09. zápis ZM 18.11.2015

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 18.11.2015 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petrp. Kodeš Matějpí Ing. Fialová Jitkap. Krumpholc Janp. Kolman Josefp. Ing. Grochol Luděk, CSc.

(odchod 21.05 hod.)


p. Mgr. Fajmon Hynekp. Mgr. Kopecký Petrpí Fischerová Romanap. Burian Janp. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

pí Chloupková Marcelap. Bc. Robeš Martin

(příchod 19.30 hod.)


Omluveni:

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního zasedání se omluvil pan tajemník, dále p. Bc. Robeš s tím, že se dostaví po 20.00 hod. Pan starosta poté konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Eliška P. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Kváč D., p. Kolman J. a p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Zápisy ze zasedání ZM dne 03.11.2015 a 04.11.2015 byly ověřovateli ověřeny a ostatním členům zastupitelstva byly dány na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisům. Vzhledem k tomu, že připomínky nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že zápisy považuje za ověřené.


Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Vzhledem k nepřítomnosti pana tajemníka na jednání pan starosta uvedl, že případné dotazy je možné zaslat e-mailem a pan tajemník je zodpoví dodatečně.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. Do programu jednání byly zařazeny materiály projednané ještě RM, dále zápis z jednání OV Byšičky předložený p. Koštířem, materiály zaslané pí Ing. Fialovou (zápis z FV, pravidla pro tvorbu rozpočtu a právní rozbor smlouvy s MS development), zápis z jednání výboru pro obchvat předložený p. Mgr. Fajmonem. K právnímu rozboru smlouvy p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI, předložil informativní zprávu. Pan starosta dále konstatoval, že počet členů RM klesl pod pět členů a dosud nebyli zvoleni noví členové RM. Pravomoci RM proto od 05.11.2015 vykonává ZM. Do programu jednání tak byly zařazeny i materiály původně určené k projednání RM. Jiné návrhy na úpravu nebo doplnění programu nebyly předloženy.


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 18.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Schválený program


1. Výkup části pozemku p. č. 23/7, vým. 187 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem.

2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace občanskému sdružení Kotva Lysá

n. L. na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

3. Výkup části pozemku p. č. 2986/8, k. ú. Lysá n. L., od firmy MEDLET service, s. r. o.

4. Žádost firmy Brazel, s. r. o., o změnu Plánovací smlouvy č. 3/2014 KÚ – Brazel.

5. Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veře. služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě …

6. Informativní zpráva o plánu zimní údržby 2015 – 2016.

7. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 630/1.

8. Jednací řád ZM.

9. Nařízení Města Lysá n. L. č. 7/2015, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav.

Předkládá rada města.


10. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 04.11.2015.

Předkládá p. J. Koštíř.


11. Zápis z jednání finančního výboru dne 09.11.2015.

12. Pravidla pro tvorbu rozpočtu Města Lysá n. L.

13. Právní rozbor smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o.

Předkládá pí Ing. Fialová J.


14. Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá n. L.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.


Materiály předložené jednotlivými odbory k projednání RM dne 10.11.2015, jejíž pravomoci od 05.11.2015 převzalo ZM.


1. Změna pronajímatele části obec. pozemku p. č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L., pod plech. garáží č. 1.

2. Schválení a podpis Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2016.

3. Zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy č. 8/2015, konaného dne 14.10.2015 od 20 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Lysá n. L.

4. Zjednosměrnění, zákaz zastavení nebo řešení lokality na Sídlišti komplexně, vč. vyjádření komise dopravy a odvolání pí J. J.

5. Výkup části pozemku p. č. PK 2531, vým. 266 m2, k. ú. Lysá n. L., (obchvat II. etapa).

6. Výkup části pozemku p. č. 40/15, vým. 2.019 m2, k. ú. Litol, (obchvat II. etapa).

7. Výkup části pozemku p. č. 40/16, vým. 1.354 m2, k. ú. Litol, (obchvat II. etapa) a směna

části pozemku o výměře 1.559 m2 za obecní pozemek p. č. 29/2, k. ú. Litol.

