Zápis č. 06 ZM 01.10.2014

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 01.10.2014 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Ing. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Ing. Firman Miroslav

p. Houštecký Václav

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej (příchod 19.20 hod.)

p. Ing. Gregor Petr

p. Horvát Milan

p. Kolman JosefOmluveni: p. Mgr. Kořista Jan

p. Mgr. Minařík JaroslavI. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvil p. Mgr. Kořista J. a p. Mgr. Minařík J., p. Ing. Černohorský O. se dostaví později, dále konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Firman M a p. Mgr. Fajmon H. Do návrhové komise byli navrženi p. Ing. Eliška P., pí Chloupková M. a p. Ing. Gregor P.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Zápis ze dne 03.09.2014 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí.Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu. Pan Ing. Eliška požádal, aby do textu zápisu bylo k bodu č. 13, který se týkal rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Litol doplněno jeho vysvětlení, proč návrh nepodpořil, a to, že „hlasoval proti návrhu z toho důvodu, že nesouhlasí s vypracováním projektu na rozšíření školy T. G. Masaryka v Litoli o druhý stupeň, protože dle jeho názoru i stanoviska ředitele školy a školské rady to není vhodné řešení a budou to zbytečně vynaložené peníze za projekt, se samotnou rekonstrukcí tělocvičny ale souhlasí“.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje doplnění zápisu ze zasedání ZM dne 03.09.2014 tak, že u bodu č. 13 bude uvedeno konstatování p. Ing. Elišky, že „hlasoval proti návrhu z toho důvodu, že nesouhlasí s vypracováním projektu na rozšíření školy T. G. Masaryka v Litoli o druhý stupeň, protože dle jeho názoru i stanoviska ředitele školy a školské rady to není vhodné řešení a budou to zbytečně vynaložené peníze za projekt, se samotnou rekonstrukcí tělocvičny ale souhlasí“.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla zastupitelům předložena písemně a byla zveřejněna na webových stránkách města, žádné dotazy ke zprávě nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem s tím, že do programu navrhl zařadit i materiál p. Mgr. Fajmona (zápisy nemovitostí do KN) a pí Chloupkové (žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení). Pan starosta navrhl tyto body zařadit jako poslední za body na schválení uvedené v programu. Dále bylo navrženo přednostní projednání bodu týkajícího se uzavření mandátní smlouvy na dopravní obslužnost jako bod č. 1. Jiné návrhy na úpravu programu nebyly předloženy.


Pan starosta nechal hlasovat o navrženém doplnění a úpravě programu: ZM schvaluje rozšíření programu jednání ZM dne 01.10.2014 o projednání návrhu p. Mgr. Fajmona (zápisy nemovitostí do KN) a pí Chloupkové (půjčka z Fondu rozvoje bydlení) a přednostního projednání bodu týkajícího se uzavření mandátní smlouvy na dopravní obslužnost jako bod č. 1.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o programu: ZM schvaluje program jednání ZM dne 01.10.2014.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Podpis mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2014.

2. Souhlasné prohlášení a směnná smlouva mezi Městem Lysá n. L. a SDH Lysá n. L.

3. Výkup pozemku p. č. 826/2, vým. 1.132 m2, k. ú. Lysá n. L.

4. Zveřejnění prodeje části obec. pozemků p. č. 612/1 a 3667/3, k. ú. Lysá n. L.

5. Převod části pozemku p. č. 3520/1 o vým. cca 28.000 m2, k. ú. Lysá n. L., od Stř. kraje do

vlastnictví města Lysá n. L.

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Thermosevis, spol. s r. o.

7. Úprava rozpočtu města na r. 2014.

8. Zadání VZ na vypracování PD na vodorovné a svislé dopravní značení.

Předkládá RM.


9. Zapsání nemovitostí města do katastru nemovitostí.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.


10. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení.

Předkládá pí Chloupková M.


Informativní zprávy:


11. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 01.09.2014.

Předkládá p. Sedláček T.


II. Návrhy na schválení


1. Podpis mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2014.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 16.09.2014 usnesením č. 533.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Staňková – ROPID

p. Pavlík, starosta Městce Králové

p. Mgr. Kudláček – ROPID

p. Mgr. Fajmon H.

pí Chloupková M.

p. Ďurčanský, býv. starosta Poděbrad

p. Ing. Firman M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

starostovi města:

  1. požádat hejtmana Středočeského kraje o zapojení autobusových linek Středočeské integrované dopravy a pravidelné autobusové dopravy v oblasti Lysé nad Labem do systému Pražské integrované dopravy (PID) z důvodu sjednocení a zpřehlednění dopravní obslužnosti v jednom systému a klíčovému významu železnice v oblasti, která je součástí PID od 1. 3. 2015 (celostátní změna jízdních řádů),

b) smluvně zajistit ostatní dopravní obslužnost na rok 2014 v rámci stávajících smluv na SID s dopravcem OAD Kolín a ROPID ve výši 674.100,- Kč (tj. 75 Kč/obyvatele).


