03. zápis ZM 01.04.2015

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 01.04.2015 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petrp. MVDr. Kořínek Janpí Ing. Fialová Jitkap. Krumpholc Janp. Kolman Josefp. Ing. Grochol Luděk, CSc.p. Mgr. Fajmon Hynekp. Mgr. Kopecký Petrpí Fischerová Romanap. Burian Janp. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

pí Chloupková Marcelap. Bc. Robeš MartinOmluveni:

I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva města a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi pí Chloupková M. a pí Ing. Fialová J. Do návrhové komise byli navrženi p. Bc. Robeš M., p. Ing. Eliška P. a p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Zápis ze zasedání ZM dne 18.02.2015 byl ověřovatelem, p. Kolmanem, ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. Druhý ověřovatel, p. Ing. Kváč, k zápisu zaslal písemné připomínky. Na zasedání samotném uvedl, že zápis neověřil z důvodu chybného uvedení data posledního zasedání ZM v roce 2014 (na stránce č. 1), zasedání se konalo dne 17.12.2014, ale v zápise byl uveden den 07.12.2014. Zapisovatelka vysvětlila, že chybu opravila ihned po e-mailovém upozornění zaslaném p. Ing. Kváčem (jednalo se pouze o písařskou chybu) a o opravě byl p. Ing. Kváč obratem informován. Pan starosta se dotázal na další připomínky p. Ing. Kváče, ten uvedl, že jiné připomínky k zápisu nemá a se zápisem po opravě uvedeného data souhlasí bez připomínek. Pan starosta se dále dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisům. Vzhledem k tomu, že připomínky k zápisu nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že zápis považuje za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz na pana tajemníka v souvislosti s předloženou zprávou. Žádné dotazy nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem a navrhl do programu doplnit materiály zaslané dodatečně e-mailem, a to návrh p. Mgr. Kopeckého (kolostavy u nádraží), návrh p. Mgr. Fajmona (zadání PD pro výstavbu parkoviště u nádraží, a úprava plochy v ul. Čapkova), návrh pí Fischerové a p. Ing. Kváče (úprava metodiky dražby bytů) a návrh p. tajemníka (stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZM). Další bod k projednání navrhl p. Ing. Kváč (zajištění lékaře pro záchrannou službu v Lysé n. L.), informaci o návrhu předloží ústně, bod byl zařazen jako poslední ve schvalovacích bodech. Pan Ing. Gregor požádal o přesunutí návrhu na schválení pod č. 17 (jednání o obchvatu) do informativních zpráv. Pan starosta se dotázal na další návrhy na úpravu programu, bylo navrženo body č. 19 (úprava vody) a 20 (kluby důchodců) projednat na začátku zasedání. Jiné návrhy nebyly předloženy, pan starosta nechal o programu upraveném dle výše uvedených návrhů hlasovat.

Pan starosta dále uvedl, že žádá o zasílání návrhů na projednání vždy nejpozději do středy předcházející zasedání ZM, aby bylo možné materiály zařadit do programu a hlavně všem zastupitelům včas materiál zaslat a poskytnout tak dostatečnou dobu na seznámení s materiálem. Dále informoval přítomné, že se na zasedání dostaví p. Ing. arch. Šourek s informacemi k projektu výstavby v areálu bývalé Fruty, zprávu navrhl zařadit mezi projednávané body po příchodu p. Ing. arch. Šourka. Současně navrhl bod týkající se uzavření kupní smlouvy na pozemky v tomto areálu operativně přesunout a projednat ho společně s uvedenou informací, neboť spolu souvisí a p. Ing. arch. Šourek bude moci zodpovědět i případné dotazy k této smlouvě.


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 01.04.2015.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Schválený program


1. Čerpání fin. prostředků kluby důchodců, využití klubovny v DPS, doplatky na provoz DPS.

2. Technologie na odstranění dusičnanů z veřejné sítě pitné vody města Lysá n. L.

3. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2014.

4. Prodej části obec. pozemku p. č. 14/14, k. ú. Litol, a výkup pozemku p. č. 35/2, k. ú. Litol.

5. Prodej části obec. pozemku p. č. 430/1, nově označené jako p. č. 430/3, vým. 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol.

6. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné.

7. OZV Města Lysá n. L. č. 2/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

8. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 694/8 a 694/9 – K Závodišti. s ČEZ Distribuce, a. s.

