Zápis č. 08 ZM 03.12.2014

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 03.12.2014 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni

p. Mgr. Havelka Jiříp. Ing. Eliška Petrp. MVDr. Kořínek Janpí Ing. Fialová Jitkap. Krumpholc Janp. Kolman Josefp. Ing. Grochol Luděk, CSc.p. Mgr. Fajmon Hynekp. Mgr. Kopecký Petrp. Bc. Robeš Martinp. Burian Janp. Ing. Gregor Petrp. Ing. Kváč David

Omluveni:

pí Chloupková Marcelapí Fischerová Romana
I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvily pí Chloupková M. a pí Fischerová R., dále konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Vzhledem k tomu, že pan Ing. Gregor nebyl přítomen na ustavujícím zasedání ZM dne 05.11.2014, vyzval ho pan starosta, v souladu s § 69 zákona o obcích, ke složení slibu a upozornil, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a potvrdí ho svým podpisem. Pan starosta požádal pana tajemníka, aby přečetl slib člena zastupitelstva a vyzval p. Ing. Gregora P. ke složení slibu a podpisu jeho textu. Po ukončení tohoto aktu pan starosta konstatoval, že p. Ing. Gregor P. složil zákonem stanovený slib a ujmul se svého mandátu.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Kolman J. a p. MVDr. Kořínek J. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Kopecký P. a p. Ing. Eliška P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


Zápis z ustavujícího zasedání ZM dne 05.11.2014 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí.Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Vzhledem k tomu, že nikdo připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.


Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla zastupitelům předložena písemně a byla zveřejněna na webových stránkách města, žádné dotazy ke zprávě nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem s tím, že do programu navrhl zařadit i materiál p. Mgr. Fajmona (výkup pozemků pod komunikacemi) a p. Mgr. Kopeckého (pronájem zemědělských pozemků města). Pan starosta navrhl tyto body zařadit jako poslední za body na schválení uvedené v programu. Dále bylo navrženo na začátek jednání zařadit část diskuze k obecním záležitostem a přednostně, jako bod č. 2, projednat výstavbu vodovodu a kanalizace v Byšičkách a kanalizace ve Dvorcích (původně bod 30). Jiné návrhy na úpravu programu nebyly předloženy.


Pan starosta nechal hlasovat o programu ve znění výše uvedených úprav: ZM schvaluje program jednání ZM dne 03.12.2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Žádost p. Sosny o vyjádření k výkupu pozemků.

Předkládá RM.


2. Pokračování v přípravě výstavby vodovodu a kanalizace ve Dvorcích (II. etapa) a kanalizace v Byšičkách.

Předkládá p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


3. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p. č. 43/7, k. ú. Lysá n. L., (Sojovická ul.).

4. Projednání darovací smlouvy na zajištění náhradní výsadby za TESCO.

5. Odkup obec. pozemků p. č. st. 2964, a st. 2669, k. ú. Lysá n. L. (pod trafostanicemi).

6. Bezúplatný převod obec. pozemků p. č. 323/65, 323/66, k. ú. Litol, Stř. kraji.

7. Bezúplatný převod obec. pozemků p. č. 3521, 3533 a 3586, k. ú. Lysá n. L., Stř. kraji.

8. Výjimka z OZV č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

9. Pojmenování ulice v severní části města „Na Šibák“.

10. Pojmenování ulice ve východní části města „Rybářská“.

11. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace OPŽP – výstavba stokových systémů ve městě Lysá n. L. a jeho městských částech.

12. Zrušení OZV č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá n. L., a č. 2/2011, kterou se mění a upravuje OZV č. 4/2005.

13. Výkup pozemků p. č. 810/1, vým. 1.505 m2, orná půda, a p. č. 3485/1, vým. 199 m2, ost. plocha, k. ú. Lysá n. L., za cenu 399,- Kč/m2, od p. V. Šťastného.

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 3599, 3605/1 a 2986/1, k. ú. Lysá n. L.

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právo provést stavbu s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky st. 29/1, st. 29/7 a st. 29/8 s budovami č.p. 1737 a č.p. 1745, k. ú. Lysá n. L.

16. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., a Ing. V. Zmeškalovou, na obecní pozemek p. č. 3623/13, k. ú. Lysá n. L.

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na nemovitou věc, a to pozemky p. č. 866/106, 866/107, 866/110, k. ú. Lysá n. L., za 1,- Kč.

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3544, k. ú. Lysá n. L.

19. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.

20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 3451/14, 3451/43 a 3451/44, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.

21. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obec. p. č. 14/13, k. ú. Litol.

22. Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZM.

Body č. 3 – 22 předkládá RM.

23. Program a zabezpečení oslav 100. výročí prezentace vyluštění Chetitského písma prof. B. Hrozným, rodákem z Lysé n. L., v r. 2015.

24. Etický kodex zastupitele.

25. Doplnění jednacího řádu ZM.

26. Pomoc opuštěným dětem, pravidelné klauniády pro děti v nemocnicích a boj proti ebole.

27. Zakoupení 12 soch od p. B. Knápka.

28. Zpracování dopravního generelu.

29. Novelizace Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L.

30. Zabezpečení denního stacionáře.

31. Instalace lavičky v Masarykově ul., Lysá n. L.

Body č. 23 -31 předkládá p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


32. Obchvat města Lysá n. L. – II. etapa, výstavba nového Domova pro seniory.

33. Instalace kontejnerového WC, případně vestavba WC do stávajícího objektu na městském hřbitově.

Body č. 32 – 33 předkládá p. Ing. Gregor P.


34. Zahájení jednání o výkupu pozemků pod komunikacemi v ul. Zámecká a K Borku, Lysá n. L.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.35. Pronájem zemědělských pozemků města.

Předkládá p. Mgr. Kopecký P.


Informativní zprávy:


36. Změnové listy č. 1 – 10 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy v Lysé n. L.

37. Plán zimní údržby.

38. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem místních komunikací a určených úseků v placených oblastech města a zajištění provozu v době konání výstav pro rok 2015.

39. Ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2015.

40. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky „PD tělocvičny a rozšíření ZŠ TGM Litol“.

41. Petice z Dvořákovy ulice (průjezd autobusu).

Body č. 36 - 41 předkládá RM.


42. Informace o dotacích EU a příspěvcích.

43. Informace o školení k novému občanskému zákoníku.

Body 42-43 předkládá p. Ing. Gregor P.


II. Diskuze:


p. Mgr. Havelka - uvedl, že na zasedání ZM přišla řada občanů, zejména z ul. Pivovarská, ohledně úpravy zeleně, zrekapituloval aktuální stav, v ulici Pivovarská bylo vykáceno několik stromů a tato činnost vyvolala reakci ze strany občanských sdružení, připustil, že ze strany města došlo k pochybení, kácení bylo zahájeno tři dny před uplynutím správní lhůty,

pí Černohorská, z ul. Pivovarská - poděkovala, že se konečně dočkali vykácení několika stromů, stávající stav byl pro obyvatele i domy neúnosný, stromy neúměrně zastiňovaly obytné části domů, dále uvedla, že v souvislosti s kácením se objevily i řeči kolem prodeje dřeva z pokácených stromů, diskutovalo se zejména o tom, kdo si dřevo bral, zda a kolik zaplatil, atp., proto chce zde říci, že oni si odkoupili dřevo ze tří stromů, řádně za něj zaplatili částku 360,- Kč a mají na to potvrzení,

obyvatel z ul. Pivovarská - uvedl, že je jedním z tvůrců petice z r. 2008, kterou už tehdy žádali o úpravu zeleně v ul. Pivovarská, jedním z důvodů bylo i to, že kořeny stromů prorůstaly pod základy staveb, po cca dvou letech došlo pouze k tomu, že některé stromy se zredukovaly o 1/3 (koruny), ale brzy zase obrazily, dotázal se, jak to bude dál, alej se částečně protřídila, ale podle něj by se mělo v kácení pokračovat a protřídit celé stromořadí, navrhl, vzhledem k hustotě výsadby, pokácet stromy ob jeden, tím by se celá ulice prosvětlila,

obyvatelka z ul. Jedličkova – v jejich ulici je stejný problém, i tam jsou stromy přerostlé, větve zasahují jak do silnice, tak i k nemovitostem (např. okapy, střechy), také požadují úpravu zeleně,

obyvatelka ul. Pivovarská – dotaz k samotnému povolovacímu procesu, poprvé se rozhodovalo ve správním řízení, oni, jako obyvatelé ulice, kterých se to přímo týkalo, nebyli účastníci, ale účastníky byla např. občanská sdružení, z jejichž členů nikdo v ulici nebydlí, dotázala se, jestli bude stejný postup i nyní a dodala, že nyní podle nového občanského zákoníku by měli být účastníci i obyvatelé ulice, protože věcí budou dotčena jejich práva,

