Zápis č. 05 ZM 03.09.2014

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 03.09.2014 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Ing. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Ing. Firman Miroslav

p. Houštecký Václav

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej (příchod 20.45 hod.)

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Horvát Milan

p. Kolman JosefOmluveni: p. Mgr. Kořista JanI. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvil p. Mgr. Kořista J. a p. Ing. Černohorský O. se dostaví později, dále konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Eliška P. a p. Kolman J. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M., p. Mgr. Minařík J. a p. Ing. Firman M.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Zápis ze dne 25.06.2014 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí.Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu, vzhledem k tomu, že nikdo připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený.

Zpráva o plnění usnesení RM a ZM byla zastupitelům předložena písemně a byla zveřejněna na webových stránkách města, žádné dotazy ke zprávě nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem s tím, že do programu navrhl zařadit i materiály, které byly zastupitelům zaslány dodatečně e-mailem, a to tři materiály od p. Mgr. Fajmona a dva materiály od kanceláře úřadu města. Pan starosta navrhl tyto body zařadit jako poslední za body na schválení uvedené v programu. Dále bylo navrženo zařadit projednání OZV (technická mapa) jako bod č. 2. Jiné návrhy na úpravu programu nebyly předloženy.


Pan starosta nechal hlasovat o programu včetně navržených úprav.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Prodej části obec. pozemku p. č. 2673/91, vým. 20 m2, k. ú. Lysá n. L.

2. OZV Města Lysá n. L. č. 5/2014, o vedení technické mapy města.

3. Prodej obec. pozemku p. č. st. 1820, vým. 18 m2, k. ú. Lysá n. L.

4. Prodej obec. pozemku p. č. st. 2384, vým. 19 m2, k. ú. Lysá n. L.

5. Prodej obec. pozemku p. č. st. 1823, vým. 18 m2, k. ú. Lysá n. L.

6. Prodej části obec. pozemku p. č. PK 3590, vým. 560 m2, k. ú. Lysá n. L.

7. Prodej obec. pozemku p. č. st. 1811/2, vým. 12 m2, k .ú. Lysá n. L., a části pozemku p. č. 3825 nově označené 3825/3, vým. 2 m2, k. ú. Lysá n. L.

8. Prodej obec. pozemku p. č. st. 1811/3, vým. 18 m2, k. ú. Lysá n. L., a části pozemku p. č. 3825 nové označené 3825/2, vým. 3 m2, k. ú. Lysá n. L.

9. Prodej části obec. pozemku p. č. 3825 nově označené p. č. st. 3378, vým. 4 m2, a části pozemku p. č. 3825 nově označené 3825/1, vým. 1 m2, k. ú. Lysá n. L.

10. Zveřejnění prodeje obec. pozemku p. č. 283/4, vým. 1.392 m2, k. ú. Litol.

11. Odkup domu č.p. 268 na pozemku p. č. st. 313, k. ú. Lysá n. L., a stodoly na pozemku p. č. st. 313, k. ú. Lysá n. L., od ČSCH ZO Lysá n. L.

12. Bezúplatný převod pozemků p. č. 309/8, vým. 141 m2, p. č. 309/16, vým. 807 m2, p. č. 323/11,vým. 1.499 m2, p. č. 323/71, vým. 245 m2, k. ú. Litol, od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n. L., a zveřejnění záměru na bezúplatný převod obecního pozemku p. č. 328, vým. 13.288 m2, k. ú. Litol, do vlastnictví Středočeského kraje.

13. Varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol. (projednán za bodem č. 5)

14. Úprava rozpočtu města Lysá n. L.

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s p. V. Charamzou.

16. Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města.

17. Uzavření plánovací smlouvy č. 3/2014 KÚ se spol. Brazel, s. r. o., Lysá n. L., Litol.

18. Uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ se spol. PMS, s r. o., Poděbrady.

Předkládá RM.


19. Obnovení spolupráce se Stč. krajem na výstavbě Domova pro seniory v Lysé n. L.

Předkládá p. Ing. Gregor P.


20. Návrh na koupi pozemků od Státního statku Jeneč v likvidaci.

21. Návrh na výkup pozemků pro stavbu parkoviště u výstaviště.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.


22. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci Stč. kraje a města Lysá n. L.

