02. zápis ZM 18.02.2015

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 18.02.2015 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petrp. MVDr. Kořínek Janpí Ing. Fialová Jitkap. Krumpholc Janp. Kolman Josefp. Ing. Grochol Luděk, CSc.p. Mgr. Fajmon Hynekp. Mgr. Kopecký Petrpí Fischerová Romana

(příchod 17.35 hod.)


p. Burian Janp. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

pí Chloupková Marcela

Omluveni:

p. Bc. Robeš Martin


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvil p. Bc. Robeš M. Dále konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. Ing. Kváč D. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Eliška P., p. Mgr. Kopecký P. a p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Zápisy ze zasedání ZM dne 17.12.2014 a 28.01.2015 byly ověřovateli ověřeny a ostatním členům zastupitelstva byly dány na vědomí.Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisům. Pan Ing. Gregor uvedl, že nemá přímo připomínku, ale k zápisu ze dne 28.01.2015 uvedl, že mu chybí nějaký závěr jednání nebo popis opatření, která budou provedena. Pan Ing. Eliška odpověděl, že informace o stavu městské vody včetně dalších informací, na které se p. Ing. Gregor ptá, jsou uveřejněny na webových stránkách města a jsou průběžně aktualizovány. Vzhledem k tomu, že připomínky k zápisům nebyly vzneseny, pan starosta konstatoval, že zápisy považuje za ověřené.


Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla všem členům ZM zaslána v předstihu s ostatními podklady pro jednání. Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz na pana tajemníka v souvislosti s předloženou zprávou.

Paní Chloupková požádala o informace k záměru na pronájem nebytových prostor (lékárny), ke zpracování znaleckého posudku na dřevořezby p. Knápka, konkrétně na to, kdo posudek bude hradit, a dále se dotázala na aktuální stav záměru na vybudování parkovací věže. Dotazy zodpověděl p. Ing. Eliška, odpovědi doplnil p. starosta.

Pan Mgr. Kopecký uvedl, že ze zprávy vyplynulo, že město počítá se zřízením místa městského urbanisty, dotázal se, od kdy. Další jeho dotaz se týkal exponátů zapůjčených Jedličkovým ústavem, zda si město nechá zhotovit kopie (obraz, busta), pokud je to v plánu, byla by nyní vhodná doba, protože muzeum se opravuje a exponáty jsou nyní stejně uschované.

Pan Ing. Gregor měl dotaz týkající se vybudování parkovacího místa pro ZTP, ZTP/P před poštou, proč se bude čekat a místo se nevyhradí hned. Dále požádal o informace k situaci kolem výstavby domova pro seniory a k ITI Praha. Konstatoval také, že zastupitelé by měli dostávat informace o činnosti komisí, tj. program a datum jednání, aby se případně mohli zúčastnit jednání, ale neděje se tak.

Pan Mgr. Fajmon poděkoval za zaslání připomínek do strategie ITI Praha, na základě toho byl do projektu zařazen obchvat a vybudování parkoviště P+R u nádraží.

Pan Ing. Gregor dodal, že je dost nedořešených úkolů uložených RM, požádal o informace, jaký je aktuální stav (např. vybudování kulturního domu, atd.).

Dotazy zodpověděl p. starosta společně s p. Ing. Eliškou s tím, že některé z dotazů se týkají bodů zařazených na dnešní jednání, proto podrobnější informace budou uvedeny v rámci projednání daných bodů.


Pan Ing. Eliška požádal o uvádění jmenovitého hlasování počínaje dnešním jednáním ZM.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem a navrhl do programu doplnit dva materiály zaslané p. Mgr. Fajmonem (modernizace systému sběru a třídění odpadu, zahájení jednání o pozemcích v trase obchvatu, které jsou ve vlastnictví veřejných institucí) a stížnost na užívání bočního vchodu do objektu ubytovny Veslařského klubu, kterou předložila pí Fischerová. Dále navrhl společně projednat body týkající se rozdělení finančních prostředků z Fondů (v programu pův. body 2 – 6), body týkající se věcných břemen (pův. č 13 – 14), body týkající se obchvatu města (pův. č. 18 – 19 a návrh p. Mgr. Fajmona – pozemky v trase obchvatu), body vztahující se k rozpočtu (pův. 21 a 39), body týkající se OZV o odpadech (pův. 22 a návrh p. Mgr. Fajmona na modernizaci systému). Body v návrhu programu pod č. 27 a 29 (pronájem nebytových prostor – lékárny, smlouvy s MS Development) navrhl, vzhledem k tomu, že se nejedná o problematiku v kompetenci ZM, z programu jednání stáhnout s tím, že informace bude podána v rámci diskuse k obecním záležitostem. Bod č. 30 (odvolání starosty) navrhl na program jednání nezařadit. Pan Ing. Eliška se dotázal, zda někdo čeká na projednání konkrétního bodu. Na základě žádostí navrhl přednostně, na začátku jednání, projednat odkup části pozemku v ul. Za Zámkem (pův. č. 8), odkup části pozemku v lokalitě Tři Chalupy (pův. č. 9) a úpravu rozpočtu (pův. č. 21). Poté budou následovat ostatní body v pořadí dle původně navrženého programu s tím, že některé budou dle výše popsaného návrhu projednány společně. Jiné návrhy na úpravu programu nebyly předloženy. Vzhledem k množství úprav pan starosta uvedl, že nechá hlasovat o konkrétních návrzích na úpravu programu.


