08. zápis ZM 04.11.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 04.11.2015 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petrp. Kodeš Matějpí Ing. Fialová Jitkap. Krumpholc Janp. Kolman Josefp. Mgr. Fajmon Hynekp. Mgr. Kopecký Petrpí Fischerová Romanap. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

pí Chloupková MarcelaOmluveni:


p. Burian Jan

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

p. Bc. Robeš MartinI. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního zasedání se mluvil p. Burian J., p. Ing. Grochol L., CSc., a pan Bc. Robeš se omluvil s tím, že se dostaví po 20.00 hod. Dále pan starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Mgr. Kopecký P. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Gregor P. a p. Krumpholc J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Zápis ze zasedání ZM dne 09.09.2015 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že připomínky k zápisu nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz na pana tajemníka v souvislosti s předloženou zprávou. Žádné dotazy nebyly vzneseny


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, zároveň navrhl úpravu programu, a to stažení bodu č. 5 (projednání změny územního plánu) z programu. Dodal, že byly doručeny další návrhy na změnu územního plánu, doporučil proto stanovit termín do 30.11.2015 na podání návrhů na změnu a bod včetně případných dalších návrhů projednat na zasedání ZM v prosinci. K programu dodal, že e-mailem byl zastupitelům zaslán materiál týkající se řešení kvality pitné vody, který předložil pan Ing. Eliška s tím, že doporučil k tomuto bodu svolat samostatné jednání ZM. Pan starosta se dotázal, zda má někdo další návrhy na úpravu programu, p. Ing. Kváč navrhl projednání Jednacího řádu ZM odložit na příští zasedání. Vzhledem k tomu, že postoj zastupitelů k tomuto návrhu nebyl jednotný, nechal pan starosta o návrhu hlasovat samostatně.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje odložení projednání bodu „Návrh na schválení textu upraveného Jednacího řádu ZM“ na příští zasedání ZM.

Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. Kodeš M.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

omluven

Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 04.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Schválený program


1. Prodej části obecního pozemku p. č. 2426/3, k. ú. Lysá n. L., ul. U Cihelny.

2. Prodej částí obecních pozemků p. č. 15/29, 15/25, 15/15 a 15/13, všechny k. ú. Litol (Mršník) MS Černava.

3. Prodej části obecního pozemku p. č. 2175/21, k. ú. Lysá n. L., a výkup části pozemku p. č. 2175/19, k. ú. Lysá n. L., oba pozemky ul. K Bažantnici.

4. Prodej obecního pozemku p. č. st. 2441, k. ú. Lysá n. L., vč. stavby trafostanice, spol. ČEZ Distribuce, a. s.

5. Úprava rozpočtu města na rok 2015.

6. Výkup ½ pozemku p. č. 2147/17, k. ú. Lysá n. L., ul. Máchova.

7. Výkup části pozemku p. č. PK 2823/4, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.

8. Výkup části pozemku p. č. PK 3003/1, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.

9. Výkup části pozemku p. č. PK 3430/2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.

10. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/5, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.

11. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.

12. Výkup části pozemku p. č. PK 2822, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.

13. Výkup části pozemku p. č. PK 2981/1, k.ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.

14. Výkup pozemků pod budoucí komunikací v lokalitě Hrabanov.

15. Odkup části pozemku p. č. 2673/68, k. ú. Lysá n. L., od MO ČR.

16. Řešení lokality – Nová hospoda – Zemská stezka a východní větev ul. Vichrovy.

17. Oznámení p. Z. Drapáka o ukončení činnosti v OV Řehačka.

18. Statuty programů poskytovaných dotací z rozpočtu Města Lysá n. L.

19. Zakoupení informačního systému pro řízení procesů městských policií Manager. (Projednán v rámci bodu č. 5.)

20. Informace o výběru dodavatele el. energie a plynu pro Město Lysá n. L.

21. Vypsání VZ na zajištění provozu a výběru parkovného v době konání výstav pro r. 2016.

22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018628/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L.

23. Uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p. č. 866/16, k. ú. Lysá n. L., ul. Havlínova.

24. Souhlas s uložením optického kabelu do obec. pozemků p. č. 610/89, 621/56, 610/9, k. ú. Lysá n. L., a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.

25. Souhlas s uložením optického kabelu do obec. pozemku p. č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L., a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.

26. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky sloupu VN v lokalitě Mršník.

Předkládá rada města.