9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., Čapkova ul., s ČEZ Distribuce, a. s.

10. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpad. vod z rozpočtu města Lysá n. L.

11. Kupní smlouva na pozemky pod kolaudovanými objekty MS Development v bývalém areálu Fruty.

(pozn. - projednán přednostně za bodem č. 2)

12. Bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 3518/1, k. ú. Lysá n. L., Byšičky, od Středočeského kraje do vlastnictví města Lysá n. L.

13. Odkup autobusového areálu v Lysé n. L., Školní nám., od ČSAP, s. r. o., Nymburk.

14. Odkup vrtané studny LY-1 s pozemkem p. č. 1165/10, k. ú. Přerov n. L., a části pozemku p. č. 1165/9, k. ú. Přerov n. L.

15. Úprava rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření.

16. Likvidace společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., Lysá n. L.

Body předložila RM.


17. Seznam pozemků města Lysá n. L. vhodných pro směnu za pozemky potřebné pro výstavbu silničního obchvatu města

18. Zahájení jednání se Státním pozemkovým úřadem ČR o získání pozemků v Lysé n. L.

Bod předložil p. Mgr. Fajmon H.


19. Výsledky jednání p. starosty.

Bod předložil p. Ing. P. Gregor a p. Ing. D. Kváč.


20. Zajištění lékaře pro záchrannou službu v Lysé n. L.

Bod předložil p. Ing. D. Kváč.


21. Vyřizování petic a stížností za rok 2014 a informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

22. Bezpečnostní situace v Lysé n. L. za rok 2014.

23. Zápis z KV dne 10.03.2015.

24. Plán akcí Osadního výboru Dvorce.

Body předložila RM.


25. Zápis z 2. zasedání výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 19.03.2015.

Bod předložil p. Mgr. Fajmon H.


26. Zápis z finančního výboru dne 23.03.2015.

Bod předložila pí Ing. Fialová J.


27. Instalace kolostavů u nádraží ČD v Lysé n. L.

Bod předložil p. Mgr. Kopecký P.


28. Zadání PD pro výstavbu parkoviště a provizorní úprava plochy pro parkování v ul. Čapkova, Lysá n. L.

Bod předložil p. Mgr. Fajmon H.


29. Úprava metodiky dražby bytů.

Bod předložili pí Fischerová R. a p. Ing. Kváč D.


30. Dosavadní jednání o obchvatu.

Bod předložil p. Ing. P. Gregor.


31. Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZM.

Bod předložil p. Mgr. Havelka J., starosta.


II. Návrhy k projednání


1. Čerpání fin. prostředků kluby důchodců, využití klubovny v DPS, doplatky na provoz DPS.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 240.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. MVDr. Kořínek J.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Chmelová, z řad občanů
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí přehled o čerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro klub důchodců v Lysé nad Labem a Litoli, přehled využití klubovny v Domě s pečovatelskou službou a informaci, kolik finančních prostředků město doplácí na provoz Domu s pečovatelskou službou,

b) ukládá starostovi města projednat s kluby důchodců jejich další fungování a transformaci na spolky v souladu se současně platnou legislativou, na příští zasedání ZM předložit návrh řešení,

c) ukládá RM připravit návrh na rozpočítání finančních nákladů na provoz Domu s pečovatelskou službou hrazených z rozpočtu města Lysá n. L. do služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


2. Technologie na odstranění dusičnanů z veřejné sítě pitné vody města Lysá n. L.


RM materiál projednala usnesením č. 216 dne 24.03.2015.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Robeš M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. MVDr. Kořínek J.

p. Burian J.

p. Toužín, z řad občanů

pí Vaňáčková, z řad občanů

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí informaci o řešení odstranění dusičnanů z veřejné sítě pitné vody města Lysá n. L.,

b) ukládá RM vyžádat si stanovisko vodohospodářského úřadu MěÚ Lysá n. L., včetně výsledku kontroly zemědělských podniků, která měla proběhnout v roce 2011, a zároveň požádat o provedení nové kontroly zemědělských podniků v územní působnosti ORP Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Na zasedání se dostavil p. Ing. arch. Šourek s informací o aktuálním stavu výstavby v areálu bývalé Fruty, pan starosta proto navrhl projednat současně i bod č. 11 dle programu, kupní smlouvu na pozemky v tomto areálu pod objekty, které budou zkolaudovány, tak jak avizoval při schvalování programu.11. Kupní smlouva na pozemky pod kolaudovanými objekty MS Development v bývalém areálu Fruty.


