05. Zápis ZM 20.04.2016

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 20.04.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

pí Ing. Fialová Jitka

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

pí Chloupková Marcela

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr (příchod v 17:35 hodin)

p. Bc. Robeš Martin

p. Burian Jan

p. Ing. Gregor Petr


Omluvena: pí Fischerová Romana

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva (13 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání zastupitelstva se omluvila pí Fischerová R. a p. Mgr. Kopecký P. s tím, že se na jednání dostaví později.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Eliška P. a p. Ing. Grochol L., CSc. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Kváč D. a p. Kodeš M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


1

Usnesení č. 260

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Ing. Elišku P. a p. Ing. Grochola L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 261

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Mgr. Fajmona H., p. Ing. Kváč D. a p. Kodeš M.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Žádné dotazy či připomínky k ní nebyly vzneseny.


Pan tajemník v rámci kontrolní zprávy přednesl návrh na zpřesnění usnesení ZM č. 230, ze dne 30.03.2016, týkající se uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě k činnosti MěP Lysá n. L. na území Benátek n. J., uzavřené mezi městy Lysá n. L. a Benátky n. J., a to ve znění – ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Lysá nad Labem a Městem Benátky nad Jizerou o výkonu činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území města Benátky nad Jizerou, jehož předmětem je změna doby trvání smlouvy z doby určité na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a navýšení paušální úhrady nákladů na 750 Kč/1 hodina/1 strážník.


Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


2

Usnesení č. 262

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Lysá nad Labem a Městem Benátky nad Jizerou o výkonu činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území města Benátky nad Jizerou, jehož předmětem je změna doby trvání smlouvy z doby určité na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a navýšení paušální úhrady nákladů na 750 Kč/1 hodina/1 strážník.


Zápis ze zasedání ZM dne 02.03.2016 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů k zápisu připomínky.


Připomínku k zápisu uplatnila pí Ing. Fialová, která doporučila doplnit zápis ze ZM dne 30.03.2016 na str. 39 tak, že za hlasováním o usnesení k bodu č. 36 (Podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“) bude doplněno, že zastupitelé při rozhodování neměli k dispozici kompletní materiál.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Usnesení č. 263

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

doplnění zápisu ze ZM dne 30.03.2016 na str. 39 tak, že za hlasováním o usnesení k bodu č. 36 (Podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“) bude doplněno, že zastupitelé při rozhodování neměli k dispozici kompletní materiál.

Vzhledem k tomu, že jiné připomínky nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že i se schváleným doplněním považuje zápis za ověřený.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, který byl sestaven z nových bodů (41) a bodů, které nebyly projednány na předchozím zastupitelstvu (12).

Pan starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva rozšíření či návrh na předřazení nějakého bodu.

Pan Ing. Eliška uvedl, že již na minulém ZM doporučoval stáhnout školní koncepci, protože se jedná o závažný dokument, který by se měl projednat za přítomnosti ředitelek a ředitelů všech škol a školek na mimořádném jednání zastupitelstva.

3

Pan Mgr. Fajmon naopak doporučil Koncepci školství projednat na začátku. Jedná se o materiál zásadního významu a o jeho předřazení požádala i pí Bláhová z Rodinného centra Parníček.

Paní PaedDr. Bodnárová V., VO ŠSVZaK, členy ZM informovala, že Koncepce školství vznikala v úzké spolupráci s ředitelkami ZŠ i MŠ a že měly možnost připomínkovat i její konečné znění.

Pan Kolman doporučil předřadit bod týkající se dotace na výstavbu parkovacího domu (Bike Tower).

Pan Krumpholc, s ohledem na přítomnost žadatelů, doporučil předřadit bod týkající se žádosti o dlouhodobý pronájem pozemků u Labe.

Ze stejného důvodu bylo doporučeno předřadit body týkající se nákupu nového vozidla pro SDH Lysá n. L. a schválení prodeje a koupě pozemků pro budoucí hasičskou zbrojnici.


Program jednání navržený k hlasování:

1. Dlouhodobý pronájem pozemků u Labe.

2. Předložení žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu dle 24. výzvy MMR „Bike Tower“ (p. Burian).

3. Podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá n. L.“ z Integrovaného regionálního operačního systému, výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém.

4. Schválení prodeje a koupě pozemku p. č. 3908 a 3909, k. ú. Lysá n. L., pro budoucí hasičskou zbrojnici.

5. Koncepce školství Města Lysá n. L. (na ZM 30.03.2016 odloženo).

6. Změna využití dotace poskytnuté z „Programu kultury“ Sonus, o. s., Lysá n. L.

7. Udělení souhlasu s umístěním sídla Spolku QUATTUOR ARTES, z. s., na adrese ZUŠ F. A. Šporka.

8. Žádost o vyřešení bezpečnosti na přechodu pro chodce v ul. Čs. armády.

9. Služební byty – dopis p. Mgr. Elišky, ředitele ZŠ Litol.

10. Vyřizování petic a stížností za rok 2015 a informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

11. Výměna členů ve stavební komisi.

12. Zápis z jednání Výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 14.03.2016.

13. Zápis z Finančního výboru dne 14.03.2016.

14. Zápis z komise pro rodinu, školství a kulturu dne 16.03.2016.

15. Zápis z Komise regenerace MPZ dne 16.03.2016.

16. Zápis komise pro cestovní ruch a sport dne 21.03.2016.

17. Zápis z komise sociální a zdravotní dne 15.02.2016.

18. Výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá n. L. v užívání JSDH.

19. Poskytnutí jednorázové finanční částky pro Klub přátel dechové hudby Lysá n. L.

20. Dotace na provoz, údržbu a rekonstrukce areálů.

21. Opětovná žádost o řešení stávajícího stavu ve věci pozemků p. č. 647/2 a p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně.

