03. Zápis ZM 02.03.2016

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 02.03.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Kodeš Matěj

pí Ing. Fialová Jitka (odchod ve 20:00 hodin)

p. Krumpholc Jan

pí Chloupková Marcela

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

Omluveni: p. Ing. Eliška Petr

p. Kolman Josef

p. Bc. Robeš Martin

p. Burian Jan

p. Ing. Gregor Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelé se sešli v nadpoloviční většině (10) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se mu omluvilo 5 výše uvedených zastupitelů.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Ing. Grochol L., CSc. Do návrhové komise byli navrženi pí Fischerová R., p. Ing. Kváč D., p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

1

Usnesení č. 135

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Mgr. Fajmona H. a p. Ing. Grochola L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 136

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení pí Fischerová R., p. Ing. Kváč D., p. Mgr. Kopecký P.


K zápisu z minulého jednání ZM neměli ověřovatelé zápisu žádné připomínky. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů k zápisu připomínky. Vzhledem k tomu, že připomínky nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že považuje zápis ze ZM dne 17.02.2016 za ověřený.


Paní Chloupková požádala, aby odpověď na interpelaci p. Buriana z minulého jednání ZM ve věci pronájmu nebytových prostor lékárny v DPS byla zaslána všem zastupitelům a aby informace byla podána od počátku, tj. od zveřejnění podmínek záměru.


Pan Kodeš se dotázal, zda stávající nájemní smlouva platí. Pan starosta odpověděl, že nájemní smlouva podepsaná v minulém roce je platná.


Paní Ing. Fialová se dotázala, zda byla podepsána smlouva na výběr parkovného a zda byla dlužná částka z minulého roku již uhrazena. Pan starosta odpověděl, že smlouva podepsána byla a dluh dosud uhrazen nebyl. Jeho splacení je však smluvně ošetřeno.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. Pod čísly 1 – 29 byly předloženy body, které se neprojednaly na minulém jednání ZM, poté body od jednotlivých odborů. Celkem bylo předloženo 49 bodů. Na stůl zastupitelé obdrželi zápis z jednání KV dne 01.03.2016, který byl navržen projednat v rámci bodu 27 – zápis z jednání KV dne 08.02.2016. Z programu naopak stáhl bod č. 43 – pronájem nebytových prostor v č. p. 5, ul. Jiráskova, Lysá n. L. – Litol, Městské knihovně Lysá n. L., protože se to bude řešit jinou formou (zřizovací listinou a výpůjčkou). Dále doporučil s ohledem na nepřítomnost p. Bc. Robeše stáhnout z dnešního programu body, ke kterým měl připomínky nebo které sám

2

předložil, tzn. bod č. 8 - informativní zprávy „Vypracování právního stanoviska k organizaci a provozování parkování na místních komunikacích a jiném prostranství“, bod č. 24 - informace o plnění úkolů uložených usnesením z bodu č. 43 jednání ZM 16.12.2016 a stanoviska města Lysá n. L. k aktualizaci řešení křižovatky silnic II/272 a II/331 v Litoli pod nadjezdem, a bod č. 25 - návrh na opravy a investice na místních komunikacích v roce 2016 a výhled na roky 2017 – 2018. Odložit doporučil také bod č. 15 - novelizace OZV č. 12/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejného prostranství, bod č. 16 - návrh Směrnice č. 3/2016, Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství, bod č. 37 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – FCC – svoz odpadů, bod č. 2 – Vývoj situace s MS Development a zástavbou v areálu bývalé Fruty, s čímž většina zastupitelů nesouhlasila, a bod č. 3 - jmenování členů komise pro architektonickou soutěž na Husovo náměstí, Lysá n. L.


Paní Ing. Fialová s ohledem na nepřítomnost p. Ing. Eliška doporučila odložit projednání bodu č. 41 – žádosti o vyjádření k využití domu na adrese Jiráskova 5, Lysá n. L. – Litol.


Vzhledem k tomu, že k projednávání tohoto bodu se dostavili nájemníci domu č. p. 5 naopak zastupitel, p. Ing. Kváč, doporučil tento bod předřadit. Dále doporučil ještě předřadit body č. 18 - žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. 36 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, č. 40 - uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé, č. 42 - žádosti o splátkový kalendář. Vyřadit navrhl bod č. 17 – Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ a ústně přednesl návrh na zařazení bodu č. 50 – Solidarita s Kubou. Doporučil vyjádřit solidaritu boje lidu Kuby za svoji svobodu během útoku na kasárna Montana 26.07.1954 pod vedením Fidela Castra, který již déle jak 50 let stojí včele idejí lidu ostrova svobody. Navrhl schválit usnesení – ZM schvaluje vyvěšení kubánské vlajky na Husově náměstí před budovou radnice dne 26.07.2016.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění projednání vývoje situace s MS Development, s. r. o., a zástavbou v areálu bývalé Fruty, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 2).


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění projednání návrhu na jmenování členů komise pro architektonickou soutěž na Husovo náměstí, Lysá n. L., z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 3).
3

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 137

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vypuštění projednání návrhu na jmenování členů komise pro architektonickou soutěž na Husovo náměstí, Lysá n. L., z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 3).


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění projednání informativní zprávy „Vypracování právního stanoviska k organizaci a provozování parkování na místních komunikacích a jiném prostranství“, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 8).


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 138

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vypuštění projednání informativní zprávy „Vypracování právního stanoviska k organizaci a provozování parkování na místních komunikacích a jiném prostranství“, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 8).


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění návrhu na novelizaci OZV č. 12/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejného prostranství, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 15).


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

4

p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 139

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vypuštění projednání návrhu na novelizaci OZV č. 12/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejného prostranství, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 15).


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění projednání návrhu Směrnice č. 3/2016, Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 16).


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 140

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vypuštění projednání návrhu Směrnice č. 3/2016, Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 16).


