Zápis č. 09 ZM 17.12.2014

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 17.12.2014 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petrp. MVDr. Kořínek Janpí Ing. Fialová Jitkap. Krumpholc Janp. Kolman Josefp. Ing. Grochol Luděk, CSc.p. Mgr. Fajmon Hynek

(příchod 17.03 hod.)


p. Mgr. Kopecký Petr

(příchod 17.06 hod.)


p. Bc. Robeš Martinp. Burian Janp. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

pí Chloupková Marcela

Omluveni:

pí Fischerová Romana


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvila pí Fischerová R., později se dostaví p. Mgr. Fajmon H. a p. Mgr. Kopecký P. Dále konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Bc. Robeš M. a pí Ing. Fialová J.. Do návrhové komise byli navrženi p. Burian J., p. Ing. Eliška P. a p. Krumpholc J.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Příchod p. Mgr. Fajmon H. 17.03 hod.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Příchod p. Mgr. Kopecký P. 17.06 hod.


Zápis ze zasedání ZM dne 03.12.2014 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí.Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Pan Ing. Gregor zaslal písemné námitky k zápisu (návrhy na doplnění zápisu). K námitkám dále uvedl, že dva z bodů, ke kterým podával námitky (týkající se etického kodexu a dopravního generelu) se již řeší, proto na úpravě těchto bodů dále netrvá. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na doplnění zápisu ze dne 03.12.2014 v bodě č. 30 (denní stacionář) a v bodě č. 33 (WC hřbitov) dle námitek předložených p. Ing. Gregorem.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje doplnění zápisu ze zasedání ZM dne 03.12.2014 takto:

a) u bodu č. III/30 bude uvedeno „Nehlasováno - staženo předkladatelem po diskuzi za příslib řešení denního stacionáře po posouzení jeho nutného rozsahu v rámci novelizace komunitního plánu města.“

b) u bodu č. III/33 bude uvedeno „Nehlasováno - staženo předkladatelem na základě příslibu pana starosty, že bude řešen bezbariérový přístup ke stávajícímu WC u obřadní síně směrem od brány hřbitova“.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


Pan starosta konstatoval, že zápis bude doplněn dle výše přijatého usnesení a tímto považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení RM a ZM nebyla zpracována s ohledem na skutečnost, že poslední zasedání ZM bylo dne 03.12.2014, od tohoto dne nedošlo k žádným novým skutečnostem, které by mohly doplnit předchozí zprávu. Pan starosta se dotázal, zda má někdo dotaz na pana tajemníka, žádné dotazy nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem. Pan Ing. Eliška navrhl změnit pořadí projednání bodů s ohledem na to, že na projednání některých bodů by přítomní občané museli dlouho čekat. Po krátké diskuzi navrhl pan starosta stanovit pořadí bodů tak, že jako bod č. 1 bude projednán návrh rozpočtu na rok 2015 (původně č. 4), jako bod č. 2 výstavba kulturního domu (původně č. 14), jako bod č. 3 zřízení domu dětí a mládeže (původně č. 15), jako bod č. 4 zřízení výborů ZM (původně č. 8) a jako bod č. 5 OZV o určení míst pro provozování VHP a VLT (původně č. 6). Poté budou následovat ostatní body v pořadí dle původně navrženého programu. Jiné návrhy na úpravu programu nebyly předloženy.


Pan starosta nechal hlasovat o programu ve znění výše uvedených úprav: ZM schvaluje program jednání ZM dne 17.12.2014.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
Schválený program


Návrhy na schválení:


  1. Návrh rozpočtu města na rok 2015.

Předkládá RM.


2. Výstavba kulturního domu.

Předkládá p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


3. Dům dětí a mládeže Rudolfa Jedličky v č. p. 13, Nám. B. Hrozného, Lysá n. L.

Předkládá p. Mgr. Kopecký P.


4. Zřízení výborů, jmenování předsedů a členů.

5. OZV Města Lysá n. L. č. 7/2014, o určení míst pro provozování VHP a VLT.

6. Odkup pozemku p. č. 2673/70, k. ú. Lysá n. L., od Ministerstva obrany.

7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., a p. Charamzou.

