11. Zápis ZM 16.12.2015

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 16.12.2015 ve velké zasedací místnosti Města Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj (odchod v 18:05 hodin)

p. Krumpholc Jan

pí Ing. Fialová Jitka (odchod ve 22:40 hodin)

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.,

p. Ing. Kváč David

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Robeš Martin

p. Burian Jan

p. Ing. Gregor Petr


Omluveni: pí Chloupková Marcela

p. Kolman JosefI. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního zasedání se omluvila pí Chloupková M. a p. Kolman J. Pan Kodeš M. oznámil, že z jednání ZM bude muset za hodinu odejít. Dále pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Krumpholc Jan a p. Ing. Grochol L., CSc. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Kváč David, pí Fischerová Romana a p. Mgr. Fajmon Hynek.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
1

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Zápisy ze zasedání ZM dne 18.11.2015 a 25.11.2015 byly ověřovateli ověřeny a členům zastupitelstva byly zaslány na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů k zápisům připomínky. Vzhledem k tomu, že připomínky nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že považuje zápisy za ověřené.


Zpráva o plnění usnesení ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Dotazy na pana tajemníka nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, který byl sestaven postupně podle materiálů z jednotlivých odborů. Celkem odbory předložily k projednání 39 bodů.

Zápis z kontrolního výboru předložila pí Fischerová.

Zápis z veřejné schůze ve Dvorcích předložila pí Herclíková.

Vedení mezinárodní cyklotrasy EuroVelo č. 4 a Labské cyklotrasy přes území města Lysá n. L. předložil p. Bc. Robeš.

Souhlas se zahájením příprav realizace rekreačního přístaviště na území katastru Lysá n. L., Litol, a Statut, Žádost a Vyúčtování Programu na údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví sportovní nebo společenské organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L. předložil p. Krumpholc.

Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v pož. ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Stř. kraje v r. 2015 předložil p. starosta.

Zápis z jednání pro obchvat města Lysá n. L. předložil p. Mgr. Fajmon.

Pan starosta se dotázal, zda má někdo z členů zastupitelstva rozšíření či návrh na předřazení nějakého bodu.

Paní Fischerová R. upozornila členy zastupitelstva, že na stůl obdrželi žádost spol. Metal Arsenal, s. r. o., o výjimku z usnesení RM Lysá n. L., ze dne 09.10.2012, které vylučuje provádění výkopových prací od 15.11. do 15.03 a znemožňuje tak provedení přípojky elektrické energie do výše uvedené firmy. Doporučila tuto žádost dnes projednat.

Pan starosta doporučil jako první bod projednat žádost MS Černava o odkup obecních pozemků, jako druhý bod projednat žádost spol. Metal Arsenal, s. r. o., jako třetí bod schválení výjimek z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012. Pan Ing. Gregor P. doporučil jako čtvrtý bod projednat návrh rozpočtu.

Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 16.12.2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

2


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Schválený program:


1. Prodej částí (částečně zarovnaných) oplocených pozemků p. č. 15/29, p. č. 15/15 a p. p. č.

15/3, všechny tři v k. ú. Litol (Mršník), Mysliveckému sdružení Lysá nad Labem – Černava.

Předkládá odbor SMI.


2. Žádost spol. Metal Arsenal, s. r. o., Lysá n. L. o výjimku z usnesení RM Lysá n. L. č. 562, ze dne 09.10.2012.

Předkládá pí Fischerová R.


3. Žádosti o výjimku z OZV Města Lysá n. L. č. 12/2012 – stánek Smetanova ul., restaurace a herna MANGO, hudební klub Calypsso, Sport Bar.

Předkládá KMÚ.


4. Návrh rozpočtu Města Lysá n. L. na rok 2016.

Předkládá finanční odbor.


5. Posouzení došlé cenové nabídky na zajištění provozu a výběr parkovného v r. 2016.

6. Vypsání VZ na prováděcí dokumentaci stálého dopravního značení, včetně realizace svislého a vodorovného značení v parkovacích zónách.

7. Budoucí využití objektu č. p. 28 - 29 (bývalé Privum).

8. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. st. 313/1 a st. 313/2 o celkové výměře 881 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Sojovická, pod objekty ve vlastnictví Města Lysá n. L.