Příchod pí Fischerová v 17.35 hod.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje nezařazení návrhu na odvolání starosty města do programu jednání ZM dne 18.02.2015.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 4 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje projednání problematiky záměru nového pronájmu lékáren v Lysé n. L. a Smlouvy o spolupráci mezi městem a MS Development, s. r. o., v rámci diskuse k obecním záležitostem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

proti

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje přednostní projednání bodu týkajícího se odkupu pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., bodu týkajícího se odkupu pozemku p. č. 1175/1, k. ú. Lysá n. L. a bodu týkajícího se úpravy rozpočtu – 1. rozpočtové opatření společně se zápisem z finančního výboru.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluvenPan starosta nechal hlasovat o návrhu: ZM schvaluje společné projednání bodů týkajících se rozdělení finančních prostředků z Fondu kultury, Fondu sportu a volného času, Fondu na činnosti sportovní organizací, Fondu na činnost společenských organizací a Fondu na údržbu a provoz sportovních areálů na rok 2015; společné projednání bodů týkajících se věcných břemen, a to na pozemek p. č. 866/31, k. ú. Lysá n. L., a pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol; společné projednání bodu týkajícího se pravidel výkupu pozemků pro obchvat města a návrhu na zahájení jednání o pozemcích v trase obchvatu, které jsou v majetku veřejných institucí; společné projednání bodu týkajícího se OZV na likvidaci odpadů a návrhu na modernizaci systému sběru a třídění odpadů.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 18.02.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Schválený program


1. Odkup části pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem, do vlastnictví města.

2. Odkup části pozemku p. č. 1175/1, k. ú. Lysá n. L., Tři Chalupy, do vlastnictví města.

3. Úprava rozpočtu města na rok 2015 – 1. rozpočtové opatření.

4. Zápisy z FV dne 19.01. a 02.02.2015.

5. Kolaudace RD v lokalitě Třešňovka.

6. Rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015.

7. Rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2015.

8. Rozdělení dotací z Fondu na činnost sport. organizací na rok 2015.

9. Rozdělení dotací z Fondu na činnost spol. organizací pracujících s dětmi do 18 let.

10. Rozdělení Fondu na údržbu a provoz sportovních areálů

11. Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol, ul. Dolejší.

12. Odkup 2/3 pozemku p. č. 619/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Zahradní, do vlastnictví města.

13. Dopis petičního výboru – lípy v Pivovarské ul.

14. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1420, k. ú. Lysá n. L., z vlastnictví Stř. kraje do vlastnictví Města Lysá n. L.

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p. č. 866/31, k. ú. Lysá n. L., ul. Fuksova.

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol, ul. Vrchlického.

17. Plánovací smlouva č. 4/2014 – PMS, spol. s r. o.

18. Veřejnoprávní smlouva mezi městy Benátky n. J. a Lysá n. L. (činnost MěP).

19. Přijetí daru pro SDH Lysá n. L.

20. Zpracování pravidel pro výkup pozemků pod obchvatem a uzavření smlouvy se Stř. krajem o spolupráci při výstavbě obchvatu.

21. Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.

Body předložila RM.


22. Návrh na zahájení jednání o pozemcích v trase obchvatu, které jsou v majetku veřejných institucí.

Bod předložil p. Mgr. Fajmon H.


23. Vstup Města Lysá n. L. do Asociace Měst pro Cyklisty.

24. OZV č. 1/2015 (odpadová vyhláška).

Body předložila RM.


25. Návrh na modernizaci systému a třídění odpadu ve městě a zavedení motivačních stimulů na podporu třídění odpadu ve městě.

Bod předložil p. Mgr. Fajmon H.


26. Udělení vyznamenání Města Lysá n. L.

27. Úprava Jednacího a organizačního řádu výborů ZM Lysá n. L.

28. Nominace pí Ing. Caroline Chudobové do funkce člena výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.

Body předložila RM.


29. Instalace zpomalovacích semaforů.

Bod předložil p. Mgr. Kopecký P.


30. Stanovení postupu pro postupný zákaz heren v Lysé n. L. v okruhu 400 m od radnice, škol, školek a dalších vybraných dětských zařízení.

31. Odstranění antén z komína u školy J. A. Komenského.

Body předložil p. Ing. P. Gregor a p. Ing. D. Kváč.


32. Úprava zpoplatnění Husova náměstí a zahrnutí dalších komunikací do parkovacích zón.

33. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2015.

34. Pravidla pro evidenci a prodej dříví v majetku města Lysá n. L.

35. Změna výše nájemného za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Lysá n. L.

36. Dopravní obslužnost.

37. Zápis z KV dne 15.01.2015.

38. Umístění lavičky k autobusové zastávce v ul. Masarykova.

39. Vyhodnocení hlavních schválených priorit strategického plánu.

Body předložila RM.


40. Stížnost na užívání bočního vchodu Veslařského klubu Lysá nad Labem.

Bod předložila pí Fischerová R.

