05. zápis ZM 24.06.2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 24.06.2015 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petr

(příchod 17.25 hod.)


p. MVDr. Kořínek Janpí Ing. Fialová Jitka

(odchod 21.20 hod.)


p. Krumpholc Janp. Kolman Josef

(odchod 23.55 hod.)


p. Ing. Grochol Luděk, CSc.p. Mgr. Fajmon Hynekp. Mgr. Kopecký Petrpí Fischerová Romana

(odchod 21.20 hod.)


p. Burian Janp. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

pí Chloupková Marcelap. Bc. Robeš MartinOmluveni:

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z jednání se omluvil pouze p. Ing. Eliška, který se dostaví později. Dále konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Burian J. a p. Mgr. Fajmon H. Do návrhové komise byli navrženi pí Ing. Fialová J., p. Bc. Robeš M. a p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Zápis ze zasedání ZM dne 13.05.2015 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že připomínky k zápisu nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz na pana tajemníka v souvislosti s předloženou zprávou. Žádné dotazy nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem a navrhl do programu doplnit materiály týkající se dotace na projekt „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“. Dále navrhl změnit původně navržené pořadí bodů s ohledem na to, že k některým bodům se dostavili žadatelé a k problematice rekonstrukce muzea byli přizvání zástupci muzea. Body budou projednány v tomto pořadí, jako č. 1 petice k lokalitě Vichrova (v původně navrženém programu bod č. 2), poté jako č. 2 žádost o změnu územního plánu (původně bod č. 3), jako č. 3 úprava rozpočtu 2015 (původně bod č. 8), další body v pořadí dle původně navrženého programu. Jiné návrhy nebyly předloženy, pan starosta nechal o programu upraveném dle výše uvedených návrhů hlasovat.


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 24.06.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

omluven

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Schválený program


1. Přijetí petice – Ne betonovému sídlišti Vichrova, aneb lepší místo pro život!“.

2. Žádost o změnu územního plánu Lysá n. L. (p. Skuhrovec, p. Čadek a spol. UNISPO).

3. Úprava rozpočtu na rok 2015 – 4. rozpočtové opatření.

4. Petice – Bezodkladné řešení křižovatky u kina.

5. Rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015 – 2. kolo.

6. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení smluv v rámci této dotace.

7. Prodej části pozemku p. č. 322/14 o vým. 52 m2, ul. Dolejší, a části obec. pozemku p. č. 322/1 o vým. 15 m2, ul. Dobrovského sady, oba v k. ú. Litol.

8. Žádost o vydání souhlasu k umístění stavby a uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s LysaFree.

9. Odkup pozemků p. č. 574/2 o vým. 19.082 m2, PK 2777/2 o vým. 3.579 m2, a PK 2937 o vým. 3.546 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., - nabídka od I.E.T. REALITY, s. r. o.

10. Odkup veřejné infrastruktury dle plánovací smlouvy č. KÚ/1/2010/Jav.

11. Odkup části pozemku p. č. 2673/68, k. ú. Lysá n. L. – nepotřebný majetek MO ČR.

12. OZV Města Lysá n. L. č. 3/2015, o vedení technické mapy města.

13. OZV Města Lysá n. L. č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy … odpadů.

14. OZV Města Lysá n. L. č. 5/2015, o místních poplatcích.

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku umístěnou na obec. pozemku p. č. 2673/91, k. ú. Lysá n. L., Sídliště.

(Projednán společně s bodem č. 8.)

16. Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.

17. Informativní zpráva o výsledcích zápisů na školní rok 2015/2016 v MŠ a ZŠ v Lysé n. L.

18. Zápis z Kontrolního výboru dne 08.06.2015.

19. Stanovení výkupní ceny pozemků pod obchvatem.

20. Jednací řád Zastupitelstva města Lysá n. L.

Body předložila RM.


21. Zápis ze 4. jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 10.06.2015.

22. Zapsání silnice při jižní straně Husova náměstí do katastru nemovitostí.

Body předložil p. Mgr. Fajmon H.


