01. Zápis ZM 27.01.2016

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 27.01.2016 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

pí Ing. Fialová Jitka (odchod ve 24:00 hodin)

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

pí Chloupková Marcela (odchod ve 21:30 hodin)

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Robeš Martin (odchod ve 23:00 hodin)

p. Burian Jan

p. Ing. Gregor Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelé města jsou v plném počtu (15 členů) a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Ing. Gregor P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Kváč D., pí Fischerová R. a p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 1

Zastupitelstvo města


v o l í

ověřovatele zápisu p. Mgr. Fajmona H., p. Ing. Gregora P.


1

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 2

Zastupitelstvo města


v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., pí Fischerová R., p. Ing. Grochol L., CSc.


Zápis ze zasedání ZM dne 16.12.2015 byl ověřovateli ověřen a členům zastupitelstva byl zaslán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů k zápisu připomínky. Vzhledem k tomu, že připomínky nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Pan Bc. Robeš M. se pana tajemníka dotázal, zda kontrolní zpráva obsahuje i splnění usnesení ZM z 09.09.2015, kdy bylo uloženo zajistit u kvalifikovaného subjektu cenovou kalkulaci investičních a provozních nákladů na případnou realizaci světelné signalizace na křižovatce silnic II/272, II/331 a II/2725 na Husově náměstí „u kina“ a předložit ji ZM v termínu do 16.12.2015. Pan tajemník odpověděl, že v kontrolní zprávě na str. 4 je výsledek zjištění uveden. (Náklady na signalizaci pro základní 4ramennou křižovatku se pohybují od 1 do 5 mil. Kč bez DPH. Reálně lze počítat s náklady 2 500 000 Kč včetně DPH.)

Pan Kodeš M. se na pana starostu obrátil s dotazem, kdy představí nové členy rady města. Pan starosta zopakoval, že jednání probíhají, ale vzhledem k tomu, že je jedním z 15 členného zastupitelstva, stále očekává i návrhy ostatních volebních stran.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, který byl sestaven postupně podle materiálů z jednotlivých odborů. Celkem odbory předložily k projednání 66 bodů.

Zápis z jednání pro obchvat města Lysá n. L. předložil p. Mgr. Fajmon H.

Návrh na pokračování aktivit cyklokoordinátora města předložil p. Ing. Eliška P.

Pan starosta doporučil při projednávání spojit body, které jsou obsahově stejné a ke kterým lze vést společnou diskusi. Navrhl společně projednat bod č. 7 a 22 (odb. SMI), bod č. 17, 18, 19, 23 a 29 (odb. SMI), bod č. 21 a 28 (odb. SMI), bod č. 24, 25, 27 (odb. SMI) a č. 10 (KMÚ), bod č. 34 (odb. SMI) a č. 6 (odb. ŠSVZaK). (Pozn. zapisovatelky – jde o čísla materiálů dle pozvánky na ZM.)

Pan starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva rozšíření či návrh na předřazení nějakého bodu.2

Paní Ing. Fialová a p. Ing. Gregor doporučili předřadit projednání územního plánu.

Na základě požadavků z řad občanů byly dále předřazeny body týkající se odkladu dlužné částky z parkovného, poskytnutí dotace z fondu kultury, poskytnutí dotace z fondu sportu.

Pan Mgr. Fajmon doporučil předřadit projednání výkupů pozemků pod obchvatem a navrženou úpravu rozpočtu r. 2016.

Pan starosta požádal, aby přednostně byly projednány žádosti o poskytnutí dotací pro město.

Paní Fialová nesouhlasila s návrhem p. starosty na společné projednání bodů č. 24, 25, 27 (odb. SMI) a č. 10 (KMÚ).

Pan Bc. Robeš upozornil, že bylo přislíbeno, že na změny územního plánu bude svoláno samostatné jednání ZM, a nestalo se tak. Dále upozornil, že řazení materiálů v jednotlivých odborech není provedeno tak, aby na sebe jednotlivé záležitosti navazovaly. Jestliže návrh ke schválení je předložen k vyjádření příslušné komisi a ta se ve svém zápise k návrhu vyjádří, měl by se zápis z komise projednat jako první. Doporučil proto předřadit k projednání všechny zápisy z komisí.

Pan starosta odpověděl, že to není potřeba, protože součástí důvodové zprávy každého návrhu je i stanovisko k návrhu, kde by se vyjádření komise mělo objevit.

Paní Chloupková uvedla, že není reálné stihnout projednat 68 navržených bodů. Z jednání zastupitelstva bude muset ve 22:00 hodin odejít.

Program jednání navržený k hlasování:


1. Návrh na změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem.

Předkládá stavební úřad.


2. Žádost o odklad splatnosti dlužné částky z parkovného, dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených úsecích v době konání výstav za r. 2015.

Předkládá odbor správy majetku města.


3. Návrhy dotací – kultura.

4. Návrhy dotací – sport a volný čas.

Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.


5. Výkup části pozemku p. č. PK 2977/6, výměra 4.205 m2,k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

6. Výkup části pozemku p. č. PK 3184, výměra 584 m2,k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

7. Výkup části pozemku p. č. PK 2833, výměra 726 m2,k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

8. Výkup části pozemku p. č. PK 2975/1, výměra 2.450 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

9. Výkup částí pozemků p. č. PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, celková výměra 6.456 m2,a pozemku p. č. PK 3013/3, výměra 176 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.

Předkládá odbor správy majetku města.


10. Úprava rozpočtu Města Lysá n. L. na rok 2016 – 1. rozpočtové opatření.

Předkládá finanční odbor.


11. Schválení podání žádostí o dotace.

Předkládá odbor správy majetku města.

3

12. Schválení podání žádosti o dotaci na „Restaurování branky ze zámecké zdi“ ze Středočeského FKOP 2016 a závazek spolufinancování v min. výši 5 % celkových nákladů.

Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.


13. Žádost o otočení laviček v ulici Zámecká, Lysá n. L.

14. Schválení ceníku parkovacích lístků a parkovacích karet.

15. Rekonstrukce části komunikace ul. Školní náměstí, Lysá n. L.

16. Rozšíření počtu parkovacích míst pro občany ZTP.

17. Oprava chodníků a komunikací v r. 2016.

18. Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti – trvalý zábor, dočasný zábor a věcné břemeno.

19. Vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti k umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od lesa.

20. Budoucí využití objektu č. p. 28 - 29 (Privum).

21. Zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy č. 1/2016, ze dne 13.01.2016.

22. Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla.

23. Zveřejnění pronájmu obecního pozemku p. č. 333/7, k. ú. Litol, ul. Na Staré vsi, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

24. Zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3272/13, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

25. Pronájem části obecního pozemku p. č. st. 38/1, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí před č. p. 1759 (dvůr u chirurgie).

26. Zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2131/69, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ul. Máchova, Fibichova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. (Projednáno po bodu č. 12).

27. Zveřejnění prodeje části obecních pozemků p. č. 612/1 a 3667/3, oba k. ú. Lysá n. L., ul. U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

28. Výkup pozemku p. č. 3628/77, výměra 981 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.

29. Informativní zpráva o schválení finančních prostředků ze Státního fondu ŽP ČR.

30. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-60170115/ /VB002 na obecní pozemek p. č. 319/4 – ul. Husova, Lysá n. L.

31. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-6001098/001 na obecní pozemky p. č. 552/7, 3472/1, 3752, 3757/2 a 3757/3 – u železničního přejezdu na přivaděči k budoucímu obchvatu.

32. Schválení kritérií na veřejnou zakázku ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D.

33. Schválení kritérií na veřejnou zakázku ZŠ Komenského školní jídelna, rekonstrukce topení. (Projednáno po bodu č. 31)

34. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p. č. 619/2 a 619/167 – přípojky pro bytový dům „Jasan“.

35. Schválení kritérií na veřejnou zakázku ZŠ Hrozného č. p. 12 rekonstrukce podlah a obložení.

36. Žádost o výměnu bytu a splátkový kalendář.

37. Žádost o úpravu nájemní smlouvy k bytu.

38. Žádost o prostory sloužící k podnikání na č. p. 5, Jiráskova ul., Lysá n. L.

39. Cenové ujednání ke smlouvám o dodávce a odběru tepla na rok 2016 s firmou Thermoservis, s. r. o., Nymburk.

Předkládá odbor správy majetku města a investic.


4

40. Zápis stravovací komise dne 30.11.2015.

41. Žádost ZŠ Komenského o souhlas s přijetím sponzorského daru.

42. Zápis komise pro cestovní ruch a sport.

43. Zápis komise pro rodinu, školství a kulturu.

44. Informativní zpráva – k nájemní smlouvě o užívání služebního bytu k ZŠ T.G.M. v Litoli.

45. Souhlas obce k doplatku na bydlení.

46. Veřejnoprávní smlouva – kino.

47. Veřejná sbírka – aktualizace usnesení.

48. Žádost o schválení žadatele do volného bytu v DPS.

49. Zápis komise sociální a zdravotní z 23.11.2015.

Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.


50. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny.

Předkládá finanční odbor.


51. Směrnice č. 1/2016 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.

52. Směrnice č. 2/2016 Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá n. L. – návrh rozpočtu.

53. Směrnice č. 3/2016 Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství.

54. Porovnání finanční náročnosti kontroly hospodaření města.

55. Žádost majitelů domů ulic Jaromírovy sady a Sadová o rekonstrukci komunikací.

56. Žádosti o souhlas s užitím znaku města.

57. Stanovení odměn pro členy výborů a komisí.

58. Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace OPŽP č. 09031411 – Výstavba stokových systémů ve městě Lysá n. L. a jeho městských částí.

59. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene.

60. Schválení vypsání výběrového řízení a hodnotících kritérií pro výběrové řízení na opravu zámecké ohradní zdi. (Projednáno po bodu č. 31.)

61. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1001C16/28.

Předkládá kancelář městského úřadu.


62. Zápis z jednání stavební komise dne 14.12.2015.

63. Zápis z jednání stavební komise dne 11.01.2016.

Předkládá stavební úřad.


