04. zápis ZM 13.05.2015

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 13.05.2015 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petrp. MVDr. Kořínek Janpí Ing. Fialová Jitka

(příchod 18.00 hod.)


p. Krumpholc Janp. Kolman Josefp. Ing. Grochol Luděk, CSc.p. Mgr. Fajmon Hynekp. Mgr. Kopecký Petrpí Fischerová Romana

(odchod 21.25 hod.)


p. Burian Janp. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

pí Chloupková Marcelap. Bc. Robeš Martin

(odchod 21.25 hod.)


Omluveni:

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z jednání se omluvila pouze pí Ing. Fialová, která se dostaví později. Dále konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. MVDr. Kořínek J. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Eliška P., p. Krumpholc J. a p. Ing. Gregor P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Zápis ze zasedání ZM dne 01.04.2015 byl ověřovatelkami ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Pan starosta se dále dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že připomínky k zápisu nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz na pana tajemníka v souvislosti s předloženou zprávou. Žádné dotazy nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem a navrhl do programu doplnit materiály zaslané dodatečně e-mailem, a to zápis ze 3. zasedání výboru pro obchvat města Lysá n. L. ze dne 29.04.2015 zaslaný p. Mgr. Fajmonem a zápis z finančního výboru ze dne 04.05.2015 zaslaný pí Ing. Fialovou, a projednat je jako poslední body programu. Dále navrhl změnit původně navržené pořadí bodů s ohledem na to, že k některým bodům se dostavili žadatelé a k problematice dopravní obslužnosti byli přizvání zástupci dopravců a Dopravního sdružení. Body budou projednány v tomto pořadí, jako č. 1 zápis z OV Byšičky, č. 2 prodej pozemku v ul. Poděbradova, č. 3 prodej pozemku v ul. Za Zámkem, č. 4 prodej pozemku v ul. Čapkova a č. 5, 6 a 7 body týkající se dopravní obslužnosti, další body v pořadí dle programu uvedeného v pozvánce. Jiné návrhy nebyly předloženy, pan starosta nechal o programu upraveném dle výše uvedených návrhů hlasovat.


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 13.05.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Schválený program


1. Zápis z OV Byšičky dne 13.04.2015.

2. Prodej části obec. pozemku p. č. 3451/5, k. ú. Lysá n. L., manž. Dvořákovým.

3. Prodej obec. pozemku p. č. 3793, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem.

4. Zveřejnění záměru na prodej části obecních p. p. č. 3485/1 a p. č. 810/1, k. ú. Lysá n. L.

5. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2014.

6. Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na rok 2010 – 2019.

7. Uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rod 2015.

8. Závěrečná zpráva VÚV – Studie zásobování města pitnou vodou

9. Petice – Dopravní řešení severní části ulice U Nové hospody.

10. Návrh „Dohody o majetkovém vypořádání nově vzniklého majetku“ mezi Městem Lysá n. L. a TJ Litol.

11. Návrh na odkoupení dřevořezeb od p. Knápka.

12. Odkoupení areálu ČSAP na Školním náměstí v Lysé n. L.

13. Prodej bytu č. 2 v č. p. 1517, Sídliště, Lysá n. L.

14. Návrh OZV Města Lysá n. L. č. 3/2015, o místních poplatcích – poplatek ze psa.

15. DPS – rozpočítání nákladů za úklid hrazených městem DPS mezi nájemce.

16. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů (Stř. kraj - Město Lysá n. L. – II. etapa výstavby obchvatu města).

17. Plánovací smlouva č. l/2015 KÚ – Družstvo Na Vysoké mezi.

18. Celoroční hospodaření města, závěrečný účet Města Lysá n. L. a účetní závěrka Města Lysá n. L. za rok 2014.

19. Celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí, závěrečný účet za rok 2014, schválení účetní závěrky za rok 2014.

20. Úprava rozpočtu města r. 2015 – 3. rozpočtové opatření.

21. Podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění cvičebních prvků a venkovních fitness strojů na víceúčelový areál u ZŠ J. A. Komenského v Lysé n. L.

22. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá n. L.

23. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 492/1, 492/57, 492/85, 492/118, 619/16 a 3758, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.

24. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 3521, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.

25. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p. č. 2147/18, k. ú. Lysá n. L., s RWE GasNet, s. r. o., a s manž. Kvasničkovými.

26. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Metal Arsenal, s. r. o., na obec. pozemky p. č. 527/17, 527/54, 527/73 a 527/77, k. ú. Lysá n. L.