23. Zápis z Finančního výboru dne 08.06.2015.

Bod předložila pí Ing. Fialová J.


24. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce ulice k Bažantnici v Lysé nad Labem“.

Bod předložil Mgr. Havelka J.


II. Návrhy k projednání


1. Přijetí petice – Ne betonovému sídlišti Vichrova, aneb lepší místo pro život!“.


RM materiál projednala dne 16.06.2015 usnesením č. 494.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Štýchal, z řad občanů

p. Vlček, z řad občanů

pí Hráská, z řad občanů

p. Rambousek, z řad občanů

p. Hráský, z řad občanů

p. Ing. Eliška P.

p. Gregor F., z řad občanů

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Robeš M.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Kváč D.


Pan Ing. Eliška příchod v 17.25 hod.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. bere na vědomí petici – Ne betonovému sídlišti Vichrova, aneb lepší místo pro život!,

II. ukládá

a) tajemníkovi odpovědět autorovi petice „Ne betonovému sídlišti Vichrova, aneb lepší místo

pro život!“ ve smyslu diskuse a závěrů ze ZM 24.06.2015 a k odpovědi připojit stanoviska jednotlivých odborů,

b) RM předložit návrh dopravního řešení lokality U Nové hospody a plánovací smlouvu s PMS na jednání ZM v říjnu 2015,

III. pověřuje RM, aby jednala s vlastníky pozemku p. č. 823/15, k. ú. Lysá n. L., o výkupu části pozemku zastavěného chodníkem a dál směrem k ČD.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


2. Žádost o změnu územního plánu Lysá n. L. (p. Skuhrovec, p. Čadek a spol. UNISPO).


RM materiál projednala usnesením č. 460 dne 16.06.2015.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Chloupková M.

p. Čadek, z řad občanů

p. Ing. Eliška P.

pí Ing. Fialová J.

p. Skuhrovec, z řad občanů

p. Ing. Grochol L, CSc.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí žádosti o změnu územního plánu Lysá nad Labem, předložené p. Skuhrovcem, p. Čadkem a spol. UNISPO,

b) souhlasí s projednáním změny územního plánu Lysá nad Labem. V případě, že si náklady spojené s projednáním uhradí žadatelé o změnu, lze s projednáním započít v roce 2015, pokud náklady na projednání budou hrazeny z rozpočtu města Lysá nad Labem, bude návrh na projednání územního plánu zařazen do návrhu rozpočtu pro rok 2016.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


3. Úprava rozpočtu na rok 2015 – 4. rozpočtové opatření.


RM materiál projednala usnesením č. 508 dne 16.06.2015.


V diskusi vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Eliška P.

p. Bc. Burian J.

p. Mgr. Kopecký P.

o. Ing. Gregor P.

p. Vinduška – ředitel Muzea B. Hrozného

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Ing. arch. Staněk

pí Chloupková M.

p. Bc. Robeš M.

pí Vlastová, MSc. - projektový manažer

p. MVDr. Kořínek J.

pí Fischerová R.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení položky Revitalizace muzea B. Hrozného o 4.300 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržel se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM přerušuje projednání úpravy rozpočtu – 4. rozpočtové opatření.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro4. Petice – Bezodkladné řešení křižovatky u kina.


RM materiál projednal dne 02.06.2015 usnesením č. 450.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Robeš M.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. bere na vědomí petici – Bezodkladné řešení křižovatky u kina,

II. konstatuje,

a) že nositelem úkolu na stavební úpravu křižovatky u kina je Středočeský kraj jako vlastník křižujících se komunikací,

b) že Středočeský kraj obdržel stejnou petici jako město,

c) že Město Lysá nad Labem je ochotno se podílet na nákladech na stavební úpravu křižovatky,

III. ukládá

a) tajemníkovi odpovědět autorovi petice „Bezodkladné řešení křižovatky u kina“ ve smyslu diskuse a závěrů ze ZM 24.06.2015,

b) RM zaslat zastupitelstvu Středočeského kraje stanovisko Města Lysá nad Labem k petici Bezodkladné řešení křižovatky u kina,

c) RM oslovit vlastníky pozemků pod komunikacemi na křižovatce u kina ve věci prodeje těchto pozemků.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


3. Úprava rozpočtu na rok 2015 – 4. rozpočtové opatření (pokračování).