27. Zápis z jednání FV dne 05.10.2015.

Předkládá pí Ing. Fialová J.


28. Zápis z jednání KV dne 29.09.2015.

Předkládá pí Fischerová R.


29. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 07.10.2015.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.


30. Jednací řád ZM.

Předkládá p. Ing. Eliška P.


31. Problematika výstavby Domova pro seniory – vhodný pozemek.

Předkládá p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


32. Postup řešení zajištění kvality pitné vody – nový vodní zdroj.

Předkládá p. Ing. Eliška P.


II. Návrhy k projednání


1. Prodej části obecního pozemku p. č. 2426/3, k. ú. Lysá n. L., ul. U Cihelny.


RM materiál projednala dne 15.09.2015 usnesením č. 664.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2426/3, k. ú. Lysá n. L, vým. cca 10 m2, druh pozemku ostatní plocha ostatní komunikace, ul. U Cihelny, paní Radce Laudátové, trvale bytem U Cihelny 842/5, 289 22 Lysá n. L., za částku 500 Kč/m2, s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


2. Prodej částí obecních pozemků p. č. 15/29, 15/25, 15/15 a 15/13, všechny k. ú. Litol (Mršník) MS Černava.


RM materiál projednala dne 15.09.2015 usnesením č. 668.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění prodeje částí (částečně zarovnaných) oplocených pozemků p. č. 15/29, 15/15 a 15/3, všechny v k. ú. Litol, Mysliveckému sdružení Lysá nad Labem – Černava.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


3. Prodej části obecního pozemku p. č. 2175/21, k. ú. Lysá n. L., a výkup části pozemku p. č. 2175/19, k. ú. Lysá n. L., oba pozemky ul. K Bažantnici.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 753.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Kodeš M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2175/21, výměra cca 11 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu Martinu Kubicovi, bytem K Bažantnici 1824, 289 22 Lysá n. L., za částku 1.500 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku p. č. 2175/21, k. ú. Lysá n. L., zajistí na své náklady kupující.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


4. Prodej obecního pozemku p. č. st. 2441, k. ú. Lysá n. L., vč. stavby trafostanice, spol. ČEZ Distribuce, a. s.


RM materiál projednala dne 15.09.2015 usnesením č. 665.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Kodeš M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. st. 2441, vým. 42 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská, včetně stavby trafostanice na výše uvedeném pozemku a technologie TS NB 0768, ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za celkovou cenu dle znaleckých posudků 366.253 Kč, s tím, že náklady spojené s podáním návrhu na vklad hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující dále uhradí zpětně, od doby, kdy se vlastníkem pozemku stalo Město Lysá nad Labem, nájemné dle ceníku města.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p. č. st. 2441, vým. 42 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská, včetně stavby trafostanice na výše uvedeném pozemku a technologie TS NB 0768, ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za celkovou cenu dle znaleckých posudků 366.253 Kč, s tím, že náklady spojené s podáním návrhu na vklad hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


5. Úprava rozpočtu města na rok 2015.


Z diskuse k předloženému materiálu vyplynulo, že by nejprve bylo vhodné projednat bod č. 19, který má také vliv na rozpočet, a až poté projednat celkovou úpravu rozpočtu.


19. Zakoupení informačního systému pro řízení procesů městských policií Manager.


RM materiál projednala dne 16.06.2015 a 15.09.2015 usnesením č. 504 a 710.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Fialová J.

pí Loudová, vedoucí OIT

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zakoupení informačního systému pro řízení procesů městských policií IS MP Manager s tím, že před podpisem smlouvy bude odzkoušena funkčnost systému na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


5. Úprava rozpočtu města na rok 2015 - pokračování.


RM materiál projednala dne 29.09.2015 a 13.10.2015 usnesením č. 778 a 780.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Kodeš M.

pí Chloupková M.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMI

p. Ing. Gregor P.