64. Schválení výběru zpracovatele „Lesních hospodářských osnov ORP Lysá n. L.“.

Předkládá odbor životního prostředí.


65. Poskytnutí roční dotace na spolufinancování dopravní výchovy BESIP.

Předkládá odbor dopravy.


66. Výběr dodavatele kancelářských potřeb pro městský úřad na rok 2016.

Předkládá odbor vnitřních věcí.


67. Zápis z 1. jednání Výboru pro obchvat Města Lysá n. L. ze dne 20.01.2016.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.5

68. Návrh na pokračování aktivit cyklokoordinátora města.

Předkládá p. Ing. Eliška P.


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 27.01.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proti


Usnesení č. 3

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 27.01.2016.


II. Návrhy k projednání.


Pozn.: Vzhledem k tomu, že počet členů rady města od 04.11.2015 nebyl doplněn na počet 5, předložené body v ní nemohly být projednány, a proto byly předloženy k projednání ZM.


1. Návrhy na změnu ÚP města Lysá nad Labem.


1.1 - Pozemek p. č. 511/52, k. ú. Lysá n. L. – zařadit do zóny VD – drobná výroba a výrobní služby.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 1 - pozemek p. č. 511/52, k. ú. Lysá n. L. – zařadit do zóny VD – drobná výroba a výrobní služby.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


6

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 1 - pozemek p. č. 511/52, k. ú. Lysá n. L. – zařadit do zóny VD – drobná výroba a výrobní služby.


1.2 - Pozemky p. č. 527/55, 527/35, 527/43, 527/59, k. ú. Lysá n. L. – VD - koeficient zeleně max. 20 %.


V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Ing. Gregor, p. Burian.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 2 - pozemky p. č. 527/55, 527/35, 527/43, 527/59, k. ú. Lysá n. L. – VD - koeficient zeleně max. 20 %.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 5

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 2 - pozemky p. č. 527/55, 527/35, 527/43, 527/59, k. ú. Lysá n. L. – VD - koeficient zeleně max. 20 %.

1.9 - Plocha VD – upravit v prostorovém uspořádání v regulativech výšku budov na 9 m, a to i při sklonu střechy do 35°. Dále žádost o snížení koeficientu zeleně na 0,15 – 0,20.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 9 - plochu VD – upravit v prostorovém uspořádání v regulativech výšku budov na 9 m, a to i při sklonu střechy do 35°. Dále snížit koeficient zeleně na 0,15 – 0,20.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


7

p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 6

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 9 - plochu VD – upravit v prostorovém uspořádání v regulativech výšku budov na 9 m, a to i při sklonu střechy do 35°. Dále snížit koeficient zeleně na 0,15 – 0,20.

1.3 - Pozemek p. č. 1377, k. ú. Lysá n. L. – změna ze zóny BI na využití VD - drobná výroba a výrobní služby.

V diskusi vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 3 - pozemek p. č. 1377, k. ú. Lysá n. L., změnit ze zóny BI na využití VD - drobná výroba a výrobní služby.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 8 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

proti


1.4 - Osamocená stavba u silnice na Starou Lysou – převést na plochu pro bydlení, aktualizace stavu.

V diskusi vystoupili pí Ing. Fialová, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 4 - osamocená stavbu u silnice na Starou Lysou – převést na plochu pro bydlení, aktualizace stavu.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.8


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 4 - osamocená stavbu u silnice na Starou Lysou – převést na plochu pro bydlení, aktualizace stavu.

1.5 - Část pozemku p. č. 610/3, k. ú. Lysá n. L. převést do plochy DZ - doprava železniční - podle informací SŽDC je plánovaná rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem s těmito cíli:

- vybudování nového ostrovního nástupiště,

- prodloužení užitné délky kolejí na 740 m,

- zvýšení rychlosti projíždějících vlaků,

- zavedení taktu 15 minut na rameni Praha – Lysá nad Labem.

Splnění těchto úkolů vyžaduje přestavbu obou zhlaví a jejich vysunutí do sousední trati. S tím souvisí také nutné zábory okolních pozemků.

V diskusi nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 5 - část pozemku p. č. 610/3, k. ú. Lysá n. L. převést do plochy DZ - doprava železniční - podle informací SŽDC je plánovaná rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem s těmito cíli:

- vybudování nového ostrovního nástupiště,

- prodloužení užitné délky kolejí na 740 m,

- zvýšení rychlosti projíždějících vlaků,

- zavedení taktu 15 minut na rameni Praha – Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro9

Usnesení č. 8

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 5 - část pozemku p. č. 610/3, k. ú. Lysá n. L. převést do plochy DZ - doprava železniční - podle informací SŽDC je plánovaná rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem s těmito cíli:

- vybudování nového ostrovního nástupiště,

- prodloužení užitné délky kolejí na 740 m,

- zvýšení rychlosti projíždějících vlaků,

- zavedení taktu 15 minut na rameni Praha – Lysá nad Labem.


1.6 - Úprava hranic obcí mezi Lysou nad Labem a Přerovem nad Labem.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 6 - úprava hranic obcí mezi Lysou nad Labem a Přerovem nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 9

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 6 - úprava hranic obcí mezi Lysou nad Labem a Přerovem nad Labem.


Pan Ing. Gregor po ukončení hlasování připomenul, že je třeba vyhodnotit a zvážit, jak nahradit ztrátu katastrálního území Litol v rámci změny hranic mezi městem Lysá nad Labem a Přerov nad Labem u Labe.


1.7 - Následně vyznačit všechny povolené ulice – bílou linií. V současné době máme další nové komunikace, které nejsou zaneseny do ÚP, proto SÚ navrhl jejich doplnění.

V diskusi k bodu vystoupil p. Kodeš.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 7 - následně vyznačit všechny povolené ulice – bílou linií. V současné době má město další nové komunikace, které nejsou zaneseny do územního plánu,

10

proto bylo navrženo jejich doplnění.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 10

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 7 - následně vyznačit všechny povolené ulice – bílou linií. V současné době má město další nové komunikace, které nejsou zaneseny do územního plánu, proto bylo navrženo jejich doplnění.


1.8 a/ - plocha VD.1* - nekrytý skladový areál Litol převést do plochy s funkčním využitím BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. Kolman, p. Ing. Gregor, p. Ing. Grochol, CSc., p. starosta.


Pan starosta na návrh p. Ing. Elišky přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 a) - plochu VD.1* - nekrytý skladový areál Litol převést do plochy s funkčním využitím SM + OV.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 11

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 a) - plochu VD.1* - nekrytý skladový areál Litol převést do plochy s funkčním využitím SM + OV.

11

1.8 b/ - Plochu OS.1* - sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území – rozšířit o plochu p. č. 15/14 a 758, a to z důvodu rozšíření fotbalového hřiště a jeho zázemí.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 b) - plochu OS.1* - sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území – rozšířit o plochu p. č. 15/14 a 758, k. ú. Litol, a to z důvodu rozšíření fotbalového hřiště a jeho zázemí.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 12

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 b) - plochu OS.1* - sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území – rozšířit o plochu p. č. 15/14 a 758, k. ú. Litol, a to z důvodu rozšíření fotbalového hřiště a jeho zázemí.


1.8 c/ - Plochu ZO* - sídelní zeleň ochranná – p. č. 15/8 a část p. č. 15/2 a část plochy VD* - drobná výroba a výrobní služby – p. č. 14/8 a část p. č. 15/2 – převést do plochy s možností výstavby volnočasového centra, včetně přípojek pro možnost postavení cirkusu.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, pí Ing. Čížková (VO SÚ), p. Bc. Robeš, p. Ing. Gregor, p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Burian, pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 c) - plochu ZO* - sídelní zeleň ochranná – p. č. 15/8 a část p. č. 15/2 a část plochy VD* - drobná výroba a výrobní služby – p. č. 14/8 a část p. č. 15/2, k. ú. Litol, – převést do plochy s možností výstavby volnočasového centra, včetně přípojek (např. pro možnost postavení cirkusu).


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


12

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 13

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 c) - plochu ZO* - sídelní zeleň ochranná – p. č. 15/8 a část p. č. 15/2 a část plochy VD* - drobná výroba a výrobní služby – p. č. 14/8 a část p. č. 15/2, k. ú. Litol, – převést do plochy s možností výstavby volnočasového centra, včetně přípojek (např. pro možnost postavení cirkusu).


1.8 d/ - Části ploch NS.opvz*, NS.prz*, - plochy smíšené nezastavěného území s indexy využití o – ochranná zóna, p – přírodní preference, v - vodohospodářství a z – zemědělství, ZO* - sídelní zeleň ochranná a část navržené komunikace 102 - p. č. 323/23, 15/9, 15/8, 323/1, 14/13, 12/7, 332/55, 14/12, 14/11, 14/14, 14/27, 14/28, 332/51, 332/54, 342, 332/16, 344/1, 14/20 a 13/4 ….. převést do plochy umožňující výstavbu rekreačního přístavu se zázemím.


V diskusi k bodu vystoupili p. Krumpholc, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 d) - části ploch NS.opvz*, NS.prz*, - plochy smíšené nezastavěného území s indexy využití o – ochranná zóna, p – přírodní preference, v - vodohospodářství a z – zemědělství, ZO* - sídelní zeleň ochranná a část navržené komunikace 102 - p. č. 323/23, 15/9, 15/8, 323/1, 14/13, 12/7, 332/55, 14/12, 14/11, 14/14, 14/27, 14/28, 332/51, 332/54, 342, 332/16, 344/1, 14/20 a 13/4 ….. , k. ú. Litol, převést do plochy umožňující výstavbu rekreačního přístavu se zázemím dle předloženého návrhu projektu a v souladu se stávajícím územním plánem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


13

Usnesení č. 14

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 d) - části ploch NS.opvz*, NS.prz*, - plochy smíšené nezastavěného území s indexy využití o – ochranná zóna, p – přírodní preference, v - vodohospodářství a z – zemědělství, ZO* - sídelní zeleň ochranná a část navržené komunikace 102 - p. č. 323/23, 15/9, 15/8, 323/1, 14/13, 12/7, 332/55, 14/12, 14/11, 14/14, 14/27, 14/28, 332/51, 332/54, 342, 332/16, 344/1, 14/20 a 13/4 ….. , k. ú. Litol, převést do plochy umožňující výstavbu rekreačního přístavu se zázemím dle předloženého návrhu projektu a v souladu se stávajícím územním plánem.