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění projednání mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 17).


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 5 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

omluven


5

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění projednání informace o plnění úkolů uložených usnesením z bodu č. 43 jednání ZM 16.12.2016 a stanoviska města Lysá n. L. k aktualizaci řešení křižovatky silnic II/272 a II/331v Litoli pod nadjezdem, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 24).

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 141

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vypuštění projednání informace o plnění úkolů uložených usnesením z bodu č. 43 jednání ZM 16.12.2016 a stanoviska města Lysá n. L. k aktualizaci řešení křižovatky silnic II/272 a II/331

v Litoli pod nadjezdem, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 24).


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění projednání návrhu na opravy a investice na místních komunikacích v roce 2016 a výhled na roky 2017 – 2018 z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 25).

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 142

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vypuštění projednání návrhu na opravy a investice na místních komunikacích v roce 2016 a výhled na roky 2017 – 2018 z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 25).


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění projednání Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – FCC – svoz odpadů z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 37).


6

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 143

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

vypuštění projednání Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – FCC – svoz odpadů z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 37).


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje vypuštění projednání využití domu č. p. 5, ul. Jiráskova, Lysá n. L. – Litol, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 42).


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 2 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu p. Ing. Kváče: ZM schvaluje do programu dnešního jednání ZM zařazení bodu č. 50 – Solidarita s Kubou.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 5 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

omluven

7

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje předřazení projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (v pozvánce bod č. 18), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, (v pozvánce bod č. 36), uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé, (v pozvánce bod č. 40), žádosti o vyjádření k využití domu na adrese Jiráskova 5, Lysá n. L. – Litol, (v pozvánce bod č. 41), a žádosti o splátkový kalendář (v pozvánce bod č. 42) po bodu vyhodnocení koncesního řízení na Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá n. L. (v pozvánce bod č. 1).


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 144

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předřazení projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (v pozvánce bod č. 18), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, (v pozvánce bod č. 36), uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé, (v pozvánce bod č. 40), žádosti o vyjádření k využití domu na adrese Jiráskova 5, Lysá n. L. – Litol, (v pozvánce bod č. 41), a žádosti o splátkový kalendář (v pozvánce bod č. 42) po bodu vyhodnocení koncesního řízení na Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá n. L. (v pozvánce bod č. 1).


Program jednání navržený k hlasování:


1. Vyhodnocení koncesního řízení na Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem.

2. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření služebnosti inženýrské sítě.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova.

4. Uzavření nájemních smluv k městským bytům v Milovicích – Mladé.

5. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné a služby s tím spojené.

6. Využití domu č. p. 5, ul. Jiráskova, Lysá n. L. – Litol.

7. Vývoj situace s MS Development a zástavbou v areálu bývalé Fruty.

8. Uzavření kupní smlouvy na pozemek.

9. Návrh smlouvy o dílo – Plošina lékaři č. p. 1032.

8

10. Schválení odpisového plánu pro MŠ Dráček.

11. Udělení vyznamenání Města Lysá nad Labem.

12. Žádost SŽDC o stanovisko dle závěrů koordinační schůzky konané 20.01.2016.

13. Žádost o zpevnění komunikace Za Pávem.

14. Žádost o povolení vjezdu č. p. 15.

15. Zápis ze stravovací komise 25.01.2016.

16. Zápis komise pro cestovní ruch a sport 13.01.2016.

17. Zápis komise – rodina, školství, kultura 03.02.2016.

18. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“.

19. Stažení žádosti o kácení v ulici Na Vysoké mezi a úprava projektové dokumentace.

20. Zápis z jednání stavební komise dne 08.02.2016.

21. Finanční podpora Stanice hendikepovaných živočichů.

22. Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015.

23. Jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR.

24. Zápis z finančního výboru dne 01.02.2016.

25. Zápis z kontrolního výboru dne 08.02.2016 a 01.03.2016.

26. Zápis z 2. zasedání Výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 10.02.2016.

27. Zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky dne 14.02.2016.

28. Schválení konání Řemeslného jarmarku v parku na Náměstí B. Hrozného a přilehlé komunikaci.

29. Rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá n. L. za rok 2015.

30. Posouzení nabídek na zveřejněnou zakázku na obnovu vodorovného značení na místních komunikacích a výběr dodavatele.

31. Schválení kritérií na veřejné zakázky.

32. Prodej části obecního pozemku p. č. 2131/69, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ul. Máchova a Fibichova.

33. Souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 3451/14, k. ú. Lysá n. L., zateplení RD.

34. Žádost společnosti ProtelPro, spol. s r. o., o změnu stanoviska.

35. Žádost OA Lysá nad Labem o povolení umístění klimatizační jednotky na budovu školy.

36. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro mateřské školy.

37. Zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 09.02.2016.

38. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Taekwon-do ITF, odd. Sabom, Stará Lysá.

39. Přijetí daru – schválení darovací smlouvy pro SDH Lysá n. L.

40. Odsouhlasení hodnotících kritérií na služby – projekční práce a stavební práce.

41. Dodávka a renovace tonerů.

Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 02.03.2016.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

9

Usnesení č. 145

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 02.03.2016.


II. Návrhy k projednání.


Pozn.: Vzhledem k tomu, že počet členů rady města od 04.11.2015 nebyl doplněn na počet 5, předložené body v ní nemohly být projednány, a proto byly předloženy k projednání ZM.


1. Vyhodnocení koncesního řízení na Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili: zástupci společnosti, kteří pro město koncesní řízení zajišťovali, pí Ing. Fialová, p. starosta, pí Vlastová – proj. manažer, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Grochol, CSc., p. Kodeš, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí průběh koncesního řízení Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem a doručené nabídky: 1. STAVOKOMPLET, spol. s r. o., se sídlem Kralovická 251, Zápy, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 47052945, 2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, schvaluje uzavření smlouvy se společností STAVOKOMPLET, spol. s r. o., se sídlem Kralovická 251, Zápy, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 47052945.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 146

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

průběh koncesního řízení Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem a doručené nabídky: 1. STAVOKOMPLET, spol. s r. o., se sídlem Kralovická 251, Zápy, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 47052945, 2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665,
10

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy se společností STAVOKOMPLET, spol. s r. o., se sídlem Kralovická 251, Zápy, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 47052945.


