinářstvím č. p. 587.

47. Změna názvu nájemce části obecního pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí č. p. 22, před provozovnou květinky za účelem vystavování zboží.


4

48. Schválení marketingové akce banky UniCredit, Roudnice nad Labem, na části plochy Husova náměstí.

49. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/39, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova, před č.

p. 176 (provozovna Daniels Burger).

50. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova, před č. p. 583 (provozovna kavárny).

51. Změna nájemce pozemku pod plechovou garáží.

52. Odprodej pozemků do vlastnictví města.

53. Povolení umístění klimatizační jednotky na budovu školy.

54. Výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města v užívání SDH.

55. Zveřejnění záměru na prostory sloužící k podnikání na č. p. 29, Čs. armády, Lysá n. L.

56. Podnájem prostor sloužících k podnikání na č. p. 24, Husovo náměstí, Lysá n. L.

57. Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání na č. p. 550, Husovo náměstí, Lysá n. L.

58. Uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé.

59. Žádosti o výměnu bytu.

60. Znalecký posudek na zázemí fotbalového klubu TJ Litol.

61. Výměna členů ve finančním výboru.

62. Termíny zasedání ZM na II. pololetí r. 2016.

63. Informační zpráva ke spolupráci s městem Milovice na řešení společných projektů.

64. Žádost ZŠ J. A. Komenského o změnu účelu použití finančních prostředků. (Bod byl dodatečně předřazen a projednán jako šestý bod.)

65. Příprava podání grantové žádosti z ESF na komunitní plánování ORP Lysá n. L. pod záštitou „Mikroregionu Polabí“.

66. Zahájení procesu zpracování komunitního plánu.

67. Užívání znaku města Lysá nad Labem - vydání knihy Anthropoid – pravdivý příběh.

68. Focení v zámeckém parku - fotoateliér Milan Holenda.

69. Žádost KŽC Doprava, s. r. o., o užití znaku města v brožuře Železniční nostalgie 2016.

70. Zápis z jednání KV dne 25.04.2016 a 06.06.2016.

71. Zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 14.05.2016.

72. Zápis z komise pro cestovní ruch a sport dne 24.05.2016.

73. Zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 12.05.2016.

74. Zápis z jednání stavební komise dne 11.04. a 09.05.2016.

75. Zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy dne 08.06.2016.


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 15.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro5

Usnesení č. 377

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 15.06.2016.


II. Návrhy k projednání.


Pozn.: Vzhledem k tomu, že počet členů rady města od 04.11.2015 nebyl doplněn na počet 5, předložené body v ní nemohly být projednány, a proto byly předloženy k projednání ZM.


1. Odvolání p. starosty, volba nového starosty, místostarosty a členů rady města.


Paní Ing. Fialová navrhla provést odvolání a následné volby tajným hlasováním.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje pro odvolání p. starosty a volbu nového starosty, místostarosty a členů RM tajné hlasování.


Výsledek hlasování: pro: 13hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 378

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

pro odvolání p. starosty a volbu nového starosty, místostarosty a členů RM tajné hlasování.


Na členy volební komise byli navrženi pí Ing. Fialová J., p. Ing. Kváč, p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM volí volební komisi ve složení pí Ing. Fialová J., p. Ing. Kváč D. a p. Ing. Grochol L., CSc.


Výsledek hlasování: pro: 14hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
6


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 379

Zastupitelstvo města


v o l í

volební komisi ve složení pí Ing. Fialová J., p. Ing. Kváč D. a p. Ing. Grochol L., CSc.


Návrh na odvolání p. starosty přednesl a zdůvodnil p. Burian.


Volební komise poté rozdala hlasovací lístky pro odvolání p. Mgr. Havelky z funkce starosty města Lysá n. L., vysvětlila jejich vyplnění a po ukončení hlasování seznámila s výsledky hlasování.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


Usnesení č. 380

Zastupitelstvo města


o d v o l á v á

z funkce starosty města Lysá n. L. p. Mgr. Jiřího Havelku.


Pan Mgr. Havelka poděkoval za spolupráci v uplynulých 10 letech, kdy vykonával funkci starosty města, a předal řízení schůze nejstaršímu členu ZM, p. Ing. Gregorovi, který mu poděkoval za odvedenou práci. Stejně tak poděkoval p. Mgr. Havelkovi i p. Mgr. Fajmon.


Pan Ing. Gregor navrhl, aby se jednání zastupitelstva ujal p. Burin. S tím nesouhlasil p. Mgr. Fajmon, a proto pan Ing. Gregor svůj návrh stáhl a požádal členy zastupitelstva o návrhy pro volbu uvolněného starosty.


Pan Bc. Robeš navrhl na starostu města p. Ing. Karla Otavu.


Volební komise poté rozdala hlasovací lístky pro volbu p. Ing. Karla Otavy starostou města, vysvětlila jejich vyplnění a po ukončení hlasování seznámila s výsledky hlasování.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 6 hlasy

neplatný: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


Vzhledem k tomu, že neplatnost hlasovacího lístku spočívala v tom, že nebylo zakroužkováno

pořadové číslo kandidáta a jeho jméno, ale pouze jeho pořadové číslo, přičemž jméno nebylo

7

přeškrtnuto, a jednalo se tak o zřejmé nepochopení způsobu hlasování, navrhl p. Burian volbu opakovat. S opakováním volby vyjádřili nesouhlas p. Mgr. Havelka a p. Ing. Grochol, CSc.


Pan Ing. Gregor přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje provedení opakované volby starosty města Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 381

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

provedení opakované volby starosty města Lysá n. L.


Volební komise rozdala nové hlasovací lístky pro volbu p. Ing. Karla Otavy starostou města, vysvětlila jejich vyplnění a po ukončení hlasování seznámila s výsledky hlasování.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Usnesení č. 382

Zastupitelstvo města


v o l í

p. Ing. Karla Otavu uvolněným starostou města Lysá n. L.


Nový starosta města, p. Ing. Otava se ujal řízení jednání zastupitelstva města. Poděkoval za zvolení a požádal o návrhy na neuvolněného místostarostu města Lysá n. L.


Na základě upozornění p. Mgr. Fajmona pan starosta nechal nejprve hlasovat o návrhu – ZM

schvaluje zřízení funkce neuvolněného místostarosty.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.8

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 383

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zřízení funkce neuvolněného místostarosty.


Na funkci neuvolněného místostarosty města Lysá n. L. byl p. Bc. Robešem navržen p. Jan Burian.


Volební komise rozdala hlasovací lístky pro volbu p. Jana Buriana místostarostou města, vysvětlila jejich vyplnění a po ukončení hlasování seznámila s výsledky hlasování.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Usnesení č. 384

Zastupitelstvo města


v o l í

p. Jana Buriana neuvolněným místostarostou města Lysá n. L.