1.8 e/ - Návrh cyklostezky na propojení Lysé nad Labem a Milovic přes Šibák.


V diskusi k bodu vystoupili p. Bc. Robeš, p. Ing. Eliška, p. starosta, pí Ing. Čížková.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 e) – návrh cyklostezky na propojení Lysé nad Labem a Milovice přes Šibák dle přiloženého nákresu.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 3 hlasy

zdržel se: 9 hlasů


Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


1.10 - Plocha ZS.1 – sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady umožnit v přípustném využití postavit zemědělskou stavbu.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 10 - plochu ZS.1 – sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady umožnit v přípustném využití postavit zemědělskou stavbu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.
14

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 15

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 10 - plochu ZS.1 – sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady umožnit v přípustném využití postavit zemědělskou stavbu.


1.11 - Parcelu č. 2890/1 převést z plochy zeleně ZO - sídelní zeleň ochranná do plochy BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška, p. Ing. Kváč, p. Kolman, pí Chloupková.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 11 - parcelu č. 2890/1, k. ú. Lysá n. L., převést z plochy zeleně ZO - sídelní zeleň ochranná do plochy BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 16

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 11 - parcelu č. 2890/1, k. ú. Lysá n. L., převést z plochy zeleně ZO - sídelní zeleň ochranná do plochy BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské.15


1.12 - Severní část pozemku p. č. 2088/2 v zóně OS – sport, tělovýchova (převést do funkční zóny TO.1 – technické služby – specifické).


V diskusi k bodu vystoupila pí Štěpánková (SÚ).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 12 - severní část pozemku p. č. 2088/2, k. ú. Lysá n. L., v zóně OS – sport, tělovýchova, převést do funkční zóny TO.1 – technické služby – specifické.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Usnesení č. 17

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 12 - severní část pozemku p. č. 2088/2, k. ú. Lysá n. L., v zóně OS – sport, tělovýchova, převést do funkční zóny TO.1 – technické služby – specifické.


Body č. 13 – 18 byly projednávány a hlasovány společně.


1.13 - Pozemek p. č. 2645/2, 2645/4 a st. p. č. 729, k. ú. Lysá n. L. – zařadit do zóny BI – bydlení individuální.

1.14 - Pozemek p. č. 3485/2, k. ú. Lysá n. L. – zařadit do zóny BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské (již zastavěný pozemek).

1.15 - Pozemek p. č. 15/2, k. ú. Litol – zařadit celý do zóny ZO* - sídelní zeleň ochranná -plocha, která je vedená jako les, je v územním plánu zeleně zabarvená, jen omylem linie je ukončena v polovině a polovina zelené plochy je zahrnuta do výrobní plochy VD*.

1.16 - Na pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L. – zrušit navrženou komunikaci (přerušovaná bílá linie), vše zahrnout do BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské.

1.17 - Plocha DS (viz. příloha) změnit na DZ a do Přípustného využití doplnit:- příjezdové komunikace a křížení dopravních ploch.16

1.18 - Plocha č. 23 – zařadit do zastavěného území. Pozemek byl omylem zařazen do zastavitelného území, ne zastavěného.

V diskusi k bodům vystoupil p. Mgr. Fajmon, a to k bodu č. 16.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L.:

1) dle bodu č. 13 - pozemek p. č. 2645/2, 2645/4 a st. p. č. 729, k. ú. Lysá n. L. – zařadit do zóny BI – bydlení individuální,

2) dle bodu č. 14 - pozemek p. č. 3485/2, k. ú. Lysá n. L., – zařadit do zóny BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské (již zastavěný pozemek).

33) dle bodu č. 15 - pozemek p. č. 15/2, k. ú. Litol, – zařadit celý do zóny ZO* - sídelní zeleň ochranná - plocha, která je vedená jako les, je v územním plánu zeleně zabarvená omylem,

4) dle bodu č. 16 - na pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L., – zrušit navrženou komunikaci (přerušovaná bílá linie), vše zahrnout do BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské,

5) dle bodu č. 17 – plochu DS změnit na DZ a do Přípustného využití doplnit: - příjezdové komunikace a křížení dopravních ploch,

6) dle bodu č. 18 - plochu č. 23 – zařadit do zastavěného území. Pozemek byl omylem zařazen do zastavitelného území, ne zastavěného.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 18

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L.:

1) dle bodu č. 13 - pozemek p. č. 2645/2, 2645/4 a st. p. č. 729, k. ú. Lysá n. L. – zařadit do zóny BI – bydlení individuální,

2) dle bodu č. 14 - pozemek p. č. 3485/2, k. ú. Lysá n. L., – zařadit do zóny BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské (již zastavěný pozemek).

3) dle bodu č. 15 - pozemek p. č. 15/2, k. ú. Litol, – zařadit celý do zóny ZO* - sídelní zeleň ochranná - plocha, která je vedená jako les, je v územním plánu zeleně zabarvená omylem,

4) dle bodu č. 16 - na pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L., – zrušit navrženou komunikaci (přerušovaná bílá linie), vše zahrnout do BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské,

5) dle bodu č. 17 – plochu DS změnit na DZ a do Přípustného využití doplnit: - příjezdové komunikace a křížení dopravních ploch,

17

6) dle bodu č. 18 - plochu č. 23 – zařadit do zastavěného území. Pozemek byl omylem zařazen do zastavitelného území, ne zastavěného.

1.19 - Upravit regulativy plochy OS.1* (v části Litol – veslák – viz. příloha) tak, aby v přípustném využití bylo doplněno ubytování v ubytovnách a plochu změnit na OS.4*.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 19 - upravit regulativy plochy OS.1* (v části Litol – veslák) tak, aby v přípustném využití bylo doplněno ubytování v ubytovnách a plochu změnit na OS.4*.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proUsnesení č. 19

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 19 - upravit regulativy plochy OS.1* (v části Litol – veslák) tak, aby v přípustném využití bylo doplněno ubytování v ubytovnách a plochu změnit na OS.4*.

1.20 - Pozemek p. č. 816/3, k. ú. Lysá n. L. (PZ - 30) zařadit tak, aby bylo možné provozovat malou hospod. činnost - oplocení pozemku drátěným pletivem a postavit přístřešek na seno.

V diskusi k bodu k bodu vystoupil p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 20 - pozemek p. č. 816/3, k. ú. Lysá n. L. (PZ - 30) zařadit tak, aby bylo možné provozovat malou hospodořáskou činnost - oplocení pozemku drátěným pletivem a postavit přístřešek na seno.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 10 hlasů

zdržel se: 5 hlasů


Návrh nebyl přijat.

18

p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti

1.21 - Pozemky p. č. 2433/4, 2433/22, 2433/31, 2433/32, 2433/33 a 3846, k. ú. Lysá n. L. - současné využití SM změnit na BI - bydlení individuální.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu 21 - pozemky p. č. 2433/4, 2433/22, 2433/31, 2433/32, 2433/33 a 3846, k. ú. Lysá n. L., současné využití SM změnit na BI - bydlení individuální.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 20

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu 21 - pozemky p. č. 2433/4, 2433/22, 2433/31, 2433/32, 2433/33 a 3846, k. ú. Lysá n. L., současné využití SM změnit na BI - bydlení individuální.


1.22 - Zahrnout pozemky PK 841/1 a 841/2, k. ú. Lysá n. L. do zóny pro bytovou výstavbu RD.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p. Vlček, paní z řad občanů, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová, p. starosta.


Pan Ing. Gregor požádal, aby v zápise bylo uvedeno, že je potřebné znovu zvážit zařadit do ÚP města původně navrhovanou oblast „Nová Litol“.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 22 – zahrnout pozemky PK 841/1 a 841/2, k. ú. Lysá n. L. do zóny pro bytovou výstavbu RD.


19

Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 12 hlasů


Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

proti


1. 23 - Pozemek p. č. 2107/2, ale i celou oblast, nepožadovat na rozvoj vypracování ÚS, ale před povolováním staveb posoudit jejich soběstačnost, co se týče technické obsluhy.


K diskusi k bodu vystoupili pí Štěpánková (SÚ), pí Ing. Čížková (VO SÚ), p. Mgr. Fajmon, p. starosta.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 23 - Pozemek p. č. 2107/2, ale i celou oblast, nepožadovat na rozvoj vypracování ÚS, ale před povolováním staveb posoudit jejich soběstačnost, co se týče technické obsluhy.

Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 15 hlasů


Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem stavebního úřadu v rámci změny č. 1 územního plánu Lysá n. L. prověřit možnost rozdělení zóny SM.1 (P72) na část určenou pro chaty a část určenou pro RD.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

20

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem stavebního úřadu v rámci změny č. 1 územního plánu Lysá n. L. prověřit možnost rozdělení zóny SM.1 (P72) na část určenou pro chaty a část určenou pro RD.


1.24 - Pozemky p. č. 2107/ a 2107/12, k. ú. Lysá n. L. - zahrnout jejich přeměnu na stavební pozemky.


O návrhu nebylo jednáno ani hlasováno, protože výše uvedené pozemky již schváleným územním plánem na stavební pozemky byly změněny.


1.25 - Pozemky p. č. 633/10, 633/31 - převést z plochy DS - záchytné parkoviště na plochy, buď SV - smíšené využití venk. typu nebo BV - bydlení individuální v RD – venkovské.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p, Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš, pí Ing. Čížková (VO SÚ), p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 25 - Pozemky p. č. 633/10, 633/31 - převést z plochy DS - záchytné parkoviště na plochy, buď SV - smíšené využití venk. typu nebo BV - bydlení individuální v RD – venkovské.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 11 hlasů

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


1.26 - Pozemek p. č. 2867/2, k. ú. Lysá n. L., je částečně v zóně NS.lrz a částečně přes něj vede obchvat. V místě obchvatu stojí chatka soukromého vlastníka. Ten je ochoten odprodat část pozemku na obchvat, ale za náhradu za objekt chaty. Umožnit na pozemku v zóně NS.lrz stavbu rekreační chaty.


