Zápis č. 04 ZM 25.06.2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Lysá nad Labem dne 25.06.2014 na MěÚ Lysá nad Labem.


Přítomni: p. Mgr. Havelka Jiří

pí Chloupková Marcela

p. Sedláček Tomáš

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Ing. Firman Miroslav

p. Houštecký Václav

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Minařík Jaroslav (příchod 19.00 hod.)

p. Horvát Milan


Omluveni: p. Kolman Josef

p. Mgr. Kořista Jan


I. Zahájení.


Pan starosta přivítal přítomné a uvedl, že z dnešního jednání se omluvili p. Kolman J. a p. Mgr. Kořista J., p. Mgr. Minařík J. se dostaví později, dále konstatoval, že je přítomna většina členů zastupitelstva města a zastupitelstvo tak je usnášeníschopné.


Pan starosta požádal o návrhy na ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Jako ověřovatelé byli navrženi p. Ing. Osvald Z. a p. Ing. Firman M. Do návrhové komise byli navrženi pí Chloupková M. a p. Horvát M. a p. Ing. Černohorský O.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na ověřovatele zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

Pan starosta nechal hlasovat o návrhu na členy návrhové komise.

Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Zápis ze dne 14.05.2014 byl ověřovateli ověřen a ostatním členům zastupitelstva byl dán na vědomí. pan Ing. Gregor uvedl, že v zápisech dle jeho názoru chybí zásadní věci, proto navrhl pořizovat zápisy včetně písemného záznamu diskuze k jednotlivým bodům s tím, že audiozáznam bude jen jako podpůrný. Po následné diskuzi vzal svůj návrh zpět a požádal, aby bylo v písemné části zápisu uvedeno „nesouhlasím s takovýmto obsahem zápisu, je tam jen minimum podle zákona, ale další rozhodnutí nebo dohody tam uvedeny nejsou“.


Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: Zaznamenání připomínky p. Ing. Gregora týkající se zápisů ze zasedání ZM, a to „nesouhlasím s takovýmto obsahem zápisu, je tam jen minimum podle zákona, ale další rozhodnutí nebo dohody tam uvedeny nejsou“, v písemné části zápisu ze zasedání ZM dne 25.06.2014.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu ze dne 14.05.2014, vzhledem k tomu, že nikdo k zápisu připomínky neměl, pan starosta konstatoval, že považuje zápis za ověřený. Pan Ing. Gregor k zápisům obecně konstatoval „nesouhlasím s takovýmto obsahem zápisu, je tam jen minimum podle zákona, ale další rozhodnutí nebo dohody tam uvedeny nejsou“. Následně se pan starosta dotázal, zda má někdo dotaz k písemné zprávě o plnění usnesení RM a ZM, předložené písemně panem tajemníkem. Dotazy ke zprávě nebyly vzneseny.


Pan starosta seznámil členy ZM s navrženým programem s tím, že navrhl zařadit dále do programu jako informativní zprávu zápisy z jednání kontrolního výboru, předložené p. Sedláčkem, a jednání finančního výboru, předložený p. Ing. Firmanem, dále materiály předložené p. Ing. Gregorem a p. Sedláčkem, tj. návrh na obnovení spolupráce se Stč. krajem ve věci výstavby domova pro seniory a materiál týkající se postupu města ve výstavbě v areálu bývalé Fruty, dále materiál předložený p. Mgr. Fajmonem, návrh na provedení vodorovného dopravního značení a návrh na přijetí dotace na rekonstrukci muzea B. Hrozného, předložený panem starostou. Materiály budou zařazeny za body uvedené v programu s tím, že nejdříve budou projednány body ke schválení, poté informativní zprávy. Jiné návrhy na úpravu programu nebyly předloženy.


Pan starosta nechal hlasovat o programu včetně navržených úprav.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Schválený program


Návrhy na schválení:


1. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p.č. 3696, k. ú. Lysá n. L.

