07. zápis ZM 03.11.2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 03.11.2015 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petr

(odchod 18.40 hod.)


p. Kodeš Matějpí Ing. Fialová Jitkap. Krumpholc Janp. Kolman Josefp. Ing. Grochol Luděk, CSc.p. Mgr. Fajmon Hynekp. Mgr. Kopecký Petrpí Fischerová Romanap. Burian Janp. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

pí Chloupková Marcelap. Bc. Robeš MartinOmluveni:

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Mgr. Fajmon H. a p. Burian J. Do návrhové komise byli navrženi pí Ing. Fialová J., p. Bc. Robeš M. a pí Fischerová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Zápis ze zasedání ZM dne 24.06.2015 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta uvedl, že případné připomínky k zápisu budou projednány na zasedání ZM dne 04.11.2015, stejně tak bude na příštím zasedání podána zpráva o plnění usnesení RM a ZM.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, jediným bodem jednání je obměna vedení města. Dále byl p. Burianem J., pí Ing. Fialovou J., p. Ing. Eliškou P., p. Kodešem M. a p. Krumpholcem J. dodatečně předložen návrh na odvolání starosty města. Pan starosta navrhl doplnit tento bod do programu jednání jako bod č 2. Dále se pan starosta dotázal, zda má ještě někdo návrh na doplnění programu, další návrhy nebyly předloženy.


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 03.11.2015.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Schválený program


1. Obměna vedení města.

Předkládá p. Mgr. Havelka J.


2. Návrh na odvolání starosty.

Předkládá p. Burian J., pí Ing. Fialová J., p. Ing. Eliška P., p. Kodeš M. a p. Krumpholc. J.


Pan Ing. Eliška navrhl změnit pořadí projednávání bodů programu a návrh na odvolání p. Mgr. Jiřího Havelky z funkce starosty města Lysá nad Labem projednat jako bod č. 1.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projednání návrhu na odvolání p. Mgr. Jiřího Havelky z funkce starosty města Lysá nad Labem jako bod č. 1.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


II. Návrhy k projednání


1. Návrh na odvolání starosty.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Burian J., pí Ing. Fialová J., p. Ing. Eliška P., p. Kodeš M. a p. Krumpholc. J.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Burian J.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

p. Kodeš M.

pí Ing. Fialová J.
Pan Burian přednesl návrh na usnesení ZM:

a) odvolává starostu města Mgr. Jiřího Havelku z důvodů:

- vyhrožování zastupiteli

- špatné vedení velkých investičních akcí města

- zatajování informací zastupitelům,

b) pověřuje místostarostu města vedením obce a vykonáváním pravomoci starosty do doby zvolení nového starosty.


Pan Mgr. Fajmon navrhl tajné hlasování.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM volí volební komisi ve složení p. Mgr. Fajmon H., p. Ing. Kváč D., pí Fischerová R. a p. Kodeš M.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Kodeš M.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

Pan Mgr. Fajmon po ukončení hlasování za volební komisi oznámil, že bylo vydáno 15 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 15 hlasovacích lístků, všechny hlasy byly platné. Poté oznámil výsledek hlasování o návrhu na usnesení ZM:

a) odvolává starostu města Mgr. Jiřího Havelku z důvodů:

- vyhrožování zastupiteli

- špatné vedení velkých investičních akcí města

- zatajování informací zastupitelům,

b) pověřuje místostarostu města vedením obce a vykonáváním pravomoci starosty do doby zvolení nového starosty.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


2. Obměna vedení města.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Havelka J.


O návrhu nebylo jednáno ani hlasováno (pozn. před zahájením projednávání tohoto bodu p. Ing. Eliška rezignoval na funkci místostarosty).


III. Diskuse:


p. Ing. Eliška - uvedl, že gratuluje zastupitelům k novému projektu v čele s člověkem a lidmi, jejichž morální kvality mohli všichni poznat, dále oznámil svou rezignaci na funkci místostarosty města Lysá nad Labem.


Odchod p. Ing. Eliška 18.40 hod.


p. Burian - oznámil svou rezignaci na funkci člena rady města Lysá nad Labem,

p. Krumpholc - oznámil svou rezignaci na funkci člena rady města Lysá nad Labem,

p. Kodeš - dotázal se, zda nebude zasedání ZM svolané na 04.11.2015 odloženo,

p. Mgr. Havelka - nebude odloženo,

- poděkoval členům rady města, kteří na své funkce rezignovali, za dosavadní spolupráci.


IV. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 18.45 hod. ukončil.Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 04.11.2015Ověřovatelé zápisu:......................................... ..............................................

p. Mgr. Fajmon Hynek p. Burian Jan


........................................................

starosta

Vytvořeno 3.10.2022 17:05:17 | přečteno 39x | jiri.virava
load