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Čížková, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš, p. Ing. Eliška, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem stavebního úřadu v rámci změny č. 1 územního plánu Lysá n. L. celé území mezi spalovnou a budoucím obchvatem


21

zařadit do zóny umožňující vznik zahrádkářské kolonie (bod č. 26 - pozemek p. č. 2867/2, k. ú. Lysá n. L.).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 22

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem stavebního úřadu v rámci změny č. 1 územního plánu Lysá n. L. celé území mezi spalovnou a budoucím obchvatem zařadit do zóny umožňující vznik zahrádkářské kolonie (bod č. 26 - pozemek p. č. 2867/2, k. ú. Lysá n. L.).


1.27 - Pozemky p. č. 313/1 (s domem 268), 314, 313/2, 190/1, 194/5, 297/1, k. ú. Lysá n. L. (s domem 253) převést ze zóny SC do OV - občanská vybavenost - z důvodu rozšíření OV města, zejména v sociální oblasti.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Ing. Gregor, pí Ing. Čížková (VO SÚ).


Bylo konstatováno, že zóna SC umožňuje širší druh výstavby, než OV i v oblasti sociální. Na zařazení návrhu předkladatel (p. Mgr. Fajmon) netrval, proto o něm nebylo hlasováno.


Body č. 28 a č. 29 byly projednávány a hlasovány společně.


1.28 - Plochu P12 - převézt do plochy PZ, případně ZO. Event. prostor pro dětské hřiště a relaxaci.


1.29 - Plochu P12 - převézt do plochy PZ, případně ZO. Event. prostor pro dětské hřiště a relaxaci.


V diskusi k bodům nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 28, č. 29 - Plochu P12 - převézt do plochy PZ, případně ZO. Event. prostor pro dětské hřiště a relaxaci.22


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 11hlasů

zdržel se: 3hlasy


Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


1.30 a/ - celý úsek Mlynařice - ÚSES (lokální biokoridor).


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Čížková (VO SÚ), pí Pilařová (VO ŽP), p. starosta, pí Štěpánková (SÚ).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 a) prověřit zapracování biokoridoru v celém úseku Mlynařice - ÚSES (lokální biokoridor).


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 2 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 23

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 a) prověřit zapracování biokoridoru v celém úseku Mlynařice - ÚSES (lokální biokoridor).


1.30 b/ - vyjmout pozemek p. č. 694/13, k. ú. Lysá n. L. z plochy SM a přičlenit do plochy PZ (jako je pozemek p. č. 2104/5).


V diskusi k bodu vystoupili p. Bc. Robeš, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová, pí Ing. Čížková (VO SÚ), p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 b) - vyjmout pozemek p. č. 694/13, k. ú. Lysá n. L., z plochy SM a přičlenit do plochy PZ (jako je pozemek p. č. 2104/5).

23

Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 5 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 b) - vyjmout pozemek p. č. 694/13, k. ú. Lysá n. L., z plochy SM a přičlenit do plochy PZ (jako je pozemek p. č. 2104/5).


1.30 c/ - Plochy RI - Řehačka - zahrnout pouze pozemky p. č. 1450/15. 1451/3.4, k. ú. Lysá n. L. a stavby na nich. Část pozemku p. č. 1451/1, k. ú. Lysá n. L. převést do NS.pvz.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 c) - Plochy RI - Řehačka - zahrnout pouze pozemky p. č. 1450/15. 1451/3.4, k. ú. Lysá n. L. a stavby na nich. Část pozemku p. č. 1451/1, k. ú. Lysá n. L. převést do NS.pvz.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 5 hlasů

zdržel se: 8 hlasů


Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se

1.30 d/ - Lokalita 20 - převést z VL do NZ.


V diskusi k budu vystoupily pí Ing. Fialová, pí Ing. Čížková (VO SÚ).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení -­ ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 d) – Lokalitu 20 – převést z VL do NZ.

24

Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 15 hlasů


Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se

1.30 e/ - Index lokality mezi mělnickou a pražskou tratí změnit z NS.ouz na NS.oz.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení -­ ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 e) – Index lokality mezi mělnickou a pražskou tratí změnit z NS.ouz na NS.oz.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 15 hlasů


Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


1.30 f/ - Pro lokality RI - stanovit plošné a prostorové uspořádání. Pro chaty navrhnout max. zast. plochu 55 m2 a max. výšku 5 m. Na pozemku vždy jen jedna stavba.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení -­ ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 f) – Pro lokality RI - stanovit plošné a prostorové uspořádání. Pro chaty navrhnout max. zast. plochu 55 m2 a max. výšku 5 m. Na pozemku vždy jen jedna stavba.

Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 15 hlasů


Návrh nebyl přijat.25


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


1.30 g/ - oprava násl. bodů: zrušení 1 památného stromu a zakreslení 5 dalších památných stromů.

K diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 g) - oprava násl. bodů: zrušení 1 památného stromu a zakreslení 5 dalších památných stromů.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 25

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 g) - oprava násl. bodů: zrušení 1 památného stromu a zakreslení 5 dalších památných stromů.

1.31. - Plochy výroby a skladování - výšku omezit na 17 m nad úrovní terénu.

K bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Ing. Grochol, CSc., p. Burian.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 31 - plochy výroby (VT) - výšku omezit na 17 m nad úrovní terénu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy


Návrh byl přijat.


26

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 26

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 31 - plochy výroby (VT) - výšku omezit na 17 m nad úrovní terénu.

Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Kopeckého na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 31 – plochy výroby a skladování (VL + VD) – výšku omezit na 17 m nad úrovní terénu.

Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 6 hlasů

zdržel se: 4 hlasy


Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 31 – plochy výroby a skladování (VL + VD) – výšku omezit na 14 m nad úrovní terénu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proti
27

Usnesení č. 27

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 31 – plochy výroby a skladování (VL + VD) – výšku omezit na 14 m nad úrovní terénu.

1.32 - Vymezit plochy pro zahrádkářské osady. Plochy musí svaz odkoupit, aby získal dotaci.

Vzhledem k tomu, že zahrádkářská kolonie byla vymezena pod Šibákem (bod č. 26), o návrhu nebylo hlasováno.


2. Žádost p. Martina Hlavičky na odklad splatnosti dlužné částky z parkovného, dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených úsecích v době konání výstav za r. 2015.

V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p. Ing. Kváč, p. Burian, pí Ing. Fialová, p. Hlavička, pí Fischerová, p. Ing. Grochol, CSc.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost p. Martina Hlavičky, trvale bytem Palackého 132, Lysá n. L., o odklad splatnosti dlužné částky z parkovného za r. 2015, ve výši 220 tis. Kč, a schvaluje odklad splatnosti dlužné částky z parkovného za r. 2015, dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených úsecích v době konání výstav v r. 2015, ve výši 220 tis. Kč, nejpozději do 15.02.2016, a to bez úroku z prodlení. Nebude-li dlužná částka do 15.02.2016 uhrazena, bude p. Martin Hlavička povinen uhradit navíc úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně. Odklad splatnosti včetně dohody o případné úhradě úroku z prodlení bude vyhotoven v písemné formě.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 1 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Usnesení č. 28

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost p. Martina Hlavičky, trvale bytem Palackého 132, Lysá n. L., o odklad splatnosti dlužné částky z parkovného za r. 2015, ve výši 220 tis. Kč,28

II. s c h v a l u j e

odklad splatnosti dlužné částky z parkovného za r. 2015, dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených úsecích v době konání výstav v r. 2015, ve výši 220 tis. Kč, nejpozději do 15.02.2016, a to bez úroku z prodlení. Nebude-li dlužná částka do 15.02.2016 uhrazena, bude p. Martin Hlavička povinen uhradit navíc úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně. Odklad splatnosti včetně dohody o případné úhradě úroku z prodlení bude vyhotoven v písemné formě.


3. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili pí Mgr. Kovaříková (předsedkyně kulturní komise), p. starosta, p. Ing. Eliška, p. Ing. Grochol, CSc., p. Mgr. Fajmon, p. Burian, p. Ing. Kváč, p. Mgr. Kopecký.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro rodinu, školství a kulturu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 1 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 29

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro rodinu, školství a kulturu.


4. Rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Mgr. Kopecký, p. starosta, p. Burian, p. Ing. Kváč, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh p. Mgr. Fajmona – neposkytnout dotaci z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá n. L. žadateli Ka Wood, s. r. o., na žádnou ze dvou plánovaných akcí.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 5 hlasů


29

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro cestovní ruch a sport.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 30

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro cestovní ruch a sport.


5. Výkup části pozemku p. č. PK 2977/6, výměra 4.205 m2,k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


6. Výkup části pozemku p. č. PK 3184, výměra 584 m2,k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


7. Výkup části pozemku p. č. PK 2833, výměra 726 m2,k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


8. Výkup části pozemku p. č. PK 2975/1, výměra 2.450 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


9. Výkup částí pozemků p. č. PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, celková výměra 6.456 m2,a pozemku p. č. PK 3013/3, výměra 176 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.


Návrhy byly projednány společně vč. hlasování.