2. Směna obec. pozemku p.č. PK 2869 a části obec. pozemku p.č. PK 3590 za část pozemku p.č. PK 2834, všechny v k. ú. Lysá n. L., vým. 921 m2.

3. Prodej části obec. pozemku p.č. 2673/91, k. ú. Lysá n. L., vým. cca 25 m2.

4. Prodej části obec. pozemku p.č. 2653/2, k.ú. Lysá n. L., vým. 12 m2.

5. Výkup pozemku ve vlastnictví fyzické osoby pod chodníkem v ul. Sojovická.

6. Souhlasné prohlášení ohledně výmazu duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p.č. 3484/10, k. ú. Lysá n. L.

7. Splátkový kalendář za dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

8. Závěrečný účet Města Lysá n. L. za rok 2013 a schválení účetní závěrky za rok 2013.

9. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2013 a schválení účetní závěrky za rok 2013.

10. Úprava rozpočtu na rok 2014 – 4. rozpočtové opatření.

11. OZV Města Lysá n. L. č. 3/2014, o určení míst pro provozování VHP a VLT.

12. OZV Města Lysá n. L. č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá n. L.

13. Finanční vypořádání společníků firmy Ekologická spalovna Lysá n. L.

14. Postup města při budování silničního obchvatu a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí v letech 2014 – 2020 na komunikaci č. II-272.

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p.

16. Prodej části obec. pozemku p.č. 492/85, k.ú. Lysá n.L., o vým. 55 m2, ul. Pivovarská.

17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o.

18. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., (Drážky).

19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 490/2 a 3758, ul. Jedličkova, s Telefónica Czech Republic, a. s.

Předkládá RM.


20. Obnovení spolupráce se Stč. krajem na výstavbě Domova pro seniory v Lysé n. L.

21. Postup města ve výstavbě v bývalém areálu Fruty – projekt Slunéčkova zahrada.

Předkládá p. Sedláček T. a p. Ing. Gregor P.


22. Návrh na provedení vodorovného dopravního značení v parkovací zóně.

Předkládá p. Mgr. Fajmon H.


23. Přijetí dotace od regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na rekonstrukci Muzea B. Hrozného v Lysé nad Labem.

Předkládá starosta, p. Mgr. Havelka J.


Informativní zprávy:


24. IZ ve věci bezúplatného převodu pozemků p. č. 612/31 a 3667/6, k. ú. Lysá n. L. (sportoviště TK Slovan).

25. IZ o výsledcích zápisů na školní rok 2014/15 v MŠ a ZŠ v Lysé nad Labem.

26. IZ o termínech jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2014.

Předkládá RM.


27. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.03, 07.04. a 12.05.2014.

Předkládá p. Sedláček T., předseda KV.


28. Zápis z jednání finančního výboru dne 16.06.2014.

Předkládá p. Ing. Firman M., předseda FV.


II. Návrhy na schválení


1. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p.č. 3696, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 20.05.2014 usnesením č. 299.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Voříšek, z řad občanů

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 3696 o výměře 90 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ul. Stržiště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
2. Směna obec. pozemku p.č. PK 2869 a části obec. pozemku p.č. PK 3590 za část pozemku p.č. PK 2834, všechny v k. ú. Lysá n. L., vým. 921 m2.


RM materiál projednala dne 03.06.2014 usnesením č. 325.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecní cesty mezi pozemky ve vlastnictví p. Luboše Retra za minimální částku 500,- Kč/m2.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 1 hlas

zdržel se: 4 hlasy

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

proti

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu obecního pozemku p.č. PK 2869 a části obecního pozemku p.č. PK 3590, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP č. 2848-52/2014 jako pozemek p.č. 2836/15, druh pozemku orná půda, o výměře 921 m2 za část pozemku p.č. PK 2834, k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP 2848-52/2014 jako pozemek p.č. 2836/13, druh pozemku orná půda, o výměře 921 m2, p. Luboše Retra, bytem Poděbradova 1708, Lysá n. L., s tím, že obě smluvní strany ocenily hodnoty předmětných pozemků v ceně 1,- Kč. Pan Luboš Retr hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Město Lysá nad Labem v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a pokud bude povinné úhradě daně z nabytí nemovitých věcí, hradí tuto daň p. Luboš Retr jako zálohu na účet města a po zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu bude ze strany města provedeno vyúčtování uhrazené zálohy.