9. Prodej komunikace v komplexu lesa – spojnice Karlova a Dvorců.

10. Prodej části obecního pozemku p. č. 64/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Kpt. Jaroše.

11. Zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. st. 38/1, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí před č. p. 1759 (dvůr u chirurgie).

12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační přípojky umístěné na obecním pozemku p. č. 73/20, k. ú. Litol, ulice Mírová.

13. Výkup pozemků p. č. PK 855, p. č. 854, p. č. 855, všechny v k. ú. Lysá n. L., a pozemků p. č. 332/47, p. č. 336/10, p. č. 283/10, všechny v k. ú. Litol.

14. Dodatek č. 1 k Dohodě o možném využití vodního vrtu v areálu společnosti Kovona, a. s., Lysá n. L., ze dne 19.08.2015.

15. LysaFree – prodloužení nájemní smlouvy.

16. Žádost o výměnu bytu.

17. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 2 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

18. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 13 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.

19. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice – Mladá.

20. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1 č. 13 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice – Mladá.

21. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

22. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá.

3

23. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p. č. 866/16, ul. Havlínova – změna trasy a revokace usnesení.

24. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017628/001 na obecní pozemky p. č. 13/1 a 14/13 – cesta za bývalým JZD v Litoli.

25. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6005247/001 na obecní pozemky p. č. 29/8 a 29/1 – nádvoří u romského centra.

26. Návrh kupní smlouvy na plynovod v ul. Komenského a Zámecká.

Předkládá odbor SMI.


27. Žádost o výjimku z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 pro Tradiční myslivecký ples.

28. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor za účelem provozování kin a pořádání kulturních a společenských akcí ze dne 22.12.2011.

29. Zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne 10.11.2015.

30. Zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne 08.12.2015.

31. Žádost o výjimku z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 pro IX. Reprezentační ples TKD Lysá n. L. (Projednáno za bodem č. 27.)

Předkládá odbor ŠSVZaK.


32. Úprava rozpočtu Města Lysá n. L. - 7. rozpočtové opatření. (Projednáno za bodem č. 4.)

Předkládá odbor finanční.


33. Metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

34. Výsledky veřejné zakázky na zhotovitele PD Zateplení ZUŠ.

35. Prodloužení smlouvy o dílo KÚ/09/50/OD – využití vzdělávacího systému spol. RENTEL, a. s.

36. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce ul. K Bažantnici v Lysé n. L.

37. Podání žádosti o pěstební kácení v ul. Na Vysoké mezi a v areálu zámeckého parku.

38. Informativní zpráva o zpracování studie přístavby hasičské zbrojnice v Lysé n. L.

Předkládá KMÚ.


39. Smlouva o využití specializovaných map s odborným obsahem.

Předkládá odbor ŽP.


40. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2016.

Předkládá odbor VV.


41. Zápis z kontrolního výboru dne 01.12.2015.

Předkládá pí Fischerová.


42. Zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 27.11.2015.

Předkládá pí Herclíková.


43. Vedení mezinárodní cyklotrasy EuroVelo č. 4 a Labské cyklotrasy přes město Lysá n. L.

Předkládá p. Bc. Robeš a pí Hančová.


44. Souhlas se zahájením příprav realizace rekreačního přístaviště na území katastru Lysá nad Labem, Litol.

Předkládá p. Krumpholc a pí Hančová.

4

45. Statut, Žádost a Vyúčtování Programu na údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví sportovní nebo společenské organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.

Předkládá p. Krumpholc.


46. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015. (Projednáno za bodem č. 38.)

Předkládá p. Havelka


47. Zápis z jednání pro obchvat města dne 02.12.2015.

Předkládá p. Mgr. Fajmon.


II. Návrhy k projednání.


Pozn.: Vzhledem k tomu, že počet členů rady města od 04.11.2015 nebyl doplněn na počet 5, předložené body v ní nemohly být projednány, a proto byly předloženy k projednání ZM.