(pozn. - projednán přednostně za bodem č. 10)


II. Návrhy k projednání


1. Odkup části pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem, do vlastnictví města.


RM materiál projednala dne 27.01.2015 usnesením č. 54.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. MVDr. Kořínek J.

z řad občanů


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 23/7, vým. cca 200 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá n. L., od p. Karla Maudra, bytem Ostrá 40, za kupní cenu ve výši 830 Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


2. Odkup části pozemku p. č. 1175/1, k. ú. Lysá n. L., Tři Chalupy, do vlastnictví města.


RM materiál projednala usnesením č. 55 dne 27.01.2015.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 1175/1, vým. cca 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., od paní Alžběty Maszlagové, bytem Byšičky 14, Lysá n. L., v podílu vlastnictví 7/8, a pana Michala Beldy, bytem Byšičky 26, Lysá n. L., v podílu vlastnictví 1/8, za celkovou cenu 1 Kč s tím, že prodávající zajistí na své náklady geometrický plán na dělení pozemku předmětu prodeje. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Prodávající uhradí náklady spojené s převodem pozemku do vlastnictví města.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


3. Úprava rozpočtu města na rok 2015 – 1. rozpočtové opatření.


RM materiál projednala usnesením č. 72 dne 27.01.2015.


Ve společné diskusi k úpravě rozpočtu a zápisům z finančního výboru vystoupili:

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

pí Ing. Fialová J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

a další diskutující z řad občanůPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 – 1. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


4. Zápisy z FV dne 19.01. a 02.02.2015.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 114.


O usnesení bylo hlasováno za bodem č. 38.


5. Kolaudace RD v lokalitě Třešňovka.


RM materiál projednala dne 27.01.2015 usnesením č. 57.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí informaci o tom, že ke dni 17.12.2014 bylo v lokalitě Třešňovka zkolaudováno všech 16 rodinných domů s tím, že majitelé jsou totožní s kupujícími jednotlivých pozemků na výstavby RD v letech 2005 až 2006,

b) konstatuje, že nebude odstupovat od kupních smluv uzavřených na koupě pozemků v lokalitě Třešňovka u majitelů, kteří v daném termínu nezkolaudovali.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


6. Rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015.


RM materiál projednala dne 27.01.2015 usnesením č. 75.


Ve společné diskusi k bodům týkajícím se rozdělení finančních prostředků z Fondů (body č. 6 - 10) vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Kváč D.

p. Krumpholc J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Burian J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit na příští jednání ZM přehled o čerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro klub důchodců v Lysé nad Labem a Litoli nejlépe za poslední tři roky. Současně s tímto přehledem předložit využití klubovny v Domě s pečovatelskou službou a zprávu doplnit o informaci finančního odboru, kolik finančních prostředků město doplácí na provoz Domu s pečovatelskou službou.Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


7. Rozdělení dotací z  Fondu sportu a volného času na rok 2015.


RM materiál projednala dne 27.01.2015 usnesením č. 76.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


8. Rozdělení dotací z  Fondu na činnost sport. organizací pracujících s dětmi do 18 let na rok 2015.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 120.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací na rok 2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


9. Rozdělení dotací z Fondu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 121.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost společenských organizací na rok 2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


10. Rozdělení Fondu na údržbu a provoz sportovních areálů.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 112.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení Fondu na údržbu a provoz.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

mimo

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Na jednání se dostavili občané z lokality Za Labem, kteří se na zastupitele obrátili se stížností na užívání bočního vchodu do objektu ubytovny Veslařského klubu. Projednání stížnosti bylo zařazeno na program jednání jako bod č. 40 (poslední bod). Zastupitelé se shodli na tom, že bod s ohledem na přítomné občany projednají přednostně za bodem č. 10.


40. Stížnost na užívání bočního vchodu do objektu ubytovny Veslařského klubu.


RM materiál neprojednávala, dokument předložila pí Fischerová R.


V diskusi k bodu vystoupili:

pí Fischerová R.

p. Bek, z přítomných občanů

p. Ing. Eliška P.

p. Krumpholc J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. MVDr. Kořínek J.


Nebylo navrženo žádné usnesení.


11. Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol, ul. Dolejší.


RM materiál projednala dne 25.11.2015 usnesením č. 635 a dne 13.01.2015 usnesením č. 23.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Fischerová R.

pí Chloupková M.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

pí Ing. Fialová J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) odkládá prodej části obecního pozemku p. č. 322/14 o výměře cca 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Litol, ulice Dolejší, za částku 500 Kč/m2, panu Ing. Františku Fischerovi, bytem Dolejší 76/1, Lysá n. L., Litol, do vyjasnění skutečného stavu v dané lokalitě,

b) ukládá RM předložit komplexní návrh na vypořádání majetkových vztahů v lokalitě ul. Dolejší, Lysá n. L., Litol.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Pan Kolman mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

12. Odkup 2/3 pozemku p. č. 619/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Zahradní, do vlastnictví města.


Návrh byl projednáván opakovaně, naposledy RM dne 10.02.2015 usnesením č. 88.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup 2/3 pozemku p. č. 619/2 o výměře 746 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., za cenu 250 Kč/m2, od p. Rudolfa Kořínka, bytem Mezi Ploty 803/26, Černice, 326 00 Plzeň. poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Pan Ing. Kváč D. a p. Ing. Eliška P. mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

mimo

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

mimo

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


13. Dopis petičního výboru a pí J. Stehlíkové – lípy v Pivovarské ul.


RM materiál projednala dne 13.01.2015 usnesením č. 39.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Fischerová R.

pí Chloupková M.
Pan Ing. Kváč D. přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vykácení stromořadí po jedné straně ul. Pivovarská s tím, že na této straně bude vybudována cyklostezka.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 7 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

proti

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM připravit během roku 2015 návrh na úpravu lipové aleje v Pivovarské ulici, projednat ho s orgány státní správy a s veřejností a uskutečnit akci v nejbližším možném termínu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


14. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1420, k. ú. Lysá n. L., z vlastnictví Stř. kraje do vlastnictví Města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 27.01.2015 usnesením č. 52.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1420 o výměře 4.489 m2 (jedná se o nezpevněnou cestu v lokalitě U Mlýnku mezi Lysou nad Labem a Karlovem), k. ú. Lysá n. L., od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p. č. 866/31, k. ú. Lysá n. L., ul. Fuksova.