2. Žádost KSÚS o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na výstavbu kanalizace Dvorce, katastrální území Lysá n. L., s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21, IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 147

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na výstavbu kanalizace Dvorce, katastrální území Lysá n. L., s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21, IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001.


3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., ulice Poděbradova.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2897/5, ulice Poděbradova, pana Luďka Rubeše, trvale bytem Brigádnická 1573, Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.
11

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 148

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2897/5, ulice Poděbradova, pana Luďka Rubeše, trvale bytem Brigádnická 1573, Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


40. Návrhy na uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé.


V diskusi k bodu vystoupila pí Chloupková.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje a) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1, č. p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.009 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 63 Kč/m2,s panem Martinem Zavřelem, bytem Tyršova 612, Milovice – Mladá,

b) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1, č. p. 611, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.247 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Sylvií Gažikovou, bytem Hradištská 29, Kosmonosy,

c) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 10, č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 24.873 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2,s paní Michaelou Malárovou, bytem Poděbradova 118, Lysá nad Labem,

d) uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43, č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 22.223 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Olgou Haluškovou, bytem Pivovarská 989, Lysá nad Labem,

e) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 48, č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 23.187 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Violou Stojkovou, bytem Zátopkova 659, Milovice.
12

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 149

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

a) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1, č. p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.009 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 63 Kč/m2,s panem Martinem Zavřelem, bytem Tyršova 612, Milovice – Mladá,

b) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1, č. p. 611, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.247 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Sylvií Gažikovou, bytem Hradištská 29, Kosmonosy,

c) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 10, č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 24.873 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2,s paní Michaelou Malárovou, bytem Poděbradova 118, Lysá nad Labem,

d) uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43, č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 22.223 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Olgou Haluškovou, bytem Pivovarská 989, Lysá nad Labem,

e) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 48, č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 23.187 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Violou Stojkovou, bytem Zátopkova 659, Milovice.


5. Žádost o splátkový kalendář.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon, p. Kodeš, p. Ing. Kopecký – VO SMI, pí Fischerová, p. starosta, pí Šťastná – VO VV.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje žádost paní Pavly Lesařové o splátkový kalendář na dlužné nájemné na měsíční splátky ve výši 1.500 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


13

p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven


6. Žádost o vyjádření k využití domu na adrese Jiráskova 5, Lysá n. L. – Litol.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, p. Novotný, nájemník bytu v č. p. 5, pí Chloupková, p. Mgr. Kopecký, pí Fischerová, pí Ing. Fialová, p. starosta, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) žádost nájemníků o zachování stávajících bytových jednotek na adrese Jiráskova 5, Lysá n. L., Litol, 2) zachování stávající ordinace ve výše uvedeném domě.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 150

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) žádost nájemníků o zachování stávajících bytových jednotek na adrese Jiráskova 5, Lysá n. L., Litol,

2) zachování stávající ordinace ve výše uvedeném domě.


7. Vývoj situace s MS development, s. r. o., a zástavbou v areálu bývalé Fruty.


V diskusi k bodu vystoupili: p. starosta, pí Ing. Fialová, p. Mgr. Fajmon, p. Kodeš, p. Ing. Grochol.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) pro další jednání se společností MS development tyto varianty postupu:

Varianta I. - dodatek – úprava stávající smlouvy.

- Pokud nedojde ke slíbené výstavbě, dojde ke zvýšené úhradě kupní ceny, která bude stanovena jako rozdíl mezi částkou stanovenou stávajícím znaleckým posudkem a tržní cenou stanovenou novým znaleckým posudkem.

- Bude stanoveno, že občanská vybavenost (dále jen OV) musí být dokončena dříve než výstavba dalších bytových objektů na pozemcích města.14

Varianta II - modifikace výstavby.

- Město umožní developerovi výstavbu všech bytových objektů na pozemcích města, a to za následujících podmínek:

a) Městu zůstane pozemek pro plánovanou OV.

b) Developer zaplatí navýšenou kupní cenu za zastavěné pozemky (cena stanovená znaleckým posudkem navýšená o částku kompenzující nerealizaci výstavby OV).

c) Výstavba bytových domů bude dokončena do platnosti stávající smlouvy.

Varianta III - smírné ukončení stávající smlouvy.

- Bude zaplacena plná kupní cena za pozemky města, na kterých stojí budovy ve vlastnictví developera formou započtení již zaplacených finančních prostředků.

- Předání projektové dokumentace za 1 Kč.

- Město nebude bránit dokončení budov na pozemku developera.

- Vyklizení pozemku od naváženého materiálu.

- Ukončení nájemní smlouvy na městské pozemky.

2) další pokračování spolupráce s advokátem Mgr. Řiháčkem.

ZM ukládá komisi, schválené pro jednávání s firmou MS development, s. r. o., aby se při vyjednávání řídila stanoviskem finančního výboru z 01.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 151

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) pro další jednání se společností MS development tyto varianty postupu:

Varianta I. - dodatek – úprava stávající smlouvy.

- Pokud nedojde ke slíbené výstavbě, dojde ke zvýšené úhradě kupní ceny, která bude stanovena jako rozdíl mezi částkou stanovenou stávajícím znaleckým posudkem a tržní cenou stanovenou novým znaleckým posudkem.

- Bude stanoveno, že občanská vybavenost (dále jen OV) musí být dokončena dříve než výstavba dalších bytových objektů na pozemcích města.

Varianta II - modifikace výstavby.

