02. Zápis ZM 17.02.2016

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 17.02.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Ing. Eliška Petr

pí Ing. Fialová Jitka

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef (odchod v 18:00 hodin)

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Burian Jan

p. Ing. Gregor Petr


Omluveni: p. Kodeš Matěj

pí Chloupková Marcela

p. Bc. Robeš Martin

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelé se sešli v nadpoloviční většině (12) a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z jednání se mu omluvili 3 výše uvedení zastupitelé.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Burian J. a p. Ing. Grochol L., CSc. Do návrhové komise byli navrženi pí Ing. Fialová J., p. Krumpholc J., pí Fischerová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 84

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Buriana J. a p. Ing. Grochola L., CSc.

1

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 85

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení pí Ing. Fialová J., p. Krumpholc J., pí Fischerová R.


K zápisu z minulého jednání ZM uplatnil připomínku ověřovatel zápisu, p. Ing. Gregor, který požádal, aby zápis byl doplněn:

1) v bodě č. 1.6 o znění – V diskusi vystoupil Ing. Gregor a požádal o doplnění zápisu – „Je třeba vyhodnotit a zvážit, jak nahradit ztrátu katastrálního území Litol v rámci změny hranic mezi městem Lysá nad Labem a Přerov nad Labem u Labe“,

2) v bodě 1.22 – V diskusi vystoupil Ing. Gregor a požádal o doplnění zápisu „Je potřebné znovu zvážit zařadit do ÚP města původně navrhovanou oblast „Nová Litol“.

Odbor vnitřních věcí k požadavkům uvedl, že je skutečností, že v případě bodu 1.22 Ing. Gregor požadoval zmíněný výrok do zápisu uvést, ale vzhledem k tomu, že zastupitelstvo s tím souhlas nevyjádřilo, zapisovatelka se řídila schváleným jednacím řádem, dle kterého se diskuse v zápise neuvádí.

V případě doplnění bodu č. 1.6 požadavek, aby výše uvedená věta byla uvedena v zápise, Ing. Gregor v průběhu zasedání ZM neuplatnil. Zmiňovaná věta také nebyla pronesena v rámci diskuse k projednávanému bodu, ale až po ukončení hlasování bodu 1.6.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení - zastupitelstvo města schvaluje doplnění zápisu z jednání ZM dne 27.01.2016 takto:

1) za bodem 1.6 bude uvedeno:

Pan Ing. Gregor po ukončení hlasování připomenul, že je třeba vyhodnotit a zvážit, jak nahradit ztrátu katastrálního území Litol v rámci změny hranic mezi městem Lysá nad Labem a Přerov nad Labem u Labe.

2) v bodě1.22 za diskusí bude uvedeno:

Pan Ing. Gregor požádal, aby v zápise bylo uvedeno, že je potřebné znovu zvážit zařadit do ÚP města původně navrhovanou oblast „Nová Litol“.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


2


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 86

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

doplnění zápisu z jednání ZM dne 27.01.2016 takto:

1) za bodem 1.6 bude uvedeno:

Pan Ing. Gregor po ukončení hlasování připomenul, že je třeba vyhodnotit a zvážit, jak nahradit ztrátu katastrálního území Litol v rámci změny hranic mezi městem Lysá nad Labem a Přerov nad Labem u Labe.

2) v bodě1.22 za diskusí bude uvedeno:

Pan Ing. Gregor požádal, aby v zápise bylo uvedeno, že je potřebné znovu zvážit zařadit do ÚP města původně navrhovanou oblast „Nová Litol“.


Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů k zápisu připomínky. Vzhledem k tomu, že připomínky nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání a na pana tajemníka nebyly vzneseny žádné dotazy.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, který byl sestaven postupně podle materiálů z jednotlivých odborů. Celkem odbory předložily k projednání 62 bodů. Z programu byl stažen bod č. 42.-5. odboru ŠSVZaK. Zápis z komise pro cestovní ruch, ze dne 08.12.2015, byl již projednán na ZM v prosinci 2015. Dále byly předloženy dva body p. Bc. Robeše – Informace o plnění úkolů uložených usnesení z bodu č. 43 ZM dne 16.12.2015 a stanovisko Města Lysá n. L. k aktualizaci řešení křižovatky silnic II/272 a II/331 v Litoli pod nadjezdem (bod č. 63) a Opravy a investice na místních komunikacích v roce 2016 a výhled na roky 2017 – 2018 (bod č. 64).

Pí Ing. Fialová předložila zápis z finančního výboru dne 01.02.2016 (bod č. 65) a pí Fischerová zápis z kontrolního výboru dne 08.02.2016 (bod č. 66).

Dodatečně byl zastupitelům zaslán – návrh na rozdělení dotací z „Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem“ – předkladatel p. Krumpholc, zápis z jednání pro obchvat města Lysá n. L. - předkladatel p. Mgr. Fajmon a dnes na stůl byl předložen zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky dne 14.02.2016 – předkladatel p. Koštíř.

Doporučil spojit body týkající se výkupu pozemků pod zamýšlenou stavbou II. etapy obchvatu a návrhy na pronájmy bytů. Zastupitelé souhlasili pouze se společným projednáváním návrhů na pronájmy bytů.

Pan starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva rozšíření či návrh na předřazení nějakého bodu.

Paní Ing. Fialová doporučila předřadit projednávání užívání služebního bytu v ZŠ T. G. Masaryka v Litoli.


3

Pan Ing. Kváč navrhl předřadit návrh na 2. rozpočtové opatření a vyřadit bod týkající se vyvěšení tibetské vlajky.