Pan starosta požádal o návrhy na doplnění rady města, a to o 2 členy. V současné době je RM tříčlenná (starosta, místostarosta a p. Kolman).


Paní Ing. Fialová navrhla za člena rady města p. Jana Krumpholce.

Pan Burian navrhl za člena rady města p. Bc. Martina Robeše.


Volební komise rozdala hlasovací lístky pro společnou volbu p. Jana Krumpholce a p. Bc. Martina Robeše členy rady města, vysvětlila jejich vyplnění a po ukončení hlasování seznámila s výsledky hlasování.


Výsledek hlasování pro p. J. Krumpholce: pro: 9 hlasů

proti: 5 hlasů


Výsledek hlasování pro p. Bc. M. Robeše: pro: 8 hlasů proti: 6 hlasů

Návrh byl přijat.

9

Usnesení č. 385

Zastupitelstvo města


v o l í

členy rady města Lysá n. L. p. Jana Krumpholce a p. Bc. Martina Robeše.


Po krátké přestávce, ve které rada města s vedoucími odboru probrala jednotlivé návrhy k projednání, pan starosta doporučil schválit vyřazení bodů č. 6, 18, 25, 30, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 z programu jednání dnešního ZM s tím, že body budou projednány v RM dne 21.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 386

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vyřazení bodů č. 6, 18, 25, 30, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 z programu jednání dnešního ZM s tím, že body budou projednány v RM dne 21.06.2016.


S ohledem na přítomnost některých občanů ke konkrétním bodům, pan starosta doporučil schválit předřazení projednávání bodů č. 4, 5, 23, 37, 41, 64.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 387

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přednostní projednání bodů č. 4, 5, 23, 37, 41, 64.

10

4.Souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., zateplení RD č. p. 581, ul. Masarykova.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Havelka, p. Marek (vlastník domu).


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona na usnesení – ZM předkládá tento bod k projednání radě města.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 8 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

proti

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zásah do obecního pozemku před nemovitostí č. p. 581, ul. Masarykova, Lysá n. L.,


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 388

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zásah do obecního pozemku před nemovitostí č. p. 581, ul. Masarykova, Lysá n. L.,


5. Žádost o prodej pozemků v lokalitě Hrabanov.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Kolman, p. Birhanzl.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM předkládá žádost paní Pechalové, podanou prostřednictvím pana Birhanzla, ve věci prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov, dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2 a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, vlastníkovi pozemku p. č. PK 2484/5 v k. ú. Lysá n.

11

L., k projednání v RM dne 21.06.2016.


V 19:50 hodin odchod pí Fischerová (počet členů ZM 13).

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 389

Zastupitelstvo města

p ř e d k l á d á

žádost paní Pechalové, podanou prostřednictvím pana Birhanzla, ve věci prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov, dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2 a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, vlastníkovi pozemku p. č. PK 2484/5 v k. ú. Lysá n. L., k projednání v RM dne 21.06.2016.


23. Schválení dodavatele stavebních prací na akci: „Výstavba komunikace v ulici Na Výsluní“.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Havelka, pí Ing. Fialová, p. Ing. Gregor, p. Bc. Robeš, pí Ing. Čížková (vedoucí SÚ).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí ve věci schválení dodavatele stavebních prací na akci: „Výstavba komunikace v ulici Na Výsluní“.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

12

Usnesení č. 390

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

rozhodnutí ve věci schválení dodavatele stavebních prací na akci: „Výstavba komunikace v ulici Na Výsluní“.


37. Smlouvy o dílo a smlouvy o převodu dispozičního práva k dílu - realizace knihy o Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje realizaci knihy o Lysé nad Labem, zařazení finanční částky ve výši 297.000 Kč na její dofinancování do rozpočtu města pro rok 2017 a smlouvu o dílo a smlouvu o převodu dispozičního práva k dílu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 391

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) realizaci knihy o Lysé nad Labem,

2) zařazení finanční částky ve výši 297.000 Kč na její dofinancování do rozpočtu města pro rok 2017,

3) smlouvu o dílo a smlouvu o převodu dispozičního práva k dílu.


41. Schválení zahájení architektonické soutěže na Husovo náměstí.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. arch. Ritter (městský architekt), pí Ing. Fialová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, Ing. akad. arch. Šépka (VŠUP), p. Mgr. Kopecký, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje návrh zadání Architektonické soutěže, hodnotící kritéria - kvalita urbanisticko-architektonického řešení, jeho komplexnost, úplnost, splnění zadání, jedinečnost, soulad funkčnosti a investiční náročnosti, a vyhlášení Architektonické soutěže dle předloženého zadání.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

13

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 392

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) návrh zadání Architektonické soutěže,

2) hodnotící kritéria:

- kvalita urbanisticko-architektonického řešení, jeho komplexnost, úplnost,

- splnění zadání,

- jedinečnost,

- soulad funkčnosti a investiční náročnosti,

3) vyhlášení Architektonické soutěže dle předloženého zadání.

64. Žádost ZŠ J. A. Komenského o změnu účelu použití finančních prostředků.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje změnu účelu použití finančních prostředků u ZŠ J. A. Komenského ve výši 314.744 Kč na výměnu projektorů k interaktivním tabulím a na pořízení nového nábytku do některých kabinetů a tříd.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 393

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

změnu účelu použití finančních prostředků u ZŠ J. A. Komenského ve výši 314.744 Kč na výměnu projektorů k interaktivním tabulím a na pořízení nového nábytku do některých kabinetů a tříd.
14

2. Uzavření smlouvy o smlouvěbudoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vodovodní a kanalizační přípojky umístěné na obecním pozemku p. č. 653/31, k. ú. Lysá n. L., ul. Kpt. Jaroše.


V diskusi k bodu vystoupil p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 653/31 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 653/1, ul. Kpt. Jaroše, s p. Petrem Kadeřábkem, trvale bytem V Zátiší 1520, Lysá n. L., za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 394

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 653/31 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 653/1, ul. Kpt. Jaroše, s p. Petrem Kadeřábkem, trvale bytem V Zátiší 1520, Lysá n. L., za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a následné smlouvy o zřízení VB na vodovodní a elektro přípojky umístěné na obecním pozemku p. č. 3463/1, k. ú. Lysá n. L., ul. U Cihelny.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a elektro přípojky na obecním pozemku p. č. 3463/1 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2428/2, ul. U Cihelny, s p. Miroslavem Bryndou, trvale bytem Káranská 381/6, Malešice, 108 00 Praha 10, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

15

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 395

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a elektro přípojky na obecním pozemku p. č. 3463/1 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2428/2, ul. U Cihelny, s p. Miroslavem Bryndou, trvale bytem Káranská 381/6, Malešice, 108 00 Praha 10, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


4.Souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., zateplení RD č. p. 581, ul. Masarykova.


Návrh byl projednán jako druhý bod.