pí Fialová, zast. vedoucí SÚ

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vytvoření položky Příspěvek TJ Litol, 50.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vytvoření položky Příspěvek TJ Lysá sekačka, 100.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení položky Výkup pozemků obchvat o 3.000.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluvenPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vytvoření položky Kanalizace Sojovická, 800.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vytvoření položky Nákup automobilů, 600.000 Kč a vytvoření položky Nákup systému pro řízení procesů městských policií IS MP Manager, 400.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ponížení položky Kanalizace Resslova o 50.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ponížení položky Komunikace Vysoká mez o 3.900.00 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje ponížení položky Dopravní opatření zabezpečení přechodů o 1.000.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení rozpočtu na kapitole kultura dle návrhu o 88.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluvenPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení položky Rekonstrukce pavilonu D o 1.300.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Ponížení položky Komunikace – příprava projektů o 753.000 Kč a vytvoření nové položky na kapitole Činnost vnitřní správy – položka 6119 – ORG 1035 o 303.000 Kč a navýšení položky 5169 – ORG 1035 o 450.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Ponížení položky Komunikace Vysoká mez o 5.288.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


6. Výkup části pozemku p. č. 2147/17, k. ú. Lysá n. L., ul. Máchova.


RM materiál projednala dne 15.09.2015 usnesením č. 666.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup 1/2 pozemku p. č. 2147/17, výměra 406 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Máchova, od pana Miloše Krause, trvale bytem Hlavní 2725/153, 141 00 Praha 4, Záběhlice, za částku 100 Kč/m2 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta uvedl, že následující body č. 7 - 13 se všechny týkají stejné věci, výkupu pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa, proto k nim otevřel společnou diskusi.


V diskusi k bodům č. 7 -13 vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Fischerová R.

pí Šťastná, vedoucí VV

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Gregor P.
7. Výkup části pozemku p. č. PK 2823/4, k. ú. Lysá n. L. , za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.


RM materiál projednala dne 15.09.2015 usnesením č. 671.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2823/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Jiřího Hendricha, Ke Vrutici 1055/1, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2823/4 o výměře 620 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


8. Výkup části pozemku p. č. PK 3003/1, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.


RM materiál projednala dne 15.09.2015 usnesením č. 672.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3003/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření,k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Vladimíra Láníka, Za Koncem 1251/13, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3003/1 o výměře 124 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


9. Výkup části pozemku p. č. PK 3430/2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.


RM materiál projednala dne 29.09.2015 usnesením č. 716.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3430/2 o výměře dle skutečného geometrického zaměření,k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Josefa Jarolíma, Boženy Němcové 262/20, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3430/2 o výměře 583 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.
Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


10. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/5, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.


RM materiál projednala dne 29.09.2015 usnesením č. 717.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 o výměře dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Václava Palíra, Sojovická 377, 289 22 Lysá nad Labem, a paní Marie Kleinerové, Sojovická 375, 289 22 Lysá nad Labem, od každého ideální ½, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/5 o výměře 3.618 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


11. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 742.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kubečkové, Jablonecká 709/32, Prosek, 190 00 Praha 9, v podílu ¼ pozemku a od pana Františka Šáchy, Veleslavínova 1634/9, 289 22 Lysá n. L., v podílu ¾ pozemku, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/3, výměra 245 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 1.600 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, max. však do 12.12.2017, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. spol. s r. o. Agáta, za roční nájemné ve výši 1.600 Kč/ha/rok.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


12. Výkup části pozemku p. č. PK 2822, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 744.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2822, výměra dle skutečného geometrického zaměření,k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od paní Anny Čásenské, Masarykova 886, 250 88 Čelákovice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2822, výměra cca 998 m2,k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 1.500 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. panu Petru Rubešovi, za roční nájemné ve výši 1.500Kč/ha/rok. Město Lysá nad Labem souhlasí s podmínkou prodeje a to, že v budoucnu bude řešena směna pozemku p. č. PK 2822 o ploše cca 1.120 m2,k. ú. Lysá n. L., za obecní pozemek, který bude navazovat na pozemky, které obhospodařuje p. Rubeš. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016,

b) ukládá RM, aby potřebné finanční prostředky ve výši 1.247.022 Kč, na výkup části pozemku p. č. PK 2822, výměra dle skutečného geometrického zaměření,k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od paní Anny Čásenské, Masarykova 886, 250 88 Čelákovice, zahrnula do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


13. Výkup části pozemku p. č. PK 2981/1, k.ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 747.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) schvaluje výkup části pozemku p. č. PK 2981/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od paní Ireny Havelkové, Stará Lysá 181, 289 26 Stará Lysá, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2981/1, výměra 389 m2,k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 1.200 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, max. však do roku 2019, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. Pavlu Pokornému – Bramko Semice, za roční nájemné ve výši 1.200Kč/ha/rok. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016,

b) ukládá RM, aby potřebné finanční prostředky ve výši 420.742 Kč, na výkup části pozemku p. č. PK 2981/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od paní Ireny Havelkové, Stará Lysá 181, 289 26 Stará Lysá, zahrnula do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