Výsledek hlasování: pro: 6 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
3. Prodej části obec. pozemku p.č. 2673/91, k. ú. Lysá n. L., vým. cca 25 m2.


RM materiál projednávala opakovaně, naposledy dne 03.06.2014 usnesením č.318.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM neschvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2673/91 o výměře cca 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., pod prodejním stánkem před prodejnou COOP na Sídlišti panu Jindřichu Vancovi bytem ČSA 26, Lysá n. L.


Výsledek hlasování: pro: 11 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
4. Prodej části obec. pozemku p.č. 2653/2, k.ú. Lysá n. L., vým. 12 m2.


RM materiál projednala dne 03.06.2014 usnesením č. 319.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2653/2 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2, manželům Evě a Lukášovi Švecovým, bytem Komenského 2001, Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
5. Výkup pozemku ve vlastnictví fyzické osoby pod chodníkem v ul. Sojovická.


RM materiál projednala usnesením č. 324 dne 03.06.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Horvát M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Bc. Eliška P.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 3451/54, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., v šíři stávajícího chodníku, za cenu 200,- Kč/m2, od pí Jitky Rybářové, bytem Plzeňská 872/34, Smíchov 150 00 Praha, a p. Miloslava Pitra, bytem Koperníkova 12, 120 00 Praha 2. Prodávající v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
6. Souhlasné prohlášení ohledně výmazu duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p.č. 3484/10, k. ú. Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 20.05.2014 usnesením č. 301.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření souhlasu s výmazem duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p.č. 3484/10, k. ú. Lysá n. L., o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, ve smyslu, že jediným vlastníkem pozemku p.č. 3484/10, k. ú. Lysá n. L., je Město Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
7. Splátkový kalendář za dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.


RM materiál projednala dne 20.05.2014 usnesením č. 308.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s pí Andreou Chramostovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za dlužné nájemné k bytu č. 29 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasy

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
8. Závěrečný účet Města Lysá n. L. za rok 2013 a schválení účetní závěrky za rok 2013.


RM materiál projednala usnesením č. 311 dne 20.05.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Mgr. Kopecký P.

p. Bc. Eliška P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

I. celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2013, a to s výhradou. Město účtovalo v roce 2013 do výnosů z transferů přijatou dotaci z OPLZZ ve výši 1.585 tis. Kč, avšak část způsobilých výdajů (náklady) byla účtována v roce 2012, čímž nedodrželo zásadu časové a věcné souvislosti. Účtování nemělo vliv na závěrečný účet, projevilo se v rámci účetní závěrky zaúčtováním do hospodářského výsledku namísto správně na účet 408 – opravy minulých období,

II. opatření k nápravě, ukládá radě města postupovat při účtování o dotacích v souladu s Českým účetním standardem 703, a to především dbát na časovou a věcnou souvislost účtování dotací a způsobilých výdajů,

III. účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2013.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 3 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá finančnímu odboru předložit na příští zasedání ZM analýzu účtů města s návrhem možných opatření směřujících ke snížení nákladů na provoz účtů, a s vyjádřením, které účty lze vést jako transparentní.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá panu tajemníkovi připravit vnitřní směrnici upravující zveřejňování platných smluv, objednávek a faktur došlých i vystavených na webových stránkách města.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města prověřit možnost zveřejňování zápisů z jednání RM na webových stránkách města.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
9. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2013 a schválení účetní závěrky za rok 2013.