5. Žádost o prodej pozemků v lokalitě Hrabanov.


Návrh byl projednán jako třetí bod.


6. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. st. 313/1 a st. 313/2, celk. výměra 881 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Sojovická, pod objekty ve vlastnictví Města Lysá n. L.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


7. Zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 25.05.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 25.05.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.16

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 396

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 25.05.2016.


8. Výkup části pozemku p. č. PK 2867/9, vým. 319 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2867/9, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků p. Josefa Manharta (1/2 podílu) a pí Bohumily Manhartové (1/2 podílu), oba trvale bytem U Nové hospody 1185/32, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2867/9 o výměře 279 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., IČ: 47545879, se sídlem Stará Lysá 201, 289 26, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 397

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2867/9, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových

17

vlastníků p. Josefa Manharta (1/2 podílu) a pí Bohumily Manhartové (1/2 podílu), oba trvale bytem U Nové hospody 1185/32, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2867/9 o výměře 279 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., IČ: 47545879, se sídlem Stará Lysá 201, 289 26, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


9. Výkup části pozemku p. č. PK 2812/2. vým. 145 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2812/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pí Bohumíry Černohorské, Pivovarská 870/19, Lysá n. L., (1/2 podílu) a pí Mgr. Daniely Slukové, Uzbecká 1463/1, Vršovice, 101 00 Praha 10, (2/4 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2812/2 o výměře 97 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu Miloslavu Pýchovi, IČ: 45826188, Nám. B. Hrozného 441, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 398

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2812/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú.

18

Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pí Bohumíry Černohorské, Pivovarská 870/19, Lysá n. L., (1/2 podílu) a pí Mgr. Daniely Slukové, Uzbecká 1463/1, Vršovice, 101 00 Praha 10, (2/4 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2812/2 o výměře 97 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu Miloslavu Pýchovi, IČ: 45826188, Nám. B. Hrozného 441, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


10. Výkup části pozemku p. č. PK 548/1. PK 548/2 a PK 549/2, vým. celkem 2.960 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 548/1, PK 548/2 a PK 549/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ludmily Cerhové, Poznaňská 446/30, Bohnice, 181 00 Praha 8, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 548/1 o výměře 527 m2, PK 548/2 o výměře 2.683 m2 aPK 549/2 o výměře 529 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu Davidovi Herdicsovi, Luční 42, 250 67 Klecany, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluvena

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


19

Usnesení č. 399

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 548/1, PK 548/2 a PK 549/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ludmily Cerhové, Poznaňská 446/30, Bohnice, 181 00 Praha 8, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 548/1 o výměře 527 m2, PK 548/2 o výměře 2.683 m2 aPK 549/2 o výměře 529 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu Davidovi Herdicsovi, Luční 42, 250 67 Klecany, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


11. Výkup části pozemku p. č. 37, vým. 1.193 m2, k. ú. Litol, pod budoucím obchvatem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 37, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Marie Barákové, Mírová 425/30, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 37 o výměře 441 m2 v k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu Radkovi Jíchovi, Na Brůdku 8, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
20

Usnesení č. 400

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 37, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Marie Barákové, Mírová 425/30, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 37 o výměře 441 m2 v k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu Radkovi Jíchovi, Na Brůdku 8, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


12. Výkup části pozemku p. č. PK 550/1 a PK 550/2, celk. výměra 2.893 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 550/1 a PK 550/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. Vladimíra Tržického, Na Staré vsi 18, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 550/1 o výměře 1.392 m2 a PK 550/2 o výměře 854 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. – Litol, IČ: 47544121, K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


21

Usnesení č. 401

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 550/1 a PK 550/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. Vladimíra Tržického, Na Staré vsi 18, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 550/1 o výměře 1.392 m2 a PK 550/2 o výměře 854 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. – Litol, IČ: 47544121, K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


13. Výkup částí pozemků p. č. PK 2972/4 a PK 2690/1, všechny k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem a prodej obecního pozemku p. č. 283/21, k. ú. Litol.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM neschvaluje zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 283/21 o výměře 17.897 m2, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, podílovému vlastníkovi 1/6 pozemku p. č. PK 2972/4 a 1/2 pozemku p. č. PK 2690/1, oba v k. ú. Lysá n. L., s tím, že plocha o výměře cca 466 m2 z pozemku p. č. 283/21 bude prodána za cenu 250 Kč/m2 a plocha o výměře cca 17.431 m2 z pozemku p. č. 283/21 bude prodána za cenu 17 Kč/m2, trvá na svém usnesení č. 339 ze dne 11.05.2016, konstatuje, že nelze vyhovět výše uvedenému požadavku, protože celková koncepce směny pozemků je navržena v poměru m2 za m2 nebo kupní cena 250 Kč/m2, která byla stanovena na základě znaleckých posudků jako cena tržní. Tato nabídka platí pro všechny oslovené majitele dotčených pozemků bez výjimek.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


22

Usnesení č. 402

Zastupitelstvo města

I. n e s c h v a l u j e

zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 283/21 o výměře 17.897 m2, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, podílovému vlastníkovi 1/6 pozemku p. č. PK 2972/4 a 1/2 pozemku p. č. PK 2690/1, oba v k. ú. Lysá n. L., s tím, že plocha o výměře cca 466 m2 z pozemku p. č. 283/21 bude prodána za cenu 250 Kč/m2 a plocha o výměře cca 17.431 m2 z pozemku p. č. 283/21 bude prodána za cenu 17 Kč/m2,


II. t r v á

na svém usnesení č. 339 ze dne 11.05.2016,


III. k o n s t a t u j e,

že nelze vyhovět výše uvedenému požadavku, protože celková koncepce směny pozemků je navržena v poměru m2 za m2 nebo kupní cena 250 Kč/m2, která byla stanovena na základě znaleckých posudků jako cena tržní. Tato nabídka platí pro všechny oslovené majitele dotčených pozemků bez výjimek.


14. Výkup části pozemku p. č. PK 3188, vým. 405 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.


V diskusi vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3188, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. Václava Nováka, Okrsek 98, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3188 o výměře 340 m2 v k. ú. Lysá n. L,. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 3.500 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. Pavel Pokorný, Bramko, IČ: 12520934, Semice 196, 289 17, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


23

Usnesení č. 403

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3188, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. Václava Nováka, Okrsek 98, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3188 o výměře 340 m2 v k. ú. Lysá n. L,. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku

po dobu výstavby, a to za cenu 3.500 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. Pavel Pokorný, Bramko, IČ: 12520934, Semice 196, 289 17, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


15. Stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 25.05.2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, pí Ing. Fialová, p. Mgr. Havelka, p. Ing. Kváč, pí Ing. Čížková (SÚ).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 25.05.2016, schvaluje prodloužení termínu pro výkup pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa za schválených podmínek z roku 2015 do 31.08.2016, ukládá starostovi města projednat osobně s vlastníky zbývajících nevykoupených pozemků podmínky prodeje pozemků potřebných pro budoucí stavbu obchvatu II. etapa s tím, že z jednání bude pořízen zápis. Termín: do ZM v 9/2016. Dále ukládá starostovi města zaslat veřejnoprávním úřadům (vlastníkům pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa) výzvu k jednání za účelem získání pozemků pro výstavbu II. etapy obchvatu. Termín: do 31.08.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 404

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 25.05.2016,


24

II. s c h v a l u j e

prodloužení termínu pro výkup pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa za schválených podmínek z roku 2015 do 31.08.2016,


III. u k l á d á

1) starostovi města projednat osobně s vlastníky zbývajících nevykoupených pozemků podmínky prodeje pozemků potřebných pro budoucí stavbu obchvatu II. etapa s tím, že z jednání bude pořízen zápis.