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM revokuje své zamítavé rozhodnutí ve věci navýšení položky Revitalizace muzea B. Hrozného.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení položky Revitalizace muzea B. Hrozného o 4.300 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje projednání úpravy rozpočtu jako celku dle předloženého materiálu.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proti


Odchod pí Ing. Fialová a pí Fischerová ve 21.20 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce, na odbornou praxi ve výši 155.753 Kč, dotace od Středočeského kraje ve výši 38.137 Kč na lesního hospodáře a dotace na výpočetní techniku pro odbor dopravy ve výši 36. 300 Kč (tyto částky se projeví v příjmech i výdajích ve stejné výši) a přijetí daru pro hasiče ve výši 35.000 Kč a 20.000 Kč od obcí Stratov a Ostrá s tím, že hasičům bude navýšena položka opravy o částku 55.000 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vrácení nevyčerpané části průtokové dotace určené ZŠ Komenského v loňském roce ve výši 188.719,74 Kč Krajskému úřadu Stř. kraje s tím, že v rozpočtu se částka objeví v příjmech i ve výdajích.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přesun položky Zámecký park, oprava braňky, schodiště a ohradní zdi - z investic do provozní části rozpočtu ve výši 150 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přesun z položky Kontejnery ve výši 50 tis. Kč na položku Svoz popelnic.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zrušení položky Nádoby na květiny za 150 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje snížení přesunu fin. prostředků z Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) z 20.000 tis. Kč na 19.550 tis. Kč a navýšení položky ve VHČ Oprava a údržba bytového fondu Milovice výtahy o 450 tis. Kč na částku 2. 365 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přesun z položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobám ve výši 186 tis. Kč do provozní položky Obnova památek s tím, že dotace a spoluúčast bude rozdělena dle návrhu odboru ŠSVZaK na akce Zámecké terasy, Zámecký park, oprava braňky a ohradní zdi a příspěvky Jednotě, s. d., Nymburk a Římskokatolické farnosti Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zrušení investiční položky Křižovatka nadjezd ve výši 2.000 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přijetí dotace na ZŠ Hrozného zateplení z roku 2014 ve výši 2.600 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje příjem z prodeje hasičského auta AVIA ve výši 35 tis. Kč a zároveň navýšení výdajů hasičů u položky drobný hmotný majetek na nákup přívěsného vozíku ve výši 35 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zrušení položky ZŠ Hrozného č. p. 12 výmalba po rekonstrukci vody.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přesun nevyčerpané částky 144 tis. Kč z položky Chodník Fuksova na položku Údržba majetku.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje snížení položky Rekonstrukce víceúčelového hřiště z 1.700 tis. Kč na 1.000 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 9 hlasů

Návrh nebyl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje snížení položky Rekonstrukce víceúčelového hřiště z 1.700 tis. Kč na 200 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje sloučení položek ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK rozvodů a topení v jednu položku s celkovou částkou 2.700 tis. Kč. (Navýšení o 1.700 tis. Kč z položky Výmalba ZŠ Hrozného 200 tis. Kč a z položky Rekonstrukce víceúčelového hřiště 1.500 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zapojení dotace ve výši 5.204 tis. Kč na vybudování komunikace K Bažantnici do příjmové části rozpočtu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení investiční položky Komunikace K Bažantnici vč. odvodnění o 4.084 tis. Kč, tzn. na částku ve výši 7.084 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení Rezervního fondu o 2 mil. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení položky služby právníka o 100 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržel se