27. Zápis z KV dne 09.04.2015.

28. Petice Asociace speciálních pedagogů ČR k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení upravené přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, určené pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením bez náhrady.

29. Stanovení termínů jednání RM a ZM ve II. pol. roku 2015

Body předložila RM.


30. Návrh nové OZV pro regulaci hazardu v Lysé n. L.

Bod předložil p. Ing. P. Gregor a p. Ing. D. Kváč.


31. Vypracování dokumentů nezbytných pro výstavbu silničního obchvatu města.

32. Schválení seznamu městských pozemků vhodných pro směnu za pozemky pod obchvatem města.

Body předložil p. Mgr. Fajmon H.

33. Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 29.07.2015.

Bod předložil p. Mgr. Fajmon H.


34. Zápis z finančního výboru dne 04.05.2015.

Bod předložila pí Ing. Fialová J.


II. Návrhy k projednání


1. Zápis z OV Byšičky dne 13.04.2015.


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením č. 383.


V diskusi k bodu vystoupili:

Mgr. Havelka J.

p. Koštíř, předseda OV

pí Chloupková M.

pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského

p. Ing. Kváč D.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 13.04.2015 s tím, že RM zašle Osadnímu výboru Byšičky písemnou odpověď.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


2. Prodej části obec. pozemku p. č. 3451/5, k. ú. Lysá n. L., manž. Dvořákovým.


RM materiál projednala usnesením č. 219 dne 24.03.2015 a usnesením č. 300 dne 21.04.2015.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Dvořák, žadatel

p. Ing. Eliška P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 3451/5, o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., manželům Aleně a Josefu Dvořákovým, bytem Poděbradova 144, Lysá n. L., za cenu 500 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


3. Prodej obec. pozemku p. č. 3793, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem.


RM materiál projednala usnesením č. 256 dne 07.04.2015 a usnesením č. 351 dne 05.05.2015.


V diskusi vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Chudoba, žadatel

p. Ing. Eliška p.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje za předpokladu, že projekt na vybudování komunikace Za Zámkem se uvedených pozemků nedotýká:

a) prodej části obecního pozemku p. č. 3793 o výměře cca 7 m2 (tj. v délce 4 m od hranice pozemku st. 492/1 směrem k pozemku st. 494/1), druh pozemku ostatním plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, paní Jaroslavě Pokorné, bytem Blahoslavova 781, Lysá n. L., a paní Marii Šimonkové, bytem Za Zámkem 380, Lysá n. L., každé ideální ½ předmětného pozemku, za cenu 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

b) prodej části obecního pozemku 3793 o výměře cca 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, panu Miroslavu Chudobovi, bytem Za Zámkem 382, Lysá n. L., za cenu 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


4. Zveřejnění záměru na prodej části obecních p. p. č. 3485/1 a p. č. 810/1, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednal dne 07.04.2015.2015 usnesením č. 258.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Čepička, žadatel

p. Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje zveřejnění prodeje částí obecních pozemků p. č. 3485/1, výměra cca 141 m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 810/1, výměra 115 m2, druh pozemku orná půda, oba k. ú. Lysá n. L., (prodloužení ulice Čapkova), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

omluvena

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


5. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2014.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 05.05.2015 usnesením č. 339.


Příchod pí Ing. Fialová v 18.00 hod.


Pan starosta uvedl, že následují tři body (č. 5, 6 a 7) spolu souvisí, proto navrhl projednat je ve společné diskusi.


V diskusi k bodům č. 5 -7 vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

p. Kudláček, zást. ROPID

p. Koutek, zást. OAD Kolín

p. Pavlík, starosta města Městec Králové

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Fialová J.

pí Chloupková M.

p. Bc. Robeš M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2014, kde výše doplatku činí 40 Kč/občana, celkem 359.520 Kč,

b) pověřuje starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2014.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


6. Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na rok 2010 – 2019.


