Zápis č. 07 Ust ZM dne 05.11.2014

Zápis z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem

dne 05.11.2014 konaného ve školní jídelně ZŠ J. A. K. Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Eliška Petr

p. MVDr. Kořínek Jan

pí Ing. Fialová Jitka

p. Ing. Kváč David (příchod 17.06 hod.)

pí Fischerová Romana

p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

pí Chloupková Marcela

p. Kolman Josef

p. Burian Jan

p. Krumpholc Jan

p. Bc. Robeš Martin


Omluveni: p. Ing. Gregor Petr


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna většina nově zvolených členů zastupitelstva města a zastupitelstvo města je proto usnášeníschopné. Z jednání se omluvil p. Ing. Gregor. Pan starosta dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů na neplatnost voleb nebo hlasování, a že všichni nově zvolení členové zastupitelstva města společně s pozvánkou na ustavující zasedání obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

V souladu s § 69 zákona o obcích vyzval pan starosta přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu a upozornil, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem města pronesením slova „slibuji“ a potvrdí ho svým podpisem. Pan starosta požádal pana tajemníka, aby přečetl slib člena zastupitelstva a jmenovitě vyzval jednotlivé členy ke složení slibu a podpisu jeho textu. Po ukončení tohoto aktu pan starosta konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele dnešního zápisu. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí Ing. Fialová J. a p. Ing. Eliška P.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Ověřovatelé zápisu pro: 13 hlasů

zdržel se: 1 hlas

proti: 0 hlasů


Pan starosta požádal o návrhy na návrhovou komisi. Do návrhové komise byli navrženi p. Mgr. Fajmon H., p. MVDr. Kořínek J. a p. Bc. Robeš M.Návrhová komise pro: 14 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů


Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem a dotázal se, zda má někdo návrh na jeho doplnění. Vzhledem k tomu, že nebyly jiné návrhy, nechal pan starosta o programu hlasovat.

Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program ustavujícího zasedání ZM dne 05.11.2014.


Výsledek hlasování: pro: 14hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Schválený program


1. Zahájení.

2. Volba uvolněného starosty.

3. Volba uvolněného místostarosty.

4. Volba zbývajících členů rady města.

5. Diskuze.


II. Návrhy na schválení


Pan starosta uvedl, že dalším bodem dnešního jednání je volba uvolněného starosty, uvolněného místostarosty a ostatních členů rady městy. Požádal zastupitele o návrh na způsob hlasování, zda bude veřejné nebo tajné. Pan MVDr. Kořínek J. navrhl tajné hlasování.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


Pan starosta navrhl, aby volební komise byla ve stejném složení, jako návrhová komise, tzn. p. Mgr. Fajmon H., p. MVDr. Kořínek J. a p. Bc. Robeš M.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: pro: 14hlasů

zdržel se: 0 hlasů

proti: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


1. Volba starosty.


Pan starosta požádal o návrhy na funkci starosty města Lysá nad Labem. Na funkci starosty města byl navržen p. Mgr. Havelka J. a p. Ing. Eliška P. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda p. Mgr. Havelka s navržením souhlasí, p. Mgr. Havelka nominaci přijal. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda p. Ing. Eliška s navržením souhlasí, p. Ing. Eliška nominaci nepřijal. Komise po ukončení volby oznámila výsledky hlasování.


Starostou města Lysá nad Labem byl zvolen p. Mgr. Havelka Jiří.


Výsledek hlasování: pro: 9hlasů

proti: 5 hlasů


2. Volba místostarosty.


Pan starosta požádal o návrhy na funkci místostarosty města Lysá nad Labem. Na funkci místostarosty města byl navržen p. Ing. Eliška P. a p. Bc. Robeš M. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda p. Ing. Eliška s navržením souhlasí, p. Ing. Eliška nominaci přijal. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda p. Bc. Robeš s navržením souhlasí, p. Bc. Robeš nominaci nepřijal. Komise po ukončení volby oznámila výsledky hlasování.


Místostarostou města Lysá nad Labem byl zvolen p. Ing. Eliška Petr.


Výsledek hlasování: pro: 12hlasů

proti: 2 hlasy


3. Volba členů rady města.


Na funkci člena rady města byli navrženi p. Krumpholc J., p. Burian J. a p. Kolman J. Jiní kandidáti na tuto funkci nebyli navrženi. Pan Mgr. Fajmon se dotázal, zda navržení zastupitelé s nominací souhlasí, všichni nominaci přijali.


Členem rady města Lysá nad Labem byl zvolen p. Krumpholc Jan.


Výsledek hlasování: pro: 12hlasů

proti: 2 hlasy


Členem rady města Lysá nad Labem byl zvolen p. Burian Jan.


Výsledek hlasování: pro: 12hlasů

proti: 2 hlasy


Členem rady města Lysá nad Labem byl zvolen p. Kolman Josef.


Výsledek hlasování: pro: 9hlasů

proti: 5 hlasy


Všichni nově zvolení poděkovali zastupitelům za důvěru s tím, že jsou připraveni na vzájemnou spolupráci.


III. Diskuse


p. Mgr. Havelka - informoval zastupitele, že na příštím zasedání ZM budou zřízeny výbory ZM včetně určení počtu jejich členů, zástupcům jednotlivých subjektů budou zaslány informace s tím, aby připravili nominace členů do výborů a komisí RM, příští jednání ZM bude pravděpodobně 17.12.2014,

p. Ing. Grochol, CSc. - uvedl, že se chtějí spolupodílet na činnosti pro město a dovést město dál, zastupitelstvu má pracovat jako tým,

p. RSDr. Šturm, z řad občanů - vyzval především nově zvolené zastupitele, aby se nestali pouze „zvedači rukou“, RM by měla připravovat velmi kvalitní materiál, se kterým by se mělo dál pracovat, jinak se neposuneme dál, všichni by měli respektovat výsledek voleb do ZM i volby vedení města, dále uvedl, že ho zarazilo vyjádření p. Ing. Elišky, který ve svém vyjádření sliboval, že chtějí v rámci koalice pracovat jako tým, kolují totiž pochybnosti o možnosti spolupráce p. Ing. Elišky a p. Mgr. Havelky, on osobně ale tyto pochybnosti nesdílí a drží jim palce, dodal, že není jen 9 koaličních zastupitelů, ale celkem má zastupitelstvo 15 členů a všichni by měli pracovat pro město.

IV. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.Pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 17.45 hod. ukončil.


Zapsala: Mgr. Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 06.11.2014
Ověřovatelé zápisu:

………………….………..…..………. ………………..………………………. pí Ing. Fialová Jitkap. Ing. Eliška Petr………………..………………………. starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:28:04 | přečteno 40x | jiri.virava
load