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení položky posudky o 20 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zapojení dotace ve výši 5.653 tis. Kč na opravu střechy ZŠ B. Hrozného, tzn. ze 3 tis. Kč na 6.053 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM revokuje své zamítavé rozhodnutí ve věci navýšení položky služby právníka.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje navýšení položky služby právníka o 100 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 4 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


5. Rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015 – 2. kolo.


RM materiál projednala dne 16.06.2015 usnesením č. 499.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Eliška P.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015 – 2. kolo dle návrhu komise pro rodinu, školství, kulturu.Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


6. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení smluv v rámci této dotace.


RM materiál projednala dne 16.06.2015 usnesením č. 489.

V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) Jednotě, spotřebnímu družstvu, Palackého 545, 288 61 Nymburk, na obnovu objektu č. p. 177, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, z Programu regenerace 58.000 Kč a z rozpočtu města Lysá nad Labem 14.000 Kč a současně schvaluje návrhy smluv,

b) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, Náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, na restaurování sochy sv. Antonína z programu regenerace 133.000 Kč a současně schvaluje návrh smlouvy.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


7. Prodej části pozemku p. č. 322/14 o vým. 52 m2, ul. Dolejší, a části obec. pozemku p. č. 322/1 o vým. 15 m2, ul. Dobrovského sady, oba v k. ú. Litol.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 19.05.2015 usnesením č. 394.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, nově označené GP č. 768-34/2015 jako pozemek p. č. 322/17, o výměře 52 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, ulice Dolejší, a části obecního pozemku p. č. 322/1, nově označené GP č. 768-34/2015 jako pozemek p. č. 322/16, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady, za částku 500 Kč/m2, panu Ing. Františku Fischerovi, bytem Dolejší 76/1, Lysá nad Labem, Litol, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětných pozemků. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. V kupní smlouvě bude uvedeno, že kupující si je vědom, že před předmětem prodeje, tj. pozemkem p. č. 322/17, k. ú. Litol, je vybudované parkovací stání, a tedy přístup na předmět prodeje je možný pouze ze strany od rohu obecních pozemků p. č. 322/1 a 322/14, oba k. ú. Litol. Dále kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


8. Žádost o vydání souhlasu k umístění stavby a uzavření Smlouvy o uzavření smlouvy budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s LysaFree.


Pan starosta navrhl projednat ve společné diskusi i bod č. 15 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku umístěnou na obec. pozemku p. č. 2673/91, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, neboť se jedná o body stejného typu, věcná břemena.


RM materiál k bodu č. 8 projednala dne 16.06.2015 usnesením č. 475.

RM materiál k bodu č. 15 projednala dne 19.05.2015 usnesením č. 393.


V diskusi k bodům č. 8 a 15 vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vydání souhlasu k umístění stavby a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s LysaFree, z. s., na obec. pozemky p. č. 623/1, 3484/2, 3476/5, 3476/6, 3478/1, 3477/1, 3662, 3661/12, 3710, 2172/12, 2172/13, 2165/28, 3558/4, 2166/1, 3554/3, 64/1, 2145/7, 3553/2, 653/31, 220/1, 220/3, 221/20, 3484/2, 826/2, 623/5, 623/17 v k. ú. Lysá n. L., 329/2, 74/4, 78/2, 89/33, 73/20, 73/32, 61/23, 58/4, 319/2, 319/1, 56/1, 56/3, 38/1, 36/1, 72/15, 72/2 v k. ú. Litol. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem pod vozovkou a trubky pro optické kabely budou po dohodě s odborem SMI a městským investorem prioritně uloženy souběžně se stavbami města v těchto lokalitách. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 0 hlasy

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 2673/91, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1438 na pozemku p. č. st. 1588/2, Sídliště, k. ú. Lysá n. L., s SVJ č. p. 1438, IČ: 26741083, zastoupené předsedou SVJ, panem Václavem Vaňouskem, se sídlem Sídliště 1438, Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 0 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

9. Odkup pozemků p. č. 574/2 o vým. 19.082 m2, PK 2777/2 o vým. 3.579 m2, a PK 2937 o vým. 3.546 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., - nabídka od I.E.T. REALITY, s. r. o.