RM materiál projednala dne 16.09.2014 usnesením č. 533.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk na roky 2010 – 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

b) pověřuje starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu Dodatku č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk na roky 2010 – 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


7. Uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rod 2015.


RM materiál projednala dne 16.09.2014 usnesením č. 533.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2015, kde částka na občana činí 200 Kč/rok, celkem 1.822.600 Kč,

b) pověřuje starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2015, kde částka na občana činí 200 Kč/rok, celkem 1.822.600 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 5 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2015, kde částka na občana činí 100 Kč/rok, celkem 911.300 Kč,

b) pověřuje starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2015, kde částka na občana činí 100 Kč/rok, celkem 911.300 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


8. Závěrečná zpráva VÚV – Studie zásobování města pitnou vodou.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 211.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kváč D.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí závěrečnou zprávu VÚV Studie zásobování města pitnou vodou a další postup RM dle usnesení č. 299, ze dne 21.04.2015.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Bc. Robeš mimo jednací místnost.
p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

mimo


9. Petice – Dopravní řešení severní části ulice U Nové hospody.


RM materiál projednala dne 07.04.2015 usnesením č. 289.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Robeš M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) ukládá tajemníkovi odpovědět autorovi petice „Dopravní řešení severní části ulice U Nové hospody“ ve smyslu diskuse a závěrů ze ZM dne 13.05.2015,

b) ukládá RM zapracovat do rozpočtu roku 2016 položku na pořízení projektové dokumentace na vybudování komunikace U Nové hospody včetně parkoviště před budovou nádraží ČD Lysá nad Labem,

c) bere na vědomí petici „Dopravní řešení severní části ulice U Nové hospody“.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


10. Návrh „Dohody o majetkovém vypořádání nově vzniklého majetku“ mezi Městem Lysá n. L. a TJ Litol.


RM materiál projednala dne 10.03.2015 usnesením č. 175.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje „Dohodu o majetkovém vypořádání nově vzniklého majetku“ mezi Městem Lysá nad Labem a Tělovýchovnou jednotou Litol.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


11. Návrh na odkoupení dřevořezeb od p. Knápka.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 243.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Burian J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Fialová J.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí OŠSVZaKPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí znalecký posudek č. 1935-2/15 o stanovení tržní hodnoty 22 kusů reliéfů – dřevořezeb pana Bernarda Knápka z Lysé nad Labem,

b) schvaluje vyhlášení veřejné sbírky pod záštitou pana starosty na zakoupení 22 kusů dřevořezeb od pana Bernarda Knápka z Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


12. Odkoupení areálu ČSAP na Školním náměstí v Lysé n. L.


Návrh RM projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 226.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Bc. Robeš M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje odkup pozemku s parcelami st. p. 620, jehož součástí je stavba č. p. 494, a dále st. p. 29/2 a ostatní plochy p. p. č. 303/3, 303/4, jehož součástí je stavba garáže bez č. p., a p. p. č. 306, vše v k. ú. Lysá n. L., za celkovou částku 12 mil. Kč, od společnosti ČSAP, s. r. o., se sídlem Dopravní 1717, Nymburk, IČ 46348638.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


13. Prodej bytu č. 2 v č. p. 1517, Sídliště, Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením č. 338.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) prodej bytu 3 + 1, č. 2 v č. p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., pí Petře Kovacz, Zahradní 715, Lysá n. L., za částku 1.790.000 Kč,

b) návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví a návrh smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


14. Návrh OZV Města Lysá n. L. č. 3/2015, o místních poplatcích – poplatek ze psa.


RM materiál projednala dne 21.04.2015 usnesením č. 328.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Grochol L., CSc.

pí Chloupková M.

p. MVDr. Kořínek J.

pí Ing. Fialová J.

pí Fischerová R.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2015, o místních poplatcích (úprava poplatku za psa).


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 10 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

proti


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2015, o místních poplatcích (úprava poplatku za psa), s tím, že úleva z poplatkové povinnosti pro majitele psů, jejichž psi jsou označeni čipem, nebude poskytována.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 12 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


15. DPS – rozpočítání nákladů za úklid hrazených městem DPS mezi nájemce.


RM materiál projednala 05.05.2015 usnesením 363.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Havelka J.

pí Fischerová R.

p. Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předložené návrhy na možnost rozpočítávání nákladů za úklid v DPS, které hradí město, do služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


16. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů (Stř. kraj - Město Lysá n. L. – II. etapa výstavby obchvatu města).


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením 378.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Fialová J.

p. Bc. Robeš M.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Fischerová R.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a Městem Lysá nad Labem pro akci „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ s tím, že bude sjednocena terminologie v textu smlouvy,

b) ukládá starostovi města:

- jednat s hejtmanem Stč. kraje o závazku Středočeského kraje, že podá do IROP žádost o dotaci,

- projednat technické záležitosti smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a Městem Lysá nad Labem pro akci „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ s vedoucím odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


17. Plánovací smlouva č. l/2015 KÚ – Družstvo Na Vysoké mezi.


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením 379.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kváč D.