RM materiál projednala 13.01.2015 usnesením 27.


Ve společné diskusi k bodům č. 15. a 16. (věcná břemena) nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015766/001 na obecní pozemek p. č. 866/31, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.000 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol, ul. Vrchlického.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením 107.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6007554/VB001 na obecní pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol, s ČEZ Distribuce, a. s., za podmínky, že pod komunikací Vrchlického bude proveden protlak. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


17. Plánovací smlouva č. 4/2014 – PMS, spol. s r. o.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením 119.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) revokuje své původní rozhodnutí č. II/18, ze dne 03.09.2014, týkající se uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, zpevněná plocha a veřejná zeleň) se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za bažantnicí 51, PSČ 290 01,

b) schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, zpevněná plocha a veřejná zeleň) na pozemcích č. 826/1, 826/2, 3484/2, 623/1, 623/15, 3476/5, vše v katastrálním území Lysá nad Labem, se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za bažantnicí 51, PSČ 290 01, s tím, že do smlouvy bude doplněno, že na parkovišti bude vybudováno veřejné osvětlení.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


18. Veřejnoprávní smlouva mezi městy Benátky n. J. a Lysá n. L. (činnost MěP).


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením 126.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Grochol L., CSc.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Benátky nad Jizerou (činnost MěP na území města Benátky nad Jizerou) na dobu určitou v délce 1 rok.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


19. Přijetí daru pro SDH Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 13.01.2015 usnesením 33.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený návrh na přijetí daru od sdružení Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., se sídlem Zubatého 685/1, 514 00 Brno (finanční částka 35.000 Kč a 1 ks radiostanice typu HYT TC700P v hodnotě 6.966 Kč).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


20. Zpracování pravidel pro výkup pozemků pod obchvatem a uzavření smlouvy se Stř. krajem o spolupráci při výstavbě obchvatu.


RM materiál projednala dne 13.01.2015 usnesením 35.


Ve společné diskusi k bodům č. 20. – 21. vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Fialová J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Eliška P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Ing. Kopecký V., vedoucí SMI
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí návrh na zpracování pravidel pro výkup pozemků pod obchvatem a návrh na uzavření smlouvy se Středočeským krajem o spolupráci při výstavbě obchvatu,

b) ukládá výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města projednat pravidla pro výkup pozemků v trase obchvatu města Lysá nad Labem, s tím, že zprávu předloží na jednání ZM do 30.06.2015,

c) pověřuje starostu města dojednáním smlouvy o spolupráci mezi Městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem ve věci vybudování obchvatu města Lysá nad Labem bez předběžných podmínek s tím, že zprávu o jednání předloží na příštím jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


21. Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením 109.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předložený „Zápis z jednání výboru pro obchvat zastupitelstva města Lysá nad Labem“.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


22. Návrh na zahájení jednání o pozemcích v trase obchvatu, které jsou v majetku veřejných institucí.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi a místostarostovi města zahájit jednání se

- Státním pozemkovým úřadem ČR,

- Správou železniční a dopravní cesty, s. p.,

- Národním památkovým úřadem ČR,

- Povodím Labe, st. p.,

o podmínkách převodu nebo pachtu jejich pozemků v trase budoucího obchvatu na město Lysá nad Labem, s tím, že zprávu o jednáních předloží na příštím jednání ZM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


23. Vstup Města Lysá n. L. do Asociace Měst pro Cyklisty.


RM materiál projednala dne 13.01.2015 usnesením č. 48.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Krumpholc J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

pí Chloupková M.

p. Burian J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Fajmon H.

p. MVDr. Kořínek J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vstup Města Lysá nad Labem do Asociace měst pro cyklisty.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


24. OZV č. 1/2015 (odpadová vyhláška).


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 116.


Ve společné diskusi k bodům č. 24. – 25. vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kopecký V., ved. SMI

pí Chloupková M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Grochol L., CSc.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje v návrhu OZV č. 1/2015, o odpadech, z Článku 4, odstavce 2 vypuštění „objemného odpadu“.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vypuštění Přílohy č. 1 z návrhu OZV č. 1/2015, o odpadech, s tím, že v OZV bude uveden odkaz na informaci o rozmístění nádob na objemný odpad zveřejněný na webových stránkách města“.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem, upravenou dle schválených návrhů.

