10. Zápis ZM 25.11.2015

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 25.11.2015 ve Školní jídelně ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Ing. Eliška Petr

p. Kodeš Matěj

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

pí Chloupková Marcela

pí Fischerová Romana

p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Bc. Robeš Martin (příchod v 19:00 hodin)

p. Burian Jan

p. Ing. Gregor Petr


Omluveni: pí Ing. Fialová Jitka

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.,

p. Ing. Kváč DavidI. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního zasedání se omluvil p. Ing. Grochol Luděk, CSc., p. Ing. Kváč David a pí Ing. Fialová Jitka se omluvila s tím, že se dostaví později. Dále pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman Josef a p. Burian Jan. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Fajmon Hynek, pí Fischerová Romana a p. Ing. Gregor Petr.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

1

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta uvedl, že zápis ze zasedání ZM dne 18.11.2015 bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva města, stejně jako kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. Zastupitelstvo města bylo původně svoláno k projednání jediného bodu, a to k projednání dalšího postupu řešení zajištění kvality pitné vody. Z minulého jednání ZM (18.11.2015) byly přesunuty body Právní rozbor smlouvy mezi Městem a MS development, s. r. o., a s tím související prodej části pozemku p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., spol. MS development, s. r. o., a dále přibyly body původně určené pro jednání RM 24.11.2015. V papírové podobě zastupitelé města na stůl dostali 2 materiály, které byly již zahrnuty do navrženého programu, ale byly zpracovány dodatečně. Jedná se o návrh odboru školství na realizaci novoročního ohňostroje a návrh KMÚ na vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku databázového serveru. Dále byl na stůl p. tajemníkem předložen návrh na vyhodnocení veřejné zakázky na nákup osobních vozů pro Město.


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 25.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Schválený program:


1. Postup řešení zajištění kvality pitné vody – nový vodní zdroj.

2. Právní rozbor smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o., a

kupní smlouvy na prodej části poz. p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., MS development, s. r. o.

3. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 138/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Žižkova.

4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o

zřízení věcného břemene na plyn. přípojku umístěnou na obec. pozemku p. č. 3451/64, k. ú.

Lysá n. L., ul. Raisova.

2

5. Výkup části pozemku p. č. 43/17, vým. 859 m2, k. ú. Litol, pod obchvatem.

6. Ukončení správy a užívání domu č. p. 930 v Lysé n. L.

7. Zrušení autobusové zastávky linky 270055 v ul. Sojovická.

8. Prodej stavebních pozemků a zasíťování nově vzniklé lokality k výstavbě RD Lysá n. L.,

Hrabanov – severozápad.

9. Úprava povolené hmotnosti osob. vozidel pro parkování na ploše Husova nám.

10. Uzavření smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti pro optickou síť LysaFree, z. s.

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 3539

- Dvorce.

12. Úprava rozpočtu.

13. Informativní zpráva o akcích v městské zeleni v roce 2015 – 2016.

Předkládá odbor správy majetku města a investic.


14. Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště Vichrova.

15. Obsazení volného bytu v DPS.

16. Návrh na zakoupení vánočních balíčků do domovů pro seniory a poskytnutí dotace pro

děti umístěné v dětských domovech.

17. Zápis z Komise regenerace MPZ dne 09.11.2015.

18. Žádosti různých organizací o dotace z Charitativního programu.

19. Realizace novoročního ohňostroje 01.01.2016 v Lysé n. L.

Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.


20. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu na akci „Rekonstrukce komunikace

ul. K Bažantnici v Lysé n. L.“.

21. Výsledky VZ na zhotovitele PD komunikace K Borku a Sídliště (pův. ul. Lomená).

22. Výsledky VZ „Automobily Lysá n. L.“.

Předkládá kancelář městského úřadu.


23. Veřejná zakázka malého rozsahu – Územní studie Lysá n. L. – Ke spalovně.

24. Zápis z jednání stavební komise dne 09.11.2015.

Předkládá stavební úřad.


25. Žádost o příspěvek na nákup léčiv proti střečkovitosti srnčí zvěře.

Předkládá odbor životního prostředí.