22. Žádost o vybudování chodníku v ulici Fuksova.

23. Zveřejnění záměru k bytům v Lysé n. L.

24. Uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé.

25. Uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé (na ZM 30.03.2016 odloženo).

26. Zveřejnění záměru pronájmu prostoru určeného k podnikání v č. p. 1102.

27. Žádost o splátkový kalendář.

28. Schválení zvláštního užívání komunikace ul. Školní náměstí a účelové komunikace před ZŠ J. A. Komenského při konání dopravní kampaně „Had Eda“ a financování umístění přechodného dopravního značení a přesun mobilních květináčů nebo umístění dopravních

4

kuželů z rozpočtu města. (Projednáno za bodem č. 9.)

29. Žádost Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Lysá n. L., o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla na adrese Husovo náměstí 23, Lysá n. L.

30. Dodatek č. 1 na odkup části pozemku p. č. 2673/68, k. ú. Lysá n. L., nepotřebný majetek MO ČR.

31. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – FCC (.A.S.A.) – svoz odpadů.

32. Žádost spol. PAVLIK Trade, s. r. o., o změnu podnájemního vztahu.

33. Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu výlepových ploch.

34. Schválení nového Řádu veřejného pohřebiště, ceníku za pronájem hrobových míst a vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa.

35. Plánovací smlouva č. 1/2016 mezi městem Lysá nad Labem a společností Třetí Sluníčková s.r.o. na výstavbu 17 ks parkovacích stání v ulici Pivovarská.

36. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2015 a schválení účetní uzávěrky za rok 2015, přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2015.

37. Schválení odpisového plánu Města Lysá nad Labem na rok 2016.

38. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Lysá n. L. za rok 2015.

39. Přijetí finančních darů na novoroční ohňostroj 01.01.2016.

40. Zvýšení nájemného za obecní pozemek p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka.

41. Pronájem části obecních pozemků za účelem umístění tří odkládacích schránek České pošty, s. p.

42. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky umístěné na obecním pozemku p. č. 58/4, k. ú. Litol, ul. Na Vysoké mezi.

43. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a následné smlouvy o zřízení VB na kanalizační přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., ul. Raisova.

44. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015253/VB001 na obecní pozemky p. č. 2652/3, 3458/2 a 3753, ul. Komenského a Rybízová.

45. Povolení krátkodobého parkování v ul. Sojovická.

46. Příprava podání grantové žádosti z ESF na komunitní plánování ORP Lysá n. L. pod záštitou „Mikroregionu Polabí“.

47. Úprava termínu 2. kola ve Statutu Programu na podporu kultury města Lysá n. L.

48. Zápis z jednání stavební komise dne 14.03.2016.

49. Zápis z jednání komise soc. a zdravotní dne 21.03.2016.

50. Informativní zpráva – průběh výplaty odměn pro členy výborů a komisí.

51. Vypovězení smlouvy s firmou AD Net, s. r. o., o provozování reklamních laviček (p. Kodeš).

52. Žádost stravovací komise o poskytnutí kompletního znění smluv ke školnímu stravování (p. Ing. Eliška).

53. Zápis z finančního výboru 11.04.2016 (pí Ing. Fialová – bude zaslán dodatečně).


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 20.04.2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

5

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 264

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 20.04.2016.


II. Návrhy k projednání.


Pozn.: Vzhledem k tomu, že počet členů rady města od 04.11.2015 nebyl doplněn na počet 5, předložené body v ní nemohly být projednány, a proto byly předloženy k projednání ZM.


1. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemků u Labe.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Fajmon, p. Nádeníček (žadatel), p. Peltán (žadatel), p. Ing. Eliška, p. starosta, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí Koncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem, konstatuje, že z hlediska Územního plánu Lysá nad Labem lze záměr uskutečnit, schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 12/8 a 12/9, k. ú. Litol, spolku Vibrace, z. s., IČ: 04059328, se sídlem Šafaříkova 69, 289 22 Lysá n. L., za těchto podmínek: doba pronájmu 10 let, cena nájmu 1 Kč za každý pozemek/rok, ukládá odboru SMI vyvěsit záměr na pronájem pozemků p. č. 12/8 a 12/9, k. ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

omluven

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 265

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

Koncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem,


II. k o n s t a t u j e,

že z hlediska Územního plánu Lysá nad Labem lze záměr uskutečnit,


6

III. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 12/8 a 12/9, k. ú. Litol, spolku Vibrace, z. s., IČ: 04059328, se sídlem Šafaříkova 69, 289 22 Lysá n. L., za těchto podmínek: doba pronájmu 10 let, cena nájmu 1 Kč za každý pozemek/rok,


IV. u k l á d á

odboru SMI vyvěsit záměr na pronájem pozemků p. č. 12/8 a 12/9, k. ú. Litol.


Příchod p. Mgr. Kopecký P. v 17:35 hodin (počet členů ZM 14).


2. Předložení žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu dle 24. výzvy MMR na výstavbu samostatného parkovacího systému – Bike Tower.