p. Houštecký, z ul. Pivovarská - uvedl, že stav v ulici vyžaduje komplexní řešení, od r. 1975 se tam nic neudělalo, je to jedna z nejnebezpečnějších a nejnezdravějších ulic, chodníky jsou v dezolátním stavu, nejsou tam obrubníky, je nebezpečí úrazů a např. i poničení obuvi, většina lidí proto chodí raději po silnici, což je ale také nebezpečné, je tam velký provoz, navíc se na silnici vynáší mnoho zeminy auty vyjíždějícími z ul. Slunéčkova, připomněl také, že bude nutná rekonstrukce kanalizace,

p. Čaniga, z řad občanů - podpořil vyjádření p. Houšteckého, vykácení stromů je pouze řešením části problému, poté musí následovat rekonstrukce celé ulice,

obyvatel z ul. Pivovarská - souhlas s tím, co bylo řečeno před ním, měl v podstatě stejné připomínky, před lety to byla jedna z nejhezčích ulic ve městě, teď je to pravý opak, ulici zejména ráno využívají řidiči jedoucí od Milovic k nádraží, aby nemuseli Masarykovou ul., je tam velký provoz, požádal ZM o pomoc a řešení situace,

p. Lang, z ul. Husova - v jejich ulici jsou stejné problémy, upozornil, že kořeny stromů mohou prorůstat i do sítí uložených v zemi, odbor ŽP konstatoval, že stromy v ulici jsou v havarijním stavu, Ing. Svoboda prováděl na místě šetření, během letošního léta dokonce jeden ze stromů spadl, naštěstí se to obešlo bez zranění a škod, nicméně nebezpečných stromů je tam víc,

p. Houštecký, z ul. Pivovarská - v Litech vyšel článek sdružení Lysin ke kácení stromů, kde bylo mimo jiné psáno, jak jsou stromy potřebné pro včely, atd., vzhledem k tomu, jak je ulice silně zatížena exhalacemi, neví, kdo by si chtěl koupit např. med od včel z této lokality,

obyvatelka z ul. Pivovarská - znovu upozornila, že kořeny stromů zasahují do základů staveb a do sítí,

obyvatelka z ul. Pivovarská - bydlí tam 46 let a nepamatuje, že by v této ulici byl někdy takový nepořádek jako v poslední době, údržba stromů je problematická, přerostlé koruny neúměrně zastiňují obytně části domů, hrozí nebezpečí pádu stromů,

p. Mgr. Havelka - už v r. 2008 několikrát žádali o povolení kácení stromů, v 1. fázi byla pokácena část, v letošním roce další část, věc projednávali na schůzce s odborem životního prostředí, z ní vyplynulo, že ke kácení musí být vydáno povolení, kterému bude předcházet správní řízení, odbor dále požaduje prohlášení vlastníků (příp. obyvatel) nemovitostí, že s kácením souhlasí, dále uvedl, že očekávají odvolání některých účastníků řízení, a je tedy třeba počítat s tím, že se řízení může protáhnout a dostaneme se do doby, kdy už nebude kácení možné, skončí vegetační klid, pak by se mohlo kácet zase až od listopadu 2015, RM i ZM se situací budou zabývat a budou jednat, jsou připraveni se proti negativnímu rozhodnutí o kácení i odvolat,

- dodal, že jednotliví obyvatelé ulice budou postupně osloveni se žádostí o vyjádření ke kácení,

- k situaci v ul. Husova uvedl, že prověří, zda jsou stromu skutečně v havarijním stavu,

obyvatelka z ul. Pivovarská - k 1. petici z r. 2008 a ke kácení v letošním roce uvedla, že před jejich domem ani v jednom případě žádný strom pokácen nebyl, dotázala se, zda by bylo možné alespoň koruny částečně zredukovat,

p. Mgr. Havelka - prověří, zda bude možné stromy ořezat, dodal, že stromy se prořezávaly před cca 3 lety, i to však bylo terčem udání a věc řešila ČIŽP,

obyvatel z ul. Pivovarská - stromy byly sice prořezány, ale stále hodně stínily, město by se mělo zaměřit i na to, aby stromy nezasahovaly do jejich pozemků,

p. Ing. Eliška - s odborem životního prostředí řešili i to, jak by se postupovalo při rekonstrukci ulice, v tom případě by se musela obnovit i zeleň,