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


25. Návrh na modernizaci systému a třídění odpadu ve městě a zavedení motivačních stimulů na podporu třídění odpadu ve městě.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM předložit návrh nové OZV o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 30.06.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven
26. Udělení vyznamenání Města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 117.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Dvořák, tajemník
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje udělení čestné medaile I. třídy:

p. Tadeusz Barnowski (in memoriam), p. Radovan Vondráček, Hasičská dechová hudba Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

zdržel se

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


27. Úprava Jednacího a organizačního řádu výborů ZM Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 127.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

pí Fischerová R.

p. Ing. Grochol L., CSc.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Jednací a organizační řád výborů ZM Lysá n. L., doplněný o nově zřízený výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města a Osadní výbor Řehačka.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven
28. Nominace pí Ing. Caroline Chudobové do funkce člena výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 128.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) stanoví Počet členů výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města na 7,

b) jmenuje Paní Ing. Caroline Chudobovou, bytem Lysá n. L., Za Zámkem 382, členkou výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


29. Instalace zpomalovacích semaforů.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Kopecký P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Burian J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. MVDr. Kořínek J.

p. Ing. Kváč D.

pí ChloupkováPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje záměr na instalaci zpomalovacích semaforů v ulicích Sojovická, před vjezdem do Nám. B. Hrozného, a Československé armády, před přechodem ve směru od Milovic, doplněných o zařízení zaznamenávající vozidla projíždějící na červené signalizační světlo, popřípadě o zařízení zaznamenávající úsekovou rychlost, které umožní následné vymáhání sankcí za dopravní přestupek,

b) ukládá RM prověřit možnosti instalace zpomalovacích semaforů dle bodu I.,

c) ukládá RM prověřit možnosti instalace zpomalovacích semaforů i dalších zařízení – měření úsekové rychlosti, výstražná světla ve vozovce v místech přechodů pro chodce atp. na dalších místech na krajských komunikacích s cílem zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, ale také zlepšení životních podmínek obyvatel, kteří v těchto lokalitách žijí,

d) ukládá RM předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na zasedání zastupitelstva v květnu 2015.

Výsledek hlasování: pro: 4 hlasy

proti: 2 hlasy

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

proti

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

zdržela se

pí Fischerová R.

zdržela se

p. Krumpholc J.

zdržel se

p. Bc. Robeš M.

omluven


30. Stanovení postupu pro postupný zákaz heren v Lysé n. L. v okruhu 400 m od radnice, škol, školek a dalších vybraných dětských zařízení.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Grochol L., CSc.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby se navrhovaným systémovým řešením zabývala a připravila na jednání ZM dne 01.04.2015 návrh OZV města, která by respektovala přednesený návrh řešení omezení hazardu v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 8 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

proti

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

omluven


31. Odstranění antén z komína u školy J. A. Komenského.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.

p. MVDr. Kořínek J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Grochol L., CSc.

pí Pilařová, vedoucí ŽP

p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby zvážila vybudování stožáru pro možnost osazení anténami na kopci Šibák, a to v místech, kde byly stožáry pro radary systému VKO RA SSSR. Toto místo je vhodné pro vybudování stožárů vzhledem k jeho nadmořské výšce. Na tento stožár by se mohl umístit i vysílač pro TV Manola, aby bylo zajištěno 100% pokrytí signálem v Lysé nad Labem. O řešení bude RM informovat na ZM dne 01.04.2015.


Výsledek hlasování: pro: 1 hlas

proti: 7 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

p. Burian J.

zdržel se

p. Mgr. Kopecký P.

proti

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Ing. Eliška P.

proti

p. MVDr. Kořínek J.

zdržel se

p. Ing. Grochol L., CSc.

proti

p. Mgr. Havelka J.

zdržel se

pí Ing. Fialová J.

proti

pí Fischerová R.

proti

p. Krumpholc J.

proti

p. Bc. Robeš M.

omluven


32. Úprava zpoplatnění Husova náměstí a zahrnutí dalších komunikací do parkovacích zón.


RM materiál projednala dne 13.01.2015 usnesením č. 613.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Ing. Kváč D.

p. Burian J.

pí Fialová J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci o úpravě zpoplatnění Husova náměstí a k rozšíření místních komunikací ve vymezených oblastech města.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


33. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2015.


RM materiál projednala dne 13.01.2015 usnesením č. 17.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí stanovení ceny vodného a stočného města Lysá n. L. pro rok 2015.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

proti

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


34. Pravidla pro evidenci a prodej dříví v majetku města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 13.01.2015 usnesením č. 20.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předložená „Pravidla pro evidenci a prodej dříví v majetku města Lysá n. L.“

Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


35. Změna výše nájemného za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 27.01.2015 usnesením č. 58.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci ohledně pronájmu zemědělských pozemků.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Kváč mimo jednací místnost.


p. Ing. Kváč D.

mimo

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


36. Dopravní obslužnost.


RM materiál projednala dne 27.01.2015 usnesením č. 74.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí dopravní obslužnost.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


37. Zápis z KV dne 15.01.2015.


RM materiál projednala dne 27.01.2015 usnesením č. 81.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Fischerová R.

p. Ing. Kváč D.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 15.01.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven
38. Umístění lavičky k autobusové zastávce v ul. Masarykova.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 10.02.2015 usnesením č. 83.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. MVDr. Kořínek J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci o umístění lavičky k autobusové zastávce v ul. Masarykova a o prověření možnosti umístění parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P naproti poště.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


Pan starosta uvedl, že nebylo hlasováno o informativní zprávě – zápisech z jednání finančního výboru, které byly projednány společně s návrhem na úpravu rozpočtu (bod. č. 3), nechal proto o informativní zprávě hlasovat.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápisy z jednání finančního výboru dne 19.01.2015 a 02.02.2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


39. Vyhodnocení hlavních schválených priorit strategického plánu.


RM materiál projednala dne 10.02.2015 usnesením č. 124.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Fialová J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí vyhodnocení hlavních schválených priorit strategického plánu.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Kváč D.

pro

p. Kolman J.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

p. Burian J.

pro

p. Mgr. Kopecký P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Ing. Eliška P.

pro

p. MVDr. Kořínek J.

pro

p. Ing. Grochol L., CSc.

pro

p. Mgr. Havelka J.

pro

pí Ing. Fialová J.

pro

pí Fischerová R.

pro

p. Krumpholc J.

pro

p. Bc. Robeš M.

omluven


40. Stížnost na užívání bočního vchodu do objektu ubytovny Veslařského klubu.


Projednáno za bodem č. 10.