Paní Fischerová uvedla, že na 18:00 hodinu by se měli dostavit občané, kteří požadují navrácení předkupního práva nájemců do nájemních smluv na městské byty v Milovicích – Mladé, požádala proto, aby bod byl po jejich příchodu projednán. Zároveň požádala o předřazení návrhu zadání na Změnu č. 1 ÚP Lysá n. L.

Pan Krumpholc požádal o předřazení návrhu na rozdělení dotací na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let.

Pan Burian doporučil projednat zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 02.02.2016 před přednostním projednáním žádosti o vyřešení havarijního stavu 10 ks topolů v Komenského ulici.

Pan Ing. Gregor navrhl spojit projednávání studie využitelnosti č. p. 13, ul. Nám. B. Hrozného a stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů v majetku města. Dále informoval, že po 18:00 hodině se na jednání ZM dostaví občané z ul. 28. října, kteří by se chtěli vyjádřit k předložené stížnosti na dopravní situaci a stavu ulice. Doporučil, aby po jejich příchodu byl tento bod projednán přednostně.

Paní ředitelka ZUŠ F. A. Šporka, Lysá n. L., požádala o předřazení žádosti o schválení dohody o úhradě nákladů ZUŠ.

Z řad občanů byl vznesen požadavek na předřazení žádosti o schválení zpracování pravidel pro užívání společenské místnosti v DPS, návrhu na prodej stavebních pozemků a zasíťování nově vzniklé lokality k výstavbě RD Lysá n. L. Hrabanov severozápad a stížnosti na nevyhovující situaci u domu č. p. 1072.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu p. Ing. Kváče: ZM vyřazuje z programu jednání ZM návrh na připojení se k mezinárodní kampani – „Vlajka pro Tibet“.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 5 hlasy

zdržel se: 2 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

omluven


Program jednání navržený k hlasování:


1. Úprava rozpočtu města pro r. 2016 – 2. rozpočtové opatření.

Předkládá finanční odbor.


2. IZ k nájemní smlouvě o užívání sl. bytu v ZŠ T. G. Masaryka, Litol.

3. Žádost o schválení zpracování pravidel pro využívání společenské místnosti v DPS.

Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.


4. Prodej stavebních pozemků a zasíťování nově vzniklé lokality k výstavbě RD Lysá nad Labem Hrabanov severozápad.


4

5. Stížnost na nevyhovující situaci u domu č. p. 1072.

Předkládá odbor správy majetku města a investic.


6. Určení zastupitele a seznámení s návrhem zadání na Změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L.

Předkládá stavební úřad.


7. Rozdělení dotací z „Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem“.


8. Žádosti o úpravu nájemní smlouvy k bytu

Předkládá odbor správy majetku města a investic.


9. Návrh Dohody mezi městem Lysá n. L. a Milovice – ZUŠ.

Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.


10. Výkup části pozemku p. č. PK 3430/2, výměra 6 m2, k. ú. Lysá n. L., a pozemků p. č. 33/11, výměra 1 m2, a p. č. 33/26, výměra 183 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

11. Opětovný návrh na výkup pozemku p. č. 35/, výměra 4.607 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

12. Opětovný návrh na výkup pozemku p. č. 40/11, výměra 2.103 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa

13. Výkup části pozemku p. č. PK 2690/4, výměra 121 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

14. Výkup části pozemku p. č. 43/18, výměra 748 m2,k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

15. Stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 04.02.2016.

16. Zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 02.02.2016.

17. Podání žádosti o kácení 14 ks topolů u fotbalového hřiště v Litoli.

18. Opětovný návrh na výkup pozemků p. č. PK 855, 854, 855, všechny v k. ú. Lysá n. L., a pozemků p. č. 332/47, 336/10, 283/10, všechny v k. ú. Litol, a podílu pozemků p. č. PK 861/3 a PK 864/1, oba k. ú. Lysá n. L.

19. Zvýšení nájemného za obecní pozemek p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka.

20. Zveřejnění pronájmu obecních pozemků p. č. PK 696, PK 693/2, PK 697/1 a PK 697/2, k. ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

21. Zachování vjezdu do objektu vodárny z ulice Za Pávem a návrh na výkup pozemku p. č. 2880/1, k. ú. Lysá n. L., vjezd do objektu vodárny z ulice K Vodárně.

22. Řešení stávajícího stavu ve věci pozemků p. č. 647/2 a 647/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně.

23. Informativní zpráva ke studii využitelnosti č. p. 13, Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L.

24. Stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů v majetku města.

25. Vyřešení havarijního stavu 10 ks topolů v Komenského ulici.

26. Schválení plánovaných zásahů v městské zeleni.

27. Schválení a podpis Dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce Nymburk na roky 2010 – 2019, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

28. Žádost o možnost konání akce na pozemku města.

5

29. Žádost na zpevnění příjezdové cesty k domům č. p. 522 a 521.

30. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 47 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

31. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 40 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá.

32. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 42 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

33. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10 v č. p. 609, Tyršova ul., Milovice – Mladá.

34. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6007554/ 001 na obecní pozemek p. č. 50/10 – ul. Vrchlického, k. ú. Litol.

35. Žádost ZZS Středočeského kraje o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory a výstavbu garáže.

36. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Obměna veřejného osvětlení“ z fondu programu EFEKT u MPO pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 15% z celkových nákladů projektu“.

37. Žádost SUDOP Praha, a. s., o souhlas s provedením stavby, vstupem na pozemky, provedením kopané sondy, s umístěním stavby a s trvalým vynětím nemovitosti z ZPF.

38. Žádost SŽDC o stanovisko dle závěrů koordinační schůzky konané 20.01.2016.

39. Stížnost na dopravní situaci a stav ulice 28. října (projednáno za bodem č. 8).

40. Vývoj situace s MS Development a zástavbou v areálu bývalé Fruty.

41. Žádost o zpevnění komunikace Za Pávem.