23. Zařazení správního území města do územní působnosti MAS Polabí, o. p. s.

Předkládá Kancelář městského úřadu.


24. Návrh na odstranění vojenských staveb po Sovětské armádě v lokalitě na Šibáku.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.


Informativní zprávy:


25. Analýza účtů Města Lysá n. L.

26. Deklarace provozovatelů techn. herních zařízení.

27. Směrnice č. 9/2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur.

28. Zveřejňování zápisů z RM.

Předkládá RM.


29. Dokončení obchvatové spojnice mezi R10 a D11 – OBCHVAT města Lysé n.L. – II. etapa.

Předkládá p. Ing. Gregor P.


II. Návrhy na schválení


1. Prodej části obec. pozemku p. č. 2673/91, vým. 20 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 15.07.2014 usnesením č. 395.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Ing. Eliška P.

p. Jašek, z řad občanůPan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p. č. 2673/91, vým. cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., za částku 1.000,- Kč/m2, společnosti Manola video, s. r. o., IČ 25053779, se sídlem Sídliště 1438/19, Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. OZV Města Lysá n. L. č. 5/2014, o vedení technické mapy města.


RM materiál projednala dne 19.08.2014 usnesením č. 485.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Eliška M.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Ing. Firman M.

pí Chloupková M.

p. Horvát M.

p. Ing. Osvald Z.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 5/2014, o vedení technické mapy města.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
3. Prodej obec. pozemku p. č. st. 1820, vým. 18 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 15.07.2014 usnesením č. 402.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č.st. 1820, vým. 18 m2, k. ú. Lysá n. L., pí Ivaně Řezníčkové, trvale bytem Ostrá 36, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.000,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

nepřítomen

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


4. Prodej obec. pozemku p. č. st. 2384, vým. 19 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 15.07.2014 usnesením č. 403.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 2384, o vým. 19 m2, k. ú. Lysá n. L., manželům Jaroslavu a Ivaně Vaňkovým, trvale bytem Okružní 1505, Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.500,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

nepřítomen

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


5. Prodej obec. pozemku p. č. st. 1823, vým. 18 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala usnesením č. 404 dne 15.07.2014.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1823 o výměře 18 m2, k. ú. Lysá n. L., manželům Markovi a Vlastě Sloupovým, trvale bytem Okružní 1505, Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.000,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

nepřítomen

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Ing. Osvald mimo jednací místnost.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na přednostní projednání materiálu týkajícího se výstavby tělocvičny při ZŠ TGM v Litoli.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje úpravu programu jednání tak, že bod týkající se variant řešení rekonstrukce tělocvičny bude projednán za bodem týkajícím se prodeje pozemku p.č. 1823, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
13. Varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol.


RM materiál projednala dne 05.08.2014 usnesením č. 452.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kopecký V., ved. SMI

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Eliška P. řed. ZŠ Litol

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Kopecký P.

pí Mgr. Nováková M., řed. ZŠ J.A.K. Lysá n. L.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Minařík J.

p. Houštecký V.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí obě varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich předběžné cenové kalkulace, zpracované dle předpokládaného výkazu výměr a studii možného rozšíření školy o 2. stupeň vč. cenového odhadu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracování a dodávku PD na výstavbu nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol dle předložené studie. Projektová dokumentace bude zpracována pro stavební povolení a pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Smlouva o dílo na zpracování PD bude uzavřena v roce 2014 a finanční náklady budou hrazeny v roce 2015.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

proti

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá OSMI, aby zahrnul potřebné finanční prostředky na pořízení PD do návrhu rozpočtu na rok 2015.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Ing. Eliška uvedl, že hlasoval proti návrhu z toho důvodu, že nesouhlasí s vypracováním projektu na rozšíření školy T. G. Masaryka v Litoli o druhý stupeň, protože dle jeho názoru i stanoviska ředitele školy a školské rady to není vhodné řešení a budou to zbytečně vynaložené peníze za projekt, se samotnou rekonstrukcí tělocvičny ale souhlasí.