8. Úprava rozpočtu města na rok 2014.

9. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení.

10. Plánovací smlouva č. 5/2014 KÚ – Berka.

11. Uzavření darovací smlouvy na zajištění náhradní výsadby s firmou Tesco.

12. Výkup pozemku p. č. 810/1, a p. č. 3485/1, k. ú. Lysá n. L., od p. V. Šťastného.

Předkládá RM.


13. Právní rozbor OZV Města Lysá n. L. č. 4/2014.

Předkládá tajemník MěÚ.

14. Zveřejňování smluv uzavřených Městem Lysá n. L. k veřejným zakázkám, příspěvkům spolkům a pronájmům a prodejům majetku města podnikajícím osobám.

Předkládá Bc. M. Robeš


15. Zapojení města Lysá n. L. do projektů ITI PRAHA (parkoviště P+R u nádraží a výstavba silničního obchvatu města).

Předkládá p. Mgr. H. Fajmon


Informativní zprávy:


16. Zápis z komise regenerace MPZ.

17. Programové prohlášení RM na vol. období 2014 – 2018.

18. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2015.

19. Obnovení spolupráce na výstavbě Domova pro seniory se Stř. krajem.

Předkládá RM.
II. Návrhy na schválení


1. Návrh rozpočtu města na rok 2015.


RM materiál projednala dne 13.11.2014 usnesením č. 609 a dne 09.12.2014 usnesením č. 681.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

pí Chloupková M.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Borecký, FK Litol

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Krumpholc J.

p. MVDr. Kořínek J.

p. Drapák, OV Řehačka
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2015 v předloženém znění.

Celkové příjmy ve výši 177 134 tis. Kč

Financování zdroje z min. let 5 000 tis Kč

Celkové zdroje činí 182 134 tis. Kč

Běžné provozní výdaje ve výši 128 092 tis. Kč

Kapitálové výdaje ve výši 54 042 tis. Kč

Celkové výdaje rozpočtu 182 134 tis. Kč

Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně. Úpravy v rámci oddílu schvaluje rada města. Rozpočtová opatření, kdy se mění celková výše rozpočtu nebo přesuny výdajů mezi oddíly, podléhají schválení zastupitelstva


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


2. Výstavba kulturního domu.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby se problematikou případné výstavby kulturního domu a ZUŠ zabývala a výsledky jednání sdělila na nejbližším jednání ZM v roce 2015.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.3. Dům dětí a mládeže Rudolfa Jedličky v č. p. 13, Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Kopecký P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Ing. Eliška P.

p. Burian J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. MVDr. Kořínek J.

p. Bc. Robeš M.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Grochol L., CSc.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje záměr na založení Domu dětí a mládeže,

b) ukládá RM

1) zjistit všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do školského registru,

2) prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného pro potřeby domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,

3) předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.


4. Zřízení výborů, jmenování předsedů a členů.


RM materiál projednala dne 09.12.2014 usnesením č. 692.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

pí Ing. Fialová J.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Šťastná, vedoucí VV

p. MVDr. Kořínek J.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí SŠVZaK
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) odvolává stávající předsedy a členy finančního, kontrolního a Osadního výboru Byšičky, Řehačka a Dvorce,

b) zřizuje

1) finanční výbor,

2) kontrolní výbor,

3) výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města,

4) Osadní výbor Byšičky,

5) Osadní výbor Dvorce,

6) Osadní výbor Řehačka,

c) stanoví počet členů OV Byšičky a OV Řehačka na 5, a počet členů OV Dvorce na 3, počet členů finančního a kontrolního výboru na 9, počet členů výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města na 5,

d) jmenuje

1) předsedou finančního výboru Ing. J. Fialovou,členy – p. J. Bonaventuru, p. M. Horváta, Ing. I. Bufkovou, CIA, Mgr. M. Nováka, Ing. P. Gregora, Mgr. K. Marka, pí R. Pelcovou,

2) předsedou kontrolního výboru pí R. Fischerovou, členy - Mgr. F. Jaška, Mgr. M. Tužinskou Synkovou, Mgr. M. Novákovou, Ing. D. Kváče, p. M. Kodeše, p. V. Pokorného, pí PhDr. K. Žigmundovou,