42. Žádost o povolení vjezdu č. p. 15.

43. Návrh smlouvy o dílo – Plošina lékaři č. p. 1032.

Předkládá odbor správy majetku města a investic.


44. Zápis ze stravovací komise 25.01.2016.

45. Schválení odpisového plánu pro MŠ Dráček.

46. Zápis komise pro cestovní ruch a sport 13.01.2016.

47. Zápis komise – rodina, školství, kultura 03.02.2016.

Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.


48. Výběr pojišťovny na pojištění majetku a odpovědnosti města do 31.12.2016 (projednáno za bodem č. 37).

Předkládá finanční odbor.


49. Udělení vyznamenání Města Lysá nad Labem.

50. Novelizace OZV č. 12/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejného prostranství.

51. Směrnice č. 3/2016 - Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství.

52. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“.

53. Vyhodnocení koncesního řízení na Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem

54. Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření služebnosti inženýrské sítě.

55. Informativní zpráva ke studii využitelnosti č. p. 13, Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L.

56. Stažení žádosti o kácení v ulici Na Vysoké mezi a úprava projektové dokumentace.

57. Návrh členů komise pro architektonickou soutěž na Husovo náměstí, Lysá n. L.

58. Uzavření kupní smlouvy na pozemek.

Předkládá kancelář městského úřadu.


59. Zápis z jednání stavební komise dne 08.02.2016

Předkládá stavební úřad.

6

60. Finanční podpora Stanice hendikepovaných živočichů.

Předkládá odbor životního prostředí.


61. Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015.

Předkládá městská policie.


62. Jmenování oddávajících a užívání odznaku se státním znakem ČR.

Předkládá odbor vnitřních věcí.


63. Informace o plnění úkolů uložených usn. z bodu č. 43 ZM 16.12.2016 a stanovisko Města Lysá n. L. k aktualizaci řešení křižovatky silnic II/272 a II/331 v Litoli pod nadjezdem.

64. Opravy a investice na místních komunikacích v roce 2016 a výhled na roky 2017 – 2018.

Předkládá p. Bc. Robeš.


65. Zápis z finančního výboru dne 01.02.2016.

Předkládá pí Ing. Fialová.


66. Zápis z kontrolního výboru dne 08.02.2016.

Předkládá pí Fischerová.


67. Zápis ze zasedání výboru pro obchvat města dne 10.02.2016.

Předkládá p. Mgr. Fajmon.


68. Zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky dne 14.02.2016.

Předkládá p. Koštíř.


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 17.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 87

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 27.01.2016.


II. Návrhy k projednání.


Pozn.: Vzhledem k tomu, že počet členů rady města od 04.11.2015 nebyl doplněn na počet 5, předložené body v ní nemohly být projednány, a proto byly předloženy k projednání ZM.

7

1. Úprava rozpočtu města r. 2016 – 2. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, pí Ing. Fialová, p. starosta, p. Burian, p. Bc. Přibyl, ředitel MěP.


Paní Ing. Fialová požádala o hlasování úpravy rozpočtu města r. 2016 po jednotlivých položkách.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje hlasování úpravy rozpočtu města r. 2016 po jednotlivých položkách.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 7 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu města r. 2016 – 2. rozpočtové opatření.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven

Pozn. k hlasování: p. Ing. Eliška a pí Ing. Fialová hlasovali proti 2. rozpočtovému opatření jako celku.


Usnesení č. 88

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města r. 2016 – 2. rozpočtové opatření.


Pan Ing. Eliška a pí Ing. Fialová požádali, aby do zápisu u usnesení bylo uvedeno, že oni hlasovali proti 2. rozpočtovému opatření jako celku.8

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s tím, aby v zápise z jednání ZM dne 17.02.2016 bylo u hlasování k úpravě rozpočtu města r. 2016 – 2. rozpočtové opatření uvedeno, že p. Ing. Eliška a pí Ing. Fialová hlasovali proti 2. rozpočtovému opatření jako celku.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 89

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s tím, aby v zápise z jednání ZM dne 17.02.2016 bylo u hlasování k úpravě rozpočtu města r. 2016 – 2. rozpočtové opatření uvedeno, že p. Ing. Eliška a pí Ing. Fialová hlasovali proti 2. rozpočtovému opatření jako celku.


2. Informativní zpráva k nájemní smlouvě o užívání služebního bytu v ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 160, Lysá n. L. – Litol.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Ing. Fialová, p. Mgr. Eliška, ředitel ZŠ T. G. Masaryka, Litol, p. starosta, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Ing. Eliška.


V 18:00 hodin odchod p. Kolman. Počet členů ZM poklesl na 11.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu k nájemní smlouvě o užívání služebního bytu v ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 160, Lysá n. L. – Litol.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

(p. Ing. Eliška a pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven
9

3. ­Žádost o schválení zpracování pravidel pro užívání společenské místnosti v DPS.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, p. Vítek (zást. Klubu důchodců), pí Ing. Fialová, p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, pí Chmelová (zást. Klubu důchodců).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí materiál p. Ing. Elišky P. a MVDr. Kořínka J. k širšímu využití společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou, a ukládá odboru ŠSVZaK zajistit společné jednání všech dotčených stran za účelem širšího využití společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou a předložit návrh na společné využití těchto prostor. Termín: 30.03.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 90

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

materiál p. Ing. Elišky P. a MVDr. Kořínka J. k širšímu využití společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou,


II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK zajistit společné jednání všech dotčených stran za účelem širšího využití společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou a předložit návrh na společné využití těchto prostor do ZM.