26. Vyhodnocení VZ – dodávka l ks databázového serveru.

Předkládá odbor informačních technologií.II. Návrhy k projednání.


1. Postup řešení zajištění kvality pitné vody – nový vodní zdroj.


RM materiál neprojednala.


V 19:00 hodin příchod p. Bc. Robeš M.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J., p. RNDr. Mikolanda M., občanka města, p. RNDr. Dubánek V., zástupce

3

provozovatele VaK, p. Blažek F. (odbor SMI), p. Mgr. Fajmon H., p. Mgr. Kopecký P., p. Burian J., p. Ing. Gregor P., p. Bc. Robeš M., pí Pilařová M. (VO ŽP).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí předložené informace k rozpracovaným variantám připojení nového zdroje pitné vody.

II. ukládá

1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.

1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.

1. c) Panu starostovi vyčíslit k výše uvedenému patřičné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2016 a zjistit možnosti financování z dotačních titulů.

1. d) Panu starostovi vstoupit se spol. KOVONA, a. s., do jednání ve smyslu diskuze.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


2. Právní rozbor smlouvy z r. 2008 mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o. a

kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., MS development,

s. r. o.


Vzhledem k tomu, že právník, Mgr. Štěpán Řiháček byl na jednání ZM přizván na 20:00 hodinu, pan starosta požádal o projednání tohoto bodu až po jeho příchodu na zasedání ZM. S tímto návrhem všichni členové ZM souhlasili.


Bod byl následně projednán za bodem č. 9.


3. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 138/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Žižkova.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 138/2, výměra 171 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., ulice Žižkova se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, od 01.12.2015 na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 2.052 Kč.


4

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Eliška P. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy

o zřízení věcného břemene na plyn. přípojku umístěnou na obec. pozemku p. č. 3451/

64, k. ú. Lysá n. L., ul. Raisova.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcné břemeno (dále jen VB) na vybudování plynovodní přípojky na obecním p. p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 249 na pozemku p. č. st. 288/1, ulice Raisova, s pí Jaroslavou Koukalovou, trvale bytem Byšičky, č. ev. 105, 289 22 Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

(p. Ing. Eliška P. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


5. Výkup části pozemku p. č. 43/17, vým. 859 m2, k. ú. Litol, pod obchvatem.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Burian J.

5

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. schvaluje výkup části pozemku p. č. 43/17, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od paní Renáty Noskové, Černohorského 795/10, 288 02 Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/17, výměra 320 m2,k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016.

II. ukládá panu starostovi, aby potřebné finanční prostředky na výkup pozemku p. č. 43/17, k. ú. Litol, ve výši 228.342 Kč zahrnul do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


6. Ukončení správy a užívání domu č. p. 930 v Lysé n. L.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H., p. Burian J., p. Ing. Eliška P., p. Mgr. Havelka J., p. Bc. Robeš M., p. Mgr. Kopecký P., p. Ing. Gregor P., pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí předloženou zprávu o vývoji situace kolem domu č. p. 930 v Lysé n. L., ulice Sokolovská, včetně právní analýzy.

II. schvaluje

a) Ukončení správy a využívání cizího majetku (domu č. p. 930) k datu 31.12.2015, oznámení této skutečnosti současným uživatelům bytů a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

b) Vyřazení nevymahatelných dluhů za užívání bytu (v domě č. p. 930) z účetní evidence Města Lysá n. L. v plné výši k datu 31.12.2015.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

6

p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


7. Zrušení autobusové zastávky linky 270055 v ul. Sojovická.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Bc. Robeš M., pí Chloupková M., p. Ing. Eliška P., p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí vyjádření komise dopravy k autobusové zastávce v ul. Sojovická, linky 270055 Lysá n. L. – Byšičky, a k dopravní situaci v ul. Šmeralova.