8. Žádost o zařazení do pasportu zimní údržby komunikace.

9. Kupní smlouva na prodej části p. p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., MS development, s. r. o.

10. Úpravy rozpočtu navržené odborem SMI.

11. Žádost o výměnu okna.

12. Žádost o ukončení smlouvy k bytu dohodou.

13. Uzavření nájmu k bytu č. 38 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

14. Uzavření nájmu k bytu č. 42 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.

15. Uzavření nájmu k bytu č. 10 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

16. Žádost o splátkový kalendář za byt v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.

17. Zápis z jednání komise pro životní prostředí.

Předkládá odbor správy majetku města a investic.


1. Vyplacení odměn ředitelkám a ředitelům ZŠ a MŠ v Lysé n. L.

2. Převod finančních prostředků z Rezervního fondu ZŠ J. A. Komenského.

3. Zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu ze dne 04.11.2015.

Předkládá odbor ŠSVZaK.


1. Žádost o výjimku z OZV č. 12/2012, regulace provozní doby – 1) herna a bar A1, 2)

restaurace a herna MANGO.

2. Zapojení města do členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

3. Vestavba učeben do pavilonu D – schválení ZL a podepsání dodatku k SoD.

4. Změna podoby a distribuce měsíčníku „Listy“.

Předkládá kancelář městského úřadu.


II. Návrhy k projednání


1. Výkup části pozemku p. č. 23/7, vým. 187 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem.


RM materiál projednala dne 27.10.2015 usnesením č. 802.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 23/7, nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41, výměra 187 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem, od pana Karla Maudra, trvale bytem Ostrá 40, za částku 100 Kč/m2, s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace občanskému sdružení Kotva Lysá n. L. na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.


RM materiál projednala dne 18.08.2015 usnesením č. 611 a dne 01.09.2015 usnesením č. 644.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje upravenou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve výši 200.000 Kč s tím, že v čl. II bude věta druhá znít „Žadatel se zavazuje, že dotaci využije na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.“, a lhůta pro případné vrácení nevyčerpaných finančních prostředků stanovená v čl. II bude stanovena do 60 měsíců od podpisu této smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


3. Výkup části pozemku p. č. 2986/8, k. ú. Lysá n. L., od firmy MEDLET service, s. r. o.


RM materiál projednala dne 27.10.2015 usnesením č. 823.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje výkup pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., od vlastníka, MEDLET service, s. r. o., Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, za cenu 50 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Geometrický plán a návrh na vklad hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016,

b) ukládá starostovi města zahrnout potřebné finanční prostředky na výkup pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., od vlastníka, MEDLET service, s. r. o., Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, do návrhu rozpočtu na rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

4. Žádost firmy Brazel, s. r. o., o změnu Plánovací smlouvy č. 3/2014 KÚ – Brazel.


RM materiál projednala dne 27.10.2015 usnesením č. 831.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Gregor P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu trasy vedení vodovodního a kanalizačního řadu a uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě č. 3/2014 KÚ, s tím, že v dodatku bude uvedeno celé původní znění čl. II s tím, že u položky • vodovod bude opravena celková délka vodovodu (- vodovodní řad HDPE 110/10, - celková délka vodovodu 40,5 m) a u položky • splašková kanalizace bude opravena celková délka kanalizace (řad „S“ tlakové splaškové kanalizace potrubí HDPE 75/6,6, - celková délka kanalizačního řadu 46,6 m). Dále bude uvedeno, že ostatní ujednání smlouvy, včetně ceny, se nemění.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


5. Dodatek č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě … .


RM materiál projednala dne 27.10.2015 usnesením č. 800.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Burian J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje uzavření Dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010 - 2019, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

b) pověřuje starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem Dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010 – 2019.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


6. Informativní zpráva o plánu zimní údržby 2015 – 2016.


RM materiál projednala dne 27.10.2015 usnesením č. 801.