Termín: 30.03.2016


4. Prodej stavebních pozemků a zasíťování nově vzniklé lokality k výstavbě RD Lysá nad Labem Hrabanov severozápad.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Ing. Fialová, p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor, p. Birhanzl – z řad občanů, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informaci ohledně nové lokality určené k zástavbě RD Lysá nad Labem – Hrabanov severozápad ve věci možnosti prodeje obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou, a ukládá předsedovi výboru pro obchvat města a předsedkyni finančního výboru svolat ve výše uvedené věci společné jednání výborů a starosty města na 14.03.2016 od 18:00 hodin.10


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 91

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

informaci ohledně nové lokality určené k zástavbě RD Lysá nad Labem – Hrabanov severozápad ve věci možnosti prodeje obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou,


II. u k l á d á

předsedovi výboru pro obchvat města a předsedkyni finančního výboru svolat ve výše uvedené věci společné jednání výborů a starosty města na 14.03.2016 od 18:00 hodin.


5. Stížnost na nevyhovující situaci u domu č. p. 1072.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Sláma, z řad občanů, p. Ing. Eliška, p. tajemník, p. Ing. Kváč, pí Slámová, z řad občanů, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí stížnost pana Gumana na situaci u domu, a ukládá odboru SMI připravit návrh řešení chodníků a veřejné zeleně v ul. Vojanova. Termín: 30.04.2016.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 92

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

stížnost pana Gumana na situaci u domu,


11

II. u k l á d á

odboru SMI připravit návrh řešení chodníků a veřejné zeleně v ul. Vojanova.

Termín: 30.04.2016


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Elišky na usnesení – ZM ukládá odboru SMI oslovit v záležitosti veřejné zeleně v ul. Vojanova spolky pro ochranu přírody působící v Lysé n. L. Termín: 30.04.2016.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 93

Zastupitelstvo města


u k l á d á

odboru SMI oslovit v záležitosti veřejné zeleně v ul. Vojanova spolky pro ochranu přírody působící v Lysé n. L.

Termín: 30.04.2016


6. Určení zastupitele a seznámení s návrhem zadání na Změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Fischerová, p. Šrajer, z řad občanů, pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ, p. starosta, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM určuje p. Ing. Grochola L., CSc., zastupitele města, ke spolupráci se SÚ MěÚ Lysá n. L. ve věci projednávání Změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem, bere na vědomí návrh zadání na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L., ukládá SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


12

Usnesení č. 94

Zastupitelstvo města


I. u r č u j e

p. Ing. Grochola L., CSc., zastupitele města, ke spolupráci se SÚ MěÚ Lysá n. L. ve věci projednávání Změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem,


II. b e r e n a v ě d o m í

návrh zadání na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L.,

III. u k l á d á

SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L..


7. Rozdělení dotací z „Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem“.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kváč, p. Krumpholc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 95

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací.


Pan tajemník požádal o doplnění usnesení ZM č. 29 a 30, z minulého jednání, kdy bylo schváleno rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá n. L. a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá n. L. na r. 2016, ale v usnesení nebylo uvedeno, že byly schváleny i veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotací.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.13

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje doplnění usnesení ZM č. 29 a č. 30, ze dne 27.01.2016, o text „…včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací“.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 96

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

doplnění usnesení ZM č. 29 a č. 30, ze dne 27.01.2016, o text „…včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací“.


8. Žádosti o úpravu nájemní smlouvy k bytu.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Fischerová, p. Ing. Eliška, 2 nájemníci městský bytů v Milovicích – Mladé, p. Ing. Grochol, CSc., p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje žádost paní Heleny Zápalové a dalších nájemníků městských bytů v Milovicích – Mladé o vrácení bodu, týkajícího se odprodeje bytu stávajícímu nájemci v případě prodeje do osobního vlastnictví, do nájemní smlouvy, ukládá odboru SMI zajistit do roku 2017 do všech nájemních smluv na městské byty v Milovicích - Mladé doplnění možnosti předkupního práva na byt pro nájemníka.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 97

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

žádost paní Heleny Zápalové a dalších nájemníků městských bytů v Milovicích – Mladé o vrácení bodu, týkajícího se odprodeje bytu stávajícímu nájemci v případě prodeje do osobního

14

vlastnictví, do nájemní smlouvy,


II. u k l á d á

odboru SMI zajistit do roku 2017 do všech nájemních smluv na městské byty v Milovicích - Mladé doplnění možnosti předkupního práva na byt pro nájemníka.


39. Stížnost na dopravní situaci a stav ulice 28. října.


S ohledem na příchod obyvatel z výše uvedené ulice byl tento bod, v souladu s požadavkem p. Ing. Gregora v úvodu jednání, projednán přednostně.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Gregor, p. starosta, p. Mgr. Fajmon, občan z ul. 28. října, p. Bc. Přibyl, ředitel MěP.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí požadavky obyvatel ulice 28. října na vědomí, ukládá starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do této lokality.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 98

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

požadavky obyvatel ulice 28. října na vědomí,


II. u k l á d á

starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do této lokality.


9. Žádost o schválení Dohody o úhradě nákladů ZUŠ.


V diskusi k bodu vystoupil: p. Ing. Eliška, pí Mgr. Blažková, ředitelka ZUŠ F. A. Šporka, Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje dohodu o úhradě nákladů mezi Městem Lysá nad Labem a Městem Milovice o úhradě veškerých provozních nákladů pobočky Základní umělecké školy Františka Antonína Šporka v Milovicích, na adrese nám. 30. června 507.


15

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 99

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

dohodu o úhradě nákladů mezi Městem Lysá nad Labem a Městem Milovice o úhradě veškerých provozních nákladů pobočky Základní umělecké školy Františka Antonína Šporka v Milovicích, na adrese nám. 30. června 507.