RM materiál projednala dne 17.06.2014 usnesením č. 383.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje:

a) celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí bez výhrad,

b) závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2013,

c) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2013,

a doporučuje valné hromadě Mikroregionu Polabí návrhy v bodě I. ke schválení.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro


Příchod p. Mgr. Minařík J. v 19.00 hod.

10. Úprava rozpočtu na rok 2014 – 4. rozpočtové opatření.


RM materiál projednala usnesením č. 382 dne 17.06.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

pí Ing. Polenová, vedoucí FO

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Osvald Z.

p. Ing. Gregor P.

pí Chloupková M.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Ing. Černohorský O.

p. Bc. Eliška P.

p. Horvát M.

p. Houštecký V.

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI

p. Mgr. Kopecký P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014, 4. rozpočtové opatření, v předloženém znění,

b) bere na vědomí rozbor hospodaření města do 31.05.2014.


Výsledek hlasování: pro: 8 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh byl přijat.p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

zdržel se

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
11. OZV Města Lysá n. L. č. 3/2014, o určení míst pro provozování VHP a VLT.


RM materiál projednala dne 03.062014 usnesením č. 345.


V diskuzi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro

12. OZV Města Lysá n. L. č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 03.06.2014 usnesením č. 347.


V diskuzi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Dvořák, tajemník

p. Ing. Osvald Z.

p. Sedláček T.

p. Bc. Horčička, zást. ved. OŽP

p. Horvát M.

p. Mgr. Minařík J.

p. Bc. Přibyl L, ředitel MěP

p. Mgr. Fajmon H.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

mimo

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Houštecký mimo jednací místnost.


13. Finanční vypořádání společníků firmy Ekologická spalovna Lysá n. L.


RM materiál projednala dne 03.06.2014 usnesením č. 328.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města vyžádat si od společníků firmy Ekologická spalovna Lysá nad Labem předložení daňových přiznání, výkazu zisku a ztrát, rozvahy, případně zprávy auditora, za poslední tři roky a na příští jednání předložit návrh na další postup v této věci.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí návrh Ing. Petra Meduny, jednatele spol. Ekospal, s. r. o., na finanční vypořádání společníků firmy Ekologická spalovna Lysá nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá jednateli spol. Ekologická spalovna, s. r. o., p. T. Sedláčkovi, aby dohodl finanční vypořádání včetně návrhu na likvidaci společnosti a podal ZM písemnou zprávu.


Výsledek hlasování: pro: 7 hlasů

proti: 2 hlasů

zdržel se: 4 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

proti

p. Ing. Gregor P.

proti

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM souhlasí s tím, že písemné vyjádření p. Sedláčka s názvem „Rekapitulace“ k tomuto bodu bude přílohou zápisu z jednání ZM dne 25.06.2014.


Výsledek hlasování: pro: 5 hlasů

proti: 2 hlasy

zdržel se: 6 hlasů

Návrh nebyl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

proti


14. Postup města při budování silničního obchvatu a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí v letech 2014 – 2020 na komunikaci č. II-272.


RM materiál projednala dne 03.06.2014 usnesením č. 344.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Horvát M.

p. Houštecký V.

pí Chloupková M.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM konstatuje ve věci výstavby silničního obchvatu města, že:

a) výstavba silničního obchvatu kolem města Lysá nad Labem je dlouhodobou prioritou všech zastupitelstev města od schválení územního plánu v roce 1998,

b) silniční obchvat je primárně investice Středočeského kraje s tím, že město Lysá nad Labem je připraveno být kraji při přípravě a realizaci této stavby dle svých možností nápomocno,

c) bude usilovat o to, aby se výstavba silničního obchvatu města řešila tak, aby ho bylo možné financovat v následujícím období z fondů EU a konkrétně z Operačního programu doprava 2014 – 2020,