pí Chloupková M.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 1/2015 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (komunikace, odvodnění komunikace, dopravní značení svislé, veřejné osvětlení, veřejný vodovod, splašková kanalizace, středotlaký plynovod a přeložka vedení 22kV včetně připojení nové TS Na Vysoké Mezi) na pozemcích č. 54/40, 54/79, 54/80, 54/81, 54/84, 54/87, 54/89, 54/91, 58/4, 58/18, 58/24, 89/125, 319/2, 340, 844, vše v k. ú. Litol, s Družstvem Na Vysoké Mezi, se sídlem Dukelská 277/6, 289 22 Lysá nad Labem – Litol, s tím, že smlouva bude upravena v části „Veřejné osvětlení“ tak, že bude provedeno v technologii LED dle specifikace města.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


18. Celoroční hospodaření města, závěrečný účet Města Lysá n. L. a účetní závěrka Města Lysá n. L. za rok 2014.


RM materiál projednala dne 21.04.2015 usnesením 326.


Odchod p. Bc. Robeš a pí Fischerová ve 21.25 hod.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Dvořák, tajemník
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2014, a to s výhradou,

b) opatření k nápravě, ukládá RM postupovat při účtování o směně pozemků v souladu s Českým účetním standardem 709, při prodeji v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., § 33, ocenit bezúplatně předaný majetek v ceně navazující na výši ocenění v účetnictví předávající účetní jednotky a postupovat v souladu s § 147 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejňovat v 15 denní lhůtě na profilu veřejného zadavatele smlouvy na zakázky malého rozsahu, jejichž částka přesáhne 500.000 Kč bez DPH,

c) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2014


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


19. Celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí, závěrečný účet za rok 2014, schválení účetní závěrky za rok 2014.


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením 375.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje

- celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2014 bez výhrad,

- závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2014,

- účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2014,

b) doporučuje valné hromadě Mikroregionu Polabí ke schválení

- celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2014 bez výhrad,

- závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2014,

- účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


20. Úprava rozpočtu města r. 2015 – 3. rozpočtové opatření.


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením 376.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – 3. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu s tím, že 832.000 Kč na úhradu dopravní obslužnosti bude čerpáno z rezervního fondu.
Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


21. Podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění cvičebních prvků a venkovních fitness strojů na víceúčelový areál u ZŠ J. A. Komenského v Lysé n. L.


RM materiál projednala dne 07.04.2015 usnesením 281.


p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění cvičebních prvků a venkovních fitness strojů na víceúčelový sportovní areál u ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem“ v rámci Pravidel 2015 pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových nákladů projektu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


22. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 07.04.2015 usnesením č. 286.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Burian J.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí OŠSVZaK

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, kterou vypracovala Ing. arch. Jitka Brychtová v 3/2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


23. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 492/1, 492/57, 492/85, 492/118, 619/16 a 3758, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.


Pan starosta navrhl následující čtyři body (č. 23, 24, 25 a 26) projednat ve společné diskusi, neboť jde o body stejného typu, věcná břemena.


RM materiál projednala dne 07.04.2015 usnesením č. 276.


Ve společné diskusi k bodům č. 23 - 26 vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Eliška P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6012057/VB/02 na obecní pozemky p. č. 492/1, 492/57, 492/85, 492/118, 619/16 a 3758, vše k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 47.553 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


24. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 3521, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.


RM materiál projednala dne 21.04.2015 usnesením č. 319.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015479/VB/1 na obecní pozemek p. č. 3521, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 25.531 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


25. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p. č. 2147/18, k. ú. Lysá n. L., s RWE GasNet, s. r. o., a s manž. Kvasničkovými.


RM materiál projednala dne 21.04.2015 usnesením č. 321.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 9900082124/1/2015na obecní pozemek p. č. 2147/18, k. ú. Lysá n. L., s RWE GasNet, s. r. o., jako oprávněným, a Karlem Kvasničkou s Alenou Kvasničkovou, jako investorem, za cenu 1.210 Kč včetně DPH s tím, že tato částka již byla uhrazena při uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


26. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Metal Arsenal Trade, s. r. o., na obec. pozemky p. č. 527/17, 527/54, 527/73 a 527/77, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 07.04.2015 usnesením č. 277.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Metal Arsenal Trade, s. r. o., na obecní pozemky p. č. 527/17, 527/54, 527/73 a 527/77, k. ú. Lysá n. L., za předpokladu, že přechody pod komunikacemi budou řešeny protlakem. Cena za zřízení věcného břemene bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


27. Zápis z KV dne 09.04.2015.


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením č. 384.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 09.04.2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


28. Petice Asociace speciálních pedagogů ČR k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení upravené přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, určené pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením bez náhrady.