30

V diskusi k bodu 9 vystoupili p. Ing. Gregor, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje

1) výkup části pozemku p. č. PK 2977/6, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Lajnerové, Vodákova 188/9, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2977/6, výměra 1.244 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

2) výkup části pozemku p. č. PK 3184, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ludmily Molenbuur – Stezková, Hendrik van Boeijenlaan 64, 2273 DC Vooburg, Nizozemsko, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3184, výměra 1.326 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta Stará Lysá, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

3) výkup části pozemku p. č. PK 2833, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Libuše Eliášové, Masarykova 1767/37, 288 02 Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2833, výměra 382 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem

II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Pěstitel Stratov, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

4) výkup části pozemku p. č. PK 2975/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, tj. paní Petry Jílkové, Skalička 1860/32, 789 01 Zábřeh, podíl ¼, pana Petra Kucharika, Gen. Svobody 1207, 783 91 Uničov, podíl ½, a paní Vladimíry Vorlové, Panská 77, 783 91 Uničov, podíl 1/4, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2975/1, výměra 341 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa

31

s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Bramko Semice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

5) zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. PK 3309/1, výměra 7.481 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemků PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, k. ú. Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2,

6) výkup části pozemku p. č. PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Petra Rubeše, Poděbradova 137, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2939, PK 2967, PK 3012/2, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, PK 562, p. č. 2870/17, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, o celkové výměře 7.066 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu zemědělci, tj. panu Petru Rubešovi, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

7) výkup části pozemku p. č. PK 3013/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Zdeňka Jiráska, Poděbradova 136, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3013/3, výměra 151 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. panu Petru Rubešovi, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

ZM ukládá

p. starostovi informovat p. Petra Rubeše, že k prodeji městských pozemků v nové lokalitě Hrabanov severozápad, v územní studii pořízené v roce 2015 označených č. 12 a 13, se zastupitelstvo města v současné době nemůže zavázat.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.

32

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 31

Zastupitelstvo města


I. s c h v a l u j e

1) výkup části pozemku p. č. PK 2977/6, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Lajnerové, Vodákova 188/9, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2977/6, výměra 1.244 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

2) výkup části pozemku p. č. PK 3184, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ludmily Molenbuur – Stezková, Hendrik van Boeijenlaan 64, 2273 DC Vooburg, Nizozemsko, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3184, výměra 1.326 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta Stará Lysá, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

3) výkup části pozemku p. č. PK 2833, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Libuše Eliášové, Masarykova 1767/37, 288 02 Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2833, výměra 382 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem

II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Pěstitel Stratov, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

4) výkup části pozemku p. č. PK 2975/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, tj. paní Petry Jílkové, Skalička 1860/32, 789 01 Zábřeh, podíl ¼, pana Petra

33

Kucharika, Gen. Svobody 1207, 783 91 Uničov, podíl ½, a paní Vladimíry Vorlové, Panská 77, 783 91 Uničov, podíl 1/4, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2975/1, výměra 341 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Bramko Semice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

5) zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. PK 3309/1, výměra 7.481 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemků PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, k. ú. Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2,

6) výkup části pozemku p. č. PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Petra Rubeše, Poděbradova 137, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2939, PK 2967, PK 3012/2, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, PK 562, p. č. 2870/17, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, o celkové výměře 7.066 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu zemědělci, tj. panu Petru Rubešovi, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

7) výkup části pozemku p. č. PK 3013/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Zdeňka Jiráska, Poděbradova 136, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3013/3, výměra 151 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. panu Petru Rubešovi, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.


II. u k l á d á

p. starostovi informovat p. Petra Rubeše, že k prodeji městských pozemků v nové lokalitě Hrabanov severozápad, v územní studii pořízené v roce 2015 označených č. 12 a 13, se zastupitelstvo města v současné době nemůže zavázat.


34

10. Úprava rozpočtu města na rok 2016 – 1. rozpočtové opatření.

V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Polenová (VO FO), p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová, p. starosta, p. Ing. Kváč, p. Ing. Gregor.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2016 – 1. rozpočtové opatření dle návrhu finančního odboru s tím, že ve výdajích na investice bude pol. Příprava projektů obecně převod z roku 2015 snížena na částku 1.682 tis. Kč a zařazena bude nová položka Příprava projektu na obchvat II. etapa ve výši 1.000 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 32

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města roku 2016 – 1. rozpočtové opatření dle návrhu finančního odboru s tím, že ve výdajích na investice bude pol. Příprava projektů obecně převod z roku 2015 snížena na částku 1.682 tis. Kč a zařazena bude nová položka Příprava projektu na obchvat II. etapa ve výši 1.000 tis. Kč.


11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „VaK v ul. Za Pávem, Výsadba Park Třešňovka – Lom a Oprava výjezdového vozidla CAS 25 T815“.


12. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na parc. č. 18 v Lysé n. L.“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v min. výši 5 % z celkových nákladů projektu.

Návrhy byly projednány společně vč. hlasování.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování kanalizace a vodovodu v ul. Za Pávem“ a „Výsadba v Parku Třešňovka - Lom“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a dotaci na projekt „Oprava výjezdového vozidla CAS 25 T815“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok

35

2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových nákladů projektu“.

2) podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na parc. č. 18 v Lysé nad Labem“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových nákladů projektu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 33

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování kanalizace a vodovodu v ul. Za Pávem“ a „Výsadba v Parku Třešňovka - Lom“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a dotaci na projekt „Oprava výjezdového vozidla CAS 25 T815“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových nákladů projektu“.

2) podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na parc. č. 18 v Lysé nad Labem“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových nákladů projektu.


26. Zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2131/69, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ul. Máchova, Fibichova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Vzhledem k účasti žadatele o odkup výše uvedených pozemků, byl tento bod předřazen ostatním bodům.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Ing. Grochol CSc., p. Burian, p. Ing. Eliška, p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 1.039 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníku pozemku p. č. st. 3349 a p. č. 2131/38, za min. cenu 300 Kč/m2,


36

2) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 674 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem využití jako stavební pozemek k pozemku p. č. 2131/51, za min. cenu 800 Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 34

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 1.039 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníku pozemku p. č. st. 3349 a p. č. 2131/38, za min. cenu 300 Kč/m2,

2) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 674 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem využití jako stavební pozemek k pozemku p. č. 2131/51, za min. cenu 800 Kč/m2.


Odchod zastupitelky, pí Chloupkové M., ve 21:30 hodin.


13. Žádost o natočení laviček v ul. Zámecká, Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM odkládá projednání tohoto bodu na rok 2018.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 2 hlasy

zdržel se: 9 hlasů

(p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kopecký mimo jednací místnost)


Návrh nebyl přijat.

37

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

mimo

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost pí Jany Křížové, Pivovarská 1231, Lysá n. L., na otočení laviček v ul. Zámecká, a neschvaluje otočení laviček v ul. Zámecká, z důvodu nutnosti dodržení udržitelnosti projektu po dobu 5 let.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 1 hlas

(p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kopecký mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

mimo

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 35

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pí Jany Křížové, Pivovarská 1231, Lysá n. L., na otočení laviček v ul. Zámecká,


II. n e s c h v a l u j e

otočení laviček v ul. Zámecká, z důvodu nutnosti dodržení udržitelnosti projektu po dobu 5 let.


14. Schválení ceníku parkovacích lístků a parkovacích karet.


V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Kváč, p. Kodeš.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM schvaluje navýšení ceníku parkovacích lístků a parkovacích karet fyzickým osobám s trvalým pobytem v Lysé n. L. takto: za jedno vozidlo 100 Kč, za druhé vozidlo 1.000 Kč a za tři vozidla a každé další 5.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 9 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.
38

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje ceník parkovacích lístků a parkovacích karet v souladu s Nařízením města Lysá nad Labem č. 7/2015, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 36

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

ceník parkovacích lístků a parkovacích karet v souladu s Nařízením města Lysá nad Labem č. 7/2015, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav.


15. Rekonstrukce části komunikace ul. Školní náměstí, Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili p. Kodeš, p. Ing. Gregor, p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí předložené návrhy řešení na rekonstrukci části komunikace ul. Školní náměstí, schvaluje rekonstrukci části komunikace ul. Školní náměstí, a to před RD manž. Svobodových a navazující vjezd do dvora Domova mládeže, ukládá p. starostovi připravit navýšení finančních prostředků na položce 221 - Pozemní komunikace o 300 tis. Kč do návrhu úpravy rozpočtu města na r. 2016 – 2. rozpočtové opatření.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.39


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 37

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předložené návrhy řešení na rekonstrukci části komunikace ul. Školní náměstí,


II. s c h v a l u j e

rekonstrukci části komunikace ul. Školní náměstí, a to před RD manž. Svobodových a navazující vjezd do dvora Domova mládeže,


III. u k l á d á

p. starostovi připravit navýšení finančních prostředků na položce 221 - Pozemní komunikace o 300 tis. Kč do návrhu úpravy rozpočtu města na r. 2016 – 2. rozpočtové opatření.


16. Rozšíření počtu parkovacích míst pro občany ZTP.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Gregor, p. Burian, p. Ing. Grochol CSc., p. starosta, p. Mgr. Fajmon, p. Bc. Robeš.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí předložený návrh na rozšíření počtu parkovacích míst pro občany ZTP, žádá odbor SMI, aby tato žádost byla začleněna do studie dopravního značení v parkovací zóně.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na rozšíření počtu parkovacích míst pro občany ZTP,


II. ž á d á

odbor SMI, aby tato žádost byla začleněna do studie dopravního značení v parkovací zóně.

40

17. Oprava chodníků a komunikací v roce 2016.

V diskusi k bodu vystoupil p. Bc. Robeš, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Kopecký.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí předložený návrh na opravu chodníků a komunikací z položky 221 – Pozemní komunikace – údržba, odkládá projednání předloženého návrhu na ZM dne 17.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 39

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na opravu chodníků a komunikací z položky 221 – Pozemní komunikace – údržba,


II. o d k l á d á

projednání předloženého návrhu na ZM dne 17.02.2016.


18. Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti – trvalý zábor, dočasný zábor a věcné břemeno.


19. Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti k umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od lesa.

Návrhy byly projednány společně vč. hlasování.

V diskusi k bodu č. 18 vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí 1) s umístěním stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na pozemcích p. č. 694/2, 694/7, 694/20, 3515, 3518/2 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L., 2) s dočasným a trvalým odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zákona 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu), na pozemcích p. č. 694/2, 694/7, 694/20, 3515, 3518/2 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L., 3) se zřízením věcného břemene na pozemcích p. č. 694/20 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L., 4) s vydáním souhlasu

41

s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od lesa za předpokladu, že nedojde k trvalému omezení plnění funkcí lesa, případně k trvalému odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 40

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

1) s umístěním stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na pozemcích p. č. 694/2, 694/7, 694/20, 3515, 3518/2 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L.,

2) s dočasným a trvalým odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zákona 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu), na pozemcích p. č. 694/2, 694/7, 694/20, 3515, 3518/2 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L.,

3) se zřízením věcného břemene na pozemcích p. č. 694/20 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L.