II. schvaluje

a) Zrušení obsluhy na zastávce v ul. Sojovická, linky 270055 Lysá n. L. – Byšičky, k celostátnímu termínu, tj. k 13.12.2015, z důvodu jejího nulového využití.

b) Odstranění větví zasahujících nad vozovku po schválení příslušných orgánů a komisí a za příznivých klimatických podmínek vyznačit žlutou čáru v místech, kde vadí parkující automobily, z důvodu zajištění průjezdnosti autobusových linek ul. Šmeralova.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


8. Prodej stavebních pozemků a zasíťování nově vzniklé lokality k  výstavbě RD Lysá n.

L., Hrabanov – severozápad.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Eliška P., p. Burian J., p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

I. bere na vědomí informaci ohledně nové lokality určené k zástavbě RD Lysá nad Labem – Hrabanov severozápad ve věci možnosti prodeje obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou.


7

II. ukládá odboru SMI předložit informaci ohledně nové lokality určené k zástavbě RD Lysá nad Labem – Hrabanov severozápad ve věci možného prodeje obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou včetně finanční analýzy výhodnosti či nevýhodnosti zasíťování pozemků k projednání finančnímu výboru, výboru pro dostavbu obchvatu a stavební komisi.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


9. Úprava povolené hmotnosti osob. vozidel pro parkování na ploše Husova náměstí.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Eliška P., p. Mgr. Havelka J., p. Kodeš M., p. Mgr. Fajmon H., p. Burian J., pí Ing. Novotná A. (VO dopravy).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí návrh odboru SMI na úpravu povolené hmotnosti osobních vozidel pro parkování na ploše Husova náměstí,

II. schvaluje úpravu povolené hmotnosti osobních vozidel – s vyznačením pro osobní vozidla s hmotností do 2 t.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 7 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


2. Právní rozbor smlouvy z r. 2008 mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o. a

kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., MS development,

s. r. o.


RM materiál neprojednávala.8

V diskusi k bodu vystoupili: p. Burian J., p. Ing. Gregor P., p. Ing. Eliška P., p. Kodeš M., p. Mgr. Havelka J., p. Ing. arch. Šourek, p. Ing. Marek, p. Mgr. Fajmon H., p. Krumpholc J., p. Mgr. Řiháček Š.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. odkládá rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., MS development, s. r. o., na příští jednání ZM.

II. konstatuje, že v této věci vznikl spor a ve smyslu uzavřené smlouvy z r. 2008 mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o., je zahájeno smírčí jednání.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. schvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 2989-189/2015 jako pozemek p. č. 3758/2, výměra 572 m2, pozemek p. č. 3758/3, výměra 115 m2, a pozemek p. č. st. 3435, výměra 1.432 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., s MS development, s. r. o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, U Nikolajky 1085/15, PSČ 150 00, za kupní cenu 1.129,78 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. ukládá finančnímu odboru zapracovat změny rozpočtu do návrhu na jednání ZM tak, že v příjmové části za prodej pozemků bude položka navýšena o 1,1 mil. Kč a ve výdajové části bude položka daň z převodu nemovitostí navýšena o 96 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


9

Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí právní rozbor smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o., dle upřesněných požadavků RM a kontrolního výboru, vypracovaný advokátem, Mgr. Štěpánem Řiháčkem, Pionýrská 15, 602 00 Brno, IČ: 01827758.

II. schvaluje

a) Vytvoření komise, která se bude účastnit řešení sporu a jednání spolu s panem starostou pro vyjednávání s firmou MS development, s. r. o., ve složení zástupce FV, p. Ing. Gregor P., zástupce KV, pí Fischerová R., zástupce výboru pro obchvat, p. Mgr. Fajmon H., právní zástupce, p. Mgr. Řiháček Š., vedoucí odboru SMI, p. Ing. Kopecký V.

b) Okamžité uzavření smlouvy s advokátem pro zastupování Města Lysá n. L. v jednání se společností MS development, s. r. o. Z důvodu časové tísně je pravděpodobně nejlepší požádat o alespoň dočasné zastupování pana Mgr. Řiháčka, který zpracovával právní rozbor s tím, že ZM uděluje k uzavření smlouvy výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

III. ukládá

a) Panu starostovi (dle závěru k podotázce č. 3.2 z právního rozboru) do 30.11.2015 zaslat společnosti MS development, s. r. o., písemné oznámení Města Lysá n. L., že bude prodávat své pozemky přesně dle smlouvy, tedy v souladu s etapizací výstavby, tj. po stavebním dokončení občanské vybavenosti.