3) předsedou výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města p. Mgr. H. Fajmona, členy - pí R. Smolíkovou, Ing. N. Tlamichovou, Ing. P. Gregora, Ing. M. Rudolfa,

4) předsedou Osadního výboru Byšičky p. J. Koštíře, členy – Ing. G. Jílka, p. M. Frieberga, p. V. Řeháka, p. S. Kotršála,

5) předsedou Osadního výboru Řehačka p. Z. Drapáka, členy – p. M. Beneše, p. M. Koukala, pí V. Šímovou, pí R. Vaňákovou,

6) předsedou Osadního výboru Dvorce pí M. Herclíkovou, členy – p. M. Podaného, pí J. Burešovou.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška P. mimo jednací místnost.


5. OZV Města Lysá n. L. č. 7/2014, o určení míst pro provozování VHP a VLT.


RM materiál projednala dne 09.12.2014 usnesením č. 686.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Ing. Eliška P.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Burian J.

pí Ing. Fialová J.

p. Bc. Přibyl L., ředitel MěP

provozovatel herny v ul. Tyršova 220, Lysá n. L.

zástupce spol. Victoriaplay, a. s.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 7/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem, s tím, že z přílohy č. 1 této OZV budou vyřazeny i budovy č. p. 21, Husovo náměstí, Lysá n. L., a č. p. 182, Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 3 hlasy

zdržel se: 8 hlasů

Návrh nebyl přijat.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 7/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


6. Odkup pozemku p. č. 2673/70, k. ú. Lysá n. L., od Ministerstva obrany.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 09.12.2014 usnesením č. 674.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

pí Chloupková M.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy dle navržených úprav odborem SMI na odkup pozemku p. č. 2673/70 o výměře 488 m2, k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR, za kupní cenu 146.400 Kč, tj. 300 Kč/m2 s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., a p. Charamzou.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 09.12.2014 usnesením č. 675.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na v minulých letech vybudovaný STL plynovod včetně přípojek s RWE GasNet, s. r. o., a panem Václavem Charamzou, na obecní pozemek p. č. 494/30 v k. ú. Lysá n. L., za cenu 1.000 Kč bez DPH. Investor dále uhradí kolek pro vklad do KN a náklady spojené s pořízením GP na zápis věcného břemene.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

8. Úprava rozpočtu města na rok 2014.


RM materiál projednala usnesením č. 680 dne 09.12.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Fialová J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2014 – 7. rozpočtové opatření, v předloženém znění.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


9. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení.


RM projednala usnesením č. 685 dne 09.12.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 270.000 Kč na zateplení domu Společenství vlastníků bytových jednotek č. p. 800, Švermova, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


10. Plánovací smlouva č. 5/2014 KÚ – Berka.


RM materiál projednala dne 09.12.2014 usnesením č. 687.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 5/2014 KÚ na vybudování infrastruktury v ulici Hrabanov, na pozemku č. 3579/3, vše v k. ú. Lysá n. L., s MUDr. Ivanem Berkou, Na Zemské stezce 937/11, 289 22 Lysá n. L., dle návrhu schváleného JUDr. Drábkem.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


11. Uzavření darovací smlouvy na zajištění náhradní výsadby s firmou Tesco.


RM materiál projednala dne 25.11.2014 usnesením 610.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Pilařová, vedoucí ŽP

p. Burian J.

p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 280.000 Kč na následné zajištění náhradní výsadby za obchodní firmu Tesco Franchise Stores ČR, a. s., za podmínky, že se firma zaváže udržovat řádně svůj pozemek a dále s tím, že do bodu II. smlouvy bude doplněn text: „Uzavřením této smlouvy Městu Lysá nad Labem nevyplývají žádné další závazky uvedené v rozhodnutí o náhradní výsadbě.“