RM materiál projednala dne 02.06.2015 usnesením č. 433.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Ing. Grochol L., CSc.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje účast a zapojení se do dražby dle dražební vyhlášky, dražby dobrovolné č. IETP09692, ve věci předmětu dražby, tj. pozemků p. č. 574/2 o výměře 19 082 m2, PK 2777/2 o výměře 3 579 m2 a PK 2937 o výměře 3 546 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 4 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


10. Odkup veřejné infrastruktury dle plánovací smlouvy č. KÚ/1/2010/Jav.


RM materiál projednala dne 21.04.2015 usnesením č. 332 a dne 19.05.2015 usnesením č. 420.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odkoupení nově vybudovaného vodovodu a tlakové kanalizace a dále veřejného osvětlení, které se nachází v prodloužení ulic Fibichova a Máchova na pozemcích číslo 2165/7, 2131/43, 2131/20 a 2131/35, vše v k. ú. Lysá n. L., od Sdružení vlastníků pozemků lokalita Kačín – Areál pro výstavbu rodinných domů, zastoupeného panem Markem Budňákem, za 1 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


11. Odkup části pozemku p. č. 2673/68, k. ú. Lysá n. L. – nepotřebný majetek MO ČR.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 85 a dne 16.06.2015 usnesením č. 480.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odkup části pozemku p. č. 2673/68, nově označené GP č. 2921-15/2015 jako pozemek p. č. 2673/98 o výměře 34 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu), k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR, za kupní cenu 8.660 Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a současně kupující na své náklady pořídí geometrický plán na dělení pozemku.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


12. OZV Města Lysá n. L. č. 3/2015, o vedení technické mapy města.


Návrh RM projednala dne 02.06.2015 usnesením č. 451.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

pí Loudová, vedoucí OIT

p. Ing. Dvořák, tajemník
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2015, o vedení technické mapy města.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


13. OZV Města Lysá n. L. č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy … odpadů.


RM materiál projednala dne 02.06.2015 usnesením č. 452.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Burian J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Ing. Dořák, tajemník
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu návrhu Obecně závazné vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem, tak, že červeně označený text v návrhu vyhlášky bude vypuštěn.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Burian J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


14. OZV Města Lysá n. L. č. 5/2015, o místních poplatcích.


RM materiál projednala dne 16.06.2015 usnesením č. 493.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Burian J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odložení projednání Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 5/2015, o místních poplatcích na příští zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 9 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh nebyl přijat.
p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu návrhu Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 5/2015, o místních poplatcích v článku 24 odst. 1 – osvobození od poplatku, tak, že bude doplněno písm. c) fyzická osoba žijící po dobu delší než 11 měsíců v zahraničí, pokud tuto skutečnost doloží správci poplatku.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu návrhu Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 5/2015, o místních poplatcích v článku 3 – sazba poplatku, tak, že sazba pro rok 2016 bude zachována ve stejné výši, jako v roce 2015.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 5/2015, o místních poplatcích.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku umístěnou na obec. pozemku p. č. 2673/91, k. ú. Lysá n. L., Sídliště.


Projednáno společně s bodem č. 8.


16. Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením 378.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Kopecký P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Grochol L., CSc.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města na příští zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Krumpholc mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

mimo

p. Bc. Robeš M.

pro


17. Informativní zpráva o výsledcích zápisů na školní rok 2015/2016 v MŠ a ZŠ v Lysé n. L.


RM materiál projednala dne 16.06.2015 usnesením 491.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Robeš M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí ŠSVZaK

pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2015/2016 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem včetně zpracované demografické studie,

b) ukládá RM a výborům ZM projednat demografickou studii a závěry z projednání předložit na ZM v prosinci 2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


18. Zápis z Kontrolního výboru dne 08.06.2015.


RM materiál projednala dne 16.06.2015 usnesením 507.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru dne 08.06.2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


19. Stanovení výkupní ceny pozemků pod obchvatem.


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením 375.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Grochol L., CSc.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje výkup pozemků pod obchvatem (trvalý zábor) za cenu 250 Kč/m2 s tím, že tato nabídka platí do 30.06.2016,

b) pověřuje RM, aby zajistila zaslání nabídky na výkup pozemků pod obchvatem (trvalý zábor) za cenu 250 Kč/m2 všem vlastníkům pozemků v trase obchvatu,

c) ukládá RM na ZM v září 2015 předložit návrh na úpravu rozpočtu v souvislosti s plánovaným výkupem pozemků v trase obchvatu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


20. Jednací řád Zastupitelstva města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 02.06.2015 usnesením 462.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.
Odchod p. Kolman ve 23.55 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání úpravy jednacího řádu ZM Lysá nad Labem na zasedání ZM dne 09.09.2015.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


21. Zápis ze 4. jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 10.06.2015.


RM materiál zápis neprojednávala, materiál předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Robeš M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí Zápis ze 4. zasedání Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 10.06.2015,

b) schvaluje 2. část seznamu pozemků určených pro směnu pozemků za pozemky v trase obchvatu dle předložené tabulky.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


22. Zapsání silnice při jižní straně Husova náměstí do katastru nemovitostí.


RM materiál návrh neprojednávala, materiál předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Kopecký V. vedoucí SMI

p. Ing. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje návrh na zapsání silnice na jižní straně Husova náměstí do katastru nemovitostí,

b) pověřuje starostu města zajištěním podání návrhu do katastru nemovitostí.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat. Pan Ing. Gregor mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


23. Zápis z Finančního výboru dne 08.06.2015.


RM zápis neprojednávala, materiál předložila pí Ing. Fialová J.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru dne 08.06.2015.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Gregor mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

mimo

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


24. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce ulice k Bažantnici v Lysé nad Labem“.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Havelka J.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Lysá nad Labem v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/5a.02034 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy k tomuto projektu až do výše 5 204 682,60 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky na financování realizace tohoto projektu až do výše 6 123 156,00 Kč, odpovídající celkovým způsobilým výdajům projektu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

omluven

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


III. Diskuse:


p. Ing. Kváč - upozornil na nebezpečné reklamní bannery na plotech a zábradlích, uvolňují se, ve větru plandají a zasahují i do silnice (např. křižovatka u kina),

p. Mgr. Havelka - nechá prověřit na nemovitostech patřících městu, s bannery na ostatních nemovitostech město nemůže nic dělat,

p. Ing. Kváč - k nově budovaným chodníkům připomíná, že by se měly budovat podle nových norem tj. včetně sjezdů pro vozíčkáře, což se na sídlišti nestalo,

p. Mgr. Havelka - nové chodníky sjezdy mají,

p. Ing. Kváč - dotaz, na minulém ZM požadoval p. Mgr. Fajmon, aby byl vyrozuměn o tom, jak byli potrestáni úředníci, jejichž pochybení mělo za následek, že výrok auditora k celoročnímu hospodaření a závěrečnému účtu byl s výhradou (př. chyby ve výběrových řízeních),

p. Mgr. Havelka - zodpoví pan tajemník (momentálně mimo jednací místnost),

p. Burian - členové komise si vyžádali podklady od zaměstnanců města, ale podklady byly špatně připravené, někteří zaměstnanci odmítli zúčastnit se jednání komise, žádal o vysvětlení,

p. Ing. Eliška - pokud ví, jednalo se o problematiku týkající se zeleně ve městě, s p. Mgr. Fajmonem o věci diskutovali a komise byla dotázána, co by v materiálu mělo konkrétně být,