1. Prodej částí (částečně zarovnaných) oplocených pozemků p. č. 15/29, p. č. 15/15 a p. p. č. 15/3, všechny k. ú. Litol (Mršník), MS Lysá n. L. - Černava.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM schvaluje prodej částí (částečně zarovnaných) oplocených pozemků p. č. 15/29, p. č. 15/15 a p. p. č. 15/3, všechny tři v k. ú. Litol (Mršník), výměra dle skutečného geometrického zaměření s tím, že do ceny budou zahrnuty pouze m2, které nejsou zatopeny vodou ke dni, kdy bude vyhotoven geometrický plán, Mysliveckému sdružení Lysá nad Labem – Černava, za částku 15 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


2. Žádost o výjimku z usnesení RM Lysá n. L. č. 562, bod č. III, ze dne 09.10.2012.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč D., p. starosta, p. Ing. Kopecký V., VO SMI.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje společnosti Metal Arsenal, s. r. o., Lysá n. L., výjimku z usnesení RM Lysá n. L. č. 562, bod III, ze dne 09.10.2012, za předpokladu, že společnost se zaváže zajistit maximální kvalitu opravy komunikace na vlastní náklady a ponese záruční dobu v délce 5 let od dokončení stavby.

5

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro3. Žádost o výjimku z OZV Města Lysá n. L. č. 12/2012, regulace provozní doby: 1) stánek Smetanova ul., 2) restaurace a herna MANGO, 3) hudební klub Calypsso, 4) Sport Bar.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Kodeš M., p. Ing. Eliška P., p. Ing. Kváč D., p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Kopecký P., p. Ing. Grochol L., CSc., p. starosta, p. Bc. Přibyl L. (ředitel MěP Lysá n. L.), p. Mgr. Fajmon H., p. Zítko (za rest. MANGO), p. Šmerda (za Sport Bar), provozovatelka stánku Smetanova ul., p. Bc. Robeš M., p. tajemník.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí žádosti o výjimku z regulace provozní doby u provozoven v Lysé nad Labem: 1) stánek Smetanova ulice, 2) restaurace a herna MANGO, 3) hudební klub Calypsso, 4) Sport Bar.

II. schvaluje udělení výjimky z OZV Města Lysá nad Labem č. 2/2012:

a) stánku s rychlým občerstvením, Smetanova ulice, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, s provozní dobou každý den od 05:30 do 21:00 hodin s podmínkou, že do 08:00 hodin nebudou podávány alkoholické nápoje,

b) baru a restauraci MANGO, Husovo náměstí č. p. 21, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, kdy bude provozní doba od pondělí do neděle od 10:00 do 05:00 hodin následujícího dne,

c) hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice 582, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, s provozní dobou v pátek od 22:00 do soboty 05:00 hodin,

d) Sport Baru, Masarykova ulice 1926, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, s provozní dobou každý den od 07:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne s podmínkou, že do 08:00 hodin nebudou podávány alkoholické nápoje.

III. ukládá tajemníkovi MěÚ připravit návrh novelizace OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, ve smyslu diskuse ZM dne 16.12.2015 (úprava čl. 4 – Regulace provozní doby hostinských a obdobných zařízení).


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.
6


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


4. Návrh rozpočtu města na rok 2016.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Ing. Polenová I. (VO finančního), pí Ing. Fialová J., p. Ing. Eliška P., p. Burian J., p. Mgr. Fajmon H., p. starosta, p. Ing. Kopecký V. (VO SMI), p. Ing. Grochol L., CSc., p. Mgr. Kopecký P.


V 18:05 hodin odchod p. Kodeš M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2016 v předloženém znění s tím, že z rozpočtových výdajů – kapitálových investic budou vypuštěny položky: Příprava projektů a dalších 2.570 tis. Kč, Komunikace na Sídlišti, K Borku 5.000 tis. Kč, Rekonstrukce chodníku Dvořákova 1.500 tis. Kč, Výstavba chodníku Sídliště podél garáže 150 tis. Kč, Zámecký park černá vrata, rekonstrukce 300 tis. Kč, Přesun MěP do Privumu 1.907 tis. Kč, Přívěsný vozík za Ford Tranzit pro SDH Byšičky 60 tis. Kč, Budova MěÚ rekonstrukce vchodového přístřešku 60 tis. Kč. Celková ušetřená částka ve výši 11.547 tis. Kč bude převedena do Rezervního fondu, který bude činit 14.547tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně. Úpravy v rámci oddílu schvaluje rada města. Rozpočtová opatření, kdy se mění celková výše rozpočtu nebo přesuny výdajů mezi oddíly, podléhají schválení zastupitelstva.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


32. Úprava rozpočtu Města Lysá n. L. - 7. rozpočtové opatření.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Ing. Fialová J., p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – 7. rozpočtové opatření (bez navýšení položky Údržba sportovního areálu, dětských hřišť o 350 tis. Kč).