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Souhlasné prohlášení a směnná smlouva mezi Městem Lysá n. L. a SDH Lysá n. L.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 16.09.2014 usnesením č. 531.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Eliška M.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení:

I. ZM schvaluje:

a) schvaluje návrh znění souhlasného prohlášení dle návrhu odboru SMI předloženého ZM

01.10.2014,

b) návrh znění směnné smlouvy dle návrhu odboru SMI předloženého ZM 01.10.2014, s tím, že v Hlavě IV. bude doplněn bod 4. ve znění „V případě prodeje dotčených pozemků disponuje Město Lysá nad Labem předkupním právem.“

II. ZM pověřuje starostu města podpisem souhlasného prohlášení a směnné smlouvy současně včetně podání návrhu na vklad do Katastru nemovitostí pro Středočeský kraj.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Ing. Gregor navrhl hlasovat o tom, aby jeho vysvětlení, proč návrh nepodpořil, bylo uvedeno v textové části zápisu.


Pan starosta nechal o návrhu hlasovat.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 3 hlasů

Návrh nebyl přijat.


Rekapitulace hlasování zastupitelů, kteří požádali o uvedení záznamu jmenovitého hlasování, nebyla provedena.


3. Výkup pozemku p. č. 826/2, vým. 1.132 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 16.09.2014 usnesením č. 538.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 826/2 o výměře 1 132 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., p.č. 3484/4 o výměře 2 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., a p.č. 3484/3 o výměře 85 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., za celkovou částku 452.800,- Kč, od pí Klugarové Libuše, bytem Jiráskovo náměstí 1244/6, Pražské Předměstí, Hradec Králové, pí Mertové Jitky, bytem Hrubínova 1452/13, Pražské Předměstí, Hradec Králové, pí Postlerové Renáty, bytem Mladá 1589/6, Lysá n. L., pí Viziové Jaromíry, bytem Brezová 2874/15, Piešťany, Slovensko, a pí Vyleťalové Hany, bytem Voborníkova 166/16, Plácky, Hradec Králové. Prodávající v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Zveřejnění prodeje částí obec. pozemků p. č. 612/1 a 3667/3, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 16.09.2014 usnesením č. 504.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Socha, z řad občanů

pí Chloupková M.

p. Houštecký V.

p. Ing. Osvald Z.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

  1. odkládá projednání zveřejnění záměru na prodej částí obecních pozemků p.č. 612/1 a 3667/3, o vým. cca 42 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. ukládá OSMI, aby prověřil vedení sítí v lokalitě U Stadionu v souvislosti se žádostí o prodej částí obecních p.p.č. 612/1 a 3667/3, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Převod části pozemku p. č. 3520/1 o vým. cca 28.000 m2, k. ú. Lysá n. L., od Stř. kraje do vlastnictví města Lysá n. L.


RM materiál projednala usnesením č. 529 dne 16.09.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 3520/1 o výměře cca 28 000 m2 (jedná se o část pozemku nezastavěnou silnicí III/3315, tj. od kapličky sv. Václava po žel. přejezd ČD u Karlova), k. ú. Lysá n. L., od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n. L. s tím, že po schválení bezúplatného převodu Zastupitelstvem Středočeského kraje bude vypracován na náklady Města Lysá n. L. geometrický plán na oddělení předmětného pozemku k bezúplatnému převodu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Thermosevis, spol. s r. o.


RM materiál projednala dne 16.09.2014 usnesením č. 536.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený projekt stavby „Napojení bytového domu č. p. 1426 na horkovod Uzavřená ul., Lysá n. L.“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. Thermoservis, spol. s r. o., na obecní p.p.č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Úprava rozpočtu města na rok 2014.


RM materiál projednala dne 16.09.2014 usnesením č. 537.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

p. Ing. Kopecký V., ved. SMI

p. Ing. Osvlad Z.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014, 6. rozpočtové opatření, v předloženém znění.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Zadání VZ na vypracování PD na vodorovné a svislé dopravní značení.


RM materiál projednala usnesením č. 501 dne 02.09.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Firman M.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zadání VZ na vypracování PD na vodorovné a svislé dopravní značení, včetně rozhledových poměrů, ve vymezených oblastech města – v parkovacích zónách a vzhledem k finančním prostředkům zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2015.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Zapsání nemovitostí města do katastru nemovitostí.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Kopecký, ved. SMI

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Houštecký V.

p. Ing. Firman M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
10. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení.


RM materiál projednala dne 30.09.2014, návrh ústně předložila pí Chloupková M.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 30 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení pí Pelcové Renatě, Dohalského 371, Lysá n. L., Litol.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
III. Informativní zprávy