- s dotazem ohledně účasti referentů na jednání komisí se lze obrátit na pana tajemníka,

p. Ing. Dvořák, tajemník – vyjádření k výsledkům auditu a následným opatřením podal v kontrolní zprávě, pro úplnost ze zprávy citoval „Vyjádření k návrhu, aby byli určitým způsobem potrestáni „viníci“ toho, že přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bylo zakončeno výrokem s výhradou. V první řadě jsem zkoumal, jaké jsou následky uvedeného výroku pro město. Zjištěné chyby a nedostatky však nemají závažnost dle §10 odst. 3 c, a nemají dopad na rozpočet města. Výrok „s výhradou“ nemá žádný vliv na čerpání RUD, na čerpání dotací, na bonitu města jako klienta finančních ústavů při čerpání případných úvěrů. Městu tedy nevznikla žádná škoda. Za druhé jsem zkoumal, jaké jsou příčiny zmíněného výroku, čím to bylo způsobeno. Jedním z důvodů je činnost finančního odboru – způsob účtování. Ve třech případech se jedná o chybné zaúčtování spojené s převodem majetku, které vzniklo především složitostí smluvních vztahů. V posledním případě šlo o nezveřejnění zakázky na centrálním portálu veřejné správy, ale v tomto bodu došlo již před vydáním zprávy auditora k nápravným opatřením. Nápravná opatření byla projednána s vedoucími odborů – finančního a správy majetku a investic. Z účetního hlediska budou v případě pochybností o správném zaúčtování využívány konzultace s auditorskou firmou, která má s městem smluvní vztah o přezkoumání hospodaření na období 3 let, aby se věci řešily ještě před uzavřením hospodaření v běžném roce. Dalším krokem je zpřístupnění portálu veřejné zprávy všem úředníkům, kteří zadávají veřejné zakázky, aby odpovědnost za zveřejnění nenesl projektový manažer, ale každý zadavatel zakázky. Navazujícím – a zatím nerealizovaným krokem – je novelizace směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Platná směrnice z března 2015 nastavuje limity takto:

Druh VZMR

Limity pro dodávky a služby

Limity pro stavební práce

I. s nepatrnou hodnotou

do 30 000 Kč

do 50 000 Kč

II. se střední hodnotou

do 500 000 Kč

do 500 000 Kč

III. s významnou hodnotou

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

Takto nízké limity nejsou u žádného městského úřadu v ČR a svým způsobem vyjadřují nedůvěru k úředníkům. V praxi to znamená, že úředníci administrují velké množství malých zakázek, jejichž zpracování zabere stejné množství času jako administrace těch velkých zakázek a z důvodů časové tísně se mohou dopustit chyby.

Závěr: Už samotný výrok „s výhradou“ je pro nás úředníky velkým trestem sám o sobě, protože signalizuje, že jsme někde něco udělali špatně. Ze školení „měkkých dovedností“ jsem si odnesl poznatek, že hledání viníka je vždy kontraproduktivní, mnohem cennější je umět si říci: stala se chyba, co uděláme, aby se neopakovala. Vzhledem k tomu, že chyby nalezené auditorem nebyly způsobeny lajdáckostí nebo úmyslně, chyby nevedly k žádným negativním následkům, nenavrhuji žádné osobní postihy.“

p. Mgr. Fajmon - poděkoval za přidání kontejnerů na tříděný odpad v ul. Pivovarská,

- požádal o informace o stavu prací kolem vody,

p. Ing. Eliška - zašle e-mailem,

p. Bc. Robeš - upozornil, že v ul. Dolejší je povalená a poškozená informační tabule (informační tabule týkající se rekonstrukce ulice),

- dotázal se na to, jak probíhá restituce bývalého pionýrského areálu,

p. Mgr. Havelka - město vydalo nesouhlasné stanovisko s vydáním areálu, zatím nebylo vyrozuměno o výsledku žádosti o vydání,

p. Ing. Gregor - na výstavišti získal kontakt na dodavatele plošin (na schody pro vozíčkáře), kontakt předal p. Ing. Eliškovi,

p. Mgr. Kopecký - v rozpočtu je položka určená na bezpečnostní úpravy, dotázal se, zda se bude čerpat a jak,