RM materiál projednala usnesením č. 218 dne 24.03.2015.


V diskusi vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. arch. Šourek

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí informaci o předloženém návrhu kupní smlouvy na prodej pozemků pod kolaudovanými objekty MS Development v areálu bývalé Fruty,

b) ukládá RM, aby návrh smlouvy na prodej pozemků pod kolaudovanými objekty MS Development v areálu bývalé Fruty nechala upravit v souladu s aktuálně platnou legislativou tak, aby smlouva mohla být předložena ke schválení ZM, s tím, že do smlouvy budou zapracovány připomínky dle diskuse.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


3. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2014.


RM materiál projednala usnesením č. 201 dne 10.03.2015.


V diskusi vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Kváč D.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Havelka J.

přítomné ředitelky MŠ a ZŠ
Pan Ing. Eliška P. uvedl, že se při tomto hlasování zdrží, projednávaný materiál se týká jeho rodinných příslušníků.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Hospodářské výsledky příspěvkových organizací Města Lysá nad Labem: MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


4. Prodej části obec. pozemku p. č. 14/14, k. ú. Litol, a výkup pozemku p. č. 35/2, k. ú. Litol.


RM materiál projednávala opakovaně naposledy dne 24.03.2015 usnesením č. 222.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Čížková J.

p. Ing. Eliška P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) prodej části obecního pozemku p. č. 14/14, nově označené GP č. 765-4/2015 jako pozemek p. č. 14/45, o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, pí Marii Barákové, bytem Mírová 425, Lysá n. L., za částku 1 Kč, s tím, že kupující městu současně odprodá z důvodu výstavby nové komunikace v ul. K Borku svůj pozemek p. č. 35/2, k. ú. Litol, o stejné výměře a za stejnou cenu. poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

b) výkup pozemku p. č. 35/2, o výměře 220 m2, orná půda, k. ú. Litol, od pí Marie Barákové, bytem Mírová 425, Lysá n. L., za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


5. Prodej části obec. pozemku p. č. 430/1, nově označené jako p. č. 430/3, vým. 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 24.02.2015 usnesením č. 140.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 430/1, nově označené GP č. 704-272/2011 jako pozemek p. č. 430/3, výměra 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, chatová osada u Vesláku, paní Jitce Zemanové, Děčín XXVII – Březiny 42, 405 02 Děčín, za částku 360 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN a při podpisu smlouvy uhradí nájemné za dva roky zpětně ve výši 5 Kč/m2/rok.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


6. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné.


RM materiál projednala dne 10.03.2015 usnesením č. 186.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

pí Fischerová R.

pí Chloupková M.

pí Ing. Fialová J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kopecký, vedoucí OSMIPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Julií Strnadovou na měsíční splátky ve výši 1.000 Kč na dlužné nájemné k bytu č. 10 v č. p. 253, Na Františku, Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro7. OZV Města Lysá n. L. č. 2/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity.


RM materiál projednala dne 10.03.2015 usnesením č. 207.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Kolman J.

p. MVDr. Kořínek J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhláška Města Lysá nad Labem č. 2/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 7 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta navrhl následující dva body projednat společně, jedná se o body stejného typu, věcná břemena.


8. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 694/8 a 694/9 – K Závodišti. s ČEZ Distribuce, a. s.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 211.


Ve společné diskusi k bodům č. 8 a 9 nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016841/002 na obecní pozemky p. č. 694/8 a 694/9, oba k. ú. Lysá nad Labem, s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 5.009 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., Čapkova ul., s ČEZ Distribuce, a. s.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 236.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016590/002 na obecní pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá nad Labem, s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.210 Kč včetně DPH s tím, že tato částka byla uhrazena před podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMI/13/525/SB/Jav. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


10. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpad. vod z rozpočtu města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 10.03.2015 usnesením č. 175.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem“.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


11. Kupní smlouva na pozemky pod kolaudovanými objekty MS Development v bývalém areálu Fruty.


Bod projednán za bodem č. 2.

12. Bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 3518/1, k. ú. Lysá n. L., Byšičky, od Středočeského kraje do vlastnictví města Lysá n. L.