V diskusi k bodu vystoupili p. Burian, p. starosta, p. Ing. Kváč, p. Kodeš, pí Ing. Fialová, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Otava, p. Ing. Gregor, p. Štros (zástupce firmy Aspira Invest, s. r. o.), p. Bernart (zástupce firmy BIKE PROJECT, s. r. o.), p. Bc. Robeš, p. Ing. Grochol, CSc..


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) uzavření smlouvy o zpracování žádosti o dotaci na výstavbu samostatného parkovacího systému – Bike Tower – dle podmínek 24. výzvy IROP se společností Aspira Invest, s. r. o., IČ: 25797735, se sídlem Železná 33, 293 01 Mladá Boleslav, v částce max. 160.000 Kč bez DPH. Termín předložení zpracované žádosti nejpozději do 02.09.2016. 2) uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace na akci BIKE TOWER se společností BIKEPROJECT, s. r. o., se sídlem Na Morání 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 29007445, dle podmínek 24. výzvy IROP, v částce max. 200.000 Kč bez DPH. Termín předložení PD nejpozději do 02.09.2016. Dále ukládá starostovi města navrhnout finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2017 za podmínky získání dotace na projekt BIKE TOWER.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Usnesení č. 266

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

1) uzavření smlouvy o zpracování žádosti o dotaci na výstavbu samostatného parkovacího systému – Bike Tower – dle podmínek 24. výzvy IROP se společností Aspira Invest, s. r. o., IČ: 25797735, se sídlem Železná 33, 293 01 Mladá Boleslav, v částce max. 160.000 Kč bez DPH. Termín předložení zpracované žádosti nejpozději do 02.09.2016.


7

2) uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace na akci BIKE TOWER se společností BIKEPROJECT, s. r. o., se sídlem Na Morání 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 29007445, dle podmínek 24. výzvy IROP, v částce max. 200.000 Kč bez DPH. Termín předložení PD nejpozději do 02.09.2016.


II. u k l á d á

starostovi města navrhnout finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2017 za podmínky získání dotace na projekt BIKE TOWER.


3. Podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“ z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém.


V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“ z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém a závazek finanční spoluúčasti na projektu v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, 2) uzavření smlouvy o dílo se společností LKA, s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, na zpracování a podání žádosti o dotaci spolu se zpracováním Studie proveditelnosti.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

(p. Burian J. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

mimo

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 267

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“ z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém a závazek finanční spoluúčasti na projektu v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu,

2) uzavření smlouvy o dílo se společností LKA, s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, na zpracování a podání žádosti o dotaci spolu se zpracováním Studie proveditelnosti.8

4. Schválení prodeje a koupě pozemku p. č. 3908 a p. č. 3909, k. ú. Lysá n. L., pro budoucí hasičskou zbrojnici.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kváč, p. Zima J. (zástupce SDH Lysá n. L.), p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) zveřejnění záměru dle zákona o obcích č. 128/2000Sb., § 39, v platném znění, na prodej části pozemku p. č. 3908, k. ú. Lysá n. L., o výměře cca 120 m2 a části pozemku p. č. 3465/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře 248 m2,oba za 1 Kč, vlastníkovi pozemku p. č. 3909, k. ú. Lysá n. L., s tím, že on odprodá stejnou výměru za stejnou cenu z pozemku p. č. 3909 Městu Lysá nad Labem a zachová průjezd do ulice Pivovarská, 2) výkup části pozemku p. č. 3909, výměra dle skutečného geometrického zaměření od Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 268

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) zveřejnění záměru dle zákona o obcích č. 128/2000Sb., § 39, v platném znění, na prodej části pozemku p. č. 3908, k. ú. Lysá n. L., o výměře cca 120 m2 a části pozemku p. č. 3465/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře 248 m2,oba za 1 Kč, vlastníkovi pozemku p. č. 3909, k. ú. Lysá n. L., s tím, že on odprodá stejnou výměru za stejnou cenu z pozemku p. č. 3909 Městu Lysá nad Labem a zachová průjezd do ulice Pivovarská,

2) výkup části pozemku p. č. 3909, výměra dle skutečného geometrického zaměření od Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.


5. Koncepce školství Města Lysá nad Labem zaměřená na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.


V diskusi k bodu vystoupili pí PaedDr. Bodnárová V. (VO ŠSVZaK), p. Burian, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Gregor, pí Chloupková, pí Bláhová (RC Parníček), p. Ing. Eliška, p. starosta, pí Drobná (ZŠ J. A. Komenského), p. Ing. Grochol, CSc., p. Bc. Robeš, pí Ing. Fialová, p. Ing. Kváč.


9

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí Koncepci školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje, ukládá urbanistovi města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu, a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě, posoudit varianty rozšíření školních a předškolních zařízení, obsažené v Koncepci školství Města Lysá nad Labem z hlediska finanční, stavební, časové a dopravní náročnosti, včetně návrhu konkrétních opatření a vlivů na rozpočty města v letech 2017 a 2018. Termín: do ZM 22.06.2016


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 269

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

Koncepci školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.


II. u k l á d á

urbanistovi města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu, a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě, posoudit varianty rozšíření školních a předškolních zařízení, obsažené v Koncepci školství Města Lysá nad Labem z hlediska finanční, stavební, časové a dopravní náročnosti, včetně návrhu konkrétních opatření a vlivů na rozpočty města v letech 2017 a 2018.