- k letošnímu kácení uvedl, že sl. Koštířová, z OSMI, svolala jednání, na které pozvala i zástupce občanských sdružení, z OS Semická hůrka nepřišel nikdo, za Lysin se zúčastnila pí Marcaníková, nicméně při jednání zjistil, že OS nemají žádnou koncepci nebo návrh řešení, pí Marcaníková pouze uvedla, že nesouhlasí s kácením, jen chtějí nechat stromy dožít,

obyvatel z ul. Pivovarská - dotázal se, kdy se začne s oslovováním občanů, aby se vyjádřili ke kácení, dodal, že bydlí na rohu ul. Pivovarská a Šafaříkova, roste tam několik stromů, bylo vydáno povolení na pokácení jednoho smrku, ale lípy, které tam stále jsou, mu zvedají základy, žádal o zásah,

obyvatelka ul. Pivovarská - v ul. Pivovarská by se mělo postupovat stejně, jako v ul. Zámecká, kde bylo stromořadí kompletně obnoveno,

p. Houštecký, z ul. Pivovarská - upozornil, že stavět se původně mělo i v ulici Zahradní, nakonec k tomu nedošlo, protože správce síti nedal souhlas, nebyla dostatečná kapacita kanalizace, pak se ale začalo stavět v areálu Fruty, jak je to možné,

p. Mgr. Havelka - stavební povolení je věc státní správy, ale obecně může říci, že pokud by nebyly splněny všechny podmínky včetně doložení souhlasných stanovisek správců sítí, stavba by povolena nebyla,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ - potvrdila, že byly splněny všechny podmínky pro vydání povolení,

obyvatelka z ul. Pivovarská - k oslovování občanů ohledně kácení, navrhla, aby žádost o vyjádření byla zaslána obsílkou tak, aby vše bylo prokazatelné, dále uvedla, že by město mělo nechat na stromy zpracovat posudky,

p. Mgr. Havelka - posudky byly zpracovány před kácením.

III. Návrhy na schválení


1. Žádost p. Sosny o vyjádření k výkupu pozemků.


RM materiál projednala dne 25.11.2014 usnesením č. 656.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sosna, žadatel

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje znění vyjádření, že pozemky p. č. 2654/7 a 2654/10 v k. ú. Lysá nad Labem byly dne 26.10.1981 prodány na základě kupní smlouvy uzavřené v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a doporučuje p. Sosnovi obrátit se na příslušný soud.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


2. Pokračování v přípravě výstavby vodovodu a kanalizace ve Dvorcích (II. etapa) a kanalizace v Byšičkách.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Eliška P.

p. Koštíř, OV ByšičkyPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


3. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p. č. 43/7, k. ú. Lysá n. L., (Sojovická ul.).


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 25.11.2014 usnesením č. 622.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Javorčíková, ref. OSMI

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. neschvaluje zveřejnění záměru na prodej částí obecního pozemku p. č. 43/7 o výměře 81 m2, druh pozemku zahrada, a obec. pozemku p. č. 43/12, o vým. 18 m2, druh pozemku zahrada, oba v k. ú. Lysá n. L., ulice Sojovická, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. ukládá RM zveřejnit záměr na pronájem částí obecního pozemku p. č. 43/7 o výměře 81 m2, druh pozemku zahrada, a obec. pozemku p. č. 43/12, o vým. 18 m2, druh pozemku zahrada, oba v k. ú. Lysá n. L., ulice Sojovická, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


4. Projednání darovací smlouvy na zajištění náhradní výsadby za TESCO.


RM materiál projednala dne 25.11.2014 usnesením č. 610.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kváč D.

p. Kopecký P.

p. Burian J.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá uzavření darovací smlouvy ve výši 250.000,- Kč na následné zajištění náhradní výsadby za obchodní firmu Tesco Franchise Stores ČR, a. s., s tím, že doplněný návrh bude předložen k projednání na příští jednání ZM.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


5. Odkup obec. pozemků p. č. st. 2964, a st. 2669, k. ú. Lysá n. L. (pod trafostanicemi ).


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 25.11.2014 usnesením č. 621.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje doplnění smluv na odkup pozemků pod trafostanicemi na pozemek p. č. st. 2964, k. ú. Lysá n. L. a pozemek p. č. st. 2669, k. ú. Lysá n. L., o ustanovení, že kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje

I. prodej obec. pozemku p. č. st. 2964 o výměře 6 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice ve Dvorcích, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.500,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.00,- Kč na návrh na vklad do KN,

II. prodej obec. pozemku p.č.st. 2669 o výměře 32 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice v ulici V Polích, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.500,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 4 hlasy

zdržel se: 7 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje

I. prodej obec. pozemku p. č. st. 2964 o výměře 6 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice ve Dvorcích, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN,

II. prodej obec. pozemku p.č.st. 2669 o výměře 32 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice v ulici V Polích, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