b) Panu starostovi (dle rozšířeného závěru k otázce č. 5 z právního rozboru) do 30.11.2015 zaslat společnosti MS development, s. r. o., písemnou výzvu Města Lysá n. L., aby při výstavbě bytových domů postupovala přesně dle uzavřené smlouvy, tedy aby podzemní parkovací plocha byla v rozsahu 1,5 parkovacích stání na jeden byt.

c) Panu starostovi okamžitě, nejpozději však do 30.11.2015 vstoupit s navrženou komisí do jednání se společností MS development, s. r. o.

d) Panu starostovi připravit na příští ZM písemný návrh řešení stávající situace projednaný se společností MS development, s. r. o.

e) Panu starostovi písemně informovat ZM o všech krocích uskutečněných k nápravě stávající situace (smluvní vztah mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o.).


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

(p. Kolman J. mimo jednací místnost)

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro
10

10. Uzavření smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti pro optickou síť LysaFree,

z. s.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Chloupková M., p. Mgr. Kopecký P., p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s LysaFree, z. s., na obecní pozemky parc. č. st. 29/1, st. 616/6, 249/3, 344/1, 344/5, 344/6, 349, 350, 351/3, 353/14, 487/5, 492/1, 492/14, 492/57, 492/85, 492/118, 612/1, 612/3, 612/4, 612/5, 612/6, 612/7, 612/8, 612/10, 612/11, 612/13, 612/14, 612/15, 612/18, 612/19, 612/21, 612/22, 619/16, 619/134, 619/141, 619/167, 2653/10, 2672, 2673/1, 2673/7, 2673/8, 2673/22, 2673/65, 2673/89, 2673/90, 2673/91, 2875/54, 2875/55, 2876/1, 3451/1, 3451/2, 3451/10, 3451/14, 3451/18, 3451/26, 3451/27, 3451/31, 3451/39, 3451/49, 3451/52, 3451/72, 3475, 3483/3, 3584/6, 3584/19, 3623/13, 3656/2, 3667/3, 3709/9, 3788. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


11. Uzavření smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 3539

- Dvorce.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016763/002 na obecní pozemek p. č. 3539 s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.210 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


11


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


12. Úprava rozpočtu.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2015 spočívající ve snížení pol. ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK a topení I. etapa (odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4961) o 278 tis. Kč a v navýšení pol. Drobné opravy ve školách (odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4928) o 278 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


13. Informativní zpráva o akcích v městské zeleni v roce 2015 – 2016.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon H., p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM ukládá odboru SMI předložit zprávu o plánech v městské zeleni v roce 2015 – 2016 k projednání komisi ŽP a na příští jednání ZM předložit návrh údržby a kácení zeleně ke schválení.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


12

14. Dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště Vichrova.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí doručené cenové nabídky na dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště Vichrova, Lysá n. L., od firem LUNA Progress, s. r. o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, Sportovní podlahy Zlín, s. r. o., Mostní 52552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191, FLORA SERVIS, s. r. o., Faměrovo nám. 29, Brno, IČ: 28341627.

II. schvaluje dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště Vichrova od firmy FLORA SERVIS, s. r. o., Faměrovo nám. 29, Brno, IČ: 28341627, za částku 330.000 Kč vč. DPH.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


15. Obsazení volného bytu v DPS.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění pí Marie Hermanové, trv. bytem Na Františku 1360/7, Lysá n. L., do volného bytu v DPS Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

13

16. Návrh na zakoupení vánočních balíčků do domovů pro seniory a poskytnutí dotace

pro děti umístěné v dětských domovech.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Ing. Eliška P., p. Robeš M., p. Ing. Gregor P., který oznámil možný střet zájmů, pí Chloupková M., pí PaedDr. Bodnárová V. (VO ŠSVZaK).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje do maximální výše 21.750 Kč zajištění vánočních balíčků pro občany do Domova Na Zámku v Lysé n. L. a Domova Rožďalovice, kteří mají poslední trv. bydliště v Lysé n. L. a malý dárek pro všechny seniory umístěné v Domově Na Zámku v Lysé n. L., a poskytnutí dotace pro děti, které mají trvalé bydliště v Lysé n. L. a jsou umístěné v dětských domovech a v ústavech.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