- Město umožní developerovi výstavbu všech bytových objektů na pozemcích města, a to za následujících podmínek:

a) Městu zůstane pozemek pro plánovanou OV.

b) Developer zaplatí navýšenou kupní cenu za zastavěné pozemky (cena stanovená znaleckým posudkem navýšená o částku kompenzující nerealizaci výstavby OV).

c) Výstavba bytových domů bude dokončena do platnosti stávající smlouvy.

Varianta III - smírné ukončení stávající smlouvy.

- Bude zaplacena plná kupní cena za pozemky města, na kterých stojí budovy ve vlastnictví

15

developera formou započtení již zaplacených finančních prostředků.

- Předání projektové dokumentace za 1 Kč.

- Město nebude bránit dokončení budov na pozemku developera.

- Vyklizení pozemku od naváženého materiálu.

- Ukončení nájemní smlouvy na městské pozemky.

2) další pokračování spolupráce s advokátem Mgr. Řiháčkem.


II. u k l á d á

komisi, schválené pro jednávání s firmou MS development, s. r. o., aby se při vyjednávání řídila stanoviskem finančního výboru z 01.02.2016.


8. Uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 866/106, 866/107 a 866/110, k. ú. Lysá n. L., od paní Evy Holubové.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní Evou Holubovou, bytem U Nové hospody 897/14, 289 22 Lysá nad Labem, na pozemky s parcelními čísly: 866/106 o výměře 130 m2, orná půda, 866/107 o výměře 119 m2, orná půda, a 866/110 o výměře 129 m2, orná půda, zapsaných jako výlučné vlastnictví na listu vlastnictví č.484 vedeném pro k. ú. Lysá nad Labem (689505), obec Lysá nad Labem, okres Nymburk, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, za celkovou cenu 1 Kč s tím, že poplatníkem z daně z nemovitosti je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 152

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy s paní Evou Holubovou, bytem U Nové hospody 897/14, 289 22 Lysá nad Labem, na pozemky s parcelními čísly: 866/106 o výměře 130 m2, orná půda, 866/107 o výměře 119 m2, orná půda, a 866/110 o výměře 129 m2, orná půda, zapsaných jako výlučné vlastnictví na listu vlastnictví č.484 vedeném pro k. ú. Lysá nad Labem (689505), obec Lysá nad Labem, okres Nymburk, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, za celkovou cenu 1 Kč s tím, že poplatníkem z daně z nemovitosti je kupující.


16

9. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Šikmá schodišťová plošina objektu č. p. 1032“, Husovo nám., Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupila pí Chloupková.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Šikmá schodišťová plošina objektu č. p. 1032“ s firmou MANUS, spol. s r. o., Za drahou 433/2, Prostějov, a s realizací druhé technicky výhodnější varianty v cenové nabídce díla 287.980 Kč vč. DPH.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 153

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na akci „Šikmá schodišťová plošina objektu č. p. 1032“ s firmou MANUS, spol. s r. o., Za drahou 433/2, Prostějov, a s realizací druhé technicky výhodnější varianty v cenové nabídce díla 287.980 Kč vč. DPH.


10. Žádost o schválení odpisového plánu pro MŠ Dráček.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v období roku 2015 pro MŠ Dráček.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven
17

Usnesení č. 154

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v období roku 2015 pro MŠ Dráček.


11. Udělení vyznamenání Města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Ing. Fialová, p. Kodeš, pí Fischerová, p. tajemník.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí udělení medaile „Za věrnost“ strážníkovi Městské policie Lysá nad Labem panu Ing. Petru Moravcovi za 5 let u Městské policie Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 155

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

udělení medaile „Za věrnost“ strážníkovi Městské policie Lysá nad Labem panu Ing. Petru Moravcovi za 5 let u Městské policie Lysá nad Labem,


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM uděluje vyznamenání města čestnou medaili I. třídy panu Bc. Zbyňku Konečnému a panu Bc. Luďku Přibylovi za záchranu lidského života.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven18

Usnesení č. 156

Zastupitelstvo města


u d ě l u j e

vyznamenání města čestnou medaili I. třídy panu Bc. Zbyňku Konečnému a panu Bc. Luďku Přibylovi za záchranu lidského života.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM uděluje vyznamenání města čestnou medaili II. třídy paní Bc. Ditě Korcové za vzornou reprezentaci města, panu Bc. Miroslavu Konečnému za rozvoj požární ochrany ve městě a reprezentaci města, panu Jaroslavu Denemarkovi za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 157

Zastupitelstvo města


u d ě l u j e

vyznamenání města čestnou medaili II. třídy paní Bc. Ditě Korcové za vzornou reprezentaci města, panu Bc. Miroslavu Konečnému za rozvoj požární ochrany ve městě a reprezentaci města, panu Jaroslavu Denemarkovi za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM uděluje vyznamenání města čestnou medaili III. třídy panu Jiřímu Zimovi za rozvoj požární ochrany ve městě, paní Mariole Světlé za dlouholetou práci pro rozvoj kultury ve městě, panu Vladimíru Černohorskému za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven
19

Usnesení č. 158

Zastupitelstvo města


u d ě l u j e

vyznamenání města čestnou medaili III. třídy panu Jiřímu Zimovi za rozvoj požární ochrany ve městě, paní Mariole Světlé za dlouholetou práci pro rozvoj kultury ve městě, panu Vladimíru Černohorskému za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM uděluje vyznamenání města čestnou medaili III. třídy panu Ing. Petru Gregorovi za vzornou reprezentaci města.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 3 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM uděluje vyznamenání města pamětní medaili panu Jindřichu Ziegelheimovi a panu Jiřímu Ziegelheimovi za rozvoj požární ochrany ve městě, paní Bohumíře Černohorské a Jaroslavě Piskáčkové za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě, paní Janě Bäumeltové za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě, paní Haně Lajnerové, paní Ludmile Hlatké a panu Ing. Miloši Dvořákovi za rozvoj kulturního života města.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 159

Zastupitelstvo města


u d ě l u j e

vyznamenání města pamětní medaili panu Jindřichu Ziegelheimovi a panu Jiřímu Ziegelheimovi za rozvoj požární ochrany ve městě, paní Bohumíře Černohorské a Jaroslavě Piskáčkové za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě, paní Janě Bäumeltové za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě, paní Haně Lajnerové, paní Ludmile Hlatké a panu Ing. Miloši Dvořákovi za rozvoj kulturního života města.