III. Diskuse:


pí Ing. Fialová - upozornila na vyvážení nečistot z areálu Slunéčkovy zahrady na přilehlou komunikaci, stavební společnost by měla komunikace minimálně 1x v týdnu uklidit,

p. Mgr. Havelka - ve stavebním povolení je zakotvena povinnost úklidu komunikací,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – průběžně stav monitorují, prověří aktuální situaci,

p. Mgr. Fajmon - chce předložit k projednání smlouvu na dotaci na fotbalové hřiště v Litoli, a to především návrh majetkového vypořádání a projekt,

p. Mgr. Havelka - předloží na ZM 01.04.2015,

p. Mgr. Kopecký - upozornil na špatný stav kůlny u zdi v Komenského ulici, doporučil strhnout a odklidit, je to nebezpečné,

- RM by se měla zamyslet, jak pojme letošní 70. výročí konce 2. sv. války, také by měla zvážit, zda se více zapojí do oslav výročí upálení Jana Husa,

pí Chloupková - požádala o podrobné informace týkající se pronájmu prostor, kde jsou lékárny, dodala, že se pořád řeší etické kodexy, ale skutečně se tak nepostupuje, tak, jak bylo postupováno, by se jednat nemělo,

p. Mgr. Havelka - pronájem se řeší už od roku 2013, v tom roce přišla žádost o prodloužení nájmu od provozovatele lékárny v budově DPS (nynější Dr. Max), a to na dalších 10 let za stávajících podmínek, RM žádost zamítla s tím, že se zveřejní nový záměr na pronájem těchto prostor, provozovatel poslal žádost znovu, RM ji zamítla ze stejného důvodu, zároveň RM v souladu s platnou smlouvou požádala o nedělní provoz, firma nedělní prodej nezavedla, ačkoli ve smlouvě bylo uvedeno, že pokud o to město požádá, nedělní prodej zavedou, následně byl na jeho popud vypsán záměr na pronájem, RM záměr zrušila s tím, že budou volby, proto vypsání záměru a výběr nájemce odložila, o výběru měla rozhodnout nově zvolená RM, nová RM následně zveřejnila záměr na pronájem, stávající nájemce nabídl sice nejvyšší cenu pronájmu, nesplnil ale všechny podmínky záměru, další zájemce splnil všechna požadovaná kritéria, nabídl ale výrazně nižší cenu nájemného, RM proto jednala o možném navýšení, což se podařilo, Stávající nájemce poslal výhružný dopis, nicméně údaje v něm uváděné neodpovídají zcela skutečnosti, v tomto případě se nejedná o výběrové řízení ve smyslu zákona o veř. zakázkách, ale o záměr na pronájem nebytových prostor, RM jednala zcela v mezích zákona a žádný právní předpis neporušila,

- dále pro zajímavost uvedl, že pokud by se výběr nájemce posuzoval podle zákona o veř. zakázkách, stávající nájemce by se řízení účastnit ani nemohl, neboť majitelem je společnost s kyperskými vlastníky (účastník VZ nesmí mít akcie na vlastníka – doručitele),

- pro úplnost uvedl, že záměr na pronájem lze zveřejnit i tak, že v záměru bude uvedeno, že RM hodlá pronajmout určitý prostor za konkrétních podmínek konkrétnímu subjektu, i takto zveřejněný záměr by vyhověl zákonným požadavkům,

pí Chloupková - podle ní jde o neférový přístup, tak to dělat nejde, vyvolalo to i obsáhlé diskuse na facebooku,

p. Ing. Gregor - postup RM v tomto případě byl naprosto nestandardní, materiál týkající se pronájmu nebytových prostor navrhovali k projednání proto, aby chránili nejen sebe, ale i ostatní zastupitele, dodal, že má pocit, že zastupitelé dostanou dopis od zástupců České lékárny holding, a. s., (provozovatel řetězce Dr. Max),

p. Mgr. Havelka - dopis přišel, bylo v něm uvedeno, že jsou ochotni upravit podmínky dle zveřejněného záměru,

p. Ing. Gregor - nedělní prodej je nesmysl,

k možnosti rozšíření provozní doby – ptal se v lékárně a bylo mu sděleno, že není žádný problém ji upravit,