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

7

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení položky Údržba sportovního areálu, dětských hřišť o 350 tis. Kč, tzn. 1.420 tis. Kč, a snížení položky Rekonstrukce čerpací stanice Litol o 350 tis. Kč, tj. 760 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


5. Posouzení došlé cenové nabídky na zajištění provozu a výběr parkovného v r. 2016.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Bc. Robeš M., p. starosta, p. Ing. Eliška P., p. Ing. Gregor P., p. Ing. Grochol L., CSc., p. Mgr. Fajmon H., p. Burian J., p. Mgr. Kopecký P., p. Ing. Kváč D.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí jedinou došlou cenovou nabídku ke zveřejněné zakázce na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016 od p. Hlavičky M., Lysá n. L.,

II. schvaluje

a) uzavření smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016, s panem Martinem Hlavičkou, Palackého 132, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 74897934, za cenu 380.000 Kč/rok, v pěti splátkách po 76 tis. Kč.

b) úpravu čl. VII (povinnosti dodavatele) bodu 2 předložené smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016 tak, že odstranění dopravního značení na parkovištích a komunikacích bude provedeno do 48 hodin po ukončení výstavy.

c) úpravu čl. VII (povinnosti dodavatele) bodu 4 předložené smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016 tak, že druhý odstavec bude rozdělen na dva odstavce, z toho první odstavec bude končit větou … Parkovací lístky budou označeny razítkem dodavatele. Nově vzniklý třetí odstavec bude začínat slovy: Budou vyznačeny komunikace a pozemky…

d) úpravu čl. VI (povinnosti objednavatele) předložené smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016 tak, že bude vypuštěn bod č. 3.

e) celkové znění upravené smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016,


8

III. ukládá starostovi města na příští ZM předložit právní rozbor postupu zadání veřejné zakázky na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav.

Termín: 2/2016


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


6. Vypsání VZ na prováděcí dokumentaci stálého dopravního značení, včetně realizace svislého a vodorovného značení v parkovacích zónách.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Bc. Robeš M., p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Grochol L., CSc., p. Ing. Gregor P., p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí zpracovanou studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách a vyjádření DI Nymburk,

II. odkládá rozhodnutí o vypsání veřejné zakázky na prováděcí dokumentaci stálého dopravního značení, včetně realizace svislého a vodorovného značení v parkovacích zónách.

III. ukládá odboru SMI dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako parkovací zóny.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržel se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


7. Budoucí využití objektu č. p. 28 – 29 (bývalé Privum).


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Gregor P., p. starosta, p. Burian J., p. Bc. Přibyl L. (ředitel MěP Lysá n. L.), p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Grochol L., p. Ing. Eliška P., pí Ing. Fialová J., p. Ing. Kváč D., p. Ing. Kopecký V. (VO SMI).
9

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. odkládá rozhodnutí o budoucím využití objektu č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády, Lysá nad Labem, jako služebny Policie ČR, Obvodní oddělení Lysá n. L., a zároveň služebny Městské policie Lysá n. L.,

II. ukládá odboru SMI předložit do ZM stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů v majetku města.

Termín: 2/2016


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

(p. Mgr. Fajmon H. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržel se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


8. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. st. 313/1 a st. 313/2 o celkové výměře 881 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Sojovická, pod objekty ve vlastnictví Města Lysá n. L.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. st. 313/1, výměra 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p. č. st. 313/2, výměra 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba k. ú. Lysá n. L., ul. Sojovická, pod objekty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, od 19.08.2015 s ČR – ÚZSVMZ, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za celkové nájemné ve výši 44.000 Kč/rok.

II. pověřuje starostu města k jednání s ČR – ÚZSVMZ, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, o koupi pozemků p. č. st. 313/1, 313/2, k. ú. Lysá n. L. ul. Sojovická.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


9. Prodej komunikace p. č. 3537/2, k. ú. Lysá n. L. v komplexu lesta – spojnice Karlova a Dvorců.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč D., p. Mgr. Fajmon H., p. starosta.