10. Výkup části pozemku p. č. PK 3430/2, výměra 6 m2, k. ú. Lysá n. L., a pozemků p. č. 33/11, výměra 1 m2, a p. č. 33/26, výměra 183 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM revokuje své usnesení č. II/11, ze dne 04.11.2015, a schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3430/2, k. ú. Lysá n. L., a pozemků p. č. 33/11 a p. č. 33/26, k. ú. Litol, výměry dle skutečného geometrického zaměření, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Josefa Jarolíma, Boženy Němcové 262/20, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2 a zbytku pozemku p. č. 33/11, k. ú. Litol, za částku 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemků p. č. PK 3430/2, výměra 1.327 m2, PK 557/1 o výměře 97 m2, k. ú. Lysá n. L., a pozemku p. č. 35/3 o výměře 1.113 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Litol, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
16


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 100

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení č. II/11, ze dne 04.11.2015,


II. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3430/2, k. ú. Lysá n. L., a pozemků p. č. 33/11 a p. č. 33/26, k. ú. Litol, výměry dle skutečného geometrického zaměření, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Josefa Jarolíma, Boženy Němcové 262/20, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2 a zbytku pozemku p. č. 33/11, k. ú. Litol, za částku 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemků p. č. PK 3430/2, výměra 1.327 m2, PK 557/1 o výměře 97 m2, k. ú. Lysá n. L., a pozemku p. č. 35/3 o výměře 1.113 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Litol, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


11. Opětovný návrh na výkup pozemku p. č. 35/1, výměra 4.607 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM revokuje své usnesení č. II/15, ze dne 09.09.2015, a schvaluje výkup části pozemku p. č. 35/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Jiřího Tržického, 20 Barina Cres, Emu Plains 2750 NSW, Austrálie, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 35/1 o výměře 2.491 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. panu Davidovi Herdicsovi, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
17

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 101

Zastupitelstvo města


I. r e v o k u j e

své usnesení č. II/15, ze dne 09.09.2015,


II. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 35/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Jiřího Tržického, 20 Barina Cres, Emu Plains 2750 NSW, Austrálie, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 35/1 o výměře 2.491 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. panu Davidovi Herdicsovi, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


12. Opětovný návrh na výkup pozemku p. č. 40/11, výměra 2.103 m2, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon, pí Fischerová, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí dopis od pí Mgr. Marie Hronové, ze dne 12.10.2015, ve věci výkupu pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa, revokuje své usnesení č. II/14, ze dne 09.09.2015, schvaluje 1) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Mgr. Marie Hronové, bytem Julia Mařáka 1188, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

2) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, zbylá část pozemku, která nebude zastavěná stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. Marie Hronové, bytem Julia Mařáka 1188, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 20 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí

18

nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 102

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

dopis od pí Mgr. Marie Hronové, ze dne 12.10.2015, ve věci výkupu pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa,


II. r e v o k u j e

své usnesení č. II/14, ze dne 09.09.2015,


III. s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Mgr. Marie Hronové, bytem Julia Mařáka 1188, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

2) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, zbylá část pozemku, která nebude zastavěná stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. Marie Hronové, bytem Julia Mařáka 1188, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 20 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.


13. Výkup části pozemku p. č. PK 2690/4, výměra 121 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2690/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pí Šárky Betkové, Slepá 550, Mladá, 289 24 Milovice, podíl 1/6, p. Vladimíra Nováka, Školní náměstí 708/4, 289 22 Lysá n. L., podíl 2/3, a pí Vladislavy Růžičkové, Sportovní 601, Mladá, 289 23 Milovice, podíl 1/6, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který

19

uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2690/4 o výměře 293 m2,k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. panu Miloslavu Pýchovi, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 103

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 2690/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pí Šárky Betkové, Slepá 550, Mladá, 289 24 Milovice, podíl 1/6, p. Vladimíra Nováka, Školní náměstí 708/4, 289 22 Lysá n. L., podíl 2/3, a pí Vladislavy Růžičkové, Sportovní 601, Mladá, 289 23 Milovice, podíl 1/6, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2690/4 o výměře 293 m2,k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. panu Miloslavu Pýchovi, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


14. Výkup části pozemku p. č. 43/18 o výměře 748 m2,k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 43/18, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Marie Hilgartnerové, Cementářské sídliště 1317, 753 01 Hranice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na

20

dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/18 o výměře 286 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Litol, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 104

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. 43/18, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Marie Hilgartnerové, Cementářské sídliště 1317, 753 01 Hranice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí

nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/18 o výměře 286 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Litol, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


15. Stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 04.02.2016.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Burian, p. starosta, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 04.02.2016, ukládá p. starostovi zaslat vlastníkům pozemků v trase výstavby II. etapy obchvatu, kteří dosud na nabídku města nereagovali, opakovanou nabídku na odkoupení jejich pozemků.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

21

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 105

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 04.02.2016,


II. u k l á d á

p. starostovi zaslat vlastníkům pozemků v trase výstavby II. etapy obchvatu, kteří dosud na nabídku města nereagovali, opakovanou nabídku na odkoupení jejich pozemků.


16. Zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 02.02.2016.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 02.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 106

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 02.02.2016.


17. Podání žádosti o kácení 14 ks topolů u fotbalového hřiště v Litoli.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč, p. Borecký, jednatel TJ Litol, pí Ing. Fialová, p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) podání žádosti o kácení 14 ks topolů u fotbalového hřiště v Litoli. Termín. do 25.02.2016. 2) s ohledem na bezpečnost osob provedení radikálního řezu výše uvedených topolů v případě, že nedojde k povolení kácení do začátku vegetačního klidu v r. 2016.