17. Zápis z Komise regenerace MPZ dne 09.11.2015.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 09.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


14

18. Žádosti různých organizací o dotace z Charitativního programu.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Mgr. Kopecký P., pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje dotace z Charitativního programu takto: Domov Mladá Milovice 12.000 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Lysá n. L., 5.000 Kč, Luxor Poděbrady, poskytovatel soc. služeb, Poděbrady, 7.500 Kč, Město Kolín na provoz Protialkoholní záchytné stanice Kolín, 6.000 Kč, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Lysá n. L., 3.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


19. Realizace novoročního ohňostroje 01.01.2016 v Lysé n. L.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: pí Chloupková M., p. Bc. Robeš M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci novoročního ohňostroje dne 01.01.2016 v Lysé n. L. firmou Ohňostroje na míru, v. o. s., Dvořákova 1324/21, 405 02 Děčín II. – Nové Město.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


15

20. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu na akci „Rekonstrukce komuni-

kace ul. K Bažantnici v Lysé n. L.“.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu Rekonstrukce komunikace v ul. K Bažantnici v Lysé nad Labem s firmou LK Advisory, s. r. o., Hellichova 795, 290 01 Poděbrady, na prodloužení termínu do 15.11.2015, s účinností od 31.10.2015, ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


21. Výsledky VZ na zhotovitele PD komunikace K Borku a Sídliště (pův. ul. Lomená).


RM materiál neprojednávala.


V diskusi vystoupil: p. Burian J., p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku na zhotovitele PD K Borku a Sídliště (původně ul. Lomená): 1. D plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s., se sídlem Sokolovská 16/45 A, 186 00 Praha 8, IČ: 26760312, 2. CR Projekt, s. r. o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, 3. Projekce dopravní Filip, s. r. o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792, 4. DIK - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s. r. o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27086135.

II. schvaluje uzavření smlouvy na zhotovitele PD k Borku a Sídliště (původně ul. Lomená) s firmou Projekce dopravní Filip, s. r. o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792, za celkovou cenu 378.000 Kč bez DPH.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh byl přijat.16

p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


22. Výsledky VZ „Automobily Lysá n. L.“.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi vystoupili: p. Ing. Dvořák M., pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku „Automobily Lysá n. L.“ od firmy 1) AUTOZÍTKA, s. r. o., Březno, 2) Jaroslav Tichý – AUTO TICHÝ, Lysá n. L., 3) M 3000, a. s., Praha 8, 4) NH Cae, s. r. o., Praha 6, 5) Auto Palace Spořilov, s. r. o., Praha 4, 6) EMIL FREY ČR, s. r. o., Praha 5.

II. vyřazuje z hodnocení veřejné zakázky „Automobily Lysá n. L.“ nabídku firmy AUTOZÍTKA, s. r. o., Březno, protože nedodala návrh kupní smlouvy, a nabídky firem NH Cae, s. r. o., Praha 6, a Auto Palace Spořilov, s. r. o., Praha 4, protože nabídka nesplnila požadavek na objem zavazadlového prostoru u jednoho vozu 550 litrů.

III. schvaluje uzavření smlouvy na nákup 2 služebních automobilů se společností Jaroslav Tichý – AUTO TICHÝ, Ke Vrutici 1730, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 1130297, za nabídkovou cenu 597.695 Kč včetně DPH(1x Octavia Combi, 1x Fabia).


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


23. Veřejná zakázka malého rozsahu – Územní studie Lysá n. L. – Ke spalovně.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí doručenou cenovou nabídku od Ing. arch. Michaely Dejdarové, Tři dvory 273, 280 02 Tři dvory, IČ: 71407014, na veřejnou zakázku „Územní studie Lysá nad Labem – Ke spalovně“.


17

II. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Michaela Dejdarová, Tři dvory 273, 280 02 Tři dvory, IČ: 71407014, za celkovou cenu 38.000 Kč, (není plátcem DPH).