d) z dosud známých a nikoliv definitivních pravidel nového OPD je zřejmé, že akci bude nutné řešit jako součást širšího celku napojení krajské silniční sítě na transevropskou síť TEN-T, do které patří i dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá:

a) RM vypracovat pravidla pro výkup a směny pozemků v trase silničního obchvatu města a předložit je zastupitelstvu ke schválení v září 2014,

b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

I. ukládá

a) starostovi města projednat otázku budování obchvatu města a další silniční infrastruktury v rámci Mikroregionu Polabí s ostatními starosty měst a obcí,

b) starostovi města oznámit Ministerstvu dopravy ČR záměr Mikroregionu Polabí usilovat o napojení na D11 včetně úsilí o získání dotací z Operačního programu doprava v letech 2014- 2020,

c) starostovi městy svolat pracovní schůzku ZM do 31.07.2014.

II. žádá zastupitele, aby k návrhu Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů pro akci „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ zaslali své připomínky do 08.07.2014 do sekretariátu starosty města.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlas

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p.


RM materiál projednala dne 03.06.2014 usnesením č. 349.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 4DHM140036 s Povodí Labe, s. p., na pozemek p.č. 349, k. ú. Litol, v rámci akce Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.


16. Prodej části obec. pozemku p.č. 492/85, k.ú. Lysá n.L., o vým. 55 m2, ul.


RM materiál projednávala dne 17.06.2014 usnesením č. 361.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 492/85, nově označené GP č. 2465-379/2011 jako pozemek p.č. 492/117, o výměře 55 m2, k. ú. Lysá n. L., za celkovou kupní cenu bez DPH 82.500,- Kč, tj. 1.500,- Kč/m2, ČEZ Distribuci, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 10 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 2 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.


17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o.


RM materiál projednala dne 03.06.2014 usnesením č. 338.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800079869/1/2014 s RWE GasNet, s. r. o., a Ing. Tomášem Helmichem, na obecní pozemek p.č. 3451/8, k. ú. Lysá n. L., za cenu 2.000,- Kč plus DPH. Úplata za zřízení věcného břemene byla již uhrazena při podpisu „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMI/08/53/VB/Šm“. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.


18. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., (Drážky).


RM materiál projednala dne 17.06.2014 usnesením č. 375.


V diskusi k bodu nikdo nevystoupil.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na obecní pozemky p.č. 833, 833/8, 866/6, 866/9, 866/19, 866/35, 866/36 a 866/71, za cenu 25.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.


19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 490/2 a 3758, ul. Jedličkova, s Telefónica Czech Republic, a. s.


RM materiál projednala dne 17.06.2014 usnesením č. 375.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.

p. Houštecký V.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený projekt stavby „Lysá, Jedličkova BD objekt 7,8 ÚPS“ a uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ s Telefónica Czech Republic, a. s., na obecní pozemky p.č. 490/2 a 3758, k. ú. Lysá n. L. Dohodnutá cena, vypočítaná dle platného ceníku města, činí 31.500,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
Pan Mgr. Kopecký mimo jednací místnost.


20. Obnovení spolupráce se Stč. krajem na výstavbě Domova pro seniory v Lysé n. L.


RM návrh neprojednávala, materiál předložili p. Ing. Gregor P. a p. Sedláček T.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Horvát M.

pí Chloupková M.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Sedláček T.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města, aby zaslal v termínu do 30.06.2014 na kraj žádost schválenou na jednání ZM dne 25.06.2014.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti

21. Postup města ve výstavbě v bývalém areálu Fruty – projekt Slunéčkova zahrada.


RM materiál neprojednávala, návrh předložili p. Ing. Gregor P. a p. Sedláček T.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Gregor P.

p. Ing. Najmon, zást. ved. OŠSVZaK

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ

p. Houštecký V.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM, aby k materiálu „Postup města ve výstavbě v bývalém areálu Fruty – Projekt Sluníčkova zahrada – projednání současného nestandardního stavu“ předložila stanovisko.