22

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 107

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) podání žádosti o kácení 14 ks topolů u fotbalového hřiště v Litoli,

Termín: do 25.02.2016

2) s ohledem na bezpečnost osob provedení radikálního řezu výše uvedených topolů v případě, že nedojde k povolení kácení do začátku vegetačního klidu v r. 2016.


18. Opětovný návrh na výkup pozemků p. č. PK 855, 854, 855, všechny v k. ú. Lysá n. L., a pozemků p. č. 332/47, 336/10, 283/10, všechny v k. ú. Litol, a podílu pozemků p. č. PK 861/3 a PK 864/1, oba k. ú. Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) výkup části pozemku p. č. PK 855, výměra 2.316 m2,  k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 854, výměra 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 332/47, výměra 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 15 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. 2) výkup pozemku p. č. 855, výměra 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 15 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. ZM neschvaluje výkup pozemku p. č. 336/10, výměra 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 283/10, výměra 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, a výkup podílu 2/10 z pozemku p. č. PK 861/3 a podílu 2/4 z pozemku p. č. 864/1, oba k. ú. Lysá n. L., od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

23

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 108

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p. č. PK 855, výměra 2.316 m2,  k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 854, výměra 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 332/47, výměra 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 15 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

2) výkup pozemku p. č. 855, výměra 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 15 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


II. n e s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 336/10, výměra 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 283/10, výměra 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, a výkup podílu 2/10 z pozemku p. č. PK 861/3 a podílu 2/4 z pozemku p. č. 864/1, oba k. ú. Lysá n. L., od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš.


19. Zvýšení nájemného za obecní pozemek p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11 všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje změnu výše ceny pronájmu obecních pozemků pod plechovými garážemi a zděnou garáží od roku 2017 na částku 35 Kč/m2/rok, ukládá 1) odboru SMI zveřejnit na úřední desce záměr na uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka, od 01.01.2017, z důvodu změny výše nájemného. 2) odboru SMI informovat vlastníky garáží, že převod nájmu pozemků pod garážemi na další uživatele již nebude možný.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.24


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 109

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

změnu výše ceny pronájmu obecních pozemků pod plechovými garážemi a zděnou garáží od roku 2017 na částku 35 Kč/m2/rok,


II. u k l á d á

1) odboru SMI zveřejnit na úřední desce záměr na uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka, od 01.01.2017, z důvodu změny výše nájemného.

2) odboru SMI informovat vlastníky garáží, že převod nájmu pozemků pod garážemi na další uživatele již nebude možný.


20. Zveřejnění pronájmu obecních pozemků p. č. PK 696, PK 693/2, PK 697/1 a PK 697/2, k. ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění pronájmu obecních pozemků p. č. PK 696, výměra 1.424 m2, PK 693/2, výměra 3.751 m2, PK 697/1, výměra 3.029 m2, a PK 697/2, výměra 1.352 m2, všechny  k. ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka (směr z Lysé n. L. do Byšiček), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako louka, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven25

Usnesení č. 110

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění pronájmu obecních pozemků p. č. PK 696, výměra 1.424 m2, PK 693/2, výměra 3.751 m2, PK 697/1, výměra 3.029 m2, a PK 697/2, výměra 1.352 m2, všechny  k. ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka (směr z Lysé n. L. do Byšiček), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako louka, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok.


21. Zachování vjezdu do objektu vodárny z ulice Za Pávem a návrh na výkup pozemku p. č. 2880/1, k. ú. Lysá n. L., vjezd do objektu vodárny z ulice Na Homolce.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) zachování prodloužení stávající ulice Za Pávem přes část pozemku p. č. 2875/50, k. ú. Lysá n. L., 2) výkup pozemku p. č. 2880/1, výměra 62 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků p. Milana Jechy a pí Daniely Jechové, oba bytem Za Pávem 1310/15, Lysá n. L., za částku 1 Kč s tím, že město zachová prodloužení stávající ulice Za Pávem přes část pozemku p. č. 2875/50, k. ú. Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 111

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) zachování prodloužení stávající ulice Za Pávem přes část pozemku p. č. 2875/50, k. ú. Lysá n. L.,

2) výkup pozemku p. č. 2880/1, výměra 62 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků p. Milana Jechy a pí Daniely Jechové, oba bytem Za Pávem 1310/15, Lysá n. L., za částku 1 Kč s tím, že město zachová prodloužení stávající ulice Za Pávem přes část pozemku p. č. 2875/50, k. ú. Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


22. Žádost o řešení stávajícího stavu ve věci pozemků p. č. 647/2 a p.č. 647/1 k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně.


V diskusi vystoupil p. Mgr. Fajmon.

26

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost manželů Kleinerových ve věci dořešení stávajícího stavu pozemků p. č. 647/2 a p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně, odkládá rozhodnutí do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů se SŽDC v rámci plánované rekonstrukce trati č. 232 a projednání ve výboru pro obchvat a finančním výboru.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 112

Zastupitelstvo města


  1. b e r e n a v ě d o m í

žádost manželů Kleinerových ve věci dořešení stávajícího stavu pozemků p. č. 647/2 a p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně,


II. o d k l á d á

rozhodnutí do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů se SŽDC v rámci plánované rekonstrukce trati č. 232 a projednání ve výboru pro obchvat a finančním výboru.