- rozhodovalo se jen na základě telefonátu, na dotaz k pronájmu mu p. Ing. Eliška odpověděl, že si RM může dělat, co chce, dokonce uvedl příklad, že když to budou chtít pronajmout např. p. Kořínkovi za 1 Kč, tak to můžou udělat, tohle jestli si RM myslí, že si může dělat, co chce, tak ať jde dělat do Ruska – samoděržaví,

p. Ing. Eliška - není pravda, že by takto odpověděl p. Ing. Gregorovi, takto to neřekl, připomněl, že byl na školení k novému občanskému zákoníku, kde se probíraly i pronájmy nebytových prostor, na tomtéž školení byl i p. Ing. Gregor, a přesně na takový případ tam byl vznesen dotaz, lektorem bylo zodpovězeno, že lze vyvěsit záměr, který nebude zohledňovat jen finanční výhodnost, ale i jiná kritéria, konkrétní příklad, který uvedl p. Ing. Gregorovi, byl tento – RM bude mít plnou důvěru např. k osobě p. Kořínka, usoudí, že je obeznámen se situací a celkovou problematikou, proto mu svěří místo ombudsmana a rozhodnou se pronajmout mu k výkonu této funkce kancelář za symbolickou 1 Kč/rok, povinností RM je tento záměr zveřejnit, tj., co chtějí pronajmout, komu a za jakých podmínek, pokud to RM takto zveřejní, splnila zákonné podmínky,

p. Ing. Gregor - to je nesmysl, to bylo úplně v jiné souvislosti, ale to je jedno, podstata věci je v přístupu RM k problému,

- ke smlouvě s MS Development – dne 01.09. vznesl dotaz ke smlouvě s spolupráci mezi městem a touto firmou, bylo mu odpovězeno, ať se nestará, že ZM bude návrh předložen po projednání s MS Development, ale pak se dozvěděl, že smlouva už byla starostou podepsána, není si jistý, jestli to může starosta podepsat, považuje za nutné to projednat v ZM, navíc to starosta i slíbil, dodal, že ze smlouvy mu vyplývá, že město bude dělat realitní kancelář soukromé firmě zadarmo,

p. Mgr. Havelka - dle právního posudku mohla smlouvu uzavřít RM, jde pouze o to, že město vede seznam zájemců o ubytování v domech s malometrážními byty, ve smlouvě je uvedeno, že město byty může obsadit svými občany, dle jeho názoru je v zájmu občanů Lysé n. L., aby měli přednost při obsazování bytů, MS Development by za stávajících podmínek zcela jistě neměla s obsazením problém, ale mohlo by se stát, že by se do bytů nastěhovali občané z jiných měst a na naše obyvatele by se nemuselo dostat, ještě před tím, než byla smlouva uzavřena, se občané obraceli na město se žádostí o zařazení do seznamu uchazečů o tyto byty, proto, že byl zájem ze strany občanů, RM přistoupila k uzavření smlouvy, zajistila tak předností přidělení bytů občanům Lysé n. L.,

PaedDr. Bodnárová, vedoucí SŠVZaK – potvrdila, že se na město skutečně lidé obraceli a žádali o přidělení bytů, ještě před uzavřením smlouvy to bylo cca 17 lidí,

pí Chloupková - byla v RM, když se uzavření smlouvy schvalovalo, připustila, že název „Smlouva o spolupráci“ zřejmě nebyl příliš šťastný, není to o penězích, apod., jde pouze o pomoc našim občanům, nepředpokládala, že postup RM v této oblasti bude tak kontroverzní,

pí Ing. Fialová - dotaz, zda ve stavebním povolení to takto bylo, tj. zda tam byly od počátku malometrážní byty,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – byly to bytové domy s doprovodnými službami s tím, že se sociální služby budou dodávat zvenčí,

pí Ing. Fialová - požádala o upřesnění, zda to výslovně takto bylo povoleno ve stavebním řízení v případě těchto dvou domů a zda odpovídá i počet parkovacích míst,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ - ano, takto je to i ve stavebním povolení,

p. Mgr. Havelka - ve věci bylo podáno trestní oznámení ze strany p. Ing. Gregora, v současné době vše prověřuje Policie ČR, až bude mít relevantní informace, podá zprávu,

pí Ing. Fialová - pokud je to ve stavebním povolení, pak je to v pořádku.


Odchod p. Kolman 24.00 hod.


p. Mgr. Kopecký - vždy se tam povolovaly malometrážní byty, investor na jejich výstavbu získal dotaci ze státního fondu rozvoje bydlení, dotace se přiděluje jen na domy splňující stanovená kritéria (např. byt lze přidělit pouze žadateli, který dosáhl věk nad 65 let, nebo splňují zdravotní kritéria, sociální kritéria, …), pokud soukromá společnost dostala dotaci na výstavbu takovýchto domů, musela splnit kritéria a on nevidí problém v tom, že město s firmou spolupracuje ve prospěch svých občanů,

nechápe, proč bylo v této věci podáno trestní oznámení, Policie je zbytečně zatěžována, primárně by měla vyšetřovat skutečnou kriminalitu,

p. Ing. Gregor - starosta lže, jako když tiskne, já jsem na nikoho žádné trestní oznámení v tomto ohledu nepodával, my jsme žádali o jistá vysvětlení a příslušné orgány z hlediska podkladů, kontaktů a informací, které získaly, usoudily, že tam byly nestandardní postupy, a možná, že to trestní oznámení podal někdo jiný, já o tom vůbec nevím, já jsem trestní oznámení nikdy nepodal,

p. Mgr. Kopecký - vy tam podáváte podněty,

p. Ing. Gregor - ani podnět jsem nepodal, to kecáte prostě,

p. Mgr. Kopecký - dejte si pozor na tahle slova, to, že jste trestní oznámení byl ochoten podávat, to prostě nezapřete, a že jste ho podal na základě pitomostí, to je taky pravda,