Termín: do ZM 22.06.2016


6. Žádost Sonus, o. s., Lysá nad Labem, o změnu využití dotace poskytnuté z „Programu kultury města Lysá nad Labem“.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM schvaluje změnu využití 1/2 dotace poskytnuté o. s. SONUS pro realizaci projektu „Antonín Dvořák a jeho doba“, tj. 10.000 Kč k navýšení dotace poskytnuté městem Lysá nad Labem pro projekt „Pocta Antonínu Dvořákovi“ včetně úpravy veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.

10

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje změnu využití dotace poskytnuté o. s. SONUS pro realizaci projektu „Antonín Dvořák a jeho doba“ k navýšení dotace poskytnuté městem Lysá nad Labem pro projekt „Pocta Antonínu Dvořákovi“ včetně úpravy veřejnoprávní smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 270

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

změnu využití dotace poskytnuté o. s. SONUS pro realizaci projektu „Antonín Dvořák a jeho doba“ k navýšení dotace poskytnuté městem Lysá nad Labem pro projekt „Pocta Antonínu Dvořákovi“ včetně úpravy veřejnoprávní smlouvy.

7. Udělení souhlasu s umístěním sídla Spolku QUATTUOR ARTES, z. s., na adrese ZUŠ F. A. Šporka.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kváč, p. Ing. Eliška, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje umístění sídla Spolku QUATTUOR ARTES, z. s., na adrese ZUŠ F. A. Šporka, Školní náměstí 906, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


11

Usnesení č. 271

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

umístění sídla Spolku QUATTUOR ARTES, z. s., na adrese ZUŠ F. A. Šporka, Školní náměstí 906, Lysá nad Labem.


8. Žádost o vyřešení bezpečnosti na přechodu pro chodce v ulici ČSA.


V diskusi k bodu vystoupili p. Bc. Robeš, p. Ing. Grochol L., CSc., p. Mgr. Fajmon, p. Kodeš, pí Chloupková, pí Ing. Novotná (VO dopravy), p. Ing. Kváč, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost paní Kristýny Kaňkové, ze dne 24.02.2016, o vyřešení bezpečnosti na přechodu pro chodce v ul. Čs. armády.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 272

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

žádost paní Kristýny Kaňkové, ze dne 24.02.2016, o vyřešení bezpečnosti na přechodu pro chodce v ul. Čs. armády,


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje variantu řešení: namátkové nasazení mobilního radaru s obsluhou strážníků MěP, kteří by za součinnosti s Policií ČR častěji měřili tento úsek.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


12

Usnesení č. 272a

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

variantu řešení: namátkové nasazení mobilního radaru s obsluhou strážníků MěP, kteří by za součinnosti s Policií ČR častěji měřili tento úsek.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá starostovi města projednat s KÚ SK možnost umístění středového ostrůvku.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 272b

Zastupitelstvo města


u k l á d á

starostovi města projednat s KÚ SK možnost umístění středového ostrůvku,


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá starostovi města projednat s KÚ SK možnost úsekového měření.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržel se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá tajemníkovi odpovědět paní K. Kaňkové v duchu diskuse na ZM 20.04.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


13

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 272c

Zastupitelstvo města


u k l á d á

tajemníkovi odpovědět paní K. Kaňkové v duchu diskuse na ZM 20.04.2016.


9. Služební byty – byt v ZŠ TGM v Litoli.


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Burian, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kopecký, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

(p. Ing. Eliška mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 273

Zastupitelstvo města


u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.


28. Schválení zvláštního užívání komunikace ul. Školní náměstí a účelové komunikace před ZŠ J. A. Komenského při konání dopravní kampaně „Had Eda“ a financování umístění přechodného dopravního značení a přesun mobilních květináčů nebo umístění dopravních kuželů z rozpočtu města.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem o schválení zvláštního užívání komunikace ul. Školní náměstí a účelové

14

komunikace před ZŠ J. A. Komenského při konání dopravní kampaně „Had Eda“ a financování umístění přechodného dopravního značení a přesun mobilních květináčů nebo umístění dopravních kuželů z rozpočtu města.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 274

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

žádost ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem o schválení zvláštního užívání komunikace ul. Školní náměstí a účelové komunikace před ZŠ J. A. Komenského při konání dopravní kampaně „Had Eda“ a financování umístění přechodného dopravního značení a přesun mobilních květináčů nebo umístění dopravních kuželů z rozpočtu města.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s vydáním rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace ul. Školní náměstí a účelové komunikace před ZŠ J. A. Komenského při konání dopravního experimentu „Had Eda“.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 274a

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace ul. Školní náměstí a účelové komunikace před ZŠ J. A. Komenského při konání dopravního experimentu „Had Eda“.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s financováním přechodného dopravního značení a s přesunem mobilních květináčů nebo s umístěním dopravních kuželů z rozpočtu města.

15

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 274b

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s financováním přechodného dopravního značení a s přesunem mobilních květináčů nebo s umístěním dopravních kuželů z rozpočtu města.


11. Informativní zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2015a informací dle zákona č. 106/1999 Sb.


V diskusi k bodu vystoupil p. tajemník.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o vyřizování petic a stížností a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

Pro


Usnesení č. 275

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřizování petic a stížností a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015.