4) s vydáním souhlasu s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od lesa za předpokladu, že nedojde k trvalému omezení plnění funkcí lesa, případně k trvalému odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.


20. Budoucí využití objektu č. p. 28 – 29 (bývalé Privum).


V diskusi k bodu vystoupili p. Kodeš, p. Ing. Eliška, pí Ing. Fialová, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje budoucí využití objektu č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., jako služebnu policie ČR a zároveň MěP Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


42

Usnesení č. 41

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

budoucí využití objektu č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., jako služebnu policie ČR a zároveň MěP Lysá n. L.


21. Zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy č. 1/2016.

V diskusi k bodu vystoupil p. Bc. Robeš, pí Ing. Fialová, p. starosta, p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy dne 13.01.2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 42

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis č. 1/2016 z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy dne 13.01.2016.


22. Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM pověřuje starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu písemnosti „Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla“, pro organizace SDH jednotky Lysá n. L., Dvorce a Byšičky, a to v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
43

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 43

Zastupitelstvo města


p o v ě ř u j e

starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu písemnosti „Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla“, pro organizace SDH jednotky Lysá n. L., Dvorce a Byšičky, a to v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.


23. Zveřejnění pronájmu obecního pozemku p. č. 333/7, k. ú. Litol, ul. Na Staré vsi, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění pronájmu obecního pozemku p. č. 333/7, druh pozemku zahrada, výměra 579 m2, k. ú. Litol, ul. Na Staré vsi, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako zahrada, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 44

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění pronájmu obecního pozemku p. č. 333/7, druh pozemku zahrada, výměra 579 m2, k. ú. Litol, ul. Na Staré vsi, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako zahrada, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok.


24. Zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3272/13, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

44

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3272/13, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 3.888 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako louka, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 45

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3272/13, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 3.888 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako louka, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok.


25. Pronájem části obecního pozemku p. č. st. 38/1, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí před č. p. 1759 (dvůr u chirurgie).


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Fialová, p. Ing. Kváč, pí Fischerová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. st. 38/1, výměra 2 m2, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí (dvůr u chirurgie), před provozovnou smíšeného zboží č. p. 1759, panu LUU DUC VIET, bytem Labská 14, Kolín 5, IČ: 28673913, za částku 5 Kč/m2/den, na dobu neurčitou od 01.02.2016, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem vystavování zboží po celý rok s tím, že nájemce denně zajistí úklid pronajaté plochy včetně zametání, složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

45

Usnesení č. 46

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

pronájem části obecního pozemku p. č. st. 38/1, výměra 2 m2, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí (dvůr u chirurgie), před provozovnou smíšeného zboží č. p. 1759, panu LUU DUC VIET, bytem Labská 14, Kolín 5, IČ: 28673913, za částku 5 Kč/m2/den, na dobu neurčitou od 01.02.2016, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem vystavování zboží po celý rok s tím, že nájemce denně zajistí úklid pronajaté plochy včetně zametání, složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného.


26. Zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2131/69, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ul. Máchova a Fibichova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Bod byl projednán za bodem č. 12.


27. Zveřejnění prodeje části obecních pozemků p. č. 612/1 a 3667/3, oba k. ú. Lysá n. L., ul. U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 612/1 a p. č. 3667/3, výměra cca 42 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 7 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


28. Výkup pozemku p. č. 3628/77, výměra 981 m2, druhu pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.

V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí záměr Osadního výboru Řehačka na vybudování sportovního hřiště pro volejbal a nohejbal na pozemku 3628/77, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, ukládá odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/77, výměra 981 m2, k. ú. Lysá n. L., a zároveň projednat možnost odkupu stavby bývalých šaten na pozemku p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., ve stejné lokalitě jako zázemí pro budoucí hřiště.

46

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 47

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

záměr Osadního výboru Řehačka na vybudování sportovního hřiště pro volejbal a nohejbal na pozemku 3628/77, k. ú. Lysá n. L., Řehačka,


II. u k l á d á

odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/77, výměra 981 m2, k. ú. Lysá n. L., a zároveň projednat možnost odkupu stavby bývalých šaten na pozemku p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., ve stejné lokalitě jako zázemí pro budoucí hřiště.


29. Informativní zpráva o schválení finančních prostředků ze Státního fondu ŽP ČR.

V diskusi k bodu vystoupil p. Ing. Grochol, CSc.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí informativní zprávu o schválení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 48

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o schválení fin. prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

47

30. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017015/VB002 na obecní pozemek p. č. 319/4, ul. Husova.


31. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-6001098/001 na obecní pozemky p. č. 552/7, 3472/1, 3752, 3757/2 a 3757/3 – u železničního přejezdu na přivaděči k budoucímu obchvatu.

Návrhy byly projednány společně vč. hlasování.

V diskusi k bodům vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM 1) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017015/VB002na obecní pozemek p. č. 319/4, k. ú. Litol,s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.000 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. 2) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-6001098/001 na obecní pozemky p. č. 552/7, 3472/1, 3752, 3757/2 a 3757/3, k. ú. Lysá n. L.,s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 8.550 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 49

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017015/VB002na obecní pozemek p. č. 319/4, k. ú. Litol,s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.000 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

2) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-6001098/001 na obecní pozemky p. č. 552/7, 3472/1, 3752, 3757/2 a 3757/3, k. ú. Lysá n. L.,s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 8.550 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Pan starosta doporučil projednat společně body č. 32, č. 33, č. 35, a č. 60.


32. Schválení kritérií na veřejnou zakázku ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D.


33. Schválení kritérií na veřejnou zakázku ZŠ Komenského školní jídelna, rekonstrukce topení.


48

35. Schválení kritérií na veřejnou zakázku ZŠ Hrozného č. p. 12 rekonstrukce podlah a obložení.


60. Schválení vypsání výběrového řízení a hodnotících kritérií pro výběrové řízení na opravu zámecké ohradní zdi.

Návrhy byly projednány společně vč. hlasování.

V diskusi k bodům vystoupila pí Ing. Fialová, p. Mgr. Fajmon, p. starosta, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D jediné kritérium - výši ceny díla vč. DPH. 2) pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Komenského školní jídelna, rekonstrukce topení jediné kritérium – výši ceny díla vč. DPH.3) pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Hrozného č. p. 12 rekonstrukce podlah a obložení jediné kritérium – výši ceny díla vč. DPH. 4) vypsání výběrového řízení na stavební práce spojené s opravou zámecké ohradní zdi s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 50

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D jediné kritérium - výši ceny díla vč. DPH.

2) pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Komenského školní jídelna, rekonstrukce topení jediné kritérium – výši ceny díla vč. DPH.

3) pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Hrozného č. p. 12 rekonstrukce podlah a obložení jediné kritérium – výši ceny díla vč. DPH.

4) vypsání výběrového řízení na stavební práce spojené s opravou zámecké ohradní zdi s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.


49

34. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemky p. č. 619/2 a 619/167, k, ú. Lysá n. L. – přípojky pro byt. dům „Jasan“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 619/2 a 619/167, k. ú. Lysá n. L., s Třetí Sluníčková, s. r. o., pro výstavbu kanalizační, vodovodní a plynové přípojky v rámci stavby bytového domu „Jasan“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 51

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 619/2 a 619/167, k. ú. Lysá n. L., s Třetí Sluníčková, s. r. o., pro výstavbu kanalizační, vodovodní a plynové přípojky v rámci stavby bytového domu „Jasan“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


35. Schválení kritérií na veřejnou zakázku ZŠ Hrozného č. p. 12 rekonstrukce podlah a obložení.

Bod byl projednán za bodem č. 31.

36. Žádost o výměnu bytu a splátkový kalendář.

V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Ing. Kopecký (VO SMI).

Pan starost přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí žádost pí Moniky Mesíkové, nájemnice bytu č. 2 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá, schvaluje 1) ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá, s pí Monikou Mesíkovou dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy s jejím synem, p. Markem Mesíkem, bytem tamtéž. Nový nájemce před uzavřením nájemní smlouvy na byt složí jistotu ve výši 6 násobku nájemného s tím, že nájemné bude stanoveno ve stávající výši, tj. 59 Kč/m2. 2) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č. p. 613, Tyršova ul., Milovice – Mladá, s pí Monikou

50

Mesíkovou, za předpokladu, že stávající nájemní smlouva na byt (uzavřená s její dcerou) bude ukončena a že pí Monika Mesíková převezme závazek plné úhrady dluhu, který na bytu vázne. Nová nájemkyně před uzavřením nájemní smlouvy na byt složí jistotu ve výši 6 násobku nájemného s tím, že nájemné bude stanoveno ve stávající výši, tj. 73 Kč/m2. 3) Splátkový kalendář pí Monice Mesíkové na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 5 v č. p. 613, Tyršova ul., Milovice – Mladá, ve výši 1.000 Kč/měsíc.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 52

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pí Moniky Mesíkové, nájemnice bytu č. 2 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá,


II. s c h v a l u j e

1) ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá, s pí Monikou Mesíkovou dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy s jejím synem, p. Markem Mesíkem, bytem tamtéž. Nový nájemce před uzavřením nájemní smlouvy na byt složí jistotu ve výši 6 násobku nájemného s tím, že nájemné bude stanoveno ve stávající výši, tj. 59 Kč/m2,

2) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č. p. 613, Tyršova ul., Milovice – Mladá, s pí Monikou Mesíkovou, za předpokladu, že stávající nájemní smlouva na byt (uzavřená s její dcerou) bude ukončena a že pí Monika Mesíková převezme závazek plné úhrady dluhu, který na bytu vázne. Nová nájemkyně před uzavřením nájemní smlouvy na byt složí jistotu ve výši 6 násobku nájemného s tím, že nájemné bude stanoveno ve stávající výši, tj. 73 Kč/m2

3) Splátkový kalendář pí Monice Mesíkové na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. 5 v č. p. 613, Tyršova ul., Milovice – Mladá, ve výši 1.000 Kč/měsíc.