Vzhledem k tomu, že s projednávaným bodem přímo souvisel i bod č. 8 (žádost o zařazení do pasportu zimní údržby komunikace) předložený odborem SMI a zařazený do druhé části programu do bodů původně určených k projednání RM, byly oba body projednány současně.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje zařazení části komunikace ve dvoře u č. p. 1420 – 1425 do pasportu zimní údržby,

b) bere na vědomí plán zimní údržby 2015 – 2016.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


7. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 630/1.


RM materiál projednala dne 27.10.2015 usnesením č. 805.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI

p. Burian J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Fajmon H.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje realizaci stavby Lysá nad Labem, kNN pro p. č. 688/1, k. ú. Lysá n. L., a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 630/1, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšeno o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


8. Jednací řád ZM.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Eliška P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že § 10 bude znít „Pro odpovědnost zastupitelů a jejich jednání platí vyšší právní normy jako např. Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., všechny v platném znění.“


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že poslední věta v § 4 odst. 13 bude znít „Vedoucí odborů jsou povinně přítomni zasedání první dvě hodiny od začátku zasedání ZM.“


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že § 2 odst. 3 bude znít: „Předkladatel (dle § 94 odst. (1) ZO), který chce, aby jeho návrh byl zařazen na navrhovaný program jednání zastupitelstva města, musí svůj návrh doručit odboru vnitřních věcí nejpozději 8 dnů před plánovaným termínem zasedání zastupitelstva. Návrh podaný zastupitelem musí být zařazen do programu zasedání a projednán.O zařazení návrhů podaných po této lhůtě nebo až v průběhu zasedání na pořad jednání, a to písemných nebo ústních, rozhoduje zastupitelstvo (dle § 94 odst. (2) ZO).“


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Lysá nad Labem ve znění schválených úprav.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


9. Nařízení Města Lysá n. L. č. 7/2015, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav.


RM materiál projednala dne 27.10.2015 usnesením č. 799.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Kodeš M.

pí Ing. Fialová J.

p. Mgr. Kopecký P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu Přílohy č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem č. 7/2015, ze dne 27.10.2015 tak, že do výčtu vymezených oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy bude u jednostranného stání doplněna ulice 28. října.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá

a) starostovi města jednat se spol. VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s r. o., o možnosti zajištění většího počtu parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením v době výstav v jejich areálu,

b) odboru SMI prověřit možnost rozšíření počtu parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením v době výstav na místních komunikacích.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Nařízení města Lysá nad Labem č. 7/2015, o placeném stání na místních komunikacích a určených úsecích v oblasti města v době konání výstav, dle kalendáře výstav, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení ve znění schválených úprav.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


10. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 04.11.2015.


RM materiál neprojednávala, zápis předložil p. Koštíř J.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Koštíř, předseda OV

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) bere na vědomí zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky dne 04.11.2015,

b) ukládá starostovi města ihned písemně odpovědět Osadnímu výboru Byšičky na dotazy ze zápisu OV Byšičky.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta uvedl, že následující body č. 11 - 12 spolu souvisí, proto k nim otevřel společnou diskusi.


V diskusi k bodům č. 11 -12 vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.

pí Šťastná, vedoucí OVV

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.


11. Zápis z jednání finančního výboru dne 09.11.2015.


RM materiál neprojednávala, zápis předložila pí Ing. Fialová J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru dne 09.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


12. Pravidla pro tvorbu rozpočtu Města Lysá n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh předložila pí Ing. Fialová J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města zpracovat rozpočtový výhled na období 2017 – 2022 s tím, že roky 2017 a 2018 budou detailnější. Bude přehledně vidět rozložení velkých investic v čase a jejich návaznost na zpracování projektové dokumentace.

Termín: 30.03.2016


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 u vyčlenění částky na investice v daném roce dávat částku do rozpočtu dle projektové dokumentace nebo dle odhadu a celou investici rozdělit na jednotlivé položky – např. TDS, BOZP, autorský dozor, rekonstrukce, administrace veřejné zakázky, apod.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 dávat do rozpočtu částky týkající se dotací zvlášť – např. předpoklad dotace a částku dle rozpočtu a velikost očekávané dotace.Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 u jednotlivých předložených položek rozpočtu detailněji rozepsat, čeho se týkají.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města při zpracování rozpočtu na rok 2016 u každé investiční akce popsat základní záměr a rozsah dané investice.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 rozdělit výdaje na zasmluvněné vztahy, havarijní stavy, priority, jako např. obchvat, voda kanalizace, rekonstrukce základních škol a ostatní, např. chodníky, silnice, údržba.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 zapracovat navýšení rezervního fondu o 5.000.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


13. Právní rozbor smlouvy z r. 2008 mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o.


RM materiál neprojednávala, návrh na projednání rozboru předložila pí Ing. Fialová J.