10

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 3537/2, výměra 11.114 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


10. Prodej částí obecního pozemku p. č. 64/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Kpt. Jaroše.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 64/1, výměra cca 110 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ul. Kpt. Jaroše, u nemovitosti č. p. 1702/44, panu Richardu Lapkovi, bytem Kpt. Jaroše 1702, 289 22 Lysá n. L., za částku 500 Kč/m2 s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku a kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


11. Zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. st. 38/1, k. ú. Lysá n. L., Husovo nám., před č. p. 1759 (dvůr u chirurgie), dle zákona o obcích.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. st. 38/1, výměře 2 m2, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí před č. p. 1759 (dvůr u chirurgie), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

11

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní a kanalizační přípojky umístěné na obecním pozemku p. č. 73/20, k. ú. Litol, ul. Mírová.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním p. p. č. 73/20, k. ú. Litol, pro nemovitost č. p. 239, ul. Mírová, s paní Petrou Melingerovou, trvale bytem Doubravská 372, Kostomlaty nad Labem, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


13. Výkup pozemků p. č. PK 855, p. č. 854, všechny k. ú. Lysá n. L., a pozemků p. č. 332/47, p. č. 336/10, p. č. 283/10, všechny v k. ú. Litol.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon H., p. Ing Gregor P., p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM neschvaluje

a) výkup části pozemku p. č. PK 855, výměra 2.316 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 854, výměra 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 332/47, výměra 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10, výměra 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10, výměra 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 60 Kč/m2.

b) výkup pozemku p. č. 855, výměra 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od pana Jana Hory, bytem Táborská 1340/14, 352 01 Aš, za cenu 100 Kč/m2.


12

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proti


14. Dodatek č. 1 k Dohodě o možném využití vodního vrtu v areálu spol. Kovona, a. s., Lysá n. L., ze dne 19.08.2015.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o možném využití vodního vrtu v areálu společnosti Kovona, a. s., Lysá n. L., s prodloužením termínu platnosti do roku 2017.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


15. Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory s LysaFree.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru s LysaFree na prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou na prostory sloužících k podnikání na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

13

16. Žádost o výměnu bytu.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje žádost paní Terezy Frank, nájemnice bytu č. 10 v č. p. 550, Slepá ul., o výměnu svého bytu za byt č. 26 v č. p. 550, Slepá ul., oba Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


17. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 2, č. p. 602, Sportovní, Milovice – Mladá.


Pan starosta otevřel společnou diskusi k bodům č. 17 – 22.


V diskusi k těmto bodům nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 2 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 18.939 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s manželi Jaroslavem a Zdeňkou Lednovými, bytem Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


18. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 13, č. p. 551, Slepá, Milovice – Mladá.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 13 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 22.235 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s paní Dianou Kudrikovou, bytem U Průhonu 1493/11, Praha 7.14

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


19. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10, č. p. 612, Tyršova, Milovice – Mladá.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 34.545 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 120 Kč/m2 s panem Petrem Sirovým, bytem Klíšská 724/74, Ústí nad Labem, (náhradník - pan Princlík, Louny, s nabídkou 71 Kč/m²).


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


20. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 13, č. p. 612, Tyršova, Milovice – Mladá.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 13 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 21.016 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 73 Kč/m2,se slečnou Anastázií Fischerovou, bytem Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, (náhradník - pan Princlík s nabídkou 73 Kč/m²).


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


15

21. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43, č. p. 602, Sportovní, Milovice – Mladá.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 22.232 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s panem Martinem Lattou, bytem Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


22. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3, č. p. 550, Slepá, Milovice – Mladá.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 28.352 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 78 Kč/m2,s paní Jolanou Horvátovou, bytem U Braňky 234, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


23. Žádost o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p. č. 866/16, k. ú. Lysá n. L., Havlínova ul. – změna trasy a revokace usnesení.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. ruší usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 764, ze dne 13.10.2015, a usnesení Zastupitelstva města Lysá nad Labem č. II/20, ze dne 04.11.2015,16

II. schvaluje nové řešení trasy kabelového vedení NN a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019114/VB/001na obecní pozemek p. č. 866/16, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Gregor P. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


24. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017628/001 na obec. pozemky p. č. 13/1 a 14/13 – cesta za bývalým JZD v Litoli.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017628/001 na obecní pozemky p. č. 13/1 a 14/13 s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 4.283 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Gregor P. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


25. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6005247/001 na obec. pozemky p. č. 29/8 a 29/1 – nádvoří u romského centra.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6005247/001 na obecní pozemky p. č. 29/8 a 29/1 s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 18.150 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.17

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Gregor P. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

Pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

Pro


26. Kupní smlouva na plynovod v ul. Komenského a Zámecká.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Grochol L., CSc., p. Ing. Eliška P., p. Mgr. Fajmon H., pí Ing. Fialová J., starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM schvaluje

a) Prodej plynárenského zařízení, nabytého investiční stavbou „Lysá nad Labem – ul. Komenského a Zámecká“, č. stavby: 8800077525, kolaudačního rozhodnutí č. j.: výst/310/č.12/94/Ja, vydané dne 06.09.1994, a uzavření smlouvy kupní č. 9415002426/189926 na toto zařízení s kupujícím RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567. Dohodnutá cena činí 1.340.854 Kč + DPH.

b)Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na všechny obecní pozemky, kterými plynárenské zařízení popsané v bodu I/1 prochází, za cenu 1.000 Kč bez DPH. Úhrady za zřízení věcného břemene uhradí Město Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje doplnění usnesení o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene tak, že smlouva bude uzavřena za předpokladu, že předloženou smlouvu schválí městský právník.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.18

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro27. Žádost o udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 k prodloužení konání Tradičního mysliveckého plesu.


Pan starosta doporučil spojit diskusi k bodu č. 27 a 31. Zároveň požádal o schválení výjimky i pro ples pořádaný TJ Slovan dne 06.02.2016, a to výjimku na 07.02.2016 do 03:00 hodin. Návrh zdůvodnil tím, že není jisté, zda se do 06.02.2016 uskuteční zasedání ZM.


V diskusi k bodům vystoupil p. Bc. Robeš M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 panu Pavlu Drahotskému k prodloužení konání Tradičního mysliveckého plesu od 09.01.2016 – 19:30 hodin do 10.01.2016 – 03:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


31. Žádost TKD Lysá n. L. o udělení výjimky z OZV č. 2/2012 k prodloužení konání IX. Reprezentačního plesu TKD Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 Tanečnímu klubu dospělých k prodloužení konání IX. Reprezentačního plesu TKD od 23.01.2016 – 19:30 hodin do 24.01.2016 – 02:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


19

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 TJ Slovanu Lysá nad Labem k prodloužení konání jejich plesu od 06.02.2016 – 20:00 hodin do 07.02.2016 – 03:00 hodin.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


28. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor za účelem provozování kin a pořádání kulturních a společenských akcí ze dne 22.12.2011.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Grochol L., CSc., p. Ing. Eliška P., p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor za účelem provozování kin a pořádání kulturních a společenských akcí, ze dne 22.12.2011, uzavřené mezi Městem Lysá n. L. a p. Fuchsem L., Zagarolská 315, Nelahozeves, IČ: 68579667.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


29. Zpis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne 10.11.2015.


Pan starosta spojil diskusi k bodům č. 29 a 30.


V diskusi k bodům vystoupili: p. Ing. Gregor P., p. starosta, p. Ing. Kváč.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 10.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

20

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


30. Zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne 08.12.2015.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 08.12.2015,

II. ukládá starostovi města podat žádost na Středočeský kraj o dotaci na zpracování projektové dokumentace sportovní haly.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


31. Žádost TKD Lysá n. L. o udělení výjimky z OZV č. 2/2012 k prodloužení konání IX. Reprezentačního plesu TKD Lysá n. L.


Byla projednána za bodem č. 27.


32. Úprava rozpočtu Města Lysá n. L. – 7. rozpočtové opatření.


Byla projednána za bodem č. 4.33. Metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Burian J., p. Ing. Grochol L., CSc., p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Fajmon H., p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. odkládá schválení předloženého metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona a odpovědnostní a podpisový řád.