Výsledek hlasování: pro: 2 hlasy

proti: 6 hlasů

zdržel se: 5 hlasů

Návrh nebyl přijat.


p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

zdržela se

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

proti
22. Návrh na provedení vodorovného dopravního značení v parkovací zóně.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Fajmon H.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.

p. Sedláček T.

p. Bc. Přibyl, ředitel MěP

p. Ing. Kopecký V., vedoucí OSMI

p. Houštecký V.

pí Chloupková M.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM ukládá RM:

a) připravit ve spolupráci s Dopravním inspektorátem PČR Nymburk a s Městkou policií Lysá nad Labem projekt vodorovného dopravního značení v parkovací zóně v Lysé nad Labem,

b) seznámit s projektem veřejnost a realizovat jej v roce 2015.


Výsledek hlasování: pro: 9 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 4 hlasy

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

zdržel se

p. Ing. Černohorský O.

zdržel se

p. Sedláček T.

zdržel se

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

zdržel se

p. Mgr. Fajmon H.

pro
23. Přijetí dotace od regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na rekonstrukci Muzea B. Hrozného v Lysé nad Labem.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Mgr. Havelka J, starosta.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Bc. Eliška P.

p. Ing. Gregor P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM:

a) schvaluje v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 11.048.720,29 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1.949.774,17 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“, reg. č. CZ.1.15/2.2.00/79.01824,

b) přijímá dotaci poskytnutou Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na spolufinancování projektu „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“, reg. č. CZ.1.15/2.2.00/79.01824.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
24. IZ ve věci bezúplatného převodu pozemků p. č. 612/31 a 3667/6, k. ú. Lysá n. L. (sportoviště TK Slovan).


RM materiál projednala usnesením č. 300 dne 20.05.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu ve věci žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 612/31 a p.č. 3667/6, k. ú Lysá n. L., s tím, že Státní pozemkový úřad bezúplatný převod pozemků zamítá, jelikož se nejedná o pozemky určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, stavbou pro bydlení ani k realizaci veřejné parkové zeleně.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
25. IZ o výsledcích zápisů na školní rok 2014/15 v MŠ a ZŠ v Lysé nad Labem.


RM materiál projednala usnesením č. 381 dne 17.06.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2014/2015 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.


Výsledek hlasování: pro: 12 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 1 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

zdržel se
26. IZ o termínech jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2014.


RM materiál projednala usnesením č. 353 dne 03.06.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Mgr. Fajmon H.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí termíny jednání RM a ZM na II. pololetí roku 2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
27. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.03, 07.04. a 12.05.2014.


Návrh předložil p. Sedláček, předseda KV, RM materiál projednala usnesením č. 354 dne 03.06.2014.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Sedláček T.

pí Chloupková M.

p. Bc. Eliška P.
Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.03, 07.04. a 12.05.2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
28. Zápis z jednání finančního výboru dne 16.06.2014.


RM materiál neprojednávala, návrh předložil p. Ing. Firman, předseda FV.


V diskusi k bodu vystoupili:

p. Mgr. Havelka J.

p. Ing. Firman M.

p. Ing. Gregor P.


Pan starosta přednesl návrh na usnesení: ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 16.06.2014.


Výsledek hlasování: pro: 13 hlasů

proti: 0 hlasů

zdržel se: 0 hlasů

Návrh byl přijat.

p. Ing. Osvald Z.

pro

p. Ing. Černohorský O.

pro

p. Sedláček T.

pro

p. Ing. Gregor P.

pro

pí Chloupková M.

pro

p. Mgr. Kořista J.

nepřítomen

p. Bc. Eliška P.

pro

p. Mgr. Fajmon H.