Informativní zprávu včetně návrhu na projednání rozboru předložil rovněž p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI. Vzhledem k tomu, že s projednávaným bodem přímo souvisel i bod č. 9 (kupní smlouva na prodej pozemku) předložený odborem SMI a zařazený do druhé části programu do bodů původně určených k projednání RM, byly oba body projednány současně


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.

pí Fischerová R.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. arch. ŠourekPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá

a) projednání právního rozboru smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá nad Labem a spol. MS development, s. r. o., na zasedání ZM dne 25.11.2015,

b) uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., se společností MS development, s. r. o.. na zasedání ZM dne 25.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

14. Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá n. L.


RM materiál neprojednávala, zápis předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 11.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Příchod p. Bc. Robeš M. v 19.30 hod.


Materiály předložené jednotlivými odbory k projednání RM dne 10.11.2015, jejíž pravomoci od 05.11.2015 převzalo ZM.


ODBOR SMI


1. Změna pronajímatele části obec. pozemku p. č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L., pod plech. garáží č. 1.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, výměra 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 1, paní Jitce Vránové, trvale bytem Lysá n. L., Husovo náměstí 173, za částku 25 Kč/m2/rok.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města do 30.04.2015 předložit návrh na zvýšení nájemného za pozemky pod plechovými garážemi.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


2. Schválení a podpis Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2016.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2016, kde částka na občana činí 150 Kč/rok, celkem 1.383.300 Kč,

b) pověřuje starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2016,

c) ukládá starostovi města požádat Město Městec Králové o sdělení, v jakém stadiu je příprava soutěže na zajištění veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk od r. 2019.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

3. Zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy č. 8/2015, konaného dne 14.10.2015 od 20 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Lysá n. L.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Robeš M.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy č. 8/2015 dne 14.10.2015,

b) bere na vědomí zápis z veřejného projednání k dopravě na Náměstí B. Hrozného a Husově náměstí dne19.10.2015,

c) ukládá odboru SMI prověřit možnost osazení zrcadla na křižovatce ulic Československé armády, Okrsek, Na Písku.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


4. Zjednosměrnění, zákaz zastavení nebo řešení lokality na Sídlišti komplexně, vč. vyjádření komise dopravy a odvolání pí J. Jakubalové.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) bere na vědomí vyjádření komise dopravy k průjezdnosti na Sídlišti a odvolání pí Jany Jakubalové k vyjádření komise dopravy,

b) schvaluje celou lokalitu Sídliště dopravně řešit komplexně s rekonstrukcí panelové komunikace.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta uvedl, že následující body č. 5 - 7 spolu souvisí (jedná se o pozemky pod budoucím obchvatem), proto k nim otevřel společnou diskusi.


V diskusi k bodům č. 5 - 7 vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kopecký P.5. Výkup části pozemku p. č. PK 2531, vým. 266 m2, k. ú. Lysá n. L., (obchvat II. etapa).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2531, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od pana Bohumila Nováka, Raisova 471, Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 22531, výměra 1.063 m2,k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. Miloslavu Pýchovi, Lysá n. L., za roční nájemné ve výši 2.000Kč/ha/rok. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016,

b) ukládá starostovi města, aby potřebné finanční prostředky ve výši 74.160 Kč zahrnul do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


6. Výkup části pozemku p. č. 40/15, vým. 2.019 m2, k. ú. Litol, (obchvat II. etapa).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje výkup části pozemku p. č. 40/15, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od pana Ludvíka Břízy, Zbožská 1301/20, Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 40/15, výměra 445 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. Miloši Procházkovi, za roční nájemné ve výši 2.000Kč/ha/rok. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016,

b) ukládá starostovi města, aby potřebné finanční prostředky ve výši 529.942 Kč zahrnul do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