6. Bezúplatný převod obec. pozemků p. č. 323/65, 323/66, k. ú. Litol, Stř. kraje.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 25.11.2014 usnesením č. 624.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod obecních pozemků p. č. 323/65 o výměře 205 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, a p. č. 323/66 o výměře 459 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, oba v k. ú. Litol, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že Středočeský kraj převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá nad Labem pozemky p. č. 309/8 o výměře 141 m2, p. č. 309/16 o výměře 807 m2, nově označený pozemek p. č. 323/11 o výměře 1.499 m2 a pozemek p. č. 323/71 o výměře 245 m2 dle GP 669-63/2010, ze dne 06.10.2010, všechny v k. ú. Litol.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


7. Bezúplatný převod obec. pozemků p. č. 3521, 3533 a 3586, k. ú. Lysá n. L., Stř. kraji.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 25.11.2014 usnesením č. 626.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Javorčíková, ref. OSMI

p. MVDr. Kořínek J.

p. Ing. Kváč D.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod obecních pozemků p. č. 3521 o výměře 4.960 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 3533 o výměře 2.600 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, a p. č. 3586 o výměře 1.511 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, všechny v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že Středočeský kraj převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá nad Labem část pozemku p. č. 3520/1 o výměře cca 28.000 m2 (jedná se o část pozemku nezastavěnou silnicí III/3315, tj. od kapličky sv. Václava po žel. přejezd ČD u Karlova), k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


8. Výjimka z OZV č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.


RM materiál projednala usnesením č. 637 dne 25.11.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. MVDr. Kořínek J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výjimku z OZV Města Lysá n. L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a povoluje zástupcům spol. Zayferus, o. p. s., s dravci vstup na louku do zámeckého parku za účelem letové a lovecké ukázky dravců pro ZŠ v Lysé nad Labem dne 22.06.2015 od 7:00 do 12:30 hodin za předpokladu, že pořadatel uvede prostor louky do původního stavu, zajistí sběr odpadků a  dodrží veterinární předpisy a hygienické podmínky.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


9. Pojmenování ulice v severní části města „Na Šibák“.


RM projednala usnesením č. 601 dne 21.10.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Robeš M.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pojmenování ulice v severní části města „K Šibáku“.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


10. Pojmenování ulice ve východní části města „Rybářská“.


RM materiál projednala dne 21.10.2014 usnesením č. 603.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje pojmenování ulice v severní části města „U Okrouhlíku“.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


11. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace OPŽP – výstavba stokových systémů ve městě Lysá n. L. a jeho městských částech.


RM materiál projednala dne 25.11.2014 usnesením 611.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 09031411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a jeho městských částech“ podepsaný dne 31. 10. 2014 zástupcem SFŽP.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


12. Zrušení OZV č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá n. L., a č. 2/2011, kterou se mění a upravuje OZV č. 4/2005.


RM materiál projednala dne 25.11.2014 usnesením 658.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM vydává OZV Města Lysá n. L. č. 6/2014, o zrušení OZV Města Lysá n. L. č. 4/2005, o závazných částech ÚPnSÚ Lysá nad Labem a OZV č. 2/2011, kterou se měnila a upravila předchozí OZV.Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


13. Výkup pozemků p. č. 810/1, vým. 1.505 m2, orná půda, a p. č. 3485/1, vým. 199 m2, ost. plocha, k. ú. Lysá n. L., za cenu 399,- Kč/m2, od p. V. Šťastného.


RM materiál projednala dne 30.09.2014 usnesením 553.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Ing. Fialová J.

p. Bc. Robeš M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. odkládá projednání výkupu pozemku p. č. 810/1 o výměře 1.505 m2, druh pozemku orná půda, a pozemku p. č. 3485/1 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k. ú. Lysá n. L., za cenu 399,- Kč/m2, od pana Viléma Šťastného, bytem Dvory 88, PSČ 288 02,

II. ukládá starostovi města projednat s p. Vilémem Šťastným, bytem Dvory 88, PSČ 288 02, možnost snížení kupní ceny pozemků p. č. 810/1 a p. č. 3485/1, oba k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 3599, 3605/1 a 2986/1, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 30.09.2014 usnesením 554.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015006/VB/17 s ČEZ Distribuce, a. s.,na obecní pozemky p. č.3599, 3605/1 a 2986/6, k. ú. Lysá n. L., za cenu 61.100,-plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právo provést stavbu s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky st. 29/1, st. 29/7 a st. 29/8 s budovami č.p. 1737 a č.p. 1745, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 30.09.2014 usnesením 555.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právo provést stavbu“s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky st. 29/1, st. 29/7, st. 29/8 s budovami č. p. 1737 a č. p. 1745, k. ú. Lysá n. L., s tím, že po dokončení stavby bude povrch komunikace uveden do původního stavu. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Gregor mimo jednací místnost.


16. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., a Ing. V. Zmeškalovou, na obecní pozemek p. č. 3623/13, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 30.09.2014 usnesením 556.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900075683/1/2014 s RWE GasNet, s. r. o., a Ing. Vendulkou Zmeškalovou,na obecní pozemek p. č.3623/13, k. ú. Lysá n. L., za cenu 1.000,-plus DPH. Úplata za zřízení věcného břemene byla již uhrazena při podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMI/13/499/SB/Jav. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. Pan Ing. Gregor mimo jednací místnost.


17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na nemovitou věc, a to pozemky p. č. 866/106, 866/107, 866/110, k. ú. Lysá n. L., za 1,- Kč .


RM materiál projednala dne 21.10.2014 usnesením 578.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Kopecký P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na nemovitou věc, a to pozemky p. č. 866/106, 866/107, 866/110, všechny v k. ú. Lysá n. L., s pí Evou Holubovou, r. 1954, pí Evou Holubovou, r. 1980, p. Jiřím Holubem a pí Zuzanou Holubovou. Pozemky budou od prodávajících odkoupeny za 1,- Kč. Kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč a daň z převodu nemovitosti.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3544, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 21.10.2014 usnesením 582.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právo provést stavbu“s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p. č. 3544, k. ú. Lysá n. L., pro kolizi s plánovanou výstavbou komunikace na tomto pozemku.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


19. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.


RM materiál projednala dne 21.10.2014 usnesením 584.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015433/001 na obec. pozemek p. č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.
20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 3451/14, 3451/43 a 3451/44, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.


RM materiál projednala dne 21.10.2014 usnesením 593.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6001504/003 na obec. pozemky p. č. 3451/14, 3451/43 a 3451/44, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.500,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


21. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obec. p. č. 14/13, k. ú. Litol.


RM materiál projednala dne 21.10.2014 usnesením 643.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právo provést stavbu č. IV-12-6017628/VB001s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p. č. 14/13, k. ú. Litol, pro stavbu „Lysá nad Labem, K Labi, kNN pro p. č. 14/4“, za předpokladu, že přeložka kabelu umožní v budoucnosti městu zrealizovat bez dalších přeložek výstavbu komunikace. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


22. Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZM.


RM materiál projednala dne 25.11.2014 usnesením 657.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. ing. Eliška P.

pí Ing. Fialová J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, takto:

člen rady 1.650,- Kč,

předseda výboru nebo komise 1.300,- Kč,

člen výboru nebo komise 1.120,- Kč,

člen ZM bez dalších funkcí 400,- Kč,

příplatek podle počtu obyvatel 260,- Kč,

II. že při souběhu dvou či více funkcí z výše uvedeného výčtu se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn, stanovených pro jednotlivé funkce. Příplatek podle počtu obyvatel se poskytuje pouze jednou,

III. že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 01.12.2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


23. Program a zabezpečení oslav 100. výročí prezentace vyluštění Chetitského písma prof. B. Hrozným, rodákem z Lysé n. L., v r. 2015.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. ing. Eliška P.

pí Ing. Fialová J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zajistit zpracování Programu: Zabezpečení oslav 100. Výročí prezentace vyluštění Chetitského písma prof. B. Hrozným v roce 2015 nejpozději do prvního zasedání ZM v roce 2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


24. Etický kodex zastupitele.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor p.

p. Ing. Eliška P.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Havelka J.


Nehlasováno – staženo předkladatelem.


25. Doplnění jednacího řádu ZM.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. vyzývá členy zastupitelstva města Lysá nad Labem k podávání připomínek ke stávajícímu Jednacímu řádu ZM Lysá n. L. nejpozději do 30.04.2015,

II. ukládá RM předložit návrh nového Jednacího řádu ZM Lysá n. L. do 30.06.2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


26. Pomoc opuštěným dětem, pravidelné klauniády pro děti v nemocnicích a boj proti ebole.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, aby zajistilo do 31.01.2015 odeslání na FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ (3055103/0300), Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 - tlf: 224236655, a pro společnost ZDRAVOTNÍ KLAUN, o. p. s., (600600800/0600), Hájkova 22, 130 00 Praha 3, tlf: 222 713 416,724223440, Lékaři bez hranic (2101950100/2700), Seifertova 555/47,130 00 Praha 3, tlf: 257090151, finanční částky po 5 000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro: 3 hlasy

proti: 0 hlasů

zdržel se: 10 hlasů

Návrh nebyl přijat.