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


12. Výkup pozemku p. č. 810/1, a p. č. 3485/1, k. ú. Lysá n. L., od p. V. Šťastného.


RM materiál projednala dne 30.09.2014 usnesením 553.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) výkup pozemku p. č. 810/1 o výměře 1.505 m2, druh pozemku orná půda, a pozemku p. č. 3485/1 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k. ú. Lysá n. L., za cenu 350 Kč/m2, od pana Viléma Šťastného, bytem Dvory 88, PSČ 288 02, s tím, že smlouva bude uzavřena v měsíci lednu 2015 za celkovou kupní cenu 596.400 Kč. Prodávající v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu,

b) do rozpočtu města pro rok 2015 nutné finanční prostředky na výkup pozemků p. č. 810/1 a p. č. 3485/1, oba v k. ú. Lysá nad Labem, ve výši 596.400 Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Bc. Robeš M. mimo jednací místnost.


13. Právní rozbor OZV Města Lysá n. L. č. 4/2014.


RM materiál neprojednávala, zprávu předložil p. Ing. Dvořák, tajemník.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Robeš M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) bere na vědomí právní rozbor OZV Města Lysá n. L. č. 4/2014, o odpadech,

b) ukládá tajemníkovi ve spolupráci s odborem životního prostředí připravit návrh nové OZV o odpadech, která vychází ze zákona č. 229/2014 Sb., projednat v RM v lednu 2015 a předložit ZM ke schválení.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


14. Zveřejňování smluv uzavřených Městem Lysá n. L. k veřejným zakázkám, příspěvkům spolkům a pronájmům a prodejům majetku města podnikajícím osobám.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Bc. Robeš M.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Grochol L., CSc.S ohledem na informaci, že již existuje platná směrnice města, předkladatel návrh stáhl.


15. Zapojení města Lysá n. L. do projektů ITI PRAHA (parkoviště P+R u nádraží a výstavba silničního obchvatu města).


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Burian J.

pí Chloupková M.

p. Ing. Gregor P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) starostovi města odeslat připomínky k textu strategie ITI PRAHA,

b) starostovi města zahájit jednání s Českými drahami, a. s. (ČD), a Správou železniční a dopravní cesty, s. o. (SŽDC), o podmínkách realizace nového parkoviště P+R v blízkosti železniční stanice jako projektu ITI PRAHA,

c) starostovi města zahájit jednání s hejtmanem, Středočeským krajem a Krajskou správou a údržbou silnic o realizaci obchvatu města Lysá nad Labem a o rekonstrukci napojení silnice II/272 na dálnici D11 jako projektu ITI PRAHA.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
III. Informativní zprávy


16. Zápis z komise regenerace MPZ.


RM materiál projednala dne 25.11.2014 usnesením 650.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Fialová J.

pí PaedDr. Bodnárová, vedoucí SŠVZaK

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z Komise regenerace MPZ dne 08.10.2014.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška P. mimo jednací místnost.


17. Programové prohlášení RM na vol. období 2014 – 2018.


RM materiál projednala dne 09.12.2014 usnesením 695.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem na volební období 2014 - 2018.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Eliška P. mimo jednací místnost.


18. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2015.


RM materiál projednala dne 09.12.2014 usnesením 690.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání rady města a zastupitelstva města v I. pololetí roku 2015 takto:

RM – 13.01., 27.01., 10.02., 24.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04., 05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 30.06.,

ZM – 18.02., 01.04., 13.05., 24.06.
Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


19. Obnovení spolupráce na výstavbě Domova pro seniory se Stř. krajem.


RM materiál projednala dne 09.12.2014 usnesením 684.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předloženou informativní zprávu o přijetí odpovědi od Krajského úřadu o obnovení spolupráce na výstavbu Domova pro seniory.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


IV. Diskuse:


p. Mgr. Fajmon - ve schváleném rozpočtu je celá řada velkých položek, které vyžadují diskuzi, např. o tom, kdo rozhoduje o opravách chodníků, je zde takový zvyk, že to rozhoduje RM, ale on nechce, aby RM rozhodovala o velkých projektech, to má projednat a rozhodnout ZM, zejména to, jaké bude zadání, atp.,

p. Mgr. Havelka - dne 13.01.2015 bude RM projednávat pravidla pro zadávání projektů, ZM budou předložena k vyjádření, bude možné tyto připomínky uplatnit,

p. Mgr. Kopecký - nesvítí lampa na Náměstí B. Hrozného,

- v ul. ČSA jsou 2 přerostlé smrky, doporučil upravit (podchozí výška),

- upozornil na situaci s parkováním v době bohoslužeb, jezdí na ně hodně lidí, v tomto období bude zájem zřejmě ještě větší, nelíbí se mu způsob parkování především v části ulice od kostela k muzeu, auta se nevejdou a tak stojí i na chodníku (u odbočky do ul. Zámecká),