p. Ing. Gregor - držte hubu radši,

pí Chloupková - nešťastné bylo, že se to nazvalo smlouva, každá smlouva podléhá schválení ZM, smlouva s MS Development by si asi zasloužila, aby tu byla, ale jestli starosta slíbil, že to tady bude předložené, o tom neví, už si to nepamatuje,

p. Mgr. Fajmon - dodal, že ve smlouvě s MS Development je ustanovení o tom, že každý rok bude ZM předložena informace o aktuálním stavu projektu, zástupce MS Development ji vždy osobně přednese na ZM a každý zastupitel se může na cokoli zeptat, uvítal by, kdyby zpráva byla na příštím ZM, jsou tu noví zastupitelé, kteří chtějí informace,

p. Mgr. Havelka - požádal, aby v zápise z diskuse bylo uvedeno vyjádření p. Ing. Gregora, tj. že s trestním oznámením starosta lže, jako když tiskne, protože to je veřejná pomluva

p. Ing. Gregor - to si klidně zapsat nechte, já prokážu, že jsem žádné trestní oznámení nepodával, tak proč lžete,

pí Ing. Fialová - požádala o podklady ke smlouvě s MS Development,

p. Mgr. Havelka - není problém, zašlou je,

pí Ing. Fialová - dotaz, jestli smlouva o spolupráci bude zveřejněna na webových stránkách města,

p. Mgr. Havelka ano, bude,

p. Ing. Eliška - čekají jen na souhlas se zveřejněním, jedná se o starší smlouvu, do nových smluv je už souhlas automaticky vkládán,

pí Ing. Fialová - děkuje za zveřejňování smluv, odstraní se některé zbytečné pochybnosti, které pramenily pouze z toho, že nebylo dostatek informací,

p. Ing. Eliška - minule se ztratil Etický kodex, proto ho dnes přinesl znovu a kdo bude chtít, může ho podepsat,

p. Ing. Grochol, CSc. - uvedl, že je poněkud zneklidněn tím, že zastupitel předloží návrh a ostatní zastupitelé prostě zamítnou návrh projednat, ten výsledek by byl jasný s ohledem na složení ZM, ale přesto nelze odmítnout návrh projednat, porušuje se nejzákladnější právo předložit návrh, zastupitelé s ním mohou jakkoli souhlasit nebo nesouhlasit, ale neměli by ho odmítnout projednat, zvláště zastupitelé, kteří podepsali etický kodex, by se nad takovýmto postupem měli vážně zamyslet, zcela otevřeně může říci, že p. Ing. Gregor předložil rozsáhlý dokument zaměřený příliš osobně, tímto jednáním vnáší na zasedání neklid, pokud by obdobným způsobem postupovalo více zastupitelů, tak by ZM zřejmě nebylo schopné nic projednávat, ale takto se postupovat nedá, zastupitelé musí udělat maximum pro to, aby posilovali kvalitu jednání a morálku celého týmu zastupitelů, zásadně nesouhlasí s tím, aby tímto způsobem bylo jednáno, to je porušení slibu,

p. Mgr. Havelka - konstatoval, že zastupitelé mají právo hlasovat o programu, vyplývá to ze zákona o obcích, pokud by to tak nebylo, pak by schvalování programu nemělo žádný smysl, materiály k projednání se na program zařazují z vůle většiny, argumentaci p. Ing. Grochola, CSc., rozumí a respektuje ji, ale má na věc tento názor, i hlasování o programu je svým způsobem vyjádření názoru většiny,

p. Ing. Grochol, CSc. - to, co řekl pan starosta, je záležitost procedurální, ale je nutné zvážit i rozměr morální, dle jeho názoru by se projednáním a hlasováním o návrhu zcela jasně záležitost uzavřela,

pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského – pozvala zastupitele dne 28.03.2015 od 10.00 hod. do školy na prohlídku prostor veřejnosti nepřístupných (suterénů), které se budou rekonstruovat, o prohlídku projevili zájem i zástupci rodičů,

- řeší havarijní situaci, téměř jim spadla zeď, náklady na opravu budou kolem cca 50.000 Kč,

p. Ing. Gregor - pokud by byl k dispozici projekt v hodnotě 50.000 – 100.000 Kč, může požádat o dotaci z fondu hejtmana,

pí Mgr. Nováková - na opravu zdi už žádat nelze, už se opravuje, jednalo se skutečně o havarijní situaci.


IV. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Ing. Kváč D.


Doslovný přepis:


Interpelace na MěP ohledně výkalů od koňů.


V poslední době se na mě obrátilo několik občanů s tím, že se jim nelíbí výkaly na veřejných komunikacích od koňů. Ve městě jsou komunikace hojně využívány k pohybu koňů a v případě, že kůň vytvoří výkal, tak ten pak nikdo neuklidí a válí se na komunikaci mnoho dnů. Žádám tímto Městskou policii, aby sjednala nápravu. Přikládám fotografii z ulice Raisova foceno směrem dolů do ulice Sojovická.


Dne 18.02.2015, v Lysé nad Labem


Ing. D. Kváč, zastupitel za KSČM


Konec doslovného přepisu.
Pan starosta závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 00.15 hod. ukončil.Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 23.02.2015

Ověřovatelé zápisu:

......................................... ..............................................

p. Kolman Josef p. Ing. Kváč David

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:01:14 | přečteno 41x | jiri.virava
load