12. Výměna členů ve stavební komisi za volební stranu „Kulturně!“.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kváč, p. Ing. Grochol, CSc.16

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odvolává z funkce člena stavební komise p. Ing. V. Černohorského, jmenuje členkou stavební komise pí Ing. Petru Hodkovou, Rybízová 1864, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 276

Zastupitelstvo města


I. o d v o l á v á

z funkce člena stavební komise p. Ing. V. Černohorského,


II. j m e n u j e

členkou stavební komise pí Ing. Petru Hodkovou, Rybízová 1864, Lysá n. L.


13. Zápis z Výboru pro obchvat města dne 14.03.2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 14.03.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 277

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 14.03.2016.17

14. Zápis z Finančního výboru dne 14.03.2016.


V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru dne 14.03.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 278

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 14.03.2016.


15. Zápis z komise pro rodinu, školství a kulturu dne 16.03.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání z komise pro rodinu, školství a kulturu dne 16.03.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 279

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání z komise pro rodinu, školství a kulturu dne 16.03.2016.18

16. Zápis z komise regenerace MPZ dne 16.03.2016.


V diskusi k bodu vystoupili pí PaedDr. Bodnárová, p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z komise regenerace MPZ dne 16.03.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Unesení č. 280

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z komise regenerace MPZ dne 16.03.2016.


17. Zápis z komise pro cestovní ruch a sport dne 21.03.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 21.03.2016.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 281

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 21.03.2016.19

18. Zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 15.02.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 15.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 282

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 15.02.2016.


19. Výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá n. L. v užívání JSDH.


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, pí Chloupková, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) zveřejnění záměru na uzavření výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 1518/2 na pozemku p. č. 208/25, pozemek p. č. 3908 (Lysá nad Labem), budova bez č. p. na pozemku 1299, pozemek p. č. 2034/46, pozemek p. č. 2034/16 (Dvorce), budova č. p. 49 na pozemku p. č. st. 1637 a pozemek PK 1447/22. (Byšičky)) pro potřeby SDH. 2) předběžný návrh výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem mezi Městem a SDH Lysá nad Labem a SDH Byšičky.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro20

Usnesení č. 283

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) zveřejnění záměru na uzavření výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá n. L. (budova č. p. 1518/2 na pozemku p. č. 208/25, pozemek p. č. 3908 (Lysá n. L.), budova bez č. p. na pozemku 1299, pozemek p. č. 2034/46, pozemek p. č. 2034/16 (Dvorce), budova č. p. 49 na pozemku p. č. st. 1637 a pozemek PK 1447/22. (Byšičky)) pro potřeby SDH.

2) předběžný návrh výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem mezi Městem a SDH Lysá nad Labem a SDH Byšičky.


20. Poskytnutí jednorázové finanční částky pro Klub přátel dechové hudby Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil pí PaedDr. Bodnárová, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) finanční částku ve výši 138.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem k zakoupení nových prvků ozvučovací aparatury do majetku Klubu přátel dechové hudby Lysá nad Labem z Rezervního fondu města, 2) úpravu rozpočtu – 3. rozpočtové opatření spočívající ve vzniku nové položky „Ozvučovací aparatura“ – 138.000 Kč, ukládá odboru ŠSVZaK uzavřít dohodu s Klubem přátel dechové hudby Lysá n. L., o bezplatném zapůjčování pro aktivity města (10 let v provozuschopném stavu, 4x do roka bezplatné půjčení městu včetně obsluhy).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 284

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) finanční částku ve výši 138.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem k zakoupení nových prvků ozvučovací aparatury do majetku Klubu přátel dechové hudby Lysá nad Labem z Rezervního fondu města,

2) úpravu rozpočtu – 3. rozpočtové opatření spočívající ve vzniku nové položky „Ozvučovací aparatura“ – 138.000 Kč,


II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK uzavřít dohodu s Klubem přátel dechové hudby Lysá n. L., o bezplatném zapůjčování pro aktivity města (10 let v provozuschopném stavu, 4x do roka bezplatné půjčení městu včetně obsluhy).

21

21. Finanční příspěvky na provoz, údržbu a rekonstrukci areálů neziskových organizací v Lysé n. L.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) finanční částky na údržbu, provoz a rekonstrukce areálů, včetně veřejnoprávních smluv s žadateli, takto:

TJ Sokol Lysá nad Labem – 126.000,- Kč, TK Slovan Lysá nad Labem – 126.000,- Kč, VK Lysá nad Labem – 126.000,- Kč, TJ Litol – 91.000,- Kč, Tenisový klub Lysá nad Labem – 59.500,- Kč, Kynologický klub Lysá nad Labem – 21.000,- Kč, Hippodrom Lysá nad Labem – 91.000,- Kč, Junák – Český skaut Lysá nad Labem – 59.500,- Kč.

2) úpravu rozpočtu města Lysá n. L. – 3. rozpočtové opatření, které spočívá ve zrušení položky „Fond rekonstrukce sportovních areálů“ – 700.000 Kč a zařazení výše uvedených položek do výdajové části rozpočtu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 285

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) finanční částky na údržbu, provoz a rekonstrukce areálů, včetně veřejnoprávních smluv s žadateli, takto:

TJ Sokol Lysá nad Labem – 126.000,- Kč, TK Slovan Lysá nad Labem – 126.000,- Kč, VK Lysá nad Labem – 126.000,- Kč, TJ Litol – 91.000,- Kč, Tenisový klub Lysá nad Labem – 59.500,- Kč, Kynologický klub Lysá nad Labem – 21.000,- Kč, Hippodrom Lysá nad Labem – 91.000,- Kč, Junák – Český skaut Lysá nad Labem – 59.500,- Kč.