14. Výkup pozemků pod budoucí komunikací v lokalitě Hrabanov.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 747.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemků p. č. 2599/2, výměra 702 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 2599/5, výměra 108 m2, druh pozemku orná půda, oba k. ú. Lysá n. L., od pana Václava Charamzy, bytem nám. B. Hrozného 1755, Lysá n. L., za symbolickou 1 Kč s tím, že město hradí náklady spojené s převodem pozemků do jeho vlastnictví. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


15. Odkup části pozemku p. č. 2673/68, k. ú. Lysá n. L., od MO ČR.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 13.10.2015 usnesením č. 754.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) revokuje své usnesení ZM č. II/9, ze dne 24.06.2015, týkající se odkup části pozemku p. č. 2673/68, nově označené GP č. 2921-15/2015 jako pozemek p. č. 2673/98 o výměře 34 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu), k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR. za kupní cenu 8.660 Kč,

b) schvaluje odkup části pozemku p. č. 2673/68 nově označené geometrickým plánem č. 2921-15/2015 jako pozemek p. č. 2673/98 o výměře 34 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu) v k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR za kupní cenu 12.270 Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a současně kupující na své náklady pořídí geometrický plán na dělení pozemku.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

16. Řešení lokality – Nová hospoda – Zemská stezka a východní větev ul. Vichrovy.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 13.10.2015 usnesením č. 746.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM materiál na řešení lokality Nová hospoda – Zemská stezka a východní větev ul. Vichrovy, zpracovaný p. zastupitelem Bc. Martinem Robešem, a úkoly uložené RM dne 13.10.2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


17. Oznámení p. Z. Drapáka o ukončení činnosti v OV Řehačka.


RM materiál projednala dne 29.09.2015 usnesením č. 740.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Koukal, člen OV Řehačka

pí Šťastná, vedoucí VV


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) bere na vědomí odstoupení p. Drapáka Z. z funkce předsedy Osadního výboru Řehačka,

b) jmenuje paní Horákovou Irenu členkou a pana Koukala Martina předsedou Osadního výboru Řehačka.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

18. Statuty programů poskytovaných dotací z rozpočtu Města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 774.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí ŠSVZaK

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrhy statutů programů poskytovaných dotací z rozpočtu Města Lysá nad Labem včetně úprav ve Statutu Sociálního investičního programu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


19. Zakoupení informačního systému pro řízení procesů městských policií Manager.


Projednán v rámci bodu č. 5.


20. Informace o výběru dodavatele el. energie a plynu pro Město Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 29.09.2015 usnesením č. 712.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o výběru dodavatele el. energie spol. Amper Market a plynu spol. ČEZ Prodej, s. r. o., pro období roku 2016 a 2017.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


21. Vypsání VZ na zajištění provozu a výběru parkovného v době konání výstav pro r. 2016.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 773.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Kopecký P.

p. Ing. Eliška P.

p. Kodeš M.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM

a) bere na vědomí návrh výzvy pro vypsání výběrového řízení pro zajištění provozu a výběru parkovného v době konání výstav pro r. 2016, zpracovaný p. zastupitelem Bc. Martinem Robešem,

b) bere na vědomí zadání právního rozboru předmětné zakázky právní kanceláři,

c) bere na vědomí vypsání VZ pro r. 2016 na zajištění provozu a výběru parkovného na vymezených místních komunikacích a určených úsecích v placených oblastech města, v době konání výstav,

d) ukládá odboru SMI ve spolupráci s komisí dopravy připravit návrh na rozšíření placené parkovací zóny v době výstav.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta uvedl, že následující body č. 22 – 25 jsou stejného typu, týkají se věcných břemen, proto k nim otevřel společnou diskusi.


V diskusi k bodům č. 22 – 25 nikdo nevystoupil.