27. Zakoupení 12 soch od p. B. Knápka.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Eliška P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zajistit potřebné podklady pro rozhodnutí ve věci zakoupení řezeb (soch) od p. Bernarda Knápka.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


28. Zpracování dopravního generelu.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.
Nehlasováno – staženo předkladatelem.


29. Novelizace Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby předložila vyhodnocení dosavadního plnění Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L. na první zasedání ZM v roce 2015.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


30. Zabezpečení denního stacionáře.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Fialová J.

p. MVDr. Kořínek J.

p. Ing. Grochol L., CSc.
Nehlasováno - staženo předkladatelem po diskuzi za příslib řešení denního stacionáře po posouzení jeho nutného rozsahu v rámci novelizace komunitního plánu města.


31. Instalace lavičky v Masarykově ul., Lysá n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Ing. Kváč D.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Gregor P.

p. MVDr. Kořínek J.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM projednat s DI PČR a dopravní komisí možnost umístění lavičky u zastávky BUS v ul. Masarykova, Lysá n. L., a v případě kladného vyjádření zajistit instalaci lavičky.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


32. Obchvat města Lysá n. L. – II. etapa, výstavba nového Domova pro seniory.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


33. Instalace kontejnerového WC, případně vestavba WC do stávajícího objektu na městském hřbitově.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.Nehlasováno - staženo předkladatelem na základě příslibu pana starosty, že bude řešen bezbariérový přístup ke stávajícímu WC u obřadní síně směrem od brány hřbitova.


34. Zahájení jednání o výkupu pozemků pod komunikacemi v ul. Zámecká a K Borku, Lysá n. L.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. MVDr. Kořínek J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá místostarostovi města:

I. zahájit jednání o výkupu nebo směně pozemku p. č. 35/2, k. ú. Litol, nacházející se v Litoli v ulici K Borku, za účelem vybudování zpevněné komunikace,

II. zahájit s majitelem jednání o výkupu nebo směně části pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., nacházející se v Lysé nad Labem v ulici Za Zámkem, za účelem dokončení zpevněné komunikace.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


35. Pronájem zemědělských pozemků města.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Kopecký P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Kopecký P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. doporučuje RM

a) zveřejnit záměr na pronájem zemědělských pozemků v majetku města mimo jiných s těmito podmínkami:

- nájemné činí minimálně 3.000,- Kč/ha/rok,

- nájemce nebo jeho vlastníci se připojili s vlastními zemědělskými pozemky k pozemkovým úpravám na území Lysá nad Labem,

b) uzavřít s vítězem nájemní smlouvu na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou nebo smlouvu na dobu určitou maximálně na dobu 5 let, která bude obsahovat náležitosti předpokládající realizaci pozemkových úprav a obnovu katastrálního operátu,

II. ukládá RM předložit zprávu k pronájmu zemědělských pozemků města na prvním řádném zasedání zastupitelstva roku 2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat.


VI. Informativní zprávy


36. Změnové listy č. 1 – 10 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy v Lysé n. L.


RM materiál projednala usnesením č. 576 dne 30.09.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí změnové listy a dodatek č. 1 na akci Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký P. a p. Bc. Robeš M. mimo jednací místnost.


37. Plán zimní údržby.


RM materiál projednala usnesením č. 592 dne 14.10.2014.

V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Kváč D.

p. Ing. Eliška P.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Kopecký V, vedoucí OSMIPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí plán zimní údržby na rok 2014 -2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlas

Návrh byl přijat. Pan Mgr. Kopecký P. mimo jednací místnost.


38. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem místních komunikací a určených úseků v placených oblastech města a zajištění provozu v době konání výstav pro rok 2015.


RM materiál projednala usnesením č. 612 dne 25.11.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Bc. Robeš M.

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Grochol L., CSc.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Fialová J.

p. Ing. Kváč D.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí uzavření smlouvy na pronájem místních komunikací a určených úseků v placených oblastech města a zajištění provozu v době konání výstav pro rok 2015 s panem Martinem Hlavičkou, Palackého 132, 289 22 Lysá n. L., IČ: 74897934, za cenu 380.000,-Kč/rok, v pěti splátkách po 76 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 3 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


39. Ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2015.


RM materiál projednala usnesením č. 613 dne 25.11.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kváč D.

p. Bc. Robeš M.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Grochol L., CSc.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2015, upravený ve smyslu diskuse RM (1 parkovací karta 100,-Kč, 2. a další 500,-Kč).


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

40. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky „PD tělocvičny a rozšíření ZŠ TGM Litol“.