2) úpravu rozpočtu města Lysá n. L. – 3. rozpočtové opatření, které spočívá ve zrušení položky „Fond rekonstrukce sportovních areálů“ – 700.000 Kč a zařazení výše uvedených položek do výdajové části rozpočtu.


22. Opětovná žádost o řešení stávajícího stavu ve věci pozemků p. č. 647/2 a p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá projednání výkupu pozemků p. č. 647/1, výměra 1.220 m2, druh pozemku orná půda, a p. č. 647/2, výměra 2.892 m2, druh pozemku orná půda, oba k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových, Kupkova 1990, 289 22 Lysá n. L., ukládá projednat výkup pozemků ve výboru pro obchvat a odboru

22

SMI zprávu znovu předložit na ZM 11.05.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 286

Zastupitelstvo města


I. o d k l á d á

projednání výkupu pozemků p. č. 647/1, výměra 1.220 m2, druh pozemku orná půda, a p. č. 647/2, výměra 2.892 m2, druh pozemku orná půda, oba k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových, Kupkova 1990, 289 22 Lysá n. L.,


II. u k l á d á

projednat výkup pozemků ve výboru pro obchvat a odboru SMI zprávu znovu předložit na ZM 11.05.2016.


23. Vybudování chodníku v ul. Fuksova.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. starosta, p. Bc. Robeš, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informace ohledně dopisu s žádostí manželů Jindrových, ukládá odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 287

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

informace ohledně dopisu s žádostí manželů Jindrových,

23

II. u k l á d á

odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.


24. Zveřejnění záměrů k volným bytům v Lysé n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, pí Chloupková.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 1 + 1 v č. p. 47 mimo pořadí pro novou učitelku ZŠ J. A. Komenského, a to pí Havelkovou z Děčína, za nájemné 51 Kč/m2 a s jistotou ve výši 6 násobku podlahové plochy bytu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 288

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 1 + 1 v č. p. 47 mimo pořadí pro novou učitelku ZŠ J. A. Komenského, a to pí Havelkovou z Děčína, za nájemné 51 Kč/m2 a s jistotou ve výši 6 násobku podlahové plochy bytu.


25. Uzavření nájmů k bytům v Milovicích – Mladé.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 7 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 26.380 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 70 Kč/m2,s panem Edmundem Pflégerem, Příčovy 6, 264 01 Sedlčany, 2) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 2 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 16.218 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2,s panem Josefem Duškem, Haškova 666, 734 01 Karviná.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


24


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 289

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 7 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 26.380 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 70 Kč/m2,s panem Edmundem Pflégerem, Příčovy 6, 264 01 Sedlčany,

2) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 2 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 16.218 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2,s panem Josefem Duškem, Haškova 666, 734 01 Karviná.


26. Uzavření nájmů k bytům v Milovicích – Mladé.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta, pí Chloupková.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 9 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 21.330 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2,s paní Ivanou Sanytrákovou, bytem Miroslava Hajného 759, Praha.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 290


Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 9 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 21.330 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2,s paní Ivanou Sanytrákovou, bytem Miroslava Hajného 759, Praha.25

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 34 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 37.680 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 100 Kč/m2,s paní Evou Rafaelovou, bytem Křižíkova 292, Čelákovice.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 290a

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 34 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 37.680 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 100 Kč/m2,s paní Evou Rafaelovou, bytem Křižíkova 292, Čelákovice.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 41 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 18.494 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2,s paní Nadiyaou Novakovou, bytem Mírová 152, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 290b

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 41 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 18.494 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2,s paní Nadiyaou Novakovou, bytem Mírová 152, Lysá n. L.

26

27. Zveřejnění záměru pronájmu prostoru určeného k podnikání v č. p. 1102.


V diskusi k bodu vystoupili p. Kodeš, p. Ing. Eliška, p. Ing. Gregor, pí Chloupková, pí Ing. Fialová, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Fajmon, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informaci o výpovědi nájemní smlouvy z prostor k podnikání v č. p. 1102 od Centra zdraví Milovice, schvaluje zveřejnění záměru na pronájem prostor k podnikání v č. p. 1102, Masarykova, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 291

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o výpovědi nájemní smlouvy z prostor k podnikání v č. p. 1102 od Centra zdraví Milovice,


II. s c h a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem prostor k podnikání v č. p. 1102, Masarykova, Lysá n. L.


28. Žádost o splátkový kalendář.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Kopecký (VO SMI), pí Chloupková.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost p. Antonína Navrátila, nájemníka bytu č. 39 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá, schvaluje splátkový kalendář p. A. Navrátilovi na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 39 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá, ve výši 3.000 Kč/měsíc.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

27

Usnesení č. 292

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost p. Antonína Navrátila, nájemníka bytu č. 39 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá,


II. s c h v a l u j e

splátkový kalendář p. A. Navrátilovi na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 39 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá, ve výši 3.000 Kč/měsíc.


29. Žádost Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Lysá nad Labem, o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla na adrese Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje umístění sídla Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Lysá nad Labem, na adrese Sojovická 268, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 293

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

umístění sídla Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Lysá nad Labem, na adrese Sojovická 268, Lysá nad Labem.