Návrh RM projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 221.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 3518/1, nově označené jako pozemek p. č. 3518/5, o výměře 48 m2, a pozemek p. č. 3518/4, o výměře 128 m2, k. ú. Lysá n. L., na příjezdové cestě do Byšiček (po levé straně), od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


13. Odkup autobusového areálu v Lysé n. L., Školní nám., od ČSAP, s. r. o., Nymburk.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 226.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Bc. Robeš M.

p. Kolman J.

p. MVDr. Kořínek J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí návrh na odkup pozemku s parcelami st. p. 620, jehož součástí je stavba č. p. 494, a dále st. p. 29/2 a ostatní plochy p. p. č. 303/3, 303/4, jehož součástí je stavba garáže bez č. p., a p. p. č. 306, vše v k. ú. Lysá n. L., za celkovou částku 12 mil. Kč, ve splátkách po 3 mil Kč, od společnosti ČSAP, s. r. o., IČ: 46348638,

b) ukládá místostarostovi města:

1) jednat se spol. ČSAP, s. r. o., IČ: 46348638, o možnosti odkupu pozemku s parcelami st. p. 620, jehož součástí je stavba č. p. 494, a dále st. p. 29/2 a ostatní plochy p. p. č. 303/3, 303/4, jehož součástí je stavba garáže bez č. p., a p. p. č. 306, vše v k. ú. Lysá n. L.

2) zaslat dotaz Národnímu památkovému ústavu k možnosti využití areálu ČSAP, s. r. o., v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


14. Odkup vrtané studny LY-1 s pozemkem p. č. 1165/10, k. ú. Přerov n. L., a části pozemku p. č. 1165/9, k. ú. Přerov n. L.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 228.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá projednání návrhu na odkup vrtané studny LY-1 s pozemkem p. č. 1165/10, k. ú. Přerov n. L., a části pozemku p. č. 1165/9, k. ú. Přerov n. L., nově označené jako pozemek p. č. 1165/11, o výměře 2.913 m2, zahrada, k. ú. Přerov n. L., od Povodí Labe, s. p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, na příští zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


15. Úprava rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření.


RM materiál projednala 24.03.2015 usnesením 241.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

pí Ing. Fialová J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Dvořák M., tajemník

pí Fischerová R.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části „příjmová část“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření na položce „Dotace na meziobecní spolupráci a dotace na odbornou praxi pro mladé do 30 let“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části „výdajová část provozní“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části Investiční výdaje na položce „Obnova památek“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části Investiční výdaje na položce „ZŠ Komenského pokrač. pav. B“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části Investiční výdaje na položce „ZŠ Komenského - suterén“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části Investiční výdaje na položce „ZŠ Komenského WC“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části Investiční výdaje na položce „ZŠ Hrozného střecha“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části Investiční výdaje na položce „Rekonstrukce víceúčel. hřiště“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části Investiční výdaje na položce „Zastřešení jeviště v kině“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části Investiční výdaje na položce „Nákup plastik od pana Knápka“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

zdržel se

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

zdržel se


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření v části Investiční výdaje na položce „Meziobecní spolupráce a mzdy VPP a praxe“ dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


16. Likvidace společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením 247.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák M., tajemník

p. Mgr. Fajmon H.

p. Burian J.

p. Ing. Grochol L., CSc.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zveřejnit záměr na prodej obchodního podílu Města Lysá nad Labem ve společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., se sídlem Lysá nad Labem 2091, Lysá nad Labem, IČ 48953253, za minimální částku 1.000 Kč, s tím, že informace o záměru bude písemně zaslána ostatním společníkům.

V případě, že na zveřejněný záměr nebude nikdo reagovat do 30.06.2015, schvaluje ZM následující postup:

a) ZM schvaluje likvidaci společnosti Ekologická spalovna Lysá nad Labem, s. r. o., IČ: 48953253,

b) ZM schvaluje doplacení obchodního podílu uvedené společnosti do výše 100 % základního kapitálu, tj. doplacení částky 50.000 Kč,

c) ZM pověřuje pana JUDr. Petra Drábka, právníka města, nar. 25.06.1951, ČAK 8097, se sídlem Podolecká 214, 294 71 Benátky nad Jizerou, k účasti na valné hromadě, která rozhodne o likvidaci společnosti,

d) ZM souhlasí, aby likvidátorem společnosti byl pan Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru správy majetku a investic, nar. 15.04.1961, bytem Smetanova 1828, 289 22 Lysá nad Labem


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


17. Seznam pozemků města Lysá n. L. vhodných pro směnu za pozemky potřebné pro výstavbu silničního obchvatu města.


RM návrh neprojednávala, materiál předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

pí Chloupková M.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zpracovat seznam pozemků ve vlastnictví města, včetně lesů, vhodných ke směně za pozemky jiných vlastníků, které budou potřebné k výstavbě silničního obchvatu. Seznam bude obsahovat parcelní číslo, katastrální území, výměru, kulturu, bonitu, zda je zatížen věcným břemenem, způsob využití dle platného územního plánu, zda jsou či nejsou pod závlahou, zda jsou pronajaté.