Termín: do ZM v 9/2016

2) starostovi města zaslat veřejnoprávním úřadům (vlastníkům pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa) výzvu k jednání za účelem získání pozemků pro výstavbu II. etapy obchvatu.

Termín: do 31.08.2016


16. Prodej budovy trafostanice v ul. Brandlova včetně pozemku p. č. st. 2333, k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. st. 2333, vým. 83 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., ul. Brandlova, včetně stavby trafostanice na výše uvedeném pozemku, ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za celkovou cenu dle znaleckého posudku 421.120 Kč, s tím, že náklady spojené s podáním návrhu na vklad hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 405

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodej obecního pozemku p. č. st. 2333, vým. 83 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., ul. Brandlova, včetně stavby trafostanice na výše uvedeném pozemku, ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za celkovou cenu dle znaleckého posudku 421.120 Kč, s tím, že náklady spojené s podáním návrhu na vklad hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
25

17. Výkup části pozemku p. č. 35/3, vým. 252 m2, k. ú. Litol, ul. K Borku.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 35/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby komunikace v ulici K Borku, od p. Josefa Jarolíma, Boženy Němcové 262/20, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 406

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 35/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby komunikace v ulici K Borku, od p. Josefa Jarolíma, Boženy Němcové 262/20, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.


18. Pronájem pozemků p. č. 12/8 a 12/9, k. ú. Litol, okraj břehu Labe u mostu.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


19. Zápis z jednání FV dne 30.05.2016.


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Mgr. Havelka, pí Herclíková (OV Dvorce), pí Ing. Čížková (SÚ), p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 30.05.2016, ukládá 1) panu starostovi opravit a doplnit navržený rozpočtový výhled o navržené úpravy a předložit ho na ZM v 9/2016. Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva:

- bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán),

- budou popsány základní priority v dané rozpočtové kapitole včetně důvodů,


26

- budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty,

- budu zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie…) v dané kapitole a jak je pokryto,

- bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané investiční akce,

- investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude uvedena v příjmové části,

- v investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned následující rok se realizuje daná investiční akce. Nevytváří se PD, pokud se následující rok neplánuje realizovat daná investiční akce a naopak neplánuje se v příštím roce investice, pokud letos se nepřipravuje PD.

ZM ukládá 1) kontrolnímu výboru provést kontrolu objektu hasičské zbrojnice ve Dvorcích včetně jeho využívání. Termín: do ZM 10/2016. 2) odboru SMI ve spolupráci se stavebním úřadem uvést objekt hasičské zbrojnice ve Dvorcích do souladu se stavebním zákonem a požádat o přidělení čísla popisného.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Unesení č. 407

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání finančního výboru dne 30.05.2016,


II. u k l á d á

1) panu starostovi opravit a doplnit navržený rozpočtový výhled o navržené úpravy a předložit ho na ZM v 9/2016.

Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva:

- bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán),

- budou popsány základní priority v dané rozpočtové kapitole včetně důvodů,

- budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty,

- budu zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie…) v dané kapitole a jak je pokryto,

- bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané investiční akce,

- investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude uvedena v příjmové části,

- v investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned následující rok se realizuje daná investiční akce. Nevytváří se PD, pokud se následující rok

27

neplánuje realizovat daná investiční akce a naopak neplánuje se v příštím roce investice, pokud letos se nepřipravuje PD.


2) kontrolnímu výboru provést kontrolu objektu hasičské zbrojnice ve Dvorcích včetně jeho využívání,

Termín: do ZM 10/2016


3) odboru SMI ve spolupráci se stavebním úřadem uvést objekt hasičské zbrojnice ve Dvorcích do souladu se stavebním zákonem a požádat o přidělení čísla popisného.


20. Úprava rozpočtu města na r. 2016 – 5. rozpočtové opatření.


Na základě požadavku členů ZM bylo dohodnuto, že se bude hlasovat společně o navýšení příjmů a výdajové položky se budou hlasovat samostatně.


K úpravě rozpočtu v příjmové, příp. výdajové části vystoupil p. Mgr. Havelka.


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu v příjmové, příp. výdajové části takto:

1) účelová dotace na sociální práci ve výši 1.182 tis. Kč s ÚZ 13013, která se projeví ve stejné výši ve výdajové části rozpočtu města – mzdy, sociální a zdravotní pojištění,

2) účelová dotace na sociálně právní ochranu dětí navýšení o 125 tis. Kč z částky 1.795 tis. Kč na 1.920 tis. Kč – navýšení se projeví ve výdajové části rozpočtu položka mzdy, sociální a zdravotní pojištění,

3) účelová dotace na veřejně prospěšné práce – školní dohled od Úřadu práce o 72 tis. Kč se projeví v navýšení položky mzdy, sociální a zdravotní pojištění,

4) přidělení dotace ze SFŽP doplatek na akci zateplení kina ve výši 70 tis. Kč. Akce je již zaplacena,

5) dotace na Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení z programu Efekt z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 1.627 tis. Kč,


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Kváč a p. Ing. Otava mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

mimo

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

mimo

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 408

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu v příjmové, příp. výdajové části takto:

1) účelová dotace na sociální práci ve výši 1.182 tis. Kč s ÚZ 13013, která se projeví ve stejné

28

výši ve výdajové části rozpočtu města – mzdy, sociální a zdravotní pojištění,

2) účelová dotace na sociálně právní ochranu dětí navýšení o 125 tis. Kč z částky 1.795 tis. Kč na 1.920 tis. Kč – navýšení se projeví ve výdajové části rozpočtu položka mzdy, sociální a

zdravotní pojištění,

3) účelová dotace na veřejně prospěšné práce – školní dohled od Úřadu práce o 72 tis. Kč se projeví v navýšení položky mzdy, sociální a zdravotní pojištění,

4) přidělení dotace ze SFŽP doplatek na akci zateplení kina ve výši 70 tis. Kč. Akce je již zaplacena,

5) dotace na Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení z programu Efekt z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 1.627 tis. Kč.