7. Výkup části pozemku p. č. 40/16, vým. 1.354 m2, k. ú. Litol, (obchvat II. etapa) a směna části pozemku o výměře 1.559 m2 za obecní pozemek p. č. 29/2, k. ú. Litol.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje výkup části pozemku p. č. 40/16, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od podílových vlastníků, a to 1/8 od paní Ilony Čížkové, Šafaříkova 857, Lysá n. L., 1/8 od pana Milana Louče, Svatojánská 1046, Bakov n. Jizerou, a 6/8 od paní Marie Mejsnarové, Štíbrova 1217, Praha 8 - Kobylisy, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016,

b) schvaluje výkup části pozemku p. č. 40/16, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, od podílových vlastníků, a to 1/8 od paní Ilony Čížkové, Šafaříkova 857, Lysá n. L., 1/8 od pana Milana Louče, Svatojánská 1046, Bakov n. Jizerou, a 6/8 od paní Marie Mejsnarové, Štíbrova 1217, Praha 8 - Kobylisy, za částku 1 Kčs tím, že město Lysá n. L. za stejných podmínek odprodá část pozemku p. č. 29/2, výměra 1.559 m2,k. ú. Litol, prodávajícím. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016,

c) schvaluje zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 29/2, výměra 1.559 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, podílovým vlastníkům pozemku p. č. 40/16 , k. ú. Litol, za částku 1 Kč, s tím, že kupující městu současně odprodají část pozemku p. č. 40/16, výměra 1.559 m2, k. ú. Litol, za stejnou cenu,

d) ukládá odboru SMI vypovědět smlouvu o nájmu č. ŽP/483/7/2001/Šm, ze dne 08.10.2001, na pozemek p. č. 29/2, k. ú. Litol,

e) ukládá starostovi města, aby potřebné finanční prostředky ve výši 364.040 Kč zahrnul do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


8. Žádost o zařazení do pasportu zimní údržby komunikace.


Projednáno společně s bodem č. 6 v první části programu.


9. Kupní smlouva na prodej části p. p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., MS development, s. r. o.


Projednáno společně s bodem č. 13 v první části programu (právní rozbor smlouvy).


10. Úpravy rozpočtu navržené odborem SMI.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMIPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu v běžných provozních nákladech – oddílu Vodní hospodářství, odvádění a čištění takto:

Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl

2321 - 5171 - 3147

Rezerva havárie + kanalizační řad 940 1100 + 160

2321 – 5169 – 4761

Připojení vodov. a kanal. přípojek na ČOV 150 90 - 60

2310 – 5171 – 4920

Vodovodní přípojka pro zálivky Husovo náměstí 100 0 - 100

2321 – 5171 – 2003

Čištění uličních vpustí 500 600 + 100

2333 – 5171 – 2974

Čištění vodních toků 200 100 - 100

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

11. Žádost o výměnu okna.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výměnu balkonové sestavy v bytě č. 14 v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., na náklady města.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


12. Žádost o ukončení smlouvy k bytu dohodou.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Fischerová R.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI

p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) neschvaluje ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice – Mladá, s pí Kateřinou Hedvíkovou, dohodou ke dni 31.12.2015,

b) ukládá odboru SMI ihned zveřejnit záměr na pronájem bytu č. 13 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice – Mladá, v případě, že bude byt pronajat novému nájemci před uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, může být nájemní smlouva se stávající nájemkyní, paní Kateřinou Hedvíkovou, ukončena před jejím uplynutím.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proPan starosta uvedl, že následující body č. 13 - 15 jsou stejného typu, uzavření nájmu k bytům, proto k nim otevřel společnou diskusi.