- dotaz ke zpracování dopravního generelu – v koaliční smlouvě bylo dohodnuto, že bude zpracován, ale zatím, pokud ví, není ani zadání,

p. Mgr. Havelka - k bezpečnostním úpravám – byly konzultovány s Policií ČR, na základě toho byly osloveny firmy a požádány o nacenění klasických osvětlených přechodů a přechodů s diodami a navrhovaná řešení budou zpracována, materiál bude předložen do RM,

- generel – o zpracování nemá aktuální informace,

p. Bc. Robeš - ke generelu uvedl, že je připravován plán mobility, on sám zpracoval návrh, který je projednáván v užší skupině, je třeba kvalitně zpracovat zadání a projednat ho s veřejností, poté bude zadán zpracovateli,

p. Mgr. Havelka - je pravda, že bylo přislíbeno předložení generelu v září 2015, z vyjádření p. Bc. Robeše vyplývá, že je v přípravném stadiu,

p. Mgr. Kopecký - k podobným materiálům je poměrně skeptický,

p. Mgr. Fajmon - upozornil na stále častěji se opakující jev, a to parkování v křižovatkách, ztěžuje to dopravní situaci, navrhl vodorovné dopravní značení, pak je zcela jasné, kde auta mohou nebo už nemohou stát, v loňském roce bylo vodorovné značení schváleno, ale nebylo provedeno,

- dopravní komise navrhla řadu ulic zjednosměrnit, chce, aby se každý takový návrhu projednal v ZM a hlasovalo se o něm,

p. Bc. Robeš - návrhy byly předloženy RM,

p. Mgr. Havelka - informaci vzala RM na vědomí a čeká na materiál k projednání,

p. Ing. Grochol, CSc. - komise cestovního ruchu projednává možnost vytvoření rekreačního zázemí v Litoli, vedle Brazelu, upozornil na negativa – velká prašnost, místo je cca 3 m pod úrovní komunikace, domnívá se, že je třeba vybrat místo, které má rozvojový potenciál, musí se postupovat koordinovaně, věc nelze uspěchat,

p. Mgr. Havelka - upozornil, že jde i o rozpor s využitím území, jak je uvedeno v územním plánu, návrh se bude projednávat,

- navrhl vytvořit kompletní seznamu pozemků v lokalitě Řehačka, rekreační zázemí by se mohlo vytvořit i tam, je to v dobré dojezdové vzdálenosti i pro cyklisty (cca 5 km), v souvislosti s tím by bylo možné dosáhnout i vyčištění vodní plochy,

p. Ing. Kváč - doporučil s městem Milovice projednat možnou výstavbu hvězdárny a rozhledny na kopci Šibák,

p. Mgr. Havelka - dle územního plánu se jedná o nezastavitelné území, není tedy co projednávat,

p. Ing. Gregor - připraví návrh na změnu územního plánu.


IV. Interpelace


Pan Ing. Gregor předložil dvě interpelace v písemné podobě. Jedna interpelace se týkala výstavby domova pro seniory v Lysé nad Labem, druhá přípravy oslav 100. výročí rozluštění chetitštiny prof. B. Hrozným. Po krátké diskusi bylo p. Ing. Gregorovi sděleno, že na petici k výstavbě domova pro seniory odpoví p. starosta a na petici týkající se oslav p. Burian. Pan Ing. Gregor vzal toto vyrozumění na vědomí.


Pan starosta závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 00.35 hod. ukončil.Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 29.06.2015Ověřovatelé zápisu:......................................... ..............................................

p. Burian Jan p. Mgr. Fajmon H.


........................................................

starosta

Vytvořeno 3.10.2022 17:03:28 | přečteno 41x | jiri.virava
load