- k usnesení RM – byly povoleny dvě výjimky z OZV (provozní doby) „pivnímu stánku“ před nádražím ČD, doporučil výjimky nedávat na 6 měsíců, ale třeba jen na měsíc a tlačit tak na provozovatele, aby si ohlídal pořádek v okolí stánku, dále doporučil častější kontroly MěP na dodržování OZV, kterou je zakázáno požívat alkoholické nápoje na veřejnosti,

p. Mgr. Havelka - o situaci vědí a je prováděn zvýšený dohled, je ale pravda, že osoby, které tam alkohol pijí, si ho nekupují ve stánku, tam je pro ně drahý, nosí si nakoupený alkohol (např. krabicové víno) z jiných prodejen a před stánkem se jen scházejí, přirozeně se k nádraží stahují, nejdříve se scházeli v nádražní restauraci, tam již nesmějí, nyní jsou hlavně v okolí stánku, řešení je problematické, MěP kontroly provádí, ukládá pokuty, ale ty není z čeho vymáhat, protože se ve většině případů jedná o osoby bez příjmů a bez majetku, MěP se pokoušela osoby pod vlivem alkoholu odvézt na PZS, ta ale funguje až od 19.00 hod., navíc ani tam je nechtějí opakovaně převzít, protože ani oni pak nemají šanci vymoci náklady na ošetření a pobyt na PZS, navíc tyto osoby sami ani o žádnou pomoc nestojí, odmítají komunikovat s policií i úřadem,

p. Mgr. Kopecký - chápe tyto argumenty, nicméně i tak by zkusil schvalovat kratší výjimky a pak vyhodnotil, jestli to trochu napomohlo udržení pořádku, v minulosti se takto postupovalo např. u Manga a Sportbaru a tam tento postup zafungoval, je to alespoň nějaký nástroj, který může město využít,

p. MVDr. Kořínek - upozornil na rozmístění přechodů pro chodce na Náměstí B. Hrozného, jeden přechod je u prodejny Elektrocentrum a druhý u Jednoty, mezi tím není žádný, parkovací místa pro ZTP jsou ale cca uprostřed tohoto úseku, pro starší a hůře pohyblivé spoluobčany je problematické jít od zaparkovaného auta až k přechodu, navíc u strany, kde se parkuje, není ani chodník, přecházení mimo přechod je zase nebezpečné, doporučil zvážit, zda by se parkovací místa nedala přesunout k přechodům, nebo zřídit další přechody u parkovacích míst určených pro ZTP,

p. Ing. Eliška - prověří, jaké jsou možnosti,

p. Mgr. Havelka - zřízení nového přechodu pro chodce představuje náklad cca 500.000 Kč, navíc je to v památkové zóně a projednávání by mohlo být problematické, přesun parkovacích míst ke stávajícím přechodům by zřejmě možný byl, ale vzhledem k tomu, že komunikace je krajská, muselo by se vše nejdříve s krajem projednat a získat souhlas vlastníka,

- ke stávajícím parkovacím místům pro ZTP dodal, že byla schválně umístěna tak, aby to měl parkující stejně daleko na obě strany,

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP – rozmístění parkovacích míst bylo projednáno i ve zdravotní a sociální komisi, která právě požadovala parkovací místa tak, aby docházková vzdálenost byla na obě strany zhruba stejná a byly tak bez dalšího přejíždění dostupné všechny obchody v ulici,

- k přecházení – pokud je přecházející osoba vzdálena více než 50 m od přechodu, nemusí se na přechod vracet, ale může přejít přímo v daném místě, aniž by porušila platné předpisy,

pí Ing. Fialová - poděkovala p. Ing. Kopeckému, vedoucímu SMI, za postupné řešení předložených připomínek,