6. Prodej části obec. pozemku p. č. PK 3590, vým. 560 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 05.08.2014 usnesením č. 440.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Eliška P.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. PK 3590 o výměře 560 m2, k. ú. Lysá n. L., za částku 600,- Kč/m2, p. Luboši Retrovi, bytem Poděbradova 1708, Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Prodej obec. pozemku p. č. st. 1811/2, vým. 12 m2, k .ú. Lysá n. L., a části pozemku p. č. 3825 nově označené 3825/3, vým. 2 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 05.08.2014 usnesením č. 441


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č.st. 1811/2 o výměře 12 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2, a část pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek p.č. 3825/3 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 100,- Kč/m2, p. Janu Košařovi, bytem Jedličkova 1469, Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok (12 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 3 roky = 900,- Kč).


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Prodej obec. pozemku p. č. st. 1811/3, vým. 18 m2, k. ú. Lysá n. L., a části pozemku p. č. 3825 nové označené 3825/2, vým. 3 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala usnesením č. 442 dne 05.08.2014.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.

Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č.st. 1811/3 o výměře 18 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2, a část pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek p.č. 3825/2 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 100,- Kč/m2, p. Ottovi Majdlochovi, bytem Poděbradova 1707, Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok (18 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 3 roky = 1.350,- Kč).


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
9. Prodej části obec. pozemku p. č. 3825 nově označené p. č. st. 3378, vým. 4 m2, a části pozemku p. č. 3825 nově označené 3825/1, vým. 1 m2, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 05.08.2014 usnesením č. 443.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek st. 3378 o výměře 4 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2, a část pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek p.č. 3825/1 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 100,- Kč/m2, p. Jiřímu Zimovi, bytem Smetanova 1819, Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok (4 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 3 roky = 300,- Kč.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
10. Zveřejnění prodeje obec. pozemku p. č. 283/4, vým. 1.392 m2, k. ú. Litol.


RM materiál projednala usnesením č. 470 dne 19.08.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM zveřejnit záměr na pronájem pozemku obecního pozemku p.č. 283/4, k. ú. Litol, o výměře 1.392 m2.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. Odkup domu č.p. 268 na pozemku p. č. st. 313, k. ú. Lysá n. L., a stodoly na pozemku p. č. st. 313, k. ú. Lysá n. L., od ČSCH ZO Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 19.08.2014 usnesením č. 472.


V diskuzi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Kopecký V., ved. SMI

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Houštecký V.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

zástupce ČSCH ZO Lysá n. L.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje odkup domu č.p. 268 na pozemku p.č. st. 313, k. ú. Lysá n. L., za cenu 650.000,- Kč a stodoly na pozemku p.č. st. 313, k. ú. Lysá n. l., za cenu 225.000,- Kč, od Českého svazu chovatelů ZO Lysá nad Labem, včetně podmínek prodeje s tím, že před podpisem kupní smlouvy ČSCH ZO Lysá nad Labem zajistí zapsání budovy stodoly do Katastru nemovitostí pro Středočeský kraj. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neuplatní své předkupní právo dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

12. Bezúplatný převod pozemků p. č. 309/8, vým. 141 m2, p. č. 309/16, vým. 807 m2, p. č. 323/11,vým. 1.499 m2, p. č. 323/71, vým. 245 m2, k. ú. Litol, od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n. L., a zveřejnění záměru na bezúplatný převod obecního pozemku p. č. 328, vým. 13.288 m2, k. ú. Litol, do vlastnictví Středočeského kraje.


RM materiál projednala dne 15.07.2014 usnesením č. 411.

V diskuzi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 309/8 o výměře 141 m2, p. č. 309/16 o výměře 807 m2, nově označený pozemek p. č. 323/11 o výměře 1.499 m2 a pozemek p. č. 323/71 o výměře 245 m2 dle GP 669-63/2010, ze dne 06.10.2010, všechny k. ú. Litol, od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n. L.,

II. neschvaluje zveřejnění záměru na bezúplatný převod obecního pozemku p. č. 328 o výměře 13.288 m2 v k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Houštecký mimo jednací místnost.


13. Varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol.


Materiál projednán za bodem č. 5.


14. Úprava rozpočtu města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 19.08.2014 usnesením č. 483.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Eliška P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. schvaluje úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014, 5. rozpočtové opatření, v předloženém znění,

II. bere na vědomí rozbor hospodaření města do 30.06.2014.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

nepřítomen

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Ing. Eliška P. mimo jednací místnost.


