01. zápis ZM 28.01.2015

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 28.01.2015 konaného ve školní jídelně ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petrp. MVDr. Kořínek Janpí Fischerová Romanap. Ing. Grochol Luděk, CSc.p. Mgr. Kopecký Petrp. Bc. Robeš Martin

(příchod 17.06 hod.)


p. Burian Janp. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

pí Chloupková Marcela

Omluveni:

pí Ing. Fialová Jitka

p. Krumpholc Jan

p. Kolman Josef

p. Mgr. Fajmon Hynek


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvili pí Fialová J., p. Krumpholc J., p. Kolman J. a p. Mgr. Fajmon H. Dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. MVDr. Kořínek J. a p. Ing. Grochol L., CSc. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Burian J. a pí Fischerová R.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání ZM dne 17.12.2014 bude ověřen na zasedání ZM dne 18.02.2015, kdy bude také předložena kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM a o činnosti RM. Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem, jediným bodem je projednání stavu a kvality městské vody. Žádné návrhy na úpravu programu nebyly předloženy.


Pan starosta nechal hlasovat o programu jednání: ZM schvaluje program jednání ZM dne 28.01.2015.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Schválený program


Projednání stavu kvality městské vody.


II. Návrhy k projednání


1. Projednání stavu kvality městské vody.


RM materiál neprojednávala.


Příchod pan Bc. Robeš M. 18.05 hod.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

pí Ing. Marečková, KHS Nymburk

Ing. Aleš, Stavokomplet, spol. s r. o.

p. Gruber, Stavokomplet, spol. s r. o.

Ing. Jelínek, vodoprávní úřad MěÚ Lysá n. L., ŽP

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Bc. Robeš M.

p. Burian J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

z občanů se do diskuse zapojili:

pí Dr. Jančaříková

p. Toužín M.

p. Zmeškal

pí Vaňáčková

MUDr. Rosecký

p. Zub

p. Vojtíšek

pí Bednářová

pí Synková

a dalšíUsnesení nebylo navrženo.

III. Diskuse:


p. Ing. Gregor - připravili výzvu k odstoupení pana starosty, vystoupí s ní na zasedání ZM 18.02.2015,

pí Mgr. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského, Lysá n. L. – informovala o testování znalostí žáků, které proběhlo v listopadu 2014, žáci ZŠ J. A. Komenského v Lysé n. L. dosáhli velmi dobrých výsledků, škola se celkově zařadila mezi 10% nejúspěšnějších škol, které se zúčastnily testování.


IV. Interpelace


S interpelací vystoupil p. Ing. Gregor P.


Doslovný přepis:


Obrátilo se na mne v minulém týdnu několik občanů, kterým nejsou zcela jasné výsledky nového výběrového řízení na pronájem lékáren ve městě, které bylo zajištěno vyvěšením záměru dne 09.12.2014. Bohužel jsem nebyl do té doby informován, protože zcela z nepochopitelných důvodů jsem neměl k dispozici zápis z jednání RM ze dne 25.11.2014, ten mi došel až včera. Usnesení nejsou vypovídající. Podle rozhodnutí RM zvítězila firma Centrum zdraví Milovice, s. r. o. Získal jsem základní podklady od pana radního Buriana, za což děkuji, a od pana tajemníka. V procesu stanovení podmínek a výsledku řízení a v jeho přípravě je řada nejasností. Nemohu souhlasit např. s podmínkou nedělního prodeje. Jde o nesmysl. Podmínka, že musí mít firma sídlo v Lysé, je diskriminační a protiprávní. Daně do města nejdou s ohledem na právnické subjekty. Občané tvrdí, že jde o manipulace, navíc prý jedna z lékáren nebyla ani oslovena předem, že se něco takového chystá. Žádám tedy o podrobný písemný rozklad. Nikdo neprovedl analýzu, co to bude pro občany znamenat, zda-li nepůjde o něčí regionální monopol a jaké budou cenové relace léků a dalších služeb. Prioritou určitě není pouze získání více peněz z nájemného. Jde o spokojenost a kvalitní a levné služby pro občany. Proklamace neberu, ale solidní analýzu. Doufám, že by rozklad mohl být součástí jednání ZM dne 18.02.2015 a ZM by mělo přijmout odpovídající stanovisko.


Ing. Petr Gregor

Zastupitel


V Lysé nad Labem dne 28.01.2015


Konec doslovného přepisu.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 21.20 hod. ukončil.


Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 29.01.2015

Ověřovatelé zápisu:
......................................... ..............................................

p. MVDr. Kořínek Jan p. Ing. Grochol Luděk, CSc.........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:00:24 | přečteno 22x | jiri.virava
load