37. Úprava nájemní smlouvy k bytu.


V diskusi k bodu vystoupili pí Fischerová, p. Ing. Eliška, p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá projednání žádosti paní Heleny Zápalové, nájemnice bytu č. 22 v č. p. 620, Lesní ul., Milovice – Mladá, o vrácení bodu nájemní smlouvy týkající se odprodeje bytu stávajícímu nájemci v případě prodeje do osobního vlastnictví, ukládá kontrolnímu výboru předložit návrh řešení na jednání ZM dne 17.02.2016.

51

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 53

Zastupitelstvo města


I. o d k l á d á

projednání žádosti paní Heleny Zápalové, nájemnice bytu č. 22 v č. p. 620, Lesní ul., Milovice – Mladá, o vrácení bodu nájemní smlouvy týkající se odprodeje bytu stávajícímu nájemci v případě prodeje do osobního vlastnictví,


II. u k l á d á

kontrolnímu výboru předložit návrh řešení na jednání ZM dne 17.02.2016.


38. Žádost o prostory sloužící k podnikání na č. p. 5, ul. Jiráskova, Lysá n. L.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese č. p. 5, Jiráskova ul., Lysá n. L., Litol, a stávajících prostor knihovny v budově radnice, č. p. 23, Husovo náměstí, Lysá n. L., pro Městkou knihovnu Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro52

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese č. p. 5, Jiráskova ul., Lysá n. L., Litol, a stávajících prostor knihovny v budově radnice, č. p. 23, Husovo náměstí, Lysá n. L., pro Městkou knihovnu Lysá nad Labem.


39. Cenové ujednání ke smlouvám o dodávce a odběru tepla na rok 2016 s firmou Thermoservis, s. r. o.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla na rok 2016 s firmou Thermoservis spol. s r. o., Nymburk, 2) cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis, spol. s r. o., Nymburk, pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Usnesení č. 55

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla na rok 2016 s firmou Thermoservis spol. s r. o., Nymburk,

2) cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis, spol. s r. o., Nymburk, pro rok 2016.


V souladu s jednacím řádem ZM pan starosta doporučil hlasovat o návrhu na prodloužení doby jednání zastupitelstva města dne 27.01.2015 do 24:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

53

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Usnesení č. 56

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

prodloužení doby jednání zastupitelstva města dne 27.01.2015 do 24:00 hodin.


Ve 23:00 hodin odchod p. Bc. Robeš.


40. Zápis z jednání stravovací komise dne 30.11.2015.


V diskusi k bodu vystoupil p. tajemník, p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání stravovací komise dne 30.11.2015.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 57

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání stravovací komise dne 30.11.2015.


41. Schválení přijetí daru pro ZŠ J. A . Komenského, Lysá n. L.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje přijetí daru od Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem, o. s., se sídlem ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534, Lysá n. L., ve výši 150.000 Kč na nákup úložného nábytku do kabinetů.54


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

po

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 58

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

přijetí daru od Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem, o. s., se sídlem ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534, Lysá n. L., ve výši 150.000 Kč na nákup úložného nábytku do kabinetů.


42. Zápis komise pro cestovní ruch a sport.


Nebyl projednán.


43. Zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 06.01.2016.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 06.01.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 59

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 06.01.2016.

55

44. Informativní zpráva k nájemní smlouvě o užívání služebního bytu v ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 160, Lysá n. L. – Litol.


V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh pí Ing. Fialové na návrh usnesení – ZM odkládá projednání informativní zprávy k nájemní smlouvě o užívání služebního bytu v ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 160, Lysá n. L. – Litol, na jednání ZM dne 17.02.2016, s tím, že na jednání bude přizván ředitel ZŠ T. G. Masaryka.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pimo


Usnesení č. 60

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

projednání informativní zprávy k nájemní smlouvě o užívání služebního bytu v ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 160, Lysá n. L. – Litol, na jednání ZM dne 17.02.2016, s tím, že na jednání bude přizván ředitel ZŠ T. G. Masaryka.


45. Souhlas obce k doplatku na bydlení.


V diskusi k bodu vystoupila pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, určil za osobu užívající byt pí Michaelu REKOVOU, nar. 28.11.1994 – společně posuzovaná osoba Petr REK, nar. 07.05.2015, kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
56

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

Pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

Pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

Pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

Pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

Pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 61

Zastupitelstvo města


s o u h l a s í

s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, určil za osobu užívající byt pí Michaelu REKOVOU, nar. 28.11.1994 – společně posuzovaná osoba Petr REK, nar. 07.05.2015, kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem.


46. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace p. Lukáši Fuchsovi na údržbu a provozování kin.


V diskusi k bodu vystoupili pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK), p. Ing. Kváč, p. Ing. Grochol, CSc., p. Ing. Gregor.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení upravený dle návrhu p. Ing. Kváče – ZM schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace panu Lukáši Fuchsovi za účelem provozování a údržby kin s tím, že ve smlouvě bude uvedeno, že částka 800 tis. Kč bude převedena na účet žadatele ve 4 splátkách ve výši 300 tis. Kč, 200 tis. Kč, 200 tis. Kč a 100 tis. Kč, vždy do 10. dne počínajícího období.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 62

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace panu Lukáši Fuchsovi za účelem provozování a údržby kin s tím, že ve smlouvě bude uvedeno, že částka 800 tis. Kč bude převedena na účet žadatele ve 4 splátkách ve výši 300 tis. Kč, 200 tis. Kč, 200 tis. Kč a 100 tis. Kč, vždy do 10. dne počínajícího období.


57

47. Aktualizace návrhu na vyhlášení veřejné sbírky k zakoupení dřevořezeb od pana Bernarda Knápka.


V diskusi k bodu vystoupila pí PaedDr. Bodnárová (VO ŠSVZaK).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje předložený návrh na vyhlášení veřejné sbírky k zakoupení dřevořezeb od pana B. Knápka.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

(p. Mgr. Kopecký mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

mimo

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 63

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh na vyhlášení veřejné sbírky k zakoupení dřevořezeb od pana B. Knápka.


48. Schválení žadatele do volného bytu v domě s pečovatelskou službou.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje do volného bytu B – 15 v DPS umístění manželů Josefa a Drahoslavy Křenových, oba bytem Okružní 1505, Lysá n. L. Náhradníci: Jana Cásková, Miroslav Třeček, oba trvale bytem v domě s pečovatelskou službou, byt č. C – 16.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

(p. Mgr. Kopecký mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

mimo

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo
58

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

do volného bytu B – 15 v DPS umístění manželů Josefa a Drahoslavy Křenových, oba bytem Okružní 1505, Lysá n. L. Náhradníci: Jana Cásková, Miroslav Třeček, oba trvale bytem v domě s pečovatelskou službou, byt č. C – 16.


49. Zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 23.11.2015.


V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Kopecký, p. Ing. Gregor, p. Ing. Kopecký (VO SMI), p. starosta, p. Ing. Eliška.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 23.11.2015, ukládá předsedům komisí a výborů zaslat p. tajemníkovi do 08.02.2016 přehled docházky jednotlivých členů na jednání komisí a výborů.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 65

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 23.11.2015,


II. u k l á d á

předsedům komisí a výborů zaslat p. tajemníkovi do 08.02.2016 přehled docházky jednotlivých členů na jednání komisí a výborů.


50. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny.


V diskusi k bodu vystoupili pí Ing. Polenová (VO FO), p. starosta, p. Mgr. Fajmon, pí Ing. Fialová.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá projednání zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na výběr pojišťovny pro město Lysá n. L. na jednání ZM dne 17.02.2016.59

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 66

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

projednání zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na výběr pojišťovny pro město Lysá n. L. na jednání ZM dne 17.02.2016.


51. Směrnice č. 1/2006 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.


V diskusi k bodu vystoupil p. tajemník.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje předložený návrh Směrnice č. 1/2016 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Gregor mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh Směrnice č. 1/2016 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.
60

52. Směrnice č. 2/2016 Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá n. L. – návrh rozpočtu.


V diskusi k bodu vystoupil p. Burian, p. tajemník.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje předložený návrh Směrnice č. 2/2016 Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Gregor mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 68

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

předložený návrh Směrnice č. 2/2016 Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2016.


53. Směrnice č. 3/2016 Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM odkládá projednání návrhu Směrnice č. 3/2016 Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství v Lysé nad Labem na jednání ZM dne 17.02.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo61

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo města


o d k l á d á

projednání návrhu Směrnice č. 3/2016 Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství v Lysé nad Labem na jednání ZM dne 17.02.2016.


54. Porovnání finanční náročnosti kontroly hospodaření města.


V diskusi k bodu vystoupil p. tajemník, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh n usnesení – ZM bere na vědomí zprávu o porovnání finanční náročnosti kontroly hospodaření města.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 70

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zprávu o porovnání finanční náročnosti kontroly hospodaření města.


Pan starosta přednesl návrh p. Ing. Kváče na usnesení – ZM schvaluje provedení kontroly hospodaření města za rok 2017 krajským úřadem.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 1 hlas

zdržel se: 8 hlasů

(pí Ing. Fialová mimo jednací místnost)

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

mimo
62

55. Žádost majitelů domů ulic Jaromírovy sady a Sadová.