K návrhu na navýšení výdajové položky Komunikace Na Výsluní o 580 tis. Kč vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje navýšení položky Komunikace Na Výsluní o 580 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

(p. Ing. Otava mimo jednací místnost)

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

mimo

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


K návrhu na zařazení nové výdajové položky – Křiž. ul. Okružní u č. p. 1517 ve výši 675 tis. Kč vystoupil p. Mgr. Havelka, pí Ing. Fialová.


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zařazení nové výdajové položky – Křiž. ul. Okružní u č. p. 1517 ve výši 675 tis. Kč do rozpočtu města r. 2016.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

(p. Ing. Otava mimo jednací místnost)

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

mimo

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se29

K návrhu na navýšení položky Údržba nem. majetku o 70 tis. Kč vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje navýšení výdajové položky Údržba nemovitého majetku ze 400 tis. Kč na 470 tis. Kč (org. 2603).


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

(p. Ing. Otava mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

mimo

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 409

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

navýšení výdajové položky Údržba nemovitého majetku ze 400 tis. Kč na 470 tis. Kč (org. 2603).


K návrhu na doplacení vozidla Fabia spol. Škofin ve výši 155 tis. Kč vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje přesun z RF a doplacení kupní ceny vozidla Fabia ve výši 155 tis. Kč spol. Škofin.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

(p. Ing. Otava mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

mimo

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 410

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přesun z RF a doplacení kupní ceny vozidla Fabia ve výši 155 tis. Kč spol. Škofin.

30

K návrhu na navýšení pol. Veřejné osvětlení (dále jen VO) vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan místostarosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje přesun z RF a navýšení odd. par. 3631, pol. 6121, org. 4823 - VO o 1 mil. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Otava mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

mimo

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 411

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přesun z RF a navýšení odd. par. 3631, pol. 6121, org. 4823 - VO o 1 mil. Kč.


Žádost ZŠ J. A. Komenského o převedení finančních prostředků a jejich použití pro jiný účel byl již schválen pod bodem č. 64, který byl předřazen a projednán jako šestý bod jednání.


K návrhu na navýšení položky Náklady spojené s dotacemi o 300 tis. Kč vystoupili pí Ing. Fialová, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, pí Vlastová (KMÚ).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje přesun z RF a navýšení org. 2995 Náklady spojené s dotacemi o 300 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

(p. Mgr. Kopecký mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

mimo

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

31

Usnesení č. 412

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přesun z RF a navýšení org. 2995 Náklady spojené s dotacemi o 300 tis. Kč.


Ve 22:00 hodin odchod p. Mgr. Havelka (počet členů ZM 12).


K návrhu na navýšení výdajové položky Projektová dokumentace k domu č. p. 13 nikdo nevstoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje přesun z RF a navýšení pol. Projektová dokumentace k domu č. p. 13 o 278 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 413

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přesun z RF a navýšení pol. Projektová dokumentace k domu č. p. 13 o 278 tis. Kč.


21. Schválení dodavatele projektové dokumentace na přístavbu a nástavbu hasičské zbrojnice.


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o výběru dodavatele na veř. zakázku „Projektová dokumentace – přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“. Návrh bude projednán v RM 21.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.32

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 414

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

rozhodnutí o výběru dodavatele na veř. zakázku „Projektová dokumentace – přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“. Návrh bude projednán v RM 21.06.2016.


22. Schválení dodavatele projektové dokumentace na komunitní centrum v budově č. p. 13 v Lysé nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM přijímá doručené cenové nabídky na akci: „Projektová dokumentace – komunitní centrum č. p. 13 v Lysé nad Labem“ v tomto pořadí 1) Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, 2) Ing. arch. Fukatschová Gabriela – autorizovaný architekt, Čs. Armády 785/22, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, 3) AGORA architektonický a stavební atelier, spol. s r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, 4) Ing. Miroslav Poláček – projekce, Havlenova 20, 639 00 Brno, 5) Adam Rujbr Architects, s. r. o., Srbská 22, 61200 Brno, 6) Design 4 – projekty staveb, Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, schvaluje výběr nejlevnější nabídky, kterou podala firma AGORA architektonický a stavební atelier, spol. s r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, za celkovou cenu 477.950 Kč vč. DPH, pověřuje pana starostu uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, jmenuje komisi pro přípravu projektové dokumentace ve složení: p. Mgr. Kopecký, pí PaedDr. Bodnárová, p. Ing. Eliška, pí PaedDr. Jarešová, p. Ing. arch. Ritter.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 415

Zastupitelstvo města


I. p ř i j í m á

doručené cenové nabídky na akci: „Projektová dokumentace – komunitní centrum č. p. 13 v Lysé nad Labem“ v tomto pořadí 1) Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330/15, 390 01

33

Tábor, 2) Ing. arch. Fukatschová Gabriela – autorizovaný architekt, Čs. Armády 785/22, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, 3) AGORA architektonický a stavební atelier, spol. s r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, 4) Ing. Miroslav Poláček – projekce, Havlenova 20, 639 00 Brno, 5) Adam Rujbr Architects, s. r. o., Srbská 22, 61200 Brno, 6) Design 4 – projekty staveb, Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,


II. s c h v a l u j e

výběr nejlevnější nabídky, kterou podala firma AGORA architektonický a stavební atelier, spol. s r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, za celkovou cenu 477.950 Kč vč. DPH,


III. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,


IV. j m e n u j e

komisi pro přípravu projektové dokumentace ve složení: p. Mgr. Kopecký, pí PaedDr. Bodnárová, p. Ing. Eliška, pí PaedDr. Jarešová, p. Ing. arch. Ritter.


23. Schválení dodavatele stavebních prací na akci: „Výstavba komunikace v ulici Na Výsluní“.


Návrh byl projednán jako čtvrtý bod.


24. Schválení výsledku zadávacího řízení na akci „Projektové dokumentace – stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informaci o průběhu zadávací řízení na akci: „Projektové dokumentace – stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem“ a došlé cenové nabídky od firmy RIPS project, s. r. o., a Atelier M.A.A.T, s. r. o., schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier M.A.A.T, s. r. o., se sídlem Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČ: 28145968, za celkovou částku 354.530 Kč včetně DPH.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Burian mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

mimo

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


34

Usnesení č. 416

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu zadávací řízení na akci: „Projektové dokumentace – stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem“ a došlé cenové nabídky od firmy RIPS project, s. r. o., a Atelier M.A.A.T, s. r. o.,


II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier M.A.A.T, s. r. o., se sídlem Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČ: 28145968, za celkovou částku 354.530 Kč včetně DPH.


25. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


26. Revitalizace sídelní zeleně I. etapa, Záchrana a stabilizace vegetačních prvků zámeckého parku I. etapa, Inventarizace vzrostlé zeleně na vybraných plochách města Lysá n. L.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Revitalizace sídelní zeleně I. etapa, Záchrana a stabilizace vegetačních prvků zámeckého parku I. etapa, Inventarizace vzrostlé zeleně na vybraných plochách města Lysá nad Labem od firem: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, s. r. o., Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ: 27395421; ALL4TREES, s. r. o., 273 27 Otvovice 147, IČ: 28998880; LESÁČEK, s. r. o., Světická 6/1114, 100 00 Praha 10, IČ: 25768042, schvaluje pro realizaci zakázky firmu ALL4TREES, s. r. o., 273 27 Otvovice 147, IČ. 28998880, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 416.589,29 Kč včetně DPH.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Burian mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

mimo

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 417

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Revitalizace sídelní zeleně I. etapa, Záchrana a stabilizace vegetačních prvků zámeckého parku I. etapa, Inventarizace vzrostlé zeleně na

35

vybraných plochách města Lysá nad Labem od firem: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, s. r. o., Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ: 27395421; ALL4TREES, s. r. o., 273 27 Otvovice 147, IČ: 28998880; LESÁČEK, s. r. o., Světická 6/1114, 100 00 Praha 10, IČ: 25768042,


II. s c h v a l u j e

pro realizaci zakázky firmu ALL4TREES, s. r. o., 273 27 Otvovice 147, IČ. 28998880, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 416.589,29 Kč včetně DPH.


27. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky Rekonstrukce lodžií bytového domu Slepá 550, Milovice - Mladá.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce lodžií bytového domu Slepá 550, Milovice od firmy ThermoInvestPraha, spol. s r. o., IČ: 02290677, Praha 7 - Holešovice, a ARCUS – Růžička, spol. s r. o., IČ: 48535834, Praha 3 – Žižkov, schvaluje pro realizaci výše uvedené stavby firmu ThermoInvestPraha, spol. s r.o., IČ: 02290677, Přívozní 1054/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, za nabídkovou cenu 1.229.206,14 Kč vč. DPH.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Burian mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

mimo

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 418

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce lodžií bytového domu Slepá 550, Milovice od firmy ThermoInvestPraha, spol. s r. o., IČ: 02290677, Praha 7 - Holešovice, a ARCUS – Růžička, spol. s r. o., IČ: 48535834, Praha 3 – Žižkov,


II. s c h v a l u j e

pro realizaci výše uvedené stavby firmu ThermoInvestPraha, spol. s r.o., IČ: 02290677, Přívozní 1054/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, za nabídkovou cenu 1.229.206,14 Kč vč. DPH.

36

28. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky Dodání plastových oken – Milovice ul. Slepá 550 a 551, ul. Sportovní 600, 601 a 602 a ul. Lesní 620.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Dodání plastových oken – Milovice ul. Slepá 550 a 551, ul. Sportovní 600, 601 a 602 a ul. Lesní 620 od firmy ARKADA TRADE, spol. s r. o., Praha 10, IČ: 25624181; Window Holding, a. s., Lázně Toušeň, IČ: 28436024; OKNO-PLAST PN, s. r. o., České Budějovice, IČ: 25169475; EUROPLAST – Morava, s. r. o., Rajhrad u Brna, IČ: 65277716; Baroch-okna, s. r. o., Praha 7 - Holešovice, IČ: 27144526, a JIS, spol. s r. o., Praha 8, IČ: 44268467, schvaluje pro realizaci výše uvedené stavby firmu Baroch-okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 27144526, za nabídkovou cenu 362.747 Kč včetně DPH.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Burian mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

mimo

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 419

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Dodání plastových oken – Milovice ul. Slepá 550 a 551, ul. Sportovní 600, 601 a 602 a ul. Lesní 620 od firmy ARKADA TRADE, spol. s r. o., Praha 10, IČ: 25624181; Window Holding, a. s., Lázně Toušeň, IČ: 28436024; OKNO-PLAST PN, s. r. o., České Budějovice, IČ: 25169475; EUROPLAST – Morava, s. r. o., Rajhrad u Brna, IČ: 65277716; Baroch-okna, s. r. o., Praha 7 - Holešovice, IČ: 27144526, a JIS, spol. s r. o., Praha 8, IČ: 44268467,


II. s c h v a l u j e

pro realizaci výše uvedené stavby firmu Baroch-okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 27144526, za nabídkovou cenu 362.747 Kč včetně DPH.


29. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky ZŠ Speciální – rekonstrukce podlah v učebnách.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Speciální – rekonstrukce podlah v učebnách od firmy Pavel Frank, IČ:

37

11629177, Plzeň, a Miloslav Dont, IČ: 40089690, Rožďalovice, schvaluje pro realizaci výše uvedené stavby Pavla Franka, IČ: 11629177, Jiráskovo náměstí 818/6, 326 00 Plzeň, za nabídkovou cenu 228.658 Kč včetně DPH.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 420

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Speciální – rekonstrukce podlah v učebnách od firmy Pavel Frank, IČ: 11629177, Plzeň, a Miloslav Dont, IČ: 40089690, Rožďalovice,


II. s c h v a l u j e

pro realizaci výše uvedené stavby Pavla Franka, IČ: 11629177, Jiráskovo náměstí 818/6, 326 00 Plzeň, za nabídkovou cenu 228.658 Kč včetně DPH.


30. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku židlí do ŠJ Scolarest.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


31. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na p. č. 18 v Lysé nad Labem“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na p. č. 18 v Lysé nad Labem“.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


38

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 421

Zastupitelstvo města

s o u h l a s í

s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na p. č. 18 v Lysé nad Labem“.


32. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky „Dodávky tiskáren 2016“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlou nabídku na veřejnou zakázku „Dodávka tiskáren 2016“ od firmy AZENET, s. r. o., Plzeň, schvaluje nákup tiskáren od společnosti AZENET, s. r. o., Plánská 403/5. 301 00 Plzeň, IČ: 02562014, za cenu bez DPH 45.438 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 422

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

došlou nabídku na veřejnou zakázku „Dodávka tiskáren 2016“ od firmy AZENET, s. r. o., Plzeň,


II. schvaluje

nákup tiskáren od společnosti AZENET, s. r. o., Plánská 403/5. 301 00 Plzeň, IČ: 02562014, za cenu bez DPH 45.438 Kč.


33. Projektový záměr na projekt „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


39

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje projektový záměr na projekt „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 423

Zastupitelstvo města

schvaluje

projektový záměr na projekt „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“.


34. Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá n. L.“


V diskusi k bodu vystoupil pí Ing. Fialová, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) v souladu s ustanovením § 12, odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem“, 2) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH. Jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 1) členové komise Ing. Karel Otava, starosta města, Magda Šulcová, referent odboru KÚ, Petra Loudová, vedoucí odboru IT, Jiří Vírava, referent odboru IT, Jan Čech, referent odboru IT, 2) náhradníci členů komise Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ, Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru SMI, Ing. Jiřina Čížková, vedoucí SÚ, Ota Balík referent, odboru SMI, Jakub Nedoma, konzultant IT, která plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci dodavatelů. Pověřuje starostu města 1) k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení, 2) k úkonům a rozhodování při průběhu zadávacího řízení této veřejné zakázky mimo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
40

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 424

Zastupitelstvo města

I.schvaluje

1) v souladu s ustanovením § 12, odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem

2) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.


II. j m e n u j e

členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení:

1) členové komise

Ing. Karel Otava, starosta města,

Magda Šulcová, referent odboru KÚ,

Petra Loudová, vedoucí odboru IT,

Jiří Vírava, referent odboru IT,

Jan Čech, referent odboru IT,


2) náhradníci členů komise

Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ,

Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru SMI,

Ing. Jiřina Čížková, vedoucí SÚ,

Ota Balík referent, odboru SMI,

Jakub Nedoma, konzultant IT,

která plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci dodavatelů.


III. p o v ě ř u j e

starostu města

1) k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení,

2) k úkonům a rozhodování při průběhu zadávacího řízení této veřejné zakázky mimo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.


35. Dohoda o spolupráci s Vězeňskou službou České republiky.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


36. Schválení nového Řádu veřejného pohřebiště, ceníku za pronájem hrobových míst a vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kváč, pí Ing. Fialová, p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. Mgr.

41

Fajmon, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM schvaluje ponechání ceníku za pronájem hrobových míst na hřbitově Města Lysá nad Labem ve stávající výši.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 0 hlasů

zdržel se: 11 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

p. Ing. Otava K.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

zdržel se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) vydání nového „Řádu veřejného pohřebiště“, který upravuje provoz na veřejném pohřebišti města Lysá nad Labem, 2) vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa upravenou ve smyslu diskuse, 3) nový ceník za pronájem hrobových míst na hřbitově Města Lysá nad Labem platný pro nově uzavřené smlouvy od 01.07.2016, 4) zplnomocnění vedoucího odboru SMI k rozhodování o uzavírání a podepisování smluv o nájmu hrobového místa, dle schváleného vzoru, bez předchozího projednání v RM či ZM.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 425

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) vydání nového „Řádu veřejného pohřebiště“, který upravuje provoz na veřejném pohřebišti města Lysá nad Labem,

2) vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa upravenou ve smyslu diskuse,

3) nový ceník za pronájem hrobových míst na hřbitově Města Lysá nad Labem platný pro nově uzavřené smlouvy od 01.07.2016,

4) zplnomocnění vedoucího odboru SMI k rozhodování o uzavírání a podepisování smluv o nájmu hrobového místa, dle schváleného vzoru, bez předchozího projednání v RM či ZM.42

37. Smlouvy o dílo a smlouvy o převodu dispozičního práva k dílu - realizace knihy o Lysé nad Labem.


Návrh projednán jako pátý bod.


38. Schválení dotací z Charitativního fondu.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


39. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15250193 o poskytnutí podpory ze SFŽP – Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15250193, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 426

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15250193, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.


40. Plánovací smlouva č. 3/2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, pí Vlastová MSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 3/2016 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (splašková kanalizace tlaková) na pozemcích č. 3272/15, 3616/3, 527/17, 527/48 a 527/18 v k. ú. Lysá n. L., se společností Metal Arsenal, s. r. o., se sídlem Poděbradova 1920, 289 22 Lysá n. L., IČ: 27959481.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


43

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 427

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

uzavření plánovací smlouvy č. 3/2016 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (splašková kanalizace tlaková) na pozemcích č. 3272/15, 3616/3, 527/17, 527/48 a 527/18 v k. ú. Lysá n. L., se společností Metal Arsenal, s. r. o., se sídlem Poděbradova 1920, 289 22 Lysá n. L., IČ: 27959481.


41. Schválení zahájení architektonické soutěže na Husovo náměstí.


Návrh projednán jako šestý bod.


42. Schválení dohody o spolupráci s HZS hlavního města Prahy.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje Dohodu o spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy při bezúplatné dvoudenní stáži členů JSDH Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 428

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

Dohodu o spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy při bezúplatné dvoudenní stáži členů JSDH Lysá n. L.


43. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nových prvků ozvučovací aparatury včetně dohody o zapůjčování - Klub přátel dechové hudby Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

44

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Klubem přátel dechové hudby Lysá nad Labem o poskytnutí dotace na pořízení nových prvků ozvučovací aparatury včetně dohody o bezplatném zapůjčování pro aktivity města.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 429

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Klubem přátel dechové hudby Lysá nad Labem o poskytnutí dotace na pořízení nových prvků ozvučovací aparatury včetně dohody o bezplatném zapůjčování pro aktivity města.


44. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Lysá n. L., Nám. B. Hrozného, před provozovnou Kavárna – Cukrárna CAMPIELLO, za účelem zvětšení plochy stávající předzahrádky.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


45. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Lysá n. L., Nám. B. Hrozného, před provozovnou květinky, za účelem zvětšení plochy na vystavování zboží.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


46. Změna nájemce části pozemku p. č. 3451/27, vým. 0,75 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova – vystavování zboží před květinářstvím č. p. 587.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


47. Změna názvu nájemce části obecního pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí č. p. 22, před provozovnou květinky za účelem vystavování zboží.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


48. Schválení marketingové akce banky UniCredit, Roudnice nad Labem, na části plochy Husova náměstí.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


45

49. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/39, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova, před č. p. 176 (provozovna Daniels Burger).


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


50. Pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova, před č. p. 583 (provozovna kavárny).


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


51. Změna nájemce pozemku pod plechovou garáží.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


52. Odprodej pozemků do vlastnictví města.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost paní Jiřiny Hendrychové a pana Ing. Františka Ohema o odprodej pozemků p. č. 633/41 o ploše 297 m2 a 633/40 o ploše 1.366 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví města, neschvaluje výkup pozemků p. č. 633/41 o ploše 297 m2 a 633/40 o ploše 1 366 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví města.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel seUsnesení č. 430

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost paní Jiřiny Hendrychové a pana Ing. Františka Ohema o odprodej pozemků p. č. 633/41 o ploše 297 m2 a 633/40 o ploše 1.366 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví města,


II. n e s c h v a l u j e

výkup pozemků p. č. 633/41 o ploše 297 m2 a 633/40 o ploše 1 366 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví města.


53. Povolení umístění klimatizační jednotky na budovu školy.


V diskusi k bodu vystoupili p. Kodeš, p. Ing. Kopecký (VO SMI).

46

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje MUDr. Evě Skalické umístění venkovní části klimatizační jednotky na vnější plášť budovy pavilonu D areálu škol v Komenského ulici. Instalace zařízení bude provedena na náklady žadatelky.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 431

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

MUDr. Evě Skalické umístění venkovní části klimatizační jednotky na vnější plášť budovy pavilonu D areálu škol v Komenského ulici. Instalace zařízení bude provedena na náklady žadatelky.


54. Výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města v užívání SDH.


V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová, p. Ing. Kopecký (VO SMI) a p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí 1) s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 1518/2 na pozemku - 208/25, pozemek parcelní č. 3908) pro potřeby SDH Lysá nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 2) s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 49 na pozemku st. 1637 a pozemek PK 1447/22) pro potřeby SDH Byšičky a pověřuje starostu města jejím podpisem. Odkládá uzavření výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova bez č. p. na pozemku 1299, pozemek parcelní č. 2034/46, pozemek parcelní č. 2034/16) pro potřeby SDH Dvorce do doby vypořádání připomínek.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro47

Usnesení č. 432

Zastupitelstvo města


I. s o u h l a s í

1) s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 1518/2 na pozemku - 208/25, pozemek parcelní č. 3908) pro potřeby SDH Lysá nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem,

2) s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 49 na pozemku st. 1637 a pozemek PK 1447/22) pro potřeby SDH Byšičky a pověřuje starostu města jejím podpisem.


II. o d k l á d á

uzavření výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova bez č. p. na pozemku 1299, pozemek parcelní č. 2034/46, pozemek parcelní č. 2034/16) pro potřeby SDH Dvorce do doby vypořádání připomínek.


55. Zveřejnění záměru na prostory sloužící k podnikání na č. p. 29, Čs. armády, Lysá n. L.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


56. Podnájem prostor sloužících k podnikání na č. p. 24, Husovo náměstí, Lysá n. L.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


57. Zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání na č. p. 550, Husovo náměstí, Lysá n. L.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


58. Uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


59. Žádosti o výměnu bytu.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


60. Znalecký posudek na zázemí fotbalového klubu TJ Litol.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, p. Krumpholc, p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí znalecký posudek č 6186-168/16 na zázemí fotbalového klubu TJ Litol, kterým byla ohodnocena cena tohoto zázemí na 1.501.570 Kč.
48

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 433

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

znalecký posudek č 6186-168/16 na zázemí fotbalového klubu TJ Litol, kterým byla ohodnocena cena tohoto zázemí na 1.501.570 Kč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol, ukládá radě města projednat a dohodnout konkrétní podmínky odkoupení.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 434

Zastupitelstvo města


I. o d k l á d á

rozhodnutí o odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol,


II. u k l á d á

radě města projednat a dohodnout konkrétní podmínky odkoupení.


61. Výměna členů ve finančním výboru.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.
49

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí rezignaci pí Ing. Ivety Bufkové na členství ve finančním výboru, jmenuje p. Mgr. Jaromíra Šalka, Lysá n. L., V Polích 1799, členem finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 435

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

rezignaci pí Ing. Ivety Bufkové na členství ve finančním výboru,


II. j m e n u j e

p. Mgr. Jaromíra Šalka, Lysá n. L., V Polích 1799, členem finančního výboru.


62. Termíny zasedání ZM na II. pololetí r. 2016.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


63. Informační zpráva ke spolupráci s městem Milovice na řešení společných projektů.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zprávu p. Ing. Gregora ke spolupráci s městem Milovice na řešení společných projektů, ukládá radě města, aby návrhy obsažené ve zprávě projednala.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
50

Usnesení č. 436

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu p. Ing. Gregora ke spolupráci s městem Milovice na řešení společných projektů,


II. u k l á d á

radě města, aby návrhy obsažené ve zprávě projednala.


64. Žádost ZŠ J. A. Komenského o změnu účelu použití finančních prostředků.


Návrh byl projednán jako sedmý bod.


65. Příprava podání grantové žádosti z ESF na komunitní plánování ORP Lysá n. L. pod záštitou „Mikroregionu Polabí“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí schválenou spolupráci s uvedeným subjektem ze strany Valné hromady Mikroregionu Polabí na přípravu podání grantové žádosti z ESF na komunitní plánování za částku 75.000,00 Kč, hrazenou z rozpočtu Mikroregionu Polabí.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 437

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

schválenou spolupráci s uvedeným subjektem ze strany Valné hromady Mikroregionu Polabí na přípravu podání grantové žádosti z ESF na komunitní plánování za částku 75.000,00 Kč, hrazenou z rozpočtu Mikroregionu Polabí.


66. Zahájení procesu zpracování komunitního plánu.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá radě města předložit návrh na zpracování komunitního plánu města Lysá n. L. Termín: do ZM v 9/2016.


51

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 438

Zastupitelstvo města

u k l á d á

radě města předložit návrh na zpracování komunitního plánu města Lysá n. L.

Termín: do ZM v 9/2016


67. Užívání znaku města Lysá nad Labem - vydání knihy Anthropoid – pravdivý příběh.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


68. Focení v zámeckém parku - fotoateliér Milan Holenda.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


69. Žádost KŽC Doprava, s. r. o., o užití znaku města v brožuře Železniční nostalgie 2016.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


70. Zápis z jednání KV dne 25.04.2016 a 06.06.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 25.04. a 06.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

p. Ing. Otava K.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

omluven

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


52

Usnesení č. 439

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání kontrolního výboru dne 25.04. a 06.06.2016.


71. Zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 14.05.2016.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


72. Zápis z komise pro cestovní ruch a sport dne 24.05.2016.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


73. Zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 12.05.2016.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


74. Zápis z jednání stavební komise dne 11.04. a 09.05.2016.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


75. Zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy dne 08.06.2016.


Návrh byl přeložen na jednání RM dne 21.06.2016.


III. Diskuse.


pí Ing. Fialová – poděkovala za úklid Mírové ulice, požádala ještě o vyčištění rohu ulice a vyplení okrasných záhonů.


p. Kodeš – doporučil, aby výběrčí parkovného na Husově náměstí řidiče upozorňoval, že mohou stát pouze ve vyhrazeném prostoru, často se stává, že vozidla parkují v prostoru vyhrazeném pro chodce.


p. Ing. Grochol, CSc. – vrátil se k městským slavnostem a uvedl, že se občanům líbily.


p. Mgr. Kopecký – uvedl, že také na slavnosti slyšel kladné ohlasy,

- upozornil, že se množí případy pomalování fasád, městská policie by měla zvýšit pochůzkovou činnost a dohled, dále doporučil zvýšenou kontrolu na parkování vozidel ve středu města.


pí Ing. Fialová – požádala o včasné zaslání termínu ZM na II. pololetí 2016.


IV. Interpelace.


Žádná nebyla.53

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 22:55 hodin ukončil.Zapsala: Šťastná I.

20.06.2016Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Kolman J. p. Ing. Grochol L., CSc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města54


Vytvořeno 3.10.2022 16:53:42 | přečteno 32x | jiri.virava
load