15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s p. V. Charamzou.


RM materiál projednala dne 19.08.2014 usnesením č. 473.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na v minulých letech vybudovaný STL plynovod včetně přípojek s RWE GasNet, s. r. o., a p. Václavem Charamzou na obecní pozemky p.č. 494/28, 494/1, 494/27, 494/39, 495/13, 495/51, 495/55, 621/81, 3579/3, 2623/6, 2629/2 a 2598/5, všechny v k. ú. Lysá n. L., za cenu 12.000,- Kč bez DPH. Úplata za zřízení věcného břemene byla již uhrazena p. Václavem Charamzou. Investor uhradí kolek pro vklad do KN a náklady spojené s pořízením GP na zápis věcného břemene.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
16. Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města.


RM materiál projednávala dne 19.08.2014 usnesením č. 487.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Horvát M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Houštecký V.

pí Chloupková M.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. odkládá projednání Pravidel pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města na příští jednání ZM,

II. ukládá OSMI, aby dopracoval Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města ve smyslu diskuze ZM včetně toho, že bude zadáno zpracování vzorového znaleckého posudku (ocenění) pozemku ležícího v trase obchvatu.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
17. Uzavření plánovací smlouvy č. 3/2014 KÚ se spol. Brazel, s. r. o., Lysá n. L., Litol.


RM materiál projednala dne 19.08.2014 usnesením č. 490.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 3/2014 KÚ na vybudování infrastruktury na pozemcích p.č. 322/14, 333/5, 14/14, k. ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá nad Labem – Litol, za podmínek, že přípojku si žadatel bude spravovat sám, dále se připojí k pozemkovým úpravám a uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o výkupu pozemků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
18. Uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ se spol. PMS, s r. o., Poděbrady.


RM materiál projednala dne 19.08.2014 usnesením č. 491.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, veřejná zeleň) na pozemcích p.č. 826/1, 826/2, 3484/2, 623/1, 623/15, 3476/5, k. ú. Lysá n. L., se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za Bažantnicí 51, PSČ 290 01. Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že město Lysá nad Labem odkoupí pozemek p. č. 826/2, k. ú. Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
19. Obnovení spolupráce se Stč. krajem na výstavbě Domova pro seniory v Lysé n. L.


RM návrh neprojednávala, materiál předložili p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

p. Sedláček T.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Osvald Z.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města zaslat Středočeskému kraji písemnou žádost o obnovení spolupráce na výstavbě Domova pro seniory v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
20. Návrh na koupi pozemků od Státního statku Jeneč v likvidaci.


RM návrh neprojednávala, materiál předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města projednat se statutárním orgánem Státního statku Jeneč v likvidaci možnost koupě jejich pozemků v katastru města Lysá nad Labem včetně kupní ceny a dalších podmínek.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

omluven

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
21. Návrh na výkup pozemků pro stavbu parkoviště u výstaviště.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Houštecký V.

pí Pilařová, vedoucí ŽP

p. Ing. Gregor P.

p. Horvát M.Příchod p. Ing. Černohorský ve 20.45 hod.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města jednat o možnostech a podmínkách koupě pozemků p.č. 810/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře 1505 m2 kategorie orná půda a p.č. 3485/1 o výměře 199 m2 kategorie ostatní plocha.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
22. Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci Stč. kraje a města Lysá n. L.


RM materiál neprojednávala, ZM materiál projednalo dne 25.06.2014, návrh předložila Kancelář městského úřadu.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci Středočeského kraje a města Lysá nad Labem (příprava a realizace akce „II/272 Litol - Lysá nad Labem 2. stavba“),

II. pověřuje pana starostu, Mgr. Jiřího Havelku, jednáním o Smlouvě o spolupráci Středočeského kraje a města Lysá nad Labem se zástupci Středočeského kraje (příprava a realizace akce „II/272 Litol - Lysá nad Labem 2. stavba“).


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
23. Zařazení správního území města do územní působnosti MAS Polabí, o. p. s.


RM materiál neprojednávala, návrh předložila Kancelář městského úřadu.