30. Schválení dodatku č. 1 na odkup části pozemku p. č. 2673/68, k. ú. Lysá n. L., – nepotřebný majetek MO ČR.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 157734 4305, ze dne 12.01.2016, ve věci odkupu části pozemku p. č. 2673/68, nově označené GP č. 2921-15/2015 jako pozemek p. č. 2673/98 o výměře 34 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu), k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR, za kupní cenu 12.270 Kč, s tím, že se jedná o zrušení čl. IV týkající se povinnosti schválení smlouvy Ministerstvem financí.

28

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 294

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 157734 4305, ze dne 12.01.2016, ve věci odkupu části pozemku p. č. 2673/68, nově označené GP č. 2921-15/2015 jako pozemek p. č. 2673/98 o výměře 34 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu), k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR, za kupní cenu 12.270 Kč, s tím, že se jedná o zrušení čl. IV týkající se povinnosti schválení smlouvy Ministerstvem financí.


31. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – FCC (.A.S.A.) – svoz odpadů.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. Ing. Gregor, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. S082401612 na zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace komunálního odpadu, pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S082401612 na zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace komunálního odpadu, bere na vědomí změnu obchodního názvu společnosti z .A.S.A., spol. s r. o., na FCC Česká republika, s. r. o.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 295

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. S082401612 na zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace komunálního odpadu,

29

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S082401612 na zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace komunálního odpadu,


III. b e r e n a v ě d o m í

změnu obchodního názvu společnosti z .A.S.A., spol. s r. o., na FCC Česká republika, s. r. o.


32. Žádost společnosti PAVLIK Trade, s. r. o.


V diskusi k bodu vystoupil p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje změnu podnájemního vztahu na provozovnu pizza Fast rychlé občerstvení z pana Romana Groha na pana Daniela Šmerdu (Bělomlýnská 60/4, Praha 9 – Čakovice, IČ: 71537635) za podmínek určených odborem SMI.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 296

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

změnu podnájemního vztahu na provozovnu pizza Fast rychlé občerstvení z pana Romana Groha na pana Daniela Šmerdu (Bělomlýnská 60/4, Praha 9 – Čakovice, IČ: 71537635) za podmínek určených odborem SMI.


33. chválení dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu výlepových ploch.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kopecký (VO SMI), pí Ing. Fialová, pí Chloupková.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá projednání dodatku č. 5. ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch dle návrhu RENGL, s. r. o., ukládá odboru SMI vstoupit v jednání s provozovatelem kina, zda by měl zájem o pronájem městských pozemků, na nichž se nacházejí plakátovací plochy. Termín: do 30.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


30

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 297

Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á

projednání dodatku č. 5. ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch dle návrhu RENGL, s. r. o.,


II. u k l á d á

odboru SMI vstoupit v jednání s provozovatelem kina, zda by měl zájem o pronájem městských pozemků, na nichž se nacházejí plakátovací plochy.

Termín: do 30.06.2016


34. Schválení nového Řádu veřejného pohřebiště, ceníku za pronájem hrobových míst a vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, pí Chloupková, p. starosta, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM schvaluje ponechání ceny za pronájem hrobových hrobových míst a ceny za služby s tím spojené ve stávající výši.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 12 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržel se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o návrhu na vydání nového „Řádu veřejného pohřebiště“, o schválení vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa a nového ceníku za pronájem hrobových míst na hřbitově Města Lysá nad Labem, ukládá odboru SMI předložit zpracovaný materiál k projednání v komisi pro rodinu, školství a kulturu.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.31

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

proti


Usnesení č. 298

Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á

rozhodnutí o návrhu na vydání nového „Řádu veřejného pohřebiště“, o schválení vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa a nového ceníku za pronájem hrobových míst na hřbitově Města Lysá nad Labem,


II. u k l á d á

odboru SMI předložit zpracovaný materiál k projednání v komisi pro rodinu, školství a kulturu.


S ohledem na Jednací řád Zastupitelstva města, ve kterém je uvedeno, že jednání bude ukončeno nejpozději ve 23:00 hodin, jestliže se hlasováním nerozhodne jinak, pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje prodloužení doby jednání ZM o 1 hodinu.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 7 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Body č. 34 – 53 budou v souladu s Jednacím řádem ZM předloženy na nejbližší jednání ZM.


III. Diskuse.


pí Ing. Fialová – mailem požadovala po p. starostovi smlouvu mezi Městem Lysá n. L. a Polabským muzeem Poděbrady, zajímalo ji, jak se rozsáhlá rekonstrukce muzea promítla do smluvních vztahů,

p. starosta – Polabské muzeum Poděbrady bylo požádáno, aby městu poskytlo seznam sbírkových předmětů, který by se zapracoval do nájemní smlouvy, která je připravená. Bohužel do dnešního dne seznam sbírkových předmětů Polabské muzeum Poděbrady městu neposkytlo. V muzeu proto byla provedena inventura městského majetku, ale smlouva dosud uzavřena nebyla. Naposledy toto bylo urgováno před cca 3 týdny.32

p. Kodeš – uvedl, že muzeum v Lysé n. L. navštívil a musí se za něj stydět, při vstupu do objektu chybí popisky dveří, návštěvník absolutně neví, kam má nebo může jít, popisky u výstavních předmětů jsou neúplné, nainstalované televize nefungují, půlka expozice je popsaná anglicky druhá ne, odlepují se tapety, atd., je to ostuda.