RM materiál neprojednávala.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

p. Bc. Robeš M.

pí Ing. Fialová J.

p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vyslovuje podporu petici Asociace speciálních pedagogů České republiky, která vyzývá pedagogy, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha lehké mentální postižení, bez náhrady.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


29. Stanovení termínů jednání RM a ZM ve II. pol. roku 2015.


RM materiál projednala dne 05.05.2015 usnesením č. 385.


V diskusi k bodu nikdo vystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


30. Návrh nové OZV pro regulaci hazardu v Lysé n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Fialová J.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje návrh OZV města, která by respektovala přednesený návrh řešení, tj. omezení hazardu v Lysé nad Labem a ukládá RM, aby nová OZV dostala dle spisového řádu nové číslo a nová OZV byla uvedena na webových stránkách města.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 9 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


31. Vypracování dokumentů nezbytných pro výstavbu silničního obchvatu města.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Kváč D.

p. MVDr. Kořínek J.

pí Ing. Fialová J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá zadat zpracování dokumentů, potřebných pro výstavbu silničního obchvatu města:

a) Průzkum intenzity dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, křižovatce pod nadjezdem na straně Penny Market a křižovatce u nového sídliště při výjezdu z města. Průzkum musí být uskutečněn v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.

b) Hluková studie v trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem u starého sídliště a na křižovatce u nového sídliště na výjezdu z města. Měření musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.

c) Měření emisí škodlivých látek pocházejících z dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem a na křižovatce u nového sídliště. Měření emisí musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.

d) Zpráva o technickém stavu silnice tvořící severojižní průtah městem. Tato zpráva by měla zhodnotit současný technický stav silnice II/272 v celém úseku v intravilánu města a soulad komunikace s normami ČSN.

e) Zpráva o nehodovosti na stávající trase silnice II/272 uvnitř města.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


32. Schválení seznamu městských pozemků vhodných pro směnu za pozemky pod obchvatem města.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Eliška P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje předložený seznam městských pozemků vhodných pro směnu za pozemky pod obchvatem města s tím, že do seznamu nebude zařazen pozemek p. č. 10/5, k. ú. Litol,

b) ukládá RM zveřejnit seznam městských pozemků vhodných pro směnu za pozemky pod obchvatem města na úřední desce města a zaslat jej písemně všem majitelům pozemků v trase obchvatu s návrhem provedení směny.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


33. Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 29.07.2015.


RM materiál neprojednávala, zápis předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 29.04.2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


34. Zápis z finančního výboru dne 04.05.2015.


RM materiál neprojednávala, zápis předložila pí Ing. Fialová.V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM vyhlásit výběrové řízení na právní služby ve věci prověření absolutní neplatnosti smlouvy uzavření mezi Městem Lysá nad Labem a MS Development a následně připomínek finančního výboru ke smlouvě.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 3 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

omluvena

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


III. Diskuse:


p. Mgr. Fajmon - navrhl doplnit kontejnery na tříděný odpad na stanovišti v ul. Pivovarská a Sokolská, současný stav je nedostačující, přidat by se měly určitě kontejnery na papír a plast,

- upozornil, že spol. Tesco neudržuje svůj pozemek,

p. Mgr. Havelka a p. Ing. Eliška – k pozemku spol. Tesco uvedli, že vlastník pozemku byl písemně vyzván k nápravě,

p. Mgr. Kopecký - upozornil na špatný stav boudy v zámeckém parku, zejména střechy, bude zřejmě třeba ji strhnout, hrozí nebezpečí, že střecha se propadne,

p. Ing. Eliška - boudu má v nájmu provozovatel kina, je ale pravda, že je tam nepořádek, stav s ním byl projednán a v rámci jarního úklidu mají boudu vyklidit, bouda je součástí zázemí pro kino, uskladňují tam věci pro provoz,

p. Ing. Kváč - upozornil, že poté, co se ve Dvorcích zrušily kontejnery, vznikají černé skládky, odpad je odložený v lese (např. televize),

p. Mgr. Havelka - o černé skládce vědí, zaslali vlastníkům pozemků výzvu k odstranění (uklizení skládky).


IV. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 23.30 hod. ukončil.Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 18.05.2015Ověřovatelé zápisu:......................................... ..............................................

p. MVDr. Kořínek Jan p. Kolman Josef


........................................................

starosta

Vytvořeno 3.10.2022 17:02:44 | přečteno 18x | jiri.virava
load