22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018628/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 15.09.2015 usnesením č. 689.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018628/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


23. Uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p. č. 866/16, k. ú. Lysá n. L., ul. Havlínova.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 764.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019114/VB/001na obecní pozemek p. č. 866/16, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechod přes komunikaci bude řešen protlakem pod vozovkou tak, aby stavba nezasáhla do silnice a chodníku.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


24. Souhlas s uložením optického kabelu do obec. pozemků p. č. 610/89, 621/56, 610/9, k. ú. Lysá n. L., a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 765.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., na pozemky p. č. 610/89, 621/56, 610/9, k. ú. Lysá n. L., a uděluje souhlas s uložením optického kabelu do výše uvedených obecních pozemků. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


25. Souhlas s uložením optického kabelu do obec. pozemku p. č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L., a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 766.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., na pozemek p. č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L., a uděluje souhlas s uložením optického kabelu do výše uvedeného obecního pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechod přes komunikaci bude řešen protlakem pod vozovkou a realizace bude prováděna v době letních prázdnin.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


26. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky sloupu VN v lokalitě Mršník.


RM materiál projednala dne 13.10.2015 usnesením č. 770.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Fialová J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z-S14-12-8120051512 v lokalitě Mršník s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, s tím, že příslušná částka bude zařazena do rozpočtu města na rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


27. Zápis z jednání FV dne 05.10.2015.


Zápis předložila pí Ing. Fialová J.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.

p. Kodeš M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 05.10.2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


28. Zápis z jednání KV dne 29.09.2015.


Zápis předložila pí Fischerová R.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Fischerová R.

pí Chloupková M.

p. Kodeš M.

p. Ing. Gregor P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 29.09.2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

29. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 07.10.2015.


Zápis předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Kodeš M.

pí Ing. Fialová J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 07.10.2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


30. Jednací řád ZM.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Eliška P.


Předkladatel, p. Ing. Eliška, bod stáhl z programu jednání s tím, že ho předloží na příští zasedání ZM.


31. Problematika výstavby Domova pro seniory – vhodný pozemek.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Ing. Fialová J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá

a) RM, aby nechala tento podnět – možnost vybudování domova pro seniory na pozemcích v lokalitě mezi ulicemi Sojovická, Na Františku a Vodákova - posoudit ve výboru pro obchvat ….., stavební komisi a komisi sociální, zdravotní a kultury, NPÚ a stavebnímu úřadu,

b) RM, aby bylo nadále jednáno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve věci převedení pozemků 313/1 a 313/2, k. ú. Lysá nad Labem, do majetku města, případně jejich odkupu za přiměřenou cenu s tím, že prozatímní návrh ÚZSVM je pro město nepřijatelný,

c) panu starostovi, aby o možnosti využití tohoto pozemku bezprostředně po vyhodnocení daného podnětu informoval Středočeský kraj.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

omluven

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

omluven

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


32. Řešení kvality pitné vody.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Eliška P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

pí Ing. Fialová J.


Pan Ing. Eliška uvedl, že se jedná o téma, které velmi zajímá občany města. Jednání zřejmě bude časově náročné, lze i předpokládat větší účast občanů, proto doporučil svolat samostatné jednání do větších prostor, např. do školní jídelny při ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. Zároveň doporučil přizvat zástupce provozovatele vodovodu v Lysé n. L. a další odborníky na danou problematiku. Po kratší diskusi se zastupitelé shodli na tom, že jednání k tomuto bodu se uskuteční 25.11.2015 ve školní jídelně od 18.00 hod.


III. Diskuse:


pí Chloupková M. - dostala upozornění na nevhodně umístěné dopravní značení (objížďka z důvodu opravy komunikace v ul. Sojovická), přenosné značení je postavené do komunikace a brání bezpečnému provozu,

p. Mgr. Fajmon H. - upozornil, že na křižovatce ulic Zahradní a Jedličkova nesvítí lampa veřejného osvětlení,

- uvedl, že byl pozván jako host do Kavárničky dříve narozených, kde byl upozorněn na dva problémy, a to na výskyt krys v ul. Stržiště, občané žádají o provedení deratizace, dalším problémem je velký počet holubů na novém sídlišti, střechy domů jsou velmi znečištěné, byl vznesen požadavek na opětovný odchyt holubů,

- požádal, aby ZM dostalo k projednání kácení lip v ul. Pivovarská, požádal o předložení zprávy o aktuální situaci (dosavadní rozhodnutí, atd.).


IV. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 19.45 hod. ukončil.Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 09.11.2015Ověřovatelé zápisu:......................................... ..............................................

p. Kolman Josef p. Mgr. Kopecký Petr


........................................................

starosta

Vytvořeno 3.10.2022 17:05:58 | přečteno 20x | jiri.virava
load