V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení správního území města do územní působnosti MAS Polabí, o. p. s., na období 2014 – 2020.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
24. Návrh na odstranění vojenských staveb po Sovětské armádě v lokalitě na Šibáku.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Houštecký V.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

pí Pilařová, vedoucí ŽP

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM odkládá vypsání výběrové řízení na odstranění bývalých vojenských objektů Sovětské armády v lokalitě na Šibáku s tím, že cílem města je provést úplné odstranění těchto staveb a následné vymazání těchto staveb z katastru nemovitostí a rekultivace lesa v souladu s požadavky lesního zákona a územního plánu.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti
25. IZ - analýza účtů Města Lysá n. L.


RM materiál projednala usnesením č. 429 dne 15.07.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Osvald Z.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci o analýze účtů Města Lysá nad Labem, návrhu na opatření směřujících ke snížení nákladů na provoz účtů včetně vyjádření, které účty lze vést jako transparentní.Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
26. IZ - Deklarace provozovatelů technických herních zařízení.


RM materiál projednala usnesením č. 432 dne 15.07.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Firman M.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí text Deklarace provozovatelů technických herních zařízení.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
27. IZ - Směrnice č. 9/2014 Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur.


RM materiál projednala usnesením č. 488 dne 19.08.2014


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Ing. Eliška P.

p. Ing. Firman M.

p. Sedláček T.

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Fajmon H.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí Směrnici č. 9/2014, Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

28. IZ - Zveřejňování zápisů z RM.


RM materiál projednala dne 19.08.2014 usnesením č. 489.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Mgr. Havelka J.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předloženou informativní zprávu o zveřejňování zápisů z jednání RM.


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
29. IZ - dokončení obchvatové spojnice mezi R10 a D11 – OBCHVAT města Lysé n. L. – II. etapa.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Gregor P.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Ing. Gregor P.

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informaci o možnosti dokončení obchvatové spojnice mezi R10 a D11 (obchvat města Lysé nad Labem – II. etapa).


Výsledek hlasování: pro: 14 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

omluven

p. Ing. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Diskuse:


p. Ing Firman - dotaz k ul. Muchova, bylo mu tvrzeno, že taková ulice není,

p. Mgr. Havelka - je to existující ulice, jedná se o spojnici mezi ul. Kupkova a Čechova, ale nejedná se o komunikaci,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – byla podána žádost o povolení předčasného užívání komunikace,

p. Mgr. Fajmon - dotaz na aktuální stav jednání s SDH, chtěl by, aby se věc konečně dořešila, doufal, že to bude ukončené do konce tohoto volebního období,

p. Mgr. Havelka - jednání není jednoduché, vynořují se další požadavky, ale snad už bude předložena konečná dohoda,

- pozval přítomné na otevření klášterních teras, které se uskuteční dne 28.09.,

p. Ing. Eliška - k dopravnímu značení na parkovišti u Penny pod nadjezdem – proč je stopka na výjezdu z parkoviště a ne od Prefy, odkud je menší pohyb vozidel,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – dopravní značení takto stanovil DI PČR,

p. Ing. Eliška - doporučil doplnit vodorovné dopravní značení,

p. Mgr. Havelka - silnice není města, ale Penny, prověří se, jestli měli uloženo vyznačit i vodorovné dopravní značení, pokud ano, budou žádat jeho obnovu,

p. Ing. Gregor - údajně po městě chodí zástupci spol. Trebodin, dotázal se, co dělají,

p. Mgr. Havelka - shromažďují údaje potřebné pro optimalizaci sítí,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – potvrdila tuto informaci, skutečně jde pouze o optimalizaci sítí, nemá to žádnou spojitost se skleníky, jak měl údajně někdo tvrdit,

p. Ing. Gregor - zjišťovali typ regulátoru, údajně pro ověření, jestli je možné zvýšit tlak,

p. Mgr. Havelka - město dostalo předem informaci od spol. GasNet s.r.o., že firma Trebodin bude pro ně tuto činnost zajišťovat.


V. Interpelace


S interpelací nikdo nevystoupil.


Pan starosta všem poděkoval za účast a zasedání zastupitelstva města ve 22.35 hod. ukončil.Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 09.09.2014Ověřovatelé zápisu:
......................................... ..............................................

p. Ing. Eliška Petr p. Kolman Josef........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:26:10 | přečteno 44x | jiri.virava
load