V diskusi k bodu vystoupili p. Mgr. Fajmon, p. Ing. Eliška, p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí předloženou žádost majitelů domů ulic Jaromírovy Sady a Sadová, konstatuje, že pro rok 2016 není v rozpočtu města s rekonstrukcí ulic Jaromírovy Sady a Sadová počítáno, ukládá 1) odboru SMI pokračovat ve výkupu pozemků pod komunikacemi v ul. Jaromírovy sady, Sadová, 2) p. tajemníkovi odpovědět paní Břinčilové v duchu diskuse na ZM.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 71

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě do m í

předloženou žádost majitelů domů ulic Jaromírovy Sady a Sadová,


II. k o n s t a t u j e

že pro rok 2016 není v rozpočtu města s rekonstrukcí ulic Jaromírovy Sady a Sadová počítáno,


III. u k l á d á

1) odboru SMI pokračovat ve výkupu pozemků pod komunikacemi v ul. Jaromírovy sady, Sadová,

2) p. tajemníkovi odpovědět paní Břinčilové v duchu diskuse na ZM.


56. Žádost o užití znaku města – Ing. Minařík, p. Houzar.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) užití znaku města na informačním plakátu společnosti Kompakt ČR pro oblast Lysá nad Labem – Čelákovice pro rok 2016, 2) užití znaku města ve vědecké publikaci  pana Petra Houzara, bytem Švermova 272, 625 00 Brno.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

63

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 72

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) užití znaku města na informačním plakátu společnosti Kompakt ČR pro oblast Lysá nad Labem – Čelákovice pro rok 2016,

2) užití znaku města ve vědecké publikaci  pana Petra Houzara, bytem Švermova 272, Brno.


57. Stanovení odměn pro členy výborů a komisí.


V diskusi k bodu vystoupili p. tajemník, p. Mgr. Kopecký.


Pan starost přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí předloženou zprávu k návrhu na stanovení odměn pro členy výborů a komisí, schvaluje vyplacení odměn členům a předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, formou odměny 1 x za rok, ve výši 100 Kč členům za každou účast na schůzi komise nebo výboru a předsedům komise nebo výboru ve výši 200 Kč. Maximální částka odměny činí 1.000 Kč za člena komise nebo výboru a 2.000 Kč za předsedu komise nebo výboru. Ukládá tajemníkovi MěÚ na základě podkladů od předsedů výborů nebo komisí zajistit proplacení odměn členům a předsedům výborů a komisí, nezařazených do ZM, po uzavření kalendářního roku s četností 1x ročně.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 73

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu k návrhu na stanovení odměn pro členy výborů a komisí,
64

II. s c h v a l u j e

vyplacení odměn členům a předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, formou odměny 1 x za rok, ve výši 100 Kč členům za každou účast na schůzi komise nebo výboru a předsedům komise nebo výboru ve výši 200 Kč. Maximální částka odměny činí 1.000 Kč za člena komise nebo výboru a 2.000 Kč za předsedu komise nebo výboru.


III. u k l á d á

tajemníkovi MěÚ na základě podkladů od předsedů výborů nebo komisí zajistit proplacení odměn členům a předsedům výborů a komisí, nezařazených do ZM, po uzavření kalendářního roku s četností 1x ročně.


58. Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace OPŽP č. 09031411 – Výstavba stokových systémů ve městě Lysá n. L. a jeho městských částí.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 09031411, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a jeho městských částí“ podepsaného dne 05.01.2016 zástupcem SFŽP.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 74

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 09031411, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a jeho městských částí“ podepsaného dne 05.01.2016 zástupcem SFŽP.


59. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě kupní a o zřízení VB.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě kupní a zřízení VB s p. Brynychem, zastoupeným pí Marcaníkovou, na pozemky v lokalitě „Drážky“. Dodatek opravuje čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy tak, že slovo „Kupující“ nahrazuje slovem „Prodávající“, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

65

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě kupní a zřízení VB s p. Brynychem, zastoupeným pí Marcaníkovou, na pozemky v lokalitě „Drážky“. Dodatek opravuje čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy tak, že slovo „Kupující“ nahrazuje slovem „Prodávající“, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.


60. Schválení vypsání výběrového řízení a hodnotících kritérií pro výběrové řízení na opravu zámecké ohradní zdi.


Bod byl projednán za bodem č. 31.


61. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1001C16/28.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 1001C16/28 na výstavbu kanalizace Byšičky (Kanalizace splašková tlaková a vodovod) na pozemku parcelní č. 1431, k. ú. Lysá n. L., s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, pro Středočeský kraj, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


66

Usnesení č. 76

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 1001C16/28 na výstavbu kanalizace Byšičky (Kanalizace splašková tlaková a vodovod) na pozemku parcelní č. 1431, k. ú. Lysá n. L., s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, pro Středočeský kraj, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00.


62. Zápis z jednání stavební komise dne 14.12.2015.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, p. Ing. Kopecký (VO SMI).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise dne 14.12.2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 77

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání stavební komise dne 14.12.2015.


63. Zápis z jednání stavební komise dne 11.01.2016.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise dne 11.01.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.67

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo

Usnesení č. 78

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání stavební komise dne 11.01.2016.


64. Schválení výběru zpracovatele „Lesních hospodářských osnov ORP Lysá n. L.“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM přijímá doručené cenové nabídky na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem od 1) Ing. et Ing. Josef Štveráček, Ovčáry 133, Dřísy 277 14, 2) Ing. Bořivoj Zimmermann, Na Křivce 1079/36, Praha 10, 101 00, 3) Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n. L, schvaluje uzavření smlouvy na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem s Ing. Bořivojem Zimmermannem, Na Křivce 1079/36, Praha 10, 101 00, za celkovou cenu zakázky včetně DPH 245.830 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 79

Zastupitelstvo města


I. p ř i j í m á

doručené cenové nabídky na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem od 1) Ing. et Ing. Josef Štveráček, Ovčáry 133, Dřísy 277 14, 2) Ing. Bořivoj Zimmermann, Na Křivce 1079/36, Praha 10, 101 00, 3) Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n. L,


II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem s Ing. Bořivojem Zimmermannem, Na Křivce 1079/36, Praha 10, 101 00, za celkovou cenu zakázky včetně DPH 245.830 Kč.

68

65. Poskytnutí roční dotace na spolufinancování dopravní výchovy BESIP.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí předloženou informaci o poskytnutí roční dotace na spolufinancování dopravní výchovy BESIP, schvaluje požadovanou částku na spolufinancování dopravní výchovy BESIP, tj. 10 000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 80

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci o poskytnutí roční dotace na spolufinancování dopravní výchovy BESIP,


II. s c h v a l u j e

požadovanou částku na spolufinancování dopravní výchovy BESIP, tj. 10 000 Kč.


66. Výběr dodavatele kancelářských potřeb pro rok 2016.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, pí Šťastná (VO VV).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí cenové nabídky na dodávku kancelářských potřeb pro rok 2016 od firem: 1) POPROKAN PAPÍR, s. r. o., Brožíkova 882, 33011 Třemošná, IČ 25225014, 2) Bartoň a Partner, s. r. o., Chválkovice 580, 77900 Olomouc, IČ 26810093, 3) LENTO, s. r. o., Radiměř 317, 56907 Radiměř, IČ 26007533, schvaluje dodavatele kancelářských potřeb pro rok 2016 – spol. LENTO, s. r. o., Radiměř 317, 56907 Radiměř, IČ 26007533.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
69

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 81

Zastupitelstvo města


I. b e r e n a v ě d o m í

cenové nabídky na dodávku kancelářských potřeb pro rok 2016 od firem: 1) POPROKAN PAPÍR, s. r. o., Brožíkova 882, 33011 Třemošná, IČ 25225014, 2) Bartoň a Partner, s. r. o., Chválkovice 580, 77900 Olomouc, IČ 26810093, 3) LENTO, s. r. o., Radiměř 317, 56907 Radiměř, IČ 26007533,


II. s c h v a l u j e

dodavatele kancelářských potřeb pro rok 2016 – spol. LENTO, s. r. o., Radiměř 317, 56907 Radiměř, IČ 26007533.


67. Zápis z 1. jednání výboru pro obchvat dne 20.01.2016.


V diskusi k bodu vystoupil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM bere na vědomí zápis z 1. jednání výboru pro obchvat dne 20.01.2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


Usnesení č. 82

Zastupitelstvo města


b e r e n a v ě d o m í

zápis z 1. jednání výboru pro obchvat dne 20.01.2016.


68. Návrh na pokračování aktivit cyklokoordinátora města.


V diskusi k bodu vystoupili p. Ing. Eliška, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, pí Ing. Fialová, p. Krumpholc, p. Burian, p. starosta, p. Mgr. Fajmon.


70

Odchod pí Ing. Fialová ve 24:00 hodin.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM souhlasí s pokračováním DPP s pí Danou Hančovou pro funkci koordinátor záměrů pro rozvoj cyklodopravy a volnočasových zón v katastru Lysé nad Labem a Litole.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

zdržel se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


III. D i s k u s e.


p. tajemník – uvedl, že TK Slovan Lysá n. L. si chce požádat o dotaci na výměnu trávy na hřišti a zjistil, že přílohou žádosti musí být i souhlas příslušného zastupitelstva města, protože jim už nezbývá čas, požádali o mimořádné projednání na dnešním ZM,


pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského – uvedla, že má ten samý problém, za školu chce požádat o dotaci na prevenci kriminality a rovněž k tomu potřebuje souhlas ZM.


V diskusi k bodům nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení – ZM schvaluje 1) TK Slovanu Lysá n. L. podání žádosti o dotaci na sportovní hřiště, 2) ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. podání žádosti o dotaci na primární prevenci.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

mimo

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


71

Usnesení č. 83

Zastupitelstvo města


s c h v a l u j e

1) TK Slovanu Lysá n. L. podání žádosti o dotaci na sportovní hřiště,

2) ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. podání žádosti o dotaci na primární prevenci.


p. Mgr. Eliška – poděkoval za zveřejnění podkladových materiálů pro jednání dnešního ZM na webových stránkách města,


pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského, - informovala členy zastupitelstva města o možnosti dne 17.02.2016 od 16:00 si prohlédnout nově vybudované učebny v základní škole, s tím, aby ji zájemci o prohlídku zaslali e-mail.

Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 00:10 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

03.02.2016Ověřovatelé zápisu:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Mgr. Fajmon H. p. Ing. Gregor P.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města


72


Vytvořeno 3.10.2022 16:49:17 | přečteno 4x | jiri.virava
load