Termín: 13.05.2015


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


18. Zahájení jednání se Státním pozemkovým úřadem ČR o získání pozemků v Lysé n. L.


RM návrh neprojednávala, materiál předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,

b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška P. mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


19. Výsledky jednání p. starosty.


RM návrh neprojednávala, materiál předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro

20. Zajištění lékaře pro záchrannou službu v Lysé n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh přednesl ústně p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města vyvolat jednání k zajištění lékaře rychlé záchranné služby v Lysé n. L. a k jednání přizvat pí Fialovou z Krajského úřadu Středočeského kraje.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


21. Vyřizování petic a stížností za rok 2014 a informací dle zák. č. 106/1999 Sb.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením 109.


p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák M., tajemníkPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o vyřizování petic a stížností a žádostí dle zákona č. 106/1999 b. za rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Kolman J. mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


22. Bezpečnostní situace v Lysé n. L. za rok 2014.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 249.
V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. přibyl L., ředitel MěP

pí Ing. Fialová J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2014.


Výsledek hlasování: pro: 15 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


23. Zápis z KV dne 10.03.2015.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 251.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Fischerová R.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.03.2015,

b) schvaluje poskytnutí seznamu nájemců městských bytů KV ke kontrole bytového fondu. Seznam bude obsahovat jméno, příjmení, město, ulici, číslo popisné, číslo bytu a výši nájmu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Havelka a p. Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

mimo

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


24. Plán akcí Osadního výboru Dvorce.


RM materiál projednala dne 24.03.2015 usnesením č. 252.


V diskusi k bodu vystoupili:

Ing. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí plán akcí pro rok 2015 Osadního výboru Dvorce

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Havelka a p. Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

mimo

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


25. Zápis z 2. zasedání výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 19.03.2015.


RM materiál neprojednávala, zápis předložil p. Mgr. Fajmon H.

Odchod p. Kolman 23.20 hod.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 19.03.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


26. Zápis z finančního výboru dne 23.03.2015.


RM materiál neprojednávala, zápis předložila pí Ing. Fialová J.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Robeš M.

pí Ing. Fialová J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 23.03.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


27. Instalace kolostavů u nádraží ČD v Lysé n. L.


RM materiál neprojednávala, zápis předložil p. Mgr. Kopecký P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM prověřit možnost co nejrychlejšího umístění kolostavů v okolí nádraží ČD v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


28. Zadání PD pro výstavbu parkoviště a provizorní úprava plochy pro parkování v ul. Čapkova, Lysá n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

p. Bc. Robeš M.

pí Ing. Fialová J.

p. Burian J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,

b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,

c) stavebnímu úřadu prověřit, zda je parkoviště v areálu Výstaviště Lysá n. L. využíváno v souladu s kolaudačním rozhodnutím.Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.
p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


29. Úprava metodiky dražby bytů.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili pí Fischerová R. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Burian J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. MVDr. Kořínek J.

p. Ing. Kváč D.

pí ChloupkováPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM aktualizovat Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města a materiál předložit na příští zasedání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


30. Dosavadní jednání o obchvatu.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.Paní Ing. Fialová J. odchod 00.35 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci p. Ing. Gregora o dosavadních jednáních o silničním obchvatu města Lysán. L.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


31. Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZM.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Havelka J.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM stanoví:

a) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, takto:

člen rady 1.708,- Kč

předseda výboru nebo komise 1.346,- Kč

člen výboru nebo komise 1.159,- Kč

člen ZM bez dalších funkcí 414,- Kč

příplatek podle počtu obyvatel 269,- Kč,

b) že při souběhu dvou či více funkcí z výše uvedeného výčtu se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn, stanovených pro jednotlivé funkce. Příplatek podle počtu obyvatel se poskytuje pouze jednou,

c) že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 01.04.2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

mimo

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

pro


III. Diskuse:


p. Mgr. Fajmon - navrhl zabývat se bezpečnostní situací v Přemyslově ulici, je tam velký pohyb chodců, zejména dětí docházejících do ZUŠ, navrhl omezit rychlost nebo ulici zjednosměrnit, instalovat zpomalovací pásy, případně jinou úpravu provozu, která by zvýšila bezpečnost v dané lokalitě,

p. Mgr. Havelka - nikdy tam k ničemu nedošlo, nedomnívá se, že by úprava provozu byla nezbytná, větším problémem jsou rodiče čekající na děti, kteří zaparkují přímo před budovou ZUŠ a tím omezují provoz a průjezdnost komunikace,

p. Bc. Robeš - dopravní komise, projednávala na předchozích dvou zasedáních bezpečnost chodců ve městě, dali návrh na zřízení koridoru pro chodce, rekonstrukce této ulice není možná, nejsou tam v pořádku sítě, součástí návrhu na zřízení koridoru bylo i zjednosměrnění této ulice,

p. Mgr. Havelka - s tím ale PČR ani MěP nesouhlasí,

p. Bc. Robeš - se zástupci PČR návrh projednával, jejich stanovisko bylo kladné,

pí Chloupková - dotaz, jestli bude v ul. Nerudova doplněno veřejné osvětlení (VO),

p. Mgr. Havelka - je tam připravený kabel k instalaci VO,

p. Mgr. Kopecký - dotaz k RM, kdo stanovil hodnotící kritéria pro koncesní řízení na provozovatele vodovodů, proč je hlavním kritériem cena vodného a stočného, jeho váha je 96 %,

p. Mgr. Havelka - kritéria stanovilo Ministerstvo životního prostředí.


Pan Bc. Robeš a pí Fischerová odchod 00.40 hod.


p. Mgr. Kopecký - pravděpodobně nebude městu schválen záměr na zřízení Domu dětí a mládeže (DDM), ale přesto má smysl o to dále usilovat, ne se spokojit pouze s pobočkou pod DDM Nymburk,

- není dobře, že se vypověděla smlouva s MS Development na obsazování bytů, je to krátkozraké a nic pozitivního to nepřinese, zdůvodnění, že město nebude spolupracovat se soukromou společností, je nesmyslný, město spolupracuje s mnoha dalšími soukromými společnostmi, např. s lékaři, i oni mají zvýhodněné podmínky a nikdo to nezpochybňuje, navíc dříve RM žádala vždy projednání v komisi, ale teď RM názor komise nezajímá, komisi to vůbec k projednání předloženo nebylo,

- ze zápisů RM zjistil, že se bude zřizovat informační centrum,

p. Burian - k DDM – chtějí dělat komunitní plán, RM se podílí na zadání studie na využití domu č. p. 13 v této souvislosti, pí PaedDr. Bodnárová oslovila krajský úřad pro zjištění podmínek na zřízení DDM, při zpracovávání studie bylo zjištěno, že Lysá spadá pod DDM Nymburk, vstoupili proto v jednání se zástupci DDM Nymburk, setkali se vstřícným postojem, můžeme si nadefinovat, o jaké služby máme zájem, osobně nechápe, proč p. Mgr. Kopeckému vadí, že by lyský DDM byl jako pobočka, myslí si, že v tom není problém, ve věci nadále aktivně jednají, každopádně nyní je situace taková, že jsme pobočkou DDM Nymburk a s tímto faktem je třeba pracovat, pokud by to mělo být jinak, bylo by patrně nutné tento vztah ukončit a spoléhat se na to, že krajský úřad bude souhlasit se vznikem nového DDM v Lysé,

p. Mgr. Kopecký - neřekl, že nic nedělají, ale že by chtěl, aby v Lysé bylo plnohodnotné zařízení, aby nevzdávali úsilí o zřízení samostatného DDM v Lysé,

p. Burian - ke smlouvě s MS Development – nechápe, proč smlouvu s touto společností srovnává s jinými podnikateli, smlouva bude platná ještě půl roku, pak bude MS Development předávána informace o zájemcích, domnívá se, že smlouva je zbytečná, má na tuto věc jiný názor než p. Mgr. Kopecký, naopak dle jeho názoru smlouva škodí, MS Development má zájemce o byty, které nyní s ohledem na smlouvu nemůže umístit,