III. ukládá stavebnímu úřadu seznámit vlastníky pozemků, kteří budou územní studii spolufinancovat (p. Skuhrovce, p. Rambouska a p. Hášu), s cenovou nabídkou a uzavřít s nimi smlouvu na podílovou částku.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


24. Zápis z jednání stavební komise dne 09.11.2015.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise dne 09.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


25. Žádost o příspěvek na nákup léčiv proti střečkovitosti srnčí zvěře.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupil: p. Ing. Eliška P., p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup léčiv proti střečkovitosti srnčí zvěře ve výši 10 tis. Kč.
18

Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 1 hlas

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

zdržel se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí žádost o příspěvek na nákup léčiv proti oblým červům u srnčí zvěře Českomoravské myslivecké jednoty, okresního mysliveckého spolku Nymburk.

II. schvaluje

a) Poskytnutí příspěvku na nákup léčiv ve výši 20 tis. Kč.

b) Úpravu rozpočtu vytvořením nové výdajové položky v odd. par. 3741, org. 4754, pol. 5169 - Veterinární opatření + 20 tis. Kč, a snížení rozpočtované výdajové částky v odd. par. 3741, org. 2971, pol. 5169 – Označení památných stromů o 2,5 tis. Kč, v odd. par. 3741, org. 3101, pol. 5169 – Laboratorní rozbory pro státní správu o 2,5 tis. Kč, v odd. par. 3741, org. 2006, pol. 5169 – Geometrické plány o 5 tis. Kč, v odd. par. 3745, org. 2972, pol. 5169 – Náhrada škod z činnosti mysl. a lesní stráže o 10 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


26. Vyhodnocení VZ – dodávka l ks databázového serveru.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili: p. Bc. Robeš M., pí Loudová P. (VO IT).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka databázového serveru“ od firmy 1) AZENET, s. r. o., Bránická 213/53, Praha 4 – Bráník, IČ: 02562014, 2) AutoCont, a. s., Hornopolní 3322/34, Ostrava, IČ: 47676795,
19

II. schvaluje uzavření smlouvy na dodávku databázového serveru s firmou AZENET, s. r. o., Bránická 213/53, 147 00 Praha 4 – Bráník, IČ: 02562014, za částku 151.898 Kč bez DPH.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

omluven

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


III. Diskuse


p. Kodeš M. – dotázal se, kde jsou odpadkové koše z parku na Náměstí B. Hrozného, zároveň

upozornil na špatný stav laviček a na nesvítící zábradlí na schodech (bliká),

p. starosta – odpověděl, že veškeré vybavení parku bylo reklamováno, lavičky byly oprave-

ny a koše byly odvezeny k opravě, do parku měly být umístěny 4 provizorní

koše, světlo na zábradlí bude opraveno, dále uvedl, že lavičky bude potřeba na

jaře omýt,

pí Chloupková – poděkovala za umytí vývěsek pod podloubím,

– upozornila, že v Třebízského ulici někdo opakovaně vysypává zde umístěný

odpadkový koš a demoluje rozvodnou skříňku Telecomu,

– doporučila prověřit regulaci topení ve školní jídelně, v 18:00 hodin zde bylo

přetopeno,

p. Ing. Gregor – upozornil na chybějící dlaždice v chodníku na Stržišti proti domu evangel.

faráře (kolem uzávěru vod. nebo kanal. přípojky),

– uvedl, že ho mrzí nulová účast zastupitelů na přednáškách spojených s oslava-

mi 100 let od rozluštění chetitštiny B. Hrozným.


p. starosta – pozval členy zastupitelstva na pondělí 30.11.2015 od 18:00 hodin na pracovní

schůzku k návrhu rozpočtu města na rok 2016.


IV. Interpelace


Žádná nebyla.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva města ve 23:00 hodin ukončil.


Zapsala: Šťastná I.

30.11.2015

20


Ověřovatelé zápisu:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

p. Kolman J. p. Burian J.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

starosta města
21


Vytvořeno 3.10.2022 17:07:28 | přečteno 5x | jiri.virava
load