- dotázala se na složení redakční rady Listů,

p. Mgr. Havelka - zatím nebyla žádná změna,

pí Ing. Fialová - upozornila na stání aut na trávnících, opět se rozmáhá, doporučila zvýšený dozor MěP,

p. Mgr. Havelka - MěP dostane úkol v rámci obchůzek toto více kontrolovat,

p. Bc. Robeš - poděkoval za zvolení předsedou komise RM a k předcházející diskuzi sdělil, že mj. plánuje zabývat se v komisi revizí dopravního značení,

- k bezpečnosti dopravy – upozornil na nebezpečný přechod pro chodce u Fajn klubu (křižovatka u kina), došlo ke sražení dítěte, kdy v jednom směru vozidlo dalo přednost zastavením a ve druhém nikoli, a navrhl zadat ke zpracování malý projekt k provizornímu řešení dopravní situace u Fajn klubu ostrůvkem z betonových bloků, dodal, že by mělo město buď provést investici nebo iniciovat kraj,

p. Mgr. Havelka - pokud se přistoupí k navrženému provizornímu řešení, totálně se zahustí doprava a budou ještě větší kolony vozidel, než dosud,

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP – upřesnil, jak došlo k nehodě, po chodníku šla matka s malými dětmi, děti běžely napřed a jedno z nich vběhlo na přechod, kde narazilo do boku projíždějícího vozidla, není pravda, že by dítě řidič srazil,

p. Bc. Robeš - byl zpracován projekt Bezpečně do školy v rámci něj byly předloženy tři studie dopravních úprav, dotázal se, jaký je současný stav,

- dále uvedl, že na úpravy na náměstí by bylo možné získat financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale žádost by musela být podána do 06.01.2015,

p. Mgr. Havelka - termín nelze stihnou, mimo jiné je třeba i vyjádření kraje jako vlastníka, to se v tak krátké době nepodaří získat,

- dodal, že projekty jsou připravené, budou předloženy komisím k projednání a dále k diskusi,

p. Mgr. Fajmon - v září dal návrh na vodorovné dopravní značení v parkovací zóně, jaký je stav,

p. Mgr. Havelka - bylo dohodnuto, že návrh bude zařazen do rozpočtu pro rok 2015, rozpočet byl schválen dnes, na značení se bude pracovat,

p. Mgr. Fajmon - doporučil vyhledat lepší místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, nevhodně jsou umístěny např. v ul. Pivovarská nebo na Kačíně u samoobsluhy, tam jsou vystrčené do silnice a zužují profil vozovky, dále doporučil tam, kde jsou kontejnery na trávě, vybudovat zpevněné plochy, kontejnery na křižovatce pod nadjezdem v Litoli jsou nevhodně umístěny především z estetického hlediska,

p. Mgr. Havelka - mohou se snažit o zlepšení, problém s umístěním kontejnerů je ale vždy ten, že je nikdo nechce mít v blízkosti svého domu, postupně se je snaží přemisťovat na vhodnější místa, zejména tam, kde tvoří překážku v provozu,

- navrhl zvážit vybudování podzemních kontejnerů, ale nevýhodou je vysoká cena, lze ale získat dotace,

- dále upozornil na nebezpečí, že když budou kontejnery hůře dostupné (větší docházková vzdálenost), nastane problém s tříděním, občané budou odpad házet do popelnic, navíc jsou občané již na určitá místa zvyklí a trvá, než se naučí chodit jinam,

pí Chloupková - kontejnery v ul. Pivovarská měly být pouze dočasně, do doby, než bude ukončena výstavba v areálu bývalé Fruty, počítalo se s tím, že se bude stavět rychleji.

VI. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta popřál všem přítomným příjemné prožití nadcházejících svátků a pozval na novoroční ohňostroj pořádaný městem. Závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města ve 21.00 hod. ukončil.Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 22.12.2014

Ověřovatelé zápisu:

......................................... ..............................................

p. Bc. Robeš Martin pí Ing. Fialová Jitka

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:29:21 | přečteno 41x | jiri.virava
load