20

Odchod pí Ing. Fialové ve 20:00 hodin.


12. Žádost SŽDC o stanovisko dle závěrů koordinační schůzky konané 20.01.2016.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Otava, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí 1)se zrušením přejezdu P 3610 v ev. km 1,524 (u drážního domku) poté, co SŽDC, s. o., zbuduje účelovou komunikaci k nemovitosti dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997, která povede podél žel. trati a bude napojena na místní komunikaci Ke Kovoně, 2) s převedením přejezdu P 2772 ev. km 338,275 do kategorie „pro chodce“ poté, co SŽDC, s. o., vybuduje místní komunikaci, která povede podél tratě na Ústí nad Labem a bude napojena na silnici III. třídy č. 3315 v ulici Ke Karlovu. Komunikace bude splňovat zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. s dodržením ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody ve vztahu k přejezdu P 2773 v ev. km 338,592. 3) se zbudováním 3. ostrovního nástupiště mezi 5 a 7 kolejí a se zbudováním výtahu na 2 a 3 nástupišti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, pro přepravu jízdních kol a kočárků, 4) s vybudováním zastřešení 3. nástupiště ve stejném duchu jako na nástupišti 2. ZM ukládá starostovi města vstoupit v jednání se SŽDC, s. o., ve věci zprovoznění osvětlení přilehlých přednádražních prostor.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 160

Zastupitelstvo města


I. s o u h l a s í

1)se zrušením přejezdu P 3610 v ev. km 1,524 (u drážního domku) poté, co SŽDC, s. o., zbuduje účelovou komunikaci k nemovitosti dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997, která povede podél žel. trati a bude napojena na místní komunikaci Ke Kovoně,

2) s převedením přejezdu P 2772 ev. km 338,275 do kategorie „pro chodce“ poté, co SŽDC, s. o., vybuduje místní komunikaci, která povede podél tratě na Ústí nad Labem a bude napojena na silnici III. třídy č. 3315 v ulici Ke Karlovu. Komunikace bude splňovat zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. s dodržením ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody ve vztahu k přejezdu P 2773 v ev. km 338,592.

3) se zbudováním 3. ostrovního nástupiště mezi 5 a 7 kolejí a se zbudováním výtahu na 2 a 3 nástupišti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, pro přepravu jízdních kol a kočárků,

4) s vybudováním zastřešení 3. nástupiště ve stejném duchu jako na nástupišti 2.21

II. u k l á d á

starostovi města vstoupit v jednání se SŽDC, s. o., ve věci zprovoznění osvětlení přilehlých přednádražních prostor.


13. Žádost o zpevnění komunikace Za Pávem.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon, pí Chloupková, p. Ing. Kváč, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost Bc. Jany Dörflové, majitelky RD v ulici Za Pávem, o provedení zpevnění předmětné komunikace, ukládá 1) odboru SMI zpracovat návrh na provizorní a definitivní řešení úpravy komunikace po vybudování vodovodu a kanalizace vč. finančních nákladů, termín: 30.04.2016, 2) odboru SMI odpovědět pí Bc. Janě Dörflové o navrhovaném řešení ve smyslu diskuse.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 161

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Bc. Jany Dörflové, majitelky RD v ulici Za Pávem, o provedení zpevnění předmětné komunikace,


II. u k l á d á

1) odboru SMI zpracovat návrh na provizorní a definitivní řešení úpravy komunikace po vybudování vodovodu a kanalizace vč. finančních nákladů,

Termín: 30.04.2016

2) odboru SMI odpovědět pí Bc. Janě Dörflové o navrhovaném řešení ve smyslu diskuse.


14. Žádost o povolení vjezdu na pozemek p. č. 318/5, Husovo nám., Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Kopecký – VO SMI.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí ve věci žádosti pí Ing. Halky Marethové, bytem Růžová 595, Lysá n. L., ukládá odboru SMI v souvislosti s povolením dočasného vjezdu na pozemek p. č. 318/5 z pozemku města Lysá n. L., p. č. 3776, předložit návrh dohody s investorem o navrženém řešení, ve kterém budou zohledněny i požadavky TJ Sokol Lysá n. L.22

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 162

Zastupitelstvo města


I. o d k l á d á

rozhodnutí ve věci žádosti pí Ing. Halky Marethové, bytem Růžová 595, Lysá n. L.,


II. u k l á d á

odboru SMI v souvislosti s povolením dočasného vjezdu na pozemek p. č. 318/5 z pozemku města Lysá n. L., p. č. 3776, předložit návrh dohody s investorem o navrženém řešení, ve kterém budou zohledněny i požadavky TJ Sokol Lysá n. L.


15. Zápis z jednání stravovací komise dne 25.01.2016.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč, pí Chloupková, p. tajemník.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání stravovací komise dne 25.01.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 163

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání stravovací komise dne 25.01.2016.
23

16. Zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 13.01.2016.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 13.01.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 164

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 13.01.2016.


17. Zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 03.02.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. tajemník.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 03.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 165

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 03.02.2016.24

18. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, ze dne 20.01.2016, zaslané Občanským sdružením LUNGTA, a schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na Husově náměstí před budovou radnice dne 10.03.2016.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


19. Stažení žádosti o kácení v ulici Na Vysoké mezi a úprava projektové dokumentace.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč, p. starosta, p. Mgr. Kopecký, pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM rozhodlo o námitkách p. Aleše Urbana (provedení 2 vjezdů), p. Jaroslava Matouše (požadavek na 2 parkovací místa před pozemek p. č. 54/45, k. ú. Litol), p. Jaroslava Hofmana (propojení parkovacího stání č. P16 a P17 s jeho vjezdem na pozemek p. č. 61/44, k. ú. Litol, p. Luboše Kuchaře (rozšíření vjezdu z 3,8 m na 5,5 m a přidání 2 parkovacích stání) takto: ZM souhlasí s rozšířením a dalším vybudováním vjezdů podle návrhů žadatelů, pokud je to technicky možné, a na náklady žadatelů. ZM nesouhlasí s rozšířením počtu parkovacích míst. ZM souhlasí s podáním návrhu na zrušení řízení o povolení kácení první části komunikace Na Vysoké mezi (část od ul. Družstevní po č. p. 480) a s rozdělením PD i realizací stavby na etapy tak, že jako první etapa bude projednána a následně i zrealizována druhá část komunikace v ul. Na Vysoké mezi (od ul. Palackého, po cca bytový dům č. p. 480 (parcela číslo 731).


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven
25

20. Zápis z jednání stavební komise dne 08.02.2016.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise dne 08.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 166

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání stavební komise dne 08.02.2016.


21. Finanční podpora provozu Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy ve výši 8.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 167

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy ve výši 8.000 Kč.

26

22. Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč, p. Kodeš, p. Bc. Přibyl – ředitel MěP Lysá n. L., pí Fischerová, p. starosta, p. Mgr. Fajmon, pí Chloupková.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 168

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 169

Zastupitelstvo města


u k l á d á

řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.

27

23. Jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Kodeš, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM pověřuje Ing. Petra Elišku, p. Ing. Luďka Grochola, CSc., a p. Matěje Kodeše oddáváním v matričním obvodu Lysá nad Labem s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství mohou užívat odznak se státním znakem České republiky.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 170

Zastupitelstvo města


p o v ě ř u j e

Ing. Petra Elišku, p. Ing. Luďka Grochola, CSc., a p. Matěje Kodeše oddáváním v matričním obvodu Lysá nad Labem s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství mohou užívat odznak se státním znakem České republiky.


24. Zápis z jednání finančního výboru dne 01.02.2016.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 01.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

28

Usnesení č. 171

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 01.02.2016.


25. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 08.02.2016 a 01.03.2016.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Fischerová, p. starosta, p. Kodeš, p. Ing. Kváč, pí Šťastná – VO VV.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 08.02.2016 a 01.03.2016.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

(p. Mgr. Kopecký mimo jednací místnost)

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

mimo

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


26. Zápis z Výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 10.02.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 10.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Mgr. Kopecký mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

mimo

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


29

Usnesení č. 172

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 10.02.2016.


27. Zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky dne 14.02.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 14.02.2016, a ukládá odboru ŽP vyzvat všechny vlastníky topolů mezi závodištěm a Lysou n. L., aby zabezpečili ošetření a úpravu topolů tak, aby odstranili jejich současný nebezpečný stav.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 173

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 14.02.2016,


II. u k l á d á

odboru ŽP vyzvat všechny vlastníky topolů mezi závodištěm a Lysou n. L., aby zabezpečili ošetření a úpravu topolů tak, aby odstranili jejich současný nebezpečný stav.


28. Schválení konání Řemeslného jarmarku v parku B. Hrozného a přilehlé komunikaci.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, o možnost konání Řemeslného jarmarku v parku B. Hrozného a přilehlé komunikaci, a schvaluje konání Řemeslného jarmarku v parku B. Hrozného a přilehlé komunikaci, ul. Náměstí B. Hrozného, Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, v termínu 16.04.2016, od 08:00 – 18:00 hodin, a souhlasí s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku na Náměstí B. Hrozného, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.


30

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 174

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, o možnost konání Řemeslného jarmarku v parku B. Hrozného a přilehlé komunikaci,


II. s c h v a l u j e

konání Řemeslného jarmarku v parku B. Hrozného a přilehlé komunikaci, ul. Náměstí B. Hrozného, Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, v termínu 16.04.2016, od 08:00 – 18:00 hodin, a souhlasí s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku na Náměstí B. Hrozného, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.


29. Rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem za rok 2015.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod za rok 2015 dle předloženého návrhu v celkové výši 64.345 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven31

Usnesení č. 175

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod za rok 2015 dle předloženého návrhu v celkové výši 64.345 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2016.


30. Posouzení nabídek na zveřejněnou zakázku na obnovu vodorovného značení na místních komunikacích a výběr dodavatele.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na obnovu vodorovného značení na místních komunikacích od firmy: Dopravní značení Kutná Hora, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, a ČNES dopravní stavby, a. s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Dopravní značení Kutná Hora, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, za cenu v maximální výši 90 tis. Kč bez DPH.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 176

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na obnovu vodorovného značení na místních komunikací od firmy: Dopravní značení Kutná Hora, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, a ČNES dopravní stavby, a. s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno,


II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s firmou Dopravní značení Kutná Hora, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, za cenu v maximální výši 90 tis. Kč bez DPH.


31. Žádost o schválení kritérií na veřejné zakázky.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.32

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje kritéria pro vyvěšení veřejných zakázek - 1. Čerpací stanice odpadních vod, 2. Kanalizace Za Pávem, 3. Zkušební Cenomanský vrt prameniště, takto: 1. Cenová nabídka vč. DPH - váha kritéria – 60 %, 2. Doba realizace - váha kritéria – 20 %, 3. Záruka na dílo - váha kritéria – 20 %.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 177

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

kritéria pro vyvěšení veřejných zakázek - 1. Čerpací stanice odpadních vod, 2. Kanalizace Za Pávem, 3. Zkušební Cenomanský vrt prameniště, takto: 1. Cenová nabídka vč. DPH - váha kritéria – 60 %, 2. Doba realizace - váha kritéria – 20 %, 3. Záruka na dílo - váha kritéria – 20 %.