11. IZ - Zápis z jednání kontrolního výboru dne 01.09.2014.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Sedláček T.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Firman M.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 01.09.2014.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukončuje ke dni voleb do zastupitelstva města činnost výborů zastupitelstva města Lysá nad Labem, a to:

a) Finančního výboru ve složení Ing. Firman Miroslav (předseda), Novák Martin, Burian Jan, Tesař Petr, Čaňo Jiří, Ježek Stanislav, Ing. Šalda Zdeněk, MVDr. Matušina Petr,

b) Kontrolního výboru ve složení Sedláček Tomáš (předseda), Nedoma Jakub, Ing. Tlamichová Naďa, Jašek František, Kodeš Matěj, Ing. Gregor Petr, Fišerová Ludmila, Mgr. Hanzalová Petra,

c) Osadního výboru Byšičky ve složení Koštíř Josef (předseda), Ing. Jílek Gerard, Freiberg Miloš, Řeháková Miluška, Kotršál Stanislav,

d) Osadního výboru Dvorce ve složení Herclíková Marie (předsedkyně), Burešová Jana, Bc. Záveský Jan, Vítek František, Podaný Martin,

e) Osadního výboru Řehačka ve složení Drapák Zdeněk (předseda), Koukal Martin, Vaňáková Renata, Beneš Václav, Šímová Vlasta.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proIV. Diskuse:


p. Sedláček - dočetl se z materiálů ke změně rozpočtu, že MO ČR nabízí městu pozemek – cestu vedle separačního dvora, jde o pozemek o rozloze cca 200 m2, ale je za vysokou cenu,

p. Mgr. Havelka - věc projednávala RM, i jí se zdála cena vysoká, proto doporučila s výkupem nesouhlasit, o pozemku je ale dále vedeno jednání, město se snaží pozemek získat bezúplatným převodem,

p. Ing. Eliška - bylo uvedeno, že v Listech č. 10/2014 už nebude politickým stranám a sdružením umožněno publikovat příspěvky, přesto v Listech byly zveřejněny příspěvky některých kandidátů,

p. Mgr. Havelka - redakční rada Listů někdy v červnu nebo červenci rozhodla, že subjektům kandidujícím do komunálních voleb bude umožněno zveřejnit své příspěvky v Listech v září, to bylo také dodrženo, články, které byly následně uveřejněny v říjnu, byly články doručené redakční radě v dřívější době, jejich zveřejnění bylo odsunuto, protože se do dřívějšího vydání Listů nevešly a tak byly zveřejněny nyní, kdy už v Listech bylo místo.


Příchod p. Ing. Černohorský v 19.20 hod.


pí Chloupková - Potvrdila vyjádření pana starosty, je pravda, že se články opakovaně autorům vracely, zveřejnily se tak, aby nikomu neuškodily,

p. Ing. Eliška - dotaz k banneru na přechodu u prodejny Jednoty, zda je uzavřená smlouva na pronájem městského majetku,

p. Mgr. Havelka - jedná se o klasický zábor veřejného prostranství, smlouva se neuzavírá, platí se poplatek dle ceníku (dle OZV), stejně jako v jiných případech, např. p. Ing. Škrabánek, který má po městě plakáty pro volby do Senátu,

p. Ing. Gregor - minule se schvaloval regulační plán Litol (domy PMS), vyvolalo to velké rozhořčení obyvatel v lokalitě, byl předpoklad, že už tam žádná výstavba nebude, ZM schvaluje rozšíření výstavby spol. PMS, ale neřeší se Fruta, nahrává se PMS proti městu, aby lépe prodalo byty, oddaluje se tím i výstavba polyfunkčního domu,

- k PMS dále upozornil, že výstavba bude předmětem odporu, chybí tam občanská vybavenost, není tam nic, ani školka, obchody, apod., po PMS město nic takového nepožaduje, jinde je to běžné, neví, kdo má o takový postup zájem,

p. Mgr. Fajmon - lavičky AD-Net jsou ve špatném stavu, je nutné napsat vlastníkovi, aby je opravil nebo ty poškozené odvezl,

p. Mgr. Havelka - o problému ví, vlastníkovi laviček se už psalo,

p. Mgr. Fajmon - ale stále ve městě jsou, je třeba urgovat a trvat na tom, ať je udržují nebo vymění, případně odvezou,

- dotaz k deratizaci, jak často se dělá,

p. Mgr. Havelka - dělá se pravidelně 4 x ročně,

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI – doplnil, že deratizace se provádí pravidelně v uvedené četnosti, plošně na pozemcích města a tam, kde je zvýšený výskyt hlodavců a dále mimořádně dle potřeby, nyní např. v souvislosti s výstavbou v ul. Okružní, tyto kanalizace a parovody jsou natolik uzavřené, že se tam nedá položit návnada, během stavby se deratizace musela provést opakovaně, na deratizace je každý rok plánována položka v rozpočtu,

p. Ing. Firman - poděkoval členům finančního výboru a pí Ing Polenové, vedoucí FO, za činnost.

V. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta konstatoval, že se jednalo o poslední zasedání ZM v tomto volebním období, poděkoval všem členům zastupitelstva, i členům výborů a komisí, za jejich činnost, koalici za podporu a opozici za to, že je dohnala k lepším výkonům. Dále popřál všem, kdo kandidují v nadcházejících volbách, hodně úspěchů. Závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání zastupitelstva města v 19.30 hod. ukončil.Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 06.10.2014Ověřovatelé zápisu:
......................................... ..............................................

p. Ing. Firman Miroslav p. Mgr. Fajmon Hynek........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:26:53 | přečteno 6x | jiri.virava
load