pro
IV. Diskuse:

p. Mgr. Fajmon - dotázal se, jestli bude dohoda ve věci duplicitního vlastnictví pozemků mezi SDH Lysá n. L. a Městem Lysá n. L. předložena ještě v tomto volebním období,

- k pozemku mezi ul. Komenského a Ke Skále uvedl, že se mu nelíbí pronájmy částí pozemků, s pronájmem a připlocením k jednotlivým nemovitostem nesouhlasí, upozornil také na to, že na pozemku trvale parkuje autobus a jsou tam nelegálně uloženy věci města (deponie), apeloval na RM, aby už další pronájem neschválila, pozemek je určen na sportovní účely, požádal o odvoz deponie a úklid pozemku,

p. Mgr. Havelka - k vyrovnání s hasiči uvedl, že město předalo SDH návrh smlouvy a čeká na jejich vyjádření,

- k pronájmu uvedeného pozemku upřesnil, že součástí nájemních smluv je možnost výpovědi nájmu, pokud jsou pozemky oplocené a na ploty bylo třeba povolení, museli to nájemci řešit se stavebním úřadem, pokud ne, SÚ by měl jednat,

- k deponii dodal, že se postupně přesouvá na legální deponii u trati a část pozemku už je zatravněná, stavební buňka je tam pouze dočasně jako zařízení staveniště, bude odstraněna,

p. Bc. Eliška - už na minulém ZM upozorňoval na díru v komunikaci v ul. Družstevní, stále je neopravená,

pí Ing. Novotná, vedoucí OD – oprava se zdržela, na SÚS došlo ke změně cestmistra, navíc předchozí cestmistr vyčerpal finanční prostředky na opravy na cca 1/2 roku dopředu, oprava je přislíbena na září 2014,

p. Mgr. Havelka - upozornil na vypadlé dlažební kostky v komunikaci pod nadjezdem na litolské straně,

p. Bc. Eliška - kdo schvaloval výběr nových květináčů na Husově náměstí,

p. Mgr. Havelka - nákup byl schválen v rozpočtu města, samotný výběr provedl OSMI,

p. Bc. Eliška - dotaz na cenu květináčů,

p. Mgr. Havelka - cenu zjistí a zašle informaci e-mailem,

p. Bc. Eliška - upozornil, že stojany na kola u nádraží ČD nedostačují (litoslká strana),

p. Ing. Kopecký, vedoucí SMI – stojany se postupně opravují, proto jsou tam v současné době pouze dva, po opravě opět budou trvale tři stojany,

p. Mgr. Minařík - dotaz na pronájem pozemků, o kterých hovořil p. Mgr. Fajmon, požádal o podrobnější informace,

p. Sedláček - pronájmy schvalovala RM, na oplocení by mělo být povolení,

pí Ing. Čížková, vedoucí SÚ – povolení mají, byla vydána územní rozhodnutí na rozebíratelný plot,

p. Sedláček - upřesnil, že díra v silnici, o které hovořil pan starosta, je na křižovatce ul. Mírová a Na Zemské stezce,

p. Horvát - upozornil, že je třeba sledovat dění kolem pozemku v ul. Čechově (bývalý pionýrský areál), měl by být vydán církvi, údajně ho budou chtít prodat nebo pronajmout,

p. Mgr. Havelka - církev o vydání požádala, město vydalo nesouhlasné stanovisko, ale jak stát rozhodl, zatím nevědí, rozhodnutí zatím nemají k dispozici.


V. Interpelace


S interpelací vystoupili p. Sedláček, p. Ing. Gregor a p. Ing. Osvald.


1/ interpelace p. Sedláčka


Interpelace k vedení města podáno na zasedání Zastupitelstva města 25.6.2014.