V diskusi k bodům č. 5 - 7 vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI

p. Burian J.

p. Mgr. Kopecký P.13. Uzavření nájmu k bytu č. 38 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 38, č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, kaucí ve výši 18.939 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2,s panem Radkem Pompou, bytem Kovanice 12.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


14. Uzavření nájmu k bytu č. 42 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 42, č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, kaucí ve výši 26.060 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2,s paní Marií Bambuchovou, bytem Platanová 633, Benátky nad Jizerou.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro15. Uzavření nájmu k bytu č. 10 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 10, č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, kaucí ve výši 26.724 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 68 Kč/m2,s paní Žanetou Sýkorovou, bytem Vašátková 1007, Praha.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


16. Žádost o splátkový kalendář za byt v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMIPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Jiřinou Ludwigovou na měsíční splátky ve výši 150 Kč na dlužné nájemné k bytu č. 6 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


17. Zápis z jednání komise pro životní prostředí.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Kodeš M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 29.10.2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Paní Fischerová mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

mimo

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


ODBOR ŠSVZaZ


1. Vyplacení odměn ředitelkám a ředitelům ZŠ a MŠ v Lysé n. L.


V diskusi k bodu vystoupili:

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí OŠSVZaK

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Grochol L., CSc.Pan Ing. Eliška uvedl, že se při hlasování v tomto případě zdrží, neboť se věc týká jeho rodinného příslušníka.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé n. L. za školní rok 2014/2015 dle návrhu odboru ŠSVZaK.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


2. Převod finančních prostředků z Rezervního fondu ZŠ J. A. Komenského.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje převod finanční částky 60.315 Kč z rezervního fondu ZŠ J. A. Komenského do fondu reprodukce  ZŠ J. A. Komenského.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


3. Zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu ze dne 04.11.2015.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 04.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Odchod p. Ing. Grochol L., CSc. ve 21.05 hod.
KANCELÁŘ MěÚ


1. Žádost o výjimku z OZV č. 12/2012, regulace provozní doby – 1) herna a bar A1, 2)

restaurace a herna MANGO.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kopecký p.

p. Ing. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení výjimky z OZV č. 2/2012 herně a baru A1, Nám. B. Hrozného č. p. 182, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, s provozní dobou non stop.


Výsledek hlasování: pro: 0 hlasů

proti: 11 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení výjimky z OZV č. 2/2012 baru a restauraci MANGO, Husovo náměstí č. p. 21, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, kdy bude provozní doba od pondělí do neděle od 10:00 do 05:00 hodin následujícího dne.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

proti


2. Zapojení města do členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Fialová J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) odkládá projednání návrhu na začlenění města Lysá n. L. do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,

b) ukládá odboru KMÚ projednat návrh na začlenění města Lysá n. L. do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v kulturní komisi a Komisi pro regeneraci MPZ.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


3. Vestavba učeben do pavilonu D – schválení ZL a podepsání dodatku k SoD.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) bere na vědomí informaci ohledně postupu prací na akci: Vestavba učeben do pavilonu D,

b) schvaluje změnové listy č. 1 a 2 na provedení méněprací a víceprací v celkové částce 18.626,90 Kč bez DPH na akci: „Vestavba učeben do pavilonu D“.

c) schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD 2015-0405/KÚ, ze dne 10.08.2015, na navýšení ceny díla o 18.626,90 Kč bez DPH. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


4. Změna podoby a distribuce měsíčníku „Listy“.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zpoplatnění měsíčníku Listy.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 13 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ponechání stávajícího formátu Listů.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vydávání Listů pouze v elektronické podobě.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 0 hlasů

zdržel se: 12 hlasů

Návrh nebyl přijat. Paní Ing. Fialová mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje barevné provedení Listů takto: obálka 1, 2 a str. 23, 24 barevné, zbytek černobíle.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 8 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat. Paní Ing. Fialová mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje změnu podoby měsíčníku Listy dle předložené varianty č. 2 – změna nákladu Listů, změna formátu, změna distributora, změna barevnosti.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat. Paní Ing. Fialová mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