pí Ing. Fialová – konstatovala, že se v muzeu byla podívat a je jí smutno z toho, když si vzpomene, jakým způsobem se schvalovalo navýšení finančních prostředků na rekonstrukci a vybavení muzea (4 mi. Kč), co všechno bylo zástupci Polabského muzea Poděbrady naslibováno a skutečnost slibům v žádném případě neodpovídá.


p. Ing. Grochol – pochválil akci Řemeslný jarmark, ale když se řemeslníků ptal, zda vědí, že koncem května budou v Lysé n. L. městské slavnosti, nevěděli o tom. Bylo by dobré, aby na podobných akcích byli vhodnou formou informování návštěvníci ale i prodejci o dalších chystaných akcích ve městě.


pí Chloupková – na úřední desce městského úřadu je zveřejněno výběrové řízení na referenta SMI a referenta – pracovníka vztahů k veřejnosti (tiskového mluvčího), dle jejího názoru město naší velikosti tiskového mluvčího nepotřebuje, a proto se dotázala, zda není vhodný čas toto místo zrušit.


p. Mgr. Fajmon – doporučil, aby pí Chloupková zpracovala návrh (na zrušení místa tiskové mluvčí), o kterém by ZM mohlo hlasovat.


IV. Interpelace.


Pan Ing. Gregor předložil v písemné formě 2 interpelace, které rozeslal v předstihu všem členům ZM.


1. Obrátila se na mne občanka paní Blanka Kiselovičová, bytem: Jedličkova 813 s žádostí, aby město řešilo rekonstrukci chodníků a hlavně úpravu zeleného pásu v Jedličkově ulici na straně rodinných domů. Dle jejího sdělení hlína ze zeleného pásu vlivem kořenů přerostlých stromů již vysoko převýšila obrubníky, některé již nejsou vidět a padá na krajnici silnice. K této hlíně, většinou již prachu se přidává hlína z projíždějící zemědělské techniky, přejíždějící přímo z polí.

Z důvodu nadměrného provozu na této komunikaci, v poslední době i ze zvýšeného průjezdu kamionů, je neustále vířen prach. Navíc kanálové vpusti jsou výše než krajnice silnice, takže se zde drží voda a bláto.

Životní prostředí se v této části ulice podstatně zhoršilo a je pro místní respondenty již značnou zátěží. Nedají se již prakticky otevřít okna k větrání s ohledem na zvířený prach a hluk, i údržba je stále složitější, např. parapety jsou stále plné prachu.

Když se ojediněle čistí silnice, tak se zametá a „sprchuje“ spíše asfalt nikoliv krajnice plná prachu.

Občanům zde bydlícím vadí, že město situaci neřeší a podléhá opět organizaci jako je Lysin, která ve městě již napáchala řadu škod a kvůli ní není např. postavena již dávno II. etapa obchvatu nebo kvůli několika stromům nerealizován tak potřebný nový Domov pro seniory, nemluvě o definitivním řešení stromů v ulici Pivovarské. Ořezávání stromů je sice přínosné, ale hlavní problém naprosto neřeší.

Občané očekávají od města řešení vč. zabezpečení finančních prostředků na výše uvedené úpravy a jsou připraveni předat městu petici. Domnívají se však, že by se dala situace řešit i

33

bez petice. Stanovisko k současné situaci podala paní Kiselovičová i na OSMI přes podatelnu, dne 13.04.2016.


2. Obrátili se na mne obyvatelé ulice Hořejší v Litoli s prosbou o prověření a hlavně řešení dle mého názoru zbytečně dlouhodobé situace, týkající se jednak pokácení již dva roky suchého kmene lípy (přibližně stojící uprostřed ulice), zasahujícího i částečně do vjezdu jednoho z občanů. Požádáno o likvidaci bylo již údajně před cca dvěma lety, když předtím, byla lípa prořezána.

Ve druhém případě na druhé straně ulice v zeleném pásu je vysazeno cca 5 let 5 sakur, přitom mezi dvěma zůstal prostor, kde byla původně vysazena logicky také sakura, která opakovaně zaschla. V pásu zeleně nejsou položeny dle obyvatel žádné sítě, které by mohly narušovat růst. Zdá se to logické, protože osvětlení je na druhé straně, kde je i pahýl lípy. Urgována byla údajně nová výsadba při osobním jednání již několikrát. Pokud by tam byl dodán neuschlý strom, občané by se sami postarali o zalévání, aby se nový strom opravdu ujal.

Žádám nejen o prošetření, proč za tak dlouho nebylo občanům vyhověno, ale pokud to dovolují klimatické podmínky, aby byl strom - nová sakura, zasazen, pokud tomu nic nebrání, co nejdříve a suchý kmen lípy odstraněn. Je škoda, že právě nedávno se v Lysé, ale myslím, že i v Litoli prořezávaly stromy, konkrétně lípy a nevyužilo se toho. Zde je ten pahýl podle mne již zbytečně dosti dlouhou dobu.

Situaci jsem si byl prověřit na místě samém.


Ing. Petr Gregor

zastupitel


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 23:00 hodin ukončil.Zapsala: Šťastná I.

25.04.2016Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Ing. Eliška P. p. Ing. Grochol L., CSc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města34


Vytvořeno 3.10.2022 16:51:56 | přečteno 23x | jiri.virava
load