p. Mgr. Kopecký - uzavření smlouvy nabídl sám MS Development a město ji mohlo využívat i dlouho do budoucna,

p. Burian - pořád je jasně dáno, koho tam mohou ubytovat, jde o domy s pečovatelskou službou,

p. Mgr. Kopecký - bylo slibováno, že vše budou řešit přes komise,

- doporučili nastavit pravidla, jak postupovat, ne, že se má smlouva rušit,

p. Burian - právě tato smlouva prošla komisí, p. Mgr. Kopecký při jejím projednávání byl,

p. Mgr. Kopecký - komise doporučila nastavit určitá pravidla, jak postupovat, to bylo v této věci jediné usnesení komise, v žádném případě nedoporučila smlouvu ukončit, to že jednotlivý člen komise pro toto usnesení nehlasoval ještě neznamená, že to je názor většiny.


Odchod p. Burian v 00.50 hod.


p. MVDr. Kořínek - připomněl, že ZM jedná už osm hodin, je náročné se tak dlouho soustředit na projednávané věci,

p. Mgr. Kopecký - dotázal se, jestli dostanou studii ČVUT týkající se parkování,

p. Mgr. Havelka - studii rozešlou,

p. Mgr. Kopecký - dotaz na aktuální stav digitalizace území,

p. Mgr. Havelka - odpověď rozesílali e-mailem, katastrální úřad odpověděl, že s dokončením se počítá v roce 2017,

p. Mgr. Kopecký - dotaz, v čem spočívala změna v nájemních smlouvách,

p. Mgr. Havelka - smlouvy byly upraveny tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem, v rámci úprav se dospělo k závěru, že by bylo vhodné mít klíč od bytů pro případ, kdyby došlo k nějaké havárii, apod., tato možnost byla zanesena do smlouvy, poslední změna spočívala pouze ve změně formulace, aby bylo zcela zřejmé, že nájemník může klíče poskytnout, ale není to povinnost,

p. Mgr. Kopecký - nový jednací řád komisí, je tam i vzor zápisu, ale chybí tam základní věc, která by tam dle jeho názoru měla být, a to výsledek hlasování, to tam vůbec není,

p. Ing. Gregor - vyžádal si žádost o umístění do nových bytů MS Development, má k dispozici přílohy č. 1 a 2, z nich vyplývá, jaké bude nájemné, jak budou domy vypadat (vnitřní uspořádání), občané o tom neví vůbec nic, stejně tak zastupitelé, doporučil, aby měli zastupitelé tyto informace k dispozici, ke smlouvě uvedl, že stávající smlouva je špatná, ale nějaká smlouva by být měla, předloží konkrétní návrh znění smlouvy, protože je přesvědčen, že smlouva je třeba,

p. Mgr. Fajmon - k digitalizaci území – nejsou zdigitalizovány Dvorce, Byšičky, Jaromírovy sady, šlechtitelka, nic se v poslední době nepřidalo, to je skandální výsledek, nejsou zpracované obydlené oblasti, je třeba v této věci jednat,

p. Mgr. Havelka - katastrální úřad nepokračování v digitalizaci zdůvodňuje tím, že město hodlá přistoupit ke komplexním pozemkovým úpravám, poté by se musela dělat digitalizace znovu,

p. Mgr. Fajmon - to není pravda, to by se týkalo pouze nezastavěných oblastí, ale oni nedělají vůbec nic, je třeba o to usilovat, to, že území města není digitalizované, dělá městu velké problémy,

p. Ing. Eliška - informoval o kontrolních dnech v muzeu, konají se každou středu od 09.00 do 16.00 hod., je to zajímavé,

- byly zřízeny pracovní e-maily pro zastupitele, na kterých je mohou občané kontaktovat, je nastaveno automatické přeposílání zaslaných zpráv na soukromé e-maily,

- k p. Mgr. Fajmonovi, až o něm bude šířit nepravdy na sociálních sítích, aby si rozmyslel, co píše, protože se ho to dotýká, například o něm uvedl, že vytvořil plán zeleně, což není pravda, v této věci jsme si dopisovali, možná by bylo fér uvádět i reakci druhé strany.


IV. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 01.00 hod. ukončil.Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 08.04.2015

Ověřovatelé zápisu:

......................................... ..............................................

pí Chloupková Marcela pí Ing. Fialová Jitka

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:02:04 | přečteno 18x | jiri.virava
load