23. Informativní zpráva ke studii využitelnosti č. p. 13, ul. Nám. B. Hrozného.


24. Stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů v majetku města.


Ve společné diskusi k výše uvedeným bodům vystoupili: p. Mgr. Kopecký, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová, p. Ing. Eliška, pí Fischerová, p Ing. Gregor, p. starosta, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zprávu o stavu studie funkčního využití č. p. 13 a vyjádření výborů, komisí a odboru ŠSVZaK.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven27

Usnesení č. 113

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zprávu o stavu studie funkčního využití č. p. 13 a vyjádření výborů, komisí a odboru ŠSVZaK.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá odboru KMÚ vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro dům č. p. 13 za účelem využití jako komunitní centrum, které bude sloužit i pro potřeby ZŠ B. Hrozného Lysá n. L., s tím, že k výběrovému řízení bude přidáno závazné stanovisko Odboru ŠSVZaK MěÚ Lysá n. L., památkové péče. Termín: 11.05.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 114

Zastupitelstvo města


u k l á d á

odboru KMÚ vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro dům č. p. 13 za účelem využití jako komunitní centrum, které bude sloužit i pro potřeby ZŠ B. Hrozného Lysá n. L., s tím, že k výběrovému řízení bude přidáno závazné stanovisko Odboru ŠSVZaK MěÚ Lysá n. L., památkové péče.

Termín: 11.05.2016


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Elišky – ZM ukládá odboru ŠSVZaK v případě č. p. 5, Obecní dům v Litoli, oslovit ředitele školy a mateřské školy v Litoli a prodiskutovat s nimi možnosti využití domu pro volnočasové aktivity dětí, příp. spolkovou činnost městských zájmových organizací. Termín: 30.06.2016.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

28

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM ukládá odboru ŠSVZaK ve spolupráci se sociální komisí projednat umístění domova pro matky s dětmi a startovacích bytů. Termín: 30.03.2016.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 115

Zastupitelstvo města


u k l á d á

odboru ŠSVZaK ve spolupráci se sociální komisí projednat umístění domova pro matky s dětmi a startovacích bytů.

Termín: 30.03.2016


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů v majetku města.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 116

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů v majetku města.


25. Žádost o vyřešení havarijního stavu 10 ks topolů v Komenského ulici.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Kváč, p. Ing. Kopecký – VO SMI, p. Burian, pí Ing. Fialová, p. Ing. Eliška.29

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje pokácení 10 ks havarijních topolů v Komenského ul., Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 117

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

pokácení 10 ks havarijních topolů v Komenského ul., Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje ošetření zbývajících 23 ks topolů v Komenského ul., Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

ošetření zbývajících 23 ks topolů v Komenského ul., Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o pokácení zbývajících 23 ks topolů v Komenského ul., Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.30

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podání žádosti o pokácení zbývajících 23 ks topolů v Komenského ul., Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje umístění náhradní výsadby v Komenského ul. po dokončení výstavby sportovní haly.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 120

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

umístění náhradní výsadby v Komenského ul. po dokončení výstavby sportovní haly.


26. Žádost o schválení plánovaných zásahů v městské zeleni.

V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč, p. Ing. Kopecký, VO SMI, p. Ing. Gregor, p. starosta, pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje redukční řezy lip v Pivovarské ulici, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

31


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 121

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

redukční řezy lip v Pivovarské ulici, Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje redukční řezy jasanů v Jedličkově ulici, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 122

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

redukční řezy jasanů v Jedličkově ulici, Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje navrhované pěstební ošetření všech lip v ulici Na Mlíčníku, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

32

Usnesení č. 123

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

navrhované pěstební ošetření všech lip v ulici Na Mlíčníku, Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje odstranění nevzhledných jehličnanů před domovem mládeže a následnou výsadbu 1 ks solitérního stromu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 124

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

odstranění nevzhledných jehličnanů před domovem mládeže a následnou výsadbu 1 ks solitérního stromu.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM neschvaluje návrh na podání žádosti na pokácení 3 ks lip se zhoršeným zdravotním stavem v ulici Na Mlíčníku, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 125

Zastupitelstvo města


n e s c h v a l u j e

návrh na podání žádosti na pokácení 3 ks lip se zhoršeným zdravotním stavem v ulici Na Mlíčníku, Lysá n. L.33

27. Schválení a podpis Dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce Nymburk na roky 2010 – 2019, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.


K diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Eliška a p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010 – 2019, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a pověřuje starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, jeho podpisem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 126

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010 – 2019, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,


II. p o v ě ř u j e

starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, jeho podpisem.


28. Žádost Apoštolské církve, Sbor Lysá n. L., o možnost konání akce na pozemku města.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost Apoštolské církve, Sbor Lysá nad Labem, Alešova 938, Lysá n. L., a schvaluje konání akce Apoštolské církve, Sboru Lysá nad Labem „Celonárodní čtení bible“ na pozemku města, v prostoru u PENNY, v termínu 26. března 2016, od 13:00 – 19:00 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


34

p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 127

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Apoštolské církve, Sbor Lysá nad Labem, Alešova 938, Lysá n. L.,


II. s c h v a l u j e

konání akce Apoštolské církve, Sboru Lysá nad Labem „Celonárodní čtení bible“ na pozemku města, v prostoru u PENNY, v termínu 26. března 2016, od 13:00 – 19:00 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic.


29. Žádost na zpevnění příjezdové cesty k domům č. p. 522 a 521.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost manželů Diany a Radka Vonáškových, o zpevnění příjezdové cesty k domům č. p. 522 a 521 v Litoli, a schvaluje zpevnění části cesty v majetku města štěrkem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 128

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost manželů Diany a Radka Vonáškových, o zpevnění příjezdové cesty k domům č. p. 522 a 521 v Litoli,


II. s c h v a l u j e

zpevnění části cesty v majetku města štěrkem.

35

30. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 47 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


31. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 40 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá.


32. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 42 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


33. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10 v č. p. 609, Tyršova ul., Milovice – Mladá.