32. Prodej části obecního pozemku p.č. 2131/69 v k.ú. Lysá nad Labem, prodloužení ul. Máchova, Fibichova.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) prodej části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 1.039 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, paní Kateřině Budňákové, Máchova 2057, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 300 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. 2) prodej části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 674 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, panu Markovi Budňákovi, Máchova 2057, 289 22 Lysá nad Labem, a panu Jiřímu Brunovi, Marešova 642/2, 189 00 Praha 9 – Černý Most, do podílového vlastnictví, a to každému ideální ½ pozemku, za částku 800 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující, kteří uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


33


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 178

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) prodej části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 1.039 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, paní Kateřině Budňákové, Máchova 2057, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 300 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

2) prodej části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 674 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, panu Markovi Budňákovi, Máchova 2057, 289 22 Lysá nad Labem, a panu Jiřímu Brunovi, Marešova 642/2, 189 00 Praha 9 – Černý Most, do podílového vlastnictví, a to každému ideální ½ pozemku, za částku 800 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující, kteří uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.


33. Souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 3451/14, k. ú. Lysá nad Labem - zateplení RD č. p. 446, ulice Zámecká.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zateplení fasády nemovitosti č. p. 446, ul. Zámecká, Lysá n. L., v tl. 100 mm.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluvenUsnesení č. 179

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zateplení fasády nemovitosti č. p. 446, ul. Zámecká, Lysá n. L., v tl. 100 mm.


34

34. Žádost spol. ProtelPro, spol. s r. o., o změnu stanoviska.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM povoluje překopání silnice v Komenského ulici se záruční lhůtou 5 let.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM nesouhlasí se změnou stanoviska č. j. SMI/91359/15/Ba, vydaného dne 12.10.2015 Odborem správy majetku a investic Městského úřadu v Lysé nad Labem společnosti ProtelPro, spol. s r. o., pro stavbu „Optické připojení buňky BTA v objektu p. č. 3657, Lysá nad Labem TM_BTA_NYMBURK_NBLYS_OK SAP 11010-055555“, doporučuje žadateli, společnosti ProtelPro, spol. s r. o., v případě technické nemožnosti realizace stavby bez zásahu do povrchu komunikace, zvolit jiné technické řešení, při kterém nebude povrch komunikace stavbou dotčen.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 180

Zastupitelstvo města


I. n e s o u h l a s í

se změnou stanoviska č. j. SMI/91359/15/Ba, vydaného dne 12.10.2015 Odborem správy majetku a investic Městského úřadu v Lysé nad Labem společnosti ProtelPro, spol. s r. o., pro stavbu „Optické připojení buňky BTA v objektu p. č. 3657, Lysá nad Labem TM_BTA_NYMBURK_NBLYS_OK SAP 11010-055555“,

35

II d o p o r u č u j e

žadateli, společnosti ProtelPro, spol. s r. o., v případě technické nemožnosti realizace stavby bez zásahu do povrchu komunikace, zvolit jiné technické řešení, při kterém nebude povrch komunikace stavbou dotčen.


35. Žádost OA Lysá n. L. o povolení umístění klimatizační jednotky na budovu školy.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Kodeš, p, Ing. Kopecký – VO SMI, p. Ing. Kváč, p. Ing. Grochol, CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje Obchodní akademii v Lysé nad Labem umístění venkovní části klimatizační jednotky na vnější plášť budovy pavilonu C areálu škol v Komenského ulici. Instalace zařízení bude provedena na náklady školy.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 181

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

Obchodní akademii v Lysé nad Labem umístění venkovní části klimatizační jednotky na vnější plášť budovy pavilonu C areálu škol v Komenského ulici. Instalace zařízení bude provedena na náklady školy.


36. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro mateřské školy.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2016/2017 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
36

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 182

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2016/2017 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí.


37. Zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 09.02.2016.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč, pí Chloupková, p. Krumpholc, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 09.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 183

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 09.02.2016.


38. Veřejnoprávní sml. o poskytnutí dotace Taekwon-do ITF odd. Sabom, Stará Lysá.


V diskusi k bodu vystoupila pí Chloupková.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Taekwon-do ITF, odd. Sabom, Stará Lysá, ve výši 10 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

37

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 184

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Taekwon-do ITF, odd. Sabom, Stará Lysá, ve výši 10 tis. Kč.


39. Přijetí daru od Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) přijetí finančního daru od spol. Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s., ve výši 70.000 Kč na rozvoj a podporu hasičské činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města, a to na pořízení hasičského vybavení či zařízení, dále přijetí daru 1x Radiostanice Hytera PD 705 AN v hodnotě 13.056 Kč, 1x Sada nástrojů RESCOP-W v hodnotě 2.900 Kč a 1x LED reflektor A20W-3+R v hodnotě 2.280 Kč. 2) uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou společností.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 185

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) přijetí finančního daru od spol. Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s., ve výši 70.000 Kč na rozvoj a podporu hasičské činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města, a to na pořízení hasičského vybavení či zařízení, dále přijetí daru 1x Radiostanice Hytera PD 705 AN v hodnotě 13.056 Kč, 1x Sada nástrojů RESCOP-W v hodnotě 2.900 Kč a 1x LED reflektor A20W-3+R v hodnotě 2.280 Kč,

2) uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou společností.38

40. Odsouhlasení hodnotících kritérií na služby - projekční práce a stavební práce.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM schvaluje 1) jediné hodnotící kritérium na služby – projekční práce u zakázek, jejichž předpokládaná hodnota bude vyšší než 500 tis Kč a nižší než 2.000 tis. Kč, které budou vypsány v roce 2016, a to nejnižší nabídková cena, 2) pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, u kterých předpokládaná hodnota je vyšší než 500 tis. Kč a nižší než 6.000 tis. Kč, které budou vypsány v roce 2016, tato hodnotící kritéria: nabídková cena s DPH - váha kritéria 60 %, záruka na dílo - váha kritéria 20 % a termín dokončení díla - váha kritéria 20 %.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 186

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) jediné hodnotící kritérium na služby – projekční práce u zakázek, jejichž předpokládaná hodnota bude vyšší než 500 tis Kč a nižší než 2.000 tis. Kč, které budou vypsány v roce 2016, a to nejnižší nabídková cena,

2) pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, u kterých předpokládaná hodnota je vyšší než 500 tis. Kč a nižší než 6.000 tis. Kč, které budou vypsány v roce 2016, tato hodnotící kritéria: nabídková cena s DPH - váha kritéria 60 %, záruka na dílo - váha kritéria 20 % a termín dokončení díla - váha kritéria 20 %.


41. Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na „Dodávka a renovace tonerů“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka a renovace tonerů“ od firmy Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, 460 01 Liberec – Staré Město, IČ: 26672472, a Z + M PARTNER, spol. s r. o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935, a schvaluje jako dodavatele tonerů a renovovaných tonerů společnost Z + M Partner, spol. s r. o., Ostrava.

39


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

omluven

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 187

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka a renovace tonerů“ od firmy Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, 460 01 Liberec – Staré Město, IČ: 26672472, a Z + M PARTNER, spol. s r. o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935,


II. s c h v a l u j e

jako dodavatele tonerů a renovovaných tonerů společnost Z + M Partner, spol. s r. o., Ostrava.


III. Diskuse.


p. Ing. Kváč – upozornil, že z Fondu hejtmana Stř. kraje lze podobně jako v minulém roce čerpat do cca 40 tis. Kč na vybavení hřišť, apod.

- uvedl, že ho odbor IT informoval, že dostane nový notebook, ale nechtěl by v něm mít Windows 10,


p. Kodeš – požádal, aby zastupitelé byli o konání mimořádného ZM informování ihned a ne pouze 7 dní předem,

- upozornil, že se nehlasovalo o informačních cedulích (zákaz podomního prodeje a město je monitorováno kamerovým systémem), o kterých se diskutovalo v rámci zprávy o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. Pan starosta odpověděl, že se umístění cedulí musí nejprve projednat se SÚS, s DI Nymburk a odborem dopravy. Musí se také rozhodnout, kam se cedule umístí, zda bude vhodné umístit je pod informační ceduli „Vítá vás město Lysá n. L.“.

- p. Ing. Grochol, CSc., uvedl, že se musí rozhodnout, zda budou umístěny na vnějších hranicích města nebo uvnitř města, v centru u nádraží, apod.


pí Chloupková – se dotázala, zda se plánuje každoroční mytí a zasklívání aut. zastávek,

- požádala o zaslání přehledu pracovníků úřadu, kteří mají upravenou pracovní dobu,

- dotázala se, zda město zase bude mít pracovníky z Úřadu práce na úklid města, odpověděl pan tajemník, že město s Úřadem práce jedná, ale bohužel město nemůže již zaměstnat osvědčené pracovníky, ale musí zaměstnat nové zájemce z řad Úřadu práce, což je velký problém,

- upozornila na velký nepořádek (zarostlý kontejner) při pohledu z nadjezdu vpravo (směr Litol) u kolejí, vpravo od schodů, neví, zda jde o pozemek města,


p. Ing. Kváč – doporučil opět na úklidové práce využít vězně z Jiřic.

40

p. Mgr. Kopecký – upozornil na špatný stav dětského hřiště u PENNY v centru města a na velkou díru v komunikaci v křižovatce ul. Veleslavínova s Mánesova,


p. Mgr. Fajmon – doporučil zvážit opravu dlažby v parku u PENNY v centru města, její stav není dobrý,

- upozornil na tři místa na komunikacích (u nádraží u parkoviště, v Čapkově ul. před vstupem do výstaviště, a v ul. U Nové hospody), kde se po deštích tvoří a zůstávají velké kaluže,


p. starosta – upozornil, že na stránkách města je vyvěšena informace, že budou zahájeny práce na vnitřní přestavbě prostor pošty, které se budou dělat za provozu,

- České dráhy se dohodly s MěK Lysá n. L. na umístění poličky na knihy v čekárně pro cestující,

- s ČD se dohodlo, že kolostavy budou umístěny na zadlážděném prostoru směrem ke koleji na Milovice, kolostavy uhradí město a dráhy přislíbily, že na vlastní náklady zadláždí zbývající přilehlou plochu, aby se tam daly umístit další kolostavy,

- ve věci obchvatu jednal na MMR a má přislíbeno, že se na návrh naší smlouvy podívají, ale preferují, aby zadavatelem prací byl Středočeský kraj, přes který by mělo jít i financování,

- probíhají jednání o rekonstrukci nadjezdu, probíhají projektové práce s tím, že se realizace nového nadjezdu předpokládá 2 roky (2017 – 2018), společně s nadjezdem by se řešila i křižovatka v Litoli, která k němu přiléhá,

- má přislíbeno, že Středočeský kraj dá městu závazné stanovisko, kde by měl stát nový domov pro seniory,

- pozval zastupitele na předávání medailí 04.03.2016,

- uvedl, že kraj slíbil v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací ul. Družstevní, Mírová a Čs. armády zaslat městu písemně požadavky na jednotlivé silnice, které by měly jít za městem.


IV. Interpelace.


Žádná nebyla.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 22:45 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

10.03.2016


Ověřovatelé zápisu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Grochol L., CSc.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města41Vytvořeno 3.10.2022 16:50:38 | přečteno 25x | jiri.virava
load