RM materiál projednala usnesením č. 636 dne 25.11.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kváč D.

p. Mgr. Havelka J.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí rozhodnutí RM o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „PD tělocvičny a rozšíření ZŠ TGM Litol na devítiletku“.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


41. Petice z Dvořákovy ulice (průjezd autobusu).


RM materiál projednala usnesením č. 655 dne 25.11.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o petici z Dvořákovy ulice a návrh řešení, schválený radou města.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


42. Informace o dotacích EU a příspěvcích.


RM materiál neprojednávala, informaci předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předloženou informaci o dotacích EU a příspěvcích.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


43. Informace o školení k novému občanskému zákoníku.


RM materiál neprojednávala, informaci předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předloženou informaci o poznatcích ze školení k novému občanskému zákoníku ve vazbě na zákon o obcích pro představitele měst a obcí, které pořádal SMO ČR.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


V. Diskuse (část):


p. Mgr. Kopecký - upozornil, že někde je problém se stromy, jejichž větve přesahují ze soukromých pozemků nad chodníky, není zachována podchodová výška, doporučil oslovit vlastníky nemovitostí, aby zredukovali dolní větve porostů,

- k řediteli MěP – problematické místo – stánek u nádraží, požádal o zvýšený dozor, je tam velký výskyt opilců, okolí stánku zapáchá (moč),

- navrhl doplnit kolostavy před nádraží ČD, dle jeho názoru by kolostavy měly být umístěny v blízkosti vstupu do budovy podchodu, je sice v plánu vybudovat parkovací dům, ale ten dle jeho názoru nebude zcela plnit funkci, ne všichni cyklisté budou dům využívat, před nádražím je objekt ve vlastnictví města a před ním je dost prostoru místa na umístění kolostavů,

p. Mgr. Fajmon - předpokládá, že RM na příští zasedání ZM předloží opět zprávu o hazardu (zprávu MěP, ŽÚ – o provedených kontrolách a plnění podmínek vyhlášky), aby se mohlo hlasovat o počtu heren,

- dotázal se na výstavbu silnice u MŠ na sídlišti, kdy má být stavba dokončena, není položena vrchní vrstva komunikace, doufá, že se asfalt nebude dělat v mrazu,

- upozornil na stav vstupních objektů podchodu ČD, je třeba provést udržovací práce na okapových svodech (stéká voda po fasádě),

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP – ke stánku u nádraží uvedl, že zápach v současné době řešit nemohou, majitel si vybudoval na svém pozemku posezení, osoby navštěvující stánek se pohybují na soukromém pozemku, proto MěP nemůže zasáhnout,

- k popíjení na veřejnosti dodal, že MěP situaci řeší, opakovaně osoby pokutuje, ale vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o osoby bez příjmů, pokuty nebude zřejmě možné vymáhat, není z čeho, také několikrát odvezli silně podnapilé osoby na záchytku, to je ale také problematické, protože záchytka funguje až od 19.00 hod., během dne není kam osobu odvézt, pokud není v ohrožení života, je pouze opilý, nepřijmou ho ani do nemocnice,

p. Mgr. Havelka - zpráva o hazardu bude předložena na příští jednání ZM,

k silnici u MŠ – měla být dokončena k 30.11.2014, firma termín nedodržela, ve věci bude jednání, kde se bude řešit i dokončení silnice s ohledem na klimatické podmínky,

p. MVDr. Kořínek - kdy budou znát složení komisí,

p. Mgr. Havelka - RM bude o složení komisí jednat 09.12.2014,

pí Ing. Fialová - kdy budou znát termíny jednání ZM v příštím roce,

p. Mgr. Havelka - návrh termínů jednání na I. pololetí 2015 bude předložen na příští zasedání ZM,

- informoval, že SDH Lysá n. L. zve všechny zastupitele na „exkurzi“, kde se budou moci seznámit s činností sboru, technikou, atd., schůzka je 09.12.2014 od 17.00 hod.,

p. Ing. Dvořák, tajemník – připomněl, že 4. březen je významným dnem města Lysá n. L., v tento den se předávají ocenění, návrhy na vyznamenání lze podávat do konce ledna 2015, v únoru bude vyhodnocení návrhů,

pí Ing. Fialová - kde je možné získat seznam již oceněných, aby nenavrhovali někoho, kdo již vyznamenán byl,

p. Ing. Dvořák - seznam pošle zastupitelům e-mailem.

VI. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 23.20 hod. ukončil.Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 08.12.2014
Ověřovatelé zápisu:

......................................... ..............................................

p. Kolman Josef p. MVDr. Kořínek Jan

........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:28:43 | přečteno 31x | jiri.virava
load