III. Diskuse:


pí Fialová - sdělila své připomínky k vypsanému výběrovému řízení na o akci zateplení a výměna střechy na budově ZUŠ, paní Vlastová, MSc., ve výzvě požaduje zhotovení PD k územnímu řízení, pro účely výzvy je dostačující PD pro stavební povolení a provedení stavby, navrhla výzvu zrušit a vypsat znovu, pokud by byla skutečně vyžadována PD k územnímu řízení, je nutné vzít na vědomí, že se jedná o tři stupně PD a ke každému stupni je třeba požádat o závazné stanovisko NPÚ, v takovém případě je termín uvedený ve výzvě nesplnitelný,

- dále je ve výzvě v požadavcích na kvalifikační předpoklady uvedeno, že uchazeč doloží autorizaci na projektování …, taková autorizace neexistuje, požadavek měl být jinak formulován – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – dodala, že může být i autorizovaný technik, pokud je zpracovávána každá část zvlášť (např. zvlášť vzduchotechnika, …),

pí Ing. Fialová - dále je požadováno předložení obdobných zakázek za posledních pět let, dle zákona má být za tři roky,

další požadavek ve výzvě – požadavek na předložení referencí na zpracování zateplení budovy v památkové zóně – může být považován za diskriminační,

pí Vlastová, MSc., projektový manažer – postupovala obdobně jako u vestavby, i tam bylo vedeno územní i stavební řízení,

pí Ing. Fialová - bylo by vhodné věc ještě projednat se stavebním úřadem a požadavky ve výzvě specifikovat, termíny ve výzvě tak, jak je nyní vypsána, jsou nesplnitelné,

pí Vlastová, MSc. - termíny jsou pouze předběžné, budou se upravovat,

pí Ing. Fialová - ve výzvě je ale termín stanoven, předpokládá tedy, že má být takto dodržen, dodala, že je vyžadován i autorský dozor, upozornila, že na něj nelze uzavřít samostatnou smlouvu, bylo by to dělení zakázky, ale správně by dozor měl být součástí nabídky, ve výzvě měl být uveden předpokládaný počet hodin, aby bylo možné položku nacenit,

p. Mgr. Havelka - je soutěžena jednotková cena, nedomnívá se, že by šlo o nestandardní postup,

pí Ing. Fialová - pak ale nesmí být tato položka součástí zakázky, když není podklad pro nacenění, musí být jasně specifikován předpoklad požadavku a ve smlouvě musí toto být ošetřeno, pokud to tak není, není jasné, co tedy bude komise hodnotit,

p. Mgr. Kopecký - na jednání ZM v prosinci by se chtěl vrátit k projednání demografické prognózy v souvislosti se zápisy do základních a mateřských škol,

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí OŠSVZaK – připravují k tomuto tématu materiál jako každý rok, už věc projednávala se řediteli MŠ a ZŠ, materiál předloží na ZM v lednu 2016,

p. Mgr. Kopecký - upozornil, že závěry z demografické studie by se měly zohlednit i při projednání využití objektů města,

p. Kodeš - dotázal se, kdy se dozvědí nové složení RM a jméno nového místostarosty,

p. Mgr. Havelka - uvedl, že by byl rád, kdyby složení RM bylo známé do konce roku,

p. Ing. Kváč - každý zastupitel může podat návrh na volbu členů RM, případně místostarosty,

pí Chloupková - potěšilo ji zametení komunikací ve městě (průtah), i když byl proveden za peníze města, úklid byl proveden dobře, nepotěšilo ji, že vývěsky pod podloubím stále nejsou vyčištěné,

p. Bc. Robeš - k úklidu uvedl, že ani po pěti průjezdech není Mírová ulice uklizená, zřejmě je to ovlivněno i povrchem komunikace,

p. Mgr. Havelka - požádal p. Ing. Elišku o předání rozpracovaných věcí tak, aby bylo možné v nich dále pokračovat, o některých věcech, které jako místostarosta projednával, nemá dostatečné informace,

p. Ing. Eliška - připraví materiály k předání.

IV. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 22.00 hod. ukončil.Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 23.11.2015

Ověřovatelé zápisu:......................................... ..............................................

p. Ing. Gregor Petr p. Ing. Eliška Petr


........................................................

starosta

Vytvořeno 3.10.2022 17:06:39 | přečteno 41x | jiri.virava
load