Na základě pracovníky SMI organizované prohlídky městského domu č.p. 13 na nám. B. Hrozného a konzultace s ostatními přítomnými zastupiteli o způsobu jeho dalšího využití, jsem dne 5.4.2013 podal písemně své připomínky. Vzhledem ke skutečnosti, že do dnešního dne, to je do 25.6.2014, tedy téměř déle než 15 měsíců (jeden a čtvrt roku), nebyla předložena žádná zpráva o pokračování navržené rekonstrukce a využití objektu pro rozšíření občanské vybavenosti (zvýšení počtu míst v ZUŠ), žádám o předložení komplexního rozboru tohoto stavu, se zdůvodněním prodlevy vedení města v péči řádného hospodáře o tuto nemovitost.

Lysá nad Labem 25.6.2014

Tomáš Sedláček, zastupitel KDU-ČSL


2/ interpelace p. Ing. Gregora


a) Jak je to s vyhodnocením plnění Strategického plánu rozvoje města za
období 2010-2014.? Na kterém zasedání ZM bude projednáváno?

b) Jak je to s vyhodnocením plnění Komunitního plánu města od jeho schválení
do roku 2014? Na kterém zasedání ZM bude projednáváno?

c) Jak je daleko projekt na značení křižovatky Jedličkova ulice a ul. na
Mlíčníku a kdy lze asi očekávat, že dojde k realizaci?


3/ interpelace p. Ing. Osvalda


a) Interpelace ve věci rekonstrukce hřiště

Při návštěvě hřiště v květnu 2014 bylo zjištěno, že stavba buněk pro převlíkání, šaten, WC, je realizována způsobem, který zřejmě není v souladu s projektem a v budoucnu přinese velké problémy. V místech vedle chodníku od buněk směrem ke hřišti chybí několik kubíků zeminy a v těchto místech nebude možné kosit trávu. Přístupový chodník je těsně před buňkami ostře zatočen, takže se tam nevejde žádný dopravní prostředek a dovoz chybějící zeminy (i odvoz jiného materiálu) je nemožný.

Na toto vše jsem upozorňoval interpelací již na zastupitelstvu 14.5.2014, do dnešního dne jsem nedostal žádnou odpověď.

Žádám MÚ o informaci o tom, zda práce na buňkách probíhají v souladu s projektem, zda přístupový chodník byl skutečně vyprojektován takto nešťastně a zda se všeobecně postupuje podle schválené projektové dokumentace.


V Lysé nad Labem, 25.6.2014

Zdeněk Osvald, nezávislý zastupitel


b) Interpelace ve věci nového parkoviště na výstavišti

Při schvalování záměru společnosti Výstaviště Lysá nad Labem, s.r.o. (dále VLL, s.r.o.) na postavení nové haly a parkoviště bylo podmínkou schválení, že firma VLL, s.r.o., zřídí v areálu výstaviště cca 120 parkovacích míst, která budou kromě dnů konání výstav přístupná veřejnosti.

Na místě určeném pro vybudování parkoviště však místo parkovacích stání vybudovala firma VLL, s.r.o., parkur pro koně a to v rozsahu cca 65 % plochy určeně pro výstavbu parkoviště, což je v rozporu s usnesením zastupitelstva. V rozporu s dohodou, nejsou vybudovaná parkovací stání přístupná veřejnosti, naopak vjezd na parkoviště je neustále uzamčen.

Žádám tímto Mú odpověď na dotaz: jaká opatření podnikl městský úřad pro to, aby parkoviště bylo vybudováno a sloužilo občanům tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem.

Děkuji a přeji pěkný den,


V Lysé nad Labem, 25.6.3014

Zdeněk Osvald, nezávislý zastupitel
Pan starosta všem poděkoval za účast a zasedání zastupitelstva města ve 22.45 hod. ukončil.


Zapsala: Procházková L.

Zápis vyhotoven dne: 01.07.2014


Ověřovatelé zápisu:
......................................... ..............................................

p. Ing. Osvald Zdeněk p. Ing. Firman Miroslav........................................................

starosta


Vytvořeno 3.10.2022 17:25:01 | přečteno 7x | jiri.virava
load