Ve společné diskusi k výše uvedeným bodům nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 47 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 17.736 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Marií Haluškovou, bytem Platanová 650, Benátky nad Jizerou. 2. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 40 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 20.717 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Irenou Bártovou, bytem U Cukrovaru 57, Benátky nad Jizerou. 3. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 42 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 25.938 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2,s paní Janou Batyiovou, bytem Lipnická 1449, Praha, (náhradník p. Daniš s nabídkou 59 Kč/m2). 4. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10 v č. p. 609, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 21.330 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2,s panem Mgr. Janem Princlíkem, bytem Böhmova 1981, Praha.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 129

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 47 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 17.736 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Marií Haluškovou, bytem Platanová 650, Benátky nad Jizerou.

2. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 40 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 20.717 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Irenou Bártovou, bytem U Cukrovaru 57, Benátky nad Jizerou.


36

3. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 42 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 25.938 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2,s paní Janou Batyiovou, bytem Lipnická 1449, Praha, (náhradník p. Daniš s nabídkou 59 Kč/m2).

4. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10 v č. p. 609, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 21.330 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2,s panem Mgr. Janem Princlíkem, bytem Böhmova 1981, Praha.


34. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6007554/001 na obecní pozemek p. č. 50/10 – ul. Vrchlického.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6007554/001na obecní pozemek p. č. 50/10s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 3.636 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 130

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6007554/001na obecní pozemek p. č. 50/10s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 3.636 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


35. Žádost ZZS Středočeského kraje o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory a výstavbu garáže.


V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodloužení nájemní smlouvy od 01.03.2016 do 28.02.2018 se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno, a ukládá odboru SMI předložit orientační náklady na výstavbu garáže pro sanitní vozidlo v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o. Lysá nad Labem, na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem, pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno. Termín: 30.03.2016.

37

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 131

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodloužení nájemní smlouvy od 01.03.2016 do 28.02.2018 se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno,


II. u k l á d á

odboru SMI předložit orientační náklady na výstavbu garáže pro sanitní vozidlo v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o. Lysá nad Labem, na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem, pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno.

Termín: 30.03.2016


36. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Obměna veřejného osvětlení“ z fondu programu EFEKT u MPO pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu“.


V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obměna veřejného osvětlení“ z fondu programu EFEKT u MPO pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven
38

Usnesení č. 132

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci na projekt „Obměna veřejného osvětlení“ z fondu programu EFEKT u MPO pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu.


Vzhledem k tomu, že se blížila 23:00 hodina pan starosta v souladu s jednacím řádem ZM přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje prodloužení doby jednání o 1 hodinu.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

omluven


37. Žádost SUDOP Praha, a. s., o souhlas s provedením stavby, vstupem na pozemky, provedením kopané sondy, s umístěním stavby a s trvalým vynětím nemovitosti z ZPF.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá rozhodnutí o vydání souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“na pozemcích p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., (dále jen „Pozemky“) o vydání souhlasu se stavbou, souhlasu se vstupem na Pozemky, o provedení kopané sondy pro pedologický průzkum na Pozemcích, o vydání souhlasu k vynětí Pozemků či jejich části ze ZPF, ukládá starostovi města jednat se SŽDC o vzájemné spolupráci při výstavbě obchvatu města a rekonstrukci trati 232.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


39

Usnesení č. 133

Zastupitelstvo města


I. o d k l á d á

rozhodnutí o vydání souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“na pozemcích p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., (dále jen „Pozemky“) o vydání souhlasu se stavbou, souhlasu se vstupem na Pozemky, o provedení kopané sondy pro pedologický průzkum na Pozemcích, o vydání souhlasu k vynětí Pozemků či jejich části ze ZPF,


II. u k l á d á

starostovi města jednat se SŽDC o vzájemné spolupráci při výstavbě obchvatu města a rekonstrukci trati 232.


48. Výběr pojišťovny na pojištění majetku a odpovědnosti města do 31.12.2016.


V diskusi k bodu vystoupila pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření pojistné smlouvy pro Město Lysá nad Labem s platností do 31.12.2016 s DIRECT pojišťovnou, a pověřuje starostu města jejím podpisem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Usnesení č. 134

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

uzavření pojistné smlouvy pro Město Lysá nad Labem s platností do 31.12.2016 s DIRECT pojišťovnou,


II. p o v ě ř u j e

starostu města jejím podpisem.


Vzhledem k tomu, že nebylo schváleno prodloužení jednání ZM p. starosta ukončil projednávání předložených bodů s tím, že body, které nebyly na dnešním jednání ZM, projednány budou zařazeny na další nejbližší jednání ZM.
40

III. D i s k u s e .


p. Ing. Eliška – připomenul, že se v minulém roce aktivně podílel a zajímal o přípravu podkladů k výstavbě sportovní haly, a proto požádal, aby do konce příštího týdne
(do 28.02.2016) obdržel veškeré aktuální podklady týkající se plánované výstavby sportovní haly.


IV. I n t e r p e l a c e .


p. Burian – uvedl, že od ledna 2016 měla být otevřena nová lékárna v domě s pečovatelskou službou, ale v nebytových prostorách se nic neděje. Vznesl proto dotaz na finanční odbor, zda je uzavřená nájemní smlouva plněna. P. Mgr. Langem, odbor SMI, mu bylo sděleno, že smlouva byla uzavřena od 15.01.2016, což neodpovídá znění smlouvy, která je zveřejněna na stránkách města. Chtěl by proto vědět, jaký je aktuální stav. Svůj dotaz zašle p. starostovi i písemně.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ZM ve 23:05 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

22.02.2016Ověřovatelé zápisu:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Burian J. p. Ing. Grochol L., CSc.,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
41


Vytvořeno 3.10.2022 16:49:57 | přečteno 14x | jiri.virava
load