II. ukládá odboru KMÚ projednat metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve všech výborech a spolu s jejich vyjádřením předložit na další jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

21

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


34. Výsledky VZ na zhotovitele PD Zateplení ZUŠ.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Ing. Fialová J., p. Ing. Gregor P., p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku na zhotovitele PD Zateplení ZUŠ od firmy: 1. Design 4 – projekty staveb, s. r. o., se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec, IČ: 22801936, 2. BLACKBACK, s. r. o., se sídlem Podvářská 800/6, 190 00 Praha 6, IČ: 24763071,

II. ruší veřejnou zakázku na zhotovitele PD Zateplení ZUŠ,

III. ukládá odboru KMÚ ihned vypsat novou veřejnou zakázku na zhotovení PD Zateplení ZUŠ.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


35. Prodloužení smlouvy o dílo KÚ/09/50/OD – využití vzdělávacího systému spol. RENTEL, a. s.


V diskusi k bodu vystoupil: Ing. Dvořák M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí Návrh Dodatku č. 6 se společností RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, DIČ CZ26128233, na prodloužení smlouvy o dílo na vzdělávání úředníků přes internet, a to na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2016, za částku 5.440 Kč/měsíc bez DPH.

II. pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 6 se společností RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.22

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


36. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 3 na snížení nákladů na stavební práce o 68.206,12 Kč vč. DPH s firmou STRABAG, a. s., Boženy Němcové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou, na akci „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“, s účinností od 31.10.2015, ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


37. Podání žádosti o pěstební kácení v ul. Na Vysoké mezi a v areálu zámeckého parku.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon H., p. Krumpholc J., p. Ing. Gregor P., p. Ing. Kváč D., pí Ing. Čížková J. (vedoucí SÚ), p. Ing. Kopecký V., pí PaedDr. Bodnárová V. (VO ŠSVZaK).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí

a) s podáním žádosti na pěstební kácení v ulici Na Vysoké mezi v rozsahu 21 ks dřevin a 250 m2 souvislého porostu, s tím, že k samotnému kácení dojde po schválení investiční akce v rozpočtu města,

b) s podáním žádosti na pěstební kácení v areálu zámeckého parku v prostoru budoucího dětského hřiště v rozsahu 10 ks dřevin a 950 m2 souvislého porostu s tím, že k samotnému kácení dojde po schválení investiční akce v rozpočtu města.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.
23

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


38. IZ o zpracování studie přístavby hasičské zbrojnice v Lysé n. L.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon H., pí Ing. Fialová J.,


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí informativní zprávu o zpracování studie na přístavbu hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem,

II. ukládá starostovi města vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemku pod budoucí přístavbou hasičské zbrojnice.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


45. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí předložený text smlouvy o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015,

II. pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


24

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


39. Smlouva o využití specializovaných map s odborným obsahem.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh „Smlouvy o využití specializovaných map s odborným obsahem“ mezi Městem Lysá nad Labem a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


40. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2016.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2016 takto: 27.01., 17.02., 30.03., 11.05., 22.06.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


41. Zápis z kontrolního výboru dne 01.12.2015.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Kváč D., p. Ing. Dvořák M., p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 01.12.2015,

25

II. ukládá a) odboru SMI jednat s manž. Svobodovými a navrhnout vhodné technické řešení úpravy vozovky,

b) tajemníkovi MěÚ předložit porovnání finanční náročnosti kontroly hospodaření města krajem a firmou O-CONSULT, s. r. o.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


42. Zápis z veřejné schůze dne 27.11.2015 Dvorce.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 27.11.2015 s tím, že jejich požadavky budou projednány v rámci I. rozpočtového opatření v r. 2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


43. Vedení mezinárodní cyklotrasy EuroVelo č. 4 a Labské cyklotrasy přes území města Lysá nad Labem.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Bc. Robeš M., p. starosta, p. Krumpholc J., p. Ing. Kváč D., p. Mgr. Kopecký P., p. Burian J., p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. souhlasí s návrhem na vedení mezinárodní cyklotrasy EuroVelo č. 4 a Labské stezky přes území města Lysá nad Labem, uvedeným v důvodové zprávě předkládaného materiálu, s tím, že bude zvážena možnost vedení trasy na nadjezd místo ulicí Smetanova ulicí 9. května,

II. pověřuje člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem, Bc. Martina Robeše,

a) k zaslání schváleného návrhu Středočeskému kraji,

b) k jednání s věcně příslušnými útvary Středočeského kraje o dopravně-inženýrských detailech navržené trasy na silnicích v majetku Středočeského kraje.

26

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


44. Souhlas se zahájením příprav realizace rekreačního přístaviště na území katastru Lysá nad Labem, Litol.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Krumpholc J., p. starosta, pí Ing. Fialová J., p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Grochol L., CSc., pí Ing. Čížková J. (vedoucí SÚ).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. souhlasí se záměrem vybudování rekreačního přístaviště na území katastru Lysá nad Labem, Litol, v souladu s platným územním plánem a při respektování vlastnictví dotčených pozemků.

II. pověřuje člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem, Jana Krumpholce, a předsedkyni KCRS, Danu Hančovou, k účasti na budoucích jednáních ve věci příprav rekreačního přístaviště s oddělením příprav ŘVC ČR.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


45. Statut, Žádost a Vyúčtování Programu na údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví sportovní nebo společenské organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Krumpholc J., p. starosta, p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Fajmon H., p. Mgr. Kopecký P., p. Ing. Grochol L., CSc., p. Burian J.


Odchod pí Ing. Fialová J. ve 22:40 hodin.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá schválení Statutu, Žádosti a Vyúčtování Programu na údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví sportovní nebo společenské organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.27

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


46. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015.


Byla projednána za bodem č. 38.


47. Zápis z jednání pro obchvat města Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon H., p. starosta.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání pro obchvat města Lysá n. L. dne 02.12.2015.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


III. Diskuse


p. Ing. Eliška P.

- dotázal se jak pokračuje jednání s MS development, s. r. o., p. starosta odpověděl, že 10.12.2015 proběhla schůzka za účasti p. Ing. Gregora a p. Ing. Kopeckého, tvoří se zápis, který ihned po dokončení a odsouhlasení zúčastněných stran bude rozeslán všem zastupitelům a poté předložen na nejbližší jednání ZM,


- dotázal se, v jaké fázi je projektová příprava na sportovní halu, p. starosta odpověděl, že toto zjistí a písemně odpoví,


- dotázal se, zda se počítá se změnou využívání společenské místnosti v objektu DPS, p. starosta odpověděl, že zjistí bližší informace a písemně odpoví,28

p. Ing. Gregor P.

- informoval, že zápis z jednání s MS development, s. r. o., má již k odsouhlasení p. Mgr. Řiháček,

- pokud se týká využívání společenské místnosti v DPS, bude změnu využívání sám iniciovat a předkládat určitý návrh,

p. tajemník

- informoval členy zastupitelstva, že do konce roku by měla být schválena novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, která by měla navýšit odměny členů ZM o 3 %. Požádal proto o schválení navýšení odměn neuvolněných zastupitelů Města Lysá n. L. o 3 % od 01.01.2016.

Pan tajemník přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům Města Lysá nad Labem o 3%, a to od 01.01.2016 za předpokladu, že bude schválena novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů


Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

omluvena

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

omluven

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


p. Ing. Kváč D.

- doporučil v souladu s Jednacím řádem ZM Lysá n. L. schválit, že se bude pokračovat v jednání po 23:00 hodině, pan starosta odpověděl, že to se týká návrhů k projednání, v JŘ je uvedeno, že vždy musí být projednány body „Interpelace“ a „Diskuse k obecním záležitostem“,


p. Burian J.

- dotázal se, jak to vypadá s plošinou (výtahem) do objektu č. p. 1032, odpověděl p. Ing. Kopecký V., VO SMI, že akce je připravena a byla navržena do návrhu rozpočtu na r. 2016,


p. Mgr. Fajmon H.

- zvážit variantu odměnit členy komisí, kteří nejsou členy ZM, byl by rád, kdyby p. tajemník návrh v tomto smyslu na příští ZM připravil,


p. Ing. Grochol L.

- návrh p. Mgr. Fajmona H. podpořil s tím, že by odměnu vázal na jednotlivou účast v komisích či výborech,


p. Ing. Eliška P.

- upozornil, že v JŘ ZM bylo schváleno, že 2 dny před jednání ZM budou materiály zveřejněny na stránkách města, což se nyní nestalo, požádal, aby na příští jednání ZM

29

zveřejňování projednávaných materiálů bylo splněno.


IV. Interpelace


Žádná nebyla.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 23:05 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

21.12.2015Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Krumpholc J. p. Ing. Grochol L., CSc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města30


Vytvořeno 3.10.2022 17:08